EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1)"

Transkript

1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stockholm Stockholm 20 januari 2012 EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Far har inbjudits av Justitiedepartementet att lämna synpunkter på EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1). Far får med anledning av detta anföra följande. Far välkomnar alltid en debatt och översyn avseende revisorns roll och ansvar och uppskattar i grunden därför det arbete som EU-kommissionen initierat. Far ställer sig positiv till ett antal inslag i EU-förslaget men är också starkt kritisk på en rad punkter. Inledande kommentarer Far vill inledningsvis lämna några övergripande kommentarer kring EU-förslaget om revision. 1. Syftet med regleringen När grönboken om revision lanserades i oktober 2010 motiverades översynen främst av att revisorer inte hade slagit larm angående risker och förutsättningar för going concern i finansiella företag. Av grönboken framkom att EUkommissionen därför efterlyste en förändring av revisorsrollen. Dessvärre finner Far att förslaget inte innehåller en genomtänkt förnyelse av revisorns roll som matchar de nya förväntningarna från lagstiftare, tillsynsmyndigheter, marknaden etc. Visserligen tillkommer ett stort antal punkter som revisorn ska rapportera om i sin revisionsberättelse, men dessa är knappast ett uttryck för den översyn som EU-kommissionen ställde i utsikt. Det är därför viktigt att i den fortsatta processen identifiera och beakta de förväntningar som finns på en förändrad revision. 2. Behovet av harmonisering Far delar EU-kommissionens ambition att ytterligare harmonisera revisionen inom EU. Emellertid måste också de globala aspekterna beaktas, och då är exempelvis USA en viktig aktör. Om EU-kommissionens olika förslag blir verklighet kommer de att få stor påverkan långt utanför EU:s gränser och motverka en tidigare strävan mot global harmonisering av revision och därigenom förorsaka tillkommande kostnader. Far menar att EU måste eftersträva största möjliga harmonisering med andra viktiga länder och aktörer, såsom t.ex. IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). För Far framstår det t.ex. som både olämpligt och 1(5)

2 ineffektivt att en revisionsberättelse inom EU ska ha en väsentligt annorlunda utformning än den som IAASB föreskriver, inte minst med hänsyn till att EU nu vill införa ISA som revisionsstandard. 3. Konkurrenskraften för svenska/europeiska företag Det är ytterst angeläget att eventuell tillkommande reglering på revisionsområdet kan motiveras av förhöjd kvalitet och/eller påtaglig nytta. Erfarenheterna från bl.a. införandet av det amerikanska SOX-regelverket visar att företag flyr från börser när regelkostnader ökar utan att motsvarande nytta kan påvisas. Av detta följer att förslag till regelförändringar måste föregås av genomarbetade konsekvensanalyser. Såvitt Far kunnat konstatera är konsekvensanalyserna bakom det aktuella EU-förslaget inte alls av den kvalitet man borde kunna förvänta sig. Far ställer sig bl.a. skeptisk till de beräkningar av kostnader och intäkter som konsekvensanalyserna inrymmer. Ett exempel är den årliga nettovinst på över 2 miljarder euro som införandet av ISA förväntas innebära genom främst lägre kapitalkostnader. Eftersom ISA genom revisionsbyråernas försorg i praktiken redan är infört i EU måste den kalkylen ifrågasättas. 4. Den svenska modellen Att den svenska modellens förtjänster har uppmärksammats av World Economic Forum ger starka skäl för Sverige att fortsatt bevaka möjligheter till ansvarstagande (exempelvis genom aktiva ägares arbete i valberedningar) och självreglering. Det är ju bl.a. de faktorerna som har fört Sverige till toppositionerna inom områden som bolagsstyrning och redovisning/revision. Far delar därför regeringens preliminära ståndpunkt vad gäller det olämpliga i att en stor del av EU-förslaget ska genomföras genom en förordning. För att kunna anpassa nya regler till annan lagstiftning och praxis och samtidigt tillvarata best practice är EU-reglering genom ett direktiv att föredra. Synpunkter på EU-förslaget Far välkomnar bl.a. följande ambitioner och inslag i EU-förslaget, nämligen att öppna upp ägandet av revisionsbyråer utmana revisorsrollen, bl.a. med avseende på revisorns rapportering införa ISA även formellt som revisionsstandard inom EU eliminera hinder som motverkar en inre marknad för revision uppmärksamma marknadskoncentrationen för revision av större företag Far kommenterar nedan sådana inslag i EU-förslaget som Far ifrågasätter eller avstyrker. 1. Byrårotation Far avstyrker förslaget om byrårotation om sex år. Byrårotation begränsar ägarnas rådighet över företagen samtidigt som det finns betydande kostnadsaspekter att beakta. Men framför allt ifrågasätter Far om det finns goda exempel eller konsekvensanalyser som stöder en så dramatisk förändring av bolagsstyrningen och revisionen som en byrårotation skulle utgöra. Tvärtom har Far uppfattat att man på den italienska marknaden (inom EU är det bara Italien som har byrårotation) har negativa erfarenheter. Där har byrårotation 2(5)

3 snarare lett till ökad koncentration till de större byråerna än till större konkurrens inom storföretagssegmentet, som ju EU-kommissionen eftersträvar. Med hänsyn till reglerna om revisorns opartiskhet och självständighet leder byrårotation också till konkurrensbegränsning på rådgivningssidan, särskilt om företaget anlitar två revisorer. En annan fråga handlar om tajming. Byrårotation kan leda till att ett företag tvingas byta revisor när förhållandena för ett byte är allt annat än optimala, t.ex. vid en kris som kan bero på såväl externa som interna faktorer. Byrårotation är dessutom ett område som kräver harmonisering långt utanför EU:s gränser. För Far framstår det som oerhört kostsamt och ineffektivt om rotationen inom EU är sex år medan den i exempelvis USA skulle vara tio år eller kanske inte alls finnas. Mot bakgrund av ovanstående ifrågasätter Far regeringens preliminära ståndpunkt att byrårotation bör införas i finansiella företag. 2. Gemensam revision Far ifrågasätter krav på gemensam revision och välkomnar därför att detta inslag har tonats ned. Erfarenheterna från gemensam revision är att den leder till ökade kostnader utan motsvarande nytta. Ett exempel är Danmark där flertalet företag gick tillbaka till en revisor när kravet på gemensam revision slopades. Gemensam revision riskerar också att leda till otydlighet vem är bolagets revisor? Vem har ansvar? Ur bolagsstyrningsperspektiv är det viktigt att ägarna själva kan bestämma över antalet revisorer. 3. Rådgivningsförbud avseende revisionskunder Far avstyrker förslaget om rådgivningsförbud avseende revisionskunder. Om ett rådgivningsförbud införs leder det till ökade kostnader och lägre effektivitet för företagen. Det finns också en risk för sämre kvalitet i såväl revisionen som rådgivningen. Ett rådgivningsförbud innebär också en konkurrensbegränsning genom att antalet tillgängliga aktörer minskar. Far anser det vara fullt tillräckligt att revisorn själv prövar sin opartiskhet och självständighet, särskilt som revisionsutskott numera godkänner revisorns rådgivningsuppdrag. Även på denna punkt ifrågasätter Far regeringens preliminära ståndpunkt, nämligen att rådgivningsförbud bör införas i de finansiella företagen. 4. Revisorns rapportering Far avstyrker förslagen om revisorns rapportering. Den föreslagna mallen för revisionsberättelsen med 23 olika punkter motsvarar inte alls förväntningarna på en tydlig och värdeskapande revision. Far välkomnar ett ökat fokus på t.ex. rapportering om förutsättningar för going concern, men förslaget innehåller alldeles för omfattande formaliakrav. Det är också svårt att se 3(5)

4 kopplingen till den skriftliga rapportering som, enligt förslaget, ska ske till revisionsutskottet. Som redan framgått är Far positiv till en förnyelse av revisorsrollen inkluderande en ökad öppenhet i revisorns rapportering, även till revisionsutskottet. Men revisorns uppdrag måste vara tydligt, en tydlighet som också avspeglas i revisorns rapportering. Annars kommer revisionens relevans att minska. 5. Begränsning av tillkommande granskning till 10 % av revisionsarvodet Far avstyrker att tillkommande granskningsuppdrag begränsas till 10 % av ordinarie revisionsarvode. Förslaget är ologiskt och blir i det närmaste omöjligt att tillämpa. Begränsningsregeln kan dessutom leda till svåra kvalitetsproblem med åtföljande risker. Om revisorer från flera revisionsbyråer ska involveras i dessa uppdrag kommer, enligt Fars uppfattning, den tillkommande kostnaden att bli betydande. 6. Bara revision-byråer Far avstyrker förslaget om Bara revision-byråer. Det är olyckligt att det i förslaget finns regler om att revisionsbyråer under vissa förutsättningar bara ska få ägna sig åt revision. Ett sådant upplägg är ett stort hot mot kvaliteten i revisionen, som i ökande utsträckning är beroende av specialistkompetens (inte minst i finansiella företag), och kan långsiktigt urholka värdet av revisionen. Bara revision skulle kraftigt försvåra rekrytering av specialister och skulle dessutom skapa osäkerhet hos de kunder som anlitar framgångsrika revisionsbyråer. 7. Sanktionerna Far avstyrker de föreslagna sanktionerna för brister i revisionen. Vägen framåt Det är inte rimligt att en revisionsbyrå, förutom skadeståndskrav, ska riskera att få betala en avgift vid regelöverträdelser på upp till 10 % av revisionsbyråns totala intäkter. Det bör i sammanhanget noteras att de skadeståndsrättsliga reglerna i medlemsstaterna är långt ifrån harmoniserade, både när det gäller vilka som kan vara berättigade till skadestånd och med vilket belopp. Det kan därför ifrågasättas om det är lämpligt att endast harmonisera en liten del av sanktionsbestämmelserna, särskilt då följden kan bli att den totala sanktionen kommer att bli än mer varierande än vad den är idag. Far vill konstruktivt medverka till den fortsatta processen. I tillägg till vad som kommenterats ovan vill Far peka på följande punkter: 1. Revisionens relevans I takt med nya behov och förväntningar måste revisorns roll förändras. Exempelvis efterfrågar marknaden allt mer av icke finansiell rapportering, och Integrated reporting vinner terräng. På motsvarande sätt måste revisionen utvidgas för att bättre matcha intressenternas förväntningar på kvalitetssäkring. 4(5)

5 Revisorns rapportering måste också förändras så att den motsvarar förväntningarna, bl.a. vad gäller att fungera som varningsflagg. IAASB:s förslag till ny revisionsberättelse, som varit ute på remiss under 2011, är ett steg i rätt riktning. IAASB beslutade dessutom nyligen att med hög prioritet påbörja ett projekt som syftar till bättre rapportering från revisorn. Parallellt måste den finansiella rapporteringen (främst IFRS) utvecklas för att bli mer användbar och relevant för ett företags intressenter. Annars kommer ett frågetecken om revisionens relevans alltid att dröja sig kvar. Ett särskilt problemområde gäller redovisningen till verkligt värde som ofta inrymmer stor osäkerhet på grund av alla bedömningar och antaganden. Det är viktigt att många intressenter får komma till tals i den fortsatta processen, bl.a. företrädare för näringslivet och branschen, inte minst IFAC. Det krävs dessutom att EU tar ett samlat grepp om redovisning och revision, annars riskerar vi att få en haltande lösning. 2. Översyn av ansvarsfrågor Istället för att på ett konstlat sätt, genom byrårotation i kombination med gemensam revision och rådgivningsförbud, försöka skapa fler aktörer och ökad konkurrens inom storföretagssegmentet är det bättre att göra en översyn av ansvarsreglerna. Det råder ingen tvekan om att reglerna för revisorns skadeståndsansvar, i kombination med deep pocket-syndrome, hämmar möjligheterna för en mindre eller medelstor revisionsbyrå att åta sig ett större revisionsuppdrag. Dessutom minskar risken för att en av de stora byråerna kollapsar om revisorns ansvar tydliggörs. 3. Förenkling av regelsystem Förutom översyn av ansvarsfrågor är fortsatt harmonisering och förenkling av regelsystem för exempelvis bolagsrätt och beskattning också ett sätt att bädda för ökad konkurrens om revisionen i större företag. Komplexa regelsystem kräver specialistkompetens, vilket hämmar de mindre revisionsbyråernas möjlighet att växa med sina uppdrag. Far Anders Bäckström Ordförande Dan Brännström Generalsekreterare 5(5)

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES)

GRÖNBOK. Revisionspolitik: Lärdomar från krisen. (Text av betydelse för EES) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.10.2010 KOM(2010) 561 slutlig GRÖNBOK Revisionspolitik: Lärdomar från krisen (Text av betydelse för EES) SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2.

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Reglerna om revisorsrotation

Reglerna om revisorsrotation Reglerna om revisorsrotation Oberoende vs. kvalitet Maria Ekeblad Frida Larsson Humaniora och samhällsvetenskap Företagseknomi Kandidatuppsats 15hp Bengt Bengtsson Karin Brunsson 2013-06-20 Frida Larsson

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Juni 2008 Avskaffandet av revisionsplikten Hur stora blir förändringarna? Handledare Gunnar Wahlström Författare

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32

EU trycker på. Sammanfattning SOU 2008:32 Sammanfattning I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE utgiven av far, september 2013 tryckt av bulls graphics, halmstad 2013 far box 6417 113 82 stockholm 08-506 112 00 www.far.se innehållsförteckning

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio 2001:054 EXAMENSARBETE Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn Silke Gläser, Monika Kurkkio Ekonomprogrammet D-nivå Institutionen för Industriell

Läs mer

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2006 Revisorns oberoende En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt

Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2004 Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt En rättsdogmatisk studie Författare: Charlotte

Läs mer

FEK 581 Kandidatseminarium HT 2002. Företagsekonomiska institutionen OBEROENDE REVISOR. Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer.

FEK 581 Kandidatseminarium HT 2002. Företagsekonomiska institutionen OBEROENDE REVISOR. Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer. FEK 581 Kandidatseminarium HT 2002 Företagsekonomiska institutionen OBEROENDE REVISOR Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer. Handledare Erling Green Carl-Michael Unger Författare Pernilla

Läs mer

Stockholm den 4 april 2011

Stockholm den 4 april 2011 R-2011/0159 Stockholm den 4 april 2011 Till Finansdepartementet Fi2010/5475/S1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian En ny reglering

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Juridiska institutionen Stockholms universitet. Begränsat skadeståndsansvar för revisorer

Juridiska institutionen Stockholms universitet. Begränsat skadeståndsansvar för revisorer Examensarbete Civilrätt, 30 hp, VT 2011 Juridiska institutionen Stockholms universitet Av: Stefanie de Pourbaix Begränsat skadeståndsansvar för revisorer Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...4 1 INLEDNING...5

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Gränsdragningsproblematiken i 25 revisorslagen

Gränsdragningsproblematiken i 25 revisorslagen Institutionen för Handelsrätt EKONOMIHÖGSKOLAN VID HARK 11 Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET HT 2007 Gränsdragningsproblematiken i 25 revisorslagen - när blir sidoverksamheten förtroenderubbande - Handledare:

Läs mer