DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN"

Transkript

1 DOKUMENTATION SVEBI-KONFERENSEN KARLSTADS UNIVERSITET NOVEMBER 2011

2 SVEBI-KONFERENSEN, 2011 Idrottsvetenskaplig forskning utmaningar i nutid och framtid TEMA: Barn- och ungdomsidrott Ämnet Idrottsvetenskap på Karlstads universitet fick förmånen att arrangera den årligen återkommande SVEBI-konferensen (SVEBI: Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) den november 2011 här i Karlstad. Denna konferens riktar sig till idrottsforskare, studenter samt verksamma idrottsledare och idrottslärare som har ett intresse av att ta del av den senaste idrottsrelaterade forskningen såväl nationellt som internationellt. Det övergripande temat för årets konferens var barn- och ungdomsidrott och samlade närmare 130 idrottsintresserade deltagare från hela landet. Nedan följer ett axplock av de 30-talet föreläsare som var verksamma under konferensens två dagar. PEER RELATIONSHIPS IN SPORTS DR. ALAN L. SMITH FRÅN PURDUE UNIVERSITY, INDIANA Alan Smith har forskat om barn och deras kamrater i idrottslag. Smith presenterade resultat om hur barn mellan 12 och 15 år blir accepterade av sina kamrater inom idrotten. Genom idrott får barn bra självkänsla, de känner lojalitet, intimitet, gemenskap och de lär sig att lösa konflikter. Detta gäller dock bara om de blir accepterade av sina kompisar och om de känner att de har nära vänner i gruppen. Smith med kollegor har även visat att det förekommer olika kategorier av kamratrelationer inom idrotten: de som är accepterade av hela gruppen, de som har vänner inom gruppen och de som är isolerade från gruppen. Sedan kan det finnas olika grader av detta, men barnen tillhör oftast någon av dessa kategorier. Den plats ett barn har i gruppen kan ändras med tiden genom att de till exempel utvecklas mer idrottsligt eller att de halkar efter jämfört med övriga i gruppen. Smith har också tittat på vad som motiverar barnen och vad som gör att de slutar med idrott. Att bli mobbad av sina kamrater eller att de pekas ut som offer i gruppen är ofta anledningen till att de gör det. Barn deltar trots allt i idrottsaktiviteter för att deras kompisar gör det, där det blir viktigt att vara accepterad av gruppen för att vilja fortsätta idrotta. BEDÖMNINGSSTÖD I IDROTT OCH HÄLSA ETT SKOLVERKSUPPDRAG PROF. HÅKAN LARSSON, MFL, GIH, STOCKHOLM Ett nytt bedömningsstöd för ämnet Idrott och hälsa har tagits fram, där elevernas kunskaper ska bedömas utifrån de mål som satts upp och inte utifrån hur processen har sett ut. Larsson m fl menar att bedömning och betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa kan vara svårt eftersom lärare inom ämnet undervisar i ganska liten utsträckning. De ägnar istället mer tid åt att upplysa och instruera eleverna. Lärarnas bedömning kan skilja sig mellan olika skolor och grunderna för bedömningarna är sällan artikulerade. En del har till och med bedömningsgrunder som det inte finns stöd för i styrdokumenten. Utvärderarnas uppgift har varit att ta fram ett stöd för bedömning som visar hur lärarna kan förhålla sig till den nya läroplanen (Lgr 11). Erik Backman har undersökt lärandemål och styrdokument inom Idrott och hälsa vilka visat sig vara eftersatta. Han ställde sig frågan vad det är lärare ska kunna och hur de ska lära ut det?

3 PHYSICAL EDUCATION IN SWEDEN AND SOUTH AFRICA EN JÄMFÖRELSESTUDIE DR. KONSTANTIN KOUGIOUMTZIS OCH PROF. GÖRAN PATRIKSSON, GÖTE- BORGS UNIVERSITET I den här studien har man jämfört svenska och sydafrikanska skolors idrottsutbud för barn och unga. Målet med studien var att se om respektive land utgått från sina läroplansmoduler. Före 1994 fanns ingen idrottsundervisning i afrikanska skolor, men efter att ett nytt skolsystem införts arbetades en ny läroplan fram som liknar den svenska. Det samlades in data, dels genom att filma eleverna och dels genom att de fick fylla i ett frågeformulär. Frågorna handlade om barnens bakgrund, hälsopromotion och personliga utveckling. Bland annat ställde man frågan hur ofta barnen i respektive land har idrott och hälsa under skoltid? Här visade det sig att i områden där boer och engelsmän tidigare bott har skolorna mer idrott. Föräldrarnas ekonomiska situation och idrott i skolan hänger också ihop. I de områden där föräldrarna har det bättre ställt har skolorna ofta mer idrott. När det gäller social och personlig utveckling tycker fler barn i Sydafrika, jämfört med svenska skolungdomar, att idrotten påverkar den sociala och personliga utvecklingen i positiv bemärkelse. HUR FÅR VI INAKTIVA BARN ATT RÖRA PÅ SIG? FIL. DR. ÖRJAN EKBLOM, GIH, STOCKHOLM Är man inaktiv som barn blir man också ofta inaktiv som vuxen. Fysisk aktivitet hos barn påverkar inte bara kognition, blodfetter, sockerkänslighet och BMI. Fysisk aktivitet ökar också den mentala hälsan, livskvaliteten och gör så att de får bättre sömn. Faktorer som har betydelse om barn är aktiva eller ej är socioekonomi, bostadsort, föräldrars intresse och kamraters vanor. Så även om barn vill idrotta är det inte säkert att de kan. Förr spontanidrottade man mer, idag ser barn istället på TV eller är väldigt aktiva i sin idrott. Idrottandet för de som bara tycker det är roligt finns nästan inte. Andelen överviktiga är idag större och att vara inaktiv och lida av fetma hänger ihop. Det finns alltså en större anledning att bry sig om barns idrottande idag än vad det fanns förr. Stillasittandet bland barn måste minskas, men aktiviteten får inte vara för hög eftersom det kan ha den effekten att de rör sig mindre på grund av att aktiviteten blir för krävande. Att undervisning om idrott och hälsa måste finnas även utöver lektionstid var något som Örjan Ekblom ville skicka med deltagarna. HÄLSOPROMOTION, FYSISK AKTIVITET I SKOLAN. VEM BÄR ANSVARET? DOKTORAND PERNILLA HEDSTRÖM, KARLSTADS UNIVERSITET Skolan ska erbjuda daglig fysisk verksamhet, men gör den verkligen det? Kan en Hälsocoach vara lösningen på den utbredda fetmaepidemin bland barn och vuxna? En hälsocoach kan exempelvis vara en person som är anställd av skolor, företag och organisationer och som hjälper personal, barn och medarbetare till en bättre hälsa. Nu provar man denna idé i en skolklass i Värmland. Det är en klass ur år 4 som fått en egen hälsocoach som under två år ska planera och främja hälsan genom fysisk aktivitet och involvera annan skolpersonal samt föräldrar och pedagoger. Hälsocoachen ska se till att samverka med idrottsrörelsen och få till stånd föreläsningar, hälsoläxor och fysiska aktiviteter. Den aktuella klassen har en Hälsocoach som sedan jämförs med en annan liknande klass som inte gör några andra planerade fysiska aktiviteter under skoltid förutom de obligatoriska idrottslektionerna. Studien leds av Pernilla Hedström och syftet är att över tid studera påverkanseffekter av den nya funktionsrollen. DROTTSLYFTET I PRAKTIKEN, KARLSTAD IDROTTSSKOLA CLAES HAVIMÄKI, VÄRMLANDS IDROTTSFÖRBUND På Kronoparksskolan i Karlstad fanns tidigare ingen idrott utöver lektionstid därför beslutade en idrottslärare på skolan att starta Karlstad Idrottsskola. Idrottsskolan startades i så kallade riskområden, där man antog att ungdomar inte idrottade för att det inte fanns möjlighet till detta. Tack vare att Karlstad Idrottsskola startades fick barn mellan sju och tolv år prova på idrott en gång i veckan på fritids. Till sin hjälp tog man föreningar som kom till skolan för att inspirera barnen. Yngre barn fick rörelseträning och äldre fick utöva en speciell idrott. Nu har det gått tio år sedan starten och 2012 blir idrottsskolan en fast verksamhet i Karlstad kommun. Karlstad Idrottsskola vill lämna ett positivt avtryck hos barnen, skapa goda vanor, få fler barn aktiva i föreningar och fler unga att bli idrottsledare. Claes avslutade föreläsningen med en övning, där deltagarna fick resursskvallra om varandra för att skapa en positiv stämning.

4 TEMA IDROTTSLYFTET, SYNPUNKTER PÅ UTVÄRDERINGSPROCESSEN PROF. BJARNE IBSEN, SYDDANSK UNIVERSITET Bjarne Ibsen ville under sin föreläsning behandla Idrottslyftet ur ett politiskt perspektiv. Sverige, Norge och Finland har en organisation för idrotten, medan man i Danmark har flera. Bjarne beskrev något som de i Danmark kallar för Modern idrottspolitik. Här lyfts framförallt idrottens nytta, hälsa och integration fram, där man även stöttar idrott och fysisk aktivitet utanför föreningslivet. Detta är något som inte känns igen i den svenska idrottspolitiken. Upprättandet av en rad statsinstitutioner för idrott, mjuka styrningsformer, förväntningsavstämning och försöks- och utvecklingsprogram är sådant Danmark valt att satsa på. Det har skett en transformation av välfärdsstaten och detta måste man följa även inom idrotten menar Bjarne. Här lyssnar man på folket och experimenterar sig fram till olika lösningar istället för att bestämma på en högre nivå. En del av det Danmark gjort liknar Sveriges Idrottslyftet och de som deltagit har varit mycket positiva, men det finns även nackdelar med sådana här satsningar. Målen för rekrytering nås sällan, och det är inte så lätt att visa en tydlig effekt. Det har även visat sig att samarbetet mellan olika organisationer inte fungerar. När pengarna tar slut fortsätter följaktligen inte verksamheten. Ibsen avslutade med att ställa sig frågan vad detta kan bero på? Kan det bero på att man har orealistiska mål, att projekten är för kortvariga för att ha effekt, att det sällan är något som prioriteras av föreningarna, att inte erfarenheter förs vidare från projekt till projekt eller att de övergripande målen svarar inte upp till föreningens mål? PANELDEBATT OM IDROTTSLYFTET PG FAHLSTRÖM LINNÉUNIVERSITETET; HÅKAN LARSSON, GYMNASTIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM; KIM WICKMAN, UMEÅ UNIVERSITET; OWE STRÅHLMAN, KARLSTADS UNIVERSITET. MODERATOR: GÖRAN PATRIKSSON, IDROTTSHÖGSKOLAN, GÖTEBORGS UNIVERSITET Flera utvärderingsgrupper har undersökt hur Idrottslyftet fungerar, genom att ha studerat idrottslyftet på förbundsnivå, projektnivå samt gjort en enkät på föreningsnivå. Resultaten visar att Idrottsförbunden överlag är positiva till Idrottslyftet eftersom de ekonomiska bidragen har inneburit att flera förbund och föreningar har kunnat genomföra olika satsningar. De förbund som anmälde sig till att vara med i granskningen är positiva till att de blev granskade och utvärderade. Förbunden uppfattar i hög grad att uppdraget är att expandera med hjälp av Idrottslyftet. Idrottslyftet ska ju öppna dörrarna för fler. Men vilka är fler? Ska fler komma till föreningen eller till idrotten? Detta är något som är svårt att utläsa menar paneldeltagarna. Idrottslyftet ska utveckla och förändra och bör innehålla mål om jämställd-

5 het. Det finns ambitioner att förändra, eftersom idrotten ska genomsyras av jämställdhet, men det tycks i nuläget inte finnas några tydliga strategier för detta. Idrottslyftet är till för att stärka idrottsföreningens sekundära uppgifter och för att öka idrottandet. Paneldeltagarna ställde sig frågan om alla ska vara med inom idrotten? Finns det andra sätt att få fler aktiva i samhället än genom föreningarna? Vidare diskuterades om idrotten behöver ändra sig för att få fler att vara med? Cirka 90 % av de projekt som granskades hade inget jämställdhets- eller jämlikhetsperspektiv. Även barnrättsperspektiv saknas. Barnens och ungdomarnas inflytande är begränsat. Detta är sådant som beaktas i framtiden om man vill få fler som föreningsidrottar. Avslutningsvis kunde paneldeltagarna konstatera att en ändamålsenlig debatt om Idrottslyftet för närvarande saknas, men att Idrottslyftet likväl är på väg mot att bli en ordinarie del av verksamheten. FÖRÄLDRAINITIERAT MOTIVATIONSKLIMAT OCH UNGAS IDROTTANDE DR HENRIK GUSTAFSSON, MFL, KARLSTADS UNIVERSITET Hur ska idrottsföräldrarna bete sig? Personer runt om den aktive såsom tränare och föräldrar är ofta viktiga för barns upplevelser av sitt idrottsutövande. Det bör finnas ett stort engagemang, med föräldrar som ger stöd utan press och där fokus ligger på barnens lärprocesser och inte i första hand på att vinna. Med andra ord när föräldrarna främst medverkar till att skapa ett uppgiftsorienterat i kontrast till ett mer resultatorienterat motivationsklimat tycker barn oftare att idrott är roligt. Vilka frågor föräldrar ställer till sina barn efter en match är exempel på hur ett föräldrainitierat motivationsklimat skapas. När föräldrar frågar sina barn om de vann eller hur många mål de gjorde istället för att fråga hur det kändes eller om det var roligt leder det i högre grad till ett resultatorienterat motivationsklimat. Detta kan i sin tur medföra att en del barn kan uppleva press från sina föräldrar att prestera. För att barnen ska trivas med sin idrott menar Henrik med kollegor att föräldrar bör vara stöttande, ha en tillåtande attityd, låta barnen ta del av beslutsprocessen och att de låter barnen delta på sina egna premisser. Det är även viktigt att lyssna till vad barnet vill och känner. Som förälder ska man inte lägga sig i och kritisera barnen. Därtill behöver barnen få utvecklas i sin egen takt och få prova på så många idrotter de vill och har möjlighet till. BARN OCH UNGDOMSIDROTT UR ETT LEDARSKAPSPERSPEKTIV ÖVER TID ULF KARLSSON, KARLSTADS UNIVERSITET Ulf Karlsson inledde sin föreläsning med att ställa sig själv och deltagarna frågan; vart tog spontanidrottandet vägen? Förr gjorde man allt själv., byggde och arrangerade idrott, men nu får man allt detta serverat. Ulf menade att spontanidrottandet bidrog till en ökad kreativitet. Man hade många egna idéer och tänkte idrott på ett annat sätt än man gör idag. Verksamhetsgraden utanför föreningen är idag mycket lägre än förr. Ulf ställde sig också frågan när det ska börjas? Man rekryterar barn allt tidigare och använder sig av inmutning. Bara inom friidrotten har rekryteringsåldern sjunkit med över hälften sedan 1960-talet, från år till 5-7 år. Tidig specialisering kommer enligt Ulf att bli allt mer vanligt om trenden fortsätter i samma riktning. Ulf gav även några konkreta råd till ledare för att öka ungas glädje och motivation att idrotta: tillhandahåll en välplanerad och varierad träning (träningsmiljö och innehåll), anordna aktiviteter i form av läger, föreläsningar och besök av idoler, samarbeta med andra idrotter, kontinuerlig fortbildning, personligt engagemang samt se till att uppmärksamma och uppmuntra alla i träningsgruppen.

6 MOTIVATIONSKLIMATETS BETYDELSE FÖR UNGAS IDROTTANDE PROF. YNGVAR OMMUNDSEN, NORGES IDROTTSHÖGSKOLA, OSLO Yngvar inledde med att konstatera att om man är aktiv inom föreningsidrott i barn och ungdomsåren så ökar sannolikheten markant att man fortsätter att vara fysiskt aktiv även som vuxen. Vidare påpekade Yngvar att idrotten, om den utformas på rätt sätt, lär barnen att samverka med andra, lösa konflikter, vinna och förlora, ta egna initiativ och att respektera andra personer. För att barn ska fortsätta idrotta och för att en positiv utveckling ska ske är det viktigt att tränaren skapar ett uppgiftsorienterat motivationsklimat. Det är skillnad på uppgiftsorienterat klimat och resultatorienterat klimat. Yngvar talade om hur en tränare bör jobba för att skapa ett uppgiftsorienterat klimat, där tyngdpunkten bör ligga på att fokusera på varje individs framsteg i förhållande till sig själva och inte i förhållande till andra. Yngvar ville alltså skicka med oss tanken på att vi ska tävla mot oss själva och inte mot andra. Vidare bör tränaren ge uppmuntran till barnen när de anstränger sig och kämpar även om det inte alltid resulterar i omedelbar framgång. Dessutom menade Yngvar att man som tränare bör ge utrymme för barnen att själva bestämma delar av träningsinnehållet. Detta i syfte att skapa en inre motivation som i sin tur har visat sig leda till ökad glädje och välmående samt en vilja att fortsätta idrotta. UTVECKLA, UTVECKLAS OCH GÖRA NYTT. HISTORIA, NULÄGE OCH FRAMTID HÅKAN LOOB, VD, FÄRJESTADS BK Håkan Loob var sist ut under SVEBI-konferensen 2011 i Karlstad. Håkan inledde med att understryka hur viktig ledaren och coachen är för de aktiva. Tränaren ska se, lyssna, fråga och återkoppla allt de aktiva gör. Det handlar inte bara om att pusha eller visa vägen utan också om verklig coachning. Håkan berättade om sin väg från Gotland och den hemmabyggda isrinken till SM-, VM- och OSguld samt vinnare av Stanley Cup. Hårt arbete är viktigt för Håkan precis som för hockeylaget Färjestad BK. I hårt arbete räknar Håkan in medvetenhet, kämparanda, ansvar och disciplin. Stort hjärta är också viktigt att ha och för att efterleva detta måste man känna stolthet, skapa vi-känsla, engagera sig och känna glädje. SVEBI HAR FÅTT NY ORDFÖRANDE Som avslutning på konferensen tog den nya ordföranden för SVEBI, Ann-Christin Sollerhed över mikrofonen för att berätta lite om sig själv, sitt förhållande till idrott och sina förväntningar på ordförandeskapet. Karlstads Universitet med samarbetspartners tackar för sig för den här gången!

7

8 Foto: Felicia Augustsson Ellinor Johansson, IF Göta - Det har varit en väldigt intressant konferens. Jag har fått nya perspektiv på barn och ungdomsfrågor. Pernilla Hedström var mycket bra. Hennes föreläsning var mycket lätt att ta på och lätt att förstå. Det är något jag kommer att ta med mig till föreningen. Gun Nyberg, Stockholms universitet och Högskolan Dalarna - SVEBI-konferensen är en berikande mötesplats både mellan och under föreläsningarna. Interventionsstudien tycker jag var spännande. Margareta Norén, Falu kommun och Skolförvaltningen - Jag håller med om att det varit berikande. Bedömningsfrågan om idrott och hälsa i skolan tyckte jag var intressant att lyssna på. Det är så angeläget och viktigt att det tas upp. Erwin Apitzsch, Lunds universitet - Det har varit en bra konferens och det är roligt att så många kommer. Jag är nöjd med konferensen. Mångfalden är viktig och jag uppskattar det faktum att det har funnits ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv under hela konferensen. Konferensdokumentation SVEBI Mer information finns på svebi.se Layout : Universitetstryckereriet och Erika Bergkvist. Foto: Erika Bergkvist. Text: Erika Bergkvist Markus Malm, Strömstad kommun - Föreläsarna har varit väldigt inspirerande och det har varit snabba ryck mellan föreläsningarna. Konferensen har gett en känsla av inspiration, information och korta sekvenser av stora ämnen. Jag vill arbeta vidare med frågorna som har tagits upp och sätta mig in mer i de olika ämnena efter att konferensen är över.

Program 4 juni. 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola

Program 4 juni. 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola IDROTTSSKOLA 4 juni Program 4 juni 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola Idrottsvetenskapen, Kau delger sina erfarenheter från

Läs mer

föräldrarollen johan fallby idrottspsykologisk rådgivare Johan Fallby, idrottspsykologisk rådgivare

föräldrarollen johan fallby idrottspsykologisk rådgivare Johan Fallby, idrottspsykologisk rådgivare föräldrarollen johan fallby idrottspsykologisk rådgivare innehåll 1) vad ska föräldrar stödja? 2) föräldrarollen 3) frågeformulär 4) föräldraroller i idrotten vad ska föräldrar stödja? a5 tänka på i föräldrarollen

Läs mer

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING Maha Said Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING LPP Samling på fritidshem tema normer och värdegrund - Årskurs 2 På fritids har vi 26 andraklasselever. Det finns en del konflikter

Läs mer

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap

Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5. tränare Johan Fallby, Riksinstruktör, beteendevetenskap Spelarutveckling ett helhetsperspektiv kapitel 5 tränare fokus Hur samverkar gruppens och ledarens egenskaper? Vad är motivationsklimat? Vilka skillnader finns mellan prestations- och resultatorienterat

Läs mer

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet

Bli en lysande Förening Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Bli en lysande Förening 2014 - Certifiera föreningens barn- och ungdomsverksamhet Välkomna till projektet Lysande förening Mjölby kommun och SISU Idrottsutbildarna inbjuder härmed er till att medverka

Läs mer

I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet

I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet 1 Aktiva föräldrar Att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar både på planen och utanför En utgångspunkt för hur vi, föreningen och ni som föräldrar

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Att vara idrottsförälder

Att vara idrottsförälder Att vara idrottsförälder Detta är ett studiematerial för er som är föräldrar till idrottande barn. För många barn är idrottsföreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön.

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar

Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar Handledning till metoden aktiva idrottsföräldrar Alla idrottsföreningar vinner på att ha Aktiva idrottsföräldrar och flera av våra stora

Läs mer

Anders Wahlström. Ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Twitter: @anderswahlstrom

Anders Wahlström. Ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Twitter: @anderswahlstrom Anders Wahlström Ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Twitter: @anderswahlstrom Dåtid Först kom idrotten av män för män sen kom kvinnorna och sedan kom

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Antagen på föreningens årsmöte 2008-03-12 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Bålsta IKs ändamål och verksamhetsidé finns beskriven i våra stadgar. Stadgarna

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post:

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post: Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan 4 621 21 Visby tfn: 207057, 0768-540760 e-post: peter.nilsson@gotsport.se www.gotsport.se Föreningen När man gör en säsongsanalys, så bör man

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Policy Järpens Idrottsförening

Policy Järpens Idrottsförening Policy Järpens Idrottsförening - Alla har en plats i JIFs gemenskap- Idrott: - är inte bara prestationer, segrar eller att göra snygga mål - är framför allt att ha roligt tillsammans - är sammanhållning

Läs mer

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm

Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Min & din Idrottslyftet Rekrytera Stockholm Idrott Det finns en idrott för varje barn. Låt oss ge dem en chans att hitta den. Innehåll: Genom Idrottslyftet Rekrytera är dörren öppen för alla. Vad är Idrottslyftet

Läs mer

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

FÖRÄLDRAPROFIL JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB TEL. 08-580 347 11 EPOST KANSLI@JARFALLAHOCKEY.COM 1 VÄRDEGRUND VÅR VISION Stockholms bästa plantskola - för alla VÅR STRATEGI Järfälla HC fostrar duktiga ledare, ishockeyspelare och

Läs mer

Sportis. Idrottskola med barn i centrum

Sportis. Idrottskola med barn i centrum Sportis Idrottskola med barn i centrum 1 Bra barnidrott är när barnen trivs, har roligt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 2 Idrottsskolan Sportis En idrottskola eller Sportis som vi väljer

Läs mer

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar

Idrottslyftet 2013. Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 Goda exempel från några studentidrottsföreningar Idrottslyftet 2013 tips och råd om ansökningar! Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) har mellan 1 januari och 31 december 2013 drygt

Läs mer

Stuvsta IFs värdegrunder

Stuvsta IFs värdegrunder Stuvsta IFs värdegrunder Vision: Vi är föreningen som alla vill vara med i. Stuvsta IF verkar för att skapa de bästa förutsättningarna: att utveckla så många fotbollsspelare som möjligt så länge och så

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Alexander Sovré & Fredrik Robertson, Kantar Sifo 2017-03-23 P-1535501 Sammanfattning Den här rapporten visar med hjälp

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Presentation. Jan-Eric Ekberg. Enheten Idrottsvetenskap/Department of. Forskningsområde: Skolämnet idrott och. Biträdande enhetschef.

Presentation. Jan-Eric Ekberg. Enheten Idrottsvetenskap/Department of. Forskningsområde: Skolämnet idrott och. Biträdande enhetschef. Presentation Jan-Eric Ekberg Biträdande enhetschef Enheten Idrottsvetenskap/Department of Sport Sciences Malmö högskola/malmo University Forskningsområde: Skolämnet idrott och hälsa Skolämnet Idrott och

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare,

Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, Idrott för alla Utövare Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, tränare, föreningsaktiva samt aktörer inom barn- och

Läs mer

Barnidrott på barns villkor

Barnidrott på barns villkor BARNIDROTTS- PROGRAMMET Barnidrott på barns villkor Idrottsrörelsen i Jämtland-Härjedalen har sagt JA till Barnidrottsprogrammet Glädje - Lek - Kamratskap - Hälsa - Lust Barnidrott i centrum Barnidrott

Läs mer

Konflikthantering. Malmö högskola. Självständigt arbete på grundnivå del 1. Ann-Sofie Karlsson. Lärarutbildningen. Kultur Språk Medier

Konflikthantering. Malmö högskola. Självständigt arbete på grundnivå del 1. Ann-Sofie Karlsson. Lärarutbildningen. Kultur Språk Medier Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur Språk Medier Självständigt arbete på grundnivå del 1 15 högskolepoäng Konflikthantering Ann-Sofie Karlsson Lärarexamen 210 hp Kultur, Medier, Estetik 2011-03-28

Läs mer

Från policy till praktik

Från policy till praktik Från policy till praktik Barnfotbollsperspektiv 2011-04-09 Karlstad Peter Brusvik Utbildningsavdelningen Barn & ungdomsfotboll - spelarutbildning - tränarutbildning - filosofi -förhållningssätt -beteende

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

Historia / bakgrund.

Historia / bakgrund. SANDÅKRASKOLANS IF Historia / bakgrund. För många år sen hade vi på skolan ett gäng pojkar i år 6 som mest sprang omkring och misskötte sig. Dåvarande rektorn bad mig prata med dem och jag ställde frågan

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa

Djurgårdens Idrottsförening får människor att växa genom idrottens gemenskap, för samhällets bästa Bakgrund År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade djurgårdare - ledare, idrottare, styrelser,

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Idrottslärare 2017 kunskap utveckling inspiration Uppdatera och utveckla din undervisning i friluftsliv och utevistelse Hälsa och livsstil så kan du omsätta kunskapskraven i praktiken! Kost, hälsa och

Läs mer

COM HEM-KOLLEN. Gaming och e-sport

COM HEM-KOLLEN. Gaming och e-sport COM HEM-KOLLEN Gaming och e-sport VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN KANTAR SIFO 2017-04-03 P-1535501 3 Gaming en del av vardagen Så pratar du med dina barn om spelande Sverige ligger i framkant när det gäller

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

E N S K E D E I K ENSKEDEMODELLEN

E N S K E D E I K ENSKEDEMODELLEN Enskedemodellen handlar i grund och botten om ett förändrat synsätt på hur en verksamhet bör bedrivas för att skapa bra förutsättningar för en välfungerande barn- och ungdomsfotboll. Konceptet är helt

Läs mer

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Djur & Skur 2014/2015, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Djur och Skur drivs som AB av Lena Borg som har pedagogisk utbildning i form av idrottslärarexamen. Jag har nästan

Läs mer

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär.

Nu inför det nya läsåret vill vi att ni läser igenom vad som är Vikeneskolans värdegrund och samtalar med era barn om vad det innebär. Under läsåret 2010-2011 diskuterade vi olika begrepp som värdegrund, respekt, demokrati, inflytande och ansvar med eleverna och tillsammans med elever och vårdnadshavare arbetade vi fram en gemensam värdegrund

Läs mer

VILL NI VARA MED OCH SKAPA

VILL NI VARA MED OCH SKAPA VILL NI VARA MED OCH SKAPA spring i bena Lärarhandledning www.activestep.se Susanna Norén Sjukgymnast och initiativtagare till Active Step Människor, hälsa och motion har engagerat mig så länge jag kan

Läs mer

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten?

Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Elitidrottskonferensen 11 maj 2015 Anvisningar för barn och ungdomsidrott. Berör de elitidrotten? Dåtid Först kom idrotten av män för män sen kom kvinnorna och sedan kom barn- och ungdomsidrotten 1977

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

VATTEN. Vi känsla. Genom gemenskap och ett JSS hjärta når vi framgång. Praktiskt betyder detta för oss, som arbetar som ledare/tränare att:

VATTEN. Vi känsla. Genom gemenskap och ett JSS hjärta når vi framgång. Praktiskt betyder detta för oss, som arbetar som ledare/tränare att: Vi känsla Genom gemenskap och ett JSS hjärta når vi framgång - vi använder JSS kläder vi ser till att de aktiva använder JSS kläder samt att ange vilka kläder som gäller vid olika tillfällen. - vi ordnar

Läs mer

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION

VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING KORTVERSION BAKGRUND VÄRDEGRUND DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING År 1891 bildades Djurgårdens Idrottsförening. 1990 formades Djurgårdsalliansen för att säkra föreningens existens. Nu 2016, efter att tusentals engagerade

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom

Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom Alvesta 2016-02-10 Alvesta Gk Spelutveckling Barn och Ungdom 2016-2020 1. Inledning, bakgrund och riktlinjer RiksidrottsFörbundet.1-3 2. Alvesta GK syn på Barn och ungdomsverksamheten 4-6 3. Vision.. 7

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla. Vårterminen 2013

Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla. Vårterminen 2013 Pedagogisk Planering; Cirkus Västermåla Vårterminen 2013 Beskrivning av elevgruppen: Västermålas Fritidshem i år 30 st. förskoleklasselever, 28 st.1:or, 28st. 2:or och 6 st. Fritidslärare har som tradition

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden

Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden Vann du? -Att skapa motiverande idrottsmiljöer för hälsa och prestation. Henrik Gustafsson, PhD. henrik.gustafsson@kau.se Karlstad University, Sweden Forskargruppen Henrik Gustafsson, Karlstad University,

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i Örebro årskurs 6 9 Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden Nedan följer en kort summering av Kvarnby IKs Nya Blå Tråden. Under innehållsförteckningen i den totala Blå Tråden kan du se var du kan läsa mer om varje område.

Läs mer

Välkommen till Sundsjö IF

Välkommen till Sundsjö IF SUNDSJÖ IF Välkommen till Sundsjö IF Vi är en helt ideell förening i Gällö som för närvarande har två idrottsgrenar, fotboll och innebandy. Föreningens upptagningsområde är hela Arnljotbygden, d.v.s. från

Läs mer

Varje elev till nästa nivå

Varje elev till nästa nivå Varje elev till nästa nivå JENSEN grundskola i centrala Västerås Vi på JENSEN grundskola sätter eleven främst. Det innebär att vi gör mer än förväntat för varje elevs utveckling och studieresultat. Förutom

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben Föräldrabrottning en Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se en Se äldre/duktigare träna Regler samma oavsett ålder? Skicka fler tränare på utbildningar så att alla känner trygghet. Distriktsförbundet

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer