DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN"

Transkript

1 DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN KARLSTADS UNIVERSITET NOVEMBER 2011

2 SVEBI-KONFERENSEN, 2011 Idrottsvetenskaplig forskning utmaningar i nutid och framtid TEMA: Barn- och ungdomsidrott Ämnet Idrottsvetenskap på Karlstads universitet fick förmånen att arrangera den årligen återkommande SVEBI-konferensen (SVEBI: Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) den november 2011 här i Karlstad. Denna konferens riktar sig till idrottsforskare, studenter samt verksamma idrottsledare och idrottslärare som har ett intresse av att ta del av den senaste idrottsrelaterade forskningen såväl nationellt som internationellt. Det övergripande temat för årets konferens var barn- och ungdomsidrott och samlade närmare 130 idrottsintresserade deltagare från hela landet. Nedan följer ett axplock av de 30-talet föreläsare som var verksamma under konferensens två dagar. PEER RELATIONSHIPS IN SPORTS DR. ALAN L. SMITH FRÅN PURDUE UNIVERSITY, INDIANA Alan Smith har forskat om barn och deras kamrater i idrottslag. Smith presenterade resultat om hur barn mellan 12 och 15 år blir accepterade av sina kamrater inom idrotten. Genom idrott får barn bra självkänsla, de känner lojalitet, intimitet, gemenskap och de lär sig att lösa konflikter. Detta gäller dock bara om de blir accepterade av sina kompisar och om de känner att de har nära vänner i gruppen. Smith med kollegor har även visat att det förekommer olika kategorier av kamratrelationer inom idrotten: de som är accepterade av hela gruppen, de som har vänner inom gruppen och de som är isolerade från gruppen. Sedan kan det finnas olika grader av detta, men barnen tillhör oftast någon av dessa kategorier. Den plats ett barn har i gruppen kan ändras med tiden genom att de till exempel utvecklas mer idrottsligt eller att de halkar efter jämfört med övriga i gruppen. Smith har också tittat på vad som motiverar barnen och vad som gör att de slutar med idrott. Att bli mobbad av sina kamrater eller att de pekas ut som offer i gruppen är ofta anledningen till att de gör det. Barn deltar trots allt i idrottsaktiviteter för att deras kompisar gör det, där det blir viktigt att vara accepterad av gruppen för att vilja fortsätta idrotta. BEDÖMNINGSSTÖD I IDROTT OCH HÄLSA ETT SKOLVERKSUPPDRAG PROF. HÅKAN LARSSON, MFL, GIH, STOCKHOLM Ett nytt bedömningsstöd för ämnet Idrott och hälsa har tagits fram, där elevernas kunskaper ska bedömas utifrån de mål som satts upp och inte utifrån hur processen har sett ut. Larsson m fl menar att bedömning och betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa kan vara svårt eftersom lärare inom ämnet undervisar i ganska liten utsträckning. De ägnar istället mer tid åt att upplysa och instruera eleverna. Lärarnas bedömning kan skilja sig mellan olika skolor och grunderna för bedömningarna är sällan artikulerade. En del har till och med bedömningsgrunder som det inte finns stöd för i styrdokumenten. Utvärderarnas uppgift har varit att ta fram ett stöd för bedömning som visar hur lärarna kan förhålla sig till den nya läroplanen (Lgr 11). Erik Backman har undersökt lärandemål och styrdokument inom Idrott och hälsa vilka visat sig vara eftersatta. Han ställde sig frågan vad det är lärare ska kunna och hur de ska lära ut det?

3 PHYSICAL EDUCATION IN SWEDEN AND SOUTH AFRICA EN JÄMFÖRELSESTUDIE DR. KONSTANTIN KOUGIOUMTZIS OCH PROF. GÖRAN PATRIKSSON, GÖTE- BORGS UNIVERSITET I den här studien har man jämfört svenska och sydafrikanska skolors idrottsutbud för barn och unga. Målet med studien var att se om respektive land utgått från sina läroplansmoduler. Före 1994 fanns ingen idrottsundervisning i afrikanska skolor, men efter att ett nytt skolsystem införts arbetades en ny läroplan fram som liknar den svenska. Det samlades in data, dels genom att filma eleverna och dels genom att de fick fylla i ett frågeformulär. Frågorna handlade om barnens bakgrund, hälsopromotion och personliga utveckling. Bland annat ställde man frågan hur ofta barnen i respektive land har idrott och hälsa under skoltid? Här visade det sig att i områden där boer och engelsmän tidigare bott har skolorna mer idrott. Föräldrarnas ekonomiska situation och idrott i skolan hänger också ihop. I de områden där föräldrarna har det bättre ställt har skolorna ofta mer idrott. När det gäller social och personlig utveckling tycker fler barn i Sydafrika, jämfört med svenska skolungdomar, att idrotten påverkar den sociala och personliga utvecklingen i positiv bemärkelse. HUR FÅR VI INAKTIVA BARN ATT RÖRA PÅ SIG? FIL. DR. ÖRJAN EKBLOM, GIH, STOCKHOLM Är man inaktiv som barn blir man också ofta inaktiv som vuxen. Fysisk aktivitet hos barn påverkar inte bara kognition, blodfetter, sockerkänslighet och BMI. Fysisk aktivitet ökar också den mentala hälsan, livskvaliteten och gör så att de får bättre sömn. Faktorer som har betydelse om barn är aktiva eller ej är socioekonomi, bostadsort, föräldrars intresse och kamraters vanor. Så även om barn vill idrotta är det inte säkert att de kan. Förr spontanidrottade man mer, idag ser barn istället på TV eller är väldigt aktiva i sin idrott. Idrottandet för de som bara tycker det är roligt finns nästan inte. Andelen överviktiga är idag större och att vara inaktiv och lida av fetma hänger ihop. Det finns alltså en större anledning att bry sig om barns idrottande idag än vad det fanns förr. Stillasittandet bland barn måste minskas, men aktiviteten får inte vara för hög eftersom det kan ha den effekten att de rör sig mindre på grund av att aktiviteten blir för krävande. Att undervisning om idrott och hälsa måste finnas även utöver lektionstid var något som Örjan Ekblom ville skicka med deltagarna. HÄLSOPROMOTION, FYSISK AKTIVITET I SKOLAN. VEM BÄR ANSVARET? DOKTORAND PERNILLA HEDSTRÖM, KARLSTADS UNIVERSITET Skolan ska erbjuda daglig fysisk verksamhet, men gör den verkligen det? Kan en Hälsocoach vara lösningen på den utbredda fetmaepidemin bland barn och vuxna? En hälsocoach kan exempelvis vara en person som är anställd av skolor, företag och organisationer och som hjälper personal, barn och medarbetare till en bättre hälsa. Nu provar man denna idé i en skolklass i Värmland. Det är en klass ur år 4 som fått en egen hälsocoach som under två år ska planera och främja hälsan genom fysisk aktivitet och involvera annan skolpersonal samt föräldrar och pedagoger. Hälsocoachen ska se till att samverka med idrottsrörelsen och få till stånd föreläsningar, hälsoläxor och fysiska aktiviteter. Den aktuella klassen har en Hälsocoach som sedan jämförs med en annan liknande klass som inte gör några andra planerade fysiska aktiviteter under skoltid förutom de obligatoriska idrottslektionerna. Studien leds av Pernilla Hedström och syftet är att över tid studera påverkanseffekter av den nya funktionsrollen. DROTTSLYFTET I PRAKTIKEN, KARLSTAD IDROTTSSKOLA CLAES HAVIMÄKI, VÄRMLANDS IDROTTSFÖRBUND På Kronoparksskolan i Karlstad fanns tidigare ingen idrott utöver lektionstid därför beslutade en idrottslärare på skolan att starta Karlstad Idrottsskola. Idrottsskolan startades i så kallade riskområden, där man antog att ungdomar inte idrottade för att det inte fanns möjlighet till detta. Tack vare att Karlstad Idrottsskola startades fick barn mellan sju och tolv år prova på idrott en gång i veckan på fritids. Till sin hjälp tog man föreningar som kom till skolan för att inspirera barnen. Yngre barn fick rörelseträning och äldre fick utöva en speciell idrott. Nu har det gått tio år sedan starten och 2012 blir idrottsskolan en fast verksamhet i Karlstad kommun. Karlstad Idrottsskola vill lämna ett positivt avtryck hos barnen, skapa goda vanor, få fler barn aktiva i föreningar och fler unga att bli idrottsledare. Claes avslutade föreläsningen med en övning, där deltagarna fick resursskvallra om varandra för att skapa en positiv stämning.

4 TEMA IDROTTSLYFTET, SYNPUNKTER PÅ UTVÄRDERINGSPROCESSEN PROF. BJARNE IBSEN, SYDDANSK UNIVERSITET Bjarne Ibsen ville under sin föreläsning behandla Idrottslyftet ur ett politiskt perspektiv. Sverige, Norge och Finland har en organisation för idrotten, medan man i Danmark har flera. Bjarne beskrev något som de i Danmark kallar för Modern idrottspolitik. Här lyfts framförallt idrottens nytta, hälsa och integration fram, där man även stöttar idrott och fysisk aktivitet utanför föreningslivet. Detta är något som inte känns igen i den svenska idrottspolitiken. Upprättandet av en rad statsinstitutioner för idrott, mjuka styrningsformer, förväntningsavstämning och försöks- och utvecklingsprogram är sådant Danmark valt att satsa på. Det har skett en transformation av välfärdsstaten och detta måste man följa även inom idrotten menar Bjarne. Här lyssnar man på folket och experimenterar sig fram till olika lösningar istället för att bestämma på en högre nivå. En del av det Danmark gjort liknar Sveriges Idrottslyftet och de som deltagit har varit mycket positiva, men det finns även nackdelar med sådana här satsningar. Målen för rekrytering nås sällan, och det är inte så lätt att visa en tydlig effekt. Det har även visat sig att samarbetet mellan olika organisationer inte fungerar. När pengarna tar slut fortsätter följaktligen inte verksamheten. Ibsen avslutade med att ställa sig frågan vad detta kan bero på? Kan det bero på att man har orealistiska mål, att projekten är för kortvariga för att ha effekt, att det sällan är något som prioriteras av föreningarna, att inte erfarenheter förs vidare från projekt till projekt eller att de övergripande målen svarar inte upp till föreningens mål? PANELDEBATT OM IDROTTSLYFTET PG FAHLSTRÖM LINNÉUNIVERSITETET; HÅKAN LARSSON, GYMNASTIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM; KIM WICKMAN, UMEÅ UNIVERSITET; OWE STRÅHLMAN, KARLSTADS UNIVERSITET. MODERATOR: GÖRAN PATRIKSSON, IDROTTSHÖGSKOLAN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Flera utvärderingsgrupper har undersökt hur Idrottslyftet fungerar, genom att ha studerat idrottslyftet på förbundsnivå, projektnivå samt gjort en enkät på föreningsnivå. Resultaten visar att Idrottsförbunden överlag är positiva till Idrottslyftet eftersom de ekonomiska bidragen har inneburit att flera förbund och föreningar har kunnat genomföra olika satsningar. De förbund som anmälde sig till att vara med i granskningen är positiva till att de blev granskade och utvärderade. Förbunden uppfattar i hög grad att uppdraget är att expandera med hjälp av Idrottslyftet. Idrottslyftet ska ju öppna dörrarna för fler. Men vilka är fler? Ska fler komma till föreningen eller till idrotten? Detta är något som är svårt att utläsa menar paneldeltagarna. Idrottslyftet ska utveckla och förändra och bör innehålla mål om jämställd-

5 het. Det finns ambitioner att förändra, eftersom idrotten ska genomsyras av jämställdhet, men det tycks i nuläget inte finnas några tydliga strategier för detta. Idrottslyftet är till för att stärka idrottsföreningens sekundära uppgifter och för att öka idrottandet. Paneldeltagarna ställde sig frågan om alla ska vara med inom idrotten? Finns det andra sätt att få fler aktiva i samhället än genom föreningarna? Vidare diskuterades om idrotten behöver ändra sig för att få fler att vara med? Cirka 90 % av de projekt som granskades hade inget jämställdhets- eller jämlikhetsperspektiv. Även barnrättsperspektiv saknas. Barnens och ungdomarnas inflytande är begränsat. Detta är sådant som beaktas i framtiden om man vill få fler som föreningsidrottar. Avslutningsvis kunde paneldeltagarna konstatera att en ändamålsenlig debatt om Idrottslyftet för närvarande saknas, men att Idrottslyftet likväl är på väg mot att bli en ordinarie del av verksamheten. FÖRÄLDRAINITIERAT MOTIVATIONSKLIMAT OCH UNGAS IDROTTANDE DR HENRIK GUSTAFSSON, MFL, KARLSTADS UNIVERSITET Hur ska idrottsföräldrarna bete sig? Personer runt om den aktive såsom tränare och föräldrar är ofta viktiga för barns upplevelser av sitt idrottsutövande. Det bör finnas ett stort engagemang, med föräldrar som ger stöd utan press och där fokus ligger på barnens lärprocesser och inte i första hand på att vinna. Med andra ord när föräldrarna främst medverkar till att skapa ett uppgiftsorienterat i kontrast till ett mer resultatorienterat motivationsklimat tycker barn oftare att idrott är roligt. Vilka frågor föräldrar ställer till sina barn efter en match är exempel på hur ett föräldrainitierat motivationsklimat skapas. När föräldrar frågar sina barn om de vann eller hur många mål de gjorde istället för att fråga hur det kändes eller om det var roligt leder det i högre grad till ett resultatorienterat motivationsklimat. Detta kan i sin tur medföra att en del barn kan uppleva press från sina föräldrar att prestera. För att barnen ska trivas med sin idrott menar Henrik med kollegor att föräldrar bör vara stöttande, ha en tillåtande attityd, låta barnen ta del av beslutsprocessen och att de låter barnen delta på sina egna premisser. Det är även viktigt att lyssna till vad barnet vill och känner. Som förälder ska man inte lägga sig i och kritisera barnen. Därtill behöver barnen få utvecklas i sin egen takt och få prova på så många idrotter de vill och har möjlighet till. BARN OCH UNGDOMSIDROTT UR ETT LEDARSKAPSPERSPEKTIV ÖVER TID ULF KARLSSON, KARLSTADS UNIVERSITET Ulf Karlsson inledde sin föreläsning med att ställa sig själv och deltagarna frågan; vart tog spontanidrottandet vägen? Förr gjorde man allt själv., byggde och arrangerade idrott, men nu får man allt detta serverat. Ulf menade att spontanidrottandet bidrog till en ökad kreativitet. Man hade många egna idéer och tänkte idrott på ett annat sätt än man gör idag. Verksamhetsgraden utanför föreningen är idag mycket lägre än förr. Ulf ställde sig också frågan när det ska börjas? Man rekryterar barn allt tidigare och använder sig av inmutning. Bara inom friidrotten har rekryteringsåldern sjunkit med över hälften sedan 1960-talet, från år till 5-7 år. Tidig specialisering kommer enligt Ulf att bli allt mer vanligt om trenden fortsätter i samma riktning. Ulf gav även några konkreta råd till ledare för att öka ungas glädje och motivation att idrotta: tillhandahåll en välplanerad och varierad träning (träningsmiljö och innehåll), anordna aktiviteter i form av läger, föreläsningar och besök av idoler, samarbeta med andra idrotter, kontinuerlig fortbildning, personligt engagemang samt se till att uppmärksamma och uppmuntra alla i träningsgruppen.

6 MOTIVATIONSKLIMATETS BETYDELSE FÖR UNGAS IDROTTANDE PROF. YNGVAR OMMUNDSEN, NORGES IDROTTSHÖGSKOLA, OSLO Yngvar inledde med att konstatera att om man är aktiv inom föreningsidrott i barn och ungdomsåren så ökar sannolikheten markant att man fortsätter att vara fysiskt aktiv även som vuxen. Vidare påpekade Yngvar att idrotten, om den utformas på rätt sätt, lär barnen att samverka med andra, lösa konflikter, vinna och förlora, ta egna initiativ och att respektera andra personer. För att barn ska fortsätta idrotta och för att en positiv utveckling ska ske är det viktigt att tränaren skapar ett uppgiftsorienterat motivationsklimat. Det är skillnad på uppgiftsorienterat klimat och resultatorienterat klimat. Yngvar talade om hur en tränare bör jobba för att skapa ett uppgiftsorienterat klimat, där tyngdpunkten bör ligga på att fokusera på varje individs framsteg i förhållande till sig själva och inte i förhållande till andra. Yngvar ville alltså skicka med oss tanken på att vi ska tävla mot oss själva och inte mot andra. Vidare bör tränaren ge uppmuntran till barnen när de anstränger sig och kämpar även om det inte alltid resulterar i omedelbar framgång. Dessutom menade Yngvar att man som tränare bör ge utrymme för barnen att själva bestämma delar av träningsinnehållet. Detta i syfte att skapa en inre motivation som i sin tur har visat sig leda till ökad glädje och välmående samt en vilja att fortsätta idrotta. UTVECKLA, UTVECKLAS OCH GÖRA NYTT. HISTORIA, NULÄGE OCH FRAMTID HÅKAN LOOB, VD, FÄRJESTADS BK Håkan Loob var sist ut under SVEBI-konferensen 2011 i Karlstad. Håkan inledde med att understryka hur viktig ledaren och coachen är för de aktiva. Tränaren ska se, lyssna, fråga och återkoppla allt de aktiva gör. Det handlar inte bara om att pusha eller visa vägen utan också om verklig coachning. Håkan berättade om sin väg från Gotland och den hemmabyggda isrinken till SM-, VM- och OSguld samt vinnare av Stanley Cup. Hårt arbete är viktigt för Håkan precis som för hockeylaget Färjestad BK. I hårt arbete räknar Håkan in medvetenhet, kämparanda, ansvar och disciplin. Stort hjärta är också viktigt att ha och för att efterleva detta måste man känna stolthet, skapa vi-känsla, engagera sig och känna glädje. SVEBI HAR FÅTT NY ORDFÖRANDE Som avslutning på konferensen tog den nya ordföranden för SVEBI, Ann-Christin Sollerhed över mikrofonen för att berätta lite om sig själv, sitt förhållande till idrott och sina förväntningar på ordförandeskapet. Karlstads Universitet med samarbetspartners tackar för sig för den här gången!

7

8 Foto: Felicia Augustsson Ellinor Johansson, IF Göta - Det har varit en väldigt intressant konferens. Jag har fått nya perspektiv på barn och ungdomsfrågor. Pernilla Hedström var mycket bra. Hennes föreläsning var mycket lätt att ta på och lätt att förstå. Det är något jag kommer att ta med mig till föreningen. Gun Nyberg, Stockholms universitet och Högskolan Dalarna - SVEBI-konferensen är en berikande mötesplats både mellan och under föreläsningarna. Interventionsstudien tycker jag var spännande. Margareta Norén, Falu kommun och Skolförvaltningen - Jag håller med om att det varit berikande. Bedömningsfrågan om idrott och hälsa i skolan tyckte jag var intressant att lyssna på. Det är så angeläget och viktigt att det tas upp. Erwin Apitzsch, Lunds universitet - Det har varit en bra konferens och det är roligt att så många kommer. Jag är nöjd med konferensen. Mångfalden är viktig och jag uppskattar det faktum att det har funnits ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv under hela konferensen. Konferensdokumentation SVEBI Mer information finns på svebi.se Layout : Universitetstryckereriet och Erika Bergkvist. Foto: Erika Bergkvist. Text: Erika Bergkvist Markus Malm, Strömstad kommun - Föreläsarna har varit väldigt inspirerande och det har varit snabba ryck mellan föreläsningarna. Konferensen har gett en känsla av inspiration, information och korta sekvenser av stora ämnen. Jag vill arbeta vidare med frågorna som har tagits upp och sätta mig in mer i de olika ämnena efter att konferensen är över.

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden

Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden Forskargruppen Henrik Gustafsson, Karlstad University,

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

Konferensdokumentation

Konferensdokumentation Konferensdokumentation Idrott och mångfald 4-5 november 2009 i Karlstad Är invandrare och homosexuella lika välkomna till idrotten som andra? Frågan diskuterades på den första nationella konferensen om

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Erland Skommevik MEDVERKANDE

Erland Skommevik MEDVERKANDE Erland Skommevik Erland Skommevik Jag har lång erfarenhet som idrottslärare och är fortfarande verksam som lärare på gymnasiet. Jag startade Undervisningsvideo 1988, eftersom jag tyckte att det saknades

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa

Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Fritids- och föreningslivet en arena för integration och hälsa Hur ökar vi deltagandet hos nyanlända flyktingar? Projektledare: Anton Olofsson anton.olofsson@olif.se Fritids- och föreningslivet en arena

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Valbara pass lördag och söndag per målgrupp

Valbara pass lördag och söndag per målgrupp Valbara pass lördag och söndag per målgrupp Pass 1 lördag kl. 11.00 12.30 Pass 2 lördag kl. 14.00 15.30 Pass 3 söndag kl. 09.00 10.30 Huvudsaklig målgrupp Pass Rubrik/föreläsare Innehåll 1 Idrott, hälsa

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar. Docentföreläsning 2014-02-27 Jane Meckbach, fil dr

Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar. Docentföreläsning 2014-02-27 Jane Meckbach, fil dr Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar Docentföreläsning 2014-02-27 Jane Meckbach, fil dr Disposition Idrottsledare unga ledare - Ungdomar som rekryteras - Uppdrag som ledare

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. IHF DAGEN 23 JANUARI 2012 IDROTTSLYFTET EN UTVÄRDERING För utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Idrottsberedningen Plats och tid Nya Kommunhuset, Sammanträdesrum Yxningen, Åtvidaberg, kl.18.00 19.55 Beslutande Kjell Myrén, Ordförande Arne Holmgren, Vice ordförande Birgitta Elwing, från kl. 18.15 Rolf Olsson Ulf Öqvist

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05 Idrottens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-05 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Det ökar chanserna för fler att etablera en aktiv livsstil.

Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Det ökar chanserna för fler att etablera en aktiv livsstil. Ett manifest från Friskis&Svettis för att öka barns rörelse. Alla barn måste få möjligheten att uppleva rörelseglädje. Det ökar chanserna för fler att etablera en aktiv livsstil. maj 2012 Att barn rör

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

This is a published version of a paper published in Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning.

This is a published version of a paper published in Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning. Umeå University This is a published version of a paper published in Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning. Citation for the published paper: Eliasson, I., Ferry, M., Olofsson,

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent

Presentation 16 mars Patric Nilsson Distriktsidrottschef Rolf Trulsson Idrottskonsulent Fredrik Olsson Idrottskonsulent Presentation 16 mars Patric Nilsson Rolf Trulsson Fredrik Olsson Distriktsidrottschef Idrottskonsulent Idrottskonsulent Idrott är folkhälsa Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK

Spelarutveckling Tips från coachen. Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Spelarutveckling Tips från coachen Föräldramöte 13 maj 2015 Magnus Ennerberg, KLTK Bakgrund Informationen i presentationen utgår från tre delar: - Tränarerfarenhet(över 14.000 timmar på banan) - Utbildningar(3

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna Idrottslärare vill ha tv-spel lektionerna Tv-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära bland barn och ungdomar. En stor enkätundersökning visar att lärarna är positiva till spelen. Men om så

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08

Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 Enhetsplan för Mellangården och Lillgården 07/08 DEMOKRATI OCH INTEGRATION: UPPDRAG Att vi ger möjlighet till ett aktivt skolråd Att vi gör informationen från enheten tillgänglig på olika hemspråk. Att

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Idrott och mångfald. 11-12 februari 2015 i Karlstad

Idrott och mångfald. 11-12 februari 2015 i Karlstad Text: Jonas Carplind / Foto: Patrik Norlin, Debora Karlsson och Alexia Gustavsson /Layout: Monika Wikström Idrott och mångfald 11-12 februari 2015 i Karlstad Mer information från konferensen som; bilder,

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Föräldrarnas engagemang. i barnens idrottsföreningar var. myt eller verklighet?

Föräldrarnas engagemang. i barnens idrottsföreningar var. myt eller verklighet? Föräldrarnas engagemang i barnens idrottsföreningar myt eller verklighet? Idrottsföreningarnas syften och mål varierar men gemensamt för flertalet av dessa är att de i huvudsak bedrivs på ideell basis.

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Varmt välkommen till Göteborg på fullspäckad seminariehelg med fokus på sprint/häck!

Varmt välkommen till Göteborg på fullspäckad seminariehelg med fokus på sprint/häck! Varmt välkommen till Sedan 1980-talet har Håkan Andersson, Bengt-Erik (Benke) Blomkvist, Ulf Karlsson och Kenth Olsson utvecklat och påverkat svensk sprint/häck. Deras arbete har renderat framgångar och

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Ishockeyns Föräldrautbildning Svenska Ishockeyförbundet

Ishockeyns Föräldrautbildning Svenska Ishockeyförbundet Ishockeyns Föräldrautbildning Svenska Ishockeyförbundet Inledning Hela vår svenska idrottsrörelse bygger på, och är Helt beroende av, ideella krafter. Ishockeyn är inget undantag. Ni föräldrar har en otroligt

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år?

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Ja 79% 77% 82% 75% 82% 80% 78% Nej 21% 23% 18% 25% 18% 20% 22% Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Antal intervjuer 795 447 348 184 227

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Breddidrottens kommersialisering. Danmarks Idræts-Forbund l Brøndby Station 20 l 2605 Brøndby l www.dif.dk

Breddidrottens kommersialisering. Danmarks Idræts-Forbund l Brøndby Station 20 l 2605 Brøndby l www.dif.dk En träningskväll i AK Dan i Idrætshusets källare på Østerbro. 1935. Vuxnas idrottsvanor (15+ år) 40 % 30 % 25% 31% 32% 24% 23% 2007 2011 20 % 10 % 19% 17% 18% 15% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 10% 10% 9%

Läs mer

Anders Ekstrand Leg. Psykolog

Anders Ekstrand Leg. Psykolog Anders Ekstrand Leg. Psykolog Agenda Hur vi lär oss saker (Inlärningspsykologi) Hur motivation funkar (Motivationspsykologi) Ledarskap utifrån dessa Vad är kulturer? Hur förändrar man kulturer? Varför

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg.

Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. INFÖR Läsåret 2013-2014 Förskoleklass - Åk 6 Varje elev till nästa nivå. Välkommen till kvalitetsskolan som bäst förbereder eleverna inför nästa viktiga steg. 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar

Läs mer