Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), Helsingfors t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondsparande. Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), 00180 Helsingfors t.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi"

Transkript

1 Fondsparande Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), Helsingfors t

2 Introduction av Sp-Fondbolag Ab Sparbanksfonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab som är ett inhemskt fondbolag som ägs av de finländska Sparbankerna. Bolaget inledde sin verksamhet i maj 2003 och dess mål är att erbjuda Sparbankens kunder konkurrenskraftiga fonder för långsiktigt sparande med beaktande av kundens behov. Sp-Fondbolag har 17 anställda som är proffs inom branschen. Placeringsfonderna som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab är registrerade i Finland och uppfyller kraven enligt lagen om placeringsfonder. Bolaget har ett av finansministeriet beviljat verksamhetstillstånd och dess verksamhet övervakas av Finansinspektionen i Finland. Samhällsansvar Sp-Fondbolag har varje år varit med om att stöda olika välgörenhetsmål som arbetar för barnens bästa såväl i Finland som utomlands. World Vision Finland är en kristlig och humanitär utvecklingssamarbetsorganisation som främjar barnens levnadsförhållanden och rättigheter och den är en självständig medlem av världens största fadderbarnsorganisation World Vision. Målet är en permanent/bestående förändring med ökat välmående för barn, familjer och samfund. Hållbara resultat byggs tillsammans med familjerna och samfunden. World Vision i Finland har inlett ett fadderprogram även med företag. Våren 2011 beslutade vi att gå med i fadderverksamheten och valde en liten flicka i Sri Lanka till vårt fadderbarn. Via fadderprogrammet stöder vi utvecklingen av levnadsförhållandena i hela bygemenskapen. Vi fortsätter att understöda biståndsobjekt i Finland och bär genom detta på ett naturligt sätt vårt samhällsansvar. 2 Fondsparande Uppdaterad

3 LÅT DIN DRÖM BÖRJA GRO, VI SER TILL ATT DEN VÄXER.

4 Vad är placeringsfond? Vad är en placeringsfond? En placeringsfond samlar ihop medel från olika kunder och placerar dem i flera placeringsobjekt, till exempel aktier, ränteplaceringar och övriga värdepapper. Dessa objekt bildar tillsammans en fond. Orsaken till att placeringsobjekten är flera är att risken blir mindre när den sprids än om medlen placeras direkt i ett enskilt objekt på marknaden. Fonderna förvaltas av proffs inom placeringsbranschen som fondbolaget har anställt. De ansvarar för att placera medlen i enlighet med fondens stadgar. När en fondplacerare placerar köper han eller hon av fondandelarna i placeringsfonden och blir därigenom en av fondandelsägarna. Andelsägarna äger tillsammans medlen i fonden. Fondbolaget äger inte de fonder som den förvaltar och kan inte använda fondens medel för att täcka sina egna ansvar. Fondens kapital varierar beroende på hur många nya placeringar fonden mottar och hur många place ringar som löses ut. Vidare varierar kapitalet utifrån hur förän dringar i börskurserna och räntenivån påverkar värdet av fondens placeringar. Varje placeringsfond har regler för sin verksamhet och en placeringspolicy som godkänts av Finansinspektionen och efterföljandet av dem övervakas noggrant. Fördelar med fondsparande Till de fördelar som fondsparande erbjuder hör bland annat: Enkel och lätt placeringsverksamhet: I Sp-Fondbolag är det erfarna proffs som svarar för placeringen av medlen. Experter följer dagligen med marknaden och fattar placeringsbeslut utifrån färska ekonomiska översikter och forskningsdata. Beskattningsfördelar: Enligt lagstiftningen i Finland är placeringsfonder skattefria samfund. De betalar allstå inte skatt på försäljningsvinster eller utdelning eller räntor, med andra ord kan portföljförvaltaren omplacera kapitalet och avkastningen till fullt belopp på marknaden. Fondspararen betalar skatt först i det skedet när han eller hon säljer av sina fondandelar. Se under Beskattning. Myndighetstillsynen bidrar till att säkerställa placerarskyddet. Daglig uppföljning av hur en fond utvecklas är lätt på fondbolagets webbsida Hur fastställs priset på en fondandel? Priset på en fondandel bestäms genom att dividera marknadsvärdet på fondens placeringar minus förvaltnings- och förvaringsarvodet med det aktuella antalet fondandelar. Fondandelarnas värde vid köptidpunkten bestämmer hur många andelar man kan köpa för ett visst eurobelopp. Man får till exempel för 50 euro 1 andel värd 50 euro och för 200 euro 4 andelar. I exemplet har teckningsprovisionen inte beaktats. Hur köper och säljer man fondandelar? Du placerar i en fond genom att teckna fondandelar enligt det dagsvärde för andelen som fondbolagen har beräknat. När placeraren vill omvandla sina fondandelar till kontanter, inlöser fondbolaget dem på motsvarande sätt till dagsvärdet. Du kan teckna eller lösa in Sparbankens placeringsfonder i Sparbankens samtliga kontor eller Sparbankens nätbank. Storplacerarens fördelar: Placeringsfonderna idkar i allmänhet handel med stora värdepappersposter för mindre kostnader än en privat placerare. Möjlighet att begränsa riskerna: En placeringsfond sprider sina placeringar över flera olika objekt och minskar därigenom effektivt på riskerna. Som fondsparare kan du själv välja den fond som passar bäst för dina mål. Du får bakgrundsstöd av den expertis som Sparbankens placeringsrådgivare har. Köp och försäljning av fondandelar går snabbt: Det går både enkelt och snabbt att köpa fondandelar. Inlösning eller försäljning av andelar går enkelt och utan besvär. I Sparbankens placeringsfonder kan du omvandla dina fondandelar till pengar varje bankdag. 4 Fondsparande Uppdaterad

5 Olika fondtyper Korträntefonder Korträntefonder placerar medlen i kortfristiga penningmarknadsinstrument till vilka hör bland annat statsskuldförbindelser som är föremål för handel på penningmarknaden, bankcertifikat och bankernas inlåningar, kommunernas kommuncertifikat, företagens företagscertifikat och kortfristiga obligationer. Företagscertifikat är förenade med större risk än statens skuldförbindelser eller kommuncertifikat och därför kan även avkastningen på fonder som placerar i dem vara något högre. Korträntefonderna delas upp i kontantfonder, penningmarknadsfonder och övriga korträntefonder. I kontantfonder är den genomsnittliga löptiden för ränteplaceringar till följande räntejustering under 60 dagar och den genomsnittliga löptiden till återbetalningen av ränteplaceringarna är under 120 dagar. I penningmarknadsfonder är den genomsnittliga löptiden för ränteplaceringar till följande räntejustering under 6 månader och den genomsnittliga löptiden till återbetalningen av ränteplaceringarna är under 12 månader. Den genomsnittliga durationen, dvs. den genomsnittliga med kapital viktade placeringstiden som beskriver ränterisken för placeringar i de övriga korträntefonderna, är under ett år. Detta innebär till exempel att när räntenivån stiger på en gång med en procentenhet, sjunker nuvärdet på fondens placeringar med mindre än 1 procent. Långräntefonder Långräntefonderna placerar sina medel till största delen i långfristiga obligationer och övriga ränteinstrument vars lånetid är över ett år. Lånen kan emitteras av stater, övriga offentliga samfund och företag. Fonder som placerar i statens och offentliga samfunds lån kallas ofta obligationsfonder, fonder som placerar i företagslån kallas för företagslånefonder och fonder som placerar i företag med högre risk kallas i sin tur high yield-fonder. Risker i samband med räntefonder: 1. Med emittentrisk (kreditrisk) avses låntagarens förmåga att återbetala räntan på lånet och kapitalet på förfallodagen. Säkrast i fråga om denna risk är obligationer emitterade av staten och övriga offentliga samfund och mest riskfyllda är obligationer emitterade av företag. Ränteavkastningen är mindre för obligationer förenade med mindre risk och störst för de mest riskfyllda obligationerna. 2. Ränterisken uppstår av ränteförändringar. När räntorna stiger sjunker obligationernas värde och när räntorna sjunker stiger i sin tur värdet. Ränterisken är minst för korta räntepapper. Räntefondernas avkastningsmål är att överskrida placeringarnas jämförelseindex. Blandfonder Blandfonder placerar i såväl aktier som räntebärande objekt vilket gör det möjligt att ändra på tyngdpunkten i placeringarna utifrån marknadsläget. Vikterna mellan ränte- och aktieplaceringar och fluktuationsgränserna för dem fastställs i allmänhet i fondens stadgar. Ju högre aktievikten kan vara desto större marknadsrisk är fonden förenad med. Avkastningen på en blandfond består av avkastning från aktie- och räntemarknaden. Det är också möjligt att låta bli att fastställa vikterna av aktierna och räntorna i fonden: de är beroende av marknadsläget. I sådana fall kan fonden placera största delen av sina medel i aktier eller vara en nästan renodlad räntefond. Aktiefonder Aktiefonder placerar sina medel till största delen i aktier. Aktiefonderna kan uppdelas till exempel utifrån placeringsobjekten, det geografiska läget, bolagens bransch eller sektor eller storleken på bolagen. Placeringsområdet kan vara till exempel Finland, euroområdet, Europa, Norden, hela världen eller tillväxtmarknaderna, till exempel Ryssland, Baltikum, Latinamerika eller Asien. En aktiefond kan också placera sina medel i bolag av en viss typ eller storlek, till exempel i stora och stabila globalt verksamma företag, dvs. blue chip-bolag eller i små och medelstora företag, dvs. small cap-bolag. En placeringsfond kan specialisera sig genom att placera i en viss bransch, exempelvis skogsindustri, läkemedelsindustri, bioteknik eller telekommunikation. Fonden kan också vara etisk vilket innebär att placeringsobjektens etiska inställning eller samhällsansvar betonas i placeringsverksamheten. Fondens risknivå kan härledas utifrån placeringspolicyn. En internationell fond som placerar i olika branscher är förenad med mindre risk än till exempel en fond som placerar enbart i en viss bransch. Fonder som placerar på tillväxtmarknader är i allmänhet förenade med större risker än fonder som placerar i utvecklade länder. Avkastningsmålet för aktiefonder är i allmänhet att överskrida det jämförelseindex som valts utifrån placeringsobjekten, till exempel aktieindexet eller branschindexet för ett bestämt område. Alla fonder har inte nödvändigtvis ett jämförelseindex. Fondsparande 5

6 Specialplaceringsfond Lagen om placeringsfonden delar upp placeringsfonderna i två grupper: placeringsfonder i enlighet med fondföretagsdirektivet eller så kallade UCITS-placeringsfonder och specialplaceringsfonder. Lagen fastställer för placeringsfonder enligt fondföretagsdirektivet detaljerade regler om hur risker som är förenade med placeringsverksamheten ska spridas, medan en specialplaceringsfond i sin tur kan avvika från dessa krav enligt direktivet. En specialplaceringsfond kan också avvikande från de i fondföretagsdirektivet avsedda placeringsfonderna placera alla sina medel i andelarna i endast en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller kraven enligt fondföretagsdirektivet. Hedge fund är en gemensam benämning på mycket olika specialplaceringsfonder. De traditionella placeringsfondernas framgång baserar sig på stigande marknadspriser. Målet för hedge fund-placeringsfonderna är i allmänhet en positiv avkastning under alla marknadsförhållanden. Denna absoluta avkastning baserar sig på en aktiv placeringspolicy och användning av placeringsinstrument som skiljer sig från de traditionella fonderna. En hedge fund kan till exempel placera i aktier i börsnoterade och icke-noterade bolag, olika ränteobjekt och derivat eller i råvaror. Deras riskprofiler varierar utifrån fondens placeringspolicy. 6 Fondsparande Uppdaterad

7 Risker förenade med fonder Marknads- och företagsrisk Alla aktieplaceringar är förenade med en marknadsoch företagsrisk. Med marknadsrisk avses den allmänna utvecklingen på marknaden som är fondens placeringsobjekt och som inverkar på fondens värde. Med företagsrisk avses i sin tur risken i samband med hur ett företag som utgör placeringsobjekt klarar sig under konjunkturväxlingar. Direkta aktie- och aktiefondplaceringar är förenade med hög risk om placeringen är kortfristig. Av denna orsak är rekommendationen att aktiefonder görs för minst fem år. Aktier har som långfristig placering gett den bästa avkastningen. Det är möjligt att minska på företagsrisken genom att sprida placeringarna på flera företag och branscher. Det är inte möjligt att avlägsna marknadsrisken i sin helhet, men portföljförvaltaren kan delvis skydda sig med hjälp av derivat mot marknadsförändringar. I ränteplaceringar utgörs marknadsrisken av räntefluktuationer, det vill säga ränterisken. När räntorna stiger sjunker ränteplaceringarnas värde och när räntorna sjunker stiger i sin tur värdet. VINST/FÖRLUST MED RÄNTOR Ränteplaceringar är dessutom förenade med en emittentrisk, det vill säga kan emittenten klara av räntorna på lånet och återbetalningen av kapitalet. Emittenten kan också vara ett företag, en kommun eller stat. Företagslånefonder som placerar i obligationer emitterade av företag anses vara mer riskfyllda. Valutarisk Om placeringarna görs i en annan valuta än placerarens hemvaluta är placeringarna förenade med en valutarisk, det vill säga en risk för att valutorna fluktuerar i förhållande till hemvalutan. Det är till exempel till fördel för en fond som placerar i amerikanska aktier om dollarn blir starkare i förhållande till euron. På motsvarande vis blir fonden lidande om dollarn försvagas. Placeringspolicy Fondens placeringspolicy ger också en antydan om riskerna i anknytning till fonden. Riskpolicyn framgår av fondens stadgar. Hur väljer du en lämplig fond? Innan du väljer en fond lönar det sig att fundera på följande saker: Tid För hur lång tid vill du placera dina pengar? med andra ord när vill du ha tillgång till dina besparingar? Risk Hur mycket får värdet på besparingarna variera? med andra ord hur stor vilja att ta risker respektive risktålighet har du? Avkastning Hurdan avkastning förväntar du dig att få på placeringen? Placeringar är alltid förknippade med risker. Storleken på risken är beroende av placeringspolicyn: ju större avkastning man vill ha desto sannolikare är det att värdet på placeringen fluktuerar. Om den planerade placeringstiden är mycket kort är det bättre att välja fonder med mindre risk och även mindre förväntad avkastning. Ju längre den planerade spartiden är desto större del är det befogat att placera i en aktiefond, om viljan att ta risker och risktåligheten kan tåla svängningarna på aktiemarknaden. Regelbundet fondsparande och tiden jämnar ut konjunktursvängningarna och de innehåller också möjligheter: när kurserna är låga får man fler fondandelar för samma sparsumma. Kortfristig beredskap/bindning 1 12 mån, hantering av den egna betalningsförmågan: konton och korträntefond Plan på medellång sikt 2 5 år: tidsbundna konton, ränte- och kombinationsfonder, indexlån, sparförsäkring och debenturer Plan på medellång sikt över 5 år: kombinations- och aktiefonder, aktieplaceringar, spar- och pensionsförsäkringar Förväntad avkastning Den förväntade avkastningen på räntefonder är lägre (2 % 5 % p.a.) och kräver mindre risktålighet. Den förväntade avkastningen på kombinationsfonder är större (5 % 7 % p.a.), men kräver en relativt stor risktålighet. Den förväntade avkastningen på aktiefonder är större (8 % 9 % p.a.) än för kombinationsfonder och kräver god risktålighet. Fondsparande 7

8 Vilja att ta risker och risktålighet Innan du inleder fondsparande är det viktigt att tänka igenom hur stor din vilja att ta risker och din risktålighet är. Nedan finns ett schema som beskriver utvecklingen av fyra olika portföljer. Tack vare detta balanserar det månatliga sparandet risken till följd av kursfluktuationer kk Den lägsta svarta linjen beskriver utvecklingen av tre månaders Euriborräntan. Den ljusblå linjen beskriver utvecklingen av en portfölj som omfattar europeiska aktier och ränteplaceringar. Aktievikten är % och resten är korta och långa ränteplaceringar. Eftersom aktievikten i portföljen är liten är upp- och nedgångarna i portföljen behärskade. Detta betyder att risken och avkastningen är behärskade. I den följande gråa linjen är aktievikten 50 procent, vilket betyder att fluktuationer på aktie- och räntemarknaden inverkar redan något starkare på portföljens utveckling. Detta kräver redan något större risktålighet. I den ljusgröna linjen är aktievikten redan 80 procent och i den mörkblå 100 procent. Svängningarna i en aktiefond är häftigare och kräver högre risktålighet och längre placeringstid. Vilken nytta har du av ett fondsparavtal? De största fördelarna med fondsparande grundar sig på långsiktigt och regelbundet sparande. Detta förverkligas när du ingår ett fondsparavtal. Då placeras en summa som du har bestämt regelbundet i en fond som du har valt. Du kan i ett senare skede byta fond, summa eller placeringsintervall, men tanken är alltid att sparandet är långsiktigt. 1. Du börjar med att spara 100 /månad och får en andel i en fond för summan. Du sparar varje månad hundra euro, men värdet på fondandelarna sjunker när börsen sjunker. 2. Du köper varje månad fondandelar för sjunkande priser. 3. Börsen har backat 55 procent och värdet på en andel har sjunkit till 45 euro. Nu får du för samma hundralapp fler andelar än tidigare. Man kan säga att fondandelarna på sätt och vis säljs på realisation. 4. Börsen börjar stiga och värdet på en andel har stigit till 65 euro. Eftersom du har köpt flera andelar billigare har du redan i detta skede förtjänat tillbaka den temporära nedgången i värdet på grund av kursnedgången. 5. Börskurserna har återhämtat sig till samma nivå som när du inledde sparandet. Värdet på dina sparade medel har dock stigit med 43 procent. I exemplet har teckningsprovisionen inte beaktats. Kursförändringar är också möjliga när du sparar långsiktigt. När kursutvecklingen är sjunkande kan du köpa fler andelar för samma summa och sedan dra nytta av avkastningen på dem när kursutvecklingen vänder uppåt igen. När du gör ett fondsparavtal i Sparbanken blir du delaktig av utvecklingen på den internationella placeringsmarknaden, drar nytta av den yrkeskunskap som våra specialister inom placeringsbranschen besitter och erhåller lätt en diversifierad portfölj. 8 Fondsparande Uppdaterad

9 Kostnader för fondsparande Kostnader för fondsparande Det uppstår kostnader för den som tecknat och äger fondandelar. Beloppet framgår ur fondprospektet. En teckningsprovision kan uppbäras för teckning och en inlösningsprovision för inlösning av en andel. Fondbolaget uppbär vidare en förvaltningsprovision för förvaltningen av fonden och en eventuell förvaringsavgift som går till förvaringsinstitutet. Provisionerna fastställs i procent av fondens värde. Förmedlingsprovisionerna för de transaktioner som placeringsfonden utför ingår inte i förvaltningsprovisionen utan de utgör fondens utgifter som ingår i avkastningen för fondens portfölj. När nyckeltalen beräknas ställs de erlagda handelsavgifterna i relation till fondens högsta kapitalvärde och anges i procent i års- och halvårsrapporten. Fondbolagets förvaltningsprovision är den ersättning som fondbolaget får för kostnaderna för analyser, placeringsverksamhet, värdeberäkning, rapportering och underhåll av fondandelsregistret och marknadsföringen av fonden. Förvaringsinstitutet förvarar placeringsfondens medel och övervakar fondbolagets verksamhet och för detta arbete debiterar förvaringsinstitutet från placeringsfondens medel ett årligt arvode som kan debiteras av fonden. Arvodena varierar mellan de olika fonderna. Endast tecknings-, växlings- och inlösningsavgifterna/provisionerna kan avdras från försäljningsvinsten. Ytterligare information finns i fondernas stadgar och fondprospektet som kan erhållas från Sparbankens kontor och från Sp-Fondbolagets webbplats Hur håller du dig uppdaterad? Du kan se värdena på fondandelarna på Sp-Fondbolags webbplats. Du får varje år en rapport av fondbolaget av vilken framgår innehaven, den influtna avkastningen och eventuella avkastningsandelar. Fondbolaget sänder även en rapport över eventuella avyttringar av andelar och försäljningsvinster eller -förluster för dem. Du kan också se placeringarna i Sparbankens nätbank under Medel. Innan den första teckningen görs får du av Sparbanken fondens stadgar, fondprospektet, årsberättelsen och den senaste halvårsrapporten. Alla dokument finns också på adressen Till innehavarna av A-andelar utbetalas årligen en avkastning vars storlek bestäms av fondbolagets ordinarie bolagsstämma. Till innehavarna av tillväxtandelar utdelas inte motsvarande avkastning utan den lämnas i fonden så att B-andelarnas relativa andel av fondens kapital växer och deras värde förändras inte till följd av utdelning. Medlen stannar kvar i fonden för att ge avkastning och placeraren får sin avkastning när han eller hon i sinom tid avyttrar sin andel. Enligt lagstiftningen i Finland är placeringsfonder skattefria samfund. De betalar allstå inte skatt på försäljningsvinster eller utdelning, med andra ord kan portföljförvaltaren omplacera kapitalet och avkastningen till fullt belopp på marknaden. Den avkastning som utdelas på en fondandel och eventuell försäljningsvinst i samband med inlösning utgör kapitalinkomst för en privatperson på vilken uppbärs kapitalinkomstskatt. Fondbolaget innehåller skatten som förskottsinnehållning i samband med utbetalning av avkastningsandelen. Innehav av fondandelar, fondandelar och överlåtelsevinster är skattefria för icke-kommersiella företag. På andra företag/sammanslutningar tillämpas skattebestämmelserna som gäller för dem. Fondbolaget lämnar uppgifterna om eventuella avkastningsandelar och försäljningsvinster och -förluster direkt till skattemyndigheten. På eventuella vinster från försäljningen av fondandelar uppbärs kapitalinkomstskatt och en eventuell förlust kan avdras från överlåtelsevinsterna under skatteåret eller de följande fem åren. Utbytet av avkastningsandelar i en placeringsfond till tillväxtandelar i samma fond eller vice versa är skattefritt. Om placeringen byts från en fond till en annan som förvaltas av samma fondbolag utgör detta avyttring och det är nödvändigt att betala skatt på en eventuell försäljningsvinst. Vinst = försäljningspris - köppris - tecknings- och inlösningsarvoden/provisioner. Kunden kan under kalenderåret sälja/avyttra fondandelar för ett värde av högst euro eller till exempel aktier utan att vinsten som ingår i dem alls beskattas. Fondandelarna och informationen om eventuella vinster eller förluster ingår i beskattningsförslaget som kunden ska kontrollera. Om informationen avviker från de uppgifter som fondbolaget har meddelat kunden, ska kunden korrigera informationen i skatteförslaget. Läs mer om beskattningen i Placerarens skatteguide, som har getts ut av Börsstiftelsen och som finns på sidan Vinstfördelning och beskattning Placeringsfonder har antingen avkastningsandelar (A-andelar, tillväxtandelar (B-andelar) eller båda, vilket framgår av fondens stadgar. Fondsparande 9

10 Sparbankens fonder

11 Fondsparande Sp-Fondbolag Ab HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. vån), Helsingfors t

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.10.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 Börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Placeringsfondsguide

Placeringsfondsguide Placeringsfondsguide Innehåll Till läsaren... 3 Kort om placeringsfonden... 4 Vad är en placeringsfond?... 5 Hurdana placeringsfonder finns det?... 7 Vilka är riskerna med placeringsfonder?... 11 Vilka

Läs mer

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland

Till Läsaren. Helsingfors 15.6.2012 Sari Lounasmeri verkställande direktör Börsstiftelsen i Finland Placeringsfondsguide 2012 65 Innehåll Vad är en placeringsfond?... 5 Vad är det skäl att uppmärksamma vid valet av placeringsfond?... 7 Hurdana placeringsfonder finns det?... 9 Vilka är riskerna med placeringsfonder?...

Läs mer

Kort om placeringsfonden

Kort om placeringsfonden Innehåll Kort om placeringsfonder 4 Spar- och placeringsobjekt 5 Vad är en placeringsfond? 7 Vad är det skäl att uppmärksamma vid valet av placeringsfond? 9 Hurdana placeringsfonder finns det? 11 Riskerna

Läs mer

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond Stadgar 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Kehittyvät

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 1.11.2016 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Finland Indexfond OMXH25 börshandlad fond UCITS ETF Global

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto Sparbanken Företagslån -placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Företagslån -placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Komplexa finansiella instrument

Komplexa finansiella instrument Komplexa finansiella instrument Risker förenade med fondplaceringar Placeringar är alltid förenade med risker, dvs. osäkerhet i anslutning till avkastningen på placeringen. I praktiken betyder risken möjligheten

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL

oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL oktober 2012 FUSION AV PLACERINGSFONDERNA AKTIA MEDICA OCH AKTIA GLOBAL Välgörenhetsaspekten har varit en hörnsten i Placeringsfonden Aktia Medicas verksamhet i och med att 0,2 % p.a. av fondens förvaltningsprovision

Läs mer

AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4

AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 AKTIA PROFILTJÄNST PORTFÖLJ 4 Aktier, utvecklade marknader Aktia Capital, Aktia Nordic, Aktia Nordic Small Cap, Aktia Europa, Aktia Europe Small Cap, Aktia Nordic Micro Cap, Aktia America, Nomura Japan

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag

Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag Inled regelbundet fondsparande investera för framtiden redan idag Fonder och livsnjutning. Livsnjutning kanske inte är det första du tänker på när du hör ordet fond, ändå kan regelbundet fondsparande vara

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET

FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET FUSIONER OCH STADGEÄNDRINGAR I FONDER SOM FÖRVALTAS AV OP- FONDBOLAGET OP-Fondbolaget Ab:s styrelse har 12.6.2014 fattat beslut om nedan nämnda fusionser i de av bolaget förvaltade placeringsfonderna.

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Långränta -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Långränta placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 SPARFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Med Sparförsäkringen förvaltar du ditt kapital...3 Flexibla försäkringspremier...3 Mångsidiga placeringsobjekt...3 Storplacerarens

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

ETF eller vanlig aktiefond?

ETF eller vanlig aktiefond? ETF eller vanlig aktiefond? Seligson & Co Fondbolag Abp KOSTNADERNAS BETYDELSE? Utgångsläge: placering av 100 000 euro för 25 år Förväntad avkastning: 10 % per år Två alternativ: Kostnadseffektiv: helhetskostnader

Läs mer

Sparbanken Småföretag -placeringsfond

Sparbanken Småföretag -placeringsfond 1 Sparbanken Småföretag -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Småföretag placeringsfond, på finska Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

SWEDBANK ROBUR FONDER AB

SWEDBANK ROBUR FONDER AB SWEDBANK ROBUR FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR ETIKFONDER SWEDBANK ROBUR ETHICA MILJÖ SVERIGE SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE-GLOBAL SWEDBANK ROBUR ETHICA GLOBAL MEGA SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE MEGA SWEDBANK

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 1 Sparbanken Kassa -placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Kassa-placeringsfond (nedan Placeringsfonden), på finska Säästöpankki Kassa -sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie

Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Placeringsfond Danske Invest Nordamerika A k tie Basaktiefonder Förenklat fondprospekt Det förenklade fondprospektet gäller fr.o.m. 31.3.2010. 1 INFORMATION OM FONDEN Placeringsfond Danske Invest Nordamerika

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 12.1.2016. Stadgarna gäller från och med 1.3.2016. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Bankkonton SEB 330100-01133701 FI8633010001133701

Bankkonton SEB 330100-01133701 FI8633010001133701 FONDPROSPEKT ALLMÄN DEL FONDPROSPEKTETS STRUKTUR Detta Alexandria Fondbolag Ab:s (nedan Fondbolaget ) fondprospekt består av själva fondprospektet, faktabladen med basfakta för investerare för samtliga

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Sammanläggning av penningmarknadsfonder

Sammanläggning av penningmarknadsfonder Stockholm oktober 2015 1(3) Sammanläggning av penningmarknadsfonder Vi har beslutat att sammanlägga Folksams och Swedbank Robur MEGA genom att fonderna uppgår i Swedbank Robur. Bakgrunden och syftet till

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 (6) INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. Inledning I detta dokument har vi samlat information om de vanligaste finansiella instrumenten och riskerna med dessa. Den

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2. JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -placeringsfond, stadgar s. 2 JOM Komodo -placeringsfond, stadgar s. 5 Finansinspektionen har fastställt JOM Silkkitie -placeringsfonds stadgar 6.3.2014, och de är i kraft

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund

Viktig information. Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA. Bästa kund Februari 2008 Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA Viktig information Bästa kund Under påsken 2008 kommer Sampo Banks och Sampo Fondbolags system att integreras med Danske Banks system.

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur.

1(4) rfonder. Det innebär bland. än tidigare. utdragna kursfall. g i fonderna. avgifterna som. Miljöcertifierad enligt ISO robur. Stockholm januarii 2014 1(4) Viktig information till dig som sparar i våra TransferT rfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud avv fonder medd hög kvalitet. Det innebär att

Läs mer

Produktfakta för OP-fondförsäkring

Produktfakta för OP-fondförsäkring Produktfakta för OP-fondförsäkring 1 Fördelar med en OP-fondförsäkring ett enkelt sätt att komma in på placeringsmarknaden och sprida dina placeringar mångsidiga sortiment av OP-placeringsfonder som förvaltas

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01.

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2004.01.26 Sparbanken Världen Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Världen-placeringsfond,stadgar

Läs mer

SEB. Fondbolagets ägarpolitik. Anlitande av ombud 1 (9)

SEB. Fondbolagets ägarpolitik. Anlitande av ombud 1 (9) SEB Fondbolag Finland Ab:s fondprospekt 11.6.2015 Enligt lagen om placeringsfonder måste fondbolagen publicera för sina förvaltade fonder förutom fondernas stadgar och basfakta för investerare även fondprospekt.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014

Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Stockholm december 2013 1(4) Africa Equity Sub Fund läggs samman med Afrikafond den 19 februari 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Africa Equity Sub Fund, (Africa Equity Sub Fund), som är registrerad

Läs mer

FONDPROSPEKT. Fondprospektet gäller fr.o.m. 13.11.2013

FONDPROSPEKT. Fondprospektet gäller fr.o.m. 13.11.2013 Fondprospektet gäller fr.o.m. 13.11.2013 Enligt lagen om placeringsfonder ska ett fondbolag utöver fondens stadgar och faktabladet med basfakta för investerare även offentliggöra ett fondprospekt för de

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

OP-pensionsförsäkring

OP-pensionsförsäkring OP-pensionsförsäkring Produktfakta för OP-pensionsförsäkring INNEHÅLL Det lönar sig att spara för en tilläggspension 3 Lagstadgad arbetspension 3 En OP-pensionsförsäkring som planerats just för dig 4 Avkastning

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014

PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PENSIONSFÖRSÄKRINGENS PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA I KRAFT FRÅN 1.1.2014 PRODUKTFAKTA Trygga dina pensionsdagar med pensionsförsäkring...3 1. Lagstadgad ålderspension...3 2. Varför en Pensionsförsäkring?...3

Läs mer

UB AMERIKA PLACERINGSFOND

UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB AMERIKA PLACERINGSFOND UB Amerika en patenterad investeringsprocess som ger resultat UB Amerika-fonden investerar på aktiemarknaden i USA. Fondens portföljförvaltning använder sig av en investeringsprocess

Läs mer

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna.

Fondens placeringsobjekt, riskspridning och placeringsbegränsningar behandlas dessutom i 5 och 6 i de gemensamma fondstadgarna. OP FONDBOLAGET AB Fondens gällande stadgar har fastställts 22.10.2012. Stadgarna gäller från 13.12.2012. STADGAR FÖR PLACERINGSFONDEN OP-EUROPA DIVIDENDBOLAG Fondens stadgar utgörs av de fondspecifika

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer