MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING"

Transkript

1 GRANSKNINGSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. ÖSTERSUNDS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

2 Beställare: Östersunds kommun Beställarens projektledare: Maria Boberg Konsult: Ramböll Sverige AB Uppdragsledare: Oskar Jansson Handläggare: Jennie Berglund Dagvatten: Magnus Sundelin Landskap: Helena Brämerson Gaddefors Granskad av: Sofie Bengtsson Uppdragsnummer: Ramböll Sverige AB Färjemansgatan Östersund T Organisationsnummer

3 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 3 INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund 1. Detaljplanens och miljökonsekvensbeskrivningens syfte Förutsättningar.1 Områdesbeskrivning. Trafik 5.3 Riksintresse och Natura Kommunala planer 6 3 Alternativ och avgränsningar Nollalternativ 6 3. Planförslag Avgränsningar 7 Beaktande av mål 8.1 Lokala mål 8. Nationella miljömål 8 5 Miljökonsekvenser Bedömning, begreppsförklaring Luftkvalitet Landskapsbild 1 5. Dagvatten Påverkan under byggskedet Sammanställning av miljökonsekvenser 1 6 Indirekta och Kumulativa Effekter 6.1 Stads- och landskapsbild 6. Dagvatten 6.3 Luft 3

4 GRANSKNINGSHANDLING 1 BAKGRUND OCH SYFTE 1.1 Bakgrund Östersunds kommun har under flera år arbetat för att utveckla handeln inom området Odenskog. Vid Stuguvägen och Hagvägens anslutning mot E1/E5 (kommer fortsättningsvis benämnas E1) ligger idag en betongstation. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge vid infarten till handelsområdet Lillänge och stadsdelen Odenskog. En exploatör har visat intresse för fastigheten och Östersunds kommun har beslutat att upprätta en ny detaljplan för att kunna tillåta handelsexploatering på fastigheten. 1. Detaljplanens och miljökonsekvensbeskrivningens syfte Syftet med detaljplanen är att medge handel på fastigheten Betongen 1 m.fl.(odensala 1:1, delar av Karlslund 3: samt 3:5). Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är att integrera miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska bedöma hur den framtida markanvändningen påverkar fastigheten och dess omgivning och ge förslag på åtgärder som kan minimera eventuella negativa konsekvenser. FÖRUTSÄTTNINGAR.1 Områdesbeskrivning Planområdet, som omfattar fastigheten Betongen 1 samt delar av Odensala 1:1 och Karlslund 3: samt 3:5 är ca 8 00 kvadratmeter och ligger i östra delarna av Östersund, i direkt anslutning till väg E1, Körfältsvägen, Hagvägen samt Stuguvägen. Figur 1: Flygvy med planområdet markerat.

5 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 5 Planområdet kommer i denna miljökonsekvensbeskrivning att benämnas Betongen 1. Den aktuella fastigheten består till stor del av hårdgjorda ytor och byggnader samt ett antal nedsänkta sedimentationsbassänger. Inom fastigheten finns även ett antal grönytor och större träddungar. Planområdet omfattar fastigheten Betongen 1 samt omgivande mark, fram till vägområdet. Fastigheten ligger vid infarten till handelsområdet Lillänge som återfinns i stadsdelen Odenskog. Odenskog har tidigare främst varit ett industriområde men senaste 10 åren har handeln vuxit kraftigt och omfattar nu stora ytor, främst i området närmast E1. Norr om den aktuella fastigheten löper Stuguvägen, anslutningen mot Östersunds centrum till/från E1. På norra sidan om Stuguvägen återfinns bostadsområdet Erikslund och friluftsområdet ÖSK. Öster om fastigheten ligger trafikplats Odenskog där vägarna E1 samt väg 87, Stuguvägen och Hagvägen sammanförs i en cirkulationsplats. Vägarna E1 går i en skärning under och rakt genom cirkulationsplatsen. Öster om E1 ligger friluftsområdet Spikbodarna. Söder om fastigheten återfinns ett ca kvm stort område som är aktuell för framtida handelsexploatering (med ca 500 kvm byggrätt). En ny detaljplan för de aktuella fastigheterna tas fram parallellt med planen för Betongen 1. Fastigheterna består idag till stor del av skogsmark samt en förskola som kommer att flyttas. Ytterligare söder om Betongen 1 återfinns främst industri- och handelsbyggnader medan det väster om fastigheten ligger ett bostadsområde, Körfältet. Bebyggelsen inom Körfältet består till största del av flerfamiljshus med tre våningar.. Trafik Under de senaste åren har Östersunds kommun genomfört ett flertal trafikmätningar i området. Följande flöden (ÅdT) har uppmätts för vägar och gator i anslutning till fastigheten Betongen 1 (mätår inom parentes): Körfältsvägen 3600 fordon/dygn (013) Stuguvägen 9600 fordon/dygn (010) Hagvägen 100 fordon/dygn (01) E1 söderut 100 fordon/dygn (013) E1 norrut 1100 fordon/dygn (013) Rv fordon/dygn (013) Framtida trafik Enligt den trafikanalys som upprättats för området skulle en exploatering av fastigheten Betongen 1 medföra att trafikmängderna ökar med ca 1600 fordon/dygn. Av dessa bedöms 60% ansluta via Stuguvägen (960 fordon/dygn) och 0% ansluta via Hagvägen (60 fordon/dygn) (N) (17890) 100 (S) Figur : Trafiksiffror för de olika vägarna/gatorna i anslutning till fastigheten Betongen 1. Siffrorna i kursiv stil är inklusive den extra trafik som förväntas till följd av exploateringen av Betongen 1. Siffran inom parentes är den totala flödesökningen till följd av ytterligare explotering längre in i Lillänge/Odenskog.

6 6 GRANSKNINGSHANDLING Ytterligare nyexploateringar i Odenskog medför att den totala trafikökningen in mot området, via Stuguvägen och Hagvägen, beräknas bli 650 fordon/dygn, se figur. Dessa exploateringar ingår inte i denna miljökonsekvensbeskrivning men dess effekter på luftkvalitén behandlas i kap 6, indirekta och kumulativa effekter..3 Riksintresse och Natura 000 Inom planområdet finns inga riksintressen eller Natura 000-områden. Europavägarna E1 samt E5 som ligger i direkt anslutning till planområdet är av riksintresse för kommunikation. Planen bedöms inte påverka riksintresset för Europavägarna. Det är viktigt att särskilt utveckla Östersunds stadskärna i rollen som kommersiellt och kulturellt centrum. Handelsområdet Lillänge ska inte växa öster om E1. Den aktuella detaljplanen stämmer således överens med översiktsplanen. Detaljplaner För området gäller detaljplan P 79, Trafikplats Lillänge m.m, laga kraft som anger industriändamål för fastigheten Betongen 1 samt park mellan fastigheten betongen och Körfältsvägen. För Stuguvägen och marken mellan fastigheten Betongen 1 och Stuguvägen gäller detaljplan P361, Parklandskap och bebyggelse m.m. vid Lillänge, laga kraft Den anger parkområde med extensiv skötsel / naturområde. Den nya planen som nu upprättas kommer att ersätta de delar som berörs i de gamla planerna. 3 ALTERNATIV OCH AVGRÄNSNINGAR. Kommunala planer Översiktsplaner Gällande översiktsplan för Östersunds kommun är från 1991 och kommer inom kort att ersättas av en ny översiktsplan Östersund 00. Den nya planen har varit på samråd och är nu ute på granskning inför antagande och beslut om laga kraft. I den nya planen har kommunen tagit ställning till ett antal frågor som direkt eller indirekt rör den framtida handeln i och i anslutning till planområdet: Sällanköpsvaror ska i första hand utvecklas i centrum och vid Lillängeområdet. 3.1 Nollalternativ Nollalternativet är det alternativ där verksamheten inom fastigheten bibehålls i samma omfattning som idag. Detta innebär att betongindustrin fortsätter sin verksamhet och dess påverkan på den aktuella fastigheten och intilliggande fastigheter kvarstår. Ingen trafikökning förutsätts uppkomma till följd av den fortsatta verksamheten inom planområdet. 3. Planförslag Planförslaget innebär att den befintliga industritomten ersätts med ett handelsområde. Detaljplanen medger handel med sällanköpsvaror. Den totala butiksarean inom fastigheten får maximalt uppgå till kvadratmeter och byggnaderna får ha en byggnadshöjd på maximalt 16 meter. I planen regleras även andelen gröna miljöer som

7 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 7 ska uppgå till 10% av kvartersmarken. Bland annat ska planteringar finnas i planens västra och norra del, mot Körfältsvägen samt längs Stuguvägen. Även hanteringen av dagvatten berörs i planen. Närmsta kopplingspunkten till det kommunala ledningsnätet för dagvatten ligger relativt långt från fastigheten och Östersunds kommun planerar ingen utbyggnad av ledningsnätet. Dagvatten ska därför i första hand omhändertas lokalt och i andra hand fördröjas i dammar med breddningsmöjlighet till dikessystem. De trafikflöden som påverkar planförslaget är beräknade i en trafikanalys. 3.3 Avgränsningar Geografisk avgränsning Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver förändringarna inom fastigheten Betongen 1 samt de effekter och konsekvenser som den framtida verksamheten får för omgivningen. Konsekvenserna av planens genomförande kan i vissa fall förstärkas av förändringar som planeras i närområdet. Dessa kumulativa effekter tas ej med i redovisningen av miljökonsekvenser utan sammanställs i kapitel 6, "Indirekta och kumulativa effekter". Ämnesavgränsning - Behovsprövning Östersunds kommun har gjort en behovsbedömning av planen för att se om dess genomförande kan bedömas medföra någon betydande miljöpåverkan. Figur 3: Illustration av planförslaget. Källa: TK Development

8 8 GRANSKNINGSHANDLING Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan och de aspekter som har bedömts som relevanta är: Luftkvalitet Dagvatten Landskapsbild/stadsbild Påverkan under byggskedet BEAKTANDE AV MÅL.1 Lokala mål Det övergripande miljöarbetet utgår ifrån "Agendavisionen" som antogs av kommunfullmäktige den 9 februari Utifrån visionen och kommunens årliga miljöredovisning prioriteras ett antal miljöaspekter för kommande år och det är dessa områden som prioriteras i arbetet för att förbättra miljön. Prioriterade miljöaspekter 013 Utsläpp från vägtrafik, godstransporter och arbetsmaskiner Utsläpp av växthusgaser Förnyelsebara bränslen till transporter Energianvändning Skydd av kommunala grundvattentäkter Ytvattentäkter Miljöpåverkan från dagvatten Användande av Storsjön som resurs Inriktningsmål för miljö 013 Östersund är fossilbränslefritt och energieffektivt 030. Det innebär att fossila koldioxidutsläpp minskar med 100% och att energiförbrukningen minskar med 0% jämfört med 010. Inom ramen för en hållbar, trygg och säker livsmiljö minimeras risker för föroreningar av vattendrag och sjöar av betydelse för dricksvattenförsörjningen och åtgärder för minskad sårbarhet för vattenförsörjningen vidtas.. Nationella miljömål De nationella miljökvalitetsmålen utgör en viktig utgångspunkt vid bedömning av miljökonsekvenser. Av de 16 miljökvalitetsmålen har följande bedöms vara aktuella för denna miljökonsekvensbeskrivning: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Levande sjöar och vattendrag God bebyggd miljö I tabell 1 redovisas hur dessa miljökvalitetsmål påverkas av den aktuella detaljplanen. Figur : Storsjön.

9 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 9 Miljökvalitetsmål Relevans Planens effekter 1. Begränsad klimatpåverkan Liten. Frisk luft Liten Trafiken har en stor betydelse för klimatpåverkan. Handelsområdets läge uppmuntrar till bilanvändande då det ligger i utkanten av staden och tillgången till parkeringsplatser är god. All tillkommande exploatering av handelsområdet Lillänge kommer att medföra ökade trafikflöden vilket i sin tur medför ökade utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Redan idag visar beräkningar att halterna av PM 10 kan nå relativt höga maxnivåer och även om trafikökningen som Betongen 1 genererar inte är särskilt stor så bidrar den till att höja nivåerna av föroreningar vilket är negativt för miljökvalitetsmålet, se även under "frisk luft". Planförändringen har bedömts öka trafikflödet i området med 1600 fordon/dygn. Ökade trafikflöden leder till ökade utsläpp av luftföroreningar. Trafikökningen som genereras av förändringarna på Betongen 1 har bedöms vara så liten att den inte påverkar halterna av föroreningar i någon större utsträckning. Mätningar inne i centrala Östersund har visat på relativt höga maxnivåer av PM 10, främst under vinterhalvåret. Även i denna del av Östersund börjar halterna, enligt beräkningar, nå upp i relativt höga extremnivåer. Detta innebär att varje ny exploatering, trots små trafikökningar, kan bidra till att nivåerna slutligen når upp till och passerar gällande tröskelvärden. Detta skulle innebär att Östersunds kommun blir skyldiga att regelbundet kontrollera föroreningshalterna. Bedömningen är dock att gränsvärdena för de olika luftföroreningarna kommer att underskridas även om ett flertal ytterligare exploateringar genomförs. Se även texten under "begränsad klimatpåverkan". 8. Levande sjöar och vattendrag Liten Kravet i planen är att dagvattnet inom fastigheten i första hand ska omhändertas lokalt, i andra hand fördröjas i dammar med breddningsmöjlighet till dikessystem. I och med att större ytor hårdgörs samtidigt som vegetation försvinner kommer dagvattenavrinningen att öka. Fastigheten ligger inom Lillsjöns avrinningsområde vilket innebär att det dagvatten som ej kan tas om hand lokalt kommer att hamna i Lillsjön. 15 God bebyggd miljö Liten Planförändringen innebär att fastigheten kommer att bebyggas med stora handelsbyggnader. Samtidigt kommer stora delar av fastigheten att schaktas ner medan andra delar fylls upp. Befintliga skogsdungar kommer att tas bort medan viss vegetation återplanteras. Handelsområdet har bedömts får större negativ inverkan på landskapet i förhållande till den befintliga betongstationen, främst för att flera sammanhållna grönområden försvinner. På sikt, när nyplanteringar vuxit upp, kommer de negativa konsekvenserna att minska något. Tabell 1: Påverkan på miljökvalitetsmål

10 10 GRANSKNINGSHANDLING 5 MILJÖKONSEKVENSER 5.1 Bedömning, begreppsförklaring I MKB-sammanhang används begreppen påverkan, effekt, konsekvens och åtgärder. Påverkan är det intrång som verksamheten orsakar, exempelvis en utbyggd väg som möjliggör ökad trafik. Effekt är den förändring av miljökvaliteten som uppkommer, exempelvis en ökad ljudnivå. Konsekvens är en sammanvägning av hur stort värde som påverkas och hur stor förändringen är (se Tabell ), dvs. en värdering av effekten. Åtgärd föreslås för att undvika eller minimera negativa konsekvenser. Exempel kan vara bullerskydd. Som exempel kan nämnas att en måttlig hög ljudnivå (buller) vid ett mindre samhälle med närboende (måttligt intresse) medför en måttlig negativ konsekvens. Konsekvenser kan i detta exempel vara störd nattsömn och/eller ökade stressnivåer hos de närboende. En åtgärd kan i exemplet vara att kommunen uppför bullerskydd för att klara gällande riktvärden vid bostäder. 5. Luftkvalitet Förutsättningar Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön och är baserade på vetenskapliga fakta om effekter på hälsa och miljö. Miljökvalitetsnormer för luft är satta med utgångspunkt från gemensamma direktiv för medlemsstater inom EU. Detaljplaner ska främja en långsiktig god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt. Detaljplaner som medverkar till att miljökvalitetsnormer inte följs motsvarar inte detta krav. Östersunds kommun har inte genomfört några luftkvalitetsmätningar på den aktuella platsen men har under 3 år genomfört mätningar i centrala delar av staden. Dessa mätningar har visat att nivåerna PM 10 och NO minskat de senaste åren och Östersunds kommun har därför beslutat att inte fortsätta med mätningarna. För att grovt uppskatta föroreningshalterna inom fastigheten Betongen 1 kan nomogrammetoden användas. Om de uppskattade halterna ligger under de nedre utvärderingströsklarna bedöms metoden räcka som underlag för utvärdering och inga ytterligare beräkningar eller mätningar krävs. Om de uppskattade halterna är högre än tröskelvärdena kan det vara lämpligt att genomföra en noggrannare utvärdering med hjälp av modeller och/eller mätning. Beräkningsmetoden omfattar tre delar Uppskatta lokalt haltbidrag Uppskatta bakgrundbidrag Uppskatta extremvärden stor +/- förändring måttlig +/- förändring liten +/- förändring stort miljövärde (exempelvis riksintresse) måttligt miljövärde (exempelvis regionala eller kommunala värden) litet miljövärde (Exempelvis lokalt värde) stor konsekvens stor konsekvens måttlig konsekvense stor konsekvens måttlig konsekvens liten konsekvens måttlig konsekvens liten konsekvens liten konsekvens Tabell : Bedömning av konsekvenser

11 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 11 Osäkerheter Samtliga beräkningar av föroreningshalter grundar sig på framtida trafiksiffror, efter utbyggnationen. Dessa siffror kommer från den trafikanalys som tagits fram. Då trafikmängden ej påverkar föroreningsmängderna i någon större utsträckningen har bedömningen gjorts att de framräknade trafiksiffrorna är tillräckligt tillförlitliga för att fungera som underlag i detta skede. Gränsvärden ( g/m 3 ) Årsmedelvärde Dygnsmedelvärde Timmedelvärde Tabell 3: Gränsvärden för NO Årsmedelvärdet får överskridas 175 gånger per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överstiger 00 mikrogram per kubikmeter luft under en timme mer än 18 gånger per kalenderår. Dygnsmedelvärdet får överskridas 7 gånger per kalenderår Nomogrammetoden är en enkel beräkningsmetod för att uppskatta luftföroreningar. För att få mer exakta värden på framtida utsläpp av luftföroreningar krävs mätningar av befintliga utsläpp och mer komplexa beräkningar av framtida utsläpp. I detta skede av planeringen har bedömningen gjorts att dessa enklare beräkningar, i kombination med resultat från de mätningar som gjorts på andra platser i Östersund, ger ett tillräckligt underlag för att kunna föreslå framtida åtgärder och vidare arbete. Effekter och konsekvenser Ökad trafik leder till ökade utsläpp av luftföroreningar. I och med att ökningen av trafikflödena är så pass liten till följd av exploateringen på den aktuella fastigheten går det dock inte att se någon direkt skillnad på halterna av NO och PM 10 mellan nollalternativet (med dagens trafiknivåer) och planalternativet (med ökade trafikflöden enligt upprättad trafikanalys). Därför redovisas resultaten bara för planalternativet. Beräkningarna som genomförts har gjorts utifrån de nya trafikflödena längs Hagvägen (med det förväntade tillskotten från handelsområdet på Betongen 1) som är den väg som har högst trafikflöden och därmed störst påverkan på luftkvaliteten inom den aktuella fastigheten och dess närområde. Planalternativet Beräknade halter NO Det framräknade årsmedelvärdet för fastigheten Betongen 1 är 0 g/m 3 vilket med god marginal ligger under gränsvärdet 0 g/m 3. De framräknade maximala dygns- och timmedelvärdena för fastigheten (98-percentilen) är g/m 3 (dygnsmedelvärde) respektive 7 g/m 3 (timmedelvärde) vilka även de klarar gränsvärdena med stor marginal. Tröskelvärden ( g/m 3 ) Årsmedelvärde Dygnsmedelvärde Timmedelvärde Tabell : Tröskelvärden för NO Övre tröskelvärde Nedre tröskelvärde Timmedelvärdet får inte överskridas mer än 175 ggr per kalenderår Dygnsmedelvärdet får inte överskridas mer än 7 ggr per kalenderår Även i jämförelse med tröskelvärdena klarar sig det beräknade årsmedelvärdet 0 g/m 3. Det beräknade dygnsmedelvärdet däremot hamnar mellan övre och nedre tröskelvärdet medan det beräknade timmedelvärdet ligger under det nedre tröskelvärdet. Beräknade halter PM 10 Det framräknade årsmedelvärdet för fastigheten Betongen 1 är 15 g/m 3 vilket med god marginal ligger under gränsvärdet 0 g/m 3. Årsmedelvärdet ligger även under det nedre tröskelvärdet. Årsmedelvärde Gränsvärden ( g/m 3 ) Dygnsmedelvärde 0 50 Tabell 5: Gränsvärde för PM 10 Dygnsmedelvärdet får inte överskridas mer än 35 ggr per kalenderår

12 1 GRANSKNINGSHANDLING Uppskattad 90-percentil (dygnsvärde) är 9,5 g/m 3, vilket ligger mellan de båda tröskelvärdena. Tröskelvärden ( g/m 3 ) Uppskattad 98-percentil (dygnsvärde) är 9,05 g/m 3, vilket är högre än den övre utvärderingströskeln. Årsmedelvärde Dygnsmedelvärde 8 35 Övre tröskelvärde 0 5 Nedre tröskelvärde Tabell 6: Tröskelvärden för PM 10 Dygnsmedelvärdet får inte överskridas mer än 35 ggr per kalenderår Slutsats Miljökvalitetsnormerna för luft underskrids fortfarande med marginal i området även om luftföroreningarna ökar i takt med att trafikeringen ökar. Det beräknade dygnsmedelvärdet för NO hamnar mellan övre och nedre tröskelvärdet. De framräknade maximala nivåerna av PM 10 når upp till och över gällande tröskelvärden De negativa konsekvenserna för luftkvaliteten till följd av planförslaget bedöms sammantaget bli små i och med att MKN fortfarande underskrids med marginal. Åtgärder och vidare arbete I och med att vissa värden når upp till och överskrider gällande tröskelvärden kan det vara lämpligt att kontrollera trafikflödena i området kommande år och vid eventuella ytterligare ökningar genomföra mer avancerade och komplexa beräkningar/modelleringar/mätningar. I dagsläget bedöms inga ytterligare åtgärder behöva vidtas i och med att samtliga framräknade värden med marginal underskrider MKN. 5.3 Landskapsbild Förutsättningar Fastigheten Betongen 1 ligger i Östersunds östra stadsrand och avgränsas av E1 i öster. Öster om E1 tar skogen och landsbygden vid. Här sträcker sig även väg 87 österut. Fastigheten ligger i blickfånget för trafikanter som anländer till Östersund via väg Figur 5: Betongstationen med skogsridå och fjällen i bakgrunden. Foto taget från väg 87.

13 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 13 som skiljer områdena åt finns en planterad björkrad i skiljeremsan mellan gång- och cykelväg och Körfältsvägen samt en cirka 30 meter bred vegetationsridå på fastighetsmark. I dess norra del förstärks effekten av avskiljande vegetation då den växer på en upphöjd vall. 87. I dagsläget dominerar betongfabrikens byggnader framför bakomvarande vegetationsridå och fjällandskap. E1 går i skärning då vägen passerar förbi området. Trafikanter från norr på E1 skymtar området endast som hastigast då det på håll skyms av ett större skogs- och friluftsområde och på nära håll syns ej området i och med att vägen går i skärning då den passerar förbi. En delvis genomsiktlig vegetationsridå avskiljer trafikanter söderifrån på E1 mot intilliggande handels och industriområde. Vegetationsridån längs E1 bryter ner skalan på det storskaliga området och avgränsar det annars storskaliga vägrummet. Bilden visar befintlig markanvändning utan planerade förändringar, se figur 6. Effekter och konsekvenser Nollalternativet Nollalternativet innebär att ingen förändring av landskapsbilden sker inom aktuell fastighet, dvs betongfabriken ligger kvar och utgör ett visuellt påtagligt inslag i landskapsbilden med sina byggnader, torn och kringliggande verksamhetsytor. Torn och byggnader kan upplevas som negativa inslag och som störande framför utsikten mot fjällandskapet sett från väg 87. Befintlig vegetation söder och väster om betongfabriken behålls och utgör en viktig avskärmning/ ridå till området. Ingen förändring sker heller på närliggande fastighet där förskola och skogsområde bevaras. Skogsområdet utgör en viktig vegetationsridå mellan industri/ handelsområde och bostadsområde. Området söder om fastigheten utgörs av extern handel och industri där större köplador och industribyggnader dominerar. Ett mindre skogsområde är beläget direkt söder om fastigheten. Skogsområdet planeras delvis att bebyggas i dess södra del med handel, men kommer att bevaras i anslutning till gång- och cykelvägen söder om aktuell fastighet. Norr om aktuell fastighet och Stugvägen ligger ett mindre villaområde som i norr gränsar mot ett skogs- och friluftsområde. Stugvägen ramas in på dess båda sidor av trädrader av poppel. Väster om aktuell fastighet finns ett område med flerbostadshus i två- till tre våningar. Längs Körfältsvägen. / ? : >? 9 B : G C G 6 : ; < 7 F B ; A E 5 9 > 8 3 = D ; 5 8 ; H > 1 B J I " # $ 7 G 5 8 9A G A 9 ;? 5 K 6 H : L 5 ; 8 ; G B A 6 9 >? :? 7 B 9 @ : > % & ' ( ) * J ( + I A G G 5 8 ; 9? 5, 9A > G H : M? I E 7 Figur 6: Förutsättningar för området. 9 5 E 6 3 I G 3 I 5 G D A : 8 G = K 6

14 1 GRANSKNINGSHANDLING Planalternativet Dagens täta vegetationsridå mot Körfältsvägen och befintlig vall kommer att avverkas och schaktas bort. Den nya höjdskillnaden längs Körfältsvägens norra del kommer tas upp av en ca 1.5 meter hög stödmur och slänt. I slänten anläggs en cirka 6-8 meter bred plantering. Åtgärderna medför en stor negativ förändring av stads- och landskapsbilden på håll från väg 87. Initialt kommer vyn från väg 87 mot området och vidare mot fjällen att präglas av byggnader och hårdgjord mark utan en lugnande vegetationsridå som bakgrund. På sikt när ny plantering växt upp mildras intrycket något, men den lägre markhöjden i kombination med en smalare ridå av växtlighet medför att byggnader, skyltar och asfaltsytor visuellt kommer dominera. Förändringen av stads- och landskapsbilden på håll bedöms bli stor och negativ. För de boende längs Körfältsvägen kommer åtgärderna initialt innebära en stor negativ förändring då endast befintlig björkrad längs gång- och cykelvägen avgränsar handelsområdet mot närliggande bostäder. På sikt kommer en lägre och mer genomsiktlig vegetationsridå att växa upp och minska handelsområdets dominans något mot bostäderna. Den negativa förändringen mot nollalternativet bedöms på sikt bli måttlig. Sammantaget bedöms åtgärderna längs Körfältsvägen medföra en måttlig negativ konsekvens. Marken för byggnader i områdets sydöstra del kommer att fyllas med schaktmassor. Detta innebär att stor del av befintlig uppvuxen skogsvegetation i denna del kommer att tas bort då en slänt anläggs ner mot befintlig mark längs Hagvägen och befintlig gång- och cykelväg. Även en lägre sammanhängande vegetationsridå längs Hagvägen kommer att tas bort vid anläggande av ny infart från Hagvägen. Avverkningen och utfyllnaden av marken kommer främst att upplevas lokalt och bedöms som stor negativ konsekvens på nära håll för trafikanter på Hagvägen samt för oskyddade trafikanter på gång- och cykelvägen. Vägrummets skala kommer öka och de nya byggnaderna kommer dominera då vegetationsavskärmningen mot området initialt försvinner. Ett mindre naturområde planeras inom fastighetens södra del i anslutning till gång- och cykelvägen och mildrar den negativa effekten på sikt. På håll bedöms förändringen som försumbar då en sammanhängande vegeta- Figur 7: Illustration av nya handelsbyggnaderna sett från Körfältsvägen, Källa: TK Development

15 DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN BETONGEN 1 M.FL. - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 15 tionsridå öster om Hagvägen bevaras och delvis utgör en avskärmande ridå mot väg E1. Sammantaget bedöms åtgärderna längs Hagvägen medföra en liten negativ konsekvens på stads- och landskapsbilden. Generellt kommer utbyggnadsalternativet med större andel sammanhängande byggnadsareal, större andel hårdgjord yta i form av vägar och parkeringar samt mindre andel vegetation innebära en större negativ visuell påverkan på stads- och landskapsbilden än dagens verksamhet med betongfabrik. Stads- och landskapsbilden kommer att domineras av stora byggnader, ljusskyltar och asfalterade ytor. Utblickar från väg 87 kommer att förändras och avskärmande vegetation mot bebyggelse vid Körfältsvägen samt Hagvägens vägrum glesas ut och minskar i omfattning. Alternativet i sin helhet medför en måttlig negativ konsekvens på stads- och landskapsbilden. Åtgärder och vidare arbete (utöver det som regleras i planen) Sammanhängande större planteringar i form av träddungar i områdets östra del mot Hagvägen och cirkulationsplats för E1. Vid planteringar inom kvartersmark på parkeringsytor ska tekniska lösningar som säkerställer fullgod etablering väljas, till exempel sammanhängande större växtbäddar eller skelettjordar. Den allé med popplar som idag löper längs båda sidor om Stuguvägen har under planprocessen diskuterats vid ett flertal tillfällen. Inledningsvis beslutades att den skulle skyddas av planen men senare har beslut tagits att det är tillräckligt med planteringar av något slag längs Stuguvägen. Rekommendationen, ur ett stad- och landskapsperpektiv, är dock att allén behålls på båda sidor om Stuguvägen. Exploatörens arbete med utformningen av handelsbyggnaderna inom fastigheten bör fortskrida och sträva efter att byggnaderna anpassas till området och utformas så att de ej dominerar stads- och landskapsbilden. 5. Dagvatten Förutsättningar Miljökvalitetsnormer EUs vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 00 och benämns i Sverige för Vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga avrinningsområden istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. Vattnens (vattenförekomsternas) nuvarande ekologiska status, dvs dess miljötillstånd, bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god status år 015. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och har karaktären mål och framåtsyftande och är inte definitiv. Lillsjön Lillsjön är den recipient som direkt mottar dagvattnet från det aktuella området. Lillsjön är ett viktigt naturområde för rekreation och tätortsnära friluftsliv i Östersund. Sjön är en s.k. kalkblekesjö som hyser nationellt intressanta och rödlistade kransalger. Markanvändningen inom Lillsjöns avrinningsområde har gjort avtryck i vattenkvalitet och sediment. De ursprungliga skogs- och våtmarkerna har i viss omfattning ersatts av dikade jordbruksmarker, bostadsområden och hårdgjorda industri- och handelsytor. I sjöns sediment finns höga halter av metaller såsom bland annat bly, zink, arsenik, kadmium och koppar. Metallhalterna i tillrinnande vatten är dock idag förhållandevis låga liksom nivåerna i ytvattnet. Ett antal åtgärder kring Lillsjön har även markant minskat andelen fosfor i tillrinnande vatten. Storsjön Från Lillsjön rinner sedan vattnet vidare till Storsjön. Storsjön benämns i VISS (Vat-

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö

RAPPORT. Dagvattenutredning Björnbro. Kilenkrysset Bygg AB. Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Kilenkrysset Bygg AB Dagvattenutredning Björnbro Uppdragsnummer 1186342000 Sweco Environment AB Västerås Vatten och miljö Martin Lindström Frida Nolkrantz Agata Banach 1 (32) S w e co Ingenjör Bååths Gata

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen. Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen Datum / Version: 2014-01-17 / LEVERANS Prjoektnr: 2011704 Sidan 1 av 12 Teknisk Rapport Dagvattenutredning för flerbostadshus vid Ektorpsrondellen

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Dagvattenutredning Sparsör

Dagvattenutredning Sparsör Author Hanieh Esfahani Phone +46 10 505 94 79 Mobile +46706788714 hanieh.esfahani@afconsult.com Date 2014-12-05 Project ID 701324 Client Borås Energi & Miljö Dagvattenutredning Sparsör Hållbar dagvattenutredning

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23

NORRVIDDEN NORRLAND AB. Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan. Sundsvall 2012-10-23 NORRVIDDEN NORRLAND AB Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Sundsvall 2012-10-23 Solhöjden 31, Dagvattenutredning för detaljplan Datum 2012-10-23 Uppdragsnummer 61811250612000 Utgåva/Status

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson

RAPPORT. Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21. Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad 2012-03-21 Upprättad av: David Nilsson RAPPORT Dagvattenutredning Kalhyttan Filipstad Kund Filipstads Kommun Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun

Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun FVIT-möte i Tylösand, 25-26 april 2012 Metod och verktyg för upprättande av dagvattenplan för Tyresö kommun Befintliga och föreslagna åtgärder (Dagvattenhanteringsplan för Tyresö kommun, 2011) Thomas Larm,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11

Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Uppdragsnr: 10069531 1 (8) PM Översvämningsutredning Kv Bocken revidering 2011-03-11 Sammanfattning Tidigare upprättad hydraulisk modell har uppdaterats utifrån genomförda flödesmätningar. Resultaten av

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus

Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Dagvattenutredning White Arkitekter AB Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Stockholm 2013-12-20 GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-29 Ändring av detaljplan för Danderyds sjukhus Datum 2013-12-20 Uppdragsnummer

Läs mer

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren

Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Workshop 2012-04-23 Dagvattenutredning Linero- Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden Lena Sjögren Dagvattenutredning Linero-Norränga och Råbylund i olika planeringsskeden

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10

Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Malmö 2015-07-09 Dagvattenutredning för detaljplan för bostäder inom Starrkärr 4:10 Datum 2015-07-09 Uppdragsnummer 1320001769 Utgåva/Status

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl.

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Tumba, februari 2015 Behovsbedömningen av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand

Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka Strand 14 UPPDRAG 1143576000 UPPDRAGSNUMMER Nacka Strand Dagvatten UPPDRAGSLEDARE Agata Banach UPPRÄTTAD AV Agata Banach, Erik Lidén, Jonas Sjöström DATUM 2015-09-02 Dagvattenutredningar för detaljplan 4 Nacka

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun

Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås kommun Dagvattenutredning till detaljplan för Edsås 1:18, Alingsås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KARL-ERIK ANDERSSON c/o ADVOKATFIRMAN ÅBERG KUNGSPORTSAVENYEN 32 41136 GÖTEBORG GF Konsult AB

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Upprättad 2010-02-19 1(6) Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Slutsats av behovsbedömning/ motivering Planen medför inte någon skada på ekologiskt känsliga områden

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer