MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 GRANSKNINGSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUNDS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

2 Beställare: Östersunds kommun Beställarens projektledare: Maria Boberg Konsult: Ramböll Sverige AB Uppdragsledare: Oskar Jansson Handläggare: Jennie Berglund Dagvatten: Magnus Sundelin Landskap: Helena Brämerson Gaddefors Granskad av: Sofie Bengtsson Uppdragsnummer: Ramböll Sverige AB Färjemansgatan Östersund T Organisationsnummer

3 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 3 INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund 1. Detaljplanens och miljökonsekvensbeskrivningens syfte Förutsättningar.1 Områdesbeskrivning. Trafik 5.3 Riksintresse och Natura Kommunala planer 6 3 Alternativ och avgränsningar Nollalternativ 6 3. Planförslag Avgränsningar 7 Beaktande av mål 8.1 Lokala mål 8. Nationella miljömål 8 5 Miljökonsekvenser Bedömning, begreppsförklaring Luftkvalitet Landskapsbild 1 5. Dagvatten Påverkan under byggskedet Sammanställning av miljökonsekvenser 1 6 Indirekta och Kumulativa Effekter 6.1 Stads- och landskapsbild 6. Dagvatten 6.3 Luft 3

4 GRANSKNINGSHANDLING 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1.1 Bakgrund Östersunds kommun har under flera år arbetat för att utveckla handeln inom området Odenskog. Vid Stuguvägen och Hagvägens anslutning mot E1/E5 (kommer fortsättningsvis benämnas E1) ligger idag en betongstation. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge vid infarten till handelsområdet Lillänge och stadsdelen Odenskog. En exploatör har visat intresse för fastigheten och Östersunds kommun har beslutat att upprätta en ny detaljplan för att kunna tillåta handelsexploatering på fastigheten. 1. Detaljplanens och miljökonsekvensbeskrivningens syfte Syftet med detaljplanen är att medge handel på fastigheten Betongen 1 m.fl.(odensala 1:1, delar av Karlslund 3: samt 3:5). Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att integrera miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska bedöma hur den framtida markanvändningen påverkar fastigheten och dess omgivning och ge förslag på åtgärder som kan minimera eventuella negativa konsekvenser. FÖRUTSÄTTNINGAR.1 Områdesbeskrivning Planområdet, som omfattar fastigheten Betongen 1 samt delar av Odensala 1:1 och Karlslund 3: samt 3:5 är ca 8 00 kvadratmeter och ligger i östra delarna av Östersund, i direkt anslutning till väg E1, Körfältsvägen, Hagvägen samt Stuguvägen. Figur 1: Flygvy med planområdet markerat.

5 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 5 Planområdet kommer i denna miljökonsekvensbeskrivning att benämnas Betongen 1. Den aktuella fastigheten består till stor del av hårdgjorda ytor och byggnader samt ett antal nedsänkta sedimentationsbassänger. Inom fastigheten finns även ett antal grönytor och större träddungar. Planområdet omfattar fastigheten Betongen 1 samt omgivande mark, fram till vägområdet. Fastigheten ligger vid infarten till handelsområdet Lillänge som återfinns i stadsdelen Odenskog. Odenskog har tidigare främst varit ett industriområde men senaste 10 åren har handeln vuxit kraftigt och omfattar nu stora ytor, främst i området närmast E1. Norr om den aktuella fastigheten löper Stuguvägen, anslutningen mot Östersunds centrum till/från E1. På norra sidan om Stuguvägen återfinns bostadsområdet Erikslund och friluftsområdet ÖSK. Öster om fastigheten ligger trafikplats Odenskog där vägarna E1 samt väg 87, Stuguvägen och Hagvägen sammanförs i en cirkulationsplats. Vägarna E1 går i en skärning under och rakt genom cirkulationsplatsen. Öster om E1 ligger friluftsområdet Spikbodarna. Söder om fastigheten återfinns ett ca kvm stort område som är aktuell för framtida handelsexploatering (med ca 500 kvm byggrätt). En ny detaljplan för de aktuella fastigheterna tas fram parallellt med planen för Betongen 1. Fastigheterna består idag till stor del av skogsmark samt en förskola som kommer att flyttas. Ytterligare söder om Betongen 1 återfinns främst industri- och handelsbyggnader medan det väster om fastigheten ligger ett bostadsområde, Körfältet. Bebyggelsen inom Körfältet består till största del av flerfamiljshus med tre våningar.. Trafik Under de senaste åren har Östersunds kommun genomfört ett flertal trafikmätningar i området. Följande flöden (ÅdT) har uppmätts för vägar och gator i anslutning till fastigheten Betongen 1 (mätår inom parentes): Körfältsvägen 3600 fordon/dygn (013) Stuguvägen 9600 fordon/dygn (010) Hagvägen 100 fordon/dygn (01) E1 söderut 100 fordon/dygn (013) E1 norrut 1100 fordon/dygn (013) Rv fordon/dygn (013) Framtida trafik Enligt den trafikanalys som upprättats för området skulle en exploatering av fastigheten Betongen 1 medföra att trafikmängderna ökar med ca 1600 fordon/dygn. Av dessa bedöms 60% ansluta via Stuguvägen (960 fordon/dygn) och 0% ansluta via Hagvägen (60 fordon/dygn) (N) (17890) 100 (S) Figur : Trafiksiffror för de olika vägarna/gatorna i anslutning till fastigheten Betongen 1. Siffrorna i kursiv stil är inklusive den extra trafik som förväntas till följd av exploateringen av Betongen 1. Siffran inom parentes är den totala flödesökningen till följd av ytterligare explotering längre in i Lillänge/Odenskog.

6 6 GRANSKNINGSHANDLING Ytterligare nyexploateringar i Odenskog medför att den totala trafikökningen in mot området, via Stuguvägen och Hagvägen, beräknas bli 650 fordon/dygn, se figur. Dessa exploateringar ingår inte i denna miljökonsekvensbeskrivning men dess effekter på luftkvalitén behandlas i kap 6, indirekta och kumulativa effekter..3 Riksintresse och Natura 000 Inom planområdet finns inga riksintressen eller Natura 000-områden. Europavägarna E1 samt E5 som ligger i direkt anslutning till planområdet är av riksintresse för kommunikation. Planen bedöms inte påverka riksintresset för Europavägarna. Det är viktigt att särskilt utveckla Östersunds stadskärna i rollen som kommersiellt och kulturellt centrum. Handelsområdet Lillänge ska inte växa öster om E1. Den aktuella detaljplanen stämmer således överens med översiktsplanen. Detaljplaner För området gäller detaljplan P 79, Trafikplats Lillänge m.m, laga kraft som anger industriändamål för fastigheten Betongen 1 samt park mellan fastigheten betongen och Körfältsvägen. För Stuguvägen och marken mellan fastigheten Betongen 1 och Stuguvägen gäller detaljplan P361, Parklandskap och bebyggelse m.m. vid Lillänge, laga kraft Den anger parkområde med extensiv skötsel / naturområde. Den nya planen som nu upprättas kommer att ersätta de delar som berörs i de gamla planerna. 3 ALTERNATIV OCH AVGRÄNSNINGAR. Kommunala planer Översiktsplaner Gällande översiktsplan för Östersunds kommun är från 1991 och kommer inom kort att ersättas av en ny översiktsplan Östersund 00. Den nya planen har varit på samråd och är nu ute på granskning inför antagande och beslut om laga kraft. I den nya planen har kommunen tagit ställning till ett antal frågor som direkt eller indirekt rör den framtida handeln i och i anslutning till planområdet: Sällanköpsvaror ska i första hand utvecklas i centrum och vid Lillängeområdet. 3.1 Nollalternativ Nollalternativet är det alternativ där verksamheten inom fastigheten bibehålls i samma omfattning som idag. Detta innebär att betongindustrin fortsätter sin verksamhet och dess påverkan på den aktuella fastigheten och intilliggande fastigheter kvarstår. Ingen trafikökning förutsätts uppkomma till följd av den fortsatta verksamheten inom planområdet. 3. Planförslag Planförslaget innebär att den befintliga industritomten ersätts med ett handelsområde. Detaljplanen medger handel med sällanköpsvaror. Den totala butiksarean inom fastigheten får maximalt uppgå till kvadratmeter och byggnaderna får ha en byggnadshöjd på maximalt 16 meter. I planen regleras även andelen gröna miljöer som

7 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 7 ska uppgå till 10% av kvartersmarken. Bland annat ska planteringar finnas i planens västra och norra del, mot Körfältsvägen samt längs Stuguvägen. Även hanteringen av dagvatten berörs i planen. Närmsta kopplingspunkten till det kommunala ledningsnätet för dagvatten ligger relativt långt från fastigheten och Östersunds kommun planerar ingen utbyggnad av ledningsnätet. Dagvatten ska därför i första hand omhändertas lokalt och i andra hand fördröjas i dammar med breddningsmöjlighet till dikessystem. De trafikflöden som påverkar planförslaget är beräknade i en trafikanalys. 3.3 Avgränsningar Geografisk avgränsning Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver förändringarna inom fastigheten Betongen 1 samt de effekter och konsekvenser som den framtida verksamheten får för omgivningen. Konsekvenserna av planens genomförande kan i vissa fall förstärkas av förändringar som planeras i närområdet. Dessa kumulativa effekter tas ej med i redovisningen av miljökonsekvenser utan sammanställs i kapitel 6, "Indirekta och kumulativa effekter". Ämnesavgränsning - Behovsprövning Östersunds kommun har gjort en behovsbedömning av planen för att se om dess genomförande kan bedömas medföra någon betydande miljöpåverkan. Figur 3: Illustration av planförslaget. Källa: TK Development

8 8 GRANSKNINGSHANDLING Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och de aspekter som har bedömts som relevanta är: Luftkvalitet Dagvatten Landskapsbild/stadsbild Påverkan under byggskedet BEAKTANDE AV MÅL.1 Lokala mål Det övergripande miljöarbetet utgår ifrån "Agendavisionen" som antogs av kommunfullmäktige den 9 februari Utifrån visionen och kommunens årliga miljöredovisning prioriteras ett antal miljöaspekter för kommande år och det är dessa områden som prioriteras i arbetet för att förbättra miljön. Prioriterade miljöaspekter 013 Utsläpp från vägtrafik, godstransporter och arbetsmaskiner Utsläpp av växthusgaser Förnyelsebara bränslen till transporter Energianvändning Skydd av kommunala grundvattentäkter Ytvattentäkter Miljöpåverkan från dagvatten Användande av Storsjön som resurs Inriktningsmål för miljö 013 Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 030. Det innebär att fossila koldioxidutsläpp minskar med 100% och att energiförbrukningen minskar med 0% jämfört med 010. Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjningen och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.. Nationella miljömål De nationella miljökvalitetsmålen utgör en viktig utgångspunkt vid bedömning av miljökonsekvenser. Av de 16 miljökvalitetsmålen har följande bedöms vara aktuella för denna miljökonsekvensbeskrivning: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Levande sjöar och vattendrag God bebyggd miljö I tabell 1 redovisas hur dessa miljökvalitetsmål påverkas av den aktuella detaljplanen. Figur : Storsjön.

9 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 9 Miljökvalitetsmål Relevans Planens effekter 1. Begränsad klimatpåverkan Liten. Frisk luft Liten Trafiken har en stor betydelse för klimatpåverkan. Handelsområdets läge uppmuntrar till bilanvändande då det ligger i utkanten av staden och tillgången till parkeringsplatser är god. All tillkommande exploatering av handelsområdet Lillänge kommer att medföra ökade trafikflöden vilket i sin tur medför ökade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Redan idag visar beräkningar att halterna av PM 10 kan nå relativt höga maxnivåer och även om trafikökningen som Betongen 1 genererar inte är särskilt stor så bidrar den till att höja nivåerna av föroreningar vilket är negativt för miljökvalitetsmålet, se även under "frisk luft". Planförändringen har bedömts öka trafikflödet i området med 1600 fordon/dygn. Ökade trafikflöden leder till ökade utsläpp av luftföroreningar. Trafikökningen som genereras av förändringarna på Betongen 1 har bedöms vara så liten att den inte påverkar halterna av föroreningar i någon större utsträckning. Mätningar inne i centrala Östersund har visat på relativt höga maxnivåer av PM 10, främst under vinterhalvåret. Även i denna del av Östersund börjar halterna, enligt beräkningar, nå upp i relativt höga extremnivåer. Detta innebär att varje ny exploatering, trots små trafikökningar, kan bidra till att nivåerna slutligen når upp till och passerar gällande tröskelvärden. Detta skulle innebär att Östersunds kommun blir skyldiga att regelbundet kontrollera föroreningshalterna. Bedömningen är dock att gränsvärdena för de olika luftföroreningarna kommer att underskridas även om ett flertal ytterligare exploateringar genomförs. Se även texten under "begränsad klimatpåverkan". 8. Levande sjöar och vattendrag Liten Kravet i planen är att dagvattnet inom fastigheten i första hand ska omhändertas lokalt, i andra hand fördröjas i dammar med breddningsmöjlighet till dikessystem. I och med att större ytor hårdgörs samtidigt som vegetation försvinner kommer dagvattenavrinningen att öka. Fastigheten ligger inom Lillsjöns avrinningsområde vilket innebär att det dagvatten som ej kan tas om hand lokalt kommer att hamna i Lillsjön. 15 God bebyggd miljö Liten Planförändringen innebär att fastigheten kommer att bebyggas med stora handelsbyggnader. Samtidigt kommer stora delar av fastigheten att schaktas ner medan andra delar fylls upp. Befintliga skogsdungar kommer att tas bort medan viss vegetation återplanteras. Handelsområdet har bedömts får större negativ inverkan på landskapet i förhållande till den befintliga betongstationen, främst för att flera sammanhållna grönområden försvinner. På sikt, när nyplanteringar vuxit upp, kommer de negativa konsekvenserna att minska något. Tabell 1: Påverkan på miljökvalitetsmål

10 10 GRANSKNINGSHANDLING 5 MILJÖKONSEKVENSER 5.1 Bedömning, begreppsförklaring I MKB-sammanhang används begreppen påverkan, effekt, konsekvens och åtgärder. Påverkan är det intrång som verksamheten orsakar, exempelvis en utbyggd väg som möjliggör ökad trafik. Effekt är den förändring av miljökvaliteten som uppkommer, exempelvis en ökad ljudnivå. Konsekvens är en sammanvägning av hur stort värde som påverkas och hur stor förändringen är (se Tabell ), dvs. en värdering av effekten. Åtgärd föreslås för att undvika eller minimera negativa konsekvenser. Exempel kan vara bullerskydd. Som exempel kan nämnas att en måttlig hög ljudnivå (buller) vid ett mindre samhälle med närboende (måttligt intresse) medför en måttlig negativ konsekvens. Konsekvenser kan i detta exempel vara störd nattsömn och/eller ökade stressnivåer hos de närboende. En åtgärd kan i exemplet vara att kommunen uppför bullerskydd för att klara gällande riktvärden vid bostäder. 5. Luftkvalitet Förutsättningar Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön och är baserade på vetenskapliga fakta om effekter på hälsa och miljö. Miljökvalitetsnormer för luft är satta med utgångspunkt från gemensamma direktiv för medlemsstater inom EU. Detaljplaner ska främja en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. Detaljplaner som medverkar till att miljökvalitetsnormer inte följs motsvarar inte detta krav. Östersunds kommun har inte genomfört några luftkvalitetsmätningar på den aktuella platsen men har under 3 år genomfört mätningar i centrala delar av staden. Dessa mätningar har visat att nivåerna PM 10 och NO minskat de senaste åren och Östersunds kommun har därför beslutat att inte fortsätta med mätningarna. För att grovt uppskatta föroreningshalterna inom fastigheten Betongen 1 kan nomogrammetoden användas. Om de uppskattade halterna ligger under de nedre utvärderingströsklarna bedöms metoden räcka som underlag för utvärdering och inga ytterligare beräkningar eller mätningar krävs. Om de uppskattade halterna är högre än tröskelvärdena kan det vara lämpligt att genomföra en noggrannare utvärdering med hjälp av modeller och/eller mätning. Beräkningsmetoden omfattar tre delar Uppskatta lokalt haltbidrag Uppskatta bakgrundbidrag Uppskatta extremvärden stor +/- förändring måttlig +/- förändring liten +/- förändring stort miljövärde (exempelvis riksintresse) måttligt miljövärde (exempelvis regionala eller kommunala värden) litet miljövärde (Exempelvis lokalt värde) stor konsekvens stor konsekvens måttlig konsekvense stor konsekvens måttlig konsekvens liten konsekvens måttlig konsekvens liten konsekvens liten konsekvens Tabell : Bedömning av konsekvenser

11 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 11 Osäkerheter Samtliga beräkningar av föroreningshalter grundar sig på framtida trafiksiffror, efter utbyggnationen. Dessa siffror kommer från den trafikanalys som tagits fram. Då trafikmängden ej påverkar föroreningsmängderna i någon större utsträckningen har bedömningen gjorts att de framräknade trafiksiffrorna är tillräckligt tillförlitliga för att fungera som underlag i detta skede. Gränsvärden ( g/m 3 ) Årsmedelvärde Dygnsmedelvärde Timmedelvärde Tabell 3: Gränsvärden för NO Årsmedelvärdet får överskridas 175 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 00 mikrogram per kubikmeter luft under en timme mer än 18 gånger per kalenderår. Dygnsmedelvärdet får överskridas 7 gånger per kalenderår Nomogrammetoden är en enkel beräkningsmetod för att uppskatta luftföroreningar. För att få mer exakta värden på framtida utsläpp av luftföroreningar krävs mätningar av befintliga utsläpp och mer komplexa beräkningar av framtida utsläpp. I detta skede av planeringen har bedömningen gjorts att dessa enklare beräkningar, i kombination med resultat från de mätningar som gjorts på andra platser i Östersund, ger ett tillräckligt underlag för att kunna föreslå framtida åtgärder och vidare arbete. Effekter och konsekvenser Ökad trafik leder till ökade utsläpp av luftföroreningar. I och med att ökningen av trafikflödena är så pass liten till följd av exploateringen på den aktuella fastigheten går det dock inte att se någon direkt skillnad på halterna av NO och PM 10 mellan nollalternativet (med dagens trafiknivåer) och planalternativet (med ökade trafikflöden enligt upprättad trafikanalys). Därför redovisas resultaten bara för planalternativet. Beräkningarna som genomförts har gjorts utifrån de nya trafikflödena längs Hagvägen (med det förväntade tillskotten från handelsområdet på Betongen 1) som är den väg som har högst trafikflöden och därmed störst påverkan på luftkvaliteten inom den aktuella fastigheten och dess närområde. Planalternativet Beräknade halter NO Det framräknade årsmedelvärdet för fastigheten Betongen 1 är 0 g/m 3 vilket med god marginal ligger under gränsvärdet 0 g/m 3. De framräknade maximala dygns- och timmedelvärdena för fastigheten (98-percentilen) är g/m 3 (dygnsmedelvärde) respektive 7 g/m 3 (timmedelvärde) vilka även de klarar gränsvärdena med stor marginal. Tröskelvärden ( g/m 3 ) Årsmedelvärde Dygnsmedelvärde Timmedelvärde Tabell : Tröskelvärden för NO Övre tröskelvärde Nedre tröskelvärde Timmedelvärdet får inte överskridas mer än 175 ggr per kalenderår Dygnsmedelvärdet får inte överskridas mer än 7 ggr per kalenderår Även i jämförelse med tröskelvärdena klarar sig det beräknade årsmedelvärdet 0 g/m 3. Det beräknade dygnsmedelvärdet däremot hamnar mellan övre och nedre tröskelvärdet medan det beräknade timmedelvärdet ligger under det nedre tröskelvärdet. Beräknade halter PM 10 Det framräknade årsmedelvärdet för fastigheten Betongen 1 är 15 g/m 3 vilket med god marginal ligger under gränsvärdet 0 g/m 3. Årsmedelvärdet ligger även under det nedre tröskelvärdet. Årsmedelvärde Gränsvärden ( g/m 3 ) Dygnsmedelvärde 0 50 Tabell 5: Gränsvärde för PM 10 Dygnsmedelvärdet får inte överskridas mer än 35 ggr per kalenderår

12 1 GRANSKNINGSHANDLING Uppskattad 90-percentil (dygnsvärde) är 9,5 g/m 3, vilket ligger mellan de båda tröskelvärdena. Tröskelvärden ( g/m 3 ) Uppskattad 98-percentil (dygnsvärde) är 9,05 g/m 3, vilket är högre än den övre utvärderingströskeln. Årsmedelvärde Dygnsmedelvärde 8 35 Övre tröskelvärde 0 5 Nedre tröskelvärde Tabell 6: Tröskelvärden för PM 10 Dygnsmedelvärdet får inte överskridas mer än 35 ggr per kalenderår Slutsats Miljökvalitetsnormerna för luft underskrids fortfarande med marginal i området även om luftföroreningarna ökar i takt med att trafikeringen ökar. Det beräknade dygnsmedelvärdet för NO hamnar mellan övre och nedre tröskelvärdet. De framräknade maximala nivåerna av PM 10 når upp till och över gällande tröskelvärden De negativa konsekvenserna för luftkvaliteten till följd av planförslaget bedöms sammantaget bli små i och med att MKN fortfarande underskrids med marginal. Åtgärder och vidare arbete I och med att vissa värden når upp till och överskrider gällande tröskelvärden kan det vara lämpligt att kontrollera trafikflödena i området kommande år och vid eventuella ytterligare ökningar genomföra mer avancerade och komplexa beräkningar/modelleringar/mätningar. I dagsläget bedöms inga ytterligare åtgärder behöva vidtas i och med att samtliga framräknade värden med marginal underskrider MKN. 5.3 Landskapsbild Förutsättningar Fastigheten Betongen 1 ligger i Östersunds östra stadsrand och avgränsas av E1 i öster. Öster om E1 tar skogen och landsbygden vid. Här sträcker sig även väg 87 österut. Fastigheten ligger i blickfånget för trafikanter som anländer till Östersund via väg Figur 5: Betongstationen med skogsridå och fjällen i bakgrunden. Foto taget från väg 87.

13 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 13 som skiljer områdena åt finns en planterad björkrad i skiljeremsan mellan gång- och cykelväg och Körfältsvägen samt en cirka 30 meter bred vegetationsridå på fastighetsmark. I dess norra del förstärks effekten av avskiljande vegetation då den växer på en upphöjd vall. 87. I dagsläget dominerar betongfabrikens byggnader framför bakomvarande vegetationsridå och fjällandskap. E1 går i skärning då vägen passerar förbi området. Trafikanter från norr på E1 skymtar området endast som hastigast då det på håll skyms av ett större skogs- och friluftsområde och på nära håll syns ej området i och med att vägen går i skärning då den passerar förbi. En delvis genomsiktlig vegetationsridå avskiljer trafikanter söderifrån på E1 mot intilliggande handels och industriområde. Vegetationsridån längs E1 bryter ner skalan på det storskaliga området och avgränsar det annars storskaliga vägrummet. Bilden visar befintlig markanvändning utan planerade förändringar, se figur 6. Effekter och konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär att ingen förändring av landskapsbilden sker inom aktuell fastighet, dvs betongfabriken ligger kvar och utgör ett visuellt påtagligt inslag i landskapsbilden med sina byggnader, torn och kringliggande verksamhetsytor. Torn och byggnader kan upplevas som negativa inslag och som störande framför utsikten mot fjällandskapet sett från väg 87. Befintlig vegetation söder och väster om betongfabriken behålls och utgör en viktig avskärmning/ ridå till området. Ingen förändring sker heller på närliggande fastighet där förskola och skogsområde bevaras. Skogsområdet utgör en viktig vegetationsridå mellan industri/ handelsområde och bostadsområde. Området söder om fastigheten utgörs av extern handel och industri där större köplador och industribyggnader dominerar. Ett mindre skogsområde är beläget direkt söder om fastigheten. Skogsområdet planeras delvis att bebyggas i dess södra del med handel, men kommer att bevaras i anslutning till gång- och cykelvägen söder om aktuell fastighet. Norr om aktuell fastighet och Stugvägen ligger ett mindre villaområde som i norr gränsar mot ett skogs- och friluftsområde. Stugvägen ramas in på dess båda sidor av trädrader av poppel. Väster om aktuell fastighet finns ett område med flerbostadshus i två- till tre våningar. Längs Körfältsvägen. / ? : >? 9 B : G C G 6 : ; < 7 F B ; A E 5 9 > 8 3 = D ; 5 8 ; H > 1 B J I " # $ 7 G 5 8 9A G A 9 ;? 5 K 6 H : L 5 ; 8 ; G B A 6 9 >? :? 7 B 9 @ : > % & ' ( ) * J ( + I A G G 5 8 ; 9? 5, 9A > G H : M? I E 7 Figur 6: Förutsättningar för området. 9 5 E 6 3 I G 3 I 5 G D A : 8 G = K 6

14 1 GRANSKNINGSHANDLING Planalternativet Dagens täta vegetationsridå mot Körfältsvägen och befintlig vall kommer att avverkas och schaktas bort. Den nya höjdskillnaden längs Körfältsvägens norra del kommer tas upp av en ca 1.5 meter hög stödmur och slänt. I slänten anläggs en cirka 6-8 meter bred plantering. Åtgärderna medför en stor negativ förändring av stads- och landskapsbilden på håll från väg 87. Initialt kommer vyn från väg 87 mot området och vidare mot fjällen att präglas av byggnader och hårdgjord mark utan en lugnande vegetationsridå som bakgrund. På sikt när ny plantering växt upp mildras intrycket något, men den lägre markhöjden i kombination med en smalare ridå av växtlighet medför att byggnader, skyltar och asfaltsytor visuellt kommer dominera. Förändringen av stads- och landskapsbilden på håll bedöms bli stor och negativ. För de boende längs Körfältsvägen kommer åtgärderna initialt innebära en stor negativ förändring då endast befintlig björkrad längs gång- och cykelvägen avgränsar handelsområdet mot närliggande bostäder. På sikt kommer en lägre och mer genomsiktlig vegetationsridå att växa upp och minska handelsområdets dominans något mot bostäderna. Den negativa förändringen mot nollalternativet bedöms på sikt bli måttlig. Sammantaget bedöms åtgärderna längs Körfältsvägen medföra en måttlig negativ konsekvens. Marken för byggnader i områdets sydöstra del kommer att fyllas med schaktmassor. Detta innebär att stor del av befintlig uppvuxen skogsvegetation i denna del kommer att tas bort då en slänt anläggs ner mot befintlig mark längs Hagvägen och befintlig gång- och cykelväg. Även en lägre sammanhängande vegetationsridå längs Hagvägen kommer att tas bort vid anläggande av ny infart från Hagvägen. Avverkningen och utfyllnaden av marken kommer främst att upplevas lokalt och bedöms som stor negativ konsekvens på nära håll för trafikanter på Hagvägen samt för oskyddade trafikanter på gång- och cykelvägen. Vägrummets skala kommer öka och de nya byggnaderna kommer dominera då vegetationsavskärmningen mot området initialt försvinner. Ett mindre naturområde planeras inom fastighetens södra del i anslutning till gång- och cykelvägen och mildrar den negativa effekten på sikt. På håll bedöms förändringen som försumbar då en sammanhängande vegeta- Figur 7: Illustration av nya handelsbyggnaderna sett från Körfältsvägen, Källa: TK Development

15 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 15 tionsridå öster om Hagvägen bevaras och delvis utgör en avskärmande ridå mot väg E1. Sammantaget bedöms åtgärderna längs Hagvägen medföra en liten negativ konsekvens på stads- och landskapsbilden. Generellt kommer utbyggnadsalternativet med större andel sammanhängande byggnadsareal, större andel hårdgjord yta i form av vägar och parkeringar samt mindre andel vegetation innebära en större negativ visuell påverkan på stads- och landskapsbilden än dagens verksamhet med betongfabrik. Stads- och landskapsbilden kommer att domineras av stora byggnader, ljusskyltar och asfalterade ytor. Utblickar från väg 87 kommer att förändras och avskärmande vegetation mot bebyggelse vid Körfältsvägen samt Hagvägens vägrum glesas ut och minskar i omfattning. Alternativet i sin helhet medför en måttlig negativ konsekvens på stads- och landskapsbilden. Åtgärder och vidare arbete (utöver det som regleras i planen) Sammanhängande större planteringar i form av träddungar i områdets östra del mot Hagvägen och cirkulationsplats för E1. Vid planteringar inom kvartersmark på parkeringsytor ska tekniska lösningar som säkerställer fullgod etablering väljas, till exempel sammanhängande större växtbäddar eller skelettjordar. Den allé med popplar som idag löper längs båda sidor om Stuguvägen har under planprocessen diskuterats vid ett flertal tillfällen. Inledningsvis beslutades att den skulle skyddas av planen men senare har beslut tagits att det är tillräckligt med planteringar av något slag längs Stuguvägen. Rekommendationen, ur ett stad- och landskapsperpektiv, är dock att allén behålls på båda sidor om Stuguvägen. Exploatörens arbete med utformningen av handelsbyggnaderna inom fastigheten bör fortskrida och sträva efter att byggnaderna anpassas till området och utformas så att de ej dominerar stads- och landskapsbilden. 5. Dagvatten Förutsättningar Miljökvalitetsnormer EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 00 och benämns i Sverige för Vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga avrinningsområden istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. Vattnens (vattenförekomsternas) nuvarande ekologiska status, dvs dess miljötillstånd, bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god status år 015. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och har karaktären mål och framåtsyftande och är inte definitiv. Lillsjön Lillsjön är den recipient som direkt mottar dagvattnet från det aktuella området. Lillsjön är ett viktigt naturområde för rekreation och tätortsnära friluftsliv i Östersund. Sjön är en s.k. kalkblekesjö som hyser nationellt intressanta och rödlistade kransalger. Markanvändningen inom Lillsjöns avrinningsområde har gjort avtryck i vattenkvalitet och sediment. De ursprungliga skogs- och våtmarkerna har i viss omfattning ersatts av dikade jordbruksmarker, bostadsområden och hårdgjorda industri- och handelsytor. I sjöns sediment finns höga halter av metaller såsom bland annat bly, zink, arsenik, kadmium och koppar. Metallhalterna i tillrinnande vatten är dock idag förhållandevis låga liksom nivåerna i ytvattnet. Ett antal åtgärder kring Lillsjön har även markant minskat andelen fosfor i tillrinnande vatten. Storsjön Från Lillsjön rinner sedan vattnet vidare till Storsjön. Storsjön benämns i VISS (Vat-

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning

Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Detaljplan, Ishall Sjöparksområdet Dagvattenutredning Sundsvall 2015-05-15 Ramböll Sverige AB Organisationsnummer 556133-0506 Dagvattenutredning Detaljplan ishall Datum 2015-05-15 Uppdragsnummer 1320012323

Läs mer

PM LANDSKAPSBILD Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Karlslund 3:4

PM LANDSKAPSBILD Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Karlslund 3:4 Bilaga 2 PM LANDSKAPSBILD Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Karlslund 3:4 Östersunds kommun version: Granskningshandling 2016-07-01 rev. 2016-08-26 E-City Landscape & Art Elina Söderström PM Landskapsbild

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget

Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget MUNKEDALS KOMMUN Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget Göteborg Dagvattenhantering Hensbacka, Smedberget, Munkedals kommun Datum 2010-06-11 Uppdragsnummer 61440932881-4 Utgåva/Status Tea Cole Stefan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07

Bilaga 1. Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING. Sundsvall 2014-03-07 Bilaga 1 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå SAMRÅDSHANDLING Sundsvall 2014-03-07 Dagvattenutredning för detaljplan ETERN 3, Umeå Datum 2014-06-04 Uppdragsnummer 1320006428 Utgåva/Status 1

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna

Dagvattenutredning. Kv Fikonet 2-3, Eskilstuna Handläggare Axel Nordqvist Melander Tel +46105055868 Mobil +46730734431 E-mail axel.nordqvist.melander@afconsult.com Recipient ProNordic Reexplorer AB Fredrik Söderberg fredrik@pronordic.se Datum 14/02/2017

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen

DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se DAGVATTENUTREDNING Dragonvägen i Upplands Väsby Kommun, Riksbyggen PROJEKTNR. A070552 DOKUMENTNR. A070552-002

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl

Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Detaljplaneområdet, Färingsö trä, åker och infartsparkering sett från nordväst. Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar 7:2 mfl Ekerö kommun Stockholm 2015-07-01 Uppdaterad Dagvattenutredning Troxhammar

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången

Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången Dikesförslag Spektrumgången och Sneda gången Datum / Version: 2016-03-15 / Granskningshandling Dok.nr: 2012062 Sidan 1 av 10 Bilaga 9 Dikesförslag för Spektrumgången och Sneda gången HANDLÄGGARE: DATUM

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun

Dagvattenutredning. Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun Dagvattenutredning Kv. Fältläkaren, Uppsala kommun 2015-05-05 www.bjerking.se Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 12 09 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Sida 2 (11)

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Handläggare Datum Ärendebeteckning Filippa Olsson 2015-10-22 2015-5092 1(13) 0480-450315 BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Detaljplan för Kv Spiggen 3 och 4 m.fl. Kalmar kommun Inledning Syftet med en behovsbedömning

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2014-11-20 Miljökonsekvensbeskrivning Färg e rigat an Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Avgränsning...3 Alternativ...3 Förutsättningar

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen

Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen Dagvattenutredning till detaljplan för Höjdvägen 216-3-4 Befintligbebyggelse och dagvattensystem Dagvattnet i området för Länsmansvägen tas omhand via två stycken allmänna dagvattenledningar. Den ena är

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

2013-03-01. Behovsbedömning. Motiverat ställningstagande

2013-03-01. Behovsbedömning. Motiverat ställningstagande Behovsbedömning 2 (9) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan upprättas. Behovsbedömningen är ett första steg i miljöbedömningen som ska avgöra

Läs mer

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl.

Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Dagvattenutredning Del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås 2011-10-20 Reviderad 2011-10-25 Uppdragsnummer: 0111306 Upprättad av: Åke Andersson 2 1. Allmänt 1.1 Riktlinjer från Borås Stad Dagvattenutredningen

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping VILLSHÄRAD, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0513 Plan 1060 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-11

Läs mer

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av Svartmunken 1 m.fl. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K Normalt förfarande, KS 2013/0536 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19

Dagvattenutredning KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB. Kvarnholmen DP5. Stockholm 2013-04-19 KVARNHOLMEN UTVECKLINGS AB Stockholm 2013-04-19 Datum 2013-04-19 Uppdragsnummer 61190723501 Håkan Olofsson Linnéa Sörenby Magnus Biderheim Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka

Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Sid 1 (5) PM Beräknad avskiljning av dagvattenburna föroreningar med LOD och dagvattendamm för dp Nya gatan, Nacka Planområdet Planområdet för Nya Gatan har förändrats sedan dagvattenutredningen Dagvattenutredning

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

MKB för Valbo Köpstad. Del av Valbo-Ön 11:1, m.fl. Valbo Köpstad Detaljplan för handel, Gävle kommun, Förklaring. Valbo. sportcentrum.

MKB för Valbo Köpstad. Del av Valbo-Ön 11:1, m.fl. Valbo Köpstad Detaljplan för handel, Gävle kommun, Förklaring. Valbo. sportcentrum. sportcentrum Sofiedal Gävle Fältrittklubb köpcentrum 80 Ytterhärde Vals jöb 56 äck en Sportskytteklubb Ängsberg MKB för Köpstad Del av -Ön 11:1, m.fl. Köpstad 0 125Gävleborgs 250 500 Detaljplan för handel,

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Dagvattenutredning Önnestad 112:1

Dagvattenutredning Önnestad 112:1 Sida 1(10) Dagvattenutredning Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 3 3. Befintligt ledningssystem... 3 3.1 Befintliga VA-ledningar... 3 3.2 Befintliga el- och teleledningar...

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum

Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum Tumba, mars 2014 Behovsbedömningen av detaljplan för Vårsta centrum är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2

Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Gällivare kommun Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 2016-06-15 Detaljplan för Repisvaara södra etapp 2 Datum 2016-06-15 Uppdragsnummer 1320019004 Utgåva/Status Slutleverans Sandra Viklund Axel Sahlin

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR GRÖNA VÄRDEN OCH LOKALA MILJÖMÅL KNUTPUNKTEN ORMINGE 2016-06-17 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

UPPDRAGSLEDARE. Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV. Petra Wallberg. Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm UPPDRAG Miljö UPPDRAGSNUMMER 5630208300 UPPDRAGSLEDARE Jard Gidlund UPPRÄTTAD AV Petra Wallberg DATUM GRANSKAD AV Uno Strömberg Svar på begäran av komplettering av ansökan från Länsstyrelsen i Stockholm

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Järntorget Bostad AB, Ekerö Uppsala 2015-02-23 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Telefon 010-615 60 00 www.ramboll.se Organisationsnummer 556133-0506 , Ekerö Datum 2015-02-23 Uppdragsnummer

Läs mer

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM

MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM MILJÖFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANVISNINGSTÄVLING I ÄLTA CENTRUM Bilaga 4 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 3 Grönytefaktor... 3 4 Lokala miljömål- förutsättningar för markanvisning.

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer