VERKSAMHETSPLAN BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER 2013

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Vår vision och värdegrund 2 Råd och stödverksamheten 3 - avtalen 3 - VD 4 - Gruppverksamheten 4 Utbildningsenheten 4 Kolloverksamheten 5 Systematiskt kvalitetsarbete i Råd och Stödverksamheten 5 Systematiskt kvalitetsarbete i Kolloverksamheten 7 Personal 7 Möte med Handikapporganisationerna 9 Marknadsföring 9 Organisations och ledningsstruktur 9 Slutord 10

3 2 INLEDNING År 2013 blir vårt 33:e verksamhetsår sedan verksamheten startade som ett projekt ute i Huvudsta Sedan 1987 bedriver vi vår verksamhet i de nuvarande lokalerna på Döbelnsgatan centralt i Stockholm. Namnet BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter tog vi i samband med att vi 1994 knoppade av från och tecknade avtal med Stockholms läns landsting. I samband med detta bildades den ekonomiska föreningen BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter. Bosse är ett personalkooperativ som ägs av medlemmarna, de anställda gemensamt. Namnet BOSSE kommer från den tiden på 1980-talet då vi hette Bostads- o serviceenheten och var en verksamhet inom Stockholms läns landsting. Vi arbetar med psykosocialt råd och stöd till personer med funktionsnedsättningar genom de avtal vi har med Stockholms läns landsting och fem av länets kommuner. Som grund för arbetet ligger våra policydokument som är framtagna gemensamt i arbetsgruppen. Särskilt viktiga är dokumenten BOSSEs idépolicy där vår verksamhetsidé och vår arbetsmetod är beskriven och BOSSEs kunskapspolicy där vi beskriver vår syn på och vikten av kompetens och erfarenhet fick vi genom upphandling uppdraget av landstinget att arbeta med psykosociala habiliterings-/rehabiliteringsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Avtalet trädde i kraft Det är i stort sett samma uppdrag som vi haft tidigare dock med den förändringen att den övre åldersgränsen på 65 år har tagits bort samt att gruppen personer med förvärvad hjärnskada numera ingår i avtalet. Vi har också fått möjlighet att bedriva KBT, kognitiv beteendeterapi inom ramen för avtalet. Vi ska även efter godkännande från verksamhetsdeltagaren, VD, kunna stödja närstående. Vi driver sedan hösten 2010 ett projekt med medel från Allmänna Arvsfonden för att utveckla BOSSE på nätet, d.v.s. en råd- och stödverksamhet på internet. Medsökare i det 3-åriga projektet är Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR. Projektet avslutas augusti 2013 och vi arbetar nu med att försöka finna en finansiering efter projekttidens utgång. VÅR VISION OCH VÄRDEGRUND BOSSE har en grundläggande idé och tro på människans inneboende kraft och förmåga att kunna påverka sin situation. BOSSE strävar efter att varje människa ska mötas som en individ med eget ansvar och med respekt för sin integritet och sina erfarenheter. Alla ska ha rätt att leva utifrån så självständiga val som möjligt. BOSSE ska erbjuda människan fler redskap och ökade möjligheter att själv bestämma över sitt liv och sin framtid BOSSES människosyn innebär att alla människor är lika mycket värda. Människovärdet hör samman med människans existens och inte hennes prestation. Alla människor ska ha rätt att

4 3 använda sina förmågor samt att få det som behövs för att leva utifrån så självständiga val som möjligt. Respekten för individen ska inte påverkas av olika livsbetingelser. Det innebär en rätt för individen till självbestämmande, självständighet, delaktighet och valfrihet. Det innebär också att den enskildes värderingar och handlingar inte ska påverka respekten för dennes person. Lyhördhet och fördomsfrihet eftersträvas i mötet med VD. Det är VD som definierar sig själv, formulerar sina normer och värderingar samt utifrån detta gör sina val och prioriteringar i livet. RÅD OCH STÖDVERKSAMHETEN Avtalen Kommunavtalen Avtal med Stockholms stad har vi haft sedan Avtalet upphörde vid årsskiftet 2012/2013. Sedan januari 2013 har Stockholms stad tecknat en överenskommelse med vår nystartade BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter ideell förening. Anledningen till detta är att Stockholms stad inte längre kan ge bidrag till en ekonomisk förening. Detta innebar att vi för att kunna behålla bidraget startade en ideell förening. Överenskommelsen är 1-årig. Överenskommelsen innebär också att vi arbetar med exakt det vi arbetade med utifrån det gamla avtalet. Övriga kommuner i länet har sedan 2010 haft möjlighet att teckna egna avtal med oss. För 2013 har fyra kommuner valt detta. Dessa är Solna, Norrtälje, Lidingö samt Huddinge. Avtalen sträcker sig till Vi räknar med att under året nå avtalet för Stockholm och för de övriga kommunerna i länet. Totalt åtgärder. Landstingsavtalet Det aktuella avtalet med Stockholms läns landsting gäller för tiden med möjlighet till två års förlängning. Målgruppen är personer från 18 år och som är folkbokförda i Stockholms län och som är i behov av psykosocialt stöd. Besök inom ramen för avtalet delas in i fem kategorier: Mottagningsbesök 1 konsulent Mottagningsbesök 2 konsulenter Besök ute 1 konsulent Besök ute 2 konsulenter Gruppbesök Vi räknar med att under året nå målet för landstingsavtalet d.v.s. minst åtgärder för minst 490 verksamhetsdeltagare, VD. Av dessa åtgärder beräknas ca 250 vara KBTsamtal.

5 4 Besökare = VD = verksamhetsdeltagare Under året räknar vi med att ha kontakt med ca 610 personer. Motsvarande siffra för 2012 var 604. Vi räknar också med ett nytillskott på ca 230 verksamhetsdeltagare var det 224 nya verksamhetsdeltagare. Vi räknar inte heller med någon markant skillnad av fördelningen mellan män och kvinnor bland de vi träffar. För 2012 var 56 % kvinnor och 44 % män. Snittåldern för både män och kvinnor kommer att öka i och med att den övre åldersgränsen på vårt nya landstingsavtal har tagits bort och i år får helårseffekt. Med hur mycket är svårt att säga var snittåldern 47 år. Vi räknar med att alla kommuner och stadsdelar finns representerade bland våra vd. Drygt hälften av de som vi kommer att ha kontakt med under 2013 kommer att vara bosatta i Stockholms stad. Förhållandet har varit det samma de senaste åren. Gruppverksamhet Under året kommer vi att genomföra ca 15 cirklar, och 4 tematräffar. I cirklarna träffades man mellan fyra och sju gånger. I cirklar och på IT-caféerna är deltagarantalet kring 5-15 deltagare/cirkel eller IT-café. På temakvällarna kommer antalet besökare att var kring 20 personer. Vårens gruppverksamhet ser ut som följer: Cirklar: IT-café Personlig assistans i en relation Samtalscirkel för närstående till personer som fått en stroke/hjärnblödning Kropp och sexualitet hur kan du styra din kropp Vem säger jag att jag är? Vill du ta huvudrollen i ditt liv? Bokcirkel Öppet samtal på BOSSE Tematräffar: Sikta mot stjärnorna och nå dit Färdtjänst Att ha föräldrar med en funktionsnedsättning Vi räknar med att under 2013 erbjuda ca 750 konsulenttimmar för gruppverksamhet dvs. samma omfattning som under UTBILDNINGSENHETEN Vi har under flera år bedrivit assistansutbildning och handledning till brukare och assistenter. Utbildningen läggs upp tillsammans med brukaren och är individuellt utformad. Utbildningen kan handla om; att möjligheter och begränsningar i yrkesrollen personlig assistent att hitta sina roller som arbetsledare och assistent

6 5 familjens roll i relation till personlig assistans sexualitet arbetsmiljö och ergonomi 2008 bestämde vi oss för att avsätta tid för att administrera och marknadsföra vår utbildningsenhet. Sex timmar i veckan fick en av konsulenterna till sitt förfogande för detta uppdrag. Vi har för 2013 budgeterat med i intäkter. För 2012 var intäkterna KOLLOVERKSAMHETEN Vi kommer att bedriva kolloverksamhet även under sommaren 2013 men i år under enbart två perioder. Under den första perioden har vi två parallella barn/ungdomsgrupper. Vi räknar med ca barn/ungdomar i varje grupp. Deltagarna är i åldrarna 8 20 år. Totalt räknar vi med att driva kollo för ca 33 barn/ungdomar. Syftet med kolloverksamheten är att barn och ungdomar med rörelsehinder oberoende av fysiska förutsättningar ska ges möjlighet till att fullt ut uppleva ett sommarkollo med allt vad det för med sig. Ekonomiskt har kolloverksamheten gjort ett negativt ekonomiskt resultat de senaste åren. Detta beror på att antalet deltagare har minskat. Den personliga assistansen har fått en allt större betydelse i barnen/familjernas liv och många kommuner avslår ansökningar om korttidsvistelse med hänvisning till att barnet har personlig assistans. Om vi i maj månad inte har tillräckligt med deltagare för att kolloverksamheten ska gå runt ekonomiskt kommer verksamheten att läggas ner. Vi har bedrivit koloniverksamhet sedan De första tre åren på Fiskeboda i Södermanland men sedan 10 år tillbaka är vi på Björkögården på Barnens Ö i Roslagen. Verksamheten är av Socialstyrelsen godkänt som LSS-kollo. För det dagliga arbetet på kolloperioderna anställs föreståndare och ledare. SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE PÅ BOSSES RÅD OCH STÖDVERK- SAMHET Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa att insatserna på BOSSE är av hög kvalitet. Hela vår verksamhet vilar på en gemensam värdegrund där begreppen respekt, tillit och självbestämmande är centrala. För oss är det absolut viktigaste hur VD uppfattar vår verksamhet. Vi ska vara stolta över det arbete vi utför därför lägger vi ned mycket tid och energi på att mäta hur VD uppfattar stödet på BOSSE. Uppföljningen av detta sker genom tre metoder; Uppföljningsmetod 1 i vår Råd- och Stödverksamhet Sker i samspelet mellan konsulent och VD där konsulenten hela tiden försäkrar sig om att göra för VD rätt saker. Relevant information dokumenteras kontinuerligt i en arbetsplan i journalprogrammet. Arbetsplanen arbetar VD och konsulenten fram gemensamt. Arbetsplanen följs kontinuerligt upp vid varje möte.

7 Uppföljningsmetod 2 i vår Råd- och Stödverksamhet består av två delar: a) Består av Kvalitetsmätning, ISIS = Integrated Systems and Information Services bygger på ISO Där vi använder ISIS som ett verktyg för kvalitetsmätning, kvalitetsutveckling och kvalitetsstyrning med VD s behov i fokus för ständiga förbättringar. Praktisk sker det i form av en enkät där alla VD som kommer till BOSSE under ca fem veckors tid får svara på ca 20 frågor. Kvalitetsmätningen görs vart annat år. Frågorna spänner över områden som tillgänglighet både fysisk och möjlighet att komma fram på telefon, hemsidans tillgänglighet, om man blir uppringd inom rimlig tid. Vidare frågor om hur man blir respekterad och tagen på allvar av sin konsulent, konsulentens förmåga att ge idéer och se möjligheter till lösningar, konsulenternas mottaglighet för klagomål, om man vet hur man ska framföra klagomål på verksamheten, utbudet av gruppverksamhet, om kontakten har lett till något positivt, vad man tycker är dåligt eller mindre bra med verksamheten, något man skulle vilja förändra i verksamheten, om man skulle vända sig hit igen om man hade en frågeställning osv. b) Landstingbeställarna följer upp vår verksamhet genom att ge företaget Indikator uppdraget att skicka ut enkäter slumpvis till verksamhetsdeltagare som besökt vår verksamhet. Frågorna har i stort sett identiska med de frågor som vi skickar ut enligt uppföljningsmetod 2a. Metoderna 2a och 2b genomförs saxat vartannat år. 6 Uppföljningsmetod 3 i vår Råd- och Stödverksamhet. Under året har vi regelbundna uppföljningsmöten med landstingsbeställarna. Kvalitetsarbete 2013 Eftersom vi 2010 vann Stockholms stads Kvalitetspris i klassen Annan vård och omsorg får vi inte vara med och tävla på tre år. Vi kommer naturligtvist fortsätta med att utveckla vårt kvalitetsarbete ändå.. Under året kommer vi bl.a. att fokusera på följande områden: Utarbeta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl. Socialstyrelsens föreskrifter Fortsätta vidareutveckla vårt journalsystem för att bättre kunna följa upp våra enskilda vdkontakter i s.k. arbetsplaner och att implementera detta i arbetsgruppen Vi deltar också i FAMNA s utbildning i Kvalitetsledningssystem. FAMNA är en intresseorganisation som organiserar verksamheter inom vård, skola och omsorg som drivs utan vinstsyfte. Vi är medlemmar i FAMNA sedan 2009.

8 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE PÅ BOSSEKOLLO Kvalitativa mål för verksamheten 7 De kvalitativa mål som ska uppnås med vår kolloverksamhet är att barn och ungdomar med rörelsehinder oberoende av olika fysiska förutsättningar ska ges möjligheter till att fullt ut uppleva ett sommarkollo med allt vad det för med sig. De ska känna sig trygga, känna att de växer som individer att de klarar av att vara hemifrån, att de lär känna nya kamrater och får möjlighet att pröva på olika aktivister som vardagen sätter stopp för. Efter varje dag på kollo så träffas alla ledare och utvärderar dagen och planerar för den kommande. Den platsansvariga ansvarar för detta. Efter varje kolloperiod görs en både skriftlig och muntlig utvärdering av perioden där all personal deltar under ledning av den ansvarige för kolloverksamheten på kontoret. Barnen/ungdomarna och dess familjer får möjlighet att utvärdera verksamheten genom att de tillsänds, i nära anslutning till att perioden avslutats, ett frågeformulär om hur de upplevt vistelsen på kollot och vad de skulle vilja ändra på. När sommarens kollo är avslutat samlas de tre platsansvariga och de som är ansvarig för kolloverksamhet på kontoret för att utvärdera sommarens verksamhet. Anpassning av arbetsmetodiken till individen Arbetsmetodiken bygger på att skapa tillit och förtroende mellan kollodeltagaren, ledaren och föräldrar. Varje barn/ungdom får en fadder bland ledarna. Faddern/ledaren besöker barnet/ungdomen i hemmet före kolloperioden för att lära känna inte bara barnet/ungdomen utan också familjen. Det är viktigt att faddern får veta så mycket som möjligt om barnet/ungdomen såsom ev. medicinering, särskilda behov vid mat och toalettbesök m.m. Faddern blir huvudansvarig för sitt barn/ungdom och är också den som har eventuell kontakt med familjen under kolloperioden. PERSONAL Vi kommer inte att behöva nyrekrytera personal under Totalt är vi 17 personer som arbetar på BOSSE. Antalet konsulenttjänster är för 2013 på årsbasis 9,3 för 2012 var antalet 8,6. 2,0 administrativa tjänster. 1,0 tjänst som verksamhetschef. 1,0 tjänst som konsulent arbetar i Projekt BOSSE på Nätet t o m augusti. 0,75 tjänst som kolloadminstratör/itansvarig. Kompetensutveckling personal BOSSE är ett kunskapsföretag och ett kunskapsföretags största tillgång är utan tvekan medarbetarna. Därför har vi en generös inställning till fortbildning/vidareutbildning och uppmuntrar medarbetarna till vidareutbildning och förkovran. Förutom den kontinuerliga handledningen så är målsättningen att alla konsulenterna ska genomgå Kognitiva Institutets introduktionsutbildning i KBT.

9 8 Vidare har vi varje år fyra Kunskapsdagar där vi bjuder in personer som kan delge ge oss kunskap inom aktuella områden. Exempel på områden som vi har förkovrat oss i de senaste åren är; Smärta, Förvärvade hjärnskador, Mottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset, Depression och livslust, Funktionshindersombudsmannens verksamhet, Vad händer med den personliga assistansen? Hjärt- och lungräddning, Brandskyddsarbete, m.m. De senaste fyra åren har vi totalt investerat i vidareutbildning för i genomsnitt /år. Vi räknar med ungefär samma storlek på investeringen Innehållet i Kunskapsdagarna som hittills är bestämda för 2013 är Möte med Försäkringskassan Det vanliga är att vi löpande under året tar upp ämnen som vi vill fördjupa oss i. Två konsulenter ansvarar för att dessa Kunskapsdagar genomförs. Konsulenterna kommer att ha 11 grupphandledningstillfällen i kognitivt förhållningssätt under året. Inom konsulentgruppen finns 1 utbildade steg 1 KBTsamtalsterapeuter varav de ena under året blir legitimerad steg 2 terapeut. Ytterligare en konsulent går steg 1 utbildning. Planer finns på att under året införa en individuell utbildningspeng som varje anställd får ansvar för. För BOSSES verksamhet och utifrån vår grundidé är det nödvändigt att det i personalgruppen finns personer med egna funktionsnedsättningar. Vår erfarenhet av att det i vår personalgrupp finns personer, som förutom teoretisk utbildning, också har funktionsnedsättningar innebär; att där finns en kunskap som är svår att få på annat sätt att det för VD på ett konkret sätt finns identifikationsmöjligheter att ett vi och de tänkande motverkas att verksamheten får en legitimitet och trovärdighet att BOSSE kan vara en förebild för andra arbetsplatser Förtrogenhetskunskap är ett begrepp vi använder för sådana erfarenheter man kan nå genom att lära känna och leva nära personer med funktionsnedsättningar. Denna kunskap innefattar förmågan att sätta sig in i olika personers upplevelser av att leva med funktionsnedsättning, samt förståelse för praktiska och byråkratiska konsekvenser av en sådan livssituation. Möten med VD är viktiga tillfällen till att utveckla förtrogenhetskunskap. Att det inom personalgruppen finns personer med egen erfarenhet av funktionsnedsättning utgör en kollektiv källa till förtrogenhetskunskap. Varje vecka har vi administrativ konferens i två timmar. Då fördelar vi nya VD på konsulenterna och tar upp motsvarande det som tas upp på traditionella arbetsplatsträffar. Den övervägande delen av medarbetarna är också delägare i den ekonomiska föreningen BOSSE vilket är en stor tillgång då detta medför ett extra stort ansvar för sitt arbete. Vår strävan är att alla tillsvidareanställda ska bli medlemmar vilket man kan ansöka om efter att ha arbetat 1 år på BOSSE. Parallellt med arbetet på BOSSE kräver också den ekonomiska föreningen en del arbete. Styrelsen är ytterst ansvarig för det arbetet. Mycket av det arbetet sker ideellt utifrån rollen som delägare. Alla våra olika policydokument har kommit till genom att medlemmarna gemensamt aktivt arbetat fram underlaget. På så sätt blir också alla delaktiga i både stort och smått.

10 9 Detta är en oerhörd styrka att ha personal som är så insatta och väl förtrogna med på vilken grund företaget vilar och hur vi ser på olika frågor. För att vara kompetent på BOSSE måste man således dela BOSSES människosyn och värderingar och ha dessa som grund i sitt arbete. Sjukfrånvaro/frisknärvaro Generellt är vi friska på BOSSE. Vi har under årens lopp haft några personer som varit i behov av att få samtala om arbetsplatsrelaterad stress. De har haft möjlighet att ha en samtalskontakt på PBM Stress Medicine vilket har visat sig vara väl använda pengar från BOSSES sida. Om konsulenterna upplever ett behov av att ha någon att prata med förutom i handledaren eller verksamhetschefen har de möjlighet, genom ett upparbetat samarbete, att få samtalsstöd av en präst. Detta gäller framför allt frågor av existentiell natur kopplade till arbetssituationen. Personalen i receptionen har också intern handledning. MÖTE MED HANDIKAPPORGANISATIONERNA Vi kommer under året att ha två möten med representanter från handikapporganisationerna i länet. Dessa möten har ägt rum varje år sedan Både vi och representanterna för handikapporganisationerna ser dessa möten som värdefulla eftersom vi kan delge varandra frågeställningar som är aktuella.. MARKNADSFÖRING Vår tillströmning av VD Vi annonserar i länets handikapptidskrifter. För oss är det av största vikt att personer som tillhör målgruppen känner till vår verksamhet och att man kontaktar oss om behovet uppstår. Förutsättningen för verksamheten är att det finns ett behov av våra tjänster och därmed en tillströmning av nya VD. Vi frågar alltid nya VD hur de fick vetskap om oss och de flesta svarar genom en god vän. Det ska vara VD s behov som avgör vilka vi möter och inte vårt behov av att fylla avtalen. Vi har hela tiden en tillströmning av nya VD. För 2013 räknar vi med ett nytillskott på ca 230 verksamhetsdeltagare. Människor skadas och insjuknar samt unga växer upp vilket gör att nya individer ständigt får en förändrad livssituation och därmed behov av BOSSE s insatser. En trend vi sett är att allt fler VD som söker våra tjänster har en förvärvad sjukdom eller skada. Detta beror säkert på att vår övre åldersgräns togs bort i samband med att det nya landstingsavtalet trädde ikraft under För 2012 utgjorde denna grupp 70 % av nytillkomna VD. ORGANISATIONS- OCH LEDNINGSSTRUKTUR Vi har sedan augusti 2012 två organisationer dels BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening som startade 1994 och dels BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter ideell förening som startade i augusti 2012 Den ekonomiska föreningen har en styrelse som består av fem personer. Tre av styrelsemedlemmarna är också anställda på BOSSE. Styrelseledamöter i de

11 10 bägge föreningarna är Marita Säther, ordförande, Mikael Vibble, Helene Symreng, Bengt Westerberg. Eva Frunk Lind sitter dock endast i den ekonomiska föreningens styrelse. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Vi räknar med att under året nå målet för landstingsavtalet d.v.s. minst åtgärder för minst 490 verksamhetsdeltagare, VD. Av dessa åtgärder beräknas ca 250 vara KBTsamtal Det dagliga arbetet leds av en verksamhetschef, Arne Prembäck. Tolv konsulenter svarar för kontakten med VD och 2 administratörer sköter allt kringarbete för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag. Organisationen är platt varför tiden mellan beslut och verkställighet är kort. Vi svarar själva för allt från löner till ekonomihantering och övrig administration vilket gör att vi har totalkontroll på intäkter och kostnader, förändringar i efterfrågan m.m. Under året kommer vi ordna två kooperativdagar på icke betald arbetstid. SLUTORD Vi ser framtiden an med tillförsikt. Vi har en ökande tillströmning av VD. Stora förändringar har till exempel skett inom den statliga assistansen och även inom sjukförsäkringen och fler förändringar är på gång. Förändringar som skapar oro hos de personer vi träffar medför ett ökat behov av information och kunskap. Detta för att personen själv ska ha möjlighet att påverka sin situation i önskad riktning. Förändringar i samhället som medför oro för målgruppen märker vi i den tillströmning som sker och de frågor man kommer med. Välkommen att kontakta oss: BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter Döbelnsgatan Stockholm tel fax texttelefon hemsida

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER. BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening org.nr. 769600-0160

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER. BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter ekonomisk förening org.nr. 769600-0160 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Vår vision och värdegrund 2 Råd och stödverksamheten 3 - avtalen 3 - VD

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid Inledning 3 Vår vision och värdegrund 3 Råd och stödverksamheten 4 - avtalen 4 - VD 5 - Gruppverksamhet 6 Utbildningsenheten

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Tio år med personlig assistans

Tio år med personlig assistans Tio år med personlig assistans Rapport 3 från Kunskapsprojektet Presentation av två intervjuundersökningar med assistansberättigade, gjorda 1995 respektive 25 Tio år med personlig assistans Rapport 3 från

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Arbetsledning av personliga assistenter

Arbetsledning av personliga assistenter Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET

OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ANNA EIDE-JENSEN 2 3 OMSTALLNING VID OHALSA EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2013 TRR TRYGGHETSRÅDET PROJEKTLEDARE: ANNA EIDE-JENSEN

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Rapport 1 från Kunskapsprojektet: En kostnadsanalys av olika former av stöd och service till personer med omfattande funktionsnedsättningar Priset

Läs mer