3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK"

Transkript

1 INFORMATION OM TJÄNSTELEVER- ANTÖREN OCH DE INVESTERINGS- OCH SIDOTJÄNSTER SOM DENNE TILLHAN- DAHÅLLER SAMT SOM INFORMATION OM FINANSIELLA INSTRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER. 1. ALLMÄNT I denna rapport har sammanställts den information om RVM Investium Ab, investerings och sidotjänster som denne tillhandahåller och information om finansiella instrument och till dem anknutna typiska risker som lag om investeringstjänster och relevanta myndighetsföreskrifter förutsätter. Produkt- och tjänstespecifika uppgifter anges i sammanhang när respektive produkten eller tjänsten är erbjuden. Information är given i enlighet med finsk lagstiftning. RVM Investium Ab uppdaterar här givna informationen om det behövs. Uppdateringar finns tillgängliga på hemsidan 2. INFORMATION OF FÖRETAGET RVM Investium Ab Företaget är ett värdepappersföretag, som tillhandahåller i enlighet med sitt verksamhetstillstånd vidarebefordran av order, investeringsrådgivning och marknadsföring av kapitalförvaltning. Företaget agerar också som en bisyssla försäkringsmäkleriföretag. Företagets FO-nummer är Företaget är infört i handelsregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen och det är baserat i Helsingfors. RVM Investium Ab:s huvudkontors post- och gatuadress är Mannerheimsgatan 4, Helsingfors. Företagets huvudkontors telefon nummer är (09) och fax är (09) Myndigheten som kontrollerar och har utfärdat verksamhetstillstånd för värdepappersföretaget är Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, Helsingfors, tel , fax , webbplats Företagets anknutna ombud RVM Investium Ab kan tillhandhålla tjänster genom att använda sina anknutna ombud. RVM Investium Abs anknutna ombud agerar på företagets vägnar och ansvar. Företaget upprätthåller ett offentligt register över sina anknutna ombud, vilket finns tillgängligt i bolagets lokaler på huvudkontoret. Bolaget har meddelat de avknutna ombud som det använder till Finansinspektionen. Företagets anknutna ombud är registrerade i Finland. 3. KOMMUNIKATIONSMETOD OCH -SPRÅK RVM Investium Abs kundtjänst är erbjuden på företagets kontor, samt om kunden önskar, i andra ställe, såsom i kundens lokaler. Efter att ha blivit RVMs kund, en kan uträtta sina ärenden med företaget och dess anknutna ombud genom brev, fax, e-post, telefon och genom att möta deras företrädare personligen. För att öppna ett kundförhållande behövs det ett personligt möte med vår specialist. Kunden kan ge uppdrag om finansiella instrument i ett personligt möte mellan kunden och specialisten. Kapitalförvaltnings service också marknadsförs alltid i ett personligt möte. Förhandsinformation, avtalsvillkor tillhandahålls på finska. Kundbetjäning tillhandahålls på finska om inte annat avtalas separat med kunden. RVM Investium Ab har rätt att skicka skriftligt information om investeringstjänsten till kunden per brev, telefax och e-post, såsom används i genomgående i den relevanta tjänsten eller på annat sätt som överenskommits med Kunden. Användningen av telefax och e-post som kommunikationsverktyg, om avtalats separat med kunden, är anknutna till specifika risker bland annat till följd av att meddelandet eventuellt inte kommer fram, någon utomstående kan få tag på meddelandet eller ändra innehållet i meddelandet. RVM Investium Oy har rätt att lita på äktheten och riktigheten i uppdrag som kommer per telefax eller e-post. 4. TILLHANDAHÅLLNA INVESTERING- STJÄNSTER Investeringstjänster som RVM Investium Ab tillhandahåller innebär vidarebefordran av order, investeringsrådgivning och marknadsföring av kapitalförvaltning. Vidarebefordran av order och investeringsrådgivning kan gälla investeringsfonder och strukturerade produkter. RVM Investium Ab och dess anknutna ombud kan förutom ge investeringsrådgivning till kunden om RVM Investium Abs tillhandahållna investerings- och sidotjänster. RVM Investium Ab erbjuder eller bygger inte egna finansiella instrument och erbjuder inte heller själv kapitalförvaltning. Enskillda villkor som gäller RVM Investium Abs tillhandahållna investeringstjänst anges i avtalet av investeringstjänster. Vidarebefordran av order förmedlar RVM Investium Abs sammarbetpartners investeringsfondandelar och deras tillhandahållna strukturerade produkter och masskuldebrevslån genom att ta emot kunders tecknings- och inlösningsuppdrag av investeringsfondandelar, teckningsåtagande samt försäljnings- och köporder av strukturerade produkter och försäljnings- och köporder av masskuldebrevslån. RVM Investium Ab förmedlar order av investeringsfondandelar till behöriga fondföretag för utförandet. RVM Investium förmedlar order av strukturerade produkter vidare till aktuell tjänsteleverantör av investeringsmedel och order av masskuldebrevslån vidare till aktuell investeringstjänsteleverantör för utförande av dessa order. Villkoren angående förmedling av uppdrag ingår i avtalet om investeringstjänster. Investeringsrådgivning RVM Investium Ab och dess ombud kan ge investeringsrådgivning till deras kunder i fråga om finansiella instrument som de förmedlartill kunden som vissa finansiella instrument. Investeringsrådgivning betyder personliga rekommendationer till kunder på kundens begäran när det gäller transaktioner som avser vissa finansiella instrument när kundens individuella tillstånd är kartlagt för att kunna ge investeringsrådgivning. Investeringsrådgivning är inte allmänna rekommendationer som t.ex. rekommendationer till tillgångsallokering eller köpa, sälja eller inneha rekommendationer. Likaså är marknadsföring inte en del av investeringsrådgivning. För att kunna ge investeringsrådgivning krävs det alltid en lämpliplighetsbedömning där kundens ekonomiska situation, erfarenhet och kunskap av värdepappersmarknaden samt kundens investeringsmål är kartlagda för att RVM kan rekommendera lämpliga finansiella instrument för kunden. RVM Investium Oy har rätt att lita på informationen som kunden ger. Lämplighetsbedömningen syftar till att att ge RVM Investium Ab möjligheten att agera enligt kundens bästa. Därför är det viktigt att kundens representerare ger RVM Investium Ab aktuell och exakt information. RVM Investium Oy har rätt att lita på informationen som kunden ger. Med föregående information ska RVM Investium Ab bedöma om ett råd eller en tjänst överensstämmer med kundens

2 investeringsmål, om kunden finansiellt är i stånd att ta eventuella risker och om kunden har den investeringserfarenhet och -kunskap som behövs för att förstå riskerna med en rekommenderad transaktion. Om RVM Investium Ab inte får tillräcklig information får de inte heller rekommendera de ifrågavarande investeringstjänsterna eller finansiella instrumenten till kunden. Marknadsföring av kapitalförvaltningstjänster RVM Investium Ab och dess ombud kan marknadsföra tjänster tillhandahållna av RVM Abs samarbetspartner till kunder. 5. HANTERING OCH LAGRING AV KUNDTILLGÅNGAR RVM Investium Ab eller dess ombud hanterar eller lagrar inte kundens finansieringstillgångar eller finansieringsmedel. Investeringsfondandelar förmedlade av RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud är lagra i fondandelsregister upprätthållit av behörigt fondbolag. Strukturerade produkter och masskuldebrevslån förmedlade till kunden av RVM Investium Ab eller dess ombud bevaras någon annanstans hos tjänstleverantören som öppnar kontot. Hantering och lagring av kundtillgångar i fråga om kapitalförvaltningstjänster marknadsfört av RVM Investium Ab eller dess ombud har ifrågavarande investeringsbolaget som erbjuder kapitalförvaltnings ansvar för. 6. VERKSAMHETSPRINCIPERNA I VIDARE- BEFORDRAN AV ORDER RVM Investium Ab har definierat verksamhetsprinciper som den följer när den vidarebefordrar order av professionella och icke-professionella kunder vidare för utförande till den som genomför dessa order. Dessa gör det möjligt för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförandet av kundorder för klienter. Också bolagets ombud följer dessa verksamhetsprinciper när de vidarebefordrar uppdrag avseende finansiella instrument för sina kunders räkning. RVM Investium Ab genomför inte själv uppdrag av kunder. RVM Investium Abs ombud skickar de ovan nämnda order från kunder så snabbt som möjligt till RVM Investium Ab, som skickar dem vidare för utförande till den som genomför dessa order. När RVM Investium Ab vidarebefordrar uppdrag till förmedlare som RVM Investium Ab har valt, säkerställer den att förmedlare som den anlitar, har verksamhets politik för att utförning av uppdrag. Denna politik är följd i förhållande till kunduppdrag med tanke på vad som sagt nedan kallade om uppdrag av strukturerade produkter och fonder. När RVM Investium Ab väljer den som genomför dessa order, tar den hänsyn till följande väsentliga delar, när det gäller utförandet av uppdrag: priset av finansieringsmedlet, kostnader som uppstår av utförandet av uppdraget, snabbhet och sannolikhet för att en transaktion kan genomföras och avvecklas, uppdragets storlek och typ; samt eventuella andra relevanta omständigheter. RVM Investium Ab definierar prioritetsordningen av dessa delar enligt följande kriterier: a) kundens särdrag, inklusive kundklassificering, b) karaktär av kundens uppdrag, c) karaktär av de omfattande finansiella instrumenten och d) karaktär av de handelsplatserna, dit uppdraget kan styras. RVM Investium Ab understryker att totala vederlaget ska vara så bra som möjligt när RVM Investium Ab tar hand om uppdraget av en icke-professionell kund. RVM Investium Ab kan beakta, förutom totala vederlaget, också andra faktorer som påverkar indirekt på totalvederlaget som t.ex. illikvida finansiella instrument som till exempel när ett uppdrag av strukturerade produkt är vidarebefordrat, antalet investeringstjänsteleverantör, till dem som uppdraget av produkten dirigeras till utförandet, samt antalet potentiella motparter på eftermarknaden. RVM Investium Ab vidarebefordrar eller ger tecknings- och köporder av strukturerade produkter till märkningsplats och uppdrag av eftermarknader till investeringstjänsteleverantören som utför eftermarknader. Med strukturerade produkter handlas inte på organiserade handelsplatser, utan försäljning och köpandet är gjort direkt mellan kunden och värdepappersförmedlare på så sätt att värdepappersförmedlare bosätter sig i motpart av kunden. Därför har de här produkterna inte likvider eftermarknader och därför är det möjligt att det finns bara en motpart eller att det inte alls finns eftermarknader. RVM Investium Ab vidarebefordrar order av investeringsfondar och fondföretag till behörigt fondbolag för utförandet. Specifika instruktioner som kunden har gett till RVM Investium Ab eller dess ombud, är alltid primära sett till ovan nämna verksamhetsprinciper. Specifika instruktioner av kunden kan därmed innebära att RVM Investium Ab eller dess ombud inte kan vidta åtgärder i enlighet med dessa verksamhetsprinciper. RVM Investium Ab kan tillfälligt avvika från dessa verksamhetsprinciper på grund av störningar på marknaden eller i handelssystemet, vilka gör att följandet av verksamhetsprinciper är omöjligt eller orimligt. Vid störningar ska RVM Investium eller dess anknutna ombud vidta alla skäliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med hänsyn till omständigheterna. RVM Investium Ab utvärderar regelbundet vidarebefordran av uppdrag avseende innehåll och lämpligheten av verksamhetsprinciperna och förmedlingsarrangemang. RVM Investium Ab meddelar på sina hemsida om väsentliga ändringar i verksamhetsprinciper. Lista av investeringstjänsteleverantörer använt av RVM Investium Ab är tillgängligt vid RVM Investium Ab för varje typ av finansiella instrument. 7. HANTERING AV INRESSEKONFLIKTER följer verksamhetsprinciper om kontrollering av intressekonflikter godkända av RVM Investium Abs styrelse för att kunna förebygga och identifiera möjliga intressekonflikter. Med intressekonflikt avses en ovanlig situation i anknyten till investeringstjänsten, exempelvis i förhållandet mellan kunden och RVM Investium Ab eller mellan kunden och RVM Investium Abs anknutna ombud, där kundens intressen kan utsättas för en betydande risk. En intressekonflikt kan även uppstå mellan RVM Investium Ab och dess personal, mellan RVM Investium Ab och dess anknutna ombud samt mellan anknutna ombud och dess personal eller mellan ombud eller mellan två kunder. Det är möjligt att intressekonflikter kan födas när tjänster gällande vidarebefordran av uppdrag, investeringsrådgivning och marknadsföring av kapitalförvaltningstjänster är tillhandahållna. I första hand strävar RVM Investium aktivt efter att känna igen och förebygga intressekonflikter bl.a. genom olika organisatoriska och administrativa åtgärder. Åtgärder varierar beroende av vilka tjänst verksamhet det gäller. Målet med åtgärder är att säkerställa att RVM Investium Abs personal och dess anknutna ombud och dess personal tar hand om deras uppgifter för att skydda kundens intresse ärligt och lojalt. Sätt som RVM Investium Ab och dess anknutna ombud använder för att hantera

3 intressekonflikter är bland annat förebyggandet eller bekämpningen av utbyte av information mellan människor eller aktiviteter t.ex. med hjälp av sådana separata informationssystem samt användning befogenheter, genom en ordentlig separation av funktioner och lokaler, med hjälp av utbildning, personal och ledningens handelsregel, personal och ledningens principer enligt sidoverksamhet och verksamhetsprinciper avsett till vidarebefordran av uppdrag och genom att följa bestämmelserna om sekretess också inom organisation. En del av bolagets personal har ett bonussystem baserat på företagets resultat eller på volym av tillhandahållna tjänster. Men i dessa system försöks det att systemet inte skall leda till en intressekonflikt mellan kunden och tjänsteleverantöres personal. Om en intressekonflikt trots dessa åtgärder inte kan undvikas, berättar RVM Investium Ab åt kunden om intressekonfliktens karaktär och orsaker innan transaktionen utförs. Kunden överväger därefter själv om han trots intressekonflikten vill att transaktionen utförs. I en situation där intressekonflikter föreligger har RVM Investium Ab rätt att vägra tillhandahålla investeringsgstjänster. Riktlinjerna för att identifiera och förebygga intressekonflikter granskas och uppdateras regelbundet av RVM Investiums styrelse. RVM Investium Ab ger på begäran mer information om sin intressekonfliktpolitik. 8. BELÖNINGAR RVM Investium Ab och dess anknutna ombud debiterar inte belöningar eller kostnader från deras kunder när de vidarebefordrar uppdrag, ger investeringsrådgivning eller marknadsför kapitalförvaltningstjänster. Kostnader av RVM Investium Abs verksamhet betalas av belöningar från investeringstjänsteleverantör som kunden har valt och/eller av återbäringar. En återbäring är en procentandel av kostnaden som tjänsteleverantören debiterar från kunden. Dessa investeringstjänsteleverantörer debiterar belöningar och kostnader anknutna till deras egna produkter direkt från kunden. 9. INCITAMENT Incitament betyder enligt lag om investeringstjänster en betalning eller förmån, som RVM Investium Ab kan få eller ge från eller till sin samarbetspartner i samband med vidarebefordran av uppdrag eller markandsföringen av kapitalförvaltningstjänster. RVM Investium Ab och dess anknutna ombud ger till deras kunder på begäran ytterligare information om sådana betalningar och belöningar. RVM Investium Ab har kommit överens om belöningssystem med dessa investeringstjänsteleverantörer, som erbjuder strukturerade produkter, investeringsfonder och masskuldebrevslån den vidarebefordrar eller vars kapitalförvaltningstjänster den marknadsför. RVM Investium Ab kan få återbäringar från tecknings- och inlösenprovisioner, förvaltningsprovisioner av vidarebefordrade investeringsfonder och marknadsförda kapitalförvaltningstjänster och tekningsprovision och uppläggningsavgift av strukturerade produkter och förmedlingsprovision av masskuldebrevslån. Argumentet och antalet återbäringar och belöningar kan variera beroende av investeringstjänsteleverantör och deras produkter. Återbäringar ökar inte kunders kostnader. Återbäringar och belöningar är ersättning till RVM Investium Ab av vidarebefordring och marknadsföringsarbete av bolagets samarbetspartners produkter och tjänster eller kompensation från hantering av dessa tjänster. Med dessa betalas främst kostnader som uppstår från verksamheten. Förutom, med dessa belöningar förbättras kvaliteten av tjänsten som är tillhandahållit till kunden och möjliggörs bred erbjudande och upprätthållande av produkter och tjänster på hög nivå. RVM Investium Oy försöker förhandla villkor avseende återbäringar och belöningar så enhetliga som möjligt med olika investeringstjänsteleverantörer för att undvika intressekonflikter avseende återbäringar mellan RVM Investium Abs och kunden eller mellan RVM Investium Abs anknutna ombud och kunden. 10. TELEFONINSPELNINGAR RVM Investium Abs och dess anknutna ombud kan spela in kundtelefonsamtal. RVM Investium Abs har rätt at använda inspelningar för att utveckla sin kundtjänst, för syften av riskhantering samt som bevis för lösning av möjliga motsättningar. Finansinspektionen har rätt att få på begäran kopior av inspelningar. RVM Investium Abs eller dess anknutna ombud tar inte emot uppdrag avseende finansieringsmedel via telefon. 11. KUNDKLASSIFICERING Allmänt om kundklassificering Enligt lag om investeringstjänster ska RVM Investium Ab och dess anknutna ombud informera varje kund om dennes kategorisering som icke-professionell kund, professionell kund eller godtagbar motpart. Klassificeringen sker direkt med stöd av lagens detaljerade bestämmelser om faktorer som avgör hur kunderna klassificeras. Kundens klassificering inverkar på investerarskyddets omfattning och på de gällande uppförandereglerna. En professionell kund har skyldighet att meddela RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud om ändringar som kan påverka kundens klassificering. Ytterligare information om Kundklassificeringskriterier är tillgänglig på vår hemsida i ställen Kundklassificeringskriterier. Ändring av kundklassificering Kunden har rätt att ansöka ändring till RVM Investium Abs räkning av den kundklassificeringen som är gjort av RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud. Ansökan av ändringen skall vara skriftligt. Ändring av klassificering kan inverka på investerarskyddet och tillämpandet av uppförandereglerna. En professionell kund kan på ansökan bli behandlad som en icke-professionell kund eller en godtagbar motpart. Också en kund som klassificeras som icke-professionell kan på ansökan bli behandlad som en professionell kund. En kund som är klassificerad som en godtagbar motpart kan på ansökan bli behandlat som en professionell eller icke-professionell kund. Förutsättningarna för klassificeringsbyte och frågan om godkännande av kundens ansökan avgörs av RVM Investium Ab från fall till fall. En professionell kund är skyldig att be om behandling av icke-professionell kund om kunden anser att han/hon inte har tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att kunna bedöma och styra risker anknutna till tjänsten eller verksamheten. Investerarskydd Eftersom RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud tillhandahåller som investeringstjänst bara vidarebefordring av uppdrag, investeringsrådgivning och marknadsförning av kapitalsförvaltning, har RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud inte i sin ägo eller förvaltade

4 kundtillgångar. RVM Investium Abs kunder hör inte till skyddandet av ersättningsfonden för investerare avseende bolagets tillhandahållna tjänster. Klassificeringens inverkan på de förfaranden som skall tillämpas 1. Icke-professionell kund Innan ett skriftligt avtal ingås ska en ickeprofessionell kund få avtalsvillkor samt tillräckliga uppgifter om tjänsteleverantören och den avsedda tjänsten. Kunden ska också bli meddelad av väsentliga ändringar som sker kunden skall även underrättas om väsentliga förändringar i uppgifterna. Ovan nämnda för informationen skall ges så att kunden kan ta utskrift av uppgifterna eller spara dem. Uppgifterna kan också ges på tjänsteleverantörens webbsidor, om kunden har gett sitt samtycke till det. a) Bedömning av ändamålsenlighet: När RVM Investium Ab erbjuder en ickeprofessionell kund vidarebefordran av order ska den inhämta uppgifter om kundens investeringserfarenhet och -kunskap angående det finansiella instrumentet eller tjänsten för att bedöma instrumentets eller tjänstens ändamålsenlighet för kunden. Tjänsteleverantören har rätt att lita på de uppgifterna som kunden lämnar. Om RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud anser att ett finansiellt instrument eller en tjänst inte är lämplig för kunden, ska kunden informeras om detta. RVM Investium Ab och dess anknutna ombud ska också meddela kunden ifall ett finansiellt instruments eller en tjänsts ändamålsenlighet inte kan bedömas på grund av att kunden inte har gett alla uppgifter som behövs för bedömningen. b) Bedömning av lämplighet: som tillhandahåller investeringsrådgivning och kapitalförvaltning ska innan de erbjuder en investeringstjänst inhämta tillräckliga uppgifter om kundens finansiella ställning, investeringserfarenhet och -kunskap angående investeringstjänsten eller det finansiella instrumentet samt investeringsmål för att kunna rekommendera finansiella instrument eller tjänster som lämpar sig för kunden. RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud har rätt att lita på de uppgifterna som kunden lämnar. Lämplighetsbedömningen syftar till att ge RVM Investium Ab möjligheten att agera förenligt med kundens bästa. Därför är det viktigt att kundens representant ger RVM Investium Ab aktuell och exakt information. Med ledning av uppgifterna skall RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud bedöma om ett råd eller en tjänst överensstämmer med kundens investeringsmål, om kunden finansiellt är i stånd att ta eventuella risker och om kunden har den investeringserfarenhet och -kunskap som behövs för att förstå riskerna med en rekommenderad transaktion. Om RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud inte får tillräcklig information får de inte rekommendera de aktuella investeringstjänsterna eller finansiella instrumenten till kunden. RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud kan själv värdera hurdan betydelse de ska ge för att kunden inte har gett alla information som behövs för att kunna bedöma lämpligheten. 2. Professionell kund En professionell kund skall ges innan slutande av avtal angående investerings eller sidotjänst tillräcklig information om investeringstjänsten och om karaktären av de finansiella instrument som tjänsten avser och om typiska risker som är förknippade med dem, med tanke på kundens investeringserfarenhet. En professionell kund är endast delvis skyddad av procedurbestämmelser. Bedömning av lämplighet: När RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud tillhandahåller investeringsrådgivning skall innan de erbjuder en investeringstjänst skaffa tillräckliga uppgifter om kundens finansiella situation och investeringsmål för att kunna rekommendera finansiella instrument eller tjänster som lämpar sig för kunden. Tjänsteleverantören har rätt att lita på de uppgifter som kunden ger. Om kunden är direkt enligt lagen klassificerad som professionell kund, kan RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud, när de ger investeringsrådgivning, anta att kunden kan bära ekonomiskt investeringsriskerna som är förknippade med rekommenderade verksamheten om kundens investeringsmål och därför en lämplighetsbedömning inte behövs. Med ledning av informationen ska RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud bedömma om råden eller tjänsterna överensstämmer med kundens investeringsmål. Om tjänsteleverantören inte får tillräckliga uppgifter får den inte rekommendera investeringstjänster eller det finansiella instrument för kunden. RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud avgör själv vilken betydelse det har att kunden inte gett alla uppgifter som behövs för lämplighetsbedömningen. 3. Godtagbar motpart En godtagbar motpart kan skriftligen be RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud att de förfaringssättreglerna som är till för att skydda investeraren skall tillämpas vid transaktioner med den antingen generellt eller i fråga om en viss transaktion. RVM Investium Ab avgör från fall till fall om begäran godkänns. I andra fall är förfaringssättreglerna och investerarskyddsbestämmelserna inte tillämpliga på godtagbara motparter. 12. INFORMATION OM FINANSIELLA IN- STRUMENT OCH TILL DEM ANKNUTNA RISKER A. Allmänt om risker I detta avsnitt finns det en översikt om finansieringsmedel samt om några andra mest allmänna finansieringsmedel och till dem anknutna risker som RVM Investium Ab och dess anknutna ombud tillhandahåller. Nedan presenterade beskrivning är inte uttömmande och den innehåller inte alla möjliga risker anknutna till relevanta finansieringsmedel. Innan investeringsbeslut fattas ska kunden bekanta sig noggrant med villkoren, egenskaper och skyldigheter förknippade med investeringsmedel för att kunna förstå riskerna anknutna till investeringsmedel och möjliga effekter som kan ske från investeringsbeslutet till kundens ekonomiska situation samt skatteeffekter. Det är nödvändigt för kunden att bekanta sig också med investeringsmarknader, olika investeringsalternativ och investeringstjänster. Kunden ska observera att han/hon själv bär risken om värdeändringar i investeringar. Investeringsverksamheten är alltid förknippat med ekonomisk risk. Den avkastningen man eftersträvar kan utebli och det placerade kapitalet kan delvis eller helt gå förlorat. Kunden ansvarar alltid ensam för sina placeringsbeslut. Innan ett investeringsbeslut fattas har kunden anledning att om nödvändigt skaffa lämpliga specialister för varje situation. Det är viktigt att komma ihåg att den underliggande egendomens historiska utveckling utgör ingen garanti för framtida utveckling. Eftersom möjliga investeringsrekommendationer är baserade på informationen som kunden har gett, är det viktigt att

5 kunden ger rätt information om sin situation till kartläggningen av RVM Investium Abs eller dess anknutna ombuds specialist. Kunden ska noggrant bekanta sig med givna investeringsrekommendationer, valda investeringsinstrument och till dem anknutna risker, kundavtal, bekräftelser, rapporter och andra annonser som har lämnats till kunden. Kunden ska omedelbart meddela RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud om fel som kunden har observerat. Kunden uppmanat att spara alla förfrågningsunderlag och andra material som är given under kundrelation. B. Definition av olika risktyper Marknadsrisk risk för att de marknader där placeringen gjorts, i, t.ex. den finländska aktiemarknaden, försvagas eller upphörs att fungera. Kreditrisk risk för att solvensen hos emittent, borgensman eller motpart visar sig vara otillräcklig och vederbörande inte kan fullgöra sina skyldigheter. Ränterisk risk för att ett finansiellt instrument sjunker i värde på grund av förändringar i marknadsräntan. Valutarisk risk för att den utlandsvaluta till vilken innehavet är bundet (t.ex. fondandelar i en fond som placerar i värdepapper i amerikanska dollar) sjunker i värde. Likviditetsrisk risk för att finansiellt instrument inte kan säljs eller köps vid en viss tidpunkt på grund av låg ersättning eller eftersom det inte finns eftermarknad. Motpartrisk risk för att risken av förmågan av affärspartner att uppfylla sina skyldigheter avseende handeln av externa börsen. (Detta kan vara t.ex. om derivat, ränteplaceringar, strukturerade placeringar och valutaaffärer) Hävstångseffektrisk Konstruktionen av derivatinstrument som gör att det finns en risk att prisutvecklingen på den underliggande egendomen får ett stort genomslag i kursen/priset på derivatinstrumentet Företagsrisk betyder en risk avseende framgång av företaget som har utfärdad finansiella instrumentet. C. Information om finansieringsinstrument tillhandahållna av RVM Investium Ab och dess anknutna ombud och information om till dem anknutna risker Investeringsfonder Fondbolaget som värdar investeringsfond samlar medel från privatpersoner samt från sammanslutningar tillsammans och placerar dem i flera olika investeringsmedel som tillsammans utgör en investeringsfond. Investeringsfondverksamheten är under tillsyn. Fondbolaget är ständigt skyldig för att rapportera av sin verksamhet till Finansinspektionen. Investeringsfonderna är ägnade av personer, sammanslutningar och stiftelser som har placerat medel i fonden. Placeringsfonden indelas i sinsemellan lika stora fondandelar, som ger likvärdiga rättigheter till fondkapitalet. Via en fond kan kunden också investera i objekt som han aldrig skulle ha möjlighet att investera direkt i eller till objekt som är okända till investerare och små företag. En investeringsfond har en broschyr och fondbestämmelser godkända av Finansinspektionen. Broschyren och bestämmelserna innehåller information om hurdan investeringsfond i frågan är samt hurdan investeringspolitik den övar. Fonden kan placera t.ex. i aktier (aktiefond), ränteinstrument (räntefond), eller i deras kombinationer (kombinationsfond). Fonden kan också placera i en annan fond(fond-ifonder). Enligt indelningen i vinstdelar är investeringsfonder dividerade i fonder som delar vinst t.ex. varje år och i tillväxtfonder, där vinsten ökar fondandelens värde. I densamma fond kan det finnas både intäktoch tillväxtaktier. I fondens regler kommer också fram mål och begränsningar av investeringsverksamheten. Investeringsfond placerar tillgångar som den har fått av försäljning av fondandelar enligt investeringsstrategin godkänd i fondens regler. De flesta investeringsfonderna följer i sin placeringspolitik princip om diversifiering av risker. Några fonder dock avviker från dessa principer, då är de kallade specialplaceringsfonder. Fondens risknivå är beror på fondens investeringsstrategi och därmed på investeringsobjekt. Genom att diversifiera investeringstillgångar i mer än ett placeringsobjekt, som är oberoende av varandra, kan totalrisken minskas avseende ett enkelt investeringsobjekt. Några placeringsobjekt har mer risk än andra. Investeringsobjekt kan bli lättpåverkade av risker som beror på utgivaren samt av juridiska och politiska risker. Fonder är i huvudsak dagligen likvida, men likviditet av fonder kan vara begränsad i regler t.ex. på grund av exceptionella marknadssituationer, för fondandelsägares intresse eller på grund av placeringspolitik som är fört av fonden (likviditetsrisk). Förutom kan inlösningar av specialplaceringsfond andelar vara möjliga endast vid en given tidpunkt t.ex. en gång i månad eller mer sällan. Ändringar i valutakurser påverkar fondvärder av främmandevalutafonder (valutarisk). Fondbolaget är skyldig att lösa in andelarna i de fonder som det förvaltar. betalas kostnader, som administrativ- och förvaringsprovision från investeringsfond medel. Deras storlek varierar beroende på fonder. De ska identifieras i en förenklad fondbroschyr. I förenklade fondbroschyren finns det beskrivning av egenskaper av investeringsfonden och till det anknutna risker. Strukturerade produkter Strukturerade produkter betyder vanligen investeringar i form av masslån eller deposition, som bildar i huvudsak av räntekomponent och riskfylld derivatsinslag eller av en annan riskfyllddel. Avkastningen av strukturerad produkt är vanligen bunden till utvecklingen av valda underliggande tillgång. Underliggande tillgång kan vara t.ex. aktier, aktieindex, ränta, fonder, valuta, råvaror, kreditrisk eller olika kombinationer av dessa. Strukturerade produkter kan vara mycket komplexa i struktur och samt icke-kapitalskydda, därför ska investeraren bekanta sig noggrant med egenskaper och risker av placeringsobjekt innan ett investeringsbeslut fattas. Den vanligaste strukturerade produkten är indexlån, då har investeraren möjlighet att få som avkastning specifik procentuell del av den möjliga positiva utvecklingen av referensindex (t.ex. aktieindex) som valt som underliggande tillgång. Värden av underliggande tillgång av lånet kan under lånperioden utveckla positivt eller negativt. Kastningsstrukturet kan innehålla hävstångseffekter, på grund av vilka, även små ändringar i utvecklingen av underliggande tillgång kan ha en stor effekt på värde och avkastning av strukturerade produkten(hävstångscertifikat). Beräkning av ränta och avkastningsfaktor påverkar beräkningen av kastningen. Eftersom strukturerad produkt vanligen innehåller räntekomponent, som strukturerade masskuldebrevslån, är produkten anslutet med ränterisk. Marknadsräntors sjunka höjs värden av eftermarknaden och ökning i räntenivån minskar det när andra faktorer är oförändrade. Indexlån är planerat för att hålla tills förfallodagen. Om investerare försäljer en sådan placering innan förfallodagen, har han/hon risk anslutet till marknadsutveckling (marknadsrisk) och eftermarknadslikviditet(likviditet srisk). Eftermarknadspris kan i försäljningssituation vara lägre än när lånet är tecknat, därför finns det risk att kapitalförlust medförs till investerare av placeringen. Vissa indexlån kan vara svåra eller omöjliga att

6 försälja under vissa tider. Värdepappersemittenter kan enligt lånvillkor ha rätt att betala lån tillbaka i förtid, då är det också möjligt att antal som skall återbetalas blir lägre än nominellt värde. Investeraren ska rikta uppmärksamhet på möjliga handelsbegränsningar samt värdepappersemittenters rätt till återbetalning i förtid innan placeringsbeslut. Indexlån är alltid anslutet med kreditrisk beroende på värdepappersemittenter. Kreditrisken är alltid förknippad till indexlån. Kreditrisk betyder risk för att värdepappersemittenter inte kan fullgöra skyldigheten att betala när indexlånet blir mogen med andra ord att den inte kan betala lånets nominell eller/och kastning till investerare. Kreditupplysningskategorisering är ett sätt att bedöma kreditrisk, i alla fall bör man komma ihåg, att kreditupplysningskategorisering kan ändra eller den kan bli avlägsnad när som helst. Om indexlån är emitterad i en annan valuta än euro, är lånet härvid förknippade också med valutarisk. Också underliggande tillgång kan innehålla valutarisk. Insättningsgarantin är inte gällande med indexlån. Warranter Warranter är derivatinstrument baserat på värdepapper, som vanligtvis handlas med på börsen. Warrantens underliggande tillgångar kan exempelvis bestå av aktie, index, nyttighet eller en kombination av dessa. Hävstångseffekt kan andvändas i warranter, vilket leder till att dess värde kan variera kraftigt. Beroende på villkor berättigar warranten innehavaren att få rätt, men inte skyldighet, att köpa (köpswarrant) eller försälja (försäljningswarrant) warrants underliggande tillgång i en viss dag i bestämt pris (lösenpris). Koefficienten för warranten visar i sin tur hur många warranter som behövs för köp eller försäljning av den underliggande tillgången. Om en warrant på slutdagen har ett värde, får investeraren motsvarande belopp antingen i kontanter (kontant slutavräkning) eller i form av värdeandelar (fysisk leverans). Europeiska warranter löses in på slutdagen. Amerikanska warranter kan när som helst under giltighetstiden lösas in av investeraren. Marknadsgarantin som ges av emittenten av warranten spelar en viktig roll i handeln med warranter. Marknadsgarantin innebär att emittenten förbinder sig att ge köp- och säljnoteringar för warranten under hela den kontinuerliga handeln. Villkor av garantin kan varieras kraftigt beroende på värdepappersemitterent och warrant, därför ska investeraren bekanta sig noggrant på dessa. Warranter är anknutna med hög risk. De som placerar i warranter ska vara förberedda för att warranter kan på slutdagen vara värdelösa. Då förlorar investeraren hela köpesumman. Köpwarranten förfaller som värdelös om värdet på den underliggande tillgången på förfallodagen är lägre än lösenpriset på warranten. Säljwarranten i sin tur förfaller som värdelös om värdet på den underliggande tillgången på förfallodagen är högre än lösenpriset på warranten. De vanligaste riskerna anslutna med warranter är marknadsrisk, hävstång risk, kreditirisk och valutarisk. Certifikater Certifikat är värdepapperiserade derivat, dess kastningsprofil varierar på grund av produkt. Det finns två typer av certifikat, börsnoterade och icke-börsnoterade certifikat. Börsnoterade certifikat handlas i börsen. För dem finns det likvider eftermarknader, och deras löptid är vanligen ett par månader. Icke-börsnoterade certifikat har begränsad eftermarknad extern av börsen, eller ingen eftermarknad alls, och deras löptid kan vara flera år. Ickebörsnoterade certifikat är typiskt placeringar anpassade av en särskild marknadssyn. Hävstångseffekt och en mycket hög risknivå är typiska för certifikat. Teckningspriset alltså investerat kapital ska inte återbetalas under inga omständigheter. Möjliga kastningen betalas enligt certifikatvillkor i förfallodagen och kastningen är ofta multipel jämfört till investerat kapital när värden av certifikats underliggande tillgång ökar. Vanligaste risker anknutna till certifikat är marknadsrisk, havstångseffektrisk, kreditrisk, likviditetsrisk, förtidsåterbetalningsrisk (lösenkursen kan vara lägre än teckningskursen) och möjligen valutarisk. Användningen av kredit i placering Investerare har möjlighet att delta i placeringsverksamhet genom lånefinansiering. Om investeringen utvecklar positivt, har lånefinansieringen möjlighet att uppnå större utbyte jämfört med en investering gjort endast med egen finansiering. Investerare ska ta i akt att om investeringen utvecklar negativt eller om investeringen förlorar allt värde, måste investeraren ändå betala krediten tillbaka. Den som övervägar om investering med lånekapital skall alltid bedöma sin förmåga att betala skulder oberoende av lånade investerings utveckling. Lånekostnader kan också öka med stigandet av räntenivån under låneperioden. Om investeringens värde inte är tillräckligt för att täcka säkerhetskravet definierat till lånet, kan investerare få ställa mer säkerheter för sitt lån. D. Information om finansieringsinstrument och till dem anknutna typiska risker Aktier Aktie är aktiebolagets emitterad finansiellt instrument som är enligt eget kapital. Akties värde är baserad på närvarande rådande uppfattningen av värden av aktiebolaget som har emitterat aktien. Aktiernas avkastning består av vinstutdelning och en eventuell värdeökning på aktien bolaget kan ha olika aktieslag. Ett aktieslag har mer röster i bolagsstämma och det andra betalas större utdelningar. Aktie kan vara handelsobjekt på handelsmarknadsplats på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform Aktie kan också vara onoterad. De vanligaste riskerna av aktieplacering är marknadsrisk anslutet med fluktuerandet av aktiepriser (aktierisk), risk på förlorandet av företaget (företagsrisk) samt risk anknutet med omfattningen av handel (likviditetsrisk). Generalla marknadstrender samt information om faktiska som påverkar framgång av emittenten inverkar på aktiens volatilitet. Ändringar i lagstiftningen, emittentens bransch samt bl.a. antalet emitterade aktier och fördelningen av ägandet också påverkar generellt risken. Aktievärde av främmande valuta är påverkad av ändringar i valutakurs. Gällande aktieägare är aktieplacering på grund av ovan nämnda orsaker en riskplacering. Aktieinvesteringar innehåller möjligheten att investerare förlorar sitt helt investerat kapital, om emittenten går i konkurs (motpartrisk). Aktieinvestering är anslutet med osäkerheten av kastningens storlek. Placering i aktier av tillväxtmarknader kan betraktas aggressivare än andra aktieplaceringar, för dessa marknader kan instabila miljön och lagstiftningen, politiska risker, kraftiga fluktuationer i aktiekurser, motpartrisker samt lägre likviditet av aktiemarknader vara typisk. Direkta aktieplaceringar är långsiktiga investeringar. Masskuldebrevslån Masskuldebrevslån är främmande kapitals instrument, med dem söker gemenskaper långsiktig finansiering från finansieringsmarknader. Masskuldbrevlån kan vara emitterad t.ex. av stat, kommun, företag, kreditbolag, försäkrings- och finansieringsbolag. Låneräntan av masskuldbrevslån kan vara fast eller bunden till en rörlig referensränta. Masskuldebrevslån kan också vara med noll-ränta, då är masskulde-

7 brevslån emitterad under nominellt värde. Värden av masskuldebrevslån är definierad med hjälp av diskonteringsräntan d.v.s. det nuvarande värdet av kassaflöde av rådande avkastningskravet på marknaden. Kassaflöde bildar med stöd av villkor av masskuldebrevslån betalning av räntebetalningar och återbetalning av lånebeloppet. Lånet betalas tillbaka vanligen som ett engångsbelopp när låneperioden slutar. Masskuldebrevslån står vanligtvis utan säkerheter. Om lånet är efterställt emittentens övriga förbindelser, kallas det debenturlån. Traditionella risker anknutna till masskuldebrevslån är ränterisk och kreditrisk. Ökning av räntenivån minskar masskuldebrevslånets eftermarknadsvärde när räntenivås sjunkande ökar värden. Om masskuldebrevslån försäljs på eftermarknaden innan lånets förfallodag, kan eftermarknadsvärde vara lägre än placerad kapital. Om masskuldebrevslån är emitterad i en annan valuta, innebär det en valutarisk. Penningmarknadsinstrument Penningmarknadsinstrument är främmande kapital instrument, med dem söker gemenskaper kortsiktig finansiering på finansieringsmarknad. Penningmarknadsinstrument är t.ex. placeringscertifikat, statens skuldförbindelse, företagscertifikat och kommuncertifikat. Låneperiod av penningmarknadsinstrument är inte mer än 12 månader och de är i regel emitterad under nominellt värde (diskontoinstrument). Emittenten betalar nominellt värde av penningmarknadsinstrument på förfallodagen av penningmarknadsinstrument. Avkastningen av penningmarknadsinstrument bildas av skillnaden mellan inköpspris och nominellt värde. Penningmarknadsinstrument som ränteinstrument är vanligen anknutna till risker såsom ränterisk och kreditrisk. Derivat Ett derivatkontrakt är ett instrument, vars värde är beroende av den underliggande egendomen utifrån, dess ändringar, prisvariation, räntenivås variation, kontrakts förfallodag, eller av någon annan av faktorer som påverkar värdet. Derivatkontrakt är bl.a. optioner, terminer, swapkontrakt, eller kombinationer av dessa. Den underliggande egendomen kan vara t.ex. en aktie, en ränta, en råvara, kreditrisk eller index. Derivatinstrument kan delas in i standardiserade och icke-standardiserade s.k. OTCderivat. Derivatkontrakt är vanligtvis andvända för att skydda sig mot ekonomiska risker och av andra ekonomiska risker. Men de kan också andvändas för spekulationssyfte. Derivatinstrument kan vara väldigt korta eller för flera år. Derivatinstrument kan, beroende av typ, ge kunden andra ekonomiska förbindelser eller skyldigheter än inköpskostnad. Förvärv kan vara anknutet till säkerhetskrav eller andra skyldigheter. Derivatinstruments värde kan ändra snabbt och kraftigt, då möjliga marginalen kan få täckas med mergaranti. Säkerheten kan också krävas att realisera. Derivatkontrakt är anknutna till väsentliga risker och därmed är de inte rekommenderade till oerfarna investerare eller investerare, som har inte tillräckligt med ekonomiskt riskhanteringsförmåga. Underliggande risker och från dem resulterande fluktuationer i priset påverkar direkt värde av derivat. Traditionella risker anknutna till derivatkontrakt är marknadsrisk avseende underliggande värde, kreditrisk på grund av motparts insolvens, hävstångseffektrisk, samt risk för värde av derivat av främmande valuta. Villkor av individuella derivatavtal kan vara sådana att vinst/förlustmöjlighet ka bli väldigt stort. Förlustrisken kan i vissa strategier bildas teoretiskt obegränsade. 13. BESKATTNING AV FINANSIELLA IN- STRUMENT Kunden ansvarar alltid på sin placeringsverksamhet och till den anknutna skattestraffen och därför ska kunden noggrant innan investeringsbeslut fattas bekanta sig i beskattning om finansieringsmedel. Kunden ska om det behövs vända sig till beskattningsspecialist. Merinformation om beskattning fås i sin egen skattebyrå samt på skatteförvaltningens webbplats Kunden ska uppmärksamma att skattebehandlingen fastställs enligt varje kunds individuella förhållanden, och att innehav av finansiella instrument kan vara förknippade med skattemässiga straff. Kunden ska ta hand om skaffandet av merinformation innan placeringsbeslut fattas. ansvarar inte för ändringar i skattelagstiftning, rättspraxis och beskattningsförfarande och inte heller för att eventuella ändringar beaktas i meddelandet. Ytterligare information finns på skatteförvaltningens webbplats (www.skatt.fi). Information ges även vid skattebyråerna. 14. KUNDRÅDGIVNING OCH RÄTTSSKY- DDSFÖRFARANDEN I frågor som gäller tjänsten bör kunden i första hand kontakta sin kontaktperson som handlar kundbetjäning. Kunden ska snarast meddela RVM Investium Ab eller dess anknutna ombud om misstag förknippade med tjänsten och till dess möjligen anknutet krav. Om förhandlingar mellan RVM Investium Ab och kunden inte leder till en lösning, kan icke-professionell kund vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen för att få hjälp för att kunna rensa situationen eller vid behov hänskjuta meningsskiljaktigheterna till Värdepappersnämnden, i stället för rättegång. Försäkrings- och finansrådgivningen telefon nummer (09) ja websidan Värdepappersnämnden ger råd, instruktioner och förslag till lösning i ärenden som gäller innehållet i värdepappersmarknadslagstiftningen och myndighetsbestämmelser i anslutning därtill samt tillämpning av avtalsvillkor, god värdepappershandelsser och övriga ärenden som gäller värdepapperspraxis. Värdepappersnämndens tjänster är avgiftsfria och erbjuds alla icke professionella placerare som står i kundförhållande till tjänstelevererande bank, placeringsserviceföretag eller fondbolag. Värdepappersnämndens telefon nummer är (09) Ytterligare information finns på Värdepappersnämndens webbsida

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 (6) INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. Inledning I detta dokument har vi samlat information om de vanligaste finansiella instrumenten och riskerna med dessa. Den

Läs mer

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN:

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN AV KUNDER Enligt lagen om investeringstjänster ska tillhandahållare av investeringstjänster, t.ex. en bankeller

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Komplexa finansiella instrument

Komplexa finansiella instrument Komplexa finansiella instrument Risker förenade med fondplaceringar Placeringar är alltid förenade med risker, dvs. osäkerhet i anslutning till avkastningen på placeringen. I praktiken betyder risken möjligheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING

INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INFORMATION OM ESTLANDER & PARTNERS KONCERNEN OCH DE PLACERINGSTJÄNSTER SOM DEN ERBJUDER SAMT FÖRHANDSINFORMATION VID DISTANSFÖRSÄLJNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Estlander & Partners Ab... 2 2. Estlander

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Placeringsfond UB EM Infra A Nordea FI33 1805

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER December 2013 1 INLEDNING För att uppnå bästa möjliga resultat när Carnegie Investment Bank AB (Carnegie) utför eller vidarebefordrar

Läs mer

PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN

PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN PLACERARENS INFORMATIONSPAKET OM TJÄNSTELEVERANTÖREN INFORMATION OM FRONT CAPITAL AB Front Capital Ab ( Front Capital, Bolaget ), FO-nummer 2045856-1, är ett värdepappersföretag i enlighet med lagen om

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond,stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER

UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO SAMT UPPGIFTER OM PLACERINGSINTRUMENTSLAGENS KARAKTÄR OCH TYPISKA RISKER Detta är en översatt version av det ursprungliga dokumentet skrivet på finska, som gäller i fall av innehållsmässig konflikt. UPPGIFTER OM ZENITO, INVESTERINGSTJÄNSTER OCH SIDOTJÄNSTER BEDRIVNA AV ZENITO

Läs mer

Ålandsbanken placeringsfonder

Ålandsbanken placeringsfonder Ålandsbanken placeringsfonder Gemensamma stadgar för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna vilka verkar i enlighet med Europeiska gemenskapens fondföretagsdirektiv (UCITS IV). 1

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND

PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND PLACERINGSFONDEN EVLI RYSSLAND FONDSPECIFIKA STADGAR Stadgarna består av en fondspecifik del och en allmän del. Den allmänna delen är gemensam för alla placeringsfonder som verkar i enlighet med fondföretagsdirektivet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond

Sparbanken Ränta Plus placeringsfond 1 Sparbanken Ränta Plus placeringsfond Stadgar 1 Placeringsfond Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränta Plus placeringsfond, på finska Säästöpankki Korko Plus sijoitusrahasto (nedan Fonden). 2 Fondbolag

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER Giltigt från 1.1.2013

KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER Giltigt från 1.1.2013 A. Icke-professionell kund Andra kunder än sådana som är professionella kunder eller godtagbara motparter. B. Professionell kund 1. Företag/sammanslutningar Företag som med stöd av koncession bedriver

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ryssland specialplaceringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Venäjä erikoissijoitusrahasto 2 Fondbolag

Läs mer

Investerarens FAKTAPAKET

Investerarens FAKTAPAKET Investerarens FAKTAPAKET 1 Innehållsförteckning INFORMATION OM TJÄNSTELEVERANTÖREN OCH VÅRA TJÄNSTER.................. 3 UPPGIFTER ENLIGT KAPITEL 7 OCH 8 I KREDITINSTITUTSLAGEN..................... 3 UPPGIFTER

Läs mer

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB

PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad

Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling. Uppdaterad Instruktion för bästa utförande/vidareförmedling av order Uppdaterad 2015-10-15 Denna instruktion beskriver de tillvägagångssätt som Strukturinvest följer för att utföra och vidarebefordra order i finansiella

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto.

Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond Stadgar 1 1 Namn Placeringsfondens namn är Sparbanken Ränteportfölj placeringsfond (nedan Fonden), på finska Säästöpankki Korkosalkku sijoitusrahasto. 2 Fondbolag

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR)

Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR) MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 26.5.2016 Börsnoterade certifikat (BULL & BEAR) Börshandel med flera olika underliggande tillgångar och små handelskostnader Teckningstid: Löpande Underliggande tillgång: Aktier,

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Nordeas riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande Nordeas riktlinjer för orderutförande November 2015 Dessa riktlinjer har godkänts av Nordeas vd och koncernchef, och uppdaterades senast november 2015. Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp,

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 3/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 3/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Här kan du läsa om aktieoptioner, och hur de kan användas. Du hittar också exempel på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan vara upptagna till handel

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på uppgång Tror du på uppgång? Då är Swedbanks Bull-certifikat något för dig! Swedbanks Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100

Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100 Specialplaceringsfond Fondens stadgar Fastställda av fondbolagets styrelse 3.11.2015 Specialplaceringsfond 1 Placeringsfond Fondens namn är Specialplaceringsfond LokalTapiola Ränta 100, på finska Erikoissijoitusrahasto

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts Stadgarna gäller från och med STADGAR [1] Placeringsfond Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. -placeringsfond, stadgar Fondens stadgar består av dessa fondspecifika stadgar

Läs mer

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång

Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Swedbanks Bear-certifikat råvaror x 3 för dig som tror på nedgång Tror du att marknaden kommer falla? Då är Swedbanks Bear-certifikat något för dig! Swedbanks Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01.

STADGAR [1] Placeringsfond. Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. STADGAR [1] Placeringsfond Fondens lanseringsdatum är 2004.01.26 Sparbanken Världen Aktuella stadgar för fonden har fastställts 2016.01.12. Stadgarna gäller från och med 2016.03.01. Sparbanken Världen-placeringsfond,stadgar

Läs mer

Scenarier för transaktionsrapportering

Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 1 (34) Scenarier för transaktionsrapportering Version 1.2 2 (34) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Anknyter till TREM version 3.0 Version 1.1 Anknyter till TREM version 3.0

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar.

Närmare bestämmelser om Fondens provisioner finns i paragraferna 11 och 12 i fondernas gemensamma stadgar. Fondens gällande stadgar har fastställts 23.10.2014. Stadgarna gäller från 1.12.2014. STADGAR FÖR SPECIALPLACERINGSFONDEN OP-EMD LOCAL CURRENCY Fondens stadgar utgörs av fondspecifika stadgar (1 2 ) samt

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 2/2014 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 2/2014 Till underliggande instrument

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad!

Marknadsföringsmaterial januari Blanka När en tråkig börs gör dig glad! Marknadsföringsmaterial januari 2017 Blanka När en tråkig börs gör dig glad! I en uppåtgående marknad är livet enkelt och aktieplaceringar växer i värde. Det är värre när börsen faller, för då minskar

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper. RIKSDAGENS SVAR 40/2007 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningen av värdepapper Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 8/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 8/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 7/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 7/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Informationsbroschyr Folksam Spar AB

Informationsbroschyr Folksam Spar AB Informationsbroschyr Folksam Spar AB 2007-06-07 Observera! Denna information utgör tillsammans med fondbestämmelser den så kallade Informationsbroschyren. 2 / 7 Innehåll Fonder förvaltade av Folksam Spar

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION VIII/2012 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp Aktiedeposition VIII/2012 Till underliggande instrument

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND

GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND GEISTERZÄHMER GARDERAD AKTIESTRATEGI SPECIALPLACERINGSFOND Detta dokument är en översättning. Den finländska Finansinspektionen har fastställt dessa stadgar på finska den 7.11.2011. Om det ursprungliga

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer