88 Revidering av uppgifter inom yttre miljö. Arbetsutskottets förslag till beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "88 Revidering av uppgifter inom yttre miljö. Arbetsutskottets förslag till beslut"

Transkript

1

2

3 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DAT U M D I A R I E N R LS-LED Revidering av uppgifter inom yttre miljö Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Reviderat förslag Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland godkänns. Ärendet Dokumentet Delegering av miljöarbetet inom Landstinget Sörmland upprättades Sedan dess har det skett organisatoriska förändringar, landstingsägda aktiebolag har bildats och Landstingets miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 har utvecklats. I det reviderade förslaget Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland har bland annat ansvarsbeskrivningarna för fullmäktige, styrelse och nämnder, landstingsdirektör, landstingsdirektör direkt underställda chefer, förvaltningschef/divisionschef, verksamhetschef, 1:a linjen chef, övriga chefer och övrig personal tagits bort och ersatts med hänvisning till Landstingets miljöledningssystem. Detta eftersom ansvarsfördelningen inom respektive område beskrivs i miljöledningssystemet, som finns dokumenterat på Intranätet. Revideringen har gjorts av den juridiska enheten i samråd med miljöenheten. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 2 maj Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland, den 2 maj Landstingsstyrelsens beslut den 14 maj 2007, 81 - Delegering av miljöarbetet inom Landstinget Sörmland, den 5 februari 2007, bilaga till LS beslut 81/07 (LS-LED06-394) Protokollsutdrag dokument till Landstingets verksamheter Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel E-post ORG NR SID 1 (1)

4

5 D A T U M D I A R I E N R LS-LED Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland 1. Syfte och omfattning Syftet med detta dokument är att tydliggöra uppgifts- och ansvarsfördelningen avseende uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande lagstiftning krävs vad gäller det yttre miljöområdet. Miljöarbetet omfattar Landstingets alla verksamheter och medarbetare. Även Landstingets bolag genom policy och ägardirektiv från landstingsfullmäktige. Detta dokument utgör tillsammans med miljölagstiftningen, Landstingets miljöpolicy, Miljöprogram med handlingsplan och övriga rutiner i miljöledningssystemet grunden för hur ansvar och befogenheter fördelas inom Landstinget. 2. Allmänt om delegering av miljöarbetsuppgifter Varje verksamhet har sin specifika miljöpåverkan som hanteras på olika sätt. Enligt kraven i ISO 14001:2004 ingår även skadeförebyggande arbete och en god nödlägesberedskap i miljöarbetet, varför säkerhetsarbetet i tillämpliga delar ingår i denna uppdragsbeskrivning. Arbetet ska utföras som en naturlig del i det dagliga arbetet på den nivå där det blir mest effektivt. Uppgifterna ska vara tydliga och fördelas till arbetsledare så långt ut i verksamheten som möjligt. Enligt miljölagstiftningen är arbetsgivare eller den som arbetsgivaren utser ytterst ansvarig för att lagarna följs. Förtroendevalda i fullmäktige och nämnder är Landstingets yttersta arbetsgivarrepresentanter. Även landstingsstyrelsen betraktas som en nämnd enligt kommunallagen. Styrelse/nämnd har således verksamhetsansvar inom sitt respektive ansvarsområde. Miljöansvaret förs sedan nedåt i organisationen. Överordnad chef har ansvar för underordnad chef och varje chef med personalansvar ansvarar för sina underställda medarbetare. Det innebär att alla chefer ska säkerställa att miljöarbetet organiseras och tillämpas inom ramen för chefsansvaret att tillräcklig kompetens finns för att hantera verksamhetens miljöpåverkan

6 att miljölagstiftning som berör ansvarsområdet efterlevs I Landstingets miljöledningssystem beskrivs ansvarsfördelningen inom respektive område. Miljöledningssystemet finns dokumenterat på Intranätet. 3. Förutsättningar för delegering Den som tilldelas miljöuppgifter (delegaten) ska ges kunskaper, befogenheter, ekonomiska och personella resurser samt övriga förutsättningar för att klara det. Vid delegering ska delegaten informeras om vilka befogenheter och vilket ansvar som omfattas av delegeringen om inte detta framgår av befattningsbeskrivningar eller andra handlingar. Trots delegeringen är arbetsgivaren skyldig att övergripande övervaka och utöva tillsyn över aktuell verksamhet. 4. Nyanställning Det åligger varje verksamhetschef/överordnad chef att redan vid anställningstillfället redogöra för vilka arbetsuppgifter som gäller för yttre miljö och som ingår i befattningen. Information och överlämnande samt mottagande av skriftlig undertecknande av delegering gör lämpligast vid nyanställning/introduktion Det är viktigt att det sker fortlöpande diskussioner om delegering vid medarbetarsamtal. I miljöledningssystemet finns funktionsbeskrivningar i rutinen MH 4.1 Resurser, roller, ansvar och befogenheter. Varje rutin i miljöledningssystemet beskriver ansvarsfördelningen inom respektive område. 5. Återdelegering Om delegaten inte kan lösa mottagna arbetsuppgifter, på grund av otillräckliga resurser, befogenheter eller av annat skäl, ska delegaten skriftligen återlämna arbetsuppgifterna. (se bilagd blankett Returnering av miljöarbetsuppgifter). Detta medför att ansvaret överförs till överordnad chef. SID 2(9)

7 6. Straffansvar Arbetsgivaren har alltid det övergripande ansvaret för att miljölagstiftningen följs. Den som mottagit en delegering har påtagit sig ett miljöansvar. Överträdelser av gällande författningar kan medföra ett personligt straffansvar. 7. Lagstiftning Enligt miljölagstiftningen vilar huvudansvaret för de verksamheter som lagarna reglerar på arbetsgivaren eller den som arbetsgivaren gett i uppdrag att svara för verksamheten. Arbetsgivaren bör försäkra sig om att underställd personal har kunskap om de lagar och regler som gäller för Landstinget samt att Landstinget har nödvändiga tillstånd. De viktigaste lagarna som reglerar miljö- och säkerhet är: Allmänna hänsynsregler m.m. (MB 2 kap). Hänsynsreglerna ska ligga till grund för prövningar, villkor förelägganden och förbud. Den som utövar en verksamhet är vid tillståndsprövning och liknande prövning samt vid tillsyn skyldig att visa att hänsynsreglerna följs. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (MB 9 kap) Kemiska produkter och biotekniska organismer (MB 14 kap) Avfall och producentansvar (MB 15 kap) Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) Dessa lagar kompletteras med förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Inom varje område kan det också finnas arbetsuppgifter som regleras av speciell lagstiftning. Den europeiska lagstiftningen utgörs av EG-förordningar och direktiv. Förordningarna gäller direkt som lag i Sverige och direktiven ska införlivas i svensk lagstiftning. I Landstingets miljöledningssystem finns förteckningar över relevanta lagar och andra krav för respektive verksamhet. SID 3(9)

8 8. Organisation Organisatoriskt sker fördelning av miljöuppgifter från politiker till tjänstemän och landstingsägda bolag enligt nedan: LF Ägardirektiv LS Nämnd Bolag Landstingsdirektör Förvaltnings-/divisionschef Bolagsstyrelse Landstingsdirektörens direkt underställda chefer VD 9. Genomförande av delegering Miljöuppgifterna ska beskrivas klart och tydligt. Delegeringen ska göras skriftligt. Delegeringshandling upprättas med stöd av bifogad mall (bil.1-5). SID 4(9)

9 Bil.1 Blankett: Delegering av uppgifter inom yttre miljö till Landstingsdirektör I enlighet med Landstingsstyrelsens ansvar och i egenskap av företrädare för Landstingsstyrelsen vid Landstinget Sörmland fördelar jag till dig, i egenskap av Landstingsdirektör, uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande lagstiftning krävs för yttre miljö. Detta innebär att du ska ansvara för miljöarbetet enligt dokumentet Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland samt relevanta rutiner i Landstingets miljöledningssystem. Uppgiftsfördelare: Befattning: Ordförande Landstingsstyrelsen, Landstinget Sörmland Ansvarsområde: Landstingsstyrelsen Uppgiftsfördelningen överlämnad Nyköping den Uppgiftsmottagare: Karin Welin Befattning: Landstingsdirektör Ansvarsområde: Landstinget Sörmland Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad Nyköping den Karin Welin SID 5(9)

10 Bilaga 2 Blankett: Delegering av uppgifter inom yttre miljö till Förvaltnings - respektive Divisionschef I egenskap av företrädare för Nämnden, fördelar jag till dig ett förtydligande av de uppgifter som följer med uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande lagstiftning krävs för yttre miljö. Detta innebär att du skall ansvara för miljöarbetet enligt dokumentet Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland samt relevanta rutiner i Landstingets miljöledningssystem. Uppgiftsfördelare: Befattning: Ordförande Nämnden, Landstinget Sörmland Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen överlämnad den Uppgiftsmottagare: Befattning: Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad den SID 6(9)

11 Bilaga 3 Blankett: Delegering uppgifter inom yttre miljö till Landstingsdirektören direkt underställd chef I egenskap av Landstingsdirektör fördelar jag till dig de uppgifter som följer med uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande lagstiftning krävs för yttre miljö i egenskap av ditt uppdrag som. Detta innebär att du skall ansvara för miljöarbetet enligt dokumentet Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland samt relevanta rutiner i Landstingets miljöledningssystem. Uppgiftsfördelare: Karin Welin Befattning: Landstingsdirektör Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen överlämnad den Uppgiftsmottagare: Befattning: Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad den SID 7(9)

12 Bilaga 4 Blankett: Delegering av uppgifter inom yttre miljö till 1:a linjens chef eller personal med arbetsledande uppgifter I egenskap av, fördelar jag till dig ett förtydligande av de uppgifter som följer med uppgiften att uppfylla de bestämmelser som enligt gällande lagstiftning krävs för ditt uppdrag för miljön och säkerheten i egenskap av 1:a linjens chef/personal med arbetsledande uppgifter. Detta innebär att du skall ansvara för miljöarbetet enligt dokumentet Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland samt relevanta rutiner i Landstingets miljöledningssystem. Uppgiftsfördelare: Befattning:, Landstinget Sörmland Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen överlämnad den Uppgiftsmottagare: Befattning: Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad Den SID 8(9)

13 Blankett: Returnering av uppgifter inom yttre miljö Bilaga 5 Undertecknad returnerar härmed i enlighet med ansvar och uppgiftsfördelning avseende uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland nedan beskrivet miljöärende åter till mottagare av returneringen: Mottagare av returnering: Den Namn Verksamhet 1. Beskrivning av ärendet: 2. Risk som kan uppstå om åtgärd inte vidtas: 3. Åtgärder som jag vidtagit: 4. Anledning till returneringen Den som returnerar: Den Namn Verksamhet SID 9(9)

14 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Delegering av miljöuppgifter inom Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner förslaget till Delegering av miljöuppgifter inom Landstinget Sörmland. Ärendebeskrivning Miljöbalkens bestämmelser innebär ett omfattande miljöansvar för Landstinget Sörmlands samtliga nämnder. För att kunna uppfylla detta ansvar på bästa och mest effektiva sätt måste uppgifterna delegeras så långt ut i varje nämnds verksamhet som möjligt. En förutsättning för delegering är att den som mottar delegeringen har tillräcklig kunskap och befogenhet samt nödvändiga resurser att praktiskt fullgöra den delegerade uppgiften. Trots delegeringen är varje nämnd skyldig att övervaka och utöva tillsyn över verksamheten. Bifogade förslag bygger på dessa förutsättningar. Förslaget ska behandlas av landstingets samtliga nämnder. Bilaga 1. Delegering av miljöuppgifter inom Landstinget Sörmland Protokollsutdrag till Samtliga nämnder i landstinget Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel Y:\Lednings- och verksamhetsstöd\enheter\administrativa enheten\processer\politiska dokument\landstingsstyrelsen\protokoll\ls 07\( 5) Maj\ SID 1(1) 81 Miljödelegering\ 81 Delegering av miljöuppgifter.doc Utskriftsdatum: :59

15 Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 81/07 DATUM DIARIENR Delegering av miljöarbetet inom landstinget Sörmland. 1. Syfte och omfattning Miljöarbetet omfattar landstingets alla verksamheter och medarbetare. Detta dokument utgör tillsammans med miljölagstiftningen och landstingets miljöpolicy grunden för hur ansvar och befogenheter fördelas inom landstinget. 2. Allmänt om delegering av miljöuppgifter Varje verksamhet har sin specifika miljöpåverkan som hanteras på olika sätt. Enligt kraven i ISO ingår även skadeförebyggande arbete och en god nödlägesberedskap i miljöarbetet, varför säkerhetsarbetet i tillämpliga delar ingår i denna uppdragsbeskrivning. Arbetet ska utföras som en naturlig del i det dagliga arbetet på den nivå där det blir mest effektivt. Uppgifterna ska vara tydliga och fördelas till arbetsledare så långt ut i verksamheten som möjligt. Enligt miljölagstiftningen är arbetsgivare eller den som arbetsgivaren utser ytterst ansvarig för att lagarna följs. Förtroendevalda i fullmäktige och nämnder är landstingets yttersta arbetsgivarrepresentanter. Även landstingsstyrelsen betraktas som en nämnd enligt kommunallagen. Styrelse/nämnd har således verksamhetsansvar inom sitt respektive ansvarsområde. Miljöansvaret förs sedan nedåt i organisationen. Överordnad chef har ansvar för underordnad chef och varje chef med personalansvar ansvarar för sina underställda medarbetare. Det innebär att alla chefer ska säkerställa att miljöarbetet organiseras och tillämpas inom ramen för chefsansvaret att tillräcklig kompetens finns för att hantera verksamhetens miljöpåverkan att miljölagstiftning som berör ansvarsområdet efterlevs Den som tilldelas uppgifter inom miljöområdet ska också ges kunskaper, befogenheter, ekonomiska och personella resurser samt övriga förutsättningar för att klara det. 3. Förutsättningar för delegering Det ska föreligga ett klart behov av att delegera miljöarbetsuppgifter. Vidare ska den som mottar delegeringen ha: Namn: Titel: Telefon (Direkt): Mobil:

16 en relativt självständig ställning i verksamheten erforderlig utbildning, erfarenhet och befogenheter möjlighet att praktiskt kunna utöva tillsyn över sitt ansvarsområde. Den som mottagit delegerade arbetsuppgifter men som inte kan lösa dessa på grund av otillräckliga resurser eller befogenheter ska skriftligen återlämna arbetsuppgifterna. Detta medför att ansvaret överförs till överordnad chef. Trots delegering är arbetsgivaren skyldig att övergripande övervaka och utöva tillsyn över aktuell verksamhet. 4. Nyanställning Det åligger varje verksamhetschef att redan vid anställningstillfället redogöra för vilka miljöarbetsuppgifter som ingår i befattningen. 5. Befogenheter Grundprincipen är att den som mottagit delegering och därigenom fullgör arbetsgivarens skyldigheter på respektive nivå har motsvarande befogenheter. Vid delegering ska arbetsgivaren klargöra vilka befogenheter och vilket ansvar som omfattas av delegeringen om inte detta framgår av befattningsbeskrivningar eller andra handlingar. 6. Straffansvar Arbetsgivaren har alltid det övergripande ansvaret för att miljölagstiftningen följs. Den som mottagit en delegering har påtagit sig ett miljöansvar. Överträdelser av gällande författningar kan medföra ett straffansvar. Straffansvaret är personligt. 7. Lagstiftning Enligt miljölagstiftningen vilar huvudansvaret för de verksamheter som lagarna reglerar på arbetsgivaren eller den som arbetsgivaren gett i uppdrag att svara för verksamheten. Arbetsgivaren bör försäkra sig om att underställd personal har kunskap om de lagar och regler som gäller för landstinget samt att landstinget har erforderliga tillstånd. De viktigaste lagarna som reglerar miljö- och säkerhet är följande: SID 2(2)

17 Allmänna hänsynsregler m.m. (MB 2 kap). Hänsynsreglerna ska ligga till grund för prövningar, villkor förelägganden och förbud. Den som utövar en verksamhet är vid tillståndsprövning och liknande prövning samt vid tillsyn skyldig att visa att hänsynsreglerna följs. Lagen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (MB 9 kap) Lagen om kemiska produkter och biotekniska organismer (MB 14 kap) Lagen om avfall och producentansvar (MB 15 kap) Arbetsmiljölagen ( SFS 1977:1160) Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) Dessa lagar kompletteras med förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Inom varje område kan det också finnas arbetsuppgifter som regleras av speciell lagstiftning. 8. Informations- och utbildningsansvar vid delegering Den som delegerat miljöarbetsuppgifter är skyldig att se till att den som mottagit delegeringen ges erforderlig utbildning och information samt att förutsättningar i övrigt för fullgörande av miljöarbetsuppgifterna föreligger. 9. Organisation Organisatoriskt sker fördelning av miljöarbetsuppgifter från politiker till tjänstemän enligt nedan: LF LS Nämnd Landstingsdirektör Förvaltningschef/divisionschef 10. Genomförande av delegering Miljöarbetsuppgifterna ska beskrivas klart och tydligt. Delegeringen ska göras skriftligt. Delegeringshandling upprättas med stöd av bifogad mall (bil.1-5). Fullmäktige fastställer en skriftlig miljöpolicy fördelar miljöuppgifter till styrelsen och nämnderna och tar in uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer ser till att ingen miljöfråga hamnar mellan nämnderna eller mellan styrelsen och nämnderna följer upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med miljöpolicyn SID 3(3)

18 ger nämnderna ekonomiska resurser för miljöarbetet i årliga budgetbeslut Styrelse och nämnder I uppdragen ingår att verkställa fullmäktiges beslut, vilket innebär att verksamheterna drivs i enlighet med miljölagarna konkreta miljömål tas fram landstingsdirektör respektive divisions- och förvaltningschefer får uppgifter, befogenheter, resurser och kunskap för att driva miljöarbetet ge landstingsdirektör respektive divisions- och förvaltningschefer rätt att fördela uppgifter tillräckligt långt ut i organisationen miljökonsekvenser för bedöms vid förändringar förebyggande miljöåtgärder tas med i det årliga budgetförslaget beslutade åtgärder sammanfattas i en handlingsplan för miljöåtgärder på divisions/förvaltningsnivå. Handlingsplanen ska innehålla åtgärder, tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ska se till att åtgärderna genomförs i tid åtgärder som inte kan beslutas av nämnd eller styrelse förs vidare till högre politisk nivå Landstingsdirektör Landstingsdirektören företräder arbetsgivaren och har på uppdrag av landstingsstyrelsen ett övergripande tjänstemannaansvar för att organisera, leda och följa upp miljöarbetet ur ett koncernperspektiv. Det innebär att säkerställa att underställda chefer får den kunskap samt de befogenheter och resurser som krävs för att klara miljöansvaret gällande uppgiftsfördelning av miljöarbetet finns, är känd och fungerar i organisationen tillräckliga resurser avsätts för miljöarbetet resultat av miljöarbetet rapporteras till Landstingsstyrelsen Om befogenheter eller resurser inte räcker för nödvändig åtgärd inom miljöområdet har landstingsdirektören skyldighet att skriftligen returnera ärendet till Landstingsstyrelsen. Returnering ska innehålla en beskrivning av ärendet och orsaken till att det returnerats. Landstingsdirektörens direkt underställda chefer Landstingsdirektören kan fördela miljöarbetsuppgifter och befogenheter vidare till följande direkt underställda chefer: Personaldirektör Ekonomidirektör Medicinsk utvecklingsdirektör SID 4(4)

19 Chef för Landstinget Sörmland Service Chef för Administrativa enheten, Landstingets Kansli Chef för Informationsenheten Chef för Patientnämnden Chef för Revisionen Övriga direkt underställda chefer eller personer i arbetsledande befattning Ovan nämnda chefer kan fördela miljöarbetsuppgifter och befogenheter vidare till underställd personal med arbetsledande uppgifter. Förvaltningschef/Divisionschef Ska inom sitt ansvarsområde för underställd personal skapa förutsättningar samt fördela arbetsuppgifter för att bedriva ett systematiskt miljöarbete enligt de beslut som finns i landstinget. Det innebär exempelvis att ha kunskap om landstingets övergripande miljöledningssystem enligt ISO tillse att miljölagar och föreskrifter följs inom förvaltningen/divisionen säkerställa att underordnade chefer och miljösamordnare har det stöd, den kunskap och de resurser som behövs för miljöarbetet rapportera resultat av miljöarbetet till respektive nämnd Verksamhetschef Ska inom sitt ansvarsområde skapa förutsättningar, leda, fördela, verkställa och följa upp miljöarbetet ur ett basenhets-/verksamhetsperspektiv enligt de beslut som finns i landstinget. Det innebär exempelvis att ha kunskap om landstingets övergripande miljöledningssystem enligt ISO och hur det berör verksamheterna fördela miljöarbetet vidare till underställda chefer och annan underställd personal med arbetsledande funktion säkerställa att underordnade chefer och miljösamordnare har det stöd, den kunskap och de resurser som behövs för ett systematiskt miljöarbete 1:a linjens chef Ansvarar för att inom sitt ansvarsområde skapa förutsättningar, leda, fördela, verkställa och följa upp miljöarbetet ur verksamhetsperspektiv enligt direktiv från överordnad chef. Det innebär exempelvis att SID 5(5)

20 ha kunskap om landstingets miljöledningssystem enligt ISO och initiera arbetet med att utforma verksamhetsanknutna miljörutiner inom verksamheten definiera ansvar och befogenheter för miljöarbetet utse miljöombud och säkerställa resurser att driva miljöfrågor tillse att miljöfrågor står på dagordningen vid verksamhetsmöten och att viktiga beslut dokumenteras personal som anställs för längre tid än sex månader får miljöutbildning miljöpåverkan beaktas vid verksamhetsplanering och inköp bevaka att entreprenörer och leverantörer följer miljökrav i avtal, överenskommelser och kontrakt 11. Miljöarbetsuppgifter för övriga chefer Alla chefer har inom ramen för sitt ansvarsområde ansvar för att miljöfrågor drivs systematiskt utifrån politiska direktiv och koncernledningens anvisningar med vägledning av miljöchefen. Nedan beskrivs mer detaljerat miljöarbetsuppgifter inom chefsområden av extra betydelse för miljöarbetet. Miljöchef Miljöchefen leder och organiserar landstingets miljöarbete enligt politiska direktiv och på uppdrag av koncernledning samt överordnad chef. Det innebär exempelvis att Samordna och driva införande, utveckling och uppföljning av landstingets övergripande miljöledningssystem med stöd av ISO leda och utveckla miljöstödssektionen stödja chefer och miljösamordnare i miljöarbetet avseende planering, genomförande, uppföljning och förbättringar representera landstinget i miljö- och hållbarhetsfrågor bevaka och analysera omvärldsfrågor avseende miljö kommunicera miljöarbetet, miljölagar och andra krav internt/externt Chef för upphandling Har inom ramen för chefsansvaret särskilt ansvar för att utforma, införa, och upprätthålla verksamhetsspecifika rutiner kopplade till landstingets övergripande miljöledningssystem enligt ISO Det innebär exempelvis att vid upphandling utforma miljökrav med hänsyn till lagstiftning och miljöledningssystem samråda med miljöstödssektionen avseende miljöprioriterade områden och miljökrav vid upphandling SID 6(6)

21 Chef för fastigheter Har inom ramen för chefsansvaret särskilt ansvar för att utforma, införa, och upprätthålla verksamhetsspecifika rutiner kopplade till landstingets övergripande miljöledningssystem enligt ISO Det innebär exempelvis att säkerställa att miljölagstiftningen följs inom ansvarsområdet miljökrav ställs då avtal med hyresgäster/entreprenörer upprättas samverka med hyresvärd/hyresgäst/entreprenör gällande miljöarbetet utforma miljökrav med hänsyn till lagstiftning och miljöledningssystem vid egen upphandling Miljöarbetsuppgifter för personal Miljösamordnarens ansvar och befogenheter beskrivs i särskild funktionsbeskrivning i miljöledningssystemet Miljöombudens arbetsuppgifter beskrivs i miljöledningssystemet Alla medarbetare ansvarar för att bidra till en bättre miljö inom ramen för sitt arbetsområde. 12. Uppdatering och ansvar Övergripande styrande dokument är miljölagstiftningen, miljöpolicyn och landstingets övergripande mål i det miljöpolitiska programmet. I samband med nya politiska beslut och/eller budgetdirektiv ansvarar miljöchefen för att uppmärksamma politiker och överordnade chefer på förändringar som behövs i detta dokument för att miljöarbetet ska kunna bedrivas enligt direktiv och beslut. Om befogenheter eller resurser inte räcker för nödvändig åtgärd inom miljöområdet har chef som mottagit delegerat ansvar skyldighet att skriftligen returnera ärendet till överordnad chef. Returnering ska innehålla en beskrivning av ärendet och orsaken till att det returnerats. SID 7(7)

22 Bil.1 Blankett: Delegering av miljöarbete till Landstingsdirektör I enlighet med Landstingsstyrelsens ansvar och i egenskap av företrädare för Landstingsstyrelsen vid Landstinget Sörmland fördelar jag till dig, i egenskap av Landstingsdirektör, ansvar för miljöarbetet enligt dokumentet Delegering av miljöarbetet inom landstinget Sörmland. Uppgiftsfördelare: Befattning: Ordförande Landstingsstyrelsen, Landstinget Sörmland Ansvarsområde: Landstingsstyrelsen Uppgiftsfördelningen överlämnad Nyköping den Uppgiftsmottagare: Lars Andåker Befattning: Landstingsdirektör Ansvarsområde: Landstinget Sörmland Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad Nyköping den Lars Andåker SID 8(8)

23 Blankett: Delegering av miljöarbete till Förvaltnings - respektive Divisionschef Bilaga 2 I egenskap av företrädare för Nämnden, fördelar jag till dig ett förtydligande av de miljöarbetsuppgifter som följer med ditt miljöansvar i egenskap av Förvaltningschef eller Divisionschef. Detta innebär att du skall ansvara för miljöarbetet enligt dokumentet Delegering av miljöarbetet inom landstinget Sörmland samt rutin Verksamhet, organisation och delegering i landstingets miljöledningssystem. Uppgiftsfördelare: Befattning: Ordförande Nämnden, Landstinget Sörmland Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen överlämnad den Uppgiftsmottagare: Befattning: Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad den SID 9(9)

24 Blankett: Delegering av miljöarbetsuppgifter till landstingsdirektören direkt underställd chef Bilaga 3 I egenskap av landstingsdirektör och företrädare för Sörmlands landsting fördelar jag till dig de miljöarbetsuppgifter som följer med ditt miljöansvar i egenskap av ditt uppdrag som. Detta innebär att du skall ansvara för miljöarbetet enligt rutin Verksamhet, organisation och delegering i landstingets miljöledningssystem. Uppgiftsfördelare: Lars Andåker Befattning: Landstingsdirektör Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen överlämnad den Uppgiftsmottagare: Befattning: Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad den SID 10(10)

25 Bilaga 4 Blankett: Delegering av miljöarbetsuppgifter till 1:a linjens chef eller personal med arbetsledande uppgifter I egenskap av, fördelar jag till dig ett förtydligande av de miljöarbetsuppgifter som följer med ditt uppdrag för miljön och säkerheten i egenskap av 1:a linjens chef. Detta innebär att du skall ansvara för miljöarbetet enligt dokumentet Delegering av miljöarbetet inom landstinget Sörmland samt rutin Verksamhet, organisation och delegering i landstingets miljöledningssystem. Uppgiftsfördelare: Befattning:, Landstinget Sörmland Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen överlämnad den Uppgiftsmottagare: Befattning: Ansvarsområde: Uppgiftsfördelningen mottagen och kvitterad Den SID 11(11)

26 Blankett: Returnering av miljöärende Bilaga 5 Undertecknad returnerar härmed i enlighet med ansvar och uppgiftsfördelning avseende miljöarbetsuppgifter inom Landstinget Sörmland nedan beskrivet miljöärende åter till mottagare av returneringen: Mottagare av returnering: Den Namn Verksamhet 1. Beskrivning av ärendet: 2. Risk som kan uppstå om åtgärd inte vidtas: 3. Åtgärder som jag vidtagit: 4. Anledning till returneringen Den som returnerar: Den Namn Verksamhet SID 12(12)

Landstingsstyrelsens beslut. Miljöbalkens bestämmelser innebär ett omfattande miljöansvar för Landstinget Sörmlands samtliga nämnder.

Landstingsstyrelsens beslut. Miljöbalkens bestämmelser innebär ett omfattande miljöansvar för Landstinget Sörmlands samtliga nämnder. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-05-14 LS-LED06-394 81 Delegering av miljöuppgifter inom Landstinget Sörmland Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner förslaget till

Läs mer

Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland

Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland DATUM DIARIENR 2011-05-02 LS-LED11-399 Delegering av uppgifter inom yttre miljö i Landstinget Sörmland 1. Syfte och omfattning Syftet med detta dokument är att tydliggöra uppgifts- och ansvarsfördelningen

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. krävs vad gäller arbetsmiljöområdet.

Arbetsutskottets förslag till beslut. krävs vad gäller arbetsmiljöområdet. Primärvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-11-24 PVN-HSF11-096 20 Primärvårdsnämndens delegering av ansvar och uppgifter för yttre miljö och arbetsmiljö Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Arbetsmiljödelegation

Arbetsmiljödelegation Arbetsmiljödelegation Bilaga i arbetsmiljöpolicy DOKUMENTNAMN Arbetsmiljödelegation GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Bilaga i arbetsmiljöpolicy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa uppgiftsföredelning miljöansvar i verksamheten ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa uppgiftsföredelning miljöansvar i verksamheten ... modell plan policy regel uppgiftsföredelning miljöansvar i verksamheten program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samhällsbyggnadsnämnden Beslutandedatum: 2015-03-26

Läs mer

Protokollsutdrag till Samtliga förvaltningschefer Akten

Protokollsutdrag till Samtliga förvaltningschefer Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-05-14 LS-LED06-421 85 Ansvar och fördelning avseende arbetsmiljöarbetsuppgifter. Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner dokumentet

Läs mer

11 Arbetsmiljöpolicy samt ansvar och fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

11 Arbetsmiljöpolicy samt ansvar och fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter. LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-01-22 LS-LED06-422 11 Arbetsmiljöpolicy samt ansvar och fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Läs mer

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna

Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Regler för delegering av arbetsmiljöansvar vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-01-27 Revidering: 2014-08-11 Dnr: DUC 2014/136/10 Gäller fr o m: 2014-08-11 Ersätter: Regler för delegering av arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun

Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Marianne Vestin Leffler marianne.vestin.leffler@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER Riktlinjer för ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Härnösands kommun Dokumentnamn

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet Med uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet menas att fördela arbetsmiljöuppgifter från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i organisationen. Politikerna i Barn-

Läs mer

Delegation avarbetsmiljöansvar

Delegation avarbetsmiljöansvar 111) 2010-11-26 SKOLFÖRVALTNINGEN Sören Gustafsson till Skol nämnden i Sala Delegation avarbetsmiljöansvar Kommunstyrelsen har i beslut 2006-11-13 160, antagit och fastställt Arbetsmiljöpolicy och delegations

Läs mer

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia

Delegationsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia 2014-06-12 ionsordning arbetsmiljöuppgifter AcadeMedia AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR

DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR DELEGERING AV ARBETSMILJÖANSVAR 1 ALLMÄNT Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, vilket bl.a. framgår av arbetsmiljölagen (AML), kapitel 3: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Personalavdelningen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Enhet Kommunledningskontoret Giltigt från 2009-05-12 Utarbetat av Margita Westring och Anders Sporrong Fastställt av Kommunstyrelsen

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Socialnämnd till förvaltningschef 10 SN 2017.115 131 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-03 121 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

7/16 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

7/16 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Landstingsstyrelsens personalberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-23 LS-LED16-0467-3 7/16 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Diarienummer: LS-LED16-0467 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (V) yttrade sig. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED07-558 23 Årsredovisning med funktionshinder. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Peter

Läs mer

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att:

Prefekt Prefekt beslutar om miljöledningssystemet på institutionsnivå. Det innebär att prefekten/motsvarande 1 ansvarar för att: Bilaga till Rektorsbeslut nr: 115 Datum: 2017-06-07 Dnr: 2017/3408-1.1 Checklista för klargörande av roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Chefers övergripande miljöansvar framgår

Läs mer

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet

Roller och ansvar för miljöledningsarbetet Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet MILJÖHANDBOKEN Kapitel 4.4 Organisation Upprättat av Miljösamordnaren Fastställt av dekan 2012 12 04 Senast reviderat av Miljösamordnaren 2015 04 01

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag. 1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag. 1. Föreliggande förslag till yttrande godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED11-768 22 Yttrande över remiss - Länstrafiken Mälardalen. Verksamhetsplan för Västmanlands, Södermanlands och Örebro län 2012-2014

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde

Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Dnr HS 2012/307-16 Fördelning av arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet vid Högskolan i Skövde Punkter som i dokumentet är markerade med en * är sådana uppgifter som kan delegeras vidare. Delegeringen gäller

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommunstyrelsen till kommundirektören Innebörden av att fördela arbetsmiljöuppgifter Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens

Läs mer

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss

9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över remiss LANDSTINGET SORMLAND Nämnden for kultur, utbildning och fiiluhverksamhet PROTOKOLL DATUM 2013-09-19 DIARIENR KN-KUS 13-00 1 9 37/13 Kvalitetspolicy för Landstinget Sörmland och dess bolag, yttrande över

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT DOKUMENTNAMN Arbetsmiljöpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2003 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 031117 150 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten REVIDERAT 2013-06-27

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-30 LS-LED09-243 75 Landstingets konst, överföring av verksamhet och uppdragsersättning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen beslutar överföra

Läs mer

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden

Dnr 2044/2010-204 2010-02-24. Arbetsmiljönämnden 2010-02-24 Dnr 2044/2010-204 Arbetsmiljönämnden Delegering av arbetsmiljöuppgifter. PM Ersätter 5678/01-013 Anvisningar för arbetsmiljöarbetet vid institutionen. Arbetsmiljönämnden fastställde detta dokument

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-09-25 LS-LED05-278 85 Gåva till personal och patienter, Kullbergska sjukhuset Landstingsstyrelsens beslut 1. En vinterträdgård byggs på Kullbergska sjukhuset

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Tjänsteskrivelse. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-08-15 Vår referens Yvonne Gustafsson Avdelningschef Tjänsteskrivelse yvonne.gustafsson@malmo.se Fördelning av arbetsmiljöuppgifter FRI-2013-1933 Sammanfattning

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy

Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy KUN 2012-09-25, p 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-11 KUN 2012/199 Handläggare: Anne-Marie Mellquist Tillägg till kulturnämndens miljöpolicy 2012-2014 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet

Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet Systematiskt Arbetsmiljöarbete Dnr: LiU-2012-01365 2012-10-26 Ansvar i arbetsmiljöfr~gor vid Linköpings universitet l. Allmänt Denna instruktion utgör tillsammans med lagstiftningen på området och universitetets

Läs mer

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2015-01-23 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom arbetsmiljö. 2. Förutsättningar

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum

SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) ARBETSMILJÖANSVAR Gäller fr o m Utskriftsdatum SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Delegation av Flik 27 sid 1(5) DELEGATION AV ARBETSMILJÖUPPGIFTER ENLIGT BESLUT I SOCIALNÄMNDEN ARBETSMILJÖPOLICY Arbetsmiljöpolicy för Lunds kommun ligger till grund för socialförvaltningens

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND Bilaga 2/11 PVN DATUM DIARIENR 2011-01-04 PVN-HSF11-004 PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2011-02-17 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteutlåtande 0 Öst ^ Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-06-01 Dnr KS 2015/0024 Till Kommunstyrelsen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet

Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet Miljöenheten Eddi Omrcen Aschebergsgatan 44 Box 170, 405 30 Göteborg 031 786 15 45 eddi.omrcen@gu.se REKTORSBESLUT 1 / 2 2012-11-19 dnr V 2012/796 Rektor Normerande beslut: Roller, ansvar och befogenheter

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet

Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet BESLUT 205-0-08 Dnr V 205/404 Rektor Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet Bakgrund Lunds universitets miljömål med handlingsplan fastställdes av rektor

Läs mer

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk

GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ. enligt ISO 14001:2004. Ett sammandrag. Denna skrift är endast ämnad för externt bruk GOODS SWEDEN AB MANUAL MILJÖ enligt ISO 14001:2004 Ett sammandrag Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat miljöledningssystem

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Dnr: P 2016/41 Beslutad av Rektor 2016-12-19 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet Ansvar Huvudregeln är att högsta ledningen Högskolestyrelsen, har det yttersta arbetsmiljöansvaret.

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Ledning (Landstingets ledningsstab) +46155247636 2013-02-20 LS-LED13-120-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET

ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET REGLER Dnr V 2014/312 ROLLER, ANSVAR OCH BEFOGENHETER INOM MILJÖLEDNINGSSYSTEMET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument sam gu.se/miljo Pam Fredman Miljöenheten

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174 Länssjukvårdsnämnden D A T U M D I A R I E N R 2012-06-05 LSN-HSF12-174 FÖRSLAG LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2012-06-05 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

FAKTABLAD Delegering av miljöansvar. Information och checklista WSP Natlikan

FAKTABLAD Delegering av miljöansvar. Information och checklista WSP Natlikan FAKTABLAD Delegering av miljöansvar Information och checklista 2013-05-02 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har affärsmässiga lösningar för

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED10-724 85 Om kvalitetssäkrad ärendehantering svar på motion från Mattias Claesson m fl (C) Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED07-567 100 Policy för bisyssla i landstinget. Revidering Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Göte

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-446 144 Avsiktsförklaring och överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Sörmland om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Bilaga 1, LS 115 /02 1.0 1(5) IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Inledning Bakgrund och motiv Mål Medel Omfattning Organisation och ansvar Regelverk 1.0 2(5) Inledning Policyn är landstingsstyrelsens

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer