Sammanträde i Servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i Servicenämnden"

Transkript

1 DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde Sida 1 (6) Sammanträde i Servicenämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: Kl Plats: Lokal "Foajén", Restaurang Gastronomen Falu lasarett Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Grupprum kl Majoriteten: Gastronetten, Restaurang Gastronomen Alliansen: Konferenscentrum A, sal 3 Restaurang Gastronomen Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 2 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 3 3 Övriga anmälningsärenden 4 Beslutsärenden Internkontrollplan 2012 Landstingsservice 5 5 Internkontrollplan 2013 Landstingsservice 5 6 Bokslut 2012 Landstingsservice 6 Postadress Besöksadress Kontakt Mötessamordnare Falun Söderbaumsväg Falun Org.nr:

2 Landstinget Dalarna DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sida 2 (6) Inledning och protokollsjustering 1 Information Ordförandens förslag 1. Informationen antecknas till protokollet. Information lämnas om: a) Bilpoolen (Anneli Persson) kl Bilaga 1 a b) Samordning yttre transporter Landstinget Dalarna (Ronnie Ivarsson) kl Bilaga 1 b c) Utbildningsdag Bilaga 1 c

3 Landstinget Dalarna DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sida 3 (6) Anmälningsärenden 2 Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 114/2011 och Servicenämnden 67/2011 fattade beslut. - Av förvaltningschefen fattade beslut. Beslut om externa avtal: a) Avtal mellan Landstingsservice och Säkerhetsrådgivarna i Dalarna AB avseende säkerhetsrådgivningstjänster. Avtalstid fr o m och ett år framåt. Dnr LD12/03718 b) Avtal mellan Landstingsservice och Malung-Sälens kommun avseende lokalvård vid Folktandvården i Malung. Avtalstid Dnr LD13/00112 c) Avtal mellan Landstingsservice Dalarna och Malung-Sälens kommun avseende lokalvård vid Folkandvården Sälen. Avtalstid Dnr LD13/00370 d) Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dala Måltidsservice avseende övertagande av hyresavtalet för Caféverksamheten vid Ludvika lasarett samt köp och övertagande av inventarier. Dnr LD12/00330

4 Landstinget Dalarna DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sida 4 (6) Beslut om upphandling: e) Textilier Dnr LD12/01309 f) Kemikalier till Fredriksbergstvätten Dnr LD12/ Övriga anmälningsärenden Ordförandens förslag. 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Anmäles följande: Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige a) 151 Finansplan Budget 2013 b) 161 Kostpolicy för Landstinget Dalarna c) Miljöplan Landstinget Dalarna Bilaga 3 c Delegationsbeslut från Ludvika kommun: d) Beslut om årlig kontrollavgift och registrering av livsmedelsanläggning på fastigheten Läkaren 11 - Mottagningskök Ludvika lasarett - Café Hörnan Ludvika lasarett e) Kontrollrapport avseende avvikelser från lagstiftningen Dnr LD13/00290

5 Landstinget Dalarna DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sida 5 (6) Beslutsärenden 4 Internkontrollplan 2012 Landstingsservice Diarienummer LD11/00667 Ordförandens förslag 1. Att godkänna avrapporteringen av internkontrollen för Sammanfattning av ärendet Avrapporteringen av internkontrollplanens kontrollpunkter som genomfördes under Resultatet av kontrollen för de fyra kontrollpunkterna visar att två kontroller genomförts utan anmärkning och att två av kontrollpunkterna genomförts med anmärkning. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Internkontrollplan Internkontrollplan 2013 Landstingsservice Diarienummer LD13/00456 Ordförandens förslag 1. Att Servicenämnden antar Internkontrollplanen för Sammanfattning av ärendet Inom förvaltningen skall det göras interna kontroller under 2013, kontrollpunkterna är antagna i Landstingsstyrelsen. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Internkontrollplan 2013

6 Landstinget Dalarna DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sida 6 (6) 6 Bokslut 2012 Landstingsservice Diarienummer LD12/01399 Ordförandens förslag 1. A t t godkänna redovisat bokslut för Sammanfattning av ärendet Det ekonomiska resultatet 2012 för förvaltningen blev +2,8 Mkr. Det positiva resultatet innebär att Landstingsservice samtliga ekonomiska mål och åtaganden uppfyllts under året. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Bokslut 2012

7 Underlag

8 Servicenämnden Information Landstingsservice Datum Sida 1 (1) Dnr Bilaga 1 a Bilpoolen Vid servicenämndens sammanträde , 34, lyfte Mattias Westin frågan om bilpoolens utveckling och miljöpåverkan. Bestämdes att frågan skulle tas upp på sammanträdet men Anneli Persson, leasingbilsansvarig, hade då förhinder att närvara. Vid dagens sammanträde ges information. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Anneli Persson Falun Org nr Leasingbilsansvarig

9 Servicenämnden Information Landstingsservice Datum Sida 1 (1) Dnr Bilaga 1 b Samordning Yttre transporter Landstinget Dalarna Sammanfattning av arbetet i pågående Logistikutredning. Bakgrund, målsättning, nuläge och utmaningar. Vid dagens sammanträde ges information. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Ronnie Ivarsson Falun Org nr Projekt- och utveckning

10 Servicenämnden Information Landstingsservice Datum Sida 1 (1) Förvaltningsledning Dnr Utbildning/workshop FM-uppföljning Bilaga 1 c Som tidigare beslutats, se protokoll av den , 37 d föreslås att en utbildningsdag genomförs för Nämndens ledamöter avseende genomförd benchmarking av delar av förvaltningens verksamheter. Hel dag planeras därför till fredagen den 22 november 2013, klockan Representanter från revisons- och konsultföretaget Ernst & Young AB kommer att leda utbildningsdagen. Förslag på innehåll på utbildningsdagen; Information om benchmarkingprogrammet och Best Service (Anders + EY) Information och trender kring området Facility Management (EY) Information om Dalarnas resultat i programmet och förslag på förbättringsområden (EY) Eventuell diskussion och workshop kring framtida lösningar (EY) Förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med våra respektive kompetensansvariga inom förvaltningen kommer att delta. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Anders Roos Org. nr

11

12

13

14

15

16

17 BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice Datum Sida 1 (1) LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD11/00667 Uppdnr 468 Ärende 4 Internkontrollplan 2012 Landstingsservice Ordförandens förslag 1. Att godkänna avrapporteringen av internkontrollen för Sammanfattning Avrapporteringen av internkontrollplanens kontrollpunkter som genomfördes under Resultatet av kontrollen för de fyra kontrollpunkterna visar att två kontroller genomförts utan anmärkning och att två av kontrollpunkterna genomförts med anmärkning. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Internkontrollplan Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Internkontrollplanen beslutades av nämnden Kontrollpunkterna är fastställda centralt inom Landstinget Dalarna och gäller för samtliga förvaltningar. Samverkan med fackliga organisationer Avrapporteringen av internkontrollen görs på Centrala samverkan Uppföljning Anmärkningar som konstaterats under kontrollen följs upp under årets första kvartal. Patientperspektiv, Finansiering och ekonomiska konsekvenser, Miljö, Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik, Folkhälsa och Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Inte relevant. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Söderbaumsväg Ekberg Martin Falun Ekonomichef Org.nr:

18 Intern kontrollplan 2012 FV82 Landstingsservice Gemensamt internkontrollområde 2012 för alla nämnder och förvaltningar inom landstinget * UA = utan amärkning LS-mötet xx; Stoppdatum xx MA= med anmärkning Pos Process Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapporteras Rapportering Kontroll utförd Resultat * Anmärkning Föreslagna/vidtagna Bilaga (rutin/system) ansvar senast till Ja Nej UA MA åtgärder 1G Delegeringsbestämmelser Att resp förvaltningschef i Ekonomichef/Ekonomiavd 1 ggn/år Stickprov Ja Ja Inskickat till central Ja enlighet med delegeringsbestämmelse rna beslutat om delgering inom sin verksamhet. chef förvaltning G Attestinstruktioner Att de gemensamma attestinstruktionerna tillämpas hos alla nämnder/förvaltningar Ekonomichef/Ekonomiavd chef Stickprov Ja Ja Intern förteckning av Förteckningen har beslutsattestanter var uppdaterats. ej uppdaterad. Ja 3G Upphandling och avtal Att via leverantörsfakturor kontrollera att tjänster och material köps in i enlighet med avtal. Ekonomichef/Ekonomiavd chef 1 ggn/år Stickprov och chef för upphandlingso avtalsavdelning Ja Ja Se bilaga. Ja 4G Anställningsprocessen Kontrollera att Personalchef/Personalavd anställningar sker i chef enlighet med delegeringsbestämmelse r Och regler om anställningsprövning. 1 ggn/år Stickprov och personaldirektör Ja Ja Beslutet att rekrytera Respektive områdeschef tas av signerar i fortsättningen alla men anställningsunderlag. anställningsunderlag et signeras av närmsta chef. Ja LsD är ej berörd av LD anställningsprövning. Prövningen sker internt inom förvaltningen. M Sjölund 1 (1) : 12:57 Gemensamt internkontrollområde KP 2012.xlsx

19 1 (11) Landstingsservice Dalarna DELEGERINGSBESTÄMMELSER OCH ARBETSORDNING Arbetsfördelning inom förvaltningen Gällande fr o m Dnr LD 11/00836 Fastställd av servicenämnden 67, Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

20 LANDSTINGSSTYRELSEN 81/11 Gäller fr o m Bestämmelser om delegering, verkställighet och fördelning av uppgifter enligt kommunallagen samt av arbets- och miljöuppgifter 2 (11) 1.7 VERKSTÄLLIGHET Finns ingen självständig beslutanderätt, utan beslut fattas efter givna riktlinjer av dem som i organisationen fått uppgiften att svara för aktuella ärenden, så talar vi om verkställighet. Det innebär att verkställighetsbeslut skall följa givna riktlinjer som återfinns i lag, fullmäktiges eller nämndernas beslut, reglementen och arbetsordningar, policys fastställda av fullmäktige eller riktlinjer fastställda av landstingsstyrelsen eller landstingsdirektör. Vidare styrs beslutsfattandet av delegationsordning, attestreglemente, rutiner, instruktioner, uppdragsbeskrivningar, arbetsinstruktioner eller närmast överordnade chefsinstruktioner. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. Föreligger oklarheter vid verkställandet så går ansvaret tillbaka till den beslutande instans som enligt kommunallagen eller delegationsordningen har rätt att fatta beslut i frågan. Landstingsfullmäktiges beslut om budget och landstingsplaner är i sig att betrakta som verkställighetsuppdrag till landstingsstyrelsen och nämnderna. Dessa verkställighetsuppdrag vidarebefordras till och inom respektive förvaltningsorganisation som verkställighetsuppdrag genom detaljfördelning av budgetar och andra direktiv till organisationens olika delar. Parallellt vidarebefordras också information om de regler och begränsningar i verkställighetsuppdragen som följer av antagna regelsystem. Resultatet av dessa processer skall vara att varje del av organisationen får ett preciserat ansvar och befogenheter för din del av det verkställighetsuppdrag som kommit från fullmäktige. I dessa uppdrag ingår att på den nivå i organisationen man befinner sig få fatta de beslut som behövs för att fullgöra uppdraget inom ramen för landstingsstyrelsens direktiv, d v s skaffa resurser och leda verksamheten. Verkställighetsbeslut fattas genom tillämpande av regler i lag, beslut, avtal, med hänvisning till instruktion eller befattningsbeskrivning. Sådana beslut behöver inte anmälas till styrelsen. Rätten för anställda att vidta verkställande/förberedande åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning som måste finnas för att verksamheten skall fungera. En förutsättning för att kunna betrakta en större del av beslutsfattandet som ren verkställighet är att det finns av den beslutande styrelsen/nämnden fastställda mål och riktlinjer för verksamheten. Det måste också finnas en politisk fastställd ekonomisk ram för verksamheten. Med sådana dokument som grund kan de anställda i sin befattningsbeskrivning få befogenhet att fatta verkställighetsbeslut vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå de uppställda målen. Möjligheten att överklaga beslutet försvinner helt vid verkställighetsbeslut och behöver inte heller anmälas till landstingsstyrelsen. Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

21 I föreskrifterna nedan anges verkställighetsbeslut för sådana fall där tveksamhet kan råda om beslutet är av ena eller andra arten. Detta har gjorts för att klargöra befogenhetsfördelningen för dessa beslut och för att klart skilja dem från delegeringsbeslut. Det är i sammanhanget viktigt at påpeka att det naturligtvis finns ännu många fler beslut som utgör verkställighetsbeslut och att verkställighetsbeslut, till skillnad från delegeringsbeslut, kan vidaredelegeras i flera led. 3 (11) DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE TILL FÖRVALTNINGSCHEF (fullmäktige 183/10 rev 53/11 och 99/11) Servicenämndens reglemente 21 Gäller fr o m Delegeringsbeslut anmäles i servicenämnden! Ärende Delegeras till Kan vidaredelegeras Anmärkning Kontrasigneras av Externa avtal Nej ordföranden DELEGERING FRÅN SERVICENÄMNDEN TILL FÖRVALTNINGSCHEF (SN 67, ) Delegeringsbeslut anmäles i servicenämnden! Ärende Delegeras till Kan vidaredelegeras Anmärkning Ersättningsköp en Nej I samråd med ekonomichefen Beslut om upphandling en Nej Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

22 4 (11) DELEGERING FRÅN LANDSTINGSSTYRELSEN TILL FÖRVALTNINGSCHEF (LS 81/11) Gäller fr o m Samtliga förvaltningschefer Åt förvaltningschef utan rätt till vidaredelegering uppdras att på landstingsstyrelsens vägnar besluta i nedan förtecknade ärenden. Delegeringen gäller endast för beslut som ligger inom ramen för Mål, ramar och regler fastställda av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen Lagar och andra författningar, avtal och eventuella andra bestämmelser Beslut i ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större vikt omfattas inte av delegeringen Arbetsbeslut eller verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till landstingsstyrelsen Delegering Genom delegering från landstingsstyrelsen med rätt till vidaredelegering ges samtliga förvaltningschefer att genom delegeringsbeslut besluta i följande ärenden; Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschef! Ärende Delegeras till Kan vidaredelegeras Verkställighet Företrädarskap Beslut vad gäller utlämnande av allmän handling som skall hänskjutas till myndigheten enligt sekretesslagen. Vid vägran att utlämna handling skall sökanden underrättas om att frågan kan hänskjutas till myndigheten för beslut. Ja Att teckna landstinget /landstingsstyrelsens firma för fullgörande av uppdraget inom förvaltningens ansvarsområde såvitt gäller ingående av övriga drift- och samarbetsavtal av icke principiell natur inom förvaltningens ansvarsområde och budget. Ja Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

23 5 (11) Ärende Delegeras till Kan vidaredelegeras Att med hänsyn till gällande Ja författningar, myndigheters anvisningar, regelsystem och policydokument, uppdragsangivna mål och riktlinjer av landstingsfullmäktige fastställd budget samt landstingsstyrelsens anvisningar, besluta om, leda, förvalta och samordna all verksamhet inom den egna förvaltningen. Verkställighet Dock med undantag av; - Dels de ärenden som anges i 6 kap 34 KL - Dels vissa ärenden där särskilda föreskrifter utfärdats av fullmäktige, LS eller landstingsdirektör. Att med stöd av kommunallagen 6 kap 37 vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteman. Ja Personal Beslut om förbud mot bisyssla i enlighet med LOA, AB och internt fastställda regler, får inte vidaredelegeras Nej Beslut om och teckna kollektivavtal om lokal avvikelse från ATL med stöd av AB kap 4 13 mom 7b, c, f och g Ja Arbetsmiljö och miljö ( ) Landstingsstyrelsen delegerar samordningsansvaret för arbetsmiljön i fastigheter med flera verksamhetsansvariga till den förvaltningschef som har flest anställda i fastigheten. Nej Se uppgifts- och ansvarsfördelning enligt bilaga Arbetsmiljöansvar för förvaltningschef är fastställd av landstingsstyrelsen , 167. Landstingsstyrelsen delegerar miljöansvar till förvaltningschef Nej Nej Se uppgifts- och ansvarsfördelning enligt bilaga Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

24 . 6 (11) FÖRVALTNINGSCHEFENS ARBETSFÖRDELNING INOM FÖRVALTNINGEN (LS 81/11) Gäller fr o m Verkställighet (Förklaring se sid 2 i detta dokument) Ärende Ansvarig Fördelas till Anmärkning Allmänt Beslut om ändrad organisatorisk tillhörighet för befintlig verksamhet inom en förvaltning Ekonomi Beslut om attesträtter inom egen förvaltning utom för förvaltningschef där attesträtt fastställs av landstingsdirektör. Ekonomichef Personal Anställningsfrågor respektive upphörande av anställning inklusive villkor i samband därmed och uppdragsavtal utom för förvaltningschefer. Besluta om anställning och lönesättning av underställd personal inom ramen för fastställd budget och gällande lönestruktur Områdeschef I samråd med HR-chef Besluta om tillämpning av lokalt kollektivavtal ang flextid inom egen förvaltning. HR-chef Besluta i ärenden rörande semesterledighet, avbrytande av semester, kompensationsledighet, föräldraledighet, utbildning, konferenser inom Sverige m m i enlighet med policy och landstingsdirektörens riktlinjer, för närmast underordnad personal, dock ej gruppresor. Områdeschef Studiebesök, gruppresor och utvecklingsdagar för personalgrupper. Områdeschef Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

25 7 (11) Besluta om omplacering av anställd inom egen förvaltning. Besluta om varning, avstängning, omprövning av anställning, beslut om varning och avstängning fattas enbart av förvaltningschef. Avstängning i akuta situationer får fattas av annan tjänsteman enligt förvaltningschefs bestämmande. Besluta om uppsägning eller avsked av personliga skäl, beslutet fattas enbart av förvaltningschef. Rätt att lämna besked om att visstidsanställning upphör samt att besluta om uppsägning p g a arbetsbrist. Beslut om uppsägning av tillsvidareanställd, p g a arbetsbrist fattas enbart av förvaltningschef Fullgöra nämndens förhandlingsoch informationsskyldighet enligt lag och avtal. Bevilja underställd personal sådan tjänstledighet med eller utan löneförmåner enligt lagar och avtal eller av fullmäktige fastställda normer. Bevilja underställd personal sådan tjänstledighet utan löneförmåner som inte regleras i lagar och avtal upp till högst sex månader. Godkänna förkortad uppsägningstid för underställd personal som slutar sin anställning på egen begäran. Utfärda tjänstgöringsbetyg för underställd personal Attestera tjänstgöringslistor/ motsvarande för underställd personal. HR-chef Nej Nej Nej Nej HR-chef Områdeschef HR-chef Områdeschef HR-chef Områdeschef Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

26 8 (11) Beordra mertid/övertid och förskjuten arbetstid för underställd personal. Beslutsattestera reseräkningar för underställd personal. Fastställa tjänstgöringsschema inom befintliga budgetramar för underställd personal. Besluta om visstidsanställning och teckna kollektivavtal med stöd av AB 2 kap 4 mom 4, sådant kollektivavtal tecknas enbart av förvaltningschef. Beslut om särskild ålderspension fattas enbart av förvaltningschef. Besluta om förmåner under grund-, fort- och vidareutbildning inom driftenhetens gemensamma utbildningsanslag. Samtliga chefer Områdeschef Samtliga chefer Nej Nej Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

27 LANDSTINGET DALARNA Landstingsservice en Dnr LsD 9 (11) UPPGIFTS- OCH ANSVARSFÖRDELNING till områdeschefer, ekonomichef, HR-chef, projekt- och utvecklingschef enligt bestämmelser fastställda av landstingsstyrelsen 81/11 samt 167/07, se bilaga. gäller fr o m Ärende Arbetsmiljöansvar Jag, som formellt har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom Landstingsservice Dalarna fördelar härmed mitt arbetsgivaransvar för arbetsmiljöfrågorna enligt bilaga. Du har i din befattning som.. ansvaret för övriga beslut som i stor utsträckning påverkar arbetet och arbetsmiljön inom ditt verksamhetsområde. I den mån befogenheterna inte räcker till, ska du tydligt hänskjuta frågan/frågorna tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för den aktuella frågan. Vi har också kommit överens om vad som i detalj ingår i ansvaret och vad som krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera väl, i enlighet med punkterna i bilagan. Denna ansvarsfördelning kan inte vidaredelegeras!.. Datum.. Datum Anders Roos. xxxxxxx Bestyrkes: Exp: Original till - Diariet Kopia till - xxxxxx Lena Wikström - Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

28 Bilaga till Uppgifts- och ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöansvar 10 (11) Landstingsstyrelsen 167, Områdeschef, ekonomichef, HR-chef och projekt- och utvecklingschef svarar, under förvaltningschef, för arbetsmiljön inom sitt ansvarsområde för att se till att arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de föreskrifter som finns utfärdade av Arbetsmiljöverket (AFS) följs inom verksamheten för att inom givna befogenheter organisera arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt att det uppfyller kraven i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 2001:1). I detta ingår: 1. att ha kunskaper om och tillse att arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de föreskrifter som finns utfärdade av Arbetsmiljöverket (AFS) följs av verksamheterna inom respektive område 2. att tillse och att alla chefer och skyddsombud får Landstinget Dalarnas arbetsmiljöutbildning samt den information som krävs för att klara av arbetsmiljöansvaret 3. att tillse att gällande uppgifts- och ansvarsfördelning är känd och tillämpas 4. att tillse att Landstinget Dalarnas policydokument inom arbetsmiljöområdet är kända och tillämpas. (Arbetsmiljö, Alkohol- och drog, Krishantering, Kränkande särbehandling, Rehabiliterings- och anpassningsarbete samt Våld och Hot) 5. att tillse och följa upp att det finns fungerande rutiner för arbetsmiljöarbete inom samtliga verksamheter 6. att tillse och följa upp att Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1 genomförs av alla verksamheter inom respektive ansvarsområde 7. att tillse och följa upp att det finns rutiner som klargör vem som gör riskbedömning och beslutade förändringar i verksamheten innan dessa verkställs (SAM) AFS 2001:1. 8. att tillse och följa upp att det på varje arbetsställe med fler än en verksamhet utses en samordningsansvarig för händelser som kan komma att påverka arbetsmiljön i de på arbetsstället ingående olika verksamheterna / företagen. Områdeschef, ekonomichef, HR-chef och projekt- och utvecklingschef har en skyldighet att returnera arbetsmiljöärenden till förvaltningschefen om befogenheter eller resurser inte räcker för åtgärd. Returnering skall ske skriftligt och innehålla beskrivning av ärendet och orsaken till att det returneras (se särskild blankett nedan, som kan användas) Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

29 11 (11) Blankett RETURNERING AV ARBETSMILJÖÄRENDE Undertecknad returnerar härmed, i enlighet med uppgifts- och ansvarsfördelning avseende arbetsmiljö inom Landstingsservice, ansvaret för nedan beskrivet arbetsmiljöärende till förvaltningschefen. Beskrivning av ärendet: Risk som kan uppstå om åtgärd inte vidtas: Åtgärder som jag vidtagit: Anledning till returneringen: Underskrift Namn Verksamhet Datum Den här blanketten skall användas av chef för returnering av arbetsmiljöärende. Returnering skall ske till överordnad chef, om befogenheter eller resurser inte räcker för att åtgärda på blanketten beskriven risk i arbetsmiljön. Returneringen innebär att överordnad chef övertar ansvaret för beslut om åtgärder. Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

30 Anteckningar LANDSTINGSSERVICE Datum Sida 1 (1) Ekonomienheten Dnr Landstingsservice FV82 Intern kontroll - Attestinstruktioner Kontroll genomfördes Kontrollanter: Johanna Niklasson, Ekonomisekreterare och Martin Ekberg, Ekonomichef. Metod: Stickprov utifrån behöriga beslutsattestanter Rimlighetsbedömning görs att rätt person leveransattesterar. Kontroll av eventuell reservperson görs också. Fakturadatum Beloppsgräns >1000 kr Kostnadsställe: Projekt och utveckling Genomfört 5 slumpvalda stickprover. Verifikationsnummer: , , , , Transport team 3, Falun Genomfört 5 slumpvalda stickprover. Verifikationsnummer: , , , , Kontroll: Ligger Hanna Becker kvar som attestant efter avslutad tjänstgöring? Nej förteckningen var uppdaterad med den nytillträdde personalchefen och Becker var bortplockad från attestantförteckningen. Resultat: Den interna förteckningen över beslutsattestanter var ej uppdaterad utan innehöll felaktigheter. Personer som varit tillfälliga attestanter när ordinarie attestant varit frånvarande (semester, tjänstledighet) har blivit permanenta. I övrigt inga anmärkningar. Slutsats/åtgärd: En rutin framarbetas för hur attestantförteckningen ska uppdateras. En rutin framarbetas för hur attestanträtten ska kunna tidsbegränsas. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Söderbaumsväg Martin Ekberg Falun Ekonomichef Org. nr:

31 Anteckningar LANDSTINGSSERVICE Datum Sida 1 (1) Ekonomienheten Dnr Landstingsservice FV82 Intern kontroll - Avtalstrohet Kontroll genomfördes Kontrollanter: Johanna Niklasson, Ekonomisekreterare och Martin Ekberg, Ekonomichef. Metod: Slumpmässigt urval gjordes av tio verifikationer inom förvaltningen. Urvalet gjordes utifrån följande avgränsningar: Fakturadatum Beloppsgräns >10000 kr per leverantör Konton; 6413 Möbler, 6419 Övriga förbrukningsinventarier, 6810 Biljetter Sverige, 6820 Biljetter utlandet, 6830 Hotellkostnad Sverige, 6840 Hotellkostnader utlandet. Kontrollerade verifikationer: , , , , , , , , , Resultat: För många inköp som gjorts saknas avtal för produkten. Där det finns tecknade avtal anlitas leverantören på ett riktigt sätt i de stickprov som genomförts, exempelvis görs rese- och övernattningsbeställningar från Resecity. Slutsats/reflektioner: Frågeställningar som kommer upp under genomförandet är exempelvis: Hur definieras avtalstrohet avtalsotrohet? När kan det vara motiverat och korrekt att göra avsteg från avtal? Kan ett verktyg framarbetas för att säkerställa mätningen validitet? För att göra en korrekt mätning och kontroll av avtalstroheten behövs en tydlig anvisning för hur detta ska genomföras. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Söderbaumsväg Martin Ekberg Falun Ekonomichef Org. nr:

32 INTERNKONTROLL - ANSTÄLLNINGSPROCESSEN Hej! Britt-Marie har skrivit nedanstående förtydliganden gällande anställningsprocessen, jag har därför fyllt i svaren nedan. Det finns ingen bilaga för detta men jag hoppas att nedanstående räcker som underlag. 1) Kontrollera att anställningar sker i enlighet med delegeringsbestämmelser HR-chef kollar slumpmässigt inom sitt ansvarsområde 20 anställningar under 2012 att inga anställningsbevis är undertecknade av någon som ej har delegation. Cecilia Lundin har vid några tillfällen kontrollerat detta genom att kolla i pärmarna där vi förvarar anställningsunderlagen. Den senaste kontrollen gjordes den 22 november. 2) Regler om anställningsprövning gäller berörda förvaltningar.hr- chef kollar inom sitt ansvarsområde 5 ärenden för att se om prövningsgruppens beslut efterlevts under LsD omfattas inte av denna punkt utan prövningen sker internt inom förvaltningen. Hälsningar Cissi Från: Ersmark Britt-Marie /Central förvaltning Personalenhet /Falun Skickat: den 19 november :17 Ämne: Internkontrollområde Anställningsprocessen senast HR- lgr 30 oktober då sa vi så här, en påminnelse. Hälsningar B-M 1) Kontrollera att anställningar sker i enlighet med delegeringsbestämmelser HR-chef kollar slumpmässigt inom sitt ansvarsområde 20 anställningar under 2012 att inga anställningsbevis är undertecknade av någon som ej har delegation. 2) Regler om anställningsprövning gäller berörda förvaltningar.hr- chef kollar inom sitt ansvarsområde 5 ärenden för att se om prövningsgruppens beslut efterlevts under Svar till B-M för sammanställning,resultat så att Lars-Olof har svar innan Margareta Sjölund ansvarar för helheten samtliga områden för internkontroll, vårt landsting För Hr-chefsgruppen att diskutera vilka 2 HR-områden ska vi föreslå som internkontrollområden Margareta Sjölund önskar förslag från gruppen senast 5 december Britt-Marie Ersmark HR-strateg Landstinget Dalarna Falun Tfn: Mobil:

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan DAGORDNING Landstingsservice Sammanträde 2015-05-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-05-28 13.00-15.00 Plats: KS-salen Mora Kommun Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Underlag Information Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 Förvaltningsledning Dnr Bilaga 1 a Verksamhet Hösten har präglats av ett intensivt arbete med budget för år samt en ny verksamhetsplan

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Servicenämnden Landstingsservice Måluppföljning Perspektiv Mål Utfall Status Personal Sjukfrånvaro Nöjdmedarbetarindex 5,0% 90% 6,6% 89% Ekonomi Resultatindex 1,01 1,05 Kund Nöjdkundindex 90% 89% Produktion

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16

Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16 DAGORDNING Tid Onsdagen den 22 februari, kl 10.00 16.00 Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16 Grupprum; Majoriteten Rum 3 (kl 09.00 10.00) Alliansen Rum 4 (kl 09.00

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Dm LD11/00290 Handläggare: Margareta Dalberg, Malin Lagergren

Dm LD11/00290 Handläggare: Margareta Dalberg, Malin Lagergren I Landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN BEREDNI NGSMEMORIAL Sam manträdesdatum 2011-02-08 8 Delegeringsbestämmelser Dm LD11/00290 Handläggare: Margareta Dalberg, Malin Lagergren Förslag till

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden:

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden: Håkan Blomgren 2014-11-11 Rev.2014-12-05, 12-10 2015-01-08 Delegationsordning landstingsdirektör Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 1 Landstingsövergripande delegeringar... 2 1.1 Företrädarskap... 2 1.1.1 Brådskande

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ledningsenhet Dnr LD12/00725 Uppdnr 428 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade I II ~. Landstinget BESLUTSUNDERLAG DALARNA Landstingsfullmäktige Central förvaltning O O O 5 O 4 Datum 2013-09-23 Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD13/00591 Uppdnr 490 2013-08-19 Landstingsstyrelsens

Läs mer

mk 2015-04- 0 7 Delegat Vidaredelegering anmärkning Arbetsuppgift ; UPPSALA KOMMUNSTYRELSE

mk 2015-04- 0 7 Delegat Vidaredelegering anmärkning Arbetsuppgift ; UPPSALA KOMMUNSTYRELSE UPPSALA KOMMUNSTYRELSE mk 2015-04- 0 7 p^-y+a/-to is- ohvi Beslut om vidaredelegering av arbetsgivarfrågor - Kommunledningskontoret (gällelffyjii_2cl15^q4ijli:) htm Nr Arbetsuppgift ; fy ;.;.. - Delegat

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /11 Delegationsordning regionstyrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans I ~ Landstinget 111 DALARNA Ledningsenhet C-fv O O Q Q 9 ~tum 2015-04-27 Sida 1 (3) Dnr LD15/01187 Uppdnr 1052 2015-04-13 Landstingsstyrelsen 2015-04-27 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2013

Uppföljning av intern kontrollplan 2013 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD14/03256 Uppdnr 959 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Nya delegeringsbestämmelser

Nya delegeringsbestämmelser a delegeringsbestämmelser Det nya förslaget till delegeringsbestämmelser utgår från varje funktion och beskriver funktionens mandat. Syftet är att varje medarbetare ska kunna hitta sin roll och sitt beslutsmandat

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Tjänsteutlåtande 0 Östei kontor Datum 2014-08-21 Dnr ZöM / Till Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Sammanfattning Personalenheten har uppdaterat delegationsordning

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb

DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb Synpunkter lämnas till respektive enhetschef senast fredag 22 januari 2010 Allmänna principer Vid Regionförbundet Örebro län ska beslutsprocessen på alla nivåer vara

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Sammanträde 2015-02-13 1-8 Sida 1 (9)

Sammanträde 2015-02-13 1-8 Sida 1 (9) I. Landstinget DALARNA PROTOKOLL Sammanträde 2015-02-13 1-8 Sida 1 (9) LANDSTINGET DALARNA INK. 2015-02- 2 6 Protokoll från s sammanträde DNR... ~.~.~?/~~.9.QW...... SKR..... l..... KOD... Q~.... Tid:

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer