EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan"

Transkript

1 FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 9 Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan (december 2012) ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN 1 1 Uttalandets syfte Bolagsorganens uppgifter Utgångspunkter Komplikationer Revisorernas kommunikation med övriga bolagsorgan Bolagsstämman Styrelsen och verkställande direktören Revisorernas kommunikation med revisionsutskott och valberedning Revisionsutskott Valberedning Bilaga Exempel på revisorns skriftliga försäkran till revisionsutskottet 6 1 Uttalandets syfte Syftet med detta uttalande är att belysa frågeställningar kring revisorns kommunikation med andra bolagsorgan, särskilt revisorns kommunikation med valberedning och revisionsutskott. Revisorns skyldighet att rapportera enligt RevR 100 Revision av finansiella företag behandlas inte i detta uttalande. 2 Bolagsorganens uppgifter De centrala bolagsorganen i ett svenskt aktiebolag är enligt aktiebolagslagen (2005:551), ABL, bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Det följer av lag och Svensk kod för bolagsstyrning att utskott kan bildas inom dessa organ, närmare bestämt valberedning (inom bolagsstämman), revisionsutskott och ersättningsutskott (de senare inom styrelsen). 2.1 Utgångspunkter Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Bolagsstämman väljer styrelsen och revisorerna. Styrelsen redovisar sitt uppdrag till bolagsstämman genom årsredovisningen. Revisorerna redovisar sitt uppdrag till bolagsstämman genom revisionsberättelsen. Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter samt för kontrollen av medelsförvaltningen och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Styrelsens arbete leds av en ordförande, som har att bevaka att styrelsen fullgör sina lagstadgade uppgifter. Verkställande direktören utses av styrelsen. Han eller hon ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens anvisningar och särskilt se till att bokföringen fullgörs enligt lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Revisorerna granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. I moderbolag granskar de även koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden. Revisorerna ska vägleda bolagsstämman i dess beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, vinstdispositioner och ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Valberedningen utses av bolagsstämman eller i enlighet med riktlinjer som dragits upp av stämman. Valberedningen ska som regel lämna förslag till val av ordförande, övriga ledamöter i styrelsen och revisorer samt arvodering av ledamöter och revisorer.

2 2 ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN Revisionsutskottet inrättas inom styrelsen och ska 1. övervaka bolagets finansiella rapportering, 2. med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, 3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, 4. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, och 5. biträda vid upprättandet av förslag till bolagstämmans beslut om revisorsval. Ovan nämnda arbetsuppgifter ankommer på revisionsutskottet oberoende av om detta inrättats enligt tvingande bestämmelser i lag eller frivilligt. 2.2 Komplikationer Den grundläggande legala struktur som har beskrivits ovan baseras på en bild av bolaget som inte alltid stämmer i praktiken. Det är främst två förhållanden som kan komplicera bilden: x Aktieägarna kan vara en sluten krets ibland endast en person som också utgör styrelse och eventuell verkställande direktör. Detta specialfall är mycket vanligt men ligger utanför ramen för detta uttalande. x Aktieägarna kan vara en så stor krets att bolagsstämman i praktiken inte blir representativ, och i vart fall inte lämpar sig för överläggningar inför val av styrelse och revisorer eller för utvärdering av den information som lämnas i årsredovisningen och revisionsberättelsen. Det är särskilt i det senare fallet som frågorna kring revisorernas kommunikation med andra bolagsorgan aktualiseras. Detsamma gäller formerna för beredning av revisorsvalet Tystnadsplikt Regler om revisorns tystnadsplikt finns i aktiebolagslagen, revisorslagen och FARs rekommendation EtikR 1 Yrkesetiska regler. Reglerna i aktiebolagslagen innebär att revisorn inte obehörigen får lämna upplysningar till någon enskild aktieägare eller annan om det kan vara till skada för bolaget. Bestämmelsen i revisorslagen innebär att revisorn inte obehörigen får röja sådana uppgifter som han eller hon fått i sin yrkesutövning. Enligt EtikR 1 får en medlem inte röja sådana sakförhållanden eller uppgifter för någon annan som medlemmen har fått kännedom om i sin yrkesutövning om han eller hon inte har lagenlig eller professionell skyldighet eller i övrigt behörigt tillstånd att lämna informationen. Komplikationer i förhållande till reglerna om tystnadsplikt uppstår vid revisorns kommunikation med dels valberedningen (aktieägare), dels revisionsutskottet (styrelseledamöter). Om bolagsstämman inrättar en valberedning och ger valberedningen i uppdrag att samråda med revisorerna vid fullgörandet av sina uppgifter, är det angeläget att bolagsstämman preciserar uppdraget för valberedningen så att det klart framgår hur omfattande biträde av revisorn som önskas. Under sådana förutsättningar bör reglerna om tystnadsplikt inte medföra något hinder för revisorn att biträda valberedningen i den omfattning som fordras i enlighet med stämmans beslut. Om styrelsen inrättar ett revisionsutskott och ger detta i uppdrag att samråda med revisorerna vid fullgörandet av sina uppgifter, bör reglerna om tystnadsplikt inte medföra något hinder för revisorn att biträda utskottet i den omfattning som fordras i enlighet med styrelsens beslut. Omfattningen av revisorns biträde till revisionsutskottet kan utöver vad som framgår av lag lämpligen preciseras i styrelsens arbetsordning eller i en arbetsordning upprättad för revisionsutskottet. Därvid bör revisorn uppmärksamma om nämnda preciseringar skulle kunna stå i strid med god yrkessed.

3 2.2.2 Opartiskhet och självständighet samt objektivitet Revisorn ska vara opartisk och självständig samt objektiv vid fullgörandet av revisionsuppdraget. Kravet på opartiskhet och självständighet samt objektivitet gäller i förhållande till såväl bolaget som dess intressenter, inklusive olika grupperingar inom aktieägarkollektivet. Kravet på opartiskhet och självständighet samt objektivitet medför vidare att revisorn inte bör utöva något väsentligt inflytande över valberedningens utvärderings- och nomineringsprocess; ett oacceptabelt hot mot revisorns opartiskhet och självständighet samt objektivitet kan uppstå om revisorn utövar ett väsentligt inflytande över vilka personer som utses till styrelseledamöter och verkställande direktör, eftersom dessa kommer att omfattas av revisorns granskning Revisionsuppdraget Det ingår i revisorns uppdrag från bolagsstämman att granska hur styrelseledamöterna och verkställande direktören fullgör sina respektive uppdrag. Granskningen som leder fram till uttalandet om ansvarsfrihet i revisionsberättelsen riktas in på frågan om förvaltningen innefattat någon åtgärd eller underlåtenhet som kan ha förorsakat bolaget skada. Den granskning som genomförs inom ramen för revisionen innefattar således inte någon allmän lämplighetsprövning avseende styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Revisionens omfattning och inriktning följer av god revisionssed. Bolagsstämman kan besluta att utvidga revisionsuppdragets omfattning men inte att inskränka omfattningen i förhållande till god revisionssed. Detta innebär också att revisionsutskottet inte får utöva inflytande över den externa revisionens omfattning eller inriktning eller av stämman beslutad arvodering av densamma. 3 Revisorernas kommunikation med övriga bolagsorgan 3.1 Bolagsstämman Revisorernas viktigaste rapport är revisionsberättelsen, som är ställd till bolagsstämman. Revisorn har rätt att närvara vid bolagsstämman. Revisorn har skyldighet att närvara om det kan anses nödvändigt med hänsyn till ärendena på stämman. Revisorn kan då lämna upplysningar som kompletterar revisionsberättelsen och svara på frågor från aktieägare, allt förutsatt att det inte kan leda till skada för bolaget. Om bolagsstämman (dvs. en majoritet av rösterna) begär att revisorn ska lämna en upplysning, är revisorn skyldig att göra detta om det inte skulle vara till väsentlig skada för bolaget. Frågor som ställs till revisorn kan vara av sådan art att de rätteligen bör besvaras av styrelsen. Det är då i första hand stämmans ordförande som ska styra frågan till den som bör svara. Om ordföranden inte gör detta, bör revisorn göra honom eller henne uppmärksam på problemet. På FARs webbplats finns dokumentet Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag. 3.2 Styrelsen och verkställande direktören ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN 3 Styrelsen är ytterst ansvarig för redovisningen och den interna kontrollen och bör därför kommunicera med revisorerna om det övergripande revisionsarbetet, samordningen med den interna revisionen, synen på bolagets risker och kontroller m.m. Revisorerna å sin sida bör fortlöpande lämna sina iakttagelser från granskningen till lämplig mottagare inom bolaget. I händelse av allvarligare iakttagelser är det styrelsen som är rätt mottagare. I RevU 18 Annan rapportering till företaget än revisionsberättelsen beskrivs hur kommunikationen bör läggas upp. Där behandlas också den särskilda form av kommunikation med styrelsen som utgörs av erinringar enligt 9 kap. 39 ABL. God revisionssed får i dag anses förutsätta att revisorerna kommunicerar med styrelsen minst en gång om året. Jfr även ISA 260 och ISA 265.

4 4 ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN 4 Revisorernas kommunikation med revisionsutskott och valberedning 4.1 Revisionsutskott Eftersom det är styrelsen som är ytterst ansvarig för redovisningen och den interna kontrollen är det med den som revisorerna bör kommunicera när det gäller övergripande frågor om revisionsarbetet, samordningen med internrevisionen, synen på bolagets risker osv. Om ett revisionsutskott inrättas är det sannolikt att kommunikationen totalt sett kommer att öka. Det är dock viktigt att kommunikationen med utskottet inte ersätter revisorernas direktkontakt med styrelsen. Utskottet bör ha en väl fungerande avrapportering till styrelsen i dess helhet. Revisorerna bör bevaka att denna avrapportering fungerar. Om den inte fungerar bör revisorn överväga vilka åtgärder som kan vara erforderliga för revisorn att vidta. God revisionssed får i dag anses innebära att revisorerna bör kommunicera med hela styrelsen minst en gång om året. Att ett revisionsutskott inrättas är inget skäl att ändra på den ordningen Revisorns rapporteringsskyldighet Revisorn är enligt lag skyldig att rapportera till revisionsutskottet om viktiga omständigheter som framkommit vid revisionen. Detta gäller särskilt avseende brister i bolagets interna kontroll av den finansiella rapporteringen. Den utökade rapporteringsskyldigheten är inte avsedd att påverka revisionen, utan den hänför sig till sådana faktiska brister i den interna kontrollen som revisorn har uppmärksammat inom ramen för revisionen eller något tilläggsuppdrag. Motsvarande rapporteringsskyldighet föreligger för revisorn i bolag som på frivillig väg har valt att ha ett revisionsutskott. Om bolaget har beslutat att de uppgifter som enligt lag ankommer på ett revisionsutskott ska fullgöras av styrelsen i dess helhet, ska revisorn i stället rapportera till styrelsen. Revisorns förpliktelser gentemot revisionsutskottet medför inte att revisorn i någon mening är underordnad utskottet. Revisorns rapporteringsskyldighet fråntar inte heller revisorn dennes ansvar för revisionens omfattning och inriktning eller kraven på revisorns opartiskhet och självständighet Revisorns skyldighet att rådgöra med revisionsutskottet Revisorn ska rådgöra med revisionsutskottet om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet samt om vilka åtgärder som vidtagits i anledning av detta. Samråd bör ske så snart revisorn har uppmärksammat ett sådant förhållande såvida det inte finns grundad anledning att bedöma förhållandet som oväsentligt. Den omständigheten att revisorn har rådgjort med utskottet utgör enligt lagförarbetena inte i sig en sådan omständighet eller åtgärd som enligt 21 andra stycket revisorslagen innebär att revisorn inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget. Beträffande kommunikation med revisionsutskott som motåtgärd med anledning av hot mot oberoendet kan det dock noteras att IESBAs Code of Ethics for Professional Accountants återkommande behandlar kommunikation med revisionsutskott som en sådan åtgärd som kan vidtas för att reducera ett hot mot oberoendet till en acceptabel nivå. Enligt FAR innebär detta att det finns utrymme för nyanserade bedömningar i detta avseende, vilket bör innebära att kommunikation med revisionsutskottet kan vara en motåtgärd som påverkar oberoendet. Om det finns en omständighet som väsentligt kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet, bör det emellertid utöver kommunikation med revisionsutskottet föreligga antingen ytterligare omständigheter eller vidtagna motåtgärder för att revisorn inte ska behöva avböja eller avsäga sig uppdraget. Enligt FARs mening kan omständigheter som väsentligt kan rubba förtroendet exempelvis vara sådana omständigheter som ligger nära jävssituationer utan att formellt sett utgöra jäv, jfr 9 kap. 17 ABL.

5 4.1.3 Revisorns redovisning av tjänster ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN 5 Revisorn ska årligen för revisionsutskottet redovisa vilka tjänster som revisorn har tillhandahållit bolaget. Redovisningen tar inte sikte på erhållna arvoden, utan syftar till att revisionsutskottet ska få full insyn i vilka uppgifter som revisorn har utfört åt bolaget vid sidan av den lagstadgade revision som utgörs av revisionsuppdraget (prop. 2008/09:135 s. 159 f.). Även ISA 260 innefattar reglering avseende rapportering till revisionsutskottet. Här framgår bland annat att revisorn ska informera om sammanlagda arvoden för revisionstjänster och andra tjänster som revisionsföretaget (och företag i dess nätverk) utfört samt att dessa arvoden ska fördelas på lämpliga kategorier för att ge underlag för styrelsens bedömningar av effekten av tjänsterna på revisorns oberoende. En naturlig utgångspunkt för revisorns information till styrelsen kan vara de uppgifter om och den fördelning av arvoden till revisorn som omfattas av upplysningskraven för företagets årsredovisning. Redovisningen ska enligt FAR innefatta sådana uppdrag som har inletts eller slutförts under det granskade räkenskapsåret samt uppdrag som har inletts eller slutförts därefter men före revisionsberättelsen. Enligt ISA 260 ska redovisningen avse sammanlagda arvoden under den period som de finansiella rapporterna omfattar. Den årliga redovisningen kan kompletteras med en beskrivning av revisionsföretagets system för att säkerställa efterlevnad av regler om opartiskhet och självständighet. Det framgår inte av förarbetena huruvida det åligger revisorn att vidta motsvarande åtgärder enligt denna bestämmelse för bolag som valt att inrätta revisionsutskott utan att vara skyldiga därtill. FARs bedömning är emellertid att om ett revisionsutskott har inrättats bör det fullgöra de uppgifter som enligt lag och praxis ankommer på ett sådant oberoende av om det har inrättats enligt tvingande bestämmelser eller frivilligt. En annan ordning skulle kunna leda till otydlighet och missuppfattning dels bland intressenter, dels bland involverade ledamöter i revisionsutskott och styrelseledamöter kring arbetsfördelning och ansvarstagande Revisorns skriftliga försäkran Revisorn ska enligt ABL till revisionsutskottet årligen lämna en skriftlig försäkran om sin opartiskhet och självständighet. Härtill innefattar ISA 260 krav på uttalande om efterlevnad av relevanta yrkesetiska krav på oberoende. FAR har utarbetat ett exempel på hur en försäkran utifrån kraven i ABL och ISA 260 kan utformas (se bilaga). Den skriftliga försäkran bör avlämnas efter att revisorn lämnat den årliga redovisningen av uppdrag vid sidan av den lagstadgade revisionen eller senast i samband med revisionsberättelsen. Revisorerna diskuterar lämpligen konkreta frågor som rör revisionsområdet direkt med utskottet. Det kan lämpligen ske inför planeringen av revisionen, efter den löpande granskningen och inventeringen av frågor inför bokslutet samt efter granskningen av bokslutet. Att ett revisionsutskott har inrättats påverkar inte revisorernas möjligheter att, i frågor av mindre väsentlig karaktär, framföra invändningar eller förslag till exempelvis företagsledningen eller ekonomiavdelningen. 4.2 Valberedning Till skillnad från vad som gäller kommunikationen med revisionsutskottet är det mer tveksamt i vad mån revisorn kan lämna information till valberedningen utan att anses agera i strid med sin tystnadsplikt. Om bolagsstämman, vilket är en förutsättning, ger revisorerna ett närmare preciserat uppdrag att lämna valberedningen viss information om sina övergripande iakttagelser från revisionen, torde revisorerna kunna göra detta utan att de anses ha lämnat informationen obehörigen och i strid med tystnadspliktsbestämmelserna. Revisorn ska dock noga överväga de lagliga förutsättningarna för att lämna sådan information. Av Svensk kod för bolagsstyrning följer att styrelsen årligen ska utvärdera styrelsearbetet genom en systematisk och strukturerad process. Enligt koden ska valberedningen ta del av utvärderingen av styrelsen. Det följer av revisionsuppdragets begränsningar att revisorn inte kan verifiera utvärderingens fullständighet och riktighet utan en-

6 6 ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN BILAGA dast komplettera den med sina övergripande iakttagelser från revisionen av innevarande räkenskapsår, som revisorn bedömer som relevanta. Bilaga Exempel på revisorns skriftliga försäkran till revisionsutskottet Till revisionsutskottet för [ABC AB] Att: [Namn Adress Postadress] Redovisning och försäkran enligt 9 kap. 6 b aktiebolagslagen och International Standard on Auditing (ISA 260) Enligt aktiebolagslagen och ISA 260 ska revisorn årligen till revisionsutskottet redovisa alla eventuella förhållanden och andra frågor mellan revisionsföretaget, företag i dess nätverk (nedan revisionsföretaget) och det företag vars finansiella rapporter är föremål för revision (nedan revisionskunden), som enligt revisorns professionella bedömning rimligen kan tänkas ha betydelse för bedömningen av opartiskheten och självständigheten. Revisorn ska vidare lämna en skriftlig försäkran avseende revisionsföretagets och revisionsteamets opartiskhet och självständighet. Redovisning av förhållanden som kan ha betydelse för opartiskheten och självständigheten samt redovisning av tillhandahållna tjänster En kontroll har gjorts för att identifiera eventuella hot som kan ha betydelse för bedömningen av revisionsföretagets och revisionsteamets opartiskhet och självständighet i förhållande till revisionskunden. [Det har inte framkommit några förhållanden som bör föranleda redovisning till revisionsutskottet./följande förhållanden har framkommit som bör föranleda redovisning till revisionsutskottet...] [Förhållanden som kan ha betydelse i detta sammanhang är beroende av väsentlighet och övriga omständigheter t.ex. affärsrelationer såsom sponsring, hyreskontrakt, leasing, samarbete, finansiella intressen, personal som gått över från revisionskunden till revisionsföretaget eller vice versa.] [Eventuella oavsiktliga överträdelser...] Under räkenskapsåret 20XX har ersättningen till revisionsföretaget från [ABC]-koncernen uppgått till [...] fördelat på följande kategorier: x [Revisionsuppdrag x Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget x Skatterådgivning x Övriga tjänster] [Alternativ: Under räkenskapsåret 20XX har tjänster enligt bilaga 1 tillhandahållits [ABC]- koncernen.] [Uppgift lämnas om eventuella efter räkenskapsåret tillhandahållna tjänster.] Motåtgärder I revisionsföretaget och det nätverk företaget ingår i finns processer och rutiner för att säkerställa revisorns opartiskhet och självständighet. För mer information hänvisas till revisionsföretagets årliga rapport om dess verksamhet som finns tillgänglig på revisionsföretagets webbplats. [Eventuella specifika motåtgärder som vidtagits för att minska identifierade hot till en godtagbar nivå ska anges.]

7 ETIKU 9 REVISORNS KOMMUNIKATION MED ANDRA BOLAGSORGAN BILAGA 7 Försäkran om opartiskhet och självständighet [Min/Vår] bedömning är att revisionsföretaget och revisionsteamet är opartiska och självständiga i den omfattning som följer av tillämpliga regelverk och att det därmed inte förelegat något hinder för fullgörandet av revisionsuppdraget. [Ort den DD månad ÅÅÅÅ] [Revisionsföretaget AB] [Huvudansvarig revisors namn]/namn Titel

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883)

Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15. Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Dnr 2015-1189 2015-11-06 F 15 F 15 Förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883) Den omständigheten att andra företag i det nätverk, i vilket det registrerade revisionsbolaget Y KB ingår, tillhandahåller

Läs mer

Dnr F 14

Dnr F 14 Dnr 2013-1445 2014-02-14 F 14 F 14 Det registrerade revisionsbolaget X AB har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om ett förhandsbesked enligt 22 och 23 revisorslagen (2001:883). X AB har lämnat följande uppgifter.

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster

EtikR 3 Skatterådgivningstjänster FARS REKOMMENDATIONER I ETIKFRÅGOR (december 2012) 1 Medlem som skatterådgivare EtikR 3 Skatterådgivningstjänster Flertalet FAR-medlemmar tillhandahåller skatterådgivning till sina kunder. I många kundrelationer

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision

Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision FAR Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision Bakgrund och syfte med vägledningen I Sverige har det inte funnits någon enhetlig praxis for upphandling av revisionstjänster och tillsättning av revisorer.

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP

ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Ersta diakoni Direktors stab Årsmötesdirektiv ÅRSMÖTESDIREKTIV FÖR ERSTA DIAKONISÄLLSKAP Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd,

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Reglemente för Borås Stadsrevision

Reglemente för Borås Stadsrevision Reglemente för Stadsrevisionen 068:1 Reglemente för Borås Stadsrevision Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18 Gäller från 2011-01-01 Inledande bestämmelser l Borås Stadsrevision utgörs av de av fullmäktige

Läs mer

Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen

Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Dokumentnummer 10 Version 2016-03-15 Ersätter Ny Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Beslutad av Årsstämman Ansvarig för implementering Valberedningens ordförande Ingress Denna Arbetsordning

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Denna arbetsordning fastställdes måndag 30 maj 2016 och utgör lekmannarevisionens granskningsplan, se även bilaga där vi sammanställt den information

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 1.1 a) En franchisetagare får mot en avgift till den som äger ett varumärke använda ett beprövat affärskoncept för att sälja

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27 Dnr: 13KS46 LEKEBERGS KOMMUN Riktlinje 2 (10) Dnr:13KS46 2014-03-04 Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse Stockholm 11 september 2015 Ny revisionsberättelse Bifogat översänds på remiss förslag till ny utformning av revisionsberättelser i Sverige. Vissa ändringar gäller bara revisionsberättelserna för företag

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering:

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering: Bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) Tillämpningen av svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) har från och med den 1 juli 2008 breddats till att gälla samtliga bolag vars aktier är upptagna

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén

Läs mer

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter Det föreslås att årsstämman i Smart Eye Aktiebolag (publ) den

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilka ägaren direkt eller indirekt styr bolaget. Styrningen regleras främst av svensk lagstiftning, Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Radiotjänst i Kiruna AB BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Radiotjänst i Kiruna AB 2012 Bolagsstyrningsrapport Radiotjänst i Kiruna AB, 2012 Bolagsstyrningen i Radiotjänst i Kiruna AB sker via bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör

Läs mer

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. Protokoll fört vid årsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 25 april 2012 kl. 15.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010

Bolagsstyrning. Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. Bolagsstyrning. 26 CDON Group AB Årsredovisning 2010 26 CDON Group AB Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Kommentar till förslag till anpassning av Koden med anledning av: - ny lagstiftning för implementeringen av ändringarna i EG:s fjärde och sjunde redovisningsdirektiv m.m., - ny lagstiftning för implementering

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och är

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 PUNKT 2, 10, 11, 12, 13 BILAGA 2 1(2) BAKGRUND Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ( Diös ) har bildats med representanter för de fyra största ägarna per den 30 september

Läs mer

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:17 Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2013 (Utl 2013:57) (Jfr Kfs 2006:04)

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Duroc AB årsredovisning 2012 17 Bolagsstyrningsrapport 2012 Denna rapport har granskats av bolagets revisor i enlighet med aktiebolagslagens krav. Bolagsstyrning Duroc AB är ett svenskt publikt aktiebolag,

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010 Woman on the board Styrelsens uppgifter och ansvar Eva Hägg 1 december 2010 Aktiebolaget och dess bolagsorgan Aktieägare en eller flera Bolagsstämma Revisor Styrelse VD Bolaget / Verksamheten Styrelsens

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 1 INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) ska bolag som omfattas av Koden ha en valberedning. Valberedningen

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Bilaga 6 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är AB

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisionslag; utfärdad den 2 december 1999. SFS 1999:1079 Utkom från trycket den 15 december 1999 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 I denna

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun

Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun REVISIONSRAPPORT 2007-10-30 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Dnr Granskning av bolagsstyrningen i Gävle kommun Gävle kommuns bolagsstyrning har granskas utifrån Svensk kod för bolagsstyrning och Principer för

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer