PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN"

Transkript

1 PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN INFORMATION OM FRONT CAPITAL AB Front Capital Ab ( Front Capital, Bolaget ), FO-nummer , är ett värdepappersföretag i enlighet med lagen om investeringstjänster. Dess verksamhetstillstånd omfattar förmedlande och verkställande av uppdrag, emissionsarrangemang, handel för egen räkning, kapitalförvaltning samt som sidotjänster bland annat finansieringstjänster. Inom ramen för verksamhetstillståndet erbjuder Bolaget huvudsakligen förmedling och verkställande av uppdrag gällande strukturerade lösningar samt kapitalförvaltningstjänster och i mindre utsträckning placeringsrådgivning. Bolaget kan även verka som portföljförvaltare samt försäljningsombud för placeringsfonder förvaltade av utomstående Fondbolag. Bolagets hemort är Helsingfors. Bolagets verksamhet och dess anknutna ombud står under tillsyn av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, Helsingfors, tel , Bolaget betjänar sina kunder på finska och i mån av möjlighet även på svenska och engelska. Telefonsamtal förda med Bolaget kan upptas på band. Bolaget är skyldigt att överlåta bandinspelningarna på begäran av behörig myndighet. FRONT CAPITAL AB:S ANKNUTNA OMBUD Front Capital Ab kan erbjuda sina tjänster genom anknutna ombud. Front Capital Ab:s anknutna ombud handlar på bolagets vägnar och under dess ansvar. Front Capital Ab:s anknutna ombud kan erbjuda följande i lagen om investeringstjänster avsedda investerings- och sidotjänster: 1) ta emot och förmedla kunders instruktioner och order som gäller investerings- och sidotjänster och finansiella instrument 2) förmedla finansiella instrument till kunder; 3) tillhandahålla kunder rådgivning om investerings- och sidotjänster och finansiella instrument som erbjuds av Huvudmannen och bolag denna representerar 4) marknadsföra investerings- och sidotjänster som erbjuds av Huvudmannen och bolag denna representerar till kunder. Ett anknutet ombud har inte rätt att handla för andra värdepappersföretag än Huvudmannen. Bolaget upprätthåller ett offentligt register över sina anknutna ombud. Registret finns till påseende på bolagets huvudkontor, Bolaget underrättar Finansinspektionen om de anknutna ombud det anlitar. Bolagets anknutna ombud är registrerade i Finland. VERKSAMHET SOM FÖRSÄKRINGSOMBUD Front Capital Ab fungerar även som ett i lagen om försäkringsförmedling definierat ombud. Det övervakande organet för bolagets verksamhet som försäkringsombud är Finansinspektionen. Uppgifterna om ombudet i enlighet med lagen om försäkringsförmedling finns att få på adressen KATEGORISERING AV KUNDER Allmänt om kategorisering av kunder Enligt lagen om investeringstjänster bör värdepappersförmedlaren underrätta kunden om att denne har kategoriserats som icke-professionell kund, professionell kund eller godtagbar motpart. Kundens kategorisering påverkar utsträckningen av investerarskyddet samt tillämpliga uppföranderegler Detaljerad lista över kategoriseringskriterierna finns som bilaga till detta dokument. Ansökan om ändring av kategorisering Enligt lagen om investeringstjänster har kunden rätt att be om ändring av kategoriseringen. Ansökan bör göras skriftligen. Ändring av kategoriseringen kan påverka tillämpningen av investerarskyddet samt uppförandereglerna. Kategoriseringens inverkan på investerarskyddet Enligt finsk lagstiftning omfattas ickeprofessionella kunder av skyddet i Ersättningsfonden för investerare. Front Group Ab Alexandersgatan 48 A, 6.vån Tel Front Capital Ab Helsingfors Fax Front Kapitalförvaltning Ab Finland Front Life Ab Hemort Helsingfors Web

2 Fonden ersätter investerares förluster då en medlem i fonden inte har erlagt klara och ostridiga fordringar enligt avtal till en investerare som skyddas av fonden. Till en och samma investerare kan betalas 9/10 av investerarens tillgodohavande hos ett värdepappersföretag i ersättning, dock högst euro. Ersättningsfondens skydd omfattar inte placeringsfondverksamhet. Fonden ersätter inte förluster som beror på nedgång i aktiekurser eller felaktiga investeringsbeslut, vilket innebär att kunden såsom tidigare ansvarar för följderna av egna investeringsbeslut. KATEGORISERINGENS INVERKAN PÅ DE FÖR- FARANDEN SOM TILLÄMPAS Icke-professionell kund Innan ett skriftligt avtal ingås ska en ickeprofessionell kund få avtalsvillkoren samt tillräckliga uppgifter om tjänsteleverantören och den avsedda tjänsten. Kunden ska även underrättas om väsentliga förändringar i uppgifterna. Det ska ske på varaktigt medium så att kunden kan skriva ut informationen eller spara den. Informationen kan också ges på tjänsteleverantörens webbsidor, om kunden har gett sitt samtycke till det. Bedömning av ändamålsenlighet, ickeprofessionell kund: En tjänsteleverantör som erbjuder en ickeprofessionell kund utförande eller vidarebefordran av order ska inhämta uppgifter om kundens investeringserfarenhet och -kunskap angående det finansiella instrumentet eller tjänsten för att bedöma instrumentets eller tjänstens ändamålsenlighet för kunden. Tjänsteleverantören har rätt att lita på de uppgifter som kunden lämnar. Bedömning av lämplighet, icke-professionell kund: En tjänsteleverantör som erbjuder investeringsrådgivning och kapitalförvaltning till ickeprofessionella kunder ska innan den erbjuder en investeringstjänst inhämta tillräckliga uppgifter om kundens finansiella ställning, investeringserfarenhet och -kunskap angående investeringstjänsten eller det finansiella instrumentet samt investeringsmål för att kunna rekommendera finansiella instrument eller tjänster som lämpar sig för kunden. Tjänsteleverantören har rätt att lita på de uppgifter som kunden lämnar. Med ledning av informationen ska tjänsteleverantören bedöma om råden eller tjänsterna överensstämmer med kundens investeringsmål, om kunden finansiellt är i stånd att ta eventuella risker och om kunden har den investeringserfarenhet och -kunskap som behövs för att förstå riskerna med en rekommenderad transaktion. Om tjänsteleverantören inte får tillräcklig information får den inte rekommendera de aktuella investeringstjänsterna eller finansiella instrumenten till kunden. Tjänsteleverantören avgör själv betydelsen av att kunden inte gett alla uppgifter som behövs för lämplighetsbedömningen. Professionell kund En professionell kund ska ges en allmän beskrivning av arten av de finansiella instrument som tjänsten avser och om typiska risker som är förknippade med dem, om det behövs med beaktande av kundens investeringserfarenhet. Bedömning av lämplighet, professionell kund: En tjänsteleverantör som erbjuder investeringsrådgivning och kapitalförvaltning till professionella kunder ska innan den erbjuder en investerings Om tjänsteleverantören anser att ett finansiellt instrument eller en tjänst inte är passande för kunden, ska kunden underrättas om detta. Tjänsteleverantören ska också meddela kunden ifall ett finansiellt instruments eller en tjänsts ändamålsenlighet inte kan bedömas på grund av att kunden inte gett alla uppgifter som behövs för bedömningen. Om det är fråga om att tjänsteleverantören på kundens initiativ vidarebefordrar eller utför order som gäller ett i lagen avsett okomplicerat finansiellt instrument behöver ändamålsenligheten inte bedömas. tjänst inhämta tillräckliga uppgifter om kundens finansiella ställning och investeringsmål för att kunna rekommendera finansiella instrument eller tjänster som lämpar sig för kunden. Tjänsteleverantören har rätt att lita på de uppgifter som kunden lämnar. Med ledning av informationen ska tjänsteleverantören bedöma om råden eller tjänsterna överensstämmer med kundens investeringsmål Om tjänsteleverantören inte får tillräckliga uppgifter får den inte rekommendera investeringstjänsten eller det finansiella instrumentet för kunden. Tjänsteleverantören avgör själv vilken betydelse 2(11)

3 det har att kunden inte gett alla uppgifter som behövs för lämplighetsbedömningen. Godtagbar motpart En godtagbar motpart kan skriftligen be tjänsteleverantören att de uppföranderegler som är till för att skydda investeraren skall tillämpas vid transaktioner med den antingen generellt eller i fråga om en viss transaktion. Tjänsteleverantören avgör från fall till fall om begäran godkänns. I andra fall är uppförandereglerna och investerarskyddsbestämmelserna inte tillämpliga på godtagbara motparter. INVESTERARSKYDDET Front Capital Ab är medlem i Ersättningsfonden för investerare. Till skyddet för Ersättningsfonden hör kunder som har blivit erbjudna placeringstjänster och som är kategoriserade som ickeprofessionella kunder. Professionella kunder ersätts inte ur Ersättningsfonden. Om värdepappersföretaget i samband med placeringstjänsterna enligt avtal eller lag inte har erlagt placerarens klara och ostridiga fordringar på placeringar som bolaget disponerar eller förvaltar kan investeraren göra en anmälan till Finansinspektionen. Finansinspektionen bestämmer om ersättningsfonden skall betala placerarens fordringar. Förutsättning för betalningsplikten är att betalning av fordringen har uteblivit p.g.a. av att värdepappersföretaget blivit försatt i konkurs, är under sanering eller p.g.a. annan betalningsoförmåga som inte är tillfällig och som har utretts grundligt. Ersättningen som betalas icke-professionella placerare är 90 % av fordringsrätten på värdepappersföretaget, dock högst euro. HANTERING AV KUNDMEDEL För att skilja kundernas finansiella instrument och penningtillgångar från sina egna och från andra kunders följer Bolaget åtgärder i enlighet med lagstiftningen vid hantering av kundens finansiella instrument och penningtillgångar som hänför sig till kundens placeringsverksamhet. Kunders finansiella instrument och penningtillgångar förvaras, i enlighet med lagen, på skilda kundmedelkonton öppnade i Front Capitals namn i olika depositionsbanker eller på konto i kundens eget namn skilt från Front Capitals tillgångar. För administration av kundmedlen använder bolaget informationstekniska system som åtskiljer varje kunds tillgångar. Därutöver utförs olika regelbundna avstämningar för att försäkra kundmedlens korrekthet vid alla tidpunkter. Kundmedel som förvaras av tredje part omfattas av skyddet i Ersättningsfonden för investerare. Bolaget ansvarar inte för tredje parts försummelser eller handlingar. Finansiella instrument och penningtillgångar för Bolagets kapitalförvaltningskunder förvaras på förvaringsinstitut utvalt av Bolaget. En privatpersons penningmedel kan förvaras på ett gemensamt kundmedelskonto. INCITAMENT Nedan följer ett sammandrag av vederlag eller arvoden som hänför sig till de tjänster Front Capital erbjuder eller arvoden till tredje part. Inget arvode eller vederlag som utbetalas eller erhålls ökar direkt på kundens kostnad för tjänsten eller för det finansiella instrumentet. Utbetalning eller erhållande av vederlag eller arvoden får inte leda till intressekonflikt mellan Bolaget och kunden, inte heller till partisk eller för kunden ofördelaktig verksamhet. Front Capital har flere samarbetsavtal med olika tjänsteleverantörer. Enligt dessa avtal kan Bolaget erlägga arvode till tredje part då denna utför försäljning, marknadsföring eller dylikt av de finansiella instrument Front Capital erbjuder. Arvoden till tredje part erläggs från arvoden betalda till Bolaget. På motsvarande sätt kan Front Capital ta emot incitament från tredje part. Vederlag eller arvoden som utbetalas eller erhålls från tredje part kan vara: ersättningar baserade på verkställt antal transaktioner, engångsersättningar, procentandelar på arvoden erlagda av kunder, årliga procentandelar på kundens kapital förvaltat av Bolaget eller kombinationer av dessa. HUVUDEGENSKAPERNA FÖR FRONT CAPI- TALS PRODUKTER Kundens finansiella ansvar Placeringsverksamhet är alltid förknippad med ekonomisk risk. Kunden bör bekanta sig omsorgsfullt med placeringsmarknaden, olika finansiella instrument och deras risker samt med innehållet i placeringsavtalet innan han gör ett placeringsbeslut. Vid behov bör kunden anlita sin egen skatte-, affärs- eller placeringsrådgivare. Placering och handel med finansiella instrument sker på kundens eget ansvar och kunden svarar själv för de ekonomiska påföljderna av sina egna placeringsbeslut. Kunden ansvara alltid för det ekonomiska resultatet och skattepåföljderna av sina place- 3(11)

4 ringsbeslut, oberoende av om Bolaget gjort en lämplighetsbedömning eller om Kunden anses ha fått investeringsråd. Kunden är medveten om att ett placeringsbeslut inte kan göras på basen av enbart enskilda marknadsföringsdokument, utan måste baseras på produktens information i sin helhet. Kunden är ansvarig för den inverkan placeringen har på kundens beskattning. Kunden binder sig till att följa avtalsvillkoren för erbjudandet av tjänsterna. Förmedlande och verkställande av uppdrag Front Capital erbjuder strukturerade produkter emitterade av dess samarbetspartners. Villkoren för dessa finns beskrivna i varje strukturerad produkts marknadsföringsbroschyr och övriga lånedokument. Marknadsföringsbroschyren samt av emittenten uppgjord skuldebrevsdokumentiation för varje till salu varande strukturerad produkt finns att fås från Bolagets försäljningspersonal eller från Bolagets hemsida, Bolaget tar enbart emot skriftliga uppdrag. Bolaget tar inte emot instruktioner eller order per telefon. Placeringsrådgivning Front Capital erbjuder utvalda kunder placeringsrådgivning gällande strukturerade lösningar. Placeringsrådgivningen innefattar portföljanalys av kundens strukturerade lösningar och rådgivningen ges utgående från portföljanalysen, kundens placeringsmålsättning samt i enlighet med enskilda ekonomiska förhållanden. Kunden fattar alltid det slutliga investeringsbeslutet själv. Allmänna rekommendationer eller marknadsföring samt förevisande av produkter eller service skall inte ses som placeringsrådgivning. Kapitalförvaltning Kunden och Front Capital uppgör ett kapitalförvaltningsavtal genom vilket kunden ger Front Capital Ab rätten till placeringsåtgärder för egendomen som omfattas av den diskretionära förvaltningen. I avtalet fastsälls den förvaltade egendomen på basen av tidigare förhandlingar med kunden, egendomens placeringsåtgärder och dessas begränsningar. Utöver strukturerade produkter kan en kapitalförvaltningsportfölj innehålla olika finansiella instrument. Kapitalförvaltningens arvoden bestäms enligt gällande prislista eller enligt avgifter och arvoden som separat meddelats till kunden. Front Capital följer följande principer vid verkställande av handel för kundens räkning: Front Capital utför alla uppdrag för kundens räkning i första hand enligt placeringspolitiken som är fastställd i kundavtalet. Då uppdrag verkställs med olika finansiella instrument styrs uppdraget till en förmedlare som har tillträde till marknadsplatsen där verkställandet av uppdraget med ifrågavarande finansiella instrument är möjligt. Rätt att återkalla De skriftliga uppdragen för strukturerade produkter är bindande och kunden kan inte återkalla dem. I kapitalförvaltnings- och finansieringsavtalen fastsälls avtalens uppsägningstid skiljt. Allmänt om finansiella instrument och risker förenade med dem Nedan följer en beskrivning av de vanligaste finansiella instrumenten och placeringstjänsterna samt risker förenade med dem. Beskrivningen är på intet sätt uttömmande och den innehåller inte heller alla möjliga risker som kan hänföra sig till de beskrivna finansiella instrumenten. För att försäkra sig om att till fullo förstå riskerna med en placerings samt dess inverkan på investerarens ekonomiska situation ska en investerare inte göra ett investeringsbeslut utan att omsorgsfullt bekanta sig med de villkor, egenskaper och skyldigheter som är förknippade med placeringsinstrumentet. Strukturerade produkter Med strukturerade produkter avses vanligtvis placeringar som baserar sig på masskuldebrevslån och som består av två delar, en räntekomponent med lägre risk och en derivativkomponent eller annan del med högre risk. Produkterna har ofta lång lånetid och de handlas ofta utanför offentliga eller multilaterala handelsplatser. Ett strukturerat masskuldebrevslån (allmänt även strukturerad obligation, strukturerat lån eller indexlån) är ett lån där masskuldebrevets avkastning är beroende av den utvalda underliggande tillgångens utveckling. Den underliggande tillgången kan vara ränta, valuta, index, aktie, kreditrisk, råvara, en kombination av dessa eller annan underliggande tillgång som är noggrannare beskriven i villkoren för lånet. Under lånetiden kan värdet på den underliggande tillgången stiga eller sjunka. 4(11)

5 Produkterna kan vara kapitalgaranterade eller utan kapitalgaranti (kan även kallas certifikat). Då produkten är kapitalgaranterad återbetalar emmitenten lånets nominella belopp oberoende av värdeförändringen på den underliggande tillgången. Kapitalgarantin för det nominella värdet gäller endast på förfallodagen och den täcker inte möjlig försäljningsprovision eller överkurs. Placeraren bör ta i beaktande även andra faktorer som kan påverka avkastningen, så som ränteberäkningsgrunden, deltagandegrad och avkastningsmultipler. Även emissionskursen och möjliga tecknings- eller försäljningsprovisioner kan påverka avkastningens storlek. Om kunden säljer det strukturerade masskuldebrevslånet innan dess förfallodag kan detta förorsaka kapitalförlust. Under lånetiden påverkas den strukturerade produktens marknadsvärde av räntenivån och av den underliggande tillgångens värdeförändring Risker Indexlån är förknippade med emittentrisk, vilken realiseras om lånets emittent inte kan svara för sina förbindelser, d.v.s. återbetala lånets kapital eller avkastningen till placeraren. Emittentrisken rör även kapitalgaranterade lån. Om emittenten blir betalningsoförmögen under lånetiden realiseras emittentrisken och investeraren kan förlora en del eller hela sitt investerade kapital. Placeraren bör alltså då han fattar ett investeringsbeslut ta i beaktande emittentens soliditet och risken förknippad med denna. Avkastningen för en strukturerad produkt är i praktiken alltid bunden till den underliggande tillgångens värde utveckling under lånetiden. Som underliggande fungerar ofta ovan beskriven tillgång. Placerarens risk realiseras om den underliggande tillgångens värde förändras ofördelaktig i förhållande till lånevillkoren. Strukturerade lån är ofta kapitalgaranterade. Detta innebär att emittenten återbetalar det nominella kapitalet i sin helhet, oberoende av den underliggande tillgångens utveckling på förfallodagen (återbetalningen av kapitalet är dock förknippad med emittentrisk även för en kapitalgaranterad produkt). I produkter utan kapitalgaranti är storleken av det återbetalade kapitalet beroende på utvecklingen av den underliggande tillgången under lånetiden. Ränterisken förorsakas av ränteförändringar. Ränterisken innebär att värdepapprets, särskilt masskuldebrevs, relativa värde sjunker som följd av en räntehöjning. Om produkten har kapitalgaranti kan ränterisken förverkligas om placeraren säljer produkten innan förfallodagen. Likviditetsrisk kan föreligga i en situation då investeraren vill sälja produkten innan lånetiden är slut. Då finns kanske inte köpare för produkten, eller alternativt motsvarar inte priset produktens verkliga värde. Vanligtvis ger emittenter sina egna lån återköpspris under lånetiden. Produktens likviditet påverkas direkt av efterfrågan och utbud på produkten och indirekt av andra faktorer, såsom marknadsstörningar eller infrastrukturproblem, t.ex. brister eller störningar i värdepapperclearing. Om placeraren önskar sälja sin placering innan förfallodagen kan det strukturerade masskuldebrevets marknadspris vid försäljningstidpunkten vara såväl högre som lägre än investerat kapital. Penningmarknadsinstrument Till penningmarknadsinstrument hör bl.a. statens skuldförbindelser, placeringscertifikat, företagscertifikat, kommuncertifikat och penningmarknadsplaceringar. Instrumentens typiska lånetid är 1 12 månader. Korta penningmarknadsinstrument är huvudsakligen så kallade nollräntecertifikat (diskontopapper). Emittenten betalar innehavare det nominella värdet på certifikatets förfallodag. Avkastningen för nollräntepenningmarknadsinstrument utgörs av skillnaden mellan anskaffningspriset och det nominella värdet (eller återförsäljningspriset). Anskaffningspriset och återförsäljningspriset fås genom att diskontera det nominella värdet från valutadag till förfallodag med noterad ränteprocent för ifrågavarande tid. Kontraktet kan vid behov säljas på sekundärmarknaden. Återköp sker till marknadspriset vid köptidpunkten. Risker I förhållande till andra finansiella instrument är risknivån för penningmarknadsinstrument vanligtvis låg. Det är ofta lätt att likvidera placeringen. Riskerna för penningmarknadsinstrument, liksom för andra ränteprodukter, kan uppdelas i två delar; ränterisken som uppstår som följd av variationer i räntenivån och instrumentets lånetid samt kreditrisken (emittentrisken)som hänför sig till emittentens eller depositionsinstitutets betalningsförmåga. Kreditriskens betydelse accentueras i ränteinstrument där emittentens kreditklassificering är låg. Penningmarknadsinstrument denominerade i utländsk valuta är förenade med valutarisk. Masskuldebrevslån/Obligationer Masskuldebrevslån är lån emitterade av staten, kommunen, banken eller annat finansieringsbolag samt övriga företag och samfund som med hjälp av dessa lånar medel av allmänheten för en lång tid. Räntan som betalas på masskuldebrevets kapital och villkoren för återbetalning av kapitalet fastställs i masskuldebrevets emissionsvillkor. 5(11)

6 Lånets ränta kan vara bunden till den fasta eller den rörliga referensräntan och den betalas åtminstone årligen. Emissionskursen samt möjliga tecknings- eller försäljningsprovisioner kan även påverka storleken på masskuldebrevets avkastning. En debentur är ett masskuldebrevslån som har sämre prioritet i förhållande till emittentens övriga förbindelser. P.g.a. den större risken är debenturens avkastning ofta bättre än avkastningen för vanliga masskuldebrevslån emitterade av samma entitet. En konvertibel är ett masskuldebrevslån vars innehavare är berättigad att byta de skuldebrev han äger mot emittentens aktier till ett på förhand fastslaget bytesförhållande. Eftersom konvertibeln innehåller möjligheten att byta till aktier är dess ränta vanligtvis lägre än räntan för emittentens övriga masskuldebrevslån. Risker Den allmänna risknivån för masskuldebrevslån är högre än för penningmarknadsinstrument men lägre än för aktier. Placeringens likvidering är vanligtvis enkelt, men skillnaderna mellan olika lån kan vara stora. Masskuldebrevets vanligaste risker är ränterisk och kreditrisk (eller emittentrisk). Ränterisk avser risken som uppstår då räntenivån varierar. Masskuldebrevets försäljningsvärde sjunker på sekundärmarknaden då räntenivån stiger och stiger då räntenivån sjunker. Om placeraren vill sälja sin placering innan lånets förfallodag kan marknadspriset för masskuldebrevslånet vid försäljningstidpunkten vara såväl lägre som högre än det investerade kapitalet. Ett masskuldebrevslån är även förknippat med kreditrisk (emittenrisk), d.v.s. risken att emittenten inte kan betala ränta eller återbetala kapitalet i enlighet med skuldebrevsvillkoren. Masskuldebrevslån nominerade in utländsk valuta är förknippade med valutakursrisk. Aktier En aktie är ett egetkapitalinstrument emitterat av ett aktiebolag. Aktiens värde baserar sig på rådande uppfattning om emittentens (aktiebolagets) värde. En investering i aktien berättigar till dividenden som bolaget utbetalar. Noterade aktier är föremål för handel på värdepappersbörsen (offentlig handel) eller på alternativa marknadsplatser. Icke-noterade aktier är aktier som inte är föremål för handel på värdepappersbörsen eller på alternativa marknadsplatser. Aktiens avkastning består av dividenden och möjlig värdeökning. Risker Aktier karakteriseras av kraftiga värdefluktuationer. Som placeringsobjekt har de hög risk, men deras avkastningspotential är även stor. Aktieplaceringar inkluderar risken att förlora allt investerat kapital om bolaget fördrivs i konkurs. De största riskerna förknippade med aktieplaceringar är risken förknippad med aktiernas prisfluktuation samt risken förknippad med handelns omfattning (likviditet). Risken som förknippas med likviditet är speciellt stor i onoterade aktier. Aktiernas prisfluktuation påverkas såväl av marknadernas generella utveckling som av information om omständigheter som påverkar bolagets framgång. Risken påverkas generellt av bolagets bransch, förändringar i lagstiftning samt bl.a. antal emitterade aktier och ägarfördelning. Ägande och omsättning av utländska aktier kan vara förknippade med ekonomiska, juridiska, skattemässiga, politiska och övriga oförutsägbara risker som avviker från investering i finländska aktier och som kunden ensam måste stå för. Placering i utländsk valuta omfattar alltid risken med valutakursförändringar. Placering i aktier på utvecklingsmarknader kan anses vara mer riskfyllt än övriga aktieplaceringar eftersom typiska för dessa marknader kan vara oetablerade verksamhetsmiljöer och lagstiftning, politiska risker, kraftiga svängningar i valutakurserna, motpartsrisk samt aktiemarknadernas lägre likviditet. Derivativer Derivativkontrakt är penningmarknadsinstrument vars värde bestäms på basen av underliggande tillgång. Underliggande tillgång kan vara t.ex. aktie, valuta, ränta, råvara, kreditrisk, index eller nyckeltal som beskriver sådan underliggande tillgång. Derivativkontrakten omfattar optioner, terminer, futurer, swaps, kombinationer av dessa och/eller övriga motsvarande kontrakt. Kontrakten kan vara antingen standardiserade och föremål för handel på reglerade marknader och/eller på alternativa marknadsplatser eller ostandardiserade (s.k. OTCderivativer). Derivativens giltighetstid varierar från mycket korta till fleråriga. Utöver den underliggande tillgångens värdeförändring, d.v.s. marknadsrisken, påverkas derivativkontraktens värde, antalet av avtalsparternas betalningsförbindelser, tidsbestämningen och verkställandet bl.a. av förändring- 6(11)

7 ar i lagstiftningen samt betalningsförseningar förorsakade av motpartens betalningsoförmåga och risken med kreditförlust. Derivativkontraktets slutliga avkastning är beroende av den underliggande tillgångens utveckling, av övriga avkastningspåverkande faktorer möjligtvis nämnda i kontraktsvillkoren samt av möjlig kostnader förknippande med ställande av säkerhet. Ändring av särskilt ostandardiserade derivativkontrakts villkor eller avslutande av avtal under avtalsperioden eller överförande av rättigheter och skyldigheter till tredje part kan ta tid och förorsaka kostnader. Avtalsplikten uppfylls i princip genom att tillställa underliggande tillgång eller genom att erlägga kontraktets värde i pengar på inlösningsdagen. Förutsättning för handel med standardiserade derivativer är ställande av säkerhet. Säkerhetskravet grundar sig på ifrågavarande börsens regler och beräknas dagligen på placerarens öppna derivativposition. Då säkerhetskravet växer måste placeraren ge tilläggssäkerhet. Säkerhet kan förutsättas även för annan handel än den med standardiserade derivativer. Risker Derivativernas risknivå är hög och investeraren kan förlora hela sitt investerade kapital. Den största risken förknippad med derivativer är risk i underliggande tillgång och prisfluktuationen som förorsakas av denna och som direkt påverkar derivativernas pris. Derivativkontrakten kan, beroende av typ, förorsaka placeraren även övriga ekonomiska förbindelser eller förpliktelser än anskaffningskostnaden och anskaffningen kan vara förknippad med säkerhetskrav eller övriga förpliktelser. Derivativkontraktets värde kan förändras snabbt och kraftigt, och då måste kanske möjligt säkerhetsunderskott täckas med tilläggssäkerhet. Man kan även hamna att realisera säkerheten. Derivativens likviditet kan innehålla begränsningar. Derivativer denominerade i utländsk valuta påverkas även av valutakursförändringar. Enskilda derivativkontrakts villkor kan vara sådana att vinst/förlustmöjligheten kan växa till mycket stor och förlustrisken kan i teorin i vissa strategier bli obegränsad. Placeraren bör innan ingående av enskilt derivativkontrakt sätta sig in i derivativkontraktets villkor, egenskaper, av kontraktet föranledda förpliktelser och rättigheter samt övriga effekter. Warranter En warrant är ett värdepapper vars värde bestäms på basen av den underliggande tillgångens värde. P.g.a. sin derivatnatur är warrantens pris (premie) lägre än dess nominella belopp på basen av vilket warrantens avkastning beräknas på förfallodagen. På grund av detta erbjuder warranten en inbyggd s.k. hävstångseffekt. Kapital investerat i en warrant har inte kapitalgaranti och warrantens pris, dvs den betalda premien, betalas inte tillbaka på förfallodagen Onoterade warranter kan även anses höra till gruppen strukturerade produkter. Warrantens underliggande tillgång är oftast en aktie eller ett index, men den kan vara vilken som helst råvara, valuta eller annan tillgång. Warrantens placeringstid varierar från korta tidsperioder till fleråriga. Warranterna kan vara börsnoterade eller onoterade. Onoterade warranters emittenter kan, då marknadsläget tillåter, erbjuda warranterna daglig likviditet och köpnotering. Warrantens avkastning på förfallodagen bestäms enligt villkoren av den underliggande tillgångens utveckling under placeringstiden. Warrantens avkastning på placerat kapital är positiv om avkastningen på förfallodagen beräknat enligt warrantens villkor överskrider priset (premien) som betalts för warranten. Warranten förfaller värdelös och investeraren förlorar sitt placerade kapital ifall warrantens avkastning på förfallodagen beräknat enligt warrantens villkor är negativ eller noll. Risker Warrantens risknivå är hög och placeraren kan förlora hela det investerade kapitalet. De mest centrala riskerna för warranter är risk i den underliggande tillgången, emittent- (eller kresitrisk) och likviditetsrisk och eventuellt valutarisk. Risken i den underliggande tillgången är förknippad med prissättningsparametrarnas utveckling och den påverkas förutom av den underliggande tillgångens prisutveckling bl.a. av den underliggande tillgångens risknivå (volatilitet) samt av marknadsräntan. Värde-nivån i den underliggande tillgången kan variera kraftigt under placeringstiden och en placering i warranten är inte samma sak som en placering i den underliggande tillgången. Warranten förfaller värdelös och investeraren förlorar sitt placerade kapital ifall warrantens avkastning på förfallodagen beräknat enligt warrantens villkor är negativ eller noll. 7(11)

8 Emittentrisken är förknippad med emittentens återbetalningsförmåga. Om emittenten är betalningsoförmögen kan investeraren förlora hela det placerade kapitalet. Warranter är även förknippade med likviditetsrisk, särskilt om warranten är onoterad. Likviditetsrisk kan föreligga i en situation då investeraren vill sälja produkten innan lånetiden är slut. Då finns kanske inte köpare för produkten, eller alternativt motsvarar inte priset produktens verkliga värde. Priset kan vara större eller mindre än det placerade kapitalet. Valutarisken bör beaktas om warranten är noterad i annan valuta än euro. Placeringsfonder Förutom direktplacering kan även placering genom placeringsfonder göras i ovan beskrivna penningmarknadsinstrument och kombinationer av dessa. En placeringsfond ägs av placerare som investerat i den i proportion av sin andel. Fondbolaget som sköter placeringsfonden samlar ihop privatpersoners och samfunds tillgångar och placerar dessa i flere olika värdepapper som tillsammans bildar placeringsfonden. Ur fondens regler framgår dess mål och begränsningar för placeringsverksamheten. Placeringsfonderna indelas på basen av sin placeringsstrategi i bl.a. aktiefonder, blandfonder, långräntefonder, medellånga räntefonder, korträntefonder samt penningmarknadsfonder. De flesta placeringsfonder följer principer om riskspridning i sin placeringspolitik. Specialfonder är fonder som avviker från bl.a. principerna om riskspridning. Till specialfonderna hör förutom fonder med flexiblare placeringsbegränsningar även skyddsfonder som strävar efter att garantera kapitalet och hävstångsfonder som i sin placeringsverksamhet använder derivativkontrakt (optioner och terminer). Fonderna avviker från varandra även på så sätt att en del har passiv index följning som mål (indexfonder) emedan andra strävar efter högre avkastning än jämförelseindex genom aktiv placeringssyn (aktivfonder). En ETF (Exchange Traded Fund) är en börshandlad fond vars kursutveckling följer antingen ett underliggande index eller annan tillgång. Köp- och säljnoteringar ändras på samma sätt som för aktier och ETF:er kan handlas på börsen på samma sätt som dessa. Även handel utom börsen (OTC) är möjlig. Bl.a den underliggande tillgången påverkar ETF:ens likviditet. ETF strukturerna är olika och emittentspecifika. ETF:er är förknippande bl.a. med marknads-, kredit-, valuta- och motpartsrisk. ETF:ernas risknivå varierar beroende på underliggande index, underliggande tillgång och placeringsstrategi. Den underliggande tillgångens prisutveckling är förknippad med marknadsrisk, dvs. kapitalets värde kan sjunka, eller i praktiken förloras i sin helhet. Valutakursrisken bör beaktas i samband med den underliggande tillgångens valuta samt noteringsvaluta. Kreditrisken som är förknippad med vissa strukturer (ETN) gäller emittentens återbetalningsförmåga. Emittenten strävar till att kontrollera motpartsrisken som är förknippad med produkterna med olika garantikrav. ETF:er kan även vara förknippade med risk angående förvaring av kundmedel, speciellt då ETF:en placerar sina tillgångar på tillväxtmarknader och värdepappersförvaringen sköts med hjälp av lokala förvaringsarrangemang i riktlandet. Vid indelning enligt vinstfördelning grupperas placeringsfonderna i fonder som ger årlig vinstutdelning samt i tillväxtfonder där vinsten ökar fondandelens värde. Samma fond kan omfatta såväl avkastnings- som tillväxtandelar. Fondbolaget måste inlösa fondandelar då placeraren så kräver. Avgifterna för placeringsfondens verksamhet, såsom administrations- och förvaringsarvoden, uppbärs från fondens tillgångar. Storleken på dessa varierar beroende på fond och de specificeras i den förenklade fondbroschyren. Placeraren bör innan han fattar sitt placeringsbeslut bekanta sig med placeringsfondens regler, det förenklade fondprospektet och fondbroschyren. Risker Placeringsfondens risknivå varierar med fondens placeringsstrategi. Fondens allmänna risk är vanligtvis samma som placeringsinstrumentets, i vilket fonden investerar sina medel, men spridningen av de placerade tillgångarna i fler än en av varandra oberoende placeringstillgång minskar fondens totalrisk i förhållande till en enskild placeringstillgång. Den lägsta avkastningsförväntningen och risken finns på penningmarknaden (korträntefonder) och den högsta risken i specialfonder som investerar i derivativer. Fondandelar kan huvudsakligen inlösas dagligen, men inlösen kan vara begränsat i fondens regler t.ex. för att vid exceptionella marknadsförhållanden skydda fondandelsägarnas intressen eller p.g.a. fondens placeringspolitik. Inlösen av andelar i specialfonder kan vara möjligt endast vid bestämda tidpunkter, t.ex. en gång i månaden eller mer sällan. Fonder denominerade i utländsk valuta påverkas av valutakursförändringar. RIKTLINJER FÖR ORDERUTFÖRANDE Kunden kan skriftligen ge order gällande strukturerade produkter. 8(11)

9 Arvoden för tjänster som uppbärs av kunden bestäms enligt vid tidpunkten gällande prislista eller enligt betalningar och arvoden som skiljt anmälts kunden. Kunden har inte återkallelserätt på order som levererats tjänsteleverantören. Ledningen för Front Capital Ab har bekräftat riktlinjerna för orderutförande. Enligt riktlinjerna strävar Bolaget alltid till att verkställa kundens order på det sätt att slutresultatet ur kundens synvinkel är det bästa möjliga som helhet. KONTROLL AV INTRESSEKONFLIKTER Front Capital Ab har gällande riktlinjer för identifiering och förebyggande av intressekonflikter. Nedan en överblick av dessa riktlinjer. Med intressekonflikt avses en exceptionell situation som kan uppstå t.ex. mellan kunden och tjänsteleverantören när placeringstjänster tillhandahålls och som kan innehålla en betydande risk med hänsyn till kundens intressen. En intressekonflikt kan också uppstå mellan tjänsteleverantören och dess personal eller mellan två kunder. Bolaget strävar i första hand till att identifiera och aktivt förebygga eventuella intressekonflikter bl.a. med hjälp av olika organisatoriska och administrativa åtgärder. Bolaget strävar även till att kontrolleras uppkomsten av möjliga intressekonflikter bl.a. med interna anvisningarna och skolning. KUNDRÅDGIVNING OCH RÄTTSSKYDD Om en kund har frågor om Bolagets tjänster eller avtal eller problem i anknytning till dessa bör kunden kontakta Front Capital Ab utan dröjsmål. Kunden bör utan dröjsmål meddela eventuella fel angående tjänsten eller produkten. Eventuella reklamationer eller krav bör levereras skriftligen till Bolaget. I dylika situationer kan kunden kan även vända sig till följande sakkunniga: Försäkrings- och Finansrådgivningen/Värdepappersnämnden. Värdepappersnämnden verkar under Försäkrings- och finansrådgivningen och rådger, vägleder samt söker lösningar på ärenden gällande värdepappersmarknadslagstiftningen samt innehåll i därtillhörande myndighetsförordnigar, tillämpning av avtalsvillkor, god värdepappershandelssed samt övriga ärenden gällande värdepapperspraxis. Tjänsten är avgiftsfri och är öppen för alla icke-proffessionella kunder som är kunder till en tjänstelevererande bank, värdepappersföretag eller fondbolag. Kontaktuppgifter: Porkkalagatan 1, Helsingfors, telefon , Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer gällande tvister mellan konsumenter och näringsidkare, men behandlar inte ärenden som gäller värdepapper, såsom aktier, obligationer och fondandelar. Klagomålen bör lämnas till nämnden skriftligen. Kontaktuppgifter: PB 306, Helsingfors telefon , ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR Denna information kan komma att ändras. Den ändrade informationen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida samt kan fås från Bolaget. Ändringar och uppdateringar träder i kraft dagen efter att de publicerats. Detta dokument fås från bolagets Internet-sidor samt från Bolaget. 9(11)

10 BILAGA MiFID Kriterier för kategorisering av kunder ALLMÄNT OM KATEGORISERING AV KUNDER Enligt lagen om investeringstjänster bör värdepappersförmedlaren underrätta kunden om att denne har kategoriserats som icke-professionell kund, professionell kund eller godtagbar mottpart. Kundens kategorisering påverkar utsträckningen av investerarskyddet samt tillämpliga procedurbestämmelser. 1. ICKE-PROFESSIONELL KUND Som icke-professionella kunder kategoriseras alla andra kunder än sådana som är professionella kunder eller godtagbara motparter. 2. PROFESSIONELL KUND Följande kunder kategoriseras som professionella kunder: 2.1. FÖRETAG/SAMMANSLUTNINGAR I lagen om investeringstjänster avses med professionell kund följande företag eller sammanslutningar: a) värdepappersföretag, b) kreditinstitut, c) fondbolag och förvaringsinstitut, d) fondbörser, e) clearingorganisationer, utländsk clearingorganisation och värdepapperscentral, f) försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag, g) arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor, h) samfund som avses i 2 5 momentet 6 punkten i lagen om investeringstjänster, i) råvaruhandlare och råvaruderivathandlare som handlar för egen räkning, j) annat samfund än avsett ovan i punktera a-i Storföretag Företag som enligt bokslutet för den senast avslutade fulla räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande kriterier: a) balansomslutning minst euro, b) omsättning minst euro, c) tillgångar 1 minst euro 2.3. Stater, kommuner och deras enheter a) finska staten, b) Statskontoret och statliga affärsverk, c) finländska kommuner och samkommuner, d) landskapet Åland e) utländska stater, f) organ för skötsel av statsskulden, g) utländska staters regionala förvaltningsenheter 2.4. Centralbanker a) Europeiska centralbanken, b) Finlands Bank, c) utländska centralbanker, d) Internationella valutafonden, Världsbanken och andra med den jämförbara internationella institutioner eller organisationer 2.5. Institutionella investerare Huvudsaklig verksamhet är att investera i finansiella instrument 2. Kunden måste uppfylla minst två av följande kriterier: a) kunden har utfört transaktioner med en volym på minst euro i genomsnitt minst tio transaktioner per kvartal på marknaden i fråga under de senaste fyra kvartalen; b) värdet av kundens investeringsportfölj överstiger euro; c) personen som ansvarar för kundens placeringsverksamhet har minst ett års yrkesmässigt erfarenhet av placeringsverksamhet inom finanssektorn På ansökan från kunden själv Kunden kan be om ändring av kategoriseringen till professionell kund. Ansökan skall göras skriftligen och kunden måste uppfylla minst två av följande kriterier: a) kunden har utfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal på marknaden i fråga under de senaste fyra kvartalen; b) värdet av kundens investeringsportfölj överstiger euro; c) kunden arbetar eller har arbetat yrkesmässigt inom finanssektorn minst ett år. 1 Till egna tillgångar räknas bl.a. aktier, andelar och annat motsvarande kapital, överkursfond, fond för verkligt värde, övriga fonder och ackumulerade vinstmedel. 2 Inklusive företag som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra finansiella transaktioner 10(11)

11 BILAGA 3. GODTAGBAR MOTPART Följande kunder kan kategoriseras som godtagbar motpart: 3.1. Sammanslutningar Samma grupp sammanslutningar som i grupp 2. Professionell kund / 2.1. Sammanslutningar 3.2. Storföretag Företag som uppfyller kraven på professionell kund framställda i punkt 2. Professionell kund / 2.2. Storföretag, som ger sitt uttryckliga samtycke till att bli behandlad som en godtagbar motpart Stater, kommuner och deras enheter Samma enheter som i punkt 2. Professionell kund / 2.3. Stater, kommuner och deras enheter Centralbanker 3.5. På basen av ansökan om att bli behandlad som professionell kund Kund, som enligt förutsättningarna i punkt 2.6. kan ansöka om ändring av kategoriseringen till professionell kund kan därutöver ansöka om att bli behandlad som godtagbar motpart gällande sådana tjänster och transaktioner för vilkas del kunden kan kategoriseras som professionell kund. 4. ÄNDRING AV KUND KATEGORISERING Enligt lagen om investeringstjänster har kunden rätt att be om ändring av kategoriseringen. Ansökan bör göras skriftligen. En professionell kund omfattas inte av investerarskyddet enligt procedurbestämmelserna i lagen om investeringstjänster och inte heller av skyddet i ersättningsfonden för investerare. Kunden skall då skriftligen bekräfta att den är medveten om nämnda begränsningar och förstår deras innehåll. Professionell kund En professionell kund kan skriftligen be om ändring av kategoriseringen till icke-professionell kund. En icke-professionell kund omfattas av investerarskyddet enligt procedurbestämmelserna i lagen om investeringstjänster och skyddet i ersättningsfonden för investerare. Om en i punkt 3.5 avsedd professionell kund ber om ändring av kategorisering till godtagbar motpart, är Front Capital Ab skyldig att bedöma om kunden uppfyller kriterierna för att bli kategoriserad som godtagbar motpart. Om kundens ansökan godkänns skall kunden underrättas skriftligen. Kunden skall också underrättas att den inte hör till det lagstadgade investerarskyddet och inte heller till skyddet i ersättningsfonden för investerare. Kunden skall då skriftligen bekräfta att den är medveten om nämnda begränsningar och förstår innebörden av dem. Godtagbar motpart En godtagbar motpart kan skriftligen be om ändring av kategorisering till professionell eller ickeprofessionell kund. Icke-professionell kund En icke-professionell kund kan be om ändring av kategorisering till professionell kund om den uppfyller minst två av följande kriterier: kunden har utfört minst tio transaktioner av betydande storlek (minst euro) på ifrågavarande marknader per kvartal under de senaste fyra kvartalen; värdet av kundens investeringsportfölj överstiger euro; Kunden arbetar eller har arbetat yrkesmässigt inom finanssektorn minst ett år. Utgående från kundens ansökan bedömer Front Capital Ab kundens beredskap att göra självständiga investeringsbeslut och förmåga att förstå vilka risker dessa innebär. Om kunden på basen av bedömningen uppfyller kraven skall ansökan godkännas. Front Capital Ab meddelar kunden skriftligen följderna av kategoriseringen som professionell kund. 11(11)

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER Detta är en översatt version av det ursprungliga dokumentet skrivet på finska, som gäller i fall av innehållsmässig konflikt. UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO

Läs mer

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors.

WIP är inskriven i det av patent- och registerstyrelsen upprätthållna handelsregistret med FO-numret 1029199-9. Företagets hemort är Helsingfors. INFORMATION GÄLLANDE WIP OCH DESS UTBUD AV INVESTERINGSTJÄNSTER SAMT INFORMATION GÄLLANDE DE FINANSIELLA INSTRUMENTENS NATUR OCH OM TYPISKA RISKER, SAMT OM FÖRHANDSINFORMATION GÄLLANDE FINANSIELLA TJÄNSTERS

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

De koncernbolag som har registrerats i Finland är införda i handelsregistret, som upprätthålls av Patentoch registerstyrelsen.

De koncernbolag som har registrerats i Finland är införda i handelsregistret, som upprätthålls av Patentoch registerstyrelsen. 1.4.2014 1. ALLMÄNT I detta dokument har man samlat den information om tillhandahållaren av placeringstjänster och de tillhandahållna tjänster som förutsätts i lagen om investeringstjänster och i de myndighetsbestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon.

T.2 1.4.2010. Spararen kan i regel sköta sina ärenden med Evli Bank Abp genom EvliNet-tjänsten och/eller per telefon. 1(7) FÖRHANDSUPPGIFTER OM BUNDET LÅNGSIKTIGT SPARANDE 1. Allmänt Detta meddelande omfattar information om Evli Bank Abp och Evlis tjänster i anslutning till bundet långsiktigt sparande i enlighet med det

Läs mer

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 30.5. - 23.6.2011 1 Front Avior Sektor 1 Front Avior Sektor - aktieindexrelaterat Certifikat utan kapitalgaranti - placeringstid 1-5 år Vad? Varför? Riskfaktorer

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 2.11. - 20.11.2009 1 Certifikatet Nokia 2012 2 Placeringswarranten BRIC Valuta 2012 1 Sijoituswarrantti Aktierelaterad Certifikatet Nokia 2012 Myynnissä 17.8

Läs mer

Marknadsföringsbroschyr

Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Försäljningsperiod 13.9. - 15.10.2010 1 Front Castor Telecom 2 Front Regulus Ryssland 1 Front Castor Telecom - 1-5 -årigt aktierelaterat Certifikat utan kapitalgaranti Vad? Varför?

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH MED DEM SAMMANHÄNGANDE RISKER

INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH MED DEM SAMMANHÄNGANDE RISKER 12.03.2012 1. INFORMATION OM RISKER, VILKA HÄNFÖR SIG TILL FINANSIELLA INSTRUMENT Till placeringsverksamheten förknippas alltid en ekonomisk risk. Avkastningen kan utebli och kunden kan till och med förlora

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FRÅN PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB (Prima Kapitalförvaltning) Prima Kapitalförvaltning är registrerad

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-06-08) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG

FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG FONDPROSPEKT FÖR PLACERINGSFONDER FÖRVALTADE AV SELIGSON & CO FONDBOLAG 15.2.2013 Enkelt är effektivt! Det här är en översättning, den officiella dokumentationen är på finska. 1 SELIGSON & CO FONDBOLAG

Läs mer

FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners

FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB. Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners FONDPROSPEKT ESTLANDER & PARTNERS FONDBOLAG AB Specialplaceringsfonderna Estlander & Partners Commodity, Innehållsförteckning Dynamic, Freedom och Presto 1 Februari 2015 1. Viktig information... 3 1.1.

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2014-01-28) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade

Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab. Fondprospekt i Finland registrerade Alfred Berg Kapitalförvaltning Finland Ab Fondprospekt i Finland registrerade fonder Uppdaterat 6.5.2015 Kontaktinformation Alfred Berg Fondbolag Ab Norra esplanaden 37 A, 3. vån. 00100 HELSINGFORS Telefonväxel

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KUNDAVTAL

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KUNDAVTAL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KUNDAVTAL 1. Syfte och tillämpningsområde för kundavtal Med detta avtal stadgas de allmänna villkoren i kundförhållandet mellan Kunden, Värdepappersföretaget och Banken. Kundavtalets

Läs mer

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011

GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 GRUNDPROSPEKT 18.5.2011 Ålandsbanken Abp Masskuldebrevsprogram och Warrant- och Certifikatprogram 1.000.000.000 euro Detta grundprospekt har upprättats i enlighet med Finlands värdepappersmarknadslag (495/1989),

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer