Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr NU SGI NU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr NU 1-2005 1-2005 SGI NU"

Transkript

1 SGI NU NU Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr Ökad framtida nederbörd hur skall vi minska risker för skred, erosion, skador på vägar, byggnader, järnvägar och broar? sid 2 Stabilisering av slänt i Åby, Lilla Edet, sid 3 Mycket på gång i Göta älvdalen, sid 4 Succé för SD-konferensen Deep Mixing - Best Practice and Recent Advances, sid 5-8 Begränsning av spridning av arsenik och krom i grundvatten genom markfilterteknik, sid 9 Konferenser & kurser, sid 9-11 Ny litteratur, sid Ny på SGI, sid 11 Kurser hösten 2004, sid 11 Sverigepremiär för cementförstärkta stenpelare, sid 12

2 Foto: Beril Sundkvist, Nyheter i Norr Ökad framtida nederbörd hur skall vi minska risker för skred, erosion, skador på vägar, byggnader, järnvägar och broar? I mitten av juni fick vi återigen uppleva stora flöden och översvämmningar. Den här gången i Vindelälven och Laisälven. Ammarnäs och Sorsele svämmades över, vägar försvann i vattenmassorna och folk fick ta båten till huset. Under senare år har SGI märkt ett ökat behov av akuta myndighetsinsatser i samband med kraftiga regn och stora flöden i vattendrag. Många minns säkert översvämmningarna i exempelvis Ljungby sommaren 2004, Kristianstad 2002, Arvika, Örnsköldsviks kommun, Sundsvalls kommun och Ragunda kommun, alla under år Sedan sommaren 2000 har SGI gjort nio akuta insatser förorsakade av kraftiga regn och höga flöden hade vi två, möjligen tre, liknande ärenden. Den trend vi på SGI ser i vår statistik är fullt ut jämförbar med utvecklingen i Europa i övrigt. Hösten 2004 redovisade Europeiska Miljöbyrån, EEA, en rapport där det anges att mellan 1975 och 2001 inträffade 238 översvämningar i Europa med en tydlig ökning under perioden. I rapporten redovisas att två av tre stora katastrofer sedan 1980 varit direkt relaterade till extrema vädersituationer och att sådana händelser var dubbelt så vanliga under 1990-talet som under1980-talet. SGI har därför fått regeringens uppdrag att redovisa en handlingsplan för SGI:s arbete de närmaste åren med att förutse och verka förebyggande för att förhindra riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar med anledning av att bl.a. ökade nederbördsmängder. Den 30 juni överlämnar SGI en delrapport till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Uppdraget innefattar naturolyckor, d.v.s. ras, skred, erosion och översvämning och tillhörande miljökonsekvenser. Som underlag för uppdraget har vi genom särskilda tekniska utredningar, med utgångspunkt från förväntade klimatförändringar, studerat vilka effekter som kan förväntas. De tekniska utredningarna visar att riskerna för naturolyckor ökar, hotbilder förvärras och allvarliga skador och samhällsstörningar kan förväntas. För att begränsa skadeverkningarna och möta de nya hot som ett förändrat klimat innebär för samhället blir det nödvändigt att arbeta såväl förebyggande med att skydda utsatta områden som att höja kvaliteten i planeringen med hänsyn till den nya situationen. Ny kunskap och relevanta underlag kommer att krävas. Prioriteringar blir nödvändiga. Ökad nederbörd, ökad temperatur, ökande vindstyrkor och stigande havsnivå påverkar marken och dess egenskaper. Förutsättningarna för översvämningar, marksättningar, skred, ras, erosion riskerar att öka på många håll i landet. Vägar, järnvägar, dammanläggningar och andra konstruktioner samt bebyggelse kommer att beröras i större eller mindre utsträckning. Häftiga skyfall, höjd grundvattennivå, ökade flöden och översvämningar kommer dessutom att leda till att förorenande ämnen och deponiavfall lättare urlakas och sprids i större omfattning än idag. Risken för miljöfarliga läckage från industrier ökar också. I slutrapporten, som ska redovisas senast den 15 januari 2006, kommer åtgärdsbehov och förslag på åtgärder samt de kunskaps-, forsknings- och utvecklingsbehov som detta innefattar att redovisas i en handlingsplan. Birgitta Boström Generaldirektör 2

3 Uppföljning av släntstabiliserande åtgärder Eftersom slänten i Åby, Lilla Edet, var mycket lämplig för studier av avlastningseffekt på en jordvolym, tillika stabilitetshotad slänt, föreslogs en utvidgning av uppföljningen i form av ett forskningsprojekt. Slänten instrumenterades för uppföljning av portrycks- och jordtrycksförändringar samt vertikala rörelser i jordprofilen. Resultaten är bland annat av intresse för två doktorandprojekt vid Chalmers, det ena delfinansierat av SGI, samtidigt som resultaten gör det möjligt att stämma av säkerheten mot brott för slänten efter utförd åtgärd. Syftet med mätningarna är framförallt att utvärdera spänningsoch portrycksförändringar samt hävningsförloppet vid avschaktning. Kontinuerliga mätningar och utvärdering av mätresultat görs under arbetenas gång. Även kolvprover har tagits upp för vidare analys av skjuvhållfasthet och deformationsegenskaper. Instrumenteringen och undersökningen på plats består av CPT-sondering, bälgsättningsslangar, portrycksmätare av BAT-typ samt jordtryckceller av Glötzl-typ. Resultaten kommer att rapporteras till kompetenscentrum Infrastruktur, som bidragit till finansiering av instrumenteringen, under hösten Vill du veta mer om projektet, kontakta Victoria Svahn, SGI Göteborg tel swedgeo.se eller Jenny Persson, Chalmers, Avd. för geologi och geoteknik tel Stabilisering av slänt i Åby, Lilla Edet Vid arbete med översiktlig stabilitetskartering 2002 uppmärksammades oacceptabla stabilitetsförhållanden vid Åby Bergåsen, Lilla Edet. Den detaljerade geotekniska utredningen bekräftade att stabiliteten mot bäckravinerna var undermålig. Kommunen ansökte därför om bidrag hos Räddningsverket. Ansökan beviljades och stabiliserande åtgärder utformades som en avlastning vid släntkrön och pålastning vid släntfot. I arbetet ingår även att lägga om en bäck och erosionsskydda bäcksidorna. SGI fick kommunens uppdrag att upphandla och samordna den konsultgrupp som deltog i projekteringen, säger Lennart Blom, geotekniker vid SGI:s regionkontor i Göteborg. Vi har alltså varit huvudkonsult för ett antal underkonsulter. Räddningsverkets bedömning för bidrag innebär bl.a. att kostnaderna för förstärkningsåtgärderna inte får överstiga värdet av de hotade byggnaderna. I Åby innebar det att fastigheten vid den västra bäckravinen löstes in och revs. Kostnaderna för att säkerställa stabiliteten för denna byggnad beräknades bli högre än inlösenkostnaderna. Miljöprövning Tidigt i processen påbörjades också arbetet med miljöfrågorna. Naturmiljön har till vissa delar ett högt värde. Det finns t.ex. öring och nejonöga i bäcken. Eftersom åtgärderna innebär arbete i vatten krävdes en miljödom. Projektet bedömdes dock så angeläget att domen inte kunde inväntas. Med hjälp av miljösakkunniga konsulter, knutna till projekteringen och i nära samråd med Länsstyrelsens miljöenhet, beslutades att genomföra åtgärderna och pröva ärendet i Miljödomstolen i efterhand. Detaljprojekteringen påbörjades i augusti 2004 efter Räddningsverkets beslut, säger Lennart Blom. Markprojektören, Markteknik AB, och den fiskerisakkunnige konsulten, Thorsson & Åberg, har båda deltagit i ett liknande projekt, liksom byggledaren Christer Halleröd. Byggledaren engagerades redan då detaljprojekteringen startade och fick därmed bättre kunskap om projektet än vad som är vanligt. I början av 2005 upphandlades Vägverket Produktion som entreprenör. Arbetet påbörjades i april och skall vara klart i juli, säger Lennart Blom. Entreprenadarbetet är styrt och begränsat i tid för att åstadkomma minsta möjliga påverkan på vattenmiljön. 3

4 Den årliga Göta älvbesiktningen genomfördes den 2-3 maj tillsammans med Sjöfartsverket och Vattenfall. Några nya skred eller andra oroande tecken, som kräver omedelbara insatser, upptäcktes inte (bilder nedan). Vissa erosionsskydd, som tunnats ut och delvis sjunkit, skall förstärkas under året. Under århundradenas lopp har det inträffat många skred i Göta älvdalen. Så kommer att ske också i framtiden. Det är vare sig praktiskt eller ekonomiskt möjligt att stabilisera alla slänter. SGI:s främsta uppgift är att minska riskerna för skred inom bebyggda områden och för storskred i obebyggda områden som kan orsaka översvämningar på grund av att älven däms upp och att skredmassor i älven kan ge svallvågor. Vill du veta mer om SGI:s övervakning av Göta älv, kontakta Åke Johansson, tel Mycket på gång i Göta älvdalen Det händer mycket just nu i Göta älvdalen. Där har SGI ett speciellt myndighetsuppdrag att verka för att riskerna för ras och skred skall minska. Det gäller särskilt övervakning av stabiliteten i Göta älvs dalgång, vilket bl.a. omfattar remisshantering med granskning ur stabilitetssynpunkt av alla detaljplaner, bygglovsansökningar och andra förändringar. Just nu innebär den planerade utbyggnaden av Rv 45 och Norge-Vänernbanan mycket arbete. För att få ett säkrare underlag för bedömningarna arbetar SGI oförtrutet vidare med att öka kunskaperna om geotekniska förutsättningar och stabilitet. För att bygga upp kunskapen har skredriskanalyser tidigare genomförts för följande två delsträckor: Sydöstra Göta älvdalen som omfattar delen öster om älven i norra delen av Göteborgs kommun samt inom Ale kommun, redovisad Nordöstra delen i Lilla Edets kommun från 1997, reviderad Resultatet finns att ladda ner i pdfformat på SGI:s hemsida. Arbetet med en skredriskanalys för sydvästra delen av Göta älv, inom Göteborgs kommun mellan Tingstadstunneln och Angeredsbron, påbörjades 2004 säger Åke Johansson, geotekniker och myndighetsansvarig för Göta älv. Resultatet sammanställs nu för att presenteras under hösten. Arbetet, som samfinansierats av Göteborgs kommun, Räddningsverket och SGI, har inneburit en systematisk databehandling av ett omfattande geotekniskt material. Genomförandet av en anpassad skredriskanalys inom den mer glest bebyggda delen i nordvästra delen av Göta älvs dalgång fortsätter. Kartering av topografin Kartering av undervattenstopografin genom ekolodning med multistråle på den 26 km långa sträckan i nordvästra delen utfördes i slutet av 2004 och resultatet var klart i början av Det topografiska underlaget under vattnet är bättre än kartmaterialet på land, där informationen på stora delar av sträckan är otillräcklig. Under våren har flygfotografering utförts, beställd av Vägverket inom planerad sträckning av ny väg 45 inom Lilla Edets kommun. SGI har i samband därmed beställt flygning på den aktuella sträckan för att möjliggöra en kartering på land. Kartering av undervattenstopografin i Göta älv genom multistråle har också genomförts för östra delen av Göta älv på en 21 km lång sträcka i Ale kommun och på 8 km i Lilla Edet, säger Åke Johansson. Det ger oss bättre underlag för planerad uppdatering av tidigare genomförda skredriskanalyser. Resultatet kommer också att användas av Vägverket och Banverket för stabilitetskontroller för utbyggnad av Rv 45 och Norge - Vänernbanan samt av Ale och Lilla Edets kommuner vid planarbete. Kontroll och övervakning Kontroll av jordrörelser genom manuell mätning av inklinometerrör har pågått under lång tid med två mättillfällen per år. Förra året kompletterades mätpunkterna med stationer för automatisk registrering av lutningsförändringar, portryck och vattennivåer i älven. Dessa sex nya mätstationer, har nu varit i drift under ett år. Några oroväckande markrörelser eller portrycksförändringar har hittills inte registrerats. 4

5 Stockholm, Sweden May 23-25, 2005 International Conference on Deep Mixing Best Practice and Recent Advances Tre vackra försommardagar i slutet av maj kom hela 279 delegater från 26 länder samt 20 utställare till världens vackraste huvudstad för att dryfta de senaste praktiska tillämpningarna och forskningsrönen inom djupstabilisering av jord (Deep Mixing). I sessionssalen och utställningshallen trängdes 120 svenskar med delegater från Japan, USA, England, Tyskland, Norge, Finland, Malaysia, Polen, Australien m.fl. länder. Värd för konferensen var Svensk Djupstabilisering (SD), som med konferensen satte pricken över i för en i Sverige unik forskningssatsning där myndigheter, högskolor, forskningsinstitut, konsulter och entreprenörer tillsammans under en 10-årsperiod satsat 45 Mkr för att öka spetskompetensen om djupstabilisering. Alla de stora namnen inom Deep Mixing var där. Proceedings innehåller 93 papers, varav fyra Keynote Lectures, tre Regional Reports och fyra State of Practice Reports. Förutom öppnings- och avslutningssessioner, Technical Visit och Social Events bestod konferensen av följande sex tekniksessioner: 1 Deep Mixing today a worldwide overview 2 Field and laboratory investigations, properties of binders and stabilised soil 3 Design of deep mixing applications 4 Stabilisation/solidification of contaminated soil 5 Applications and case histories 6 Execution, monitoring and quality control VÄND! 5

6 SGI NU Masaaki Terashi, Nikken Sekkei Geotechnical Institute William Van Impe, President ISSMGE: Deep Mixing-metoder har hittills mest tillämpats i Japan och Europa. I USA ligger man efter. Det bästa med konferensen är att den så tydligt var inriktad på praktiska tillämpningar inom området. Paneldiskussion Sesssionsalen Eskil Sellgren, WSP, Ordf. i Svensk Djupstabilisering Göran Holm, SGI, Projektledare för Svensk Djupstabilisering Varje session inleddes med en Keynote Lecture som hölls av internationellt erkända experter. Därefter presenterades regionala rapporter eller State of Practice-rapporter, följda av ett antal korta presentationer av enskilda tekniska delområden. Sessionerna avslutades med en paneldiskussion där publiken ställde frågor och diskuterade med de föredragande. I programmet fanns gott om tid inlagd i anslutning till luncher och kaffepauser för besök hos de 20 utställarna, samtal med kollegor, för att lyssna på företags och organisationers minipresentationer vid Speakers Corner, mitt i hjärtat av utställningshallen. Bengt Rydell, SGI, Ordf. i Organisationskommittén Konferensen blev mycket bättre än vad jag trodde från början med hög kvalitet på rapporterna. Den svenska branchsatsningen kom fram tydligt - där har vi verkligen lyckats. Vi på SD är stolta över resultatet. Deep Mixing 05 var höjdpunkten på de insatser som SD genomfört under de senaste tre åren för att implementera erfarenheterna från verksamheten i branschen, säger Bengt Rydell, SGI, ledamot i SD:s styrgrupp och ordf. i organisationskommittén för konferensen. Tanken med konferensen var att förmedla kunskap om SD:s resultat och nya internationella erfarenheter för att beskriva kunskapsfronten och bästa tillgängliga teknik. Genom att skapa virtuella och fysiska mötesplatser före, under och efter konferensen finns förutsättningar för att säkert och kostnadseffektiv fortsätta att tillämpa och utveckla tekniken med djupstabilisering. Vi som arbetat praktiskt med arrangemanget är särskilt nöjda med det stora internationella deltagandet och intresset. Med konferensen har vi fått ett oerhört genomslag av Svensk Djupstabiliserings 10-åriga forskningssatsning. Det har varit mycket bra tekniska diskussioner, föredrag och många nya kontakter. Vi har också fått lovord för genomförandet från utländska delegater. Proceedings levererades på CD till samtliga konferensdeltagare. Mot självkostnadspris finns också Proceedings i tryckt form att tillgå. 6

7 SGI NU Rainer Massarsch Ordf. i International Advisory Committee Konferensen har genomförts i samarbete med ledande experter inom flera internationella organisationer, bl.a.branschföreträdare i Europa, Japan och USA. Det är glädjande att svensk kompetens är internationellt konkurrenskraftig och efterfrågad. Konferensen hölls vid en tidpunkt då den nya europeiska utförandestandarden om deep mixing nyss fastställts. Utställningshallen David E Weatherby,Ordf. DFI Soil Mixing Committee I USA handlar det nästan enbart om Wet Mixing, här på konferensen dominerade den torra metoden. Jag blev mycket förtjust i uppläggningen, särskilt de tekniska paneldiskussionerna. Det är vi inte vana vid i USA. För min del hade det gärna fått vara ännu mer om designfrågor. Gunnar Westberg, SGI, Sekreterare i Organisationskommittén Arbetet med Deep Mixing 05 inleddes redan våren Konferensen har varit väl förankrad hos såväl SD:s medlemmar som internationella samarbetsorganisationer. Vi är också tacksamma för stödet från SBUF och Formas. Det stora antalet artiklar som granskats teknisktvetenskapligt har visat på det internationella intresset för ämnet, vilket också bekräftats av den goda anslutningen till konferensen. Inför konferensen har också en Internetbaserad arbetsplattform etablerats som gjort det möjligt för deltagarna att läsa papers och diskutera innehållet. Via plattformen har också medverkande snabbt och enkelt kunnat byta tunga dokument med varandra. Så här ser hemsidan, ut! Den har varit och är fortfarande mycket välbesökt. I genomsnitt har det varit besökare per dag med en topp på 600 strax före konferensen. Även efter konferensen har hemsidan haft besökare/dag. VÄND! 7

8 På SGI:s hemsida finns fler bilder från konferensen. Social Programme På söndagskvällen hölls en välbesökt Get Together Event på Strand Hotel ett cocktailparty som lockade drygt 100 gäster. På måndagskvällen hölls Welcome Reception för alla delegater och medföljande på ångbåten SS Stockholm. Passagerarna fick uppleva Gamla stan från sjösidan och Stockholms skärgård i försommarskrud. På tisdagskvällen var det bankett på Vasamuseet. Kvällen inleddes med en mycket uppskattad guidning av regalskeppet Vasa. Därpå följde utsökt mat, trevligt umgänge, vacker stämsång och socialt kontaktskapande. Technical Visit Konferensen avslutades på onsdageftermiddagen med ett av Vägverket och LCM AB arrangerat besök vid Bärbyleden, strax norr om Uppsala. Där visade man framschaktade kc-pelare, installation och provningsutrustning för intresserade konferensdeltagare från hela världen. Demonstration av framgrävda kc-pelare vid Bärby leden utanför Uppsala. 8

9 Begränsning av spridning av arsenik och krom i grundvatten genom markfilterteknik Arsenik och krom är vanliga föroreningar på gammal industrimark och arsenik är den vanligaste föroreningen på de objekt som finns upptagna på länsstyrelsernas 30-listor. Både arsenik och krom är redoxkänsliga och deras toxicitet, biotillgänglighet och mobilitet varierar med oxidationstalet. Det finns därför behov av att studera nya metoder som kan ge mer kostnadseffektiva lösningar. SGI har därför startat ett kunskapsförsörjningsprojekt i samarbete med Klippans kommun och huvudstudiens projektgrupp. I projektet studeras ett antal frågeställningar vilka är relevanta vid efterbehandling av mark och grundvatten där arsenik och krom uppträder i kombination. Markfilter (permeabel reaktiv barriär) kan vara en möjlig efterbehandlings- eller skyddsåtgärd. Marken vid fastigheten där den f.d. läderfabriken i Klippan är belägen har i flera undersökningar konstaterats vara kraftigt förorenad med främst krom och arsenik och förhöjda koncentrationer av dessa metaller har uppmätts i grundvattnet. Syftet med projektet: att genomföra ett syntesarbete baserat på erfarenheter från genomförda efterbehandlingsprojekt där förhöjda halter av As och Cr föreligger att göra en första utvärdering av markfilter (reaktiva permeabla barriärer) som efterbehandlings- eller skyddsåtgärd En del av projektet bedrivs som examensarbete i samarbete med Institutionen för Kemiteknik, LTH. Projektet skall avslutas i december Vill du veta mer om projektet, kontakta gärna David Bendz, tel eller Karin Kockum, tel SGI NU Redaktör & ansvarig utgivare: Göran Karlsson, SGI, tel e-post: Upplaga: ex. ISSN Bytt jobb och fått ny adress? Skicka e-post till för korrigering i vårt register. Då får du också vårt digitala nyhetsblad som ges ut månadsvis. Konferenser & kurser th International Conference on Ground Improvement Techniques Coimbra, Portugal, International Conference on Energy, Environment and Disasters (INCEED 2005). Bridging the Gaps for Global Sustainable Development Charlotte, NC, USA, years of Pressuremeters. Int. symposium. ISP 5 Pressio 2005 Paris, France, th International Conference and Field Trip on Landslides - ICFL 05 Tromsö, Norway, th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes, Greece, Geologins dag Hela Sverige, th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering: Geotechnical Engineering in Harmony of the Global Environment Osaka, Japan, rd International Young Geotechnical Engineers Conference (YGEC 2005) Osaka, Japan, Focus on Soils Symposium - Managing Soils for the Future Uppsala, Sweden, British Columbia Reclamation Symposium Abbotsford, BC, Canada, International Symposium on Frontiers in Offshore Geotechnics, ISFOG-05 Perth, Western Australia, Southeast Asia Environmental Forensics Conference Taipei, Taiwan, International Symposium on Environmental Vibrations. Prediction, Monitoring and Evaluation Okayama, Japan, DFI 30th Annual Conference on Deep Foundations Chicago, IL, USA, International Seminar on European Project Development: Energy and Environment St Julians, Malta, R 05- Recovery, Recycling, Reintegration. 7th World Congress with Company Displays Beijing, China, Tunneldagarna Göteborg, Sweden, SARDINIA Tenth Int.Waste Management and Landfill Symposium Cagliari, Italy, Summerschool on Rational Tunnelling Innsbruck, Austria, th International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, ConSoil 2005 Bordeaux, France, Mer info via länkar från 9

10 Konferenser & kurser 2005 Nätverket Renare Mark - Höstmöte Göteborg, nd International Symposium on Soil Treatment - TREMTI 2005: Treatment and Recycling of Materials for Transport Infrastructure (using Lime, Cement and hydraulic Road binders) Paris, France, World Congress ISWA Towards Integrated Urban Solid Waste Management Buenos Aires, Argentina, International Symposium on Design, Construction and Operation of Long Tunnels - To celebrate the breakthrough of the 12.9 km Hsuehshan Tunnel Taipei, Taiwan, nd Int. Symposium on Permeable Reactive Barriers and Reactive Zones Antwerp, Belgium, Forskarskolan Focus on Soils inbjuder till Framtidens forskare och markforskning - en kontaktdag för avnämare, finansiärer och markforskande doktorander vid SLU Uppsala, Sweden, International Symposium MBT Mechanical-biological treatment of municipal solid waste Hanover, Germany, International Symposium on Tsunami Reconstruction with Geosynthetics - Prediction, Mitigation and Rehabilitation of Coastal and Waterway Erosion Control Pathumani, Thailand, Stability and run-off conditions Guidelines for detailed investigation of slopes and torrents in till and coarse-grained sediments Karin Rankka, Jan Fallsvik, SGI Rapporten innehåller riktlinjer för detaljerade undersökningar av stabilitets- och avrinningsförutsättningar i slänter och forsar i morän och grovkorniga sediment. Riktlinjerna är tänkta att utgöra vägledning för geotekniker, markägare, lokala och centrala myndigheter. Innehåll: Fältundersökningar Avrinningsförutsättningar Beräkningsmetoder Dokumentation Pålkommisionen. Rapport 102, 2004, 42 sidor 350:- (exkl. moms) Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: SGI Rapport 68, 2005, 102 sidor Finns tillgänglig på SGI:s hemsida (3 444 kb) Ny rapport från Pålkommisionen Injekterade pålar Stefan Aronsson, Torbjörn Edstam, Urban Svensson Syftet med rapporten är att underlätta projektering, dimensionering samt utförande och kontroll av injekterade pålar. Rapporten är inriktad på påltyper där injektering medför en förbättrad latsupptagning mot omkringliggande jord. Endast tryckbelastade pålar behandlas, även om några av påltyperna också kan användas för dragbelastningar. Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: Konferenser & kurser 2006 Transportforum 2006 Linköping, GeoCongress 2006: Geotechnical Engineering in the Information Technology Age Atlanta, GA, USA, Mer info via länkar från Int. Conference on Numerical Simulation of Construction Processes in Geotechnical Engineering for Urban Environment Bochum, Germany, Fourth International Conference on Unsaturated Soils, UNSAT 06 Carefree, AZ, USA, Second International Conference on the Flat Dilatometer Washington, D.C, USA, th International Exhibition-Congress on Chemical Engineering, Environmental Protection and Biotechnology Frankfurt am Main, Germany, th International Conference on Contaminants in Freezing Ground Oslo, Norway, Fifth International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds Monterey, California, USA, Ny SGI Varia, No Dimensionering och modellering av erosionsskydd Karin Odén, Lars Johansson, SGI Rapporten är ett led i sammanställningen av kunskap vad gäller dimensionerings av erosionsskydd. Rapporten är en fortsättning på en tidigare rapport om erosionsskydd (SGI Varia 532). Den vänder sig till alla som kommer i kontakt med dimensionering och utformning av kustskydd, antingen som granskande myndighet, beställare eller konsult/entreprenör. Quick Clay in Sweden Karin Rankka, Yvonne Andersson-Sköld, Rolf Larsson och Carina Hultén, SGI, Virginie Leroux, Torleif Dahlin Innehåll: Processer bakom bildande av kvicklera Geologiska och hydrogeologiska föutsättningar för att kvicklera skall kunna bildas Kartering av kvicklereförekomst med geotekniska och geofysiska metoder SGI Rapport 65, 2004, 148 sidor Finns tillgänglig på SGI:s hemsida (3 190 kb) SGI Varia 558, 2005, 32 sidor Finns tillgänglig på SGI:s hemsida (911 kb) Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: 10

11 Svenska Geotekniska Föreningen SGF Rapport 2: , 251 sidor, 300:- (exkl. moms) Ny licentiatavhandling Frysmuddringsteknik för sanering av förorenade sedimentområden Susanne Rostmark Innehåll: Frysmuddring Frysningens påverkan på föroreningar i jord och sediment Muddringstekniker och fältförsök med frysmuddringsteknik Numeriska metoder för beräkning av frysutbredning Luleå tekniska universitet. Geoteknik. Licentiatuppsats 2004: , 136 sidor SGF Rapport 2:2004 Armerad jord och fyllning Nordisk vägledning Avsikten med vägledningen är att öka förståelsen för armerad jord och att göra det enklare att använda denna typ av konstruktioner vid branta slänter och vertikala murar, bank på lös undergrund och bank på förstärkt jord samt jordspikning. Vägledningen behandlar material och provning, dimensionering, genomförande, kvalitetskontroll och upphandling. Rapporten finns endast tillgänglig i pappersformat Beställning/info Statens geotekniska institut Tel: e-post: Ny doktorsavhandling Penetrability due to Filtration Tendency of Cement Based Grouts Daniel Eklund Kungliga tekniska högskolan Jord- och bergmekanik TRITA-JOB PHD 1007 Ny doktorsavhandling Reuse of construction materials - Environmental performance and assessment methodology Liselott Roth Linköping University Environmental Technology and Management Department of Mechanical Engineering Linköping Studies in Science and Technology. Dissertation 928 Konferenser & kurser 2006 WASCON 2006: To work for a better environment. 6th Int.Conference on the Science and Engineering of Recycling for Environmental Protection Belgrade, Yugoslavia, th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering: Active geotechnical design in infrastructure development Ljubljana, Slovenia, th International Conference on Piling and Deep Foundations Amsterdam, NL, GeoShanghai. International Conference Shanghai, Sixth International Conference on Environmental Problems in Coastal Regions. Coastal Environment 2004 Rhodes, Greece, First European Road Transport Research Conference Göteborg, Sweden, First International Conference on Accelerated Carbonation for Environmental and Materials Engineering London, UK, International Conference on Re-Use of Foundations for Urban Sites, RuFUS 2006 Watford, United Kingdom, th Int.Congress on Environmental Geotechnics: Opportunities, Challenges and Responsibilities for Environmental Geotechnics Cardiff, Wales, UK, International Conference on Physical Modelling in Geotechnics: The Role of Physical Modelling in Developing and Sustainable Environment Hong Kong, Ny på SGI Christina Karlsson Christina Kicki är vår nya kursledare på SGI. Hon har tidigare bland annat jobbat på Linköpings Universitet, institutionen för Konstruktion och Produktionsteknik. Kicki har en Fil.kand inom medie- och kommunikationsvetenskap.kontakta gärna henne om du har frågor om kommande kurser eller synpunkter på SGI:s kursverksamhet! Tel E-post: Kurser hösten 2005 Huvudkurs för fältgeotekniker den september 2005 på Söråkers Herrgård, Sundsvall Arrangör: SGF:s Fältkommitté i samverkan med SGI. XRF-instrumentet - mätning och handhavande den 28 september 2005 i Linköping XRF-instrumentet får endast användas av personal som har utbildning i handhavandet. Denna seminariedag ger dig den möjligheten. Arrangör: SGI. Dataanalys, osäkerhet och visualiseringsteknik för förorenad mark med SADA-verktyg den september 2005 i Göteborg Arrangör: SGI i samverkan med University of Tennessee Mer info finns på VIth European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering Graz, Austria, th Congress of the International Association for Engineering Geology and the Environment, IAEG 2006: Engineering Geology for Tomorrow s Cities Nottingham, UK, th International Conference on Geosynthetics Yokohama, Japan, th International Symposium on Environmental Geochemistry (ISEG) Beijing, China, Baugrundtagung mit Fachaustellung Geotechnik Bremen, Germany, DFI 31st Annual Conference on Deep Foundations Washington, DC, USA, Mer info via länkar från 11

12 Stenpelarna utförs i ett område med ca 1 m torv, på ett 0,3 m tjockt lager av sand som vilar på ett 1 2,5 m tjockt lager av siltig lera. Under det finns 4,5 m silt som vilar på fast lagrad morän. SGI:s roll i projektet är bl.a. att granska dimensioneringen inför beställarens godkännande och under utförandet svara för uppföljning av deformationer inom och vid sidan av vägbanken, säger Leif Eriksson, geotekniker vid SGI i Linköping. Sverigepremiär för cementförstärkta stenpelare Foto: LCM Foto: LCM Så här såg det ut nyligen vid den nya anslutningsvägen till Frövifors pappersbruk, strax utanför Örebro. Där sattes för första gången i Sverige cementförstärkta stenpelare. Vägverket, Region Mälardalen accepterade nämligen ett sidoanbud från PEAB, där stenpelare föreslogs i stället för kalkcementpelare. Anslutningen skall vara klar våren Stenpelarmetoden är allmänt vedertagen i övriga världen. Installationen utfördes av Keller Grundbau GmbH i samarbete med dotterbolaget LCM AB. De cementförstärkta pelarna skall bära hela den 9 m höga vägbanken. Avståndet mellan pelarna är 2,4 m vilket innebär att den dimensionerande lasten blir ca kn/pelare. Dimensioneringen baseras på att hela banklasten inkl. trafiklast bärs av pelarna. Pelarnas hållfasthetsegenskaper baseras på tysk erfarenhet enligt rapport Allgemaine bauaufsichtlich Zulassung. Enligt den väljs en blandning cement, vatten och krossmaterial så att den karaktäristiska tryckhållfastheten blir 10,5 MPa. Med en tillåten tryckhållfasthet på 5 MPa skall pelarnas diameter vara minst 0,51 m. Produktionen inriktas på att pelarnas diameter aldrig understiger 0,6 m. Eftersom lasten förs ner till moränen under silten har pelarfotens bärförmåga för de kortaste pelarna beräknats till 1265 kn. Horisontalkraften från vägbanken, ca 180 kn/m, tas till största delen upp av två lager armering, Stabilenka 400/45 respektive 150/45, och till en mindre del av jordens sidomotstånd mot pelarna. Armeringens uppgift är också att överföra banklasten mellan pelarna till pelartopparna. Mellan armeringslagren läggs ca 100 mm tjockt lager av krossmaterial 0 35 mm. Användningsområden I Sverige är stenpelare utan cementinblandning troligen mindre intressant med hänsyn till våra lösa jordar, säger Leif Eriksson, geotekniker vid SGI. Möjligen kan lösningar komma ifråga där cementinblandning används i en del av respektive pelare. Cementförstärkta stenpelare däremot bör kunna diskuteras för grundläggning av väg- och järnvägsbankar med 5-10 m bankhöjd, mindre broar, t.ex. plattramar, och andra konstruktioner där horisontalkraften är liten eller kan reduceras. Enligt uppgift från LCM AB är prisbilden för cementförstärkta stenpelare i samma storleksordning som för slagna, prefabricerade betongpålar. Det innebär att där förhållandena är sådana att stenpelare är en möjlig metod, är stenpelarmetoden en stark utmanare till bankpålning. Man tjänar nämligen in kostnaden för pålplattorna. Metodens begränsningar Med hänsyn till tillverkningssättet måste de geotekniska förhållandena vara så goda att den naturliga jorden ger tillräckligt sidomotstånd i samband med packningen av krossmaterialet. För att inte en redan färdig pelare skall påverkas när den naturliga jorden pressas åt sidan vid tillverkning av en pelare, kan avstånden mellan pelarna inte vara mindre än ca 2,2 m.

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 12 2000-02 Undersökning i fält av stabiliseringseffekt i organisk jord och lera Tobias Hansson Yvonne Rogbeck Leif Säfström

Läs mer

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN PÅLKOMMI SSI ON EN Grundades 1959 inom IVA Idag inte längre ansluten till IVA Medlemmar - entreprenörer, konsulter, tillverkare, myndigheter, högskolor och utländska företag Pålkommissionen är unik i Europa

Läs mer

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag

Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag VARIA 602:1 Översiktlig inventering av förutsättningar för erosion i vattendrag Metodik och redovisning Bengt Rydell Ann-Christine Hågeryd Johan Axelsson SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Sårbarhetskartering vattendrag

Sårbarhetskartering vattendrag Sårbarhetskartering vattendrag Per Danielsson, SGI per.danielsson@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Göta älv utredning 2 Göta älv utredning Surte 1950 Tuve 1977 Göta 1957 3 Göta älvutredningen

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Sundsvalls kommun Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Datum: Reviderad: 2002-12-20 2004-04-08 Diarienr: 2-0111-0682 Projektnr: 11203 Projektledare:

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg

Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg Vattnet i den hållbara staden Dagvattenkonferens Göteborg Dag 1 Internationell utblick 12-13 november Dag 2 Utmaningar i Göteborg Actions driven by climate change and adaptation New York, Dordrecht Actions

Läs mer

Hållbar utveckling av strandnära områden

Hållbar utveckling av strandnära områden VARIA 636 Foto: Lars Bygdemark Hållbar utveckling av strandnära områden Planering och byggande i teori och praktik Kustmöte 2012, Falsterbo 9-10 oktober SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

SGI bildas den 1 januari 1944. I denna folder görs några nedslag i institutets 60-åriga historia.

SGI bildas den 1 januari 1944. I denna folder görs några nedslag i institutets 60-åriga historia. SGI bildas den 1 januari 1944. I denna folder görs några nedslag i institutets 60-åriga historia. SGI etableras för att stärka den geotekniska forskningen och för att ge stöd till statliga myndigheter

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Renare Marks Vårmöte, Arlanda, 25-26 mars 2015 DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Torleif Dahlin 1, Esben Auken 2, Håkan Rosqvist 3 1 Teknisk geologi,

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

Att bygga för ett förändrat klimat. 24 april 2014 Åsa Sjöström

Att bygga för ett förändrat klimat. 24 april 2014 Åsa Sjöström Att bygga för ett förändrat klimat 24 april 2014 Åsa Sjöström Huvudbudskap ifrån IPCC 2013 Klimatet (fortsätter att) förändras Förändringarna beror på oss Att bromsa in klimatförändringarna förutsätter

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro

Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro VÄGPLAN Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro Jämförelse av förstärkningsåtgärder öster om ravinen, km 2/670 2/800 Uddevalla kommun, Västra Götalands län, Geoteknik Objektnummer: 102225, Geoteknik 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning

Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Kustskyddsstrategi som proaktiv klimatanpassning Mona Ohlsson Skoog, Miljö och klimatstrateg mona.skoog@ystad.se Kustförvaltningen i Ystad Policy för förvaltning och skydd av kusten 2008 Den generella

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Strategi för klimatanpassning - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET?

Läs mer

Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16

Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg. Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16 Användning av Nationell Höjdmodell för identifiering av naturrelaterade risker vid väg och järnväg Forum för Naturkatastrofer (CNDS) 2013-10-16 Syfte Detta projekt bygger vidare på tidigare arbeten och

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG PLANOMRÅDE FÖR BOSTÄDER ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM FÖRHANDSKOPIA Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro BILAGA 4 2 HAMMARÖ KOMMUN

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Jordens jord, om global saneringspolitik

Jordens jord, om global saneringspolitik Jordens jord, om global saneringspolitik Risk och nytta marksanera eller flytta? 26 augusti 2004 Stockholm Tomas Henrysson tomas@conviro.se Efterbehandlingsåtgärder FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Riskbedömning

Läs mer

Hur man väljer rätt Pålningsmetod.

Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Pålplintar 25 år; 2009-06-05 Bo Berglars PiD Piling Development AB Box 160 751 04 Uppsala Tel: 018-71 22 44 Mail: bo.berglars@piling.se Mobil: 0705-790 400 2 Pålplintar

Läs mer

SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004

SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004 SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004 NU2-2004 Foto: Schaktning vid Lilla Bommen, Götaleden Stranderosion praktiska tillämpningar med europeiska utblickar, sid 2 Kurser, våren 2005 sid 2 Demoförsök Vegetation som

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Länsstyrelsens behov av klimatdata

Länsstyrelsens behov av klimatdata Länsstyrelsens behov av klimatdata Susanna Hogdin Länsstyrelsen i Västra Götalands län Några av de uppdrag på Länsstyrelsen där klimatfrågan berörs Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att samordna och

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Niclas Hjerdt. Vad innebär ett förändrat klimat för vattnet på Gotland?

Niclas Hjerdt. Vad innebär ett förändrat klimat för vattnet på Gotland? Niclas Hjerdt Vad innebär ett förändrat klimat för vattnet på Gotland? Vattenbalansen på Gotland Ungefär hälften av nederbörden avdunstar. Ungefär häften av nederbörden bildar avrinning (inklusive grundvattenbildning)

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande. Mikael Creütz Golder Associates AB

Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande. Mikael Creütz Golder Associates AB Kompetensutveckling i Grundläggnings- branschen i alla led för ett bättre utförande Mikael Creütz Golder Associates AB Entreprenörer, ca 20 st Beställare, ca 4 st Leverantörer, ca 8 st Konsulter, ca 12

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar

Sättningar i småhus. Vill du veta mera. Geoteknik är ett ord som. Statens tens geotekniska institut informer. ormerar Statens tens geotekniska institut informer ormerar Sättningar i småhus Till dig som bor eller tänker bo i småhus på lera Geoteknik är ett ord som kan låta främmande, men dess betydelse är minst sagt jordnära.

Läs mer

Framtidens översvämningsrisker

Framtidens översvämningsrisker -1-1 Framtidens översvämningsrisker Bakgrund Med början våren driver SMHI med medel från Länsförsäkringars Forskningsfond forskningsprojektet Framtidens Översvämningsrisker. Projektet skall pågå till och

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Hampa som byggmaterial

Hampa som byggmaterial Hampa som byggmaterial Resultat av forskningsarbete vid SLU och LTH Paulien Strandberg (f.d. de Bruijn) 17 september 2015 Degeberga Lite om mig MSc Architecture, Building and Planning Technical University

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden VARIA 615. Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september

Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden VARIA 615. Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september VARIA 615 Foto: SGI Foto: Mörbylånga kommun Havet hot och möjligheter? Klimatanpassning av strandnära områden Kustmöte 2010, Färjestaden 29 30 september SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION STATENS

Läs mer

Skandinavisk aften med Leca letfyld den 25/9 2014

Skandinavisk aften med Leca letfyld den 25/9 2014 Skandinavisk aften med Leca letfyld den 25/9 2014 Innehåll Östfoldbanan: Frostisolering och Stabilitet Andra projekt med lättklinker Axel Josefson, EQC Väst ORGANISATION Moderbolaget EQC Group grundades

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB Eurokod grundläggning Eurocode Software AB Eurokod 7 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grunder för geotekniskdimensionering Kapitel 3 Geotekniska data Kapitel 4 Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker. Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv

Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker. Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv Lastspridande lätt platta med Leca lättklinker Exempel på sättnings- och stabilitetsberäkningar för väg på torv Raka vägen med LLP-metoden I samhällets strävan mot snabbare och effektivare transporter

Läs mer

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund

Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Påverkas Blekinge av klimatförändringarna? Cecilia Näslund Klimat- och energisamordnare Stockholm, 27 sept 2013 IPCC - Climate Change 2013 Summary for Policymakers, Working Group 1 Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Internationell konferens för slakteriarbetare

Internationell konferens för slakteriarbetare Internationell konferens för slakteriarbetare Omaha, den 1-2 november 2011 Utkast till dagordning 1) Välkomsthälsning meddelanden öppningstal 2) Översikt över köttsektorn 3) Företagsprofiler / utvecklingen

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM

LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM LÖSNINGAR FÖR MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEK TEKNOLOGI FÖR ATT LÖSA MARKSÄTTNINGSPROBLEM URETEKs banbrytande geopolymerteknologi ger de mest avancerade och noggranna lösningarna för utjämning av grunder,

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Omfattning av stranderosion i Sverige

Omfattning av stranderosion i Sverige VARIA 543:1 KÄVLINGE KOMMUN LOMMA KOMMUN Skala: 1:250 000 Copyright Lantmäteriverket 2003. Ur GSD- Översiktskartan ärende nr M2003_5587 KÄVLINGE KOMMUN LOMMA KOMMUN Omfattning av stranderosion i Sverige

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Slutrapport Del 2 - Kartläggning. GÄU Göta älvutredningen 2009-2011

Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat. Slutrapport Del 2 - Kartläggning. GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat Slutrapport Del 2 - Kartläggning GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Linköping 2012 Göta älvutredningen 2009-2011 Slutrapport del 2 Beställning Statens

Läs mer

Klimatförändringarnas konsekvenser i den fysiska planeringen

Klimatförändringarnas konsekvenser i den fysiska planeringen Klimatförändringarnas konsekvenser i den fysiska planeringen Lena Peterson Forsberg Doktorand i fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona Klimatförändringarnas konsekvenser i den fysiska planeringen

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Vägverket 1998 Lars Rosén Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers SWECO VIAK AB Vad är risk? En sammanvägning

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Vad du behöver veta om riskvärdering

Vad du behöver veta om riskvärdering Vad du behöver veta om riskvärdering Yvonne Andersson-Sköld Statens geotekniska institut, SGI www.swedgeo.se Innehåll Vad är riskvärdering? Varför beslutsverktyg? Metoder för riskvärdering När används

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Rejuvenate. Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear. På säker grund för hållbar utveckling

Rejuvenate. Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear. På säker grund för hållbar utveckling Rejuvenate Yvonne Andersson-Sköld, SGI Marlea Wagelmans, Bioclear På säker grund för hållbar utveckling Riskklass: Västra Götaland Förorenade områden i Sverige: 80 000 identifierade Klass 1: 1.400 Klass

Läs mer

Can I have a similar please. Sorry Mister that s the last one

Can I have a similar please. Sorry Mister that s the last one Can I have a similar please Sorry Mister that s the last one Mega cities 1950 New York London Rhine-Ruhr Moscow Tokyo Shanghai Paris Buenos Aires Mega cities 2015 Population worldwide in cities Tokyo Los

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI

Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI Östgötaregionens internationella dag 12 maj 2015 Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI presenterat av: Lars Gidhagen (lars.gidhagen@smhi.se) chef luftmiljöforskning

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16 FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB 2015-03-16 Upprättad av: Dennis Overgaard Granskad av: Anna-Karin Jons Godkänd av: Anna-Karin Jons FINDUS VÄXTHUS I BJUV PM GEOTEKNIK, PLANERINGSUNDERLAG Findus

Läs mer

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem.

1. Bakgrund Ålands landskapsregering har beslutat att låta utreda förutsättningarna för ett förändrat trafiksystem. Bilaga 17 KALKYL-PM Datum: 2013-10-24 Beteckning: KORTRUTTSPROJEKET Delprojektbeskrivning för geografiska delprojekten DP07-DP15 Skede: Tidigt skede Prisnivå: 2013 juli Kalkyl: Krister Löfgren Vectura

Läs mer

Kontorshuset Kuggen ny grundläggningsmetod Byggnaden är grundlagd med 52 m långa kohesionspålar. För att mins - ka sättningarna har stödpålar slagits

Kontorshuset Kuggen ny grundläggningsmetod Byggnaden är grundlagd med 52 m långa kohesionspålar. För att mins - ka sättningarna har stödpålar slagits Kontorshuset Kuggen ny grundläggningsmetod Byggnaden är grundlagd med m långa kohesionspålar. För att mins - ka sättningarna har stödpålar slagits och kapats cirka m under bottenplattan. Beräknad sättning

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC PACSEM 2014 Förpackning & Innovation Gör dig redo för framtidens förpackningsutveckling! Ny cellulosateknik, The Internet of Everything och hållbar

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

UHI-mätningar i Göteborg

UHI-mätningar i Göteborg UHI-mätningar i Göteborg Av Kajsa Olandersson En rapport i kursen Miljökunskap klass NV3 Läsåret 12/13 Handledare Rutger Staaf Sammanfattning Mätningar gjordes för att undersöka om skillnader i temperaturen

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Säkerhet vid schaktning i jord Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2015 AB Svensk Byggtjänst och

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer