Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr NU SGI NU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr NU 1-2005 1-2005 SGI NU"

Transkript

1 SGI NU NU Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr Ökad framtida nederbörd hur skall vi minska risker för skred, erosion, skador på vägar, byggnader, järnvägar och broar? sid 2 Stabilisering av slänt i Åby, Lilla Edet, sid 3 Mycket på gång i Göta älvdalen, sid 4 Succé för SD-konferensen Deep Mixing - Best Practice and Recent Advances, sid 5-8 Begränsning av spridning av arsenik och krom i grundvatten genom markfilterteknik, sid 9 Konferenser & kurser, sid 9-11 Ny litteratur, sid Ny på SGI, sid 11 Kurser hösten 2004, sid 11 Sverigepremiär för cementförstärkta stenpelare, sid 12

2 Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr Ökad framtida nederbörd hur skall vi minska risker för skred, erosion, skador på vägar, byggnader, järnvägar och broar? I mitten av juni fick vi återigen uppleva stora flöden och översvämmningar. Den här gången i Vindelälven och Laisälven. Ammarnäs och Sorsele svämmades över, vägar försvann i vattenmassorna och folk fick ta båten till huset. Under senare år har SGI märkt ett ökat behov av akuta myndighetsinsatser i samband med kraftiga regn och stora flöden i vattendrag. Många minns säkert översvämmningarna i exempelvis Ljungby sommaren 2004, Kristianstad 2002, Arvika, Örnsköldsviks kommun, Sundsvalls kommun och Ragunda kommun, alla under år Sedan sommaren 2000 har SGI gjort nio akuta insatser förorsakade av kraftiga regn och höga flöden hade vi två, möjligen tre, liknande ärenden. Den trend vi på SGI ser i vår statistik är fullt ut jämförbar med utvecklingen i Europa i övrigt. Hösten 2004 redovisade Europeiska Miljöbyrån, EEA, en rapport där det anges att mellan 1975 och 2001 inträffade 238 översvämningar i Europa med en tydlig ökning under perioden. I rapporten redovisas att två av tre stora katastrofer sedan 1980 varit direkt relaterade till extrema vädersituationer och att sådana händelser var dubbelt så vanliga under 1990-talet som under1980-talet. SGI har därför fått regeringens uppdrag att redovisa en handlingsplan för SGI:s arbete de närmaste åren med att förutse och verka förebyggande för att förhindra riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar med anledning av att bl.a. ökade nederbördsmängder. Den 30 juni överlämnar SGI en delrapport till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Uppdraget innefattar naturolyckor, d.v.s. ras, skred, erosion och översvämning och tillhörande miljökonsekvenser. Som underlag för uppdraget har vi genom särskilda tekniska utredningar, med utgångspunkt från förväntade klimatförändringar, studerat vilka effekter som kan förväntas. De tekniska utredningarna visar att riskerna för naturolyckor ökar, hotbilder förvärras och allvarliga skador och samhällsstörningar kan förväntas. För att begränsa skadeverkningarna och möta de nya hot som ett förändrat klimat innebär för samhället blir det nödvändigt att arbeta såväl förebyggande med att skydda utsatta områden som att höja kvaliteten i planeringen med hänsyn till den nya situationen. Ny kunskap och relevanta underlag kommer att krävas. Prioriteringar blir nödvändiga. Ökad nederbörd, ökad temperatur, ökande vindstyrkor och stigande havsnivå påverkar marken och dess egenskaper. Förutsättningarna för översvämningar, marksättningar, skred, ras, erosion riskerar att öka på många håll i landet. Vägar, järnvägar, dammanläggningar och andra konstruktioner samt bebyggelse kommer att beröras i större eller mindre utsträckning. Häftiga skyfall, höjd grundvattennivå, ökade flöden och översvämningar kommer dessutom att leda till att förorenande ämnen och deponiavfall lättare urlakas och sprids i större omfattning än idag. Risken för miljöfarliga läckage från industrier ökar också. I slutrapporten, som ska redovisas senast den 15 januari 2006, kommer åtgärdsbehov och förslag på åtgärder samt de kunskaps-, forsknings- och utvecklingsbehov som detta innefattar att redovisas i en handlingsplan. Birgitta Boström Generaldirektör 2

3 Uppföljning av släntstabiliserande åtgärder Eftersom slänten i Åby, Lilla Edet, var mycket lämplig för studier av avlastningseffekt på en jordvolym, tillika stabilitetshotad slänt, föreslogs en utvidgning av uppföljningen i form av ett forskningsprojekt. Slänten instrumenterades för uppföljning av portrycks- och jordtrycksförändringar samt vertikala rörelser i jordprofilen. Resultaten är bland annat av intresse för två doktorandprojekt vid Chalmers, det ena delfinansierat av SGI, samtidigt som resultaten gör det möjligt att stämma av säkerheten mot brott för slänten efter utförd åtgärd. Syftet med mätningarna är framförallt att utvärdera spänningsoch portrycksförändringar samt hävningsförloppet vid avschaktning. Kontinuerliga mätningar och utvärdering av mätresultat görs under arbetenas gång. Även kolvprover har tagits upp för vidare analys av skjuvhållfasthet och deformationsegenskaper. Instrumenteringen och undersökningen på plats består av CPT-sondering, bälgsättningsslangar, portrycksmätare av BAT-typ samt jordtryckceller av Glötzl-typ. Resultaten kommer att rapporteras till kompetenscentrum Infrastruktur, som bidragit till finansiering av instrumenteringen, under hösten Vill du veta mer om projektet, kontakta Victoria Svahn, SGI Göteborg tel swedgeo.se eller Jenny Persson, Chalmers, Avd. för geologi och geoteknik tel Stabilisering av slänt i Åby, Lilla Edet Vid arbete med översiktlig stabilitetskartering 2002 uppmärksammades oacceptabla stabilitetsförhållanden vid Åby Bergåsen, Lilla Edet. Den detaljerade geotekniska utredningen bekräftade att stabiliteten mot bäckravinerna var undermålig. Kommunen ansökte därför om bidrag hos Räddningsverket. Ansökan beviljades och stabiliserande åtgärder utformades som en avlastning vid släntkrön och pålastning vid släntfot. I arbetet ingår även att lägga om en bäck och erosionsskydda bäcksidorna. SGI fick kommunens uppdrag att upphandla och samordna den konsultgrupp som deltog i projekteringen, säger Lennart Blom, geotekniker vid SGI:s regionkontor i Göteborg. Vi har alltså varit huvudkonsult för ett antal underkonsulter. Räddningsverkets bedömning för bidrag innebär bl.a. att kostnaderna för förstärkningsåtgärderna inte får överstiga värdet av de hotade byggnaderna. I Åby innebar det att fastigheten vid den västra bäckravinen löstes in och revs. Kostnaderna för att säkerställa stabiliteten för denna byggnad beräknades bli högre än inlösenkostnaderna. Miljöprövning Tidigt i processen påbörjades också arbetet med miljöfrågorna. Naturmiljön har till vissa delar ett högt värde. Det finns t.ex. öring och nejonöga i bäcken. Eftersom åtgärderna innebär arbete i vatten krävdes en miljödom. Projektet bedömdes dock så angeläget att domen inte kunde inväntas. Med hjälp av miljösakkunniga konsulter, knutna till projekteringen och i nära samråd med Länsstyrelsens miljöenhet, beslutades att genomföra åtgärderna och pröva ärendet i Miljödomstolen i efterhand. Detaljprojekteringen påbörjades i augusti 2004 efter Räddningsverkets beslut, säger Lennart Blom. Markprojektören, Markteknik AB, och den fiskerisakkunnige konsulten, Thorsson & Åberg, har båda deltagit i ett liknande projekt, liksom byggledaren Christer Halleröd. Byggledaren engagerades redan då detaljprojekteringen startade och fick därmed bättre kunskap om projektet än vad som är vanligt. I början av 2005 upphandlades Vägverket Produktion som entreprenör. Arbetet påbörjades i april och skall vara klart i juli, säger Lennart Blom. Entreprenadarbetet är styrt och begränsat i tid för att åstadkomma minsta möjliga påverkan på vattenmiljön. 3

4 Den årliga Göta älvbesiktningen genomfördes den 2-3 maj tillsammans med Sjöfartsverket och Vattenfall. Några nya skred eller andra oroande tecken, som kräver omedelbara insatser, upptäcktes inte (bilder nedan). Vissa erosionsskydd, som tunnats ut och delvis sjunkit, skall förstärkas under året. Under århundradenas lopp har det inträffat många skred i Göta älvdalen. Så kommer att ske också i framtiden. Det är vare sig praktiskt eller ekonomiskt möjligt att stabilisera alla slänter. SGI:s främsta uppgift är att minska riskerna för skred inom bebyggda områden och för storskred i obebyggda områden som kan orsaka översvämningar på grund av att älven däms upp och att skredmassor i älven kan ge svallvågor. Vill du veta mer om SGI:s övervakning av Göta älv, kontakta Åke Johansson, tel Mycket på gång i Göta älvdalen Det händer mycket just nu i Göta älvdalen. Där har SGI ett speciellt myndighetsuppdrag att verka för att riskerna för ras och skred skall minska. Det gäller särskilt övervakning av stabiliteten i Göta älvs dalgång, vilket bl.a. omfattar remisshantering med granskning ur stabilitetssynpunkt av alla detaljplaner, bygglovsansökningar och andra förändringar. Just nu innebär den planerade utbyggnaden av Rv 45 och Norge-Vänernbanan mycket arbete. För att få ett säkrare underlag för bedömningarna arbetar SGI oförtrutet vidare med att öka kunskaperna om geotekniska förutsättningar och stabilitet. För att bygga upp kunskapen har skredriskanalyser tidigare genomförts för följande två delsträckor: Sydöstra Göta älvdalen som omfattar delen öster om älven i norra delen av Göteborgs kommun samt inom Ale kommun, redovisad Nordöstra delen i Lilla Edets kommun från 1997, reviderad Resultatet finns att ladda ner i pdfformat på SGI:s hemsida. Arbetet med en skredriskanalys för sydvästra delen av Göta älv, inom Göteborgs kommun mellan Tingstadstunneln och Angeredsbron, påbörjades 2004 säger Åke Johansson, geotekniker och myndighetsansvarig för Göta älv. Resultatet sammanställs nu för att presenteras under hösten. Arbetet, som samfinansierats av Göteborgs kommun, Räddningsverket och SGI, har inneburit en systematisk databehandling av ett omfattande geotekniskt material. Genomförandet av en anpassad skredriskanalys inom den mer glest bebyggda delen i nordvästra delen av Göta älvs dalgång fortsätter. Kartering av topografin Kartering av undervattenstopografin genom ekolodning med multistråle på den 26 km långa sträckan i nordvästra delen utfördes i slutet av 2004 och resultatet var klart i början av Det topografiska underlaget under vattnet är bättre än kartmaterialet på land, där informationen på stora delar av sträckan är otillräcklig. Under våren har flygfotografering utförts, beställd av Vägverket inom planerad sträckning av ny väg 45 inom Lilla Edets kommun. SGI har i samband därmed beställt flygning på den aktuella sträckan för att möjliggöra en kartering på land. Kartering av undervattenstopografin i Göta älv genom multistråle har också genomförts för östra delen av Göta älv på en 21 km lång sträcka i Ale kommun och på 8 km i Lilla Edet, säger Åke Johansson. Det ger oss bättre underlag för planerad uppdatering av tidigare genomförda skredriskanalyser. Resultatet kommer också att användas av Vägverket och Banverket för stabilitetskontroller för utbyggnad av Rv 45 och Norge - Vänernbanan samt av Ale och Lilla Edets kommuner vid planarbete. Kontroll och övervakning Kontroll av jordrörelser genom manuell mätning av inklinometerrör har pågått under lång tid med två mättillfällen per år. Förra året kompletterades mätpunkterna med stationer för automatisk registrering av lutningsförändringar, portryck och vattennivåer i älven. Dessa sex nya mätstationer, har nu varit i drift under ett år. Några oroväckande markrörelser eller portrycksförändringar har hittills inte registrerats. 4

5 Stockholm, Sweden May 23-25, 2005 International Conference on Deep Mixing Best Practice and Recent Advances Tre vackra försommardagar i slutet av maj kom hela 279 delegater från 26 länder samt 20 utställare till världens vackraste huvudstad för att dryfta de senaste praktiska tillämpningarna och forskningsrönen inom djupstabilisering av jord (Deep Mixing). I sessionssalen och utställningshallen trängdes 120 svenskar med delegater från Japan, USA, England, Tyskland, Norge, Finland, Malaysia, Polen, Australien m.fl. länder. Värd för konferensen var Svensk Djupstabilisering (SD), som med konferensen satte pricken över i för en i Sverige unik forskningssatsning där myndigheter, högskolor, forskningsinstitut, konsulter och entreprenörer tillsammans under en 10-årsperiod satsat 45 Mkr för att öka spetskompetensen om djupstabilisering. Alla de stora namnen inom Deep Mixing var där. Proceedings innehåller 93 papers, varav fyra Keynote Lectures, tre Regional Reports och fyra State of Practice Reports. Förutom öppnings- och avslutningssessioner, Technical Visit och Social Events bestod konferensen av följande sex tekniksessioner: 1 Deep Mixing today a worldwide overview 2 Field and laboratory investigations, properties of binders and stabilised soil 3 Design of deep mixing applications 4 Stabilisation/solidification of contaminated soil 5 Applications and case histories 6 Execution, monitoring and quality control VÄND! 5

6 SGI NU Masaaki Terashi, Nikken Sekkei Geotechnical Institute William Van Impe, President ISSMGE: Deep Mixing-metoder har hittills mest tillämpats i Japan och Europa. I USA ligger man efter. Det bästa med konferensen är att den så tydligt var inriktad på praktiska tillämpningar inom området. Paneldiskussion Sesssionsalen Eskil Sellgren, WSP, Ordf. i Svensk Djupstabilisering Göran Holm, SGI, Projektledare för Svensk Djupstabilisering Varje session inleddes med en Keynote Lecture som hölls av internationellt erkända experter. Därefter presenterades regionala rapporter eller State of Practice-rapporter, följda av ett antal korta presentationer av enskilda tekniska delområden. Sessionerna avslutades med en paneldiskussion där publiken ställde frågor och diskuterade med de föredragande. I programmet fanns gott om tid inlagd i anslutning till luncher och kaffepauser för besök hos de 20 utställarna, samtal med kollegor, för att lyssna på företags och organisationers minipresentationer vid Speakers Corner, mitt i hjärtat av utställningshallen. Bengt Rydell, SGI, Ordf. i Organisationskommittén Konferensen blev mycket bättre än vad jag trodde från början med hög kvalitet på rapporterna. Den svenska branchsatsningen kom fram tydligt - där har vi verkligen lyckats. Vi på SD är stolta över resultatet. Deep Mixing 05 var höjdpunkten på de insatser som SD genomfört under de senaste tre åren för att implementera erfarenheterna från verksamheten i branschen, säger Bengt Rydell, SGI, ledamot i SD:s styrgrupp och ordf. i organisationskommittén för konferensen. Tanken med konferensen var att förmedla kunskap om SD:s resultat och nya internationella erfarenheter för att beskriva kunskapsfronten och bästa tillgängliga teknik. Genom att skapa virtuella och fysiska mötesplatser före, under och efter konferensen finns förutsättningar för att säkert och kostnadseffektiv fortsätta att tillämpa och utveckla tekniken med djupstabilisering. Vi som arbetat praktiskt med arrangemanget är särskilt nöjda med det stora internationella deltagandet och intresset. Med konferensen har vi fått ett oerhört genomslag av Svensk Djupstabiliserings 10-åriga forskningssatsning. Det har varit mycket bra tekniska diskussioner, föredrag och många nya kontakter. Vi har också fått lovord för genomförandet från utländska delegater. Proceedings levererades på CD till samtliga konferensdeltagare. Mot självkostnadspris finns också Proceedings i tryckt form att tillgå. 6

7 SGI NU Rainer Massarsch Ordf. i International Advisory Committee Konferensen har genomförts i samarbete med ledande experter inom flera internationella organisationer, bl.a.branschföreträdare i Europa, Japan och USA. Det är glädjande att svensk kompetens är internationellt konkurrenskraftig och efterfrågad. Konferensen hölls vid en tidpunkt då den nya europeiska utförandestandarden om deep mixing nyss fastställts. Utställningshallen David E Weatherby,Ordf. DFI Soil Mixing Committee I USA handlar det nästan enbart om Wet Mixing, här på konferensen dominerade den torra metoden. Jag blev mycket förtjust i uppläggningen, särskilt de tekniska paneldiskussionerna. Det är vi inte vana vid i USA. För min del hade det gärna fått vara ännu mer om designfrågor. Gunnar Westberg, SGI, Sekreterare i Organisationskommittén Arbetet med Deep Mixing 05 inleddes redan våren Konferensen har varit väl förankrad hos såväl SD:s medlemmar som internationella samarbetsorganisationer. Vi är också tacksamma för stödet från SBUF och Formas. Det stora antalet artiklar som granskats teknisktvetenskapligt har visat på det internationella intresset för ämnet, vilket också bekräftats av den goda anslutningen till konferensen. Inför konferensen har också en Internetbaserad arbetsplattform etablerats som gjort det möjligt för deltagarna att läsa papers och diskutera innehållet. Via plattformen har också medverkande snabbt och enkelt kunnat byta tunga dokument med varandra. Så här ser hemsidan, ut! Den har varit och är fortfarande mycket välbesökt. I genomsnitt har det varit besökare per dag med en topp på 600 strax före konferensen. Även efter konferensen har hemsidan haft besökare/dag. VÄND! 7

8 På SGI:s hemsida finns fler bilder från konferensen. Social Programme På söndagskvällen hölls en välbesökt Get Together Event på Strand Hotel ett cocktailparty som lockade drygt 100 gäster. På måndagskvällen hölls Welcome Reception för alla delegater och medföljande på ångbåten SS Stockholm. Passagerarna fick uppleva Gamla stan från sjösidan och Stockholms skärgård i försommarskrud. På tisdagskvällen var det bankett på Vasamuseet. Kvällen inleddes med en mycket uppskattad guidning av regalskeppet Vasa. Därpå följde utsökt mat, trevligt umgänge, vacker stämsång och socialt kontaktskapande. Technical Visit Konferensen avslutades på onsdageftermiddagen med ett av Vägverket och LCM AB arrangerat besök vid Bärbyleden, strax norr om Uppsala. Där visade man framschaktade kc-pelare, installation och provningsutrustning för intresserade konferensdeltagare från hela världen. Demonstration av framgrävda kc-pelare vid Bärby leden utanför Uppsala. 8

9 Begränsning av spridning av arsenik och krom i grundvatten genom markfilterteknik Arsenik och krom är vanliga föroreningar på gammal industrimark och arsenik är den vanligaste föroreningen på de objekt som finns upptagna på länsstyrelsernas 30-listor. Både arsenik och krom är redoxkänsliga och deras toxicitet, biotillgänglighet och mobilitet varierar med oxidationstalet. Det finns därför behov av att studera nya metoder som kan ge mer kostnadseffektiva lösningar. SGI har därför startat ett kunskapsförsörjningsprojekt i samarbete med Klippans kommun och huvudstudiens projektgrupp. I projektet studeras ett antal frågeställningar vilka är relevanta vid efterbehandling av mark och grundvatten där arsenik och krom uppträder i kombination. Markfilter (permeabel reaktiv barriär) kan vara en möjlig efterbehandlings- eller skyddsåtgärd. Marken vid fastigheten där den f.d. läderfabriken i Klippan är belägen har i flera undersökningar konstaterats vara kraftigt förorenad med främst krom och arsenik och förhöjda koncentrationer av dessa metaller har uppmätts i grundvattnet. Syftet med projektet: att genomföra ett syntesarbete baserat på erfarenheter från genomförda efterbehandlingsprojekt där förhöjda halter av As och Cr föreligger att göra en första utvärdering av markfilter (reaktiva permeabla barriärer) som efterbehandlings- eller skyddsåtgärd En del av projektet bedrivs som examensarbete i samarbete med Institutionen för Kemiteknik, LTH. Projektet skall avslutas i december Vill du veta mer om projektet, kontakta gärna David Bendz, tel eller Karin Kockum, tel SGI NU Redaktör & ansvarig utgivare: Göran Karlsson, SGI, tel e-post: Upplaga: ex. ISSN Bytt jobb och fått ny adress? Skicka e-post till för korrigering i vårt register. Då får du också vårt digitala nyhetsblad som ges ut månadsvis. Konferenser & kurser th International Conference on Ground Improvement Techniques Coimbra, Portugal, International Conference on Energy, Environment and Disasters (INCEED 2005). Bridging the Gaps for Global Sustainable Development Charlotte, NC, USA, years of Pressuremeters. Int. symposium. ISP 5 Pressio 2005 Paris, France, th International Conference and Field Trip on Landslides - ICFL 05 Tromsö, Norway, th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes, Greece, Geologins dag Hela Sverige, th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Geotechnical Engineering in Harmony of the Global Environment Osaka, Japan, rd International Young Geotechnical Engineers Conference (YGEC 2005) Osaka, Japan, Focus on Soils Symposium - Managing Soils for the Future Uppsala, Sweden, British Columbia Reclamation Symposium Abbotsford, BC, Canada, International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics, ISFOG-05 Perth, Western Australia, Southeast Asia Environmental Forensics Conference Taipei, Taiwan, International Symposium on Environmental Vibrations. Prediction, Monitoring and Evaluation Okayama, Japan, DFI 30th Annual Conference on Deep Foundations Chicago, IL, USA, International Seminar on European Project Development: Energy and Environment St Julians, Malta, R 05- Recovery, Recycling, Reintegration. 7th World Congress with Company Displays Beijing, China, Tunneldagarna Göteborg, Sweden, SARDINIA Tenth Int.Waste Management and Landfill Symposium Cagliari, Italy, Summerschool on Rational Tunnelling Innsbruck, Austria, th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, ConSoil 2005 Bordeaux, France, Mer info via länkar från 9

10 Konferenser & kurser 2005 Nätverket Renare Mark - Höstmöte Göteborg, nd International Symposium on Soil Treatment - TREMTI 2005: Treatment and Recycling of Materials for Transport Infrastructure (using Lime, Cement and hydraulic Road binders) Paris, France, World Congress ISWA Towards Integrated Urban Solid Waste Management Buenos Aires, Argentina, International Symposium on Design, Construction and Operation of Long Tunnels - To celebrate the breakthrough of the 12.9 km Hsuehshan Tunnel Taipei, Taiwan, nd Int. Symposium on Permeable Reactive Barriers and Reactive Zones Antwerp, Belgium, Forskarskolan Focus on Soils inbjuder till Framtidens forskare och markforskning - en kontaktdag för avnämare, finansiärer och markforskande doktorander vid SLU Uppsala, Sweden, International Symposium MBT Mechanical-biological treatment of municipal solid waste Hanover, Germany, International Symposium on Tsunami Reconstruction with Geosynthetics - Prediction, Mitigation and Rehabilitation of Coastal and Waterway Erosion Control Pathumani, Thailand, Stability and run-off conditions Guidelines for detailed investigation of slopes and torrents in till and coarse-grained sediments Karin Rankka, Jan Fallsvik, SGI Rapporten innehåller riktlinjer för detaljerade undersökningar av stabilitets- och avrinningsförutsättningar i slänter och forsar i morän och grovkorniga sediment. Riktlinjerna är tänkta att utgöra vägledning för geotekniker, markägare, lokala och centrala myndigheter. Innehåll: Fältundersökningar Avrinningsförutsättningar Beräkningsmetoder Dokumentation Pålkommisionen. Rapport 102, 2004, 42 sidor 350:- (exkl. moms) Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: SGI Rapport 68, 2005, 102 sidor Finns tillgänglig på SGI:s hemsida (3 444 kb) Ny rapport från Pålkommisionen Injekterade pålar Stefan Aronsson, Torbjörn Edstam, Urban Svensson Syftet med rapporten är att underlätta projektering, dimensionering samt utförande och kontroll av injekterade pålar. Rapporten är inriktad på påltyper där injektering medför en förbättrad latsupptagning mot omkringliggande jord. Endast tryckbelastade pålar behandlas, även om några av påltyperna också kan användas för dragbelastningar. Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: Konferenser & kurser 2006 Transportforum 2006 Linköping, GeoCongress 2006: Geotechnical Engineering in the Information Technology Age Atlanta, GA, USA, Mer info via länkar från Int. Conference on Numerical Simulation of Construction Processes in Geotechnical Engineering for Urban Environment Bochum, Germany, Fourth International Conference on Unsaturated Soils, UNSAT 06 Carefree, AZ, USA, Second International Conference on the Flat Dilatometer Washington, D.C, USA, th International Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology Frankfurt am Main, Germany, th International Conference on Contaminants in Freezing Ground Oslo, Norway, Fifth International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds Monterey, California, USA, Ny SGI Varia, No Dimensionering och modellering av erosionsskydd Karin Odén, Lars Johansson, SGI Rapporten är ett led i sammanställningen av kunskap vad gäller dimensionerings av erosionsskydd. Rapporten är en fortsättning på en tidigare rapport om erosionsskydd (SGI Varia 532). Den vänder sig till alla som kommer i kontakt med dimensionering och utformning av kustskydd, antingen som granskande myndighet, beställare eller konsult/entreprenör. Quick Clay in Sweden Karin Rankka, Yvonne Andersson-Sköld, Rolf Larsson och Carina Hultén, SGI, Virginie Leroux, Torleif Dahlin Innehåll: Processer bakom bildande av kvicklera Geologiska och hydrogeologiska föutsättningar för att kvicklera skall kunna bildas Kartering av kvicklereförekomst med geotekniska och geofysiska metoder SGI Rapport 65, 2004, 148 sidor Finns tillgänglig på SGI:s hemsida (3 190 kb) SGI Varia 558, 2005, 32 sidor Finns tillgänglig på SGI:s hemsida (911 kb) Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: 10

11 Svenska Geotekniska Föreningen SGF Rapport 2: , 251 sidor, 300:- (exkl. moms) Ny licentiatavhandling Frysmuddringsteknik för sanering av förorenade sedimentområden Susanne Rostmark Innehåll: Frysmuddring Frysningens påverkan på föroreningar i jord och sediment Muddringstekniker och fältförsök med frysmuddringsteknik Numeriska metoder för beräkning av frysutbredning Luleå tekniska universitet. Geoteknik. Licentiatuppsats 2004: , 136 sidor SGF Rapport 2:2004 Armerad jord och fyllning Nordisk vägledning Avsikten med vägledningen är att öka förståelsen för armerad jord och att göra det enklare att använda denna typ av konstruktioner vid branta slänter och vertikala murar, bank på lös undergrund och bank på förstärkt jord samt jordspikning. Vägledningen behandlar material och provning, dimensionering, genomförande, kvalitetskontroll och upphandling. Rapporten finns endast tillgänglig i pappersformat Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: Ny doktorsavhandling Penetrability due to Filtration Tendency of Cement Based Grouts Daniel Eklund Kungliga tekniska högskolan Jord- och bergmekanik TRITA-JOB PHD 1007 Ny doktorsavhandling Reuse of construction materials - Environmental performance and assessment methodology Liselott Roth Linköping University Environmental Technology and Management Department of Mechanical Engineering Linköping Studies in Science and Technology. Dissertation 928 Konferenser & kurser 2006 WASCON 2006: To work for a better environment. 6th Int.Conference on the Science and Engineering of Recycling for Environmental Protection Belgrade, Yugoslavia, th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering: Active geotechnical design in infrastructure development Ljubljana, Slovenia, th International Conference on Piling and Deep Foundations Amsterdam, NL, GeoShanghai. International Conference Shanghai, Sixth International Conference on Environmental Problems in Coastal Regions. Coastal Environment 2004 Rhodes, Greece, First European Road Transport Research Conference Göteborg, Sweden, First International Conference on Accelerated Carbonation for Environmental and Materials Engineering London, UK, International Conference on Re-Use of Foundations for Urban Sites, RuFUS 2006 Watford, United Kingdom, th Int.Congress on Environmental Geotechnics: Opportunities, Challenges and Responsibilities for Environmental Geotechnics Cardiff, Wales, UK, International Conference on Physical Modelling in Geotechnics: The Role of Physical Modelling in Developing and Sustainable Environment Hong Kong, Ny på SGI Christina Karlsson Christina Kicki är vår nya kursledare på SGI. Hon har tidigare bland annat jobbat på Linköpings Universitet, institutionen för Konstruktion och Produktionsteknik. Kicki har en Fil.kand inom medie- och kommunikationsvetenskap.kontakta gärna henne om du har frågor om kommande kurser eller synpunkter på SGI:s kursverksamhet! Tel E-post: Kurser hösten 2005 Huvudkurs för fältgeotekniker den september 2005 på Söråkers Herrgård, Sundsvall Arrangör: SGF:s Fältkommitté i samverkan med SGI. XRF-instrumentet - mätning och handhavande den 28 september 2005 i Linköping XRF-instrumentet får endast användas av personal som har utbildning i handhavandet. Denna seminariedag ger dig den möjligheten. Arrangör: SGI. Dataanalys, osäkerhet och visualiseringsteknik för förorenad mark med SADA-verktyg den september 2005 i Göteborg Arrangör: SGI i samverkan med University of Tennessee Mer info finns på VIth European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering Graz, Austria, th Congress of the International Association for Engineering Geology and the Environment, IAEG 2006: Engineering Geology for Tomorrow s Cities Nottingham, UK, th International Conference on Geosynthetics Yokohama, Japan, th International Symposium on Environmental Geochemistry (ISEG) Beijing, China, Baugrundtagung mit Fachaustellung Geotechnik Bremen, Germany, DFI 31st Annual Conference on Deep Foundations Washington, DC, USA, Mer info via länkar från 11

12 Stenpelarna utförs i ett område med ca 1 m torv, på ett 0,3 m tjockt lager av sand som vilar på ett 1 2,5 m tjockt lager av siltig lera. Under det finns 4,5 m silt som vilar på fast lagrad morän. SGI:s roll i projektet är bl.a. att granska dimensioneringen inför beställarens godkännande och under utförandet svara för uppföljning av deformationer inom och vid sidan av vägbanken, säger Leif Eriksson, geotekniker vid SGI i Linköping. Sverigepremiär för cementförstärkta stenpelare Foto: LCM Foto: LCM Så här såg det ut nyligen vid den nya anslutningsvägen till Frövifors pappersbruk, strax utanför Örebro. Där sattes för första gången i Sverige cementförstärkta stenpelare. Vägverket, Region Mälardalen accepterade nämligen ett sidoanbud från PEAB, där stenpelare föreslogs i stället för kalkcementpelare. Anslutningen skall vara klar våren Stenpelarmetoden är allmänt vedertagen i övriga världen. Installationen utfördes av Keller Grundbau GmbH i samarbete med dotterbolaget LCM AB. De cementförstärkta pelarna skall bära hela den 9 m höga vägbanken. Avståndet mellan pelarna är 2,4 m vilket innebär att den dimensionerande lasten blir ca kn/pelare. Dimensioneringen baseras på att hela banklasten inkl. trafiklast bärs av pelarna. Pelarnas hållfasthetsegenskaper baseras på tysk erfarenhet enligt rapport Allgemaine bauaufsichtlich Zulassung. Enligt den väljs en blandning cement, vatten och krossmaterial så att den karaktäristiska tryckhållfastheten blir 10,5 MPa. Med en tillåten tryckhållfasthet på 5 MPa skall pelarnas diameter vara minst 0,51 m. Produktionen inriktas på att pelarnas diameter aldrig understiger 0,6 m. Eftersom lasten förs ner till moränen under silten har pelarfotens bärförmåga för de kortaste pelarna beräknats till 1265 kn. Horisontalkraften från vägbanken, ca 180 kn/m, tas till största delen upp av två lager armering, Stabilenka 400/45 respektive 150/45, och till en mindre del av jordens sidomotstånd mot pelarna. Armeringens uppgift är också att överföra banklasten mellan pelarna till pelartopparna. Mellan armeringslagren läggs ca 100 mm tjockt lager av krossmaterial 0 35 mm. Användningsområden I Sverige är stenpelare utan cementinblandning troligen mindre intressant med hänsyn till våra lösa jordar, säger Leif Eriksson, geotekniker vid SGI. Möjligen kan lösningar komma ifråga där cementinblandning används i en del av respektive pelare. Cementförstärkta stenpelare däremot bör kunna diskuteras för grundläggning av väg- och järnvägsbankar med 5-10 m bankhöjd, mindre broar, t.ex. plattramar, och andra konstruktioner där horisontalkraften är liten eller kan reduceras. Enligt uppgift från LCM AB är prisbilden för cementförstärkta stenpelare i samma storleksordning som för slagna, prefabricerade betongpålar. Det innebär att där förhållandena är sådana att stenpelare är en möjlig metod, är stenpelarmetoden en stark utmanare till bankpålning. Man tjänar nämligen in kostnaden för pålplattorna. Metodens begränsningar Med hänsyn till tillverkningssättet måste de geotekniska förhållandena vara så goda att den naturliga jorden ger tillräckligt sidomotstånd i samband med packningen av krossmaterialet. För att inte en redan färdig pelare skall påverkas när den naturliga jorden pressas åt sidan vid tillverkning av en pelare, kan avstånden mellan pelarna inte vara mindre än ca 2,2 m.

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat Varia 607 Bengt Rydell LINKÖPING 2009 STATENS

Läs mer

KC-pelarförstärkning av instabil slänt. E4, delen Nyland - Ullånger, Västernorrlands län. Åtgärder och mätningar.

KC-pelarförstärkning av instabil slänt. E4, delen Nyland - Ullånger, Västernorrlands län. Åtgärder och mätningar. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 8 1998-04-03 KC-pelarförstärkning av instabil slänt. E4, delen Nyland - Ullånger, Västernorrlands län. Åtgärder och mätningar.

Läs mer

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

SGI:s arbete inom klimatområdet

SGI:s arbete inom klimatområdet SGI:s arbete inom klimatområdet Yvonne Rogbeck Statens geotekniska institut Foto: SMHI Tre specialstudier kring klimatförändring från SGI www. swedgeo.se www.swedgeo.se Handlingsplan Rapport till regeringen

Läs mer

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN PÅLKOMMI SSI ON EN Grundades 1959 inom IVA Idag inte längre ansluten till IVA Medlemmar - entreprenörer, konsulter, tillverkare, myndigheter, högskolor och utländska företag Pålkommissionen är unik i Europa

Läs mer

Göta älvutredningen. Varia 624:2. Beräkningsförutsättningar för erosion vid stabilitetsanalys

Göta älvutredningen. Varia 624:2. Beräkningsförutsättningar för erosion vid stabilitetsanalys STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Göta älvutredningen Beräkningsförutsättningar för erosion vid stabilitetsanalys Varia 624:2 Bengt Rydell Linda Blied LINKÖPING 2012 GÄU Göta

Läs mer

Hållbar utveckling av strandnära områden

Hållbar utveckling av strandnära områden Hållbar utveckling av strandnära områden Risker och möjligheter i kustplanering Kustmöte 2013, Ystad 24-25 oktober Redaktörer: Bengt Rydell, Per Danielsson SGI Publikation 8 Linköping 2013 SGI Publikation

Läs mer

Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen. Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011

Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen. Göta älvutredningen, GÄU 2009-2011 Göta älvutredningen (2009 2011) Skredriskanalys i Göta älvdalen 2013-04-19 Varför utreda Göta älvdalen? En av de mest skredfrekventa dalgångarna i Sverige. Foto: Thomas Samuelsson Konsekvenserna vid skred

Läs mer

Skredrisker och säkerhet Göta älvdalen

Skredrisker och säkerhet Göta älvdalen Skredrisker och säkerhet Göta älvdalen Åke W Johansson Statens geotekniska institut Myndighetsfunktionen Göta älv Skredsäkerhet i dag och i morgon En del åtgärdat, mycket återstår Många skred i historisk

Läs mer

KC-förstärkning för schakt inom spont, Filipstad Brygge, Oslo. Phung Doc Long Håkan Bredenberg

KC-förstärkning för schakt inom spont, Filipstad Brygge, Oslo. Phung Doc Long Håkan Bredenberg Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 2 1997-01-09 KC-förstärkning för schakt inom spont, Filipstad Brygge, Oslo Phung Doc Long Håkan Bredenberg Svensk Djupstabilisering

Läs mer

Sårbarhetskartering vattendrag

Sårbarhetskartering vattendrag Sårbarhetskartering vattendrag Per Danielsson, SGI per.danielsson@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Göta älv utredning 2 Göta älv utredning Surte 1950 Tuve 1977 Göta 1957 3 Göta älvutredningen

Läs mer

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:1 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Metodik och redovisning Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

Göteborg Trollhättan (75 km) Nytt dubbelspår för 250 km/tim Ny fyrfältsväg med trafikplatser

Göteborg Trollhättan (75 km) Nytt dubbelspår för 250 km/tim Ny fyrfältsväg med trafikplatser Göteborg Trollhättan (75 km) Nytt dubbelspår för 250 km/tim Ny fyrfältsväg med trafikplatser Projektet i korthet Hela utbyggnaden mellan Göteborg och Trollhättan är ett samarbetsprojekt mellan Banverket

Läs mer

Västernorrlands län. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län

Västernorrlands län. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor. Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län Västernorrlands län Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Naturolyckor Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Västernorrlands län Redovisning av resultat Beskrivande rapport med kartor Kartorna är

Läs mer

KC, masstabilisering, solidifiering, ytstabilisering skillnaderna och användningsområden

KC, masstabilisering, solidifiering, ytstabilisering skillnaderna och användningsområden KC, masstabilisering, solidifiering, ytstabilisering skillnaderna och användningsområden Stefan Larsson KTH Jordförstärkning vad menas? Förändring av jordens reologiska egenskaper, d.v.s. hållfasthets-,

Läs mer

Områdestabilitet - retningslinjer og erfaringer fra Sverige

Områdestabilitet - retningslinjer og erfaringer fra Sverige Områdestabilitet - retningslinjer og erfaringer fra Sverige Befintliga vägar Skredkommissionens anvisningar Exempel nybyggnad - arbetssätt från E45 Jan Ekström Arbetar inom projekt BanaVäg i Väst Anställd

Läs mer

Historik av svenska erfarenheter av kalkstabilisering av vägterrasser. Stefan Gustafsson

Historik av svenska erfarenheter av kalkstabilisering av vägterrasser. Stefan Gustafsson Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 11 1999-03-01 Historik av svenska erfarenheter av kalkstabilisering av vägterrasser Stefan Gustafsson Svensk Djupstabilisering

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

NNH inom SGI:s verksamhet NNH september 2012

NNH inom SGI:s verksamhet NNH september 2012 NNH inom SGI:s verksamhet NNH 2012 18 september 2012 Foto: SGI Foto: SGI Foto: SGI Foto: Ystads kommun Foto: SGI Lantmäteriet Ystad kommun SGI Linda Blied, SGI 1 Myndighet och forskningsinstitut med ett

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING DETALJPLAN FÖR SÖDRA FREBERGA I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Beskrivning av geotekniska förhållanden och rekommendationer för projektering Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10105448 Datum

Läs mer

Göta älvutredningen Göta älvutredningen, GÄU

Göta älvutredningen Göta älvutredningen, GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Göta älvutredningen (GÄU) Regeringsuppdrag med syfte att öka kunskapen om skredrisker längs Göta älvdal. För att kunna bemöta kommande klimatförändringar och hantera ökade

Läs mer

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Sundsvalls kommun Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Datum: Reviderad: 2002-12-20 2004-04-08 Diarienr: 2-0111-0682 Projektnr: 11203 Projektledare:

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Arbetsrapport

Arbetsrapport Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 17 2000-09 Kalkcementpelarförstärkning för bro Funktionsuppföljning Marius Tremblay Svensk Djupstabilisering Svensk Djupstabilisering

Läs mer

Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen

Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Geotekniskt myndighetsstöd i planprocessen Planeringsunderlag geoteknisk information Nedan redovisas olika underlag som innehåller geoteknisk information som stöd för planarbetet. Översiktliga stabilitetskarteringar

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson

JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN. Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29. Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson JAKOBSBERG 1:1 M.FL., KALMAR DETALJPLAN Översiktlig geoteknisk utredning 2009-09-29 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BESTÄLLARE Kalmar kommun, kommunledningskontoret KONSULT WSP

Läs mer

WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN. Geoteknisk undersökning. Örebro 2014-02-14

WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN. Geoteknisk undersökning. Örebro 2014-02-14 WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN Geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare: Jan-Eric Carlring WSP 1 018 5029

Läs mer

BanaVäg i Väst är ett av Sveriges

BanaVäg i Väst är ett av Sveriges GEOTEKNIK & GRUNDLÄGGNING Utbyggnaden av dubbelspår och motorväg mellan Göteborg och Trollhättan är ett av landets största pågående infrastrukturprojekt. Mäktiga lerlager bemästras med förstärkningsåtgärder,

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26

Läs mer

Riskområden för skred, ras och erosion i Stockholms län. Ann-Christine Hågeryd och Bengt Rydell, SGI

Riskområden för skred, ras och erosion i Stockholms län. Ann-Christine Hågeryd och Bengt Rydell, SGI Riskområden för skred, ras och erosion i Stockholms län Ann-Christine Hågeryd och Bengt Rydell, SGI Naturolyckor i Sverige vid ett förändrat klimat Risker för naturolyckor ökar Hotbilder förvärras Allvarliga

Läs mer

Huvudkurs i Geoteknik. DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011

Huvudkurs i Geoteknik. DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011 Huvudkurs i Geoteknik DEL 1: Jordmekanik och släntstabilitet Park Inn Hotel, Arlandastad, 15-17 november 2011 DEL 2: Geokonstruktioner Park Inn Hotel, Arlandastad, 24-26 januari 2012 DEL 3: Jordförstärkning

Läs mer

Föroreningsspridning vid översvämningar (del 1) Ett uppdrag för klimat- och sårbarhetsutredningen Yvonne Andersson-Sköld Henrik Nyberg Gunnel Nilsson

Föroreningsspridning vid översvämningar (del 1) Ett uppdrag för klimat- och sårbarhetsutredningen Yvonne Andersson-Sköld Henrik Nyberg Gunnel Nilsson Föroreningsspridning vid översvämningar (del 1) Ett uppdrag för klimat- och sårbarhetsutredningen Yvonne Andersson-Sköld Henrik Nyberg Gunnel Nilsson Preliminär rapport 2006-12-21 Dnr M2005:03/2006/39

Läs mer

Södra Infarten Halmstad Vägutredning

Södra Infarten Halmstad Vägutredning Södra Infarten Halmstad Vägutredning PM Geoteknik 2004-03-15 Region Väst Geoteknik Handläggare: Gunilla Franzén Bitr handläggare: Annika Andréasson Antal sidor: 9 Utskriven: 2005-05-09 Säte i Stockholm

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

Antagen av: Kommunstyrelsen , 106. Riktlinjer för stabilitetshöjande åtgärder

Antagen av: Kommunstyrelsen , 106. Riktlinjer för stabilitetshöjande åtgärder Antagen av: Kommunstyrelsen 2015-10-07, 106 Riktlinjer för stabilitetshöjande åtgärder Bakgrund 3 Göta älvutredningens huvudförslag 3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 3 Ansvar 4 Statens ansvar

Läs mer

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma. Projekterings PM Geoteknik (PMGeo) Botrygg Bygg AB. Uppdragsnummer: 10005597. Linköping 11 april 2012

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma. Projekterings PM Geoteknik (PMGeo) Botrygg Bygg AB. Uppdragsnummer: 10005597. Linköping 11 april 2012 Vårt datum 2012-04-11 Vår referens Geoteknik, Magnus Strömhag Uppdragsnummer 10005597 Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Projekterings PM Geoteknik (PMGeo) Botrygg Bygg AB Uppdragsnummer: 10005597 Linköping

Läs mer

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Regler och riktlinjer för ansökan

Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Regler och riktlinjer för ansökan Statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor Regler och riktlinjer för ansökan Foto omslag: Exempel på förebyggande åtgärd mot översvämning, Kristianstad. Skydd av bebyggelse utmed Helge å.

Läs mer

Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg

Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg Dag 1 Internationell utblick 12-13 november Dag 2 Utmaningar i Göteborg Actions driven by climate change and adaptation New York, Dordrecht Actions

Läs mer

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN 2013-06-28 Uppdrag: 249381, ALMAREVÄGEN Titel på rapport: PM geoteknik Status: Datum: 2013-06-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen AB Andreas Björklund Uppdragsansvarig:

Läs mer

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Många av dagens järnvägssträckningar byggdes i början av 1900-talet och de flesta av broarna som uppfördes är fortfarande

Läs mer

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Mona Ohlsson Skoog, Miljö och klimatstrateg mona.skoog@ystad.se Kustförvaltningen i Ystad Policy för förvaltning och skydd av kusten 2008 Den generella

Läs mer

Information om ras och skred i Lillpite

Information om ras och skred i Lillpite Information om ras och skred i Lillpite Piteå mars 2015, Piteå kommun Samhällsbyggnad Figur 1. Resultat av skred sommaren 2012 uppströms fotbollsplan i Lillpite. Bakgrund Efter långvariga problem med stabiliteten

Läs mer

GÄU - delrapport 8. Känslighetsanalys för variationer i grundvattennivå och val av maximala portryck i slänter längs Göta älv. Exempel från en slänt

GÄU - delrapport 8. Känslighetsanalys för variationer i grundvattennivå och val av maximala portryck i slänter längs Göta älv. Exempel från en slänt Känslighetsanalys för variationer i grundvattennivå och val av maximala portryck i slänter längs Göta älv Exempel från en slänt Håkan Persson GÄU - delrapport 8 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011

Läs mer

Kustskydd för ett framtida klimat planeringsunderlag och anpassningsåtgärder VARIA 585. Kustmöte 2007, Malmö den 25 oktober

Kustskydd för ett framtida klimat planeringsunderlag och anpassningsåtgärder VARIA 585. Kustmöte 2007, Malmö den 25 oktober VARIA 585 Kustskydd för ett framtida klimat planeringsunderlag och anpassningsåtgärder Kustmöte 2007, Malmö den 25 oktober SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Bilder omslag Övre bilden: Malmö Turism

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Vägverkets arbetssätt

Vägverkets arbetssätt Hur hanterar vi stabilitet i utförande skedet ansvar? s arbetssätt Ingen egen projektering, fält eller lab. hos Enbart konsultuppdrag Upphandling konsult Minimikrav erfarenhet eller K anger anbud med volym+pris

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1, Färila Ljusdals kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2016-09-09

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik

Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik Minnesanteckningar Ärende Projektgruppsmöte 72 Datum och tid 2016-05-18 kl. 13.30 15.15 Plats Närvarande Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud,

Läs mer

Långtidsprestanda av permeabla vägytor: dränerande asfalt och gräsarmerad betong - Fältförsök -

Långtidsprestanda av permeabla vägytor: dränerande asfalt och gräsarmerad betong - Fältförsök - Långtidsprestanda av permeabla vägytor: dränerande asfalt och gräsarmerad betong - Fältförsök - Sökande Godecke Blecken, tekn dr., forskarassistent Stadens vattensystem, Inst. f samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26 Kund Gällivare

Läs mer

Icke statlig internationell organisation som utgör forum för utbyte av kunskap och erfarenhet inom dammbyggnad

Icke statlig internationell organisation som utgör forum för utbyte av kunskap och erfarenhet inom dammbyggnad International Commission On Large Dams La Commission International des Grands Barrages Icke statlig internationell organisation som utgör forum för utbyte av kunskap och erfarenhet inom dammbyggnad 1925

Läs mer

Stranderosion och kustskydd

Stranderosion och kustskydd Stranderosion och kustskydd Bengt Rydell Statens geotekniska institut Foto: SMHI Stranderosion i Sverige Översiktlig inventering av områden med - förekomst av erosion - geologiska förutsättningar för

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson 2013-01-11 / rev.

Läs mer

PM Geoteknik. Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun. www.bjerking.se

PM Geoteknik. Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun. www.bjerking.se PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Mariekälla, Södertälje kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U24512 Sida 1 (4) PM Uppdragsnamn Blåklinten 16 Nybyggnation bostäder Mariekälla, Södertälje Skanska Sverige

Läs mer

RAPPORT SUNSVALLS KOMMUN FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR HAGAVÄGEN, SUNDSVALL SWECO CIVIL AB SUNDSVALL GEOTEKNIK PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO)

RAPPORT SUNSVALLS KOMMUN FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR HAGAVÄGEN, SUNDSVALL SWECO CIVIL AB SUNDSVALL GEOTEKNIK PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SUNSVALLS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2454619200 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) DEL I UNDERLAG FÖR DETALPLAN SWECO CIVIL AB SUNDSVALL GEOTEKNIK MUHAMMAD SHERAZ KHAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OBJEKT 1 2 SYFTE

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10

Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10 Översiktlig geoteknisk utredning för fritidshustomter, Kittelfjäll 1:9-1:10 PM Geoteknik Umeå 2010-05-11 Eric Carlsson Tyréns AB Granskad Nina Nilsson PM Geoteknik 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAG...

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01 Geotekniskt PM 1 hela 19:82, Halmstad Kommun 2013-03-01 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 för detaljplan hela 19:82, Halmstad Kommun

Läs mer

MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering. Ulrika Postgård

MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering. Ulrika Postgård MSB:s förebyggande arbete mot naturolyckor, översiktlig översvämningskartering Ulrika Postgård Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande verksamhet

Läs mer

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman

Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun. PM Geoteknik. Handläggare: Carmen Fontes Borg. Granskare: David Stenman -12-18 102093 Åby 1:19 m. fl. Gävle kommun PM Geoteknik Handläggare: Carmen Fontes Borg Granskare: David Stenman WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 Gävle Tel: 010-722 50 00 Fax: 010-722 52 14

Läs mer

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun.

Utlåtande kring stabilitetsförhållandet vid kv. Bocken, Grebbestad, Tanums kommun. Projektnummer: Dokumentbeteckning: 9531 Utlåtande-1 : : F Forslund 9-11-3 Revidering: 11-- Handläggare: Charlotte Andersson Granskare: Jonas Axelsson Tanums kommun Utlåtande kring stabilitetsförhållandet

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE INFÖR DETALJPLAN NÄS BY

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE INFÖR DETALJPLAN NÄS BY GEOTEKNISKT UTLÅTANDE INFÖR DETALJPLAN 267055 NÄS BY 2016-05-25 UPPDRAG 267055, Näs by, översiktlig geoteknisk undersökning Titel på rapport: Geotekniskt utlåtande inför detaljplan Status: Datum: 2016-05-25

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik

Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik Årsta, Uppsala kommun www.bjerking.se Sida 2 (6) Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Årsta Uppsala kommun Årsta Torg Midroc Property Development

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TEKNIK- OCH MILJÖBOD, DEL AV MARSTRAND 6:7 OCH 6:55

DETALJPLAN FÖR TEKNIK- OCH MILJÖBOD, DEL AV MARSTRAND 6:7 OCH 6:55 GEOTEKNISKT PM, del 1 DETALJPLAN FÖR TEKNIK- OCH MILJÖBOD, DEL AV MARSTRAND 6:7 OCH 6:55 2015-12-22 Innehållsförteckning 1 Objekt... 4 2 Ändamål... 4 3 Underlag för bedömningen... 4 4 Planerad/föreslagen

Läs mer

Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen

Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen Kalkyl PM E45 BanaVäg i Väst, delen Agnesberg-Älvängen Projekt väg E 45, delen Agnesberg Älvängen Objektnummer: 85542760 Skede: Bygghandling/Produktion Datum: 2009-05-28 1(5) 1. Bakgrund Vägverket Region

Läs mer

Stigande vattennivåer och ändrad nederbörd Sten Bergström

Stigande vattennivåer och ändrad nederbörd Sten Bergström Stigande vattennivåer och ändrad nederbörd Sten Bergström Utsläppen fortsätter att öka även i Sverige Källa: Naturvårdsverket I statistiken ingår inte utsläpp i andra länder från produktion av varor för

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Klippans kommun Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Del av Östra Ljungby 3:2, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning Malmö 2009-10-05 Anders Dahlberg Malena Thomé FB ENGINEERING AB Postadress:

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken. PM Översiktlig geoteknisk undersökning

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken. PM Översiktlig geoteknisk undersökning Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken PM Översiktlig geoteknisk undersökning Umeå 2015-09-15 Beställare: Sigma civil Granskad Eric Carlsson Tyréns AB Nina Nilsson

Läs mer

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen. PM Översiktlig geoteknisk undersökning

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen. PM Översiktlig geoteknisk undersökning Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen PM Översiktlig geoteknisk undersökning Umeå 2015-0-15 Beställare: Sigma civil Granskad Eric Carlsson Tyréns AB Nina Nilsson 2

Läs mer

WSP 1 017 2022 ULRICEHAMNS KOMMUN KVARTERET AUSTRALIEN NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS. Geoteknisk undersökning. Örebro 2012-12-06

WSP 1 017 2022 ULRICEHAMNS KOMMUN KVARTERET AUSTRALIEN NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS. Geoteknisk undersökning. Örebro 2012-12-06 WSP 1 017 2022 ULRICEHAMNS KOMMUN KVARTERET AUSTRALIEN NYBYGGNAD AV BOSTADSHUS Geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 019-17 89 50 Handläggare: Jan-Eric Carlring

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN SLUTRAPPORT 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan

Läs mer

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. PM Geoteknik

VASSARA 10, GÄLLIVARE. PM Geoteknik VASSARA 10, GÄLLIVARE PM Geoteknik 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE PM Geoteknik KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972 31 Luleå Besök: Smedjegatan 24 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Geoteknik? Geologi/berg. Hydrogeologi/Geohydrologi. Geoteknik c fu

Geoteknik? Geologi/berg. Hydrogeologi/Geohydrologi. Geoteknik c fu Geoteknik? Geologi/berg Hydrogeologi/Geohydrologi Geoteknik c fu E Geoteknik 1. Projekt Undersökningar/ utredningar Tolkning/ utvärdering 2. Geometrisk modell Bygghandlingar/ uppföljning Tolkning/ utvärdering

Läs mer

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg

Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun. PM Ändring av gällande detaljplan Geoteknik Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg Håby-Lycke 1:53 mfl, Munkedals kommun Geoteknik 2013-06-16 Upprättad av: Per Friberg Granskad av: Per Friberg HÅBY-LYCKE 1:53 MFL, MUNKEDALS KOMMUN Geoteknik Kund Sjölyst Utveckling AS Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

Kalk och kalkcementpelare. Jämförelse mellan laboratoriestabilisering och pelarinstallation

Kalk och kalkcementpelare. Jämförelse mellan laboratoriestabilisering och pelarinstallation Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 18 Kalk och kalkcementpelare 2001-01 Jämförelse mellan laboratoriestabilisering och pelarinstallation Erika Haglund Evelina

Läs mer

Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16

Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16 Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16 Syfte Detta projekt bygger vidare på tidigare arbeten och

Läs mer

SGF Standarder Nyhetsbrev nr 3, maj 2012

SGF Standarder Nyhetsbrev nr 3, maj 2012 Datum: 2012-05-14 Nyhetsbrev nr 3 Maj 2012 SGF Standarder Nyhetsbrev nr 3, maj 2012 Sammanfattning Vårmöte 2 maj, SAFE, PK, SGF, SIS och Knutpunkt Geostandarder Knutpunkt Geostandarder en mötesplats för

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja

Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Danderyd, Tranholmssundet, angöringsplats för färja Beställare: Danderyds kommun Mörby centrum Plan 78 182 11 Danderyd Beställarens representant: Hans Rodin Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION MAJ 2016 AKZONOBEL AB PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION PM AVSEENDE STABILITET FÖR RIVNING AV SPONT VID KAJEN I PROJEKT TERRA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010

Läs mer

GEOTEKNISK PM. Mossenskolan 1, Motala MOTALA KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK PM. Mossenskolan 1, Motala MOTALA KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MOTALA KOMMUN Mossenskolan 1, Motala UPPDRAGSNUMMER 2204249000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning 1 Allmänt 1 1.1 Objektsbeskrivning

Läs mer

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå

BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå BILAGA ENKÄT 1 (7) Enkätfrågor kartläggning av arbetet med klimatanpassning på kommunal nivå Innehåll Övergripande planer, strategier och organisation fråga 1-5 Samverkan fråga 6-7 Fysisk planering fråga

Läs mer

STOCKHOLM STAD. Årstafältet Etapp 4 PM Geoteknik. Förhandskopia Upprättad av: Lars Henricsson

STOCKHOLM STAD. Årstafältet Etapp 4 PM Geoteknik. Förhandskopia Upprättad av: Lars Henricsson STOCKHOLM STAD Årstafältet Etapp 4 Förhandskopia 2016-04-27 Upprättad av: Lars Henricsson Årstafältet Etapp 4 Kund Stockholm Stad Exploateringskontoret Vello Parts Konsult WSP Samhällsbyggnad 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG PLANOMRÅDE FÖR BOSTÄDER ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM FÖRHANDSKOPIA Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro BILAGA 4 2 HAMMARÖ KOMMUN

Läs mer

Ale kommun. Älvängen, Starrkärr 4:10. Geoteknisk PM för detaljplan

Ale kommun. Älvängen, Starrkärr 4:10. Geoteknisk PM för detaljplan Ale kommun Älvängen, Starrkärr 4:10 Geoteknisk PM för detaljplan 2013-08-14 ÅF-Infrastructure AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 30 09. Säte i Stockholm.

Läs mer

STORA VALL, GÄVLE. Gävle kommun. Geoteknisk stabilitetsutredning. Planeringsunderlag Falun SWECO Infrastructure AB Falun

STORA VALL, GÄVLE. Gävle kommun. Geoteknisk stabilitetsutredning. Planeringsunderlag Falun SWECO Infrastructure AB Falun STORA VALL, GÄVLE Planeringsunderlag Falun 2008-06-30 SWECO Infrastructure AB Falun Uppdragsnummer 2417317 SWECO Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun

KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun Uppdragsnr 1484 KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun Byggnation av nya bostadshus Projekterings PM Projekteringsunderlag 2014 03 20 Beställare Svanberg & Sjögren Bygg AB Kenta Sjögren Upprättad av: Mattias

Läs mer