Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr NU SGI NU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr NU 1-2005 1-2005 SGI NU"

Transkript

1 SGI NU NU Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr Ökad framtida nederbörd hur skall vi minska risker för skred, erosion, skador på vägar, byggnader, järnvägar och broar? sid 2 Stabilisering av slänt i Åby, Lilla Edet, sid 3 Mycket på gång i Göta älvdalen, sid 4 Succé för SD-konferensen Deep Mixing - Best Practice and Recent Advances, sid 5-8 Begränsning av spridning av arsenik och krom i grundvatten genom markfilterteknik, sid 9 Konferenser & kurser, sid 9-11 Ny litteratur, sid Ny på SGI, sid 11 Kurser hösten 2004, sid 11 Sverigepremiär för cementförstärkta stenpelare, sid 12

2 Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr Ökad framtida nederbörd hur skall vi minska risker för skred, erosion, skador på vägar, byggnader, järnvägar och broar? I mitten av juni fick vi återigen uppleva stora flöden och översvämmningar. Den här gången i Vindelälven och Laisälven. Ammarnäs och Sorsele svämmades över, vägar försvann i vattenmassorna och folk fick ta båten till huset. Under senare år har SGI märkt ett ökat behov av akuta myndighetsinsatser i samband med kraftiga regn och stora flöden i vattendrag. Många minns säkert översvämmningarna i exempelvis Ljungby sommaren 2004, Kristianstad 2002, Arvika, Örnsköldsviks kommun, Sundsvalls kommun och Ragunda kommun, alla under år Sedan sommaren 2000 har SGI gjort nio akuta insatser förorsakade av kraftiga regn och höga flöden hade vi två, möjligen tre, liknande ärenden. Den trend vi på SGI ser i vår statistik är fullt ut jämförbar med utvecklingen i Europa i övrigt. Hösten 2004 redovisade Europeiska Miljöbyrån, EEA, en rapport där det anges att mellan 1975 och 2001 inträffade 238 översvämningar i Europa med en tydlig ökning under perioden. I rapporten redovisas att två av tre stora katastrofer sedan 1980 varit direkt relaterade till extrema vädersituationer och att sådana händelser var dubbelt så vanliga under 1990-talet som under1980-talet. SGI har därför fått regeringens uppdrag att redovisa en handlingsplan för SGI:s arbete de närmaste åren med att förutse och verka förebyggande för att förhindra riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar med anledning av att bl.a. ökade nederbördsmängder. Den 30 juni överlämnar SGI en delrapport till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Uppdraget innefattar naturolyckor, d.v.s. ras, skred, erosion och översvämning och tillhörande miljökonsekvenser. Som underlag för uppdraget har vi genom särskilda tekniska utredningar, med utgångspunkt från förväntade klimatförändringar, studerat vilka effekter som kan förväntas. De tekniska utredningarna visar att riskerna för naturolyckor ökar, hotbilder förvärras och allvarliga skador och samhällsstörningar kan förväntas. För att begränsa skadeverkningarna och möta de nya hot som ett förändrat klimat innebär för samhället blir det nödvändigt att arbeta såväl förebyggande med att skydda utsatta områden som att höja kvaliteten i planeringen med hänsyn till den nya situationen. Ny kunskap och relevanta underlag kommer att krävas. Prioriteringar blir nödvändiga. Ökad nederbörd, ökad temperatur, ökande vindstyrkor och stigande havsnivå påverkar marken och dess egenskaper. Förutsättningarna för översvämningar, marksättningar, skred, ras, erosion riskerar att öka på många håll i landet. Vägar, järnvägar, dammanläggningar och andra konstruktioner samt bebyggelse kommer att beröras i större eller mindre utsträckning. Häftiga skyfall, höjd grundvattennivå, ökade flöden och översvämningar kommer dessutom att leda till att förorenande ämnen och deponiavfall lättare urlakas och sprids i större omfattning än idag. Risken för miljöfarliga läckage från industrier ökar också. I slutrapporten, som ska redovisas senast den 15 januari 2006, kommer åtgärdsbehov och förslag på åtgärder samt de kunskaps-, forsknings- och utvecklingsbehov som detta innefattar att redovisas i en handlingsplan. Birgitta Boström Generaldirektör 2

3 Uppföljning av släntstabiliserande åtgärder Eftersom slänten i Åby, Lilla Edet, var mycket lämplig för studier av avlastningseffekt på en jordvolym, tillika stabilitetshotad slänt, föreslogs en utvidgning av uppföljningen i form av ett forskningsprojekt. Slänten instrumenterades för uppföljning av portrycks- och jordtrycksförändringar samt vertikala rörelser i jordprofilen. Resultaten är bland annat av intresse för två doktorandprojekt vid Chalmers, det ena delfinansierat av SGI, samtidigt som resultaten gör det möjligt att stämma av säkerheten mot brott för slänten efter utförd åtgärd. Syftet med mätningarna är framförallt att utvärdera spänningsoch portrycksförändringar samt hävningsförloppet vid avschaktning. Kontinuerliga mätningar och utvärdering av mätresultat görs under arbetenas gång. Även kolvprover har tagits upp för vidare analys av skjuvhållfasthet och deformationsegenskaper. Instrumenteringen och undersökningen på plats består av CPT-sondering, bälgsättningsslangar, portrycksmätare av BAT-typ samt jordtryckceller av Glötzl-typ. Resultaten kommer att rapporteras till kompetenscentrum Infrastruktur, som bidragit till finansiering av instrumenteringen, under hösten Vill du veta mer om projektet, kontakta Victoria Svahn, SGI Göteborg tel swedgeo.se eller Jenny Persson, Chalmers, Avd. för geologi och geoteknik tel Stabilisering av slänt i Åby, Lilla Edet Vid arbete med översiktlig stabilitetskartering 2002 uppmärksammades oacceptabla stabilitetsförhållanden vid Åby Bergåsen, Lilla Edet. Den detaljerade geotekniska utredningen bekräftade att stabiliteten mot bäckravinerna var undermålig. Kommunen ansökte därför om bidrag hos Räddningsverket. Ansökan beviljades och stabiliserande åtgärder utformades som en avlastning vid släntkrön och pålastning vid släntfot. I arbetet ingår även att lägga om en bäck och erosionsskydda bäcksidorna. SGI fick kommunens uppdrag att upphandla och samordna den konsultgrupp som deltog i projekteringen, säger Lennart Blom, geotekniker vid SGI:s regionkontor i Göteborg. Vi har alltså varit huvudkonsult för ett antal underkonsulter. Räddningsverkets bedömning för bidrag innebär bl.a. att kostnaderna för förstärkningsåtgärderna inte får överstiga värdet av de hotade byggnaderna. I Åby innebar det att fastigheten vid den västra bäckravinen löstes in och revs. Kostnaderna för att säkerställa stabiliteten för denna byggnad beräknades bli högre än inlösenkostnaderna. Miljöprövning Tidigt i processen påbörjades också arbetet med miljöfrågorna. Naturmiljön har till vissa delar ett högt värde. Det finns t.ex. öring och nejonöga i bäcken. Eftersom åtgärderna innebär arbete i vatten krävdes en miljödom. Projektet bedömdes dock så angeläget att domen inte kunde inväntas. Med hjälp av miljösakkunniga konsulter, knutna till projekteringen och i nära samråd med Länsstyrelsens miljöenhet, beslutades att genomföra åtgärderna och pröva ärendet i Miljödomstolen i efterhand. Detaljprojekteringen påbörjades i augusti 2004 efter Räddningsverkets beslut, säger Lennart Blom. Markprojektören, Markteknik AB, och den fiskerisakkunnige konsulten, Thorsson & Åberg, har båda deltagit i ett liknande projekt, liksom byggledaren Christer Halleröd. Byggledaren engagerades redan då detaljprojekteringen startade och fick därmed bättre kunskap om projektet än vad som är vanligt. I början av 2005 upphandlades Vägverket Produktion som entreprenör. Arbetet påbörjades i april och skall vara klart i juli, säger Lennart Blom. Entreprenadarbetet är styrt och begränsat i tid för att åstadkomma minsta möjliga påverkan på vattenmiljön. 3

4 Den årliga Göta älvbesiktningen genomfördes den 2-3 maj tillsammans med Sjöfartsverket och Vattenfall. Några nya skred eller andra oroande tecken, som kräver omedelbara insatser, upptäcktes inte (bilder nedan). Vissa erosionsskydd, som tunnats ut och delvis sjunkit, skall förstärkas under året. Under århundradenas lopp har det inträffat många skred i Göta älvdalen. Så kommer att ske också i framtiden. Det är vare sig praktiskt eller ekonomiskt möjligt att stabilisera alla slänter. SGI:s främsta uppgift är att minska riskerna för skred inom bebyggda områden och för storskred i obebyggda områden som kan orsaka översvämningar på grund av att älven däms upp och att skredmassor i älven kan ge svallvågor. Vill du veta mer om SGI:s övervakning av Göta älv, kontakta Åke Johansson, tel Mycket på gång i Göta älvdalen Det händer mycket just nu i Göta älvdalen. Där har SGI ett speciellt myndighetsuppdrag att verka för att riskerna för ras och skred skall minska. Det gäller särskilt övervakning av stabiliteten i Göta älvs dalgång, vilket bl.a. omfattar remisshantering med granskning ur stabilitetssynpunkt av alla detaljplaner, bygglovsansökningar och andra förändringar. Just nu innebär den planerade utbyggnaden av Rv 45 och Norge-Vänernbanan mycket arbete. För att få ett säkrare underlag för bedömningarna arbetar SGI oförtrutet vidare med att öka kunskaperna om geotekniska förutsättningar och stabilitet. För att bygga upp kunskapen har skredriskanalyser tidigare genomförts för följande två delsträckor: Sydöstra Göta älvdalen som omfattar delen öster om älven i norra delen av Göteborgs kommun samt inom Ale kommun, redovisad Nordöstra delen i Lilla Edets kommun från 1997, reviderad Resultatet finns att ladda ner i pdfformat på SGI:s hemsida. Arbetet med en skredriskanalys för sydvästra delen av Göta älv, inom Göteborgs kommun mellan Tingstadstunneln och Angeredsbron, påbörjades 2004 säger Åke Johansson, geotekniker och myndighetsansvarig för Göta älv. Resultatet sammanställs nu för att presenteras under hösten. Arbetet, som samfinansierats av Göteborgs kommun, Räddningsverket och SGI, har inneburit en systematisk databehandling av ett omfattande geotekniskt material. Genomförandet av en anpassad skredriskanalys inom den mer glest bebyggda delen i nordvästra delen av Göta älvs dalgång fortsätter. Kartering av topografin Kartering av undervattenstopografin genom ekolodning med multistråle på den 26 km långa sträckan i nordvästra delen utfördes i slutet av 2004 och resultatet var klart i början av Det topografiska underlaget under vattnet är bättre än kartmaterialet på land, där informationen på stora delar av sträckan är otillräcklig. Under våren har flygfotografering utförts, beställd av Vägverket inom planerad sträckning av ny väg 45 inom Lilla Edets kommun. SGI har i samband därmed beställt flygning på den aktuella sträckan för att möjliggöra en kartering på land. Kartering av undervattenstopografin i Göta älv genom multistråle har också genomförts för östra delen av Göta älv på en 21 km lång sträcka i Ale kommun och på 8 km i Lilla Edet, säger Åke Johansson. Det ger oss bättre underlag för planerad uppdatering av tidigare genomförda skredriskanalyser. Resultatet kommer också att användas av Vägverket och Banverket för stabilitetskontroller för utbyggnad av Rv 45 och Norge - Vänernbanan samt av Ale och Lilla Edets kommuner vid planarbete. Kontroll och övervakning Kontroll av jordrörelser genom manuell mätning av inklinometerrör har pågått under lång tid med två mättillfällen per år. Förra året kompletterades mätpunkterna med stationer för automatisk registrering av lutningsförändringar, portryck och vattennivåer i älven. Dessa sex nya mätstationer, har nu varit i drift under ett år. Några oroväckande markrörelser eller portrycksförändringar har hittills inte registrerats. 4

5 Stockholm, Sweden May 23-25, 2005 International Conference on Deep Mixing Best Practice and Recent Advances Tre vackra försommardagar i slutet av maj kom hela 279 delegater från 26 länder samt 20 utställare till världens vackraste huvudstad för att dryfta de senaste praktiska tillämpningarna och forskningsrönen inom djupstabilisering av jord (Deep Mixing). I sessionssalen och utställningshallen trängdes 120 svenskar med delegater från Japan, USA, England, Tyskland, Norge, Finland, Malaysia, Polen, Australien m.fl. länder. Värd för konferensen var Svensk Djupstabilisering (SD), som med konferensen satte pricken över i för en i Sverige unik forskningssatsning där myndigheter, högskolor, forskningsinstitut, konsulter och entreprenörer tillsammans under en 10-årsperiod satsat 45 Mkr för att öka spetskompetensen om djupstabilisering. Alla de stora namnen inom Deep Mixing var där. Proceedings innehåller 93 papers, varav fyra Keynote Lectures, tre Regional Reports och fyra State of Practice Reports. Förutom öppnings- och avslutningssessioner, Technical Visit och Social Events bestod konferensen av följande sex tekniksessioner: 1 Deep Mixing today a worldwide overview 2 Field and laboratory investigations, properties of binders and stabilised soil 3 Design of deep mixing applications 4 Stabilisation/solidification of contaminated soil 5 Applications and case histories 6 Execution, monitoring and quality control VÄND! 5

6 SGI NU Masaaki Terashi, Nikken Sekkei Geotechnical Institute William Van Impe, President ISSMGE: Deep Mixing-metoder har hittills mest tillämpats i Japan och Europa. I USA ligger man efter. Det bästa med konferensen är att den så tydligt var inriktad på praktiska tillämpningar inom området. Paneldiskussion Sesssionsalen Eskil Sellgren, WSP, Ordf. i Svensk Djupstabilisering Göran Holm, SGI, Projektledare för Svensk Djupstabilisering Varje session inleddes med en Keynote Lecture som hölls av internationellt erkända experter. Därefter presenterades regionala rapporter eller State of Practice-rapporter, följda av ett antal korta presentationer av enskilda tekniska delområden. Sessionerna avslutades med en paneldiskussion där publiken ställde frågor och diskuterade med de föredragande. I programmet fanns gott om tid inlagd i anslutning till luncher och kaffepauser för besök hos de 20 utställarna, samtal med kollegor, för att lyssna på företags och organisationers minipresentationer vid Speakers Corner, mitt i hjärtat av utställningshallen. Bengt Rydell, SGI, Ordf. i Organisationskommittén Konferensen blev mycket bättre än vad jag trodde från början med hög kvalitet på rapporterna. Den svenska branchsatsningen kom fram tydligt - där har vi verkligen lyckats. Vi på SD är stolta över resultatet. Deep Mixing 05 var höjdpunkten på de insatser som SD genomfört under de senaste tre åren för att implementera erfarenheterna från verksamheten i branschen, säger Bengt Rydell, SGI, ledamot i SD:s styrgrupp och ordf. i organisationskommittén för konferensen. Tanken med konferensen var att förmedla kunskap om SD:s resultat och nya internationella erfarenheter för att beskriva kunskapsfronten och bästa tillgängliga teknik. Genom att skapa virtuella och fysiska mötesplatser före, under och efter konferensen finns förutsättningar för att säkert och kostnadseffektiv fortsätta att tillämpa och utveckla tekniken med djupstabilisering. Vi som arbetat praktiskt med arrangemanget är särskilt nöjda med det stora internationella deltagandet och intresset. Med konferensen har vi fått ett oerhört genomslag av Svensk Djupstabiliserings 10-åriga forskningssatsning. Det har varit mycket bra tekniska diskussioner, föredrag och många nya kontakter. Vi har också fått lovord för genomförandet från utländska delegater. Proceedings levererades på CD till samtliga konferensdeltagare. Mot självkostnadspris finns också Proceedings i tryckt form att tillgå. 6

7 SGI NU Rainer Massarsch Ordf. i International Advisory Committee Konferensen har genomförts i samarbete med ledande experter inom flera internationella organisationer, bl.a.branschföreträdare i Europa, Japan och USA. Det är glädjande att svensk kompetens är internationellt konkurrenskraftig och efterfrågad. Konferensen hölls vid en tidpunkt då den nya europeiska utförandestandarden om deep mixing nyss fastställts. Utställningshallen David E Weatherby,Ordf. DFI Soil Mixing Committee I USA handlar det nästan enbart om Wet Mixing, här på konferensen dominerade den torra metoden. Jag blev mycket förtjust i uppläggningen, särskilt de tekniska paneldiskussionerna. Det är vi inte vana vid i USA. För min del hade det gärna fått vara ännu mer om designfrågor. Gunnar Westberg, SGI, Sekreterare i Organisationskommittén Arbetet med Deep Mixing 05 inleddes redan våren Konferensen har varit väl förankrad hos såväl SD:s medlemmar som internationella samarbetsorganisationer. Vi är också tacksamma för stödet från SBUF och Formas. Det stora antalet artiklar som granskats teknisktvetenskapligt har visat på det internationella intresset för ämnet, vilket också bekräftats av den goda anslutningen till konferensen. Inför konferensen har också en Internetbaserad arbetsplattform etablerats som gjort det möjligt för deltagarna att läsa papers och diskutera innehållet. Via plattformen har också medverkande snabbt och enkelt kunnat byta tunga dokument med varandra. Så här ser hemsidan, ut! Den har varit och är fortfarande mycket välbesökt. I genomsnitt har det varit besökare per dag med en topp på 600 strax före konferensen. Även efter konferensen har hemsidan haft besökare/dag. VÄND! 7

8 På SGI:s hemsida finns fler bilder från konferensen. Social Programme På söndagskvällen hölls en välbesökt Get Together Event på Strand Hotel ett cocktailparty som lockade drygt 100 gäster. På måndagskvällen hölls Welcome Reception för alla delegater och medföljande på ångbåten SS Stockholm. Passagerarna fick uppleva Gamla stan från sjösidan och Stockholms skärgård i försommarskrud. På tisdagskvällen var det bankett på Vasamuseet. Kvällen inleddes med en mycket uppskattad guidning av regalskeppet Vasa. Därpå följde utsökt mat, trevligt umgänge, vacker stämsång och socialt kontaktskapande. Technical Visit Konferensen avslutades på onsdageftermiddagen med ett av Vägverket och LCM AB arrangerat besök vid Bärbyleden, strax norr om Uppsala. Där visade man framschaktade kc-pelare, installation och provningsutrustning för intresserade konferensdeltagare från hela världen. Demonstration av framgrävda kc-pelare vid Bärby leden utanför Uppsala. 8

9 Begränsning av spridning av arsenik och krom i grundvatten genom markfilterteknik Arsenik och krom är vanliga föroreningar på gammal industrimark och arsenik är den vanligaste föroreningen på de objekt som finns upptagna på länsstyrelsernas 30-listor. Både arsenik och krom är redoxkänsliga och deras toxicitet, biotillgänglighet och mobilitet varierar med oxidationstalet. Det finns därför behov av att studera nya metoder som kan ge mer kostnadseffektiva lösningar. SGI har därför startat ett kunskapsförsörjningsprojekt i samarbete med Klippans kommun och huvudstudiens projektgrupp. I projektet studeras ett antal frågeställningar vilka är relevanta vid efterbehandling av mark och grundvatten där arsenik och krom uppträder i kombination. Markfilter (permeabel reaktiv barriär) kan vara en möjlig efterbehandlings- eller skyddsåtgärd. Marken vid fastigheten där den f.d. läderfabriken i Klippan är belägen har i flera undersökningar konstaterats vara kraftigt förorenad med främst krom och arsenik och förhöjda koncentrationer av dessa metaller har uppmätts i grundvattnet. Syftet med projektet: att genomföra ett syntesarbete baserat på erfarenheter från genomförda efterbehandlingsprojekt där förhöjda halter av As och Cr föreligger att göra en första utvärdering av markfilter (reaktiva permeabla barriärer) som efterbehandlings- eller skyddsåtgärd En del av projektet bedrivs som examensarbete i samarbete med Institutionen för Kemiteknik, LTH. Projektet skall avslutas i december Vill du veta mer om projektet, kontakta gärna David Bendz, tel eller Karin Kockum, tel SGI NU Redaktör & ansvarig utgivare: Göran Karlsson, SGI, tel e-post: Upplaga: ex. ISSN Bytt jobb och fått ny adress? Skicka e-post till för korrigering i vårt register. Då får du också vårt digitala nyhetsblad som ges ut månadsvis. Konferenser & kurser th International Conference on Ground Improvement Techniques Coimbra, Portugal, International Conference on Energy, Environment and Disasters (INCEED 2005). Bridging the Gaps for Global Sustainable Development Charlotte, NC, USA, years of Pressuremeters. Int. symposium. ISP 5 Pressio 2005 Paris, France, th International Conference and Field Trip on Landslides - ICFL 05 Tromsö, Norway, th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes, Greece, Geologins dag Hela Sverige, th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Geotechnical Engineering in Harmony of the Global Environment Osaka, Japan, rd International Young Geotechnical Engineers Conference (YGEC 2005) Osaka, Japan, Focus on Soils Symposium - Managing Soils for the Future Uppsala, Sweden, British Columbia Reclamation Symposium Abbotsford, BC, Canada, International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics, ISFOG-05 Perth, Western Australia, Southeast Asia Environmental Forensics Conference Taipei, Taiwan, International Symposium on Environmental Vibrations. Prediction, Monitoring and Evaluation Okayama, Japan, DFI 30th Annual Conference on Deep Foundations Chicago, IL, USA, International Seminar on European Project Development: Energy and Environment St Julians, Malta, R 05- Recovery, Recycling, Reintegration. 7th World Congress with Company Displays Beijing, China, Tunneldagarna Göteborg, Sweden, SARDINIA Tenth Int.Waste Management and Landfill Symposium Cagliari, Italy, Summerschool on Rational Tunnelling Innsbruck, Austria, th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, ConSoil 2005 Bordeaux, France, Mer info via länkar från 9

10 Konferenser & kurser 2005 Nätverket Renare Mark - Höstmöte Göteborg, nd International Symposium on Soil Treatment - TREMTI 2005: Treatment and Recycling of Materials for Transport Infrastructure (using Lime, Cement and hydraulic Road binders) Paris, France, World Congress ISWA Towards Integrated Urban Solid Waste Management Buenos Aires, Argentina, International Symposium on Design, Construction and Operation of Long Tunnels - To celebrate the breakthrough of the 12.9 km Hsuehshan Tunnel Taipei, Taiwan, nd Int. Symposium on Permeable Reactive Barriers and Reactive Zones Antwerp, Belgium, Forskarskolan Focus on Soils inbjuder till Framtidens forskare och markforskning - en kontaktdag för avnämare, finansiärer och markforskande doktorander vid SLU Uppsala, Sweden, International Symposium MBT Mechanical-biological treatment of municipal solid waste Hanover, Germany, International Symposium on Tsunami Reconstruction with Geosynthetics - Prediction, Mitigation and Rehabilitation of Coastal and Waterway Erosion Control Pathumani, Thailand, Stability and run-off conditions Guidelines for detailed investigation of slopes and torrents in till and coarse-grained sediments Karin Rankka, Jan Fallsvik, SGI Rapporten innehåller riktlinjer för detaljerade undersökningar av stabilitets- och avrinningsförutsättningar i slänter och forsar i morän och grovkorniga sediment. Riktlinjerna är tänkta att utgöra vägledning för geotekniker, markägare, lokala och centrala myndigheter. Innehåll: Fältundersökningar Avrinningsförutsättningar Beräkningsmetoder Dokumentation Pålkommisionen. Rapport 102, 2004, 42 sidor 350:- (exkl. moms) Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: SGI Rapport 68, 2005, 102 sidor Finns tillgänglig på SGI:s hemsida (3 444 kb) Ny rapport från Pålkommisionen Injekterade pålar Stefan Aronsson, Torbjörn Edstam, Urban Svensson Syftet med rapporten är att underlätta projektering, dimensionering samt utförande och kontroll av injekterade pålar. Rapporten är inriktad på påltyper där injektering medför en förbättrad latsupptagning mot omkringliggande jord. Endast tryckbelastade pålar behandlas, även om några av påltyperna också kan användas för dragbelastningar. Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: Konferenser & kurser 2006 Transportforum 2006 Linköping, GeoCongress 2006: Geotechnical Engineering in the Information Technology Age Atlanta, GA, USA, Mer info via länkar från Int. Conference on Numerical Simulation of Construction Processes in Geotechnical Engineering for Urban Environment Bochum, Germany, Fourth International Conference on Unsaturated Soils, UNSAT 06 Carefree, AZ, USA, Second International Conference on the Flat Dilatometer Washington, D.C, USA, th International Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology Frankfurt am Main, Germany, th International Conference on Contaminants in Freezing Ground Oslo, Norway, Fifth International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds Monterey, California, USA, Ny SGI Varia, No Dimensionering och modellering av erosionsskydd Karin Odén, Lars Johansson, SGI Rapporten är ett led i sammanställningen av kunskap vad gäller dimensionerings av erosionsskydd. Rapporten är en fortsättning på en tidigare rapport om erosionsskydd (SGI Varia 532). Den vänder sig till alla som kommer i kontakt med dimensionering och utformning av kustskydd, antingen som granskande myndighet, beställare eller konsult/entreprenör. Quick Clay in Sweden Karin Rankka, Yvonne Andersson-Sköld, Rolf Larsson och Carina Hultén, SGI, Virginie Leroux, Torleif Dahlin Innehåll: Processer bakom bildande av kvicklera Geologiska och hydrogeologiska föutsättningar för att kvicklera skall kunna bildas Kartering av kvicklereförekomst med geotekniska och geofysiska metoder SGI Rapport 65, 2004, 148 sidor Finns tillgänglig på SGI:s hemsida (3 190 kb) SGI Varia 558, 2005, 32 sidor Finns tillgänglig på SGI:s hemsida (911 kb) Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: 10

11 Svenska Geotekniska Föreningen SGF Rapport 2: , 251 sidor, 300:- (exkl. moms) Ny licentiatavhandling Frysmuddringsteknik för sanering av förorenade sedimentområden Susanne Rostmark Innehåll: Frysmuddring Frysningens påverkan på föroreningar i jord och sediment Muddringstekniker och fältförsök med frysmuddringsteknik Numeriska metoder för beräkning av frysutbredning Luleå tekniska universitet. Geoteknik. Licentiatuppsats 2004: , 136 sidor SGF Rapport 2:2004 Armerad jord och fyllning Nordisk vägledning Avsikten med vägledningen är att öka förståelsen för armerad jord och att göra det enklare att använda denna typ av konstruktioner vid branta slänter och vertikala murar, bank på lös undergrund och bank på förstärkt jord samt jordspikning. Vägledningen behandlar material och provning, dimensionering, genomförande, kvalitetskontroll och upphandling. Rapporten finns endast tillgänglig i pappersformat Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: Ny doktorsavhandling Penetrability due to Filtration Tendency of Cement Based Grouts Daniel Eklund Kungliga tekniska högskolan Jord- och bergmekanik TRITA-JOB PHD 1007 Ny doktorsavhandling Reuse of construction materials - Environmental performance and assessment methodology Liselott Roth Linköping University Environmental Technology and Management Department of Mechanical Engineering Linköping Studies in Science and Technology. Dissertation 928 Konferenser & kurser 2006 WASCON 2006: To work for a better environment. 6th Int.Conference on the Science and Engineering of Recycling for Environmental Protection Belgrade, Yugoslavia, th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering: Active geotechnical design in infrastructure development Ljubljana, Slovenia, th International Conference on Piling and Deep Foundations Amsterdam, NL, GeoShanghai. International Conference Shanghai, Sixth International Conference on Environmental Problems in Coastal Regions. Coastal Environment 2004 Rhodes, Greece, First European Road Transport Research Conference Göteborg, Sweden, First International Conference on Accelerated Carbonation for Environmental and Materials Engineering London, UK, International Conference on Re-Use of Foundations for Urban Sites, RuFUS 2006 Watford, United Kingdom, th Int.Congress on Environmental Geotechnics: Opportunities, Challenges and Responsibilities for Environmental Geotechnics Cardiff, Wales, UK, International Conference on Physical Modelling in Geotechnics: The Role of Physical Modelling in Developing and Sustainable Environment Hong Kong, Ny på SGI Christina Karlsson Christina Kicki är vår nya kursledare på SGI. Hon har tidigare bland annat jobbat på Linköpings Universitet, institutionen för Konstruktion och Produktionsteknik. Kicki har en Fil.kand inom medie- och kommunikationsvetenskap.kontakta gärna henne om du har frågor om kommande kurser eller synpunkter på SGI:s kursverksamhet! Tel E-post: Kurser hösten 2005 Huvudkurs för fältgeotekniker den september 2005 på Söråkers Herrgård, Sundsvall Arrangör: SGF:s Fältkommitté i samverkan med SGI. XRF-instrumentet - mätning och handhavande den 28 september 2005 i Linköping XRF-instrumentet får endast användas av personal som har utbildning i handhavandet. Denna seminariedag ger dig den möjligheten. Arrangör: SGI. Dataanalys, osäkerhet och visualiseringsteknik för förorenad mark med SADA-verktyg den september 2005 i Göteborg Arrangör: SGI i samverkan med University of Tennessee Mer info finns på VIth European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering Graz, Austria, th Congress of the International Association for Engineering Geology and the Environment, IAEG 2006: Engineering Geology for Tomorrow s Cities Nottingham, UK, th International Conference on Geosynthetics Yokohama, Japan, th International Symposium on Environmental Geochemistry (ISEG) Beijing, China, Baugrundtagung mit Fachaustellung Geotechnik Bremen, Germany, DFI 31st Annual Conference on Deep Foundations Washington, DC, USA, Mer info via länkar från 11

12 Stenpelarna utförs i ett område med ca 1 m torv, på ett 0,3 m tjockt lager av sand som vilar på ett 1 2,5 m tjockt lager av siltig lera. Under det finns 4,5 m silt som vilar på fast lagrad morän. SGI:s roll i projektet är bl.a. att granska dimensioneringen inför beställarens godkännande och under utförandet svara för uppföljning av deformationer inom och vid sidan av vägbanken, säger Leif Eriksson, geotekniker vid SGI i Linköping. Sverigepremiär för cementförstärkta stenpelare Foto: LCM Foto: LCM Så här såg det ut nyligen vid den nya anslutningsvägen till Frövifors pappersbruk, strax utanför Örebro. Där sattes för första gången i Sverige cementförstärkta stenpelare. Vägverket, Region Mälardalen accepterade nämligen ett sidoanbud från PEAB, där stenpelare föreslogs i stället för kalkcementpelare. Anslutningen skall vara klar våren Stenpelarmetoden är allmänt vedertagen i övriga världen. Installationen utfördes av Keller Grundbau GmbH i samarbete med dotterbolaget LCM AB. De cementförstärkta pelarna skall bära hela den 9 m höga vägbanken. Avståndet mellan pelarna är 2,4 m vilket innebär att den dimensionerande lasten blir ca kn/pelare. Dimensioneringen baseras på att hela banklasten inkl. trafiklast bärs av pelarna. Pelarnas hållfasthetsegenskaper baseras på tysk erfarenhet enligt rapport Allgemaine bauaufsichtlich Zulassung. Enligt den väljs en blandning cement, vatten och krossmaterial så att den karaktäristiska tryckhållfastheten blir 10,5 MPa. Med en tillåten tryckhållfasthet på 5 MPa skall pelarnas diameter vara minst 0,51 m. Produktionen inriktas på att pelarnas diameter aldrig understiger 0,6 m. Eftersom lasten förs ner till moränen under silten har pelarfotens bärförmåga för de kortaste pelarna beräknats till 1265 kn. Horisontalkraften från vägbanken, ca 180 kn/m, tas till största delen upp av två lager armering, Stabilenka 400/45 respektive 150/45, och till en mindre del av jordens sidomotstånd mot pelarna. Armeringens uppgift är också att överföra banklasten mellan pelarna till pelartopparna. Mellan armeringslagren läggs ca 100 mm tjockt lager av krossmaterial 0 35 mm. Användningsområden I Sverige är stenpelare utan cementinblandning troligen mindre intressant med hänsyn till våra lösa jordar, säger Leif Eriksson, geotekniker vid SGI. Möjligen kan lösningar komma ifråga där cementinblandning används i en del av respektive pelare. Cementförstärkta stenpelare däremot bör kunna diskuteras för grundläggning av väg- och järnvägsbankar med 5-10 m bankhöjd, mindre broar, t.ex. plattramar, och andra konstruktioner där horisontalkraften är liten eller kan reduceras. Enligt uppgift från LCM AB är prisbilden för cementförstärkta stenpelare i samma storleksordning som för slagna, prefabricerade betongpålar. Det innebär att där förhållandena är sådana att stenpelare är en möjlig metod, är stenpelarmetoden en stark utmanare till bankpålning. Man tjänar nämligen in kostnaden för pålplattorna. Metodens begränsningar Med hänsyn till tillverkningssättet måste de geotekniska förhållandena vara så goda att den naturliga jorden ger tillräckligt sidomotstånd i samband med packningen av krossmaterialet. För att inte en redan färdig pelare skall påverkas när den naturliga jorden pressas åt sidan vid tillverkning av en pelare, kan avstånden mellan pelarna inte vara mindre än ca 2,2 m.

SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004

SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004 SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004 NU2-2004 Foto: Schaktning vid Lilla Bommen, Götaleden Stranderosion praktiska tillämpningar med europeiska utblickar, sid 2 Kurser, våren 2005 sid 2 Demoförsök Vegetation som

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 37 2005-11 Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering Bengt Åkesson Göran Fagerlund Svensk

Läs mer

Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen. Yvonne Andersson-Sköld. GÄU - delrapport 12.

Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen. Yvonne Andersson-Sköld. GÄU - delrapport 12. Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen Yvonne Andersson-Sköld GÄU - delrapport 12 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Foto: SGI STATENS GEOTEKNISKA

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Stiftelsen Bergteknisk Forskning Stiftelsen Bergteknisk Forskning Verksamheten2012 Verksamheten 2012 Programrådets årliga studiebesök med efterföljande programrådsmöte gick till London där två Skanska-projekt besöktes i oktober. Foto:

Läs mer

YSTADS KOMMUN. Hållbar utveckling av kusten längs Ystad Sandskog. Översiktlig värdering av risker för erosion, ras och översvämning

YSTADS KOMMUN. Hållbar utveckling av kusten längs Ystad Sandskog. Översiktlig värdering av risker för erosion, ras och översvämning YSTADS KOMMUN Hållbar utveckling av kusten längs Ystad Sandskog Översiktlig värdering av risker för erosion, ras och översvämning Omslagsfoto: Ystad Saltsjöbad vid Ystad Sandskog. Foto: SGI 3 YSTADS KOMMUN

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

GÄU - delrapport 13. Metodik konsekvensbedömning. Känslighetsanalys, klassindelning och applicering av metodik i hela utredningsområdet

GÄU - delrapport 13. Metodik konsekvensbedömning. Känslighetsanalys, klassindelning och applicering av metodik i hela utredningsområdet Metodik konsekvensbedömning Känslighetsanalys, klassindelning och applicering av metodik i hela utredningsområdet Yvonne Andersson-Sköld GÄU - delrapport 13 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 510 Nedanstående är en annons från Abetong nr 5 B 2010 husbyggaren 1 2 husbyggaren nr 5 B 2010 nr 5 B 2010 husbyggaren 3 4 husbyggaren

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 62 NR 3 2006

tidskrift för vattenvård årgång 62 NR 3 2006 tidskrift för vattenvård årgång 62 NR 3 2006 INNEHÅLL Ledare... 194 I blickpunkten... 195 Föreningsmeddelanden... 197 Litteratur... 205 Konferenser... 207 Företagsinformation... 209 Pressreleaser... 219

Läs mer

Naturen Människorna Tekniken

Naturen Människorna Tekniken Naturen Människorna Tekniken Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 12 SGUs verksamhetsberättelse och årsredovisning en årsrapport i två delar SGUs årsrapport för 2012 är delad i två delar: en verksamhetsberättelse

Läs mer

Claes Alén (CA) Maria Ask (MA) Sven Knutsson (SK) Peter Ulriksen (PU) Stefan Larsson (SL)

Claes Alén (CA) Maria Ask (MA) Sven Knutsson (SK) Peter Ulriksen (PU) Stefan Larsson (SL) SBU Tema GEO telefonmöte 5, 130215 Närvarande Claes Alén (CA) Maria Ask (MA) Frånvarande Sven Knutsson (SK) Peter Ulriksen (PU) Stefan Larsson (SL) Mötet startade 20 minuter sent vilket förklarar det låga

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 3 GD har ordet 4 Sveriges geologiska undersökning 6 Guldkorn från 2009 9 Geologi är grunden 13 En värld i behov av metaller 17 Geologi för att förebygga 21 Med ansvar för grundvattnet

Läs mer

SwedCOLD N Y H E T S B R E V # 2 / 2 0 1 2

SwedCOLD N Y H E T S B R E V # 2 / 2 0 1 2 SwedCOLD N Y H E T S B R E V # 2 / 2 0 1 2 U R I N N E H Å L L E T : Rapport från ICOLDs årsmöte samt kongress i Kyoto juni 2012 Regelverk för vattenverksamheter utreds Dammsäkerhet tydliga regler och

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011

tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011 tidskrift för vattenvård årgång 67 NR 1 2011 INNEHÅLL Ledare... 2 I blickpunkten... 3 Föreningsmeddelanden... 4 Litteratur... 12 Konferenser... 16 Företagsinformation... 18 Pressreleaser... 25 Synpunkter

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 64 NR 2 2008

tidskrift för vattenvård årgång 64 NR 2 2008 tidskrift för vattenvård årgång 64 NR 2 2008 INNEHÅLL Ledare... 74 I blickpunkten... 75 Föreningsmeddelanden... 77 Litteratur... 83 Konferenser... 85 Företagsinformation... 88 Pressreleaser... 93 Nutrient

Läs mer

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 4/12 FOTO: ULF LODIN FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE KÄRVARE TIDER Att konjunkturen just nu avmattas är mycket tydligt för de flesta. Varje dag kommer nya

Läs mer

Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planering Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning från länsstyrelserna Titel: Utgiven av: Utgivningsår: Copyright: ISBN: Upplaga: Layout: Tryck: Foto: Textgranskning: Klimatanpassning i fysisk planering Vägledning

Läs mer

Bygg för morgondagens klimat

Bygg för morgondagens klimat Boverket Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Bygg för morgondagens klimat Anpassning av planering och byggande Boverket maj 2009 Titel: Bygg för morgondagens klimat. Anpassning

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007

tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007 tidskrift för vattenvård årgång 63 NR 3 2007 INNEHÅLL Ledare... 166 I blickpunkten... 167 Föreningsmeddelanden... 169 Litteratur... 172 Konferenser... 175 Företagsinformation... 177 Pressreleaser... 181

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning 1(35) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2007 Rampost 8 Regional miljömålsuppföljning Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Norrbottens län Projektnamn: Miljömålskommunikation

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Tjejerna räddar deltidensidan 12

Tjejerna räddar deltidensidan 12 Räddningsverkets tidning Nr 6 Oktober 2007 Tjejerna räddar deltidensidan 12 Klimatutredningen: Stoppa sjönära byggande sidan 6 Remiss om ny myndighet: Kommunerna sågar utbildningsförslaget sidan 3 inledaren

Läs mer

KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat KLIMATOLOGI Nr 12, 2015 Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Anna Bohman, Lisa van Well, Anna Jonsson, Gunn Persson och Johanna Farelius Andersson

Läs mer

Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen.

Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen. Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:94 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer