Sammanträde i Servicenämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i Servicenämnden"

Transkript

1 DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde Sida 1 (6) Sammanträde i Servicenämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: Kl Plats: Lokal "Foajén", Restaurang Gastronomen Falu lasarett Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress Grupprum kl Majoriteten: Gastronetten, Restaurang Gastronomen Alliansen: Konferenscentrum A, sal 3 Restaurang Gastronomen Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 2 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 3 3 Övriga anmälningsärenden 4 Beslutsärenden Internkontrollplan 2012 Landstingsservice 5 5 Internkontrollplan 2013 Landstingsservice 5 6 Bokslut 2012 Landstingsservice 6 Postadress Besöksadress Kontakt Mötessamordnare Falun Söderbaumsväg Falun Org.nr:

2 Landstinget Dalarna DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sida 2 (6) Inledning och protokollsjustering 1 Information Ordförandens förslag 1. Informationen antecknas till protokollet. Information lämnas om: a) Bilpoolen (Anneli Persson) kl Bilaga 1 a b) Samordning yttre transporter Landstinget Dalarna (Ronnie Ivarsson) kl Bilaga 1 b c) Utbildningsdag Bilaga 1 c

3 Landstinget Dalarna DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sida 3 (6) Anmälningsärenden 2 Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 114/2011 och Servicenämnden 67/2011 fattade beslut. - Av förvaltningschefen fattade beslut. Beslut om externa avtal: a) Avtal mellan Landstingsservice och Säkerhetsrådgivarna i Dalarna AB avseende säkerhetsrådgivningstjänster. Avtalstid fr o m och ett år framåt. Dnr LD12/03718 b) Avtal mellan Landstingsservice och Malung-Sälens kommun avseende lokalvård vid Folktandvården i Malung. Avtalstid Dnr LD13/00112 c) Avtal mellan Landstingsservice Dalarna och Malung-Sälens kommun avseende lokalvård vid Folkandvården Sälen. Avtalstid Dnr LD13/00370 d) Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dala Måltidsservice avseende övertagande av hyresavtalet för Caféverksamheten vid Ludvika lasarett samt köp och övertagande av inventarier. Dnr LD12/00330

4 Landstinget Dalarna DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sida 4 (6) Beslut om upphandling: e) Textilier Dnr LD12/01309 f) Kemikalier till Fredriksbergstvätten Dnr LD12/ Övriga anmälningsärenden Ordförandens förslag. 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Anmäles följande: Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige a) 151 Finansplan Budget 2013 b) 161 Kostpolicy för Landstinget Dalarna c) Miljöplan Landstinget Dalarna Bilaga 3 c Delegationsbeslut från Ludvika kommun: d) Beslut om årlig kontrollavgift och registrering av livsmedelsanläggning på fastigheten Läkaren 11 - Mottagningskök Ludvika lasarett - Café Hörnan Ludvika lasarett e) Kontrollrapport avseende avvikelser från lagstiftningen Dnr LD13/00290

5 Landstinget Dalarna DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sida 5 (6) Beslutsärenden 4 Internkontrollplan 2012 Landstingsservice Diarienummer LD11/00667 Ordförandens förslag 1. Att godkänna avrapporteringen av internkontrollen för Sammanfattning av ärendet Avrapporteringen av internkontrollplanens kontrollpunkter som genomfördes under Resultatet av kontrollen för de fyra kontrollpunkterna visar att två kontroller genomförts utan anmärkning och att två av kontrollpunkterna genomförts med anmärkning. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Internkontrollplan Internkontrollplan 2013 Landstingsservice Diarienummer LD13/00456 Ordförandens förslag 1. Att Servicenämnden antar Internkontrollplanen för Sammanfattning av ärendet Inom förvaltningen skall det göras interna kontroller under 2013, kontrollpunkterna är antagna i Landstingsstyrelsen. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Internkontrollplan 2013

6 Landstinget Dalarna DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sida 6 (6) 6 Bokslut 2012 Landstingsservice Diarienummer LD12/01399 Ordförandens förslag 1. A t t godkänna redovisat bokslut för Sammanfattning av ärendet Det ekonomiska resultatet 2012 för förvaltningen blev +2,8 Mkr. Det positiva resultatet innebär att Landstingsservice samtliga ekonomiska mål och åtaganden uppfyllts under året. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Bokslut 2012

7 Underlag

8 Servicenämnden Information Landstingsservice Datum Sida 1 (1) Dnr Bilaga 1 a Bilpoolen Vid servicenämndens sammanträde , 34, lyfte Mattias Westin frågan om bilpoolens utveckling och miljöpåverkan. Bestämdes att frågan skulle tas upp på sammanträdet men Anneli Persson, leasingbilsansvarig, hade då förhinder att närvara. Vid dagens sammanträde ges information. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Anneli Persson Falun Org nr Leasingbilsansvarig

9 Servicenämnden Information Landstingsservice Datum Sida 1 (1) Dnr Bilaga 1 b Samordning Yttre transporter Landstinget Dalarna Sammanfattning av arbetet i pågående Logistikutredning. Bakgrund, målsättning, nuläge och utmaningar. Vid dagens sammanträde ges information. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Ronnie Ivarsson Falun Org nr Projekt- och utveckning

10 Servicenämnden Information Landstingsservice Datum Sida 1 (1) Förvaltningsledning Dnr Utbildning/workshop FM-uppföljning Bilaga 1 c Som tidigare beslutats, se protokoll av den , 37 d föreslås att en utbildningsdag genomförs för Nämndens ledamöter avseende genomförd benchmarking av delar av förvaltningens verksamheter. Hel dag planeras därför till fredagen den 22 november 2013, klockan Representanter från revisons- och konsultföretaget Ernst & Young AB kommer att leda utbildningsdagen. Förslag på innehåll på utbildningsdagen; Information om benchmarkingprogrammet och Best Service (Anders + EY) Information och trender kring området Facility Management (EY) Information om Dalarnas resultat i programmet och förslag på förbättringsområden (EY) Eventuell diskussion och workshop kring framtida lösningar (EY) Förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med våra respektive kompetensansvariga inom förvaltningen kommer att delta. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Anders Roos Org. nr

11

12

13

14

15

16

17 BESLUTSUNDERLAG Servicenämnden Landstingsservice Datum Sida 1 (1) LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD11/00667 Uppdnr 468 Ärende 4 Internkontrollplan 2012 Landstingsservice Ordförandens förslag 1. Att godkänna avrapporteringen av internkontrollen för Sammanfattning Avrapporteringen av internkontrollplanens kontrollpunkter som genomfördes under Resultatet av kontrollen för de fyra kontrollpunkterna visar att två kontroller genomförts utan anmärkning och att två av kontrollpunkterna genomförts med anmärkning. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Internkontrollplan Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Internkontrollplanen beslutades av nämnden Kontrollpunkterna är fastställda centralt inom Landstinget Dalarna och gäller för samtliga förvaltningar. Samverkan med fackliga organisationer Avrapporteringen av internkontrollen görs på Centrala samverkan Uppföljning Anmärkningar som konstaterats under kontrollen följs upp under årets första kvartal. Patientperspektiv, Finansiering och ekonomiska konsekvenser, Miljö, Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik, Folkhälsa och Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Inte relevant. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Söderbaumsväg Ekberg Martin Falun Ekonomichef Org.nr:

18 Intern kontrollplan 2012 FV82 Landstingsservice Gemensamt internkontrollområde 2012 för alla nämnder och förvaltningar inom landstinget * UA = utan amärkning LS-mötet xx; Stoppdatum xx MA= med anmärkning Pos Process Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapporteras Rapportering Kontroll utförd Resultat * Anmärkning Föreslagna/vidtagna Bilaga (rutin/system) ansvar senast till Ja Nej UA MA åtgärder 1G Delegeringsbestämmelser Att resp förvaltningschef i Ekonomichef/Ekonomiavd 1 ggn/år Stickprov Ja Ja Inskickat till central Ja enlighet med delegeringsbestämmelse rna beslutat om delgering inom sin verksamhet. chef förvaltning G Attestinstruktioner Att de gemensamma attestinstruktionerna tillämpas hos alla nämnder/förvaltningar Ekonomichef/Ekonomiavd chef Stickprov Ja Ja Intern förteckning av Förteckningen har beslutsattestanter var uppdaterats. ej uppdaterad. Ja 3G Upphandling och avtal Att via leverantörsfakturor kontrollera att tjänster och material köps in i enlighet med avtal. Ekonomichef/Ekonomiavd chef 1 ggn/år Stickprov och chef för upphandlingso avtalsavdelning Ja Ja Se bilaga. Ja 4G Anställningsprocessen Kontrollera att Personalchef/Personalavd anställningar sker i chef enlighet med delegeringsbestämmelse r Och regler om anställningsprövning. 1 ggn/år Stickprov och personaldirektör Ja Ja Beslutet att rekrytera Respektive områdeschef tas av signerar i fortsättningen alla men anställningsunderlag. anställningsunderlag et signeras av närmsta chef. Ja LsD är ej berörd av LD anställningsprövning. Prövningen sker internt inom förvaltningen. M Sjölund 1 (1) : 12:57 Gemensamt internkontrollområde KP 2012.xlsx

19 1 (11) Landstingsservice Dalarna DELEGERINGSBESTÄMMELSER OCH ARBETSORDNING Arbetsfördelning inom förvaltningen Gällande fr o m Dnr LD 11/00836 Fastställd av servicenämnden 67, Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

20 LANDSTINGSSTYRELSEN 81/11 Gäller fr o m Bestämmelser om delegering, verkställighet och fördelning av uppgifter enligt kommunallagen samt av arbets- och miljöuppgifter 2 (11) 1.7 VERKSTÄLLIGHET Finns ingen självständig beslutanderätt, utan beslut fattas efter givna riktlinjer av dem som i organisationen fått uppgiften att svara för aktuella ärenden, så talar vi om verkställighet. Det innebär att verkställighetsbeslut skall följa givna riktlinjer som återfinns i lag, fullmäktiges eller nämndernas beslut, reglementen och arbetsordningar, policys fastställda av fullmäktige eller riktlinjer fastställda av landstingsstyrelsen eller landstingsdirektör. Vidare styrs beslutsfattandet av delegationsordning, attestreglemente, rutiner, instruktioner, uppdragsbeskrivningar, arbetsinstruktioner eller närmast överordnade chefsinstruktioner. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. Föreligger oklarheter vid verkställandet så går ansvaret tillbaka till den beslutande instans som enligt kommunallagen eller delegationsordningen har rätt att fatta beslut i frågan. Landstingsfullmäktiges beslut om budget och landstingsplaner är i sig att betrakta som verkställighetsuppdrag till landstingsstyrelsen och nämnderna. Dessa verkställighetsuppdrag vidarebefordras till och inom respektive förvaltningsorganisation som verkställighetsuppdrag genom detaljfördelning av budgetar och andra direktiv till organisationens olika delar. Parallellt vidarebefordras också information om de regler och begränsningar i verkställighetsuppdragen som följer av antagna regelsystem. Resultatet av dessa processer skall vara att varje del av organisationen får ett preciserat ansvar och befogenheter för din del av det verkställighetsuppdrag som kommit från fullmäktige. I dessa uppdrag ingår att på den nivå i organisationen man befinner sig få fatta de beslut som behövs för att fullgöra uppdraget inom ramen för landstingsstyrelsens direktiv, d v s skaffa resurser och leda verksamheten. Verkställighetsbeslut fattas genom tillämpande av regler i lag, beslut, avtal, med hänvisning till instruktion eller befattningsbeskrivning. Sådana beslut behöver inte anmälas till styrelsen. Rätten för anställda att vidta verkställande/förberedande åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den arbetsfördelning som måste finnas för att verksamheten skall fungera. En förutsättning för att kunna betrakta en större del av beslutsfattandet som ren verkställighet är att det finns av den beslutande styrelsen/nämnden fastställda mål och riktlinjer för verksamheten. Det måste också finnas en politisk fastställd ekonomisk ram för verksamheten. Med sådana dokument som grund kan de anställda i sin befattningsbeskrivning få befogenhet att fatta verkställighetsbeslut vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå de uppställda målen. Möjligheten att överklaga beslutet försvinner helt vid verkställighetsbeslut och behöver inte heller anmälas till landstingsstyrelsen. Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

21 I föreskrifterna nedan anges verkställighetsbeslut för sådana fall där tveksamhet kan råda om beslutet är av ena eller andra arten. Detta har gjorts för att klargöra befogenhetsfördelningen för dessa beslut och för att klart skilja dem från delegeringsbeslut. Det är i sammanhanget viktigt at påpeka att det naturligtvis finns ännu många fler beslut som utgör verkställighetsbeslut och att verkställighetsbeslut, till skillnad från delegeringsbeslut, kan vidaredelegeras i flera led. 3 (11) DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE TILL FÖRVALTNINGSCHEF (fullmäktige 183/10 rev 53/11 och 99/11) Servicenämndens reglemente 21 Gäller fr o m Delegeringsbeslut anmäles i servicenämnden! Ärende Delegeras till Kan vidaredelegeras Anmärkning Kontrasigneras av Externa avtal Nej ordföranden DELEGERING FRÅN SERVICENÄMNDEN TILL FÖRVALTNINGSCHEF (SN 67, ) Delegeringsbeslut anmäles i servicenämnden! Ärende Delegeras till Kan vidaredelegeras Anmärkning Ersättningsköp en Nej I samråd med ekonomichefen Beslut om upphandling en Nej Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

22 4 (11) DELEGERING FRÅN LANDSTINGSSTYRELSEN TILL FÖRVALTNINGSCHEF (LS 81/11) Gäller fr o m Samtliga förvaltningschefer Åt förvaltningschef utan rätt till vidaredelegering uppdras att på landstingsstyrelsens vägnar besluta i nedan förtecknade ärenden. Delegeringen gäller endast för beslut som ligger inom ramen för Mål, ramar och regler fastställda av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen Lagar och andra författningar, avtal och eventuella andra bestämmelser Beslut i ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större vikt omfattas inte av delegeringen Arbetsbeslut eller verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till landstingsstyrelsen Delegering Genom delegering från landstingsstyrelsen med rätt till vidaredelegering ges samtliga förvaltningschefer att genom delegeringsbeslut besluta i följande ärenden; Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschef! Ärende Delegeras till Kan vidaredelegeras Verkställighet Företrädarskap Beslut vad gäller utlämnande av allmän handling som skall hänskjutas till myndigheten enligt sekretesslagen. Vid vägran att utlämna handling skall sökanden underrättas om att frågan kan hänskjutas till myndigheten för beslut. Ja Att teckna landstinget /landstingsstyrelsens firma för fullgörande av uppdraget inom förvaltningens ansvarsområde såvitt gäller ingående av övriga drift- och samarbetsavtal av icke principiell natur inom förvaltningens ansvarsområde och budget. Ja Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

23 5 (11) Ärende Delegeras till Kan vidaredelegeras Att med hänsyn till gällande Ja författningar, myndigheters anvisningar, regelsystem och policydokument, uppdragsangivna mål och riktlinjer av landstingsfullmäktige fastställd budget samt landstingsstyrelsens anvisningar, besluta om, leda, förvalta och samordna all verksamhet inom den egna förvaltningen. Verkställighet Dock med undantag av; - Dels de ärenden som anges i 6 kap 34 KL - Dels vissa ärenden där särskilda föreskrifter utfärdats av fullmäktige, LS eller landstingsdirektör. Att med stöd av kommunallagen 6 kap 37 vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteman. Ja Personal Beslut om förbud mot bisyssla i enlighet med LOA, AB och internt fastställda regler, får inte vidaredelegeras Nej Beslut om och teckna kollektivavtal om lokal avvikelse från ATL med stöd av AB kap 4 13 mom 7b, c, f och g Ja Arbetsmiljö och miljö ( ) Landstingsstyrelsen delegerar samordningsansvaret för arbetsmiljön i fastigheter med flera verksamhetsansvariga till den förvaltningschef som har flest anställda i fastigheten. Nej Se uppgifts- och ansvarsfördelning enligt bilaga Arbetsmiljöansvar för förvaltningschef är fastställd av landstingsstyrelsen , 167. Landstingsstyrelsen delegerar miljöansvar till förvaltningschef Nej Nej Se uppgifts- och ansvarsfördelning enligt bilaga Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

24 . 6 (11) FÖRVALTNINGSCHEFENS ARBETSFÖRDELNING INOM FÖRVALTNINGEN (LS 81/11) Gäller fr o m Verkställighet (Förklaring se sid 2 i detta dokument) Ärende Ansvarig Fördelas till Anmärkning Allmänt Beslut om ändrad organisatorisk tillhörighet för befintlig verksamhet inom en förvaltning Ekonomi Beslut om attesträtter inom egen förvaltning utom för förvaltningschef där attesträtt fastställs av landstingsdirektör. Ekonomichef Personal Anställningsfrågor respektive upphörande av anställning inklusive villkor i samband därmed och uppdragsavtal utom för förvaltningschefer. Besluta om anställning och lönesättning av underställd personal inom ramen för fastställd budget och gällande lönestruktur Områdeschef I samråd med HR-chef Besluta om tillämpning av lokalt kollektivavtal ang flextid inom egen förvaltning. HR-chef Besluta i ärenden rörande semesterledighet, avbrytande av semester, kompensationsledighet, föräldraledighet, utbildning, konferenser inom Sverige m m i enlighet med policy och landstingsdirektörens riktlinjer, för närmast underordnad personal, dock ej gruppresor. Områdeschef Studiebesök, gruppresor och utvecklingsdagar för personalgrupper. Områdeschef Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

25 7 (11) Besluta om omplacering av anställd inom egen förvaltning. Besluta om varning, avstängning, omprövning av anställning, beslut om varning och avstängning fattas enbart av förvaltningschef. Avstängning i akuta situationer får fattas av annan tjänsteman enligt förvaltningschefs bestämmande. Besluta om uppsägning eller avsked av personliga skäl, beslutet fattas enbart av förvaltningschef. Rätt att lämna besked om att visstidsanställning upphör samt att besluta om uppsägning p g a arbetsbrist. Beslut om uppsägning av tillsvidareanställd, p g a arbetsbrist fattas enbart av förvaltningschef Fullgöra nämndens förhandlingsoch informationsskyldighet enligt lag och avtal. Bevilja underställd personal sådan tjänstledighet med eller utan löneförmåner enligt lagar och avtal eller av fullmäktige fastställda normer. Bevilja underställd personal sådan tjänstledighet utan löneförmåner som inte regleras i lagar och avtal upp till högst sex månader. Godkänna förkortad uppsägningstid för underställd personal som slutar sin anställning på egen begäran. Utfärda tjänstgöringsbetyg för underställd personal Attestera tjänstgöringslistor/ motsvarande för underställd personal. HR-chef Nej Nej Nej Nej HR-chef Områdeschef HR-chef Områdeschef HR-chef Områdeschef Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

26 8 (11) Beordra mertid/övertid och förskjuten arbetstid för underställd personal. Beslutsattestera reseräkningar för underställd personal. Fastställa tjänstgöringsschema inom befintliga budgetramar för underställd personal. Besluta om visstidsanställning och teckna kollektivavtal med stöd av AB 2 kap 4 mom 4, sådant kollektivavtal tecknas enbart av förvaltningschef. Beslut om särskild ålderspension fattas enbart av förvaltningschef. Besluta om förmåner under grund-, fort- och vidareutbildning inom driftenhetens gemensamma utbildningsanslag. Samtliga chefer Områdeschef Samtliga chefer Nej Nej Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

27 LANDSTINGET DALARNA Landstingsservice en Dnr LsD 9 (11) UPPGIFTS- OCH ANSVARSFÖRDELNING till områdeschefer, ekonomichef, HR-chef, projekt- och utvecklingschef enligt bestämmelser fastställda av landstingsstyrelsen 81/11 samt 167/07, se bilaga. gäller fr o m Ärende Arbetsmiljöansvar Jag, som formellt har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom Landstingsservice Dalarna fördelar härmed mitt arbetsgivaransvar för arbetsmiljöfrågorna enligt bilaga. Du har i din befattning som.. ansvaret för övriga beslut som i stor utsträckning påverkar arbetet och arbetsmiljön inom ditt verksamhetsområde. I den mån befogenheterna inte räcker till, ska du tydligt hänskjuta frågan/frågorna tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för den aktuella frågan. Vi har också kommit överens om vad som i detalj ingår i ansvaret och vad som krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera väl, i enlighet med punkterna i bilagan. Denna ansvarsfördelning kan inte vidaredelegeras!.. Datum.. Datum Anders Roos. xxxxxxx Bestyrkes: Exp: Original till - Diariet Kopia till - xxxxxx Lena Wikström - Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

28 Bilaga till Uppgifts- och ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöansvar 10 (11) Landstingsstyrelsen 167, Områdeschef, ekonomichef, HR-chef och projekt- och utvecklingschef svarar, under förvaltningschef, för arbetsmiljön inom sitt ansvarsområde för att se till att arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de föreskrifter som finns utfärdade av Arbetsmiljöverket (AFS) följs inom verksamheten för att inom givna befogenheter organisera arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt att det uppfyller kraven i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) (AFS 2001:1). I detta ingår: 1. att ha kunskaper om och tillse att arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och de föreskrifter som finns utfärdade av Arbetsmiljöverket (AFS) följs av verksamheterna inom respektive område 2. att tillse och att alla chefer och skyddsombud får Landstinget Dalarnas arbetsmiljöutbildning samt den information som krävs för att klara av arbetsmiljöansvaret 3. att tillse att gällande uppgifts- och ansvarsfördelning är känd och tillämpas 4. att tillse att Landstinget Dalarnas policydokument inom arbetsmiljöområdet är kända och tillämpas. (Arbetsmiljö, Alkohol- och drog, Krishantering, Kränkande särbehandling, Rehabiliterings- och anpassningsarbete samt Våld och Hot) 5. att tillse och följa upp att det finns fungerande rutiner för arbetsmiljöarbete inom samtliga verksamheter 6. att tillse och följa upp att Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1 genomförs av alla verksamheter inom respektive ansvarsområde 7. att tillse och följa upp att det finns rutiner som klargör vem som gör riskbedömning och beslutade förändringar i verksamheten innan dessa verkställs (SAM) AFS 2001:1. 8. att tillse och följa upp att det på varje arbetsställe med fler än en verksamhet utses en samordningsansvarig för händelser som kan komma att påverka arbetsmiljön i de på arbetsstället ingående olika verksamheterna / företagen. Områdeschef, ekonomichef, HR-chef och projekt- och utvecklingschef har en skyldighet att returnera arbetsmiljöärenden till förvaltningschefen om befogenheter eller resurser inte räcker för åtgärd. Returnering skall ske skriftligt och innehålla beskrivning av ärendet och orsaken till att det returneras (se särskild blankett nedan, som kan användas) Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

29 11 (11) Blankett RETURNERING AV ARBETSMILJÖÄRENDE Undertecknad returnerar härmed, i enlighet med uppgifts- och ansvarsfördelning avseende arbetsmiljö inom Landstingsservice, ansvaret för nedan beskrivet arbetsmiljöärende till förvaltningschefen. Beskrivning av ärendet: Risk som kan uppstå om åtgärd inte vidtas: Åtgärder som jag vidtagit: Anledning till returneringen: Underskrift Namn Verksamhet Datum Den här blanketten skall användas av chef för returnering av arbetsmiljöärende. Returnering skall ske till överordnad chef, om befogenheter eller resurser inte räcker för att åtgärda på blanketten beskriven risk i arbetsmiljön. Returneringen innebär att överordnad chef övertar ansvaret för beslut om åtgärder. Delegeringsbestämmelser och arbetsordning

30 Anteckningar LANDSTINGSSERVICE Datum Sida 1 (1) Ekonomienheten Dnr Landstingsservice FV82 Intern kontroll - Attestinstruktioner Kontroll genomfördes Kontrollanter: Johanna Niklasson, Ekonomisekreterare och Martin Ekberg, Ekonomichef. Metod: Stickprov utifrån behöriga beslutsattestanter Rimlighetsbedömning görs att rätt person leveransattesterar. Kontroll av eventuell reservperson görs också. Fakturadatum Beloppsgräns >1000 kr Kostnadsställe: Projekt och utveckling Genomfört 5 slumpvalda stickprover. Verifikationsnummer: , , , , Transport team 3, Falun Genomfört 5 slumpvalda stickprover. Verifikationsnummer: , , , , Kontroll: Ligger Hanna Becker kvar som attestant efter avslutad tjänstgöring? Nej förteckningen var uppdaterad med den nytillträdde personalchefen och Becker var bortplockad från attestantförteckningen. Resultat: Den interna förteckningen över beslutsattestanter var ej uppdaterad utan innehöll felaktigheter. Personer som varit tillfälliga attestanter när ordinarie attestant varit frånvarande (semester, tjänstledighet) har blivit permanenta. I övrigt inga anmärkningar. Slutsats/åtgärd: En rutin framarbetas för hur attestantförteckningen ska uppdateras. En rutin framarbetas för hur attestanträtten ska kunna tidsbegränsas. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Söderbaumsväg Martin Ekberg Falun Ekonomichef Org. nr:

31 Anteckningar LANDSTINGSSERVICE Datum Sida 1 (1) Ekonomienheten Dnr Landstingsservice FV82 Intern kontroll - Avtalstrohet Kontroll genomfördes Kontrollanter: Johanna Niklasson, Ekonomisekreterare och Martin Ekberg, Ekonomichef. Metod: Slumpmässigt urval gjordes av tio verifikationer inom förvaltningen. Urvalet gjordes utifrån följande avgränsningar: Fakturadatum Beloppsgräns >10000 kr per leverantör Konton; 6413 Möbler, 6419 Övriga förbrukningsinventarier, 6810 Biljetter Sverige, 6820 Biljetter utlandet, 6830 Hotellkostnad Sverige, 6840 Hotellkostnader utlandet. Kontrollerade verifikationer: , , , , , , , , , Resultat: För många inköp som gjorts saknas avtal för produkten. Där det finns tecknade avtal anlitas leverantören på ett riktigt sätt i de stickprov som genomförts, exempelvis görs rese- och övernattningsbeställningar från Resecity. Slutsats/reflektioner: Frågeställningar som kommer upp under genomförandet är exempelvis: Hur definieras avtalstrohet avtalsotrohet? När kan det vara motiverat och korrekt att göra avsteg från avtal? Kan ett verktyg framarbetas för att säkerställa mätningen validitet? För att göra en korrekt mätning och kontroll av avtalstroheten behövs en tydlig anvisning för hur detta ska genomföras. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Söderbaumsväg Martin Ekberg Falun Ekonomichef Org. nr:

32 INTERNKONTROLL - ANSTÄLLNINGSPROCESSEN Hej! Britt-Marie har skrivit nedanstående förtydliganden gällande anställningsprocessen, jag har därför fyllt i svaren nedan. Det finns ingen bilaga för detta men jag hoppas att nedanstående räcker som underlag. 1) Kontrollera att anställningar sker i enlighet med delegeringsbestämmelser HR-chef kollar slumpmässigt inom sitt ansvarsområde 20 anställningar under 2012 att inga anställningsbevis är undertecknade av någon som ej har delegation. Cecilia Lundin har vid några tillfällen kontrollerat detta genom att kolla i pärmarna där vi förvarar anställningsunderlagen. Den senaste kontrollen gjordes den 22 november. 2) Regler om anställningsprövning gäller berörda förvaltningar.hr- chef kollar inom sitt ansvarsområde 5 ärenden för att se om prövningsgruppens beslut efterlevts under LsD omfattas inte av denna punkt utan prövningen sker internt inom förvaltningen. Hälsningar Cissi Från: Ersmark Britt-Marie /Central förvaltning Personalenhet /Falun Skickat: den 19 november :17 Ämne: Internkontrollområde Anställningsprocessen senast HR- lgr 30 oktober då sa vi så här, en påminnelse. Hälsningar B-M 1) Kontrollera att anställningar sker i enlighet med delegeringsbestämmelser HR-chef kollar slumpmässigt inom sitt ansvarsområde 20 anställningar under 2012 att inga anställningsbevis är undertecknade av någon som ej har delegation. 2) Regler om anställningsprövning gäller berörda förvaltningar.hr- chef kollar inom sitt ansvarsområde 5 ärenden för att se om prövningsgruppens beslut efterlevts under Svar till B-M för sammanställning,resultat så att Lars-Olof har svar innan Margareta Sjölund ansvarar för helheten samtliga områden för internkontroll, vårt landsting För Hr-chefsgruppen att diskutera vilka 2 HR-områden ska vi föreslå som internkontrollområden Margareta Sjölund önskar förslag från gruppen senast 5 december Britt-Marie Ersmark HR-strateg Landstinget Dalarna Falun Tfn: Mobil:

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet --=t>1 laga AU ~ 1~A BESLUTSUNDE~LAG Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Gemensam internkontroll för samtliga

Läs mer

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet Bt[(Joa [Ser ~ ft- BESLUTSUNO-tRLAG Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder

Läs mer

Sammanträde i Servicenämnden

Sammanträde i Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde 2015-12-09 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-09 09.30-16.00 Plats: Foajén, Restaurang Gastronomen Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Sammanträde i Servicenämnden

Sammanträde i Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde 2012-10-01 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2012-10-01 kl 10.00-16.00 Plats: Budgeten, Falu lasarett, hus 17, plan 0 (Söderbaumsväg 5, betalparkering

Läs mer

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan DAGORDNING Landstingsservice Sammanträde 2015-05-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-05-28 13.00-15.00 Plats: KS-salen Mora Kommun Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Underlag Information Servicenämnden Landstingsservice Datum 2012-11-27 Sida 1 Förvaltningsledning Dnr Bilaga 1 a Verksamhet Hösten har präglats av ett intensivt arbete med budget för år samt en ny verksamhetsplan

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Sammanträde i Servicenämnden

Sammanträde i Servicenämnden DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde 2014-05-22 Sida 1 (5) Sammanträde i Servicenämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2014-05-22 kl 10.00-15.00 Plats: Foajén vid restaurang

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden:

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden: Håkan Blomgren 2014-11-11 Rev.2014-12-05, 12-10 2015-01-08 Delegationsordning landstingsdirektör Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser HSN 2017-01-31, 3/17 Dnr: LD16/04236 Bestämmelserna gäller fr.o.m. protokollsjustering 2017-02-08 1 Företrädarskap... 3 1.1 Brådskande beslut... 3 1.2

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor I II ~ Landstinget DALARNA Persona/enhet ~JLAGA AU ~ 17A Datum 2013-01-14 1 (3) Dnr LD12103031 Uppdnr 397 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun

Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun Delegeringsordning för Egen regi; Vård och omsorg samt Järfälla stöd och behandling, i Järfälla kommun Dnr Son: 2010/73 Förslag till socialnämnden 2011-01-13 Delegeringsordning - Egen regi.doc Socialförvaltningen

Läs mer

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott I ~. Landstinget II DALARNA Central förvaltning Personalenhet ~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-06-03 Sida 1 (2) Dnr LD13/01529 Uppdnr 566 2013-06-03 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16

Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16 DAGORDNING Tid Onsdagen den 22 februari, kl 10.00 16.00 Plats OBS! Falu lasarett, Kompetenscentrum, Tallbacken hus 19, plan 6, Rum 16 Grupprum; Majoriteten Rum 3 (kl 09.00 10.00) Alliansen Rum 4 (kl 09.00

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan DAGORDNING Landstingsservice Sammanträde 2015-02-12 Sida 1 (5) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-02-12 kl 09.00-16.00 Plats: Eldaren, Mora lasaretts huvudbyggnad Dessa handlingar

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Dm LD11/00290 Handläggare: Margareta Dalberg, Malin Lagergren

Dm LD11/00290 Handläggare: Margareta Dalberg, Malin Lagergren I Landstinget DALARNA KUL TUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN BEREDNI NGSMEMORIAL Sam manträdesdatum 2011-02-08 8 Delegeringsbestämmelser Dm LD11/00290 Handläggare: Margareta Dalberg, Malin Lagergren Förslag till

Läs mer

Servicenämnden Landstingsservice Måluppföljning Perspektiv Mål Utfall Status Personal Sjukfrånvaro Nöjdmedarbetarindex 5,0% 90% 6,6% 89% Ekonomi Resultatindex 1,01 1,05 Kund Nöjdkundindex 90% 89% Produktion

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland

Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland DATUM DIARIENR 2011-05-02 LS-LED11-399 Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland 1. Syfte och omfattning Syftet med detta dokument är att tydliggöra uppgifts- och ansvarsfördelningen

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (4) Administrativ enhet Dnr LD15/01693 Uppdnr 1090 2015-06-01 2015-06-15 16 Landstingsfullmäktige Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

Läs mer

88 Revidering av uppgifter inom yttre miljö. Arbetsutskottets förslag till beslut

88 Revidering av uppgifter inom yttre miljö. Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DAT U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED11-399 88 Revidering av uppgifter inom yttre miljö Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Reviderat förslag Delegering

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Miljöbalkens bestämmelser innebär ett omfattande miljöansvar för Landstinget Sörmlands samtliga nämnder.

Landstingsstyrelsens beslut. Miljöbalkens bestämmelser innebär ett omfattande miljöansvar för Landstinget Sörmlands samtliga nämnder. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-05-14 LS-LED06-394 81 Delegering av miljöuppgifter inom Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner förslaget till

Läs mer

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174 Länssjukvårdsnämnden D A T U M D I A R I E N R 2012-06-05 LSN-HSF12-174 FÖRSLAG LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2012-06-05 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns.

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns. I II ~, Landstinget DALARNA Personalen het g()~, BESLUTSUND~~AG -() lss 1'1-1l_ ~I TT Datum 2013-01-28 1 (3) Dnr LD12/03031 Uppdnr 397 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Svar på revisorernas granskning

Läs mer

I Central förvaltning Personalen het

I Central förvaltning Personalen het . Landstinget II DALARNA I Personalen het ~'taga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS ~ 1 ~i A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02597 Uppdnr 643 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs. I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Administrativ enhet 00001 9 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (2) Dnr LD15/01128 Uppdnr 1051 2015-09-14 Landstingsstyrelsen 2015-09-28

Läs mer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer Förvaltningsnamn Avsändare Regionstyrelsen Rätt att teckna avtal -riktlinjer Inledning Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ. Regionstyrelsen eller nämnd kan

Läs mer

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1(6) Antagen: KS 2007-11-26 156 Delegation av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1. Kommunstyrelsen 1.1 Tillsvidareanställning av förvaltningschef och motsvarande 1 1.2 Beslut

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun

Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun Riktlinjer för intraprenader i Halmstads kommun antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 214 1. Riktlinjer En intraprenad i den kommunala förvaltningen är en avgränsad enhet som via en formell

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Sammanträde i Fastighetsnämnden

Sammanträde i Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde 2016-02-11 Sida 1 (7) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2016-02-11 Kl 08.30 Plats: Ludvika lasarett, Röda Rummet Dessa handlingar finns att tillgå

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde 2015-12-08 Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-12-08 Kl 9.00-17.00 Plats: Tjärnkraften, Klöverstigen 10 C Borlänge Dessa

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Verkställighetsordning för Leanlink.

Verkställighetsordning för Leanlink. Verkställighetsordning för Leanlink. Verkställighetsordningen är ett av gällande styrdokument och utgör stöd vid verkställighet av vanligast förekommande allmänna, ekonomiadministrativa och personaladministrativa

Läs mer