RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER HSN (5) RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom hälsooch sjukvårdsområdet. Medel avsätts dels från landstingets budget, dels söker landstinget bidrag från staten för att ge bidrag till ideella organisationer verksamma inom området hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. A Syftet med bidragen Bidragen syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer, som i organiserade former bedriver frivilligt arbete som förstärker och/eller kompletterar landstingets mål och verksamhet. B Förutsättningar och villkor B 1 Allmänt Bidrag kan endast beviljas till organisationer som bedriver verksamhet 1) inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde i Stockholms läns landsting 2) som är ett komplement till eller förstärker hälso- och sjukvårdens egna insatser. Båda kriterierna ska uppfyllas. För att godkännas för bidrag skall organisationens stadgar visa att den är: ideell, d v s icke vinstdrivande uppbyggd efter demokratiska principer öppen för alla i Stockholms län i den angivna målgruppen oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön mm har varit verksam i minst ett år innan ansökan lämnas in. samt har: valda revisorer för granskning av styrelsens förvaltning. Bidragsmottagare som tilldelas belopp överstigande fyra basbelopp per år ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

2 HSN (5) B 2 Bidragets ändamål Bidraget kan avse: grundläggande medel för att organisationen ska kunna existera, om sådana medel inte ersätts av annan bidragsgivare behandlande, rehabiliterande och/eller individstödjande insatser förebyggande verksamhet. Bidrag kan också ges till: tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som avser att pröva och utveckla nya metoder inom prioriterade områden enligt nedan. För projekt ska en projektplan innehållande mål, tidplan, kostnader, plan för utvärdering samt ansvarig projektledare inlämnas. B 3 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Bidrag till subventionering av bassäng- och hyra för gymnastiksal kan ges som organisationsbidrag. Förutsättningar: Träningsverksamheten är att betrakta som egenvård Patientavgift erläggs ej Högkostnadsskydd gäller ej. Möjlighet finns även att söka bidrag till kostnader för ledare. C Hinder för bidrag Bidrag ges inte till: hobby- och fritidsverksamhet organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen bolag eller enskilda personer organisationer som bedriver ren sjukvårdsverksamhet för medlemmar/vissa personer och därmed erbjuder ett vårdutbud som inte alla medborgare har tillgång till. Bidrag ges heller inte till organisationer som avser att finansiera verksamhet/höja kvaliteten på den verksamhet, de bedriver enligt avtal med landstinget. Sådan verksamhet skall finansieras genom avtalet. Speciella skäl skall föreligga för att bidrag skall ges till organisationer som bedriver verksamhet som redan ingår i vissa vårdgivares uppdrag enligt avtal/vårdöverenskommelser med landstinget. Sådana skäl kan vara att Riktlinjerna fastställda i HSN

3 HSN (5) behoven man vill tillgodose avser ett fåtal patienter på lokal nivå, eller inte passar in i vårdgivarnas övriga patientkontakter, och vårdgivarna därmed har svårt att tillgodose behoven. D Prioriteringar Organisationer som stödjer patient och deras anhöriga och som verkar inom nedanstående områden, kommer att ges hög prioritet: Missbruk Psykisk ohälsa Våld mot kvinnor och barn Långvariga funktionshinder Kroniska sjukdomstillstånd. Särskild vikt kommer att läggas vid verksamhet som stimulerar åtgärder som motverkar skillnader i hälsa mellan könen, eller riktar sig till barn och ungdomar. E Ansökan görs en gång per år hos hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, på särskild blankett som inlämnas inom angiven tid. Till ansökan bifogas: stadgar verksamhetsberättelse revisionsberättelse ekonomisk redovisning/bokslut samt verksamhetsplan och budget för kommande år. Organisationer som söker för första gången (och även andra organisationer om förvaltningen så efterfrågar) skall därutöver bifoga: årsmötesprotokoll eller annat dokument som intygar stadgarna. För att bedöma bidragsansökningar för träning i bassäng/gymnastiksalar ska i ansökan också anges: Målgrupp Förväntat antal deltagare Planerad geografisk lokalisering/ar av verksamheten Hyreskostnad Beräknad deltagaravgift Kostnad för ledare. Riktlinjerna fastställda i HSN

4 HSN (5) F Bedömning av bidragsansökan Hänsyn tas till andra finansieringskällor och organisationens finansiella status. Hänsyn måste dock tas till att organisationens egna kapital kan bestå av donationer avsedda för särskilda ändamål, medel kan vara investerade i fastigheter och liknande. Avsikten är inte att fast kapital ska avyttras för att komma ifråga för landstingsbidrag. Bedömning görs även utifrån de förutsättningar, villkor och prioriteringar som anges i punkt B, C och D. G Uppföljning G 1 Allmänt Uppföljningen kommer årligen att ske utifrån den planerade verksamhet som bidraget sökts och beviljats för, samt i förekommande fall projektplan. En mer omfattande uppföljning av verksamhet och ekonomi kan göras avseende bidragsmottagarna. Medel härtill avsätts ur totalanslaget. I händelse av revision initierad av Stockholms läns landsting, belastas inte organisationerna av kostnader för revisionsuppdraget. G 2 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Organisationerna skall årligen i efterhand redovisa faktiskt antal deltagare i träningsverksamheten, och faktisk geografisk lokalisering av verksamheten. H Handläggning För att säkerställa en god kvalitet för de verksamheter och projekt som bedrivs med stöd av organisationsbidraget utför en arbetsgrupp inom hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning tillsammans med sakkunniga bedömnings-, handläggnings- och uppföljningsarbetet. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ska samordna/samråda med: övriga bidragsgivare inom landstinget. bl a socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden, som i vissa fall lämnar bidrag till samma organisationer Riktlinjerna fastställda i HSN

5 HSN (5) samt bör samordna/samråda med: andra verksamheter inom landstinget som kan bidra med kunskap inom aktuellt område. Hälso- och sjukvårdsnämnden bör om möjligt besluta om fördelning av anslaget i oktober månad för att kunna delge de sökande beslutet i god tid före årsskiftet. För bidrag landstinget i sin tur söker från staten (hiv/aids) gäller en annan tidplan, beroende på handläggningsordningen hos staten. Landstinget förskotterar inte dessa bidrag. I Utbetalning av bidrag Bidrag lämnas för ett år i sänder. Bidragsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. Beviljat bidrag 100 tkr och mindre betalas ut i form av ett engångsbelopp i slutet av februari. Bidrag över 100 tkr betalas ut kvartalsvis februari-majaugusti-november. J Återbetalning av bidrag Inlämnade felaktiga uppgifter eller avvikelser från planerad verksamhet kan medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från fortsatt bidragsgivning. Om osanna, oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan som beviljas, kan detta komma att polisanmälas. Riktlinjerna fastställda i HSN

6

7 Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer Bilaga 2 Org bidrag Bad/Gym Totalt Bidrag enligt förslag Budget Beroendeproblematik Psykisk ohälsa Våld mot närstående Långvarig funktionsnedsättning Kroniska sjukdomstillstånd Sexuellt överförb. Sjukd. Övrigt SUMMA Totalt antal ansökningar Varav x förstagångssökande org Varav x återsökande org (som ej sökt alt fick avslag för 2014) Summa sökt belopp Förslag exkl bad/gym Förslag till bad/gymverksamhet SUMMA förslag till bidrag Summa sökt belopp Summa beviljat belopp varav beviljat bidrag för bad/gymverksamhet

8 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för BEROENDEPROBLEMATIK Kommentar LSF Beslut 2014 Stockholms stad Beslut 2014 HSN BESLUT 2014 Sökt belopp för SUMMA HSFs Förslag HSN Beslut ALRO Stockholmsdistriktet Convictus Hälsocenter Stiftelsen En Rökfri Generation Ersta diakonisällskap, Ersta Vändpunkten FMN, Föräldraföreningen mot Narkotika, StorStockholm Hela Människan i Stockholms län Ideella Föreningen Vändpunkt/ungdom Ny IOGT-NTO Ny NSO, Nykterhetsrörelsens samorganisation Stockholm Nykterhetsförbund, Stockholms läns RFHL Stockholmsavd Qvinnokulan Spelberoendes förening Stockholm Svenska Brukarföreningen - Stockholm Verdandi Stockholms distrikt X-CONS Stockholm Ny SUMMA Beroendeproblematik Kursiv stil (blå) = Förstagångsökande organisation

9 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för PSYKISK OHÄLSA Kommentar LSF Beslut 2014 Stockholms stad Beslut 2014 HSN BESLUT 2014 Sökt belopp för SUMMA HSFs förslag HSN Beslut Attention Autism & Aspergerföreningen i SL BRIS Region Mitt Eritrean War disabled Fighters Association - EWDFA Stiftelsen Fountain House Stockholm Fontänhuset Sköndal Föreningen Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, Stockholm (f d Föreningen Anorexi/Bulimi - Kontakt) Föreningen Balans Föreningen Fenix Aspudden HOPP, Region Sthlm IFS Stockholmsdistriktet, Intresseföreningen Schizofreni MIND f d Föreningen Psykisk Hälsa OCD-föreningen Ananke i Sto RSMH Stockholms läns distrikt S:t Lukas i Järfälla S:t Lukas på Mälaröarna-Västerort, Stift S:t Lukas i Stockholm Sjukvårdsför. övre Norrmalm,Sorgmottagn. Ny SPES-kretsen i S L Stödcentrum mot Inscest, Riksför., Rsci Suicide Zero Ny Ångestsyndromsällskapet i SL SUMMA Psykisk ohälsa Kursiv stil (blå)= Förstagångsökande organisation

10 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för VÅLD MOT NÄRSTÅENDE Kommentar LSF Beslut 2014 Stockholms stad Beslut 2014 HSN BESLUT 2014 Sökt belopp för SUMMA HSF:s förslag HSN Beslut Alla Kvinnors Hus, Föreningen Föreningen Storasyster Ny Kvinnors Nätverk (Linnamottagningen) Matildav.samhete n Manscentrum i Stockholm, Stiftelsen Manscentrum Östra Södertörn Qjouren Särskilt direktörsbeslut Beslut Hdir den Reserverade medel i HSNbeslutet RIFFI, Internat. Föreningen för Invandrarkvinnor Sexuellt utnyttjade barn, Föreningen Anhöriga, Atsub Stockholms Tjejjour Möjligheter Ny SUMMA VÅLD mot närstående Kursiv stil (blå)= Förstagångsökande organisation

11 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för LÅNGVARIG FUNKTIONS-NEDSÄTTNING Kommentar LSF Beslut 2014 Stockholms stad Beslut 2014 Beslut Bad/Gym 2014 HSN beslut 2014 inkl bad/gym Sökt belopp för Förslag för bad/gym Förslag exkl. bad/gym SUMMA HSFs förslag HSN Beslut Afasiföreningen i Stockholms län Apnéföreningen i Stockholm Brännpunkten Ideella Förening Bröstcancerför. amazona i SL DHB Östra, Döva, hörselskadade o språkstörda barn med familjer Elöverkänsligas förening i SL Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholm- Gotland (FSDB) GynCancer föreningen GCF Stockholm Hörselskadade o döva barn FHDBF Migränföreningen i Stockholms län ProLiv Stockholm Prostatabröderna, Föreningen RG Aktiv rehab Ridföreningen Lunk i kring f d Handikappföreningen Lunk i kring RBU Rörelsehindrade barn o ungdom Sköldkörtelföreningen i SL SHT Somaliska Hälsoteamet Avslag Stockholms Stamningsförening Strokeföreningen Stockholms län Strokevänner Avslag Tandvårdsskadeförbundet i SL SUMMA Långvarig funktionsnedsättning Kursiv stil (blå) = Återsökande org (ej sökt för 2014) Brunt fält = Org. söker bidrag för "friskvård

12 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för sid 1 (2) KRONISKA SJUKDOMstillstånd sid 1 (2) Kommentar LSF Beslut 2014 Stockholms stad Beslut 2014 Gym/Bad Beslut HSN 2014 HSN beslut 2014 inkl bad/gym Sökt belopp för Förslag bad/gym Förslag exkl bad/gym SUMMA HSFs förslag HSN Beslut Alfa 1, Region Stockholm Astma- och Allergiföreningen i SL Blodcancerföreningen i SL, BLCS Blödarsjuka i Stockholm, Föreningen Celiakiföreningen i SL Demensföreningen i SL Epilepsiföreningen i Stor-Sto Föreningen HjärtLung Stockholm För. för Neurosedynskadade -SL Ny Hjärt- och Lungsjukas Länsför.i SL ILCO Stockholms län Lokalföreningen Hepatit C (LHC) Lymfödemföreningen Stockholm Ny Sthlms länsför. av Riksförbundet för Magoch Tarmsjuka Melanomföreningen Njurföreningen Stockholm Gotland Parkinsonföreningen i SL Patientföreningen för hyperhidros PIO Stockholm Riksför. Osteoporotiker i SL, ROP RME Stockholms län Roslagens Fibromyalgiförening Stockholms Fibromyalgiför. SToFF Svenska Downföreningen SUMMA

13 KRONISKA SJUKDOMstillstånd sid 2(2) Kommentar LSF Beslut 2014 Stockholms stad Beslut 2014 Gym/Bad Beslut HSN 2014 HSNs Beslut 2014 inkl bad/gym Sökt belopp för Förslag bad/gym Förslag exkl bad/gym SUMMA HSFs förslag HSN Beslut DHR Tyresöavdelningen Hjärtebarnsföreningen Länsförening Sthlm Hjärt- och lungsjukas förening i Lidingö IF Må Bättre Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt, RTP Reumatikerdistriktet RSMH Gläntan Tyresö RSMH I samma båt RSMH Kungsholmen Strokeföreningen Södertörn Södertälje Strokeförening SUMMA SUMMA Kroniska sjukdomstillstånd inkl bidrag för bad/gymhyra Kursiv stil (blå) = Förstagångsökande organisation Brunt fält =Org söker bidrag för bad/gym bidrag

14 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för SEXUELLT ÖVERFÖRBARA SJUKDOMAR Kommentar LSF Beslut 2014 Stockholms stad Beslut 2014 Beslut HSN 2014 Sökt belopp för SUMMA HSFs förslag HSN Beslut RFSU Stockholm SUMMA Sexuellt överförbara sjukdomar

15 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för ÖVRIGT LSF KommentarBeslut 2014 Stockholms stad Beslut 2014 HSN Beslut 2014 Sökt belopp för SUMMA HSF förslag HSN Beslut Adoptionscentrum Stockholm norr Adoptionscentrum, Stockholm söder Amningshjälpen, länsgruppen i Stockholm Bryggan Stockholm Ny Frivillig väntjänst International Federation of Medical Student's Association (IFMSA-Sweden) Ny Internationellt Kvinnocentrum, IWC Ny Läkare i Världen - Médecins du Monde Sverige MANUEL- kontaktnät på eget språk RFSL Stockholm Spädbarnsfonden Stockholms stadsmission-ung förälder Svenska Röda Korset Södermalms Frivilligcentral Viljan Ny Tjejzonen SUMMA Övrigt Kursiv stil (blå) = Förstagångsökande organisation

16 Ny- och återsökande föreningar Beroendeproblematik Kommentar Sökt bidrag HSFs förslag Ideella Föreningen Vändpunkt/ungdom Nytillkommen IOGT-NTO Nytillkommen X-CONS Stockholm Nytillkommen Psykisk ohälsa Sjukvårdsför. övre Norrmalm, Sorgmottagningen Nytillkommen Suicide Zero Nytillkommen Våld mot närstående Föreningen Storasyster Nytillkommen Möjligheter Nytillkommen Långvarig funktionsnedsättning Sköldkörtelföreningen i SL Ej sökt SHT Somaliska Hälsoteamet Avslag Strokevänner Avslag Kroniska sjukdomstillstånd Föreningen för Neurosedynskadade -SL Nytilkommen Lymfödemföreningen Stockholm Nytilkommen Övriga Bryggan Stockholm Nytilkommen International Federation of Medical Student s Association - Sweden (IFMSA-Sweden) Nytilkommen Internationellt Kvinnocentrum, IWC Nytilkommen Södermalms Frivilligcentral Viljan Nytilkommen SUMMA

17 Beroendeproblematik Bilaga 3 Sida 1 av 15 Organisations/företagsuppgifter ALRO Stockholmsdistriktet Grupp: Alkohol/Narkotika E-postadress: Gatuadress: c/o ALRO Timmermansgatan 40 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: , ordf Bankgiro: Genom våra lokalföreningar verka för att förbättra utsatta människors livskvalitet. Upptagningsområde: Stockholms län med koncentration på Stockholms stad. AntAnställda: 0 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 114 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 3 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Ingela Stormats, ordf. Man söker bidrag för följande aktiviteter: 1) Missbruk, utsatthet och våld: Motivationskurs, och en ny kurs i skadelindring som man kan ha både i missbruk och i hälsovården. Man söker bidrag för studiecirklar med kursmaterial o rådgivning, samt studiebesök: kr 2) Hälso-sjukvård, socialvård och frivård: Vi vill ge våra medlemmar verktyg för att underlätta vardagen. Man söker bidrag för studiecirklar, ledare, kursmaterial, rådgivning: kr Summa: kr Övriga ansökningar: --- HSN: kr Diarienr: Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Motivering: Föreslås en höjning med 1500 kronor till kronor med motiveringen att föreningen har strukturerat upp sitt arbete och startat en ny kurs i skadelindring. Bidraget ska användas för att motivera och stödja medlemmar till att uppsöka vård och till eftervård. Totalrapport: ALRO Stockholmsdistriktet

18 Beroendeproblematik Bilaga 3 Sida 2 av 15 Organisations/företagsuppgifter Convictus Hälsocenter Grupp: Alkohol/Narkotika E-postadress: Gatuadress: St Paulsgatan 13 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Syfte och mål: Att stärka missbrukare/hemlösas/hivpositivas röst i samhället. Värna deras hälsa, rättigheter och lika värde. Upptagningsområde: Stockholms län. Till föreningens rekreationshus Tomtebo i Sörmland är även gäster från andra landsänder välkomna. Till våra dagverksamheter når i ökande takt människor från fattigare delar av EU och tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd inom EU. AntAnställda: 18 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 213 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 40 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Claes Heijbel Budget : Lokalkostnader Lön Verksamhet Adminstration Summa kr kr kr kr kr Vilka aktiviteter som kan realiseras beror helt på vår förmåga att värva volontärer med professionell kompetens samt om vi får stöd från HSN. Övriga ansökningar: Stockholms Stad Stockholms Stad: kr Diarienr: Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Motivering: Föreslås oförändrat belopp om kronor för fortsatt arbete med Hälsocenter. Föreningens verksamhet kompletterar och förstärker hälso- och sjukvårdens mål och verksamheter vad gäller patienter som är injektionsmissbrukare och eller hemlösa samt deras närstående. Totalrapport: Convictus Hälsocenter

19 Beroendeproblematik Bilaga 3 Sida 3 av 15 Organisations/företagsuppgifter En Rökfri Generation, Stiftelsen Grupp: Alkohol/Narkotika E-postadress: Gatuadress: Box Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Att bidra till ett rökfritt samhälle genom att minska antalet tobaksdebutanter samt minska rökningens plats i samhället. Upptagningsområde: Hela Sverige. AntAnställda: 3 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: ej EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Madeleine Wessung, regionsamordnare Man söker kr till att uppdatera föreningens utbildning i tobaksförebyggande arbete för skolpersonal. Målet är att den uppdaterade utbildningen ska ge skolpersonal runt om i hela landet motivation och inspiration att arbeta med tobaksfrågan vad gäller förhållningssätt, samverkan o undervisning och att detta sedan ska leda till att färre barn o ungdomar börjar använda tobak. Kostnader: Projektledare: kr Utförande av utbildningar på pilotskolorsamt uppföljning: kr Konsultkostnad: kr Layoutkostnader för ppt presentaion: kr Material: kr Summa: kr Övriga ansökningar: --- Folkhälsomyndigheten (org.bidrag och projektbidrag): Sida: Gålöstiftelsen: kr kr kr Diarienr: Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Motivering: Föreslås en höjning med kronor till kronor för arbete med uppdatering av föreningens utbildning i tobaksförebyggande arbete för skolpersonal. Totalrapport: En Rökfri Generation, Stiftelsen

20 Beroendeproblematik Bilaga 3 Sida 4 av 15 Organisations/företagsuppgifter Ersta diakonisällskap, Ersta Vändpunkten Grupp: Alkohol/Narkotika E-postadress: Gatuadress: Erstagatan 1 K Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning, professionellt och nonprofit. Målet är att människor, oavsett livssituation, ska kunna leva ett så bra lig som möjligt, såväl fysiskt och psykiskt som andligt och socialt. Ekonomiska siffrorna gäller för Ersta VändPunkten (EV). EV har inga avtal med kommun eller landsting. Upptagningsområde: Stockholms län. AntAnställda: 6 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 734 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Bo Blåvarg,verk.chef Verksamheten som innefattar stöd och hjälp till barn och föräldrar i familj med missbruk kostar ca kr per år, den preliminära kostnaden för är kr. Bidraget från SLL är en delfinansiering. Kostnaderna för Ersta Vändpunktens insatser är till övervägande del lönekostnader, lokalhyra och kostnader för förbrukningsmaterial till gruppverksamheten, samt telefoni och IT. Övriga ansökningar: Socialförvaltningen (Sto Stad): kr Socialförvaltningen (Sto Stad): kr Nacka kommun: kr Diarienr: Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: 0 Motivering: Föreslås avslag. Förra året tillstyrktes bidrag om kronor i avvaktan på att landstingets eget arbete med implementering av metoden Föra Barn på Tal skulle avslutas. Utbildning inom metoden att uppmärksamma barn som anhöriga till personer med missbruk eller beroendesjukdom är nu avslutad, därav föreslaget avslag. Totalrapport: Ersta diakonisällskap, Ersta Vändpunkten

21 Beroendeproblematik Bilaga 3 Sida 5 av 15 Organisations/företagsuppgifter FMN, Föräldraföreningen mot Narkotika, Storstockholm Grupp: Alkohol/Narkotika E-postadress: Gatuadress: Ragvaldsgatan 12 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Målsättningen är att förhindra unga människor från att hamna i missbruk samt ge hjälp, stöd o utbildning för anhöriga till missbrukare. FMNs inriktning är även att utbilda aktörer i medberoendeutveckling; föräldrar, syskon, kompisar, arbetskamrater mm. Upptagningsområde: Storstockholm. AntAnställda: 3,5 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 862 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 13 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Marit Liliewall Kärnverksamheten anhörigprogrammet, rådgivning, utbildning och coaching: 1) Rådgivningsarbetet kostar ca kr, varav HSN bidrar med: kr 2) Föreningsverksamhet som lokalhyra, kurskostn, medlemsmöten, coaching mm kostar ca kr, varav HSN bidrar med: kr 3) Administration kostar kr, varav HSN bidrar med: kr 4) Ekonomi såsom försäkringar, bank mm kostar ca kr, varav HSN bidrar med: kr Av den totala kostnaden på kr söks från HSN: kr Övriga ansökningar: SAF Stockholm: kr Gålöstiftelsen: kr Timmermansordern: kr Vissa kranskommuner samt andra fonder o stiftelser med varierande belopp. SLL kr Gålöstiftelsen: kr Frmurare Barnhuset Stockholm: kr Diarienr: Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Motivering: Föreslås oförändrat belopp om kronor. Föreningen förstärker (terapeutiskt verksamhet) samt kompletterar (drogförebyggande verksamhet) landstingets mål och verksamhet för en viktig grupp; unga och deras anhöriga. Totalrapport: FMN, Föräldraföreningen,mot Narkotika, Storstockholm

22 Beroendeproblematik Bilaga 3 Sida 6 av 15 Organisations/företagsuppgifter Hela människan i Stockholms län Grupp: Alkohol/Narkotika E-postadress: Gatuadress: Box 405 Organisationsnummer: Postadress: Hägersten Postgiro: Telefon: Bankgiro: Hela Människans uppdrag är att utifrån en kristen människosyn i samarbete med församlingar och samfund skapa intresse för ökat socialt - diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor i utsatta situationer. Detta syftar till: Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet. Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom diakonal mobilisering, diakonal opinionsbildning. Upptagningsområde: Stockholms län. Ca 225 församlingar inom SL AntAnställda: 1 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 100 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Anette Kyhlström 1) Projekt inom ramen för förebyggande av missbruk "De Glömda Barnen", kr: Hela Människan (HM) inom Stockholms län arbetar med att stödja barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar samt barn som bevittnat våld och övergrepp mellan vuxna i hemmet, för att skapa trygghet för dem genom en vuxenrelation. HM skapar lokala nätverk med frivilliga stödpersoner och organisationer som arbetar för att stödja dessa barn. Ca inom SL lever med någon förälder i riskbruk eller missbruk. 2) Projekt -För anhöriga till den som befinner sig i "Mellanrummet"-mitt emellan livet och döden, kr: Syftet med projektet är att utveckla ett program till att omfatta hela familjen och dess sammanhang. Genom en kombination av evidensbaserade metoder vill man skapa ett nytt bredare program som kan nå längre och omfatta flera. Övriga ansökningar: Stockholms stifts organisationsbidrag kr Gålöstiftelsen: kr Stockholms stifts organisationsbidrag: kr Diarienr: Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Motivering: Föreslås ett oförändrat bidrag om kronor för utbildningsverksamhet. Bidraget avser förebyggande arbete mot missbruk och bedrivs inom ramen för arbete med de glömda barnen. Föreningens arbete kompletterar och förstärker landstingets mål och verksamhet. Totalrapport: Hela människan i Stockholms län

2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) 2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) 2007-04-16 HSN 0703-0240 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010 Årlig redovisning till regeringen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län

Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län En kartläggning på uppdrag av Landstinget i Uppsala län Kultur i länet 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förord...3 Kanaler och

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi

Ansökan om Social resursnämnds bidrag till organisationer inom social ekonomi 2016 Ansökt belopp: 675 000 Ärende: 130 110 483 Ansökan gjord 2015-05-25 av Kjell Munthe Kontaktuppgifter till föreningen Anhörigcenter Scheelegatan 8 41660 GÖTEBORG 031 848518 kjellmunthe@telia.com Målgrupp

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:132

Regeringens skrivelse 2014/15:132 Regeringens skrivelse 2014/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Skr. 2014/15:132 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 I december 2013 delade Arvsfonden ut 118,9 miljoner kronor till 77 projekt. Av dessa var 52 projekt fortsättningsprojekt och fick dela på 85,6 miljoner kronor

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Äldre med psykiska funktionshinder;

Äldre med psykiska funktionshinder; Äldre med psykiska funktionshinder; en kartläggning Delrapport 3 Intervjuer med äldre som har insatser från stadens äldreomsorg, med företrädare för brukarorganisationer samt med personal inom staden och

Läs mer

Barn, Unga och Mitt i Livet plan

Barn, Unga och Mitt i Livet plan TioHundranämndens Barn, Unga och Mitt i Livet plan Verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för barn, unga och personer mitt i livet i Norrtälje kommun 2009 2010. Antagen av TioHundranämnden

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer