RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER"

Transkript

1 1 (5) RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom hälsooch sjukvårdsområdet. Medel avsätts dels från landstingets budget, dels söker landstinget bidrag från staten för att ge bidrag till ideella organisationer verksamma inom området hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. A Syftet med bidragen Bidragen syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer, som i organiserade former bedriver frivilligt arbete som förstärker och/eller kompletterar landstingets mål, uppdrag och verksamhet. B Förutsättningar och villkor B 1 Allmänt Bidrag kan endast beviljas till organisationer som bedriver verksamhet 1) inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde i Stockholms läns landsting 2) som är ett komplement till eller förstärker hälso- och sjukvårdens egna insatser. Båda kriterierna ska uppfyllas. För att godkännas för bidrag skall organisationens stadgar visa att den är: ideell, d v s icke vinstdrivande uppbyggd efter demokratiska principer öppen för alla i Stockholms län i den angivna målgruppen oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön mm har varit verksam i minst ett år innan ansökan lämnas in. samt har: av medlemmarna utsedd styrelse av medlemmarna valda revisorer för granskning av styrelsens förvaltning. Bidragsmottagare som tilldelas belopp överstigande fyra basbelopp per år ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

2 (5) B 2 Bidragets ändamål Bidraget kan avse: grundläggande medel för att organisationen ska kunna existera, om sådana medel inte ersätts av annan bidragsgivare behandlande, rehabiliterande och/eller individstödjande insatser förebyggande verksamhet. Bidrag kan också ges till: tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som avser att pröva och utveckla nya metoder inom prioriterade områden enligt nedan. För projekt ska en projektplan innehållande mål, tidplan, kostnader,plan för utvärdering samt ansvarig projektledare inlämnas. B 3 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Bidrag till subventionering av bassäng- och hyra för gymnastiksal kan ges som organisationsbidrag. Förutsättningar: Träningsverksamheten är att betrakta som egenvård Patientavgift erläggs ej Högkostnadsskydd gäller ej Ger ej rätt till sjukresa (beslutas av färdtjänstnämnden). C Hinder för bidrag Bidrag ges inte till: ren hobby- och fritidsverksamhet organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen bolag eller enskilda personer organisationer som bedriver ren sjukvårdsverksamhet för medlemmar/vissa personer och därmed erbjuder ett vårdutbud som inte alla medborgare har tillgång till. Bidrag ges heller inte till organisationer som avser att finansiera verksamhet/höja kvaliteten på den verksamhet, de bedriver enligt avtal med landstinget. Sådan verksamhet skall finansieras genom avtalet. Speciella skäl skall föreligga för att bidrag skall ges till organisationer som bedriver verksamhet som redan ingår i vissa vårdgivares uppdrag enligt avtal/vårdöverenskommelser med landstinget. Sådana skäl kan vara att behoven man vill tillgodose avser ett fåtal patienter på lokal nivå, eller inte

3 (5) passar in i vårdgivarnas övriga patientkontakter, och vårdgivarna därmed har svårt att tillgodose behoven. D Prioriteringar Organisationer som stödjer patient och deras anhöriga och som verkar inom nedanstående områden, kommer att ges hög prioritet: Missbruk Psykisk ohälsa Våld mot kvinnor och barn Långvariga funktionshinder Kroniska sjukdomstillstånd. Särskild vikt kommer att läggas vid verksamhet som stimulerar åtgärder som motverkar skillnader i hälsa mellan könen, eller riktar sig till barn och ungdomar. E Ansökan görs en gång per år hos hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, på särskild blankett som inlämnas inom angiven tid. Till ansökan bifogas: stadgar verksamhetsberättelse revisionsberättelse utdrag ur Skatteverkets organisationsnummerregister ekonomisk redovisning/bokslut samt verksamhetsplan och budget för kommande år. Organisationer som söker för första gången (och även andra organisationer om förvaltningen så efterfrågar) skall därutöver bifoga: årsmötesprotokoll eller annat dokument som intygar stadgarna. För att bedöma bidragsansökningar för träning i bassäng/gymnastiksalar ska i ansökan också anges: Målgrupp Förväntat antal deltagare Planerad geografisk lokalisering/ar av verksamheten Hyreskostnad.

4 (5) F Bedömning av bidragsansökan Hänsyn tas till andra finansieringskällor och organisationens finansiella status. Hänsyn måste dock tas till att organisationens egna kapital kan bestå av donationer avsedda för särskilda ändamål, medel kan vara investerade i fastigheter och liknande. Avsikten är inte att fast kapital ska avyttras för att komma ifråga för landstingsbidrag. Bedömning görs även utifrån de förutsättningar, villkor och prioriteringar som anges i punkt B, C och D. G Uppföljning G 1 Allmänt Uppföljningen kommer årligen att ske utifrån den planerade verksamhet som bidraget sökts och beviljats för, samt i förekommande fall projektplan. Dessutom ges organisationen möjlighet att beskriva sitt arbete för den programberedning inom vars ansvarsområde organisationen är verksam, alternativt i respektive sjukvårdsstyrelse. En mer omfattande uppföljning av verksamhet och ekonomi kan göras avseende bidragsmottagarna. Medel härtill avsätts ur totalanslaget. I händelse av revision initierad av Stockholms läns landsting, belastas inte organisationerna av kostnader för revisionsuppdraget. G 2 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Organisationerna skall årligen i efterhand redovisa faktiskt antal deltagare i träningsverksamheten, och faktisk geografisk lokalisering av verksamheten. H Handläggning För att säkerställa en god kvalitet för de verksamheter och projekt som bedrivs med stöd av organisationsbidraget utför en arbetsgrupp inom hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning tillsammans med sakkunniga bedömnings-, handläggnings- och uppföljningsarbetet. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ska samordna/samråda med: övriga bidragsgivare inom landstinget. bl a socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden, som i vissa fall lämnar bidrag till samma organisationer

5 (5) samt bör samordna/samråda med: andra verksamheter inom landstinget som kan bidra med kunskap inom aktuellt område. Hälso- och sjukvårdsnämnden bör om möjligt besluta om fördelning av anslaget i oktober månad för att kunna delge de sökande beslutet i god tid före årsskiftet. För bidrag landstinget i sin tur söker från staten gäller en annan tidsplan, beroende på handläggningsordningen hos staten. Landstinget förskotterar inte dessa bidrag. I Utbetalning av bidrag Bidrag lämnas för ett år i sänder. Bidragsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. Beviljat bidrag 100 tkr och mindre betalas ut i form av ett engångsbelopp i slutet av februari. Bidrag över 100 tkr betalas ut kvartalsvis februari-majaugusti-november. J Återbetalning av bidrag Inlämnade felaktiga uppgifter eller avvikelser från planerad verksamhet kan medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från fortsatt bidragsgivning. Om osanna, oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan som beviljas, kan detta komma att polisanmälas.

6 Ny- och återsökande föreningar Psykisk ohälsa Kommentar Sökt bidrag HSFs förslag Fontänhuset Sköndal Avslag 2012 Arbmarkn.politiska stöd För. Fanzingo/Radio Totalnormal IFS/CS Centrala Sto "Steg för Steg2 Avslag 2012 Arbmarkn.politiska stöd Schizofreniförbundet, Verksamhet Källan Våld mot närstående Kvinnors Nätverk, Linnamottagningen Långvarig funktionsnedsättning Brännpunkten Ideella Förening Tidigare i Korpen Tyresö Föreningen Prostatabröderna Bidrag Kroniska sjukdomstillstånd Astma- och Allergiföreningen i SL Avslag 2012 för Team Idre Alfa 1 Region Stockholm Melanomföreningen Roslagens Fibromyalgiförening Bad och gym Hjärt- och lungsjukas förening i Lidingö RSMH Kungsholmen Övriga Frivillig Väntjänst Insamlingsstiftelsen Choice Läkare i Världen - Médecins du Monde Sverige NTF Stockholm - Gotland SUMMA

7 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 1 ALRO Stockholmsdistriktet Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: c/o ALRO Timmermansgatan 40 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: , ordf Bankgiro: Fax: Genom våra lokalföreningar verka för att förbättra utsatta människors levnadsvillkor. Upptagningsområde: Stockholms län med koncentration på Stockholms stad. AntAnställda: 1 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 285 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 3 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Kent Främberg ordf, Hälso- och sjukvård Våra medlemmar är svaga konsumenter, både vad gäller ekonomiska möjligheter och förmågan att nyttja den samhällsservice som finns. I utbildningsdelen genomgås lagstiftning, organisation -,hur var man söker den hjälp man är berättigad till. Som kvinnor och f d missbrukare kan man inte räkna med att automatiskt få vård på samma villkor som en socialt anpassad medelklassman. Vi försöker minska risken för särbehandling genom att använda en kvalificerad stödperson som bisittare vid besök på sjukhus eller vårdcentral. Kostnad inklusive kursmaterial o cirkelledare kr. Familjekunskap Splittrade relationer och skuldproblem inför sina närmaste och eventuella barn i tidigare och nuvarande relationer. Dessa upplevelser är ofta så känsliga att samtal kring dem alltför sällan tas upp i den vanliga kamratstödjande verksamheten på ett mer djupgående sätt, men klart är att flera av våra kvinnliga medlemmar har ett behov av att få tala om dessa upplevelser. Vi avser att närma oss detta tema "genom barnet" och kommer att leda aktiviteten med materialet "I frågasatt föräldraskap" som producerats av Riksförbundet för behandlingshem (RFB). Kostnad inklusive cirkelledare kr Friskvårdsprogrammet Stressterapi - orsaker - verkan - hantera Din hälsa Lär känna din egen hälsostatus, dina svagheter o styrkor, sätta upp personliga mål, göra handlingsplan = livsplan. Näringslära, kost och motion. Teori o praktik för egenvård. Programdelen Upplevelsebaserad och förklarar vad som händer fysiskt i kroppen vid stress och brist på återhämtning. Verktyg ges för att nå balans i tillvaron. Kostnad inklusive cirkelledare kr. Gruppen unga vuxna kvinnor Att begränsa spridningen av HIV och överförbara blodburna och sexuellt överförbara sjukdomar, samt konsekvenserna för den enskilda och samhället. Sprida information och utbilda, i samverkan med ungdomsmottagningen på S:t Paulsgatan i Stockholm. Gruppen kvinnor i substitutionsbehandling är en mycket utsatt grupp. Återfall är regel och förutom en svår drogproblemtik har de allra flesta en eller flera psykiatriska diagnoser. Vid samtal har framkommit att i stort sett alla dessa kvinnor i subst-behandl. Har blivit sexuellt utnyttjade som barn. Som kvinna och tung missbrukare finns nästan bara prostitution som inkomstkälla och vi tror att det faktum att de utnyttjats sexuellt som barn är en viktig orsak till att kvinnor blir heroinister - de har mycket lättare att kliva över den tröskel det innebär att sälja sin kropp. Detta har vi börjat kartlägga och under våren startar en samtalsgrupp under ledning av sexolog Christina Skog på Ungdomsmottagningen. Kostnad inklusive cirkelledare kr. Gruppen unga med förhöjd sexualitet Vi har en nystartad grupp av personer med förhöjd sexualitet, främst yngre mellan år. Gruppen använder ett 12-stegsprogram i behandlingen av sin problematik. Vårt kamratstöd, utåtriktade verksamhet och hjälp av våra och deras egna erfarenheter bistår vi som medmänniskor med vårt stöd. Kostnad inklusive cirkelledare kr : SLL kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås ett oförändrat bidrag om kr för följande verksamheter: Hälso- och sjukvård, inkl cirkelledare, Familjekunskap, inkl cirkelledare, Gruppen unga vuxna kvinnor, inkl cirkelledare, gruppen unga med förhöjd sexualitet samt grundläggande medel. Dessa verksamheter bedöms förstärka och komplettera landstingets mål. Totalrapport: ALRO Stockholmsdistriktet

8 Organisations/företagsuppgifter Convictus Hälsocenter Bilaga 3 Beroende Sid 2 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: St Paulsgatan 13 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Convictus mål är att stärka missbrukares, hemlösas och hivpositivas röst i samhället och värna deras hälsa, rättigheter och lika värde. Convictus målgrupp är injektionsmissbrukare och/eller hemlösa plus närstående till dem. Convictus vänder sig även till människor i riskzonen för injektionsmissbruk. Upptagningsområde: I huvudsak Stor-Stockholm. Vi når människor från hela länet. Till vårt rekreationshus Tomtebo i Sörmland kommer gäster fr. andra landsändar. Förankring i olika nätverk/paraplyorg. ger oss nationell bredd. Convictus har avtal med HSN. AntAnställda: 17 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 150 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 40 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Claes Heijbel, ordf Convictus Hälsocenter är en drogfri verksamhet för människor på väg ut ur hemlöshet och missbruk. På hälsocentret försöker personal och volontärer att "peppa" gästerna till ett positivt intresse för hälsa. Ett lyckat resultat kan vara att en människa lyckas bryta ett mönster som passiv patient inom landstinget. Hälsotänkande fär målgruppen hemlösa/missbrukare är eftersatt i den svenska missbruksvården enligt Convictus erfarenheter. Convictus får hjälp av professionella volontärer som är välutbildade inom hälsoområdet - sjukgymnaster, läkare, massörer, läkare, yogainstruktörer m.m. Convictus står för lokal och för värdskapet. För att delta i Convictus Hälsocenters verksamhet löser deltagarna ett medlemskort och får tillgång till hälsoerbjudanden. Att vara medlem innebär dessutom att man "köper" konceptet att verksamheten ska vara drogfri. Söker kr från Stockholms stad Stockholms Stad kr kr. HSN kr Std Östermalm och EAV: kr SMI kr Socialstyrelsen kr främst till hiv/hepatitarbete, utbildning, uppsökande arbete, dagverksamheter för hemlösa. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås ett bidrag om kr för fortsatt arbete med Hälsocenter. Föreningens verksamhet kompletterar och förstärker sjukvårdens mål och verksamheter vad gäller patienter som är injektionsmissbrukare och/eller hemlösa samt deras närstående. Totalrapport: Convictus Hälsocenter

9 Organisations/företagsuppgifter En Rökfri Generation, Stiftelsen Bilaga 3 Beroende Sid 3 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Kungsbron 21 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Att förebygga tobaksdebut och tobaksbruk bland skolbarn och ungdomar. Upptagningsområde: Sverige. Sju inspiratörer finns ute i landet varav tre stycken finns i Stockholm AntAnställda: 9 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 0 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Elin Ramfalk generalsekr Att minska tobaksbruket är en viktig folkhälsofråga där föreningens tobaksförebyggande arbete bland unga kompletterar SLLs folkhälsoarbete. A Non Smoking Generation ansöker om ekonomiska medel för återkommande inspiratörsverksamhet i skolor och föreningsliv, tobaksförebyggande insatser i samarbete med kommuner i Stockholm samt fortsatt ANTD arbete i samverkan med Stadsdelsförvaltningar och med andra organisationer. Vi vill aktivt arbeta kommunikativt med attityder och med att påverka beteendet hos barn och ungdomar i preventivt syfte. Tidsplan Vår- & höstterminerna (jan-maj, sept-dec) (2-3 besök/dag 4-5 ggr/ vecka = ca 150, skolklasser = ca elever barn i fritids- och föreningsliv och vid stora samlingar) ca 5000 barn totalt. Finansiering av Inspiratör Personalkostnad för inspiratör under nio månader ( kr/ mån inkl lagstadda avgifter) Totalt: kr FHI för utvecklingsprojekt inom ramen för ANDT-strategin. Summa och ansökan är inte klara. Gålöstiftelsen kr FHI kr, organisationsbidrag FHI kr , ANDT-projektpengar Gålöstiftelsen kr Cancerfonden o Hjärt- o lungfondens bidragsbelopp för 2012 är inte fastställt ännu. Dessa är föreningens två största bidragsgivare. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås bidrag om kr för preventivt arbete som kommer att bedrivas av inspiratörer. Detta innebär en höjning med kr för det förebyggande arbete bland ungdomar. Totalrapport: En Rökfri Generation, Stiftelsen

10 Bilaga 3 Beroende Sid 4 Organisations/företagsuppgifter FMN, Föräldraföreningen,mot Narkotika, Storstockh Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Ragvaldsgatan 12 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Att genom rådgivning och utbildning stödja anhöriga som fått drogproblem i familjen och därefter i självhjälpsgrupper hjälpa och utveckla människors förmåga att ta hand om sig själva. Att förebygga drogmissbruk hos ungdomar genom drogförebyggande information och utbildning. Upptagningsområde: Storstockholm AntAnställda: 2,8 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 865 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 15 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Elisabeth Tholander ordf, Kärnverksamheten anhörigprogrammet, rådgivning, utbildning och coaching: Anhörigprogrammet är en process som tar ca 1 år och består av rådgivande samtal, FamiljeLivskurser och coachinggrupper. Vi genomför tre FamiljeLivskurser per år med åtta deltagare/ggr. Coachinggrupperna varierar från 3-6 st/år. De träffas varje månad med kursledarna. Rådgivningsarbetet kostar 2 heltid ca kr Kostnaden per kurs kr Coachingledarnas arvode 2000 kr/mån Totalt: kr Utåtriktat arbete: samtliga stadsdelskontor på missbruksenheten har fått förfrågan om ett samarbete med FMN och om ett besök från oss. Varje torsdag besöker FMN narkotikarotelns ungdomssektion för FMN information till föräldrar vars barn begått narkotikabrott. Kostnad 0 kr. Utförs av volontärer. Totalt: 0 kr Medlemsaktiviteter: Medlemmarna har fått en välfungerande hemsida med regelbundna uppdateringar. Flera medlemsmöten planeras under året. Konsultkostnad ca kr/år Totalt: kr Grundläggande kostnader för verksamheten - lokalhyra kr/mån, porto, tfn, el, trycksaker m m Totalt: kr Total kostnader kr varav vi söker kr från SLL som delfinansiering. SAF Stockholm kr; Gålöstiftelsen kr; Timmermansorden kr, Vissa kranskommuner samt andra fonder och stiftelser med varierande belopp. SAF Stockholm kr; SLL kr; Gålöstiftelsen kr; Frimurare Barnhuset i Stockholm kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Oförändrat belopp kr föreslås. Föreningen förstärker (terapeutisk verksamhet) samt kompletterar (drogförebyggande verksamhet) landstingets mål och verksamhet för en viktig grupp: unga och deras anhöriga. Totalrapport: FMN, Föräldraföreningen,mot Narkotika, Storstockh

11 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 5 Hela Människan i Stockholms län Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Box 405 Organisationsnummer: Postadress: Hägersten Postgiro: Telefon: Bankgiro: Hela Människans uppdrag är att utifrån en kristen människosyn i samarbete med församlingar och samfund skapa intresse för ökat socialt - diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor i utsatta situationer. Detta syftar till: Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan. Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom: Diakonal mobilisering, diakonal opinionsbildning. Upptagningsområde:Stockholms län. Ca 225 församlingar inom SL AntAnställda: 2 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: Ca 225 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 100 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Herbert Sundin ordf Projekt "De glömda barnen" kr 2. Projekt - För dem som befinner sig i "Mellanrummet" - mitt emellan livet och döden. "När det går en ängel genom rummet" kr. 1) Projekt inom ramen för förebyggande av missbruk: Hela Människan i Stockholms läns mål är att satsa på att genomföra utbildning inom hela länet för att stödja barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar samt barn som bevittnat våld och övergrepp mellan vuxna i hemmet. "Vara Vettig Vuxen" är en kurs för vuxna som vill stödja barn till missbrukare. Kursen är till för den som vill ha mer kunskap om de glömda barnens situation, som i sitt arbete eller genom sin fritidsinsats kommer i kontakt med barn och ungdomar: skola, polis, kyrkor, idrottsrörelser, sociala myndigheter och andra vuxna som vill stötta barn och ungdomar. Ett antal utbildningar planeras. "Vem ska trösta knyttet - med ögon för de glömda barnen" - utbildningsprojekt - endagskonferens för ovanstående målgrupp. Interaktiv teater m.m. I kostnaden ingår lön till anställd personal, arvode till föreläsare o teatergrupper, lokal och materialkostnader. 2) Projekt inom ramen för psykisk ohälsa: För de som befinner sig i "mellanrummet" mellan liv och död. Det saknas utbyggt anhörigarbete för att möta sorg som finns i de familjer som lever i dödens väntrum. Målgrupper: Familjer där en eller flera familjemedlemmar har obotlig sjukdom, eller liknande orsaker till psykiskt och fysiskt lidande. Målgrupper för utbildningsinsatsen är: personal inom socialtjänst, landsting, kyrka, barnomsorg och skola samt barn- och ungdomsledare och övrig personal inom den sociala ekonomin som möter barn, ungdomar och familjer där någon fått en icke behandlingsbar diagnos. Syfte och mål: Att utveckla ett program som omfattar hela familjen och dess övriga sociala nätverk. Genom kombination av evidensbaserade modeller skapa ett bredare program som kan nå längre och omfatta flera. Att bl.a. genom deltagarstyrda stödgrupper skapa delaktighet och självförtroende. Att erbjuda utbildning för gruppledare samt implementera programmet regionalt och nationellt. Uppföljning och dokumentation. Mål: 1.Utveckla o producera det nya programmet. 2.Testa programmet i egen verksamhet. 3.Utbildning av gruppledare. 4. Implementering regionalt och därefter nationellt. Metod för arbetet med att nå målet finns utarbetad och hur spridning av projektets erfarenheter ska ske. Dokumentation. I sökta beloppet för projektet ingår kostnad för projektledarens lön, arvode för gruppledare, lokal- och materialkostnader. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås ett oförändrat bidrag kr för utbildningsverksamhet. Bidraget avser förebyggande arbete mot missbruk och bedrivs inom ramen för arbete med de glömda barnen. Föreningens arbete kompletterar och förstärker landstingets mål och verksamhet. Totalrapport: Hela människan i Stockholms län

12 Organisations/företagsuppgifter NSO, Nykterhetsrörelsens samorg i Storstockholm Bilaga 3 Beroende Sid 6 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: c/o KSAN, Östermalmsg 33 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: NSO bedriver hälsofrämjande verksamhet i Storstockholm genom: 1) Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika och andra droger, med särskild inriktning mot ungdomar. 2) Kamratstödjande arbete bland alkohol- och narkotikaberoende personer genom medlemsorganisationer, främst KRIS- 08 och IOGT-NTO-föreningen Comeback samt JUNIS SÖDERGÄNGET, i vilka det ofta förekommer psykisk ohälsa, långvariga funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomstillstånd samt våld i nära relationer. AntAnställda: 0 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 34 föreningar med EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 0 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Båb Bergvall. Sekr NSO samarbetar med regionala organisationer inom nykterhetsrörelsen t ex IOGT-NTO, Blå Bandet, MHF, Sveriges Lärares Nykterhetsförbund och Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund. NSO samarbetar med Sigtuna kommun o Upplands Väsby kommun inom ramen för ett nytt projekt "Alla Överens" i syfte att skjuta upp alkoholdebuten och rökning bland unga och därmed minska rekryteringen primärt av andra droger. Fler kommuner står på tur för samarbete. På primär preventionsnivå: Förebygga alkohol- och drogdebut samt drogkontakter bl a genom - seminarier (ALLA ÖVERENS) för kommunala tjänstemän o politiker för att implementera Öckerömodellen. - förebyggarseminarier för ungdomsorganisationer, kunskapsstödjande seminarier m kvalificerade föreläsare samt opinionsbildande aktiviteter såsom politikeruppvaktningar. Kostnader: kr varav kr till projekt "Alla överens". På sekundär preventionsnivå: kamratstödjande arbete i Kris 08, Unga Kris 08, IOGT-NTO-föreningen Comeback och Junis Södergänget. Föräldrakurser med psykosocial rehabilitering samt social- och individstödjande verksamhet. Kostnader: kr På tertiär preventionsnivå: Kamratstödjande arbete för att tillförsäkra en drogfri behandling, förebygga spridning av Hepatitsmitta och HIV-smitta. Har påbörjat samarbete med KRIS 08 för att finna former för avgiftning av substitutionsbehandlade patienter (ASP-projektet) för Metadon o Subutexberoende. Kostnader: kr varav kr till ASP-projektet. Grundkostnader för organisationens egenverksamhet (hyra m m) beräknas till kr. TOTALT kronor kr söks från Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett oförändrat bidrag, kr, som ska användas för det preventiva arbetet bland unga. Det förebyggande arbete förstärker landstingets mål. Totalrapport: NSO, Nykterhetsrörelsens samorg i Storstockholm

13 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 7 Nykterhetsförbund, Stockholms läns Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: c/o Gun-Lis Roos, Myrvägen 1 E Organisationsnummer: Postadress: Sollentuna Postgiro: Telefon: , Bankgiro: Uppgiften för Stockholms Läns Nykterhetsförbund LNF är att minska alkoholkonsumtionen och motverka bruket av narkotika och andra beroendeframkallande medel. Förbundet skall arbeta för en fortgående minskning av skador orsakade av alkohol och andra droger i samarbete med förbundets medlemsorganisationer och övriga samarbetspartners. Upptagningsområde: Kommunerna i Stockholms län AntAnställda: 0,6 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 32 nykterhetsorg. EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 350 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Gun-Lis Roos ordf ; Enligt den fastställda verksamhetsplanen för ska Länsnykerhetsförbundet arbeta enligt den samlade nationella strategin för ANDT-politiken samt i linje med SL:s folkhälsopolicy, främst till två av delmålen: Mål 4. Hälsosamma levnadsvanor: förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras - ohälsa p g a livsstil ska minska Mål 5. God psykisk hälsa: Den psykiska ohälsan ska minska. Detta sker genom: 1) att eftersträva en samordning av de alkohol- och drogpolitiska aktiviteterna inom och mellan medlemsorganisationerna; 2) att påverka allmänhet och beslutande insatser i samhället i enlighet med förbundets syften; 3) till medlemsorganisationerna förmedla info i aktuella alkohol- o drogpolitiska frågor samt stimulera till ökande aktiviteter; 4) att verkställa utredningar o undersökningar samt avge yttranden och framställningar i frågor inom förbundets intresseområde ; 5) stöd till de anslutna organisationerna med utbildningsverksamhet och annan service som resurserna medger ; 6) att upprätthålla kontakten med Sveriges Landsråd i Alkohol- och Narkotika frågor, ansvariga myndigheter o andra samarbetsorganisationer I SL. AKTIVITETSOMRÅDEN: 1) "De glömda barnen i Stockholms län" Fortsätta arbetet m medlemsorg, övr frivilligkrafter o företag. Projekttid Arbetsformer: Utbildning i kommunerna, stödgrupper, stimulera till stödgrupper, stödinsatser för föräldrar, lägerverksamhet för barnen. Delfinansiering av anslaget: kr Annan finansiering kr. 2) "Insatser mot cannabis och mot distribution av nätdroger till unga". Arbetsformer: Samverkan med medlemsorg. SLAN, föräldraföreningar m fl o lokala och regionala seminarier och att bilda samverkansgrupper i kommunerna. Utvecklar metoder för att avslöja o informera polisen om lokal distribution av cannabis. Delfinansiering av anslaget: kr. Annan finansiering kr. 3) Nätverksgruppen "Mot samma mål" som är mässan för aktörerna engagerade i förebyggand e arbete inom länet. Fokus på metodutveckling, lokala insatser och samverkan. Arbete tillsammans med CAN i samarbete med skola, fritidsverksamhet, hälso- o sjukvård, polis, m fl. Anordnar regionala konferenser. Annan finansiering kr Delfinansiering av anslaget: kr. 4) "Insatser mot svartspriten". Opinionsinsatser mot illegala alkoholhantering i samråd med polis och lokala insatser. Uppföljning och utvärdering av insatserna mot svartsprit Annan finansiering: 0 kr Delfinansiering av anslaget: kr. 5) Insatser mot alkoholanvändning bland minderåriga genom "Stoppa langningen"-aktioner främst vid spec. högtider/ tillfällen. Annan finansiering 0 kr. Delfinansiering av anslaget kr. 6) Vuxnas drickande. Vänder oss till vuxna via skolornas föräldrakontakter och arbetslivet genom lokala träffar o utbildningar. Öckerhetsmodellen används. Vuxna förebilder och gränssättning är viktiga. V 45 är uppmärksamhetsvecka. Annan finansiering 0 kr. Delfinansiering av anslaget kr. 7) "Alkoholfällan - Riskbruk av alkohol i arbetslivet". Sprida riskbruksmetoder mot alkohol i kommuner o företag, särskilt transportföretag och org. med mycket resande i tjänsten. Utbildning för personalchefer och upphandlingsansvariga. Annan finansiering: kr (alkolåsexperter från MHF). Delfinansiering av anslaget: kr. 8) Utredningar och undersökningar. Förbundet arbetar för att lyfta fram aktuella kartläggningar o forskningsresultat t ex fr CAN. Arbetsformer: Föredrag, seminarier, webbinformation på hemsidan. Delfinansiering från anslaget: kr. 9) Drogfri uppväxt - vuxnas ansvar. Fortsatt arbete med DUVA-programmet för vuxna som arbetar med barn o ungdomar Olika foder och stiftelser tex Gålöstiftelsen och Majblomman, kr tillsammans, för sommarläger för barn från familjer i SL med missbruk eller psykisk ohälsa. : HSN kr; Gålöstiftelsen kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag, kr, för verksamhet som förstärker och kompletterar landstingets mål och verksamhet. Föreningen samarbetar med landstinget vad gäller förebyggande arbete för barn och unga. Totalrapport: Nykterhetsförbund, Stockholms läns

14 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 8 Ansökan om bidra RFHL Stockholmsavd. Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Lagerlöfsgatan 8 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Att motverka narkotika- och läkemedelsberoende, psykisk ohälsa och social utslagning genom att försvara de sociala rättigheter som finns angivna i grundlagen. En annan viktig uppgift är att på olika sätt bedriva opinionspåverkande arbete i sociala frågor. Upptagningsområde: Stockholms län AntAnställda: 8 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 150 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Per Sternbeck föreningssekr Läkemedelsrådgivning och beroenderådgivning kr Telefonrådgivning och stöd för människor som har erfarenhet av beroende och psykisk ohälsa. Qvinnoqulan kr Mötesplats och stödverksamhet för kvinnor som vill vara drogfria och vid psykisk god hälsa, samt deras barn. Inflytandearbete gentemot hälso- och sjukvård kr Regionalt NSPH nätverk, brukarråd i beroendevården, medverkan i referensgrupper, remissyttranden, etc. Stöd och rådgivning för hiv/hepatitpositiva patienter kr Fortsatt arbete kring rättigheter och möjligheter för hiv-/hepatitpositiva patienter. Stödverksamhet i form av kompetenshöjning via telefon-/mejlrådgivning. Hälso- och sjukvårdsguide för våldsutsatta kvinnor med erfarenhet av missbruk och prostitution. Stöd och vägledning via telefon och personliga möten för kvinnor som är i behov av många olika sorters sjukvård både psykisk och fysisk kr Grundläggande medel kr SUMMA kronor Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett oförändrat bidrag om kr. Föreningens arbete kompletterar landstingets mål genom att till exempel arbeta med läkemedels- och beroenderådgivning. Totalrapport: RFHL Stockholmsavd.

15 Organisations/företagsuppgifter Spelberoendes förening Stockholm Bilaga 3 Beroende Sid 9 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Skogvaktargatan 11 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Ge spelmissbrukare och deras anhöriga möjligheter att ha någonstans att vända sig för stödsamtal eller besök dagtid alla veckodagar. Ge spelberoende personer och deras anhöriga möjligheter att träffas för erfarenhetsutbyte och vara ett stöd för varandra i arrangerade självhjälpsgrupper minst en kväll per vecka. Sprida kunskap om spelberoende i skolan, hos social och andra institutioner, så att fler personer med spelproblem kan få hjälp de behöver och hjälp att behålla spelfrihet efter genomgången behandling. AntAnställda: 1 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 251 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 10 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Ann Appelgren kassör, Föreningen söker bidrag till hyran av lokalerna, som ökat mångdubbelt genom åren. Stockholms Stad har hyreskontraktet och ger bidrag. Föreningen bedriver stödverksamhet för sina medlemmar, beroende och anhöriga. Ca 45 pers, varav ca 1/3 är anhöriga, träffas en kväll i veckan. Gruppsamtal med 7-8 personer /grupp, inkl en grupp för anhöriga, leds av en resursperson med egen erfarenhet. Föreningen bedriver hjälp till självhjälp för beroende som genomgått behandling. Har också en barngrupp, 7-12 år, som leds av två utbildade psykologer. Fritidsaktiviteter. Föreläsningar, budgetrådgivning, skuldsanering, familjerådgivning, självförtroendestärkande, m fl. Erbjuder hearing kring spelberoende för främst tjänstemän inom socialtjänst, skolor, psykiatri, kriminalvård, domstolsväsendet. Kansliet är öppet varje vardag kl Rådgivaren tog emot ca 15 samtal/v 2011 och besök exkl. samtal från myndigheter m fl. Jourtelefon kl vardagkvällar och under helger. Kanslist/Rådgivare får professionell handledning. Information om föreningen ges via foldrar, affischer, internet m m. Föreningen tar också emot datorspelande ungdomar och deras föräldrar. Socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm; Stockholms kranskommuner ; FHI via Spelberoendes riksförbund. Öronmärkta och ej för hyra och personalkostnader. Socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm kr Stockholms kranskommuner kr FHI via Spelberoendes riksförbund. Öronmärkta och ej för hyra och personalkostnader. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett bidrag om kr för att föreningen ska kunna även i fortsättningen bedriva sin förebyggande och stödjande verksamhet i sina lokaler. Totalrapport: Spelberoendes förening Stockholm

16 Organisations/företagsuppgifter Svenska Brukarföreningen - Stockholm Bilaga 3 Beroende Sid 10 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Livdjursgatan 5 A Organisationsnummer: Postadress: Johanneshov Postgiro: Telefon: Bankgiro: Syft och mål: Att stärka medlemskollektivets ställning i samhället, avhjälpa stigma och maktlöshet, motverka tvång och repression, verka för frivillighet i vård och rehabilitering samt stödja enskilda medlemmar i enlighet med vederbörandes önskemål AntAnställda: 2 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 1536 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 15 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Christina Paulsrud, ordf Budget Aktiviteter - Kamratstödjande verksamhet - mobilt kamratstöd/yttre support. - Följa medl som stödperson vid sjukbesök, social eller kriminalvårdsbesök. - Uppsöka kända missbrukarmiljöer. - Externa möten - t ex brukarråd, samverkansmöten. Informationsmateriel som broschyrer, flyglad, affischer. - Bilkostnader (leasing 2041 kr/mån 5 år, bensin, trängselskatt, p-avgifter, försäkring). - Lokala resor volontärer. - Mobil telefoni, mobilt bredband. - Internationella Brukardagen/Remembers Day, minneshögtid för döda vänner. - Resekostnader, konferenser o dy Kostnad kr - Kamratstödjande verksamhet - stationärt kamratstöd/inre support. - Öppet Hus, dagligen kl från alla medlemmar med fika, smörgås, låna dator, internet, telefon, kopiator (möjliggör för hemlösa att kontakta myndigheter, söka hjälp). - Information och rådgivning t ex hjälp att söka behandling, motiveringssamtal. - Provtagning hep och hiv 1ggr/mån i samarbete med Infektionskliniken HS. - Olika mötesformer: årsmöten, medlemsmöten, 12-steg, personalmöten/planering samtalsgrupper etc. samtal/resor - volontärer. - Kommunikation. - Förbrukningsmateriel, rengörning. - Ekonomisk redovisning gm kostnad för bokföringsfirma. Kostnad kr Järva-avdelningen Arbetet med fokus på de speciella problem narkomaner med utländsk härkomst möter i kontakten med svenska samhället. Kostnad kr Personalkostnader Beräknat på tre heltidstjänster á kr/mån med 70% lönebidrag Lokalhyra Kostnad kr Kostnad kr Av de totala kostnaderna kronor söks hälften av HSN, d v s kronor. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett oförändrat bidrag om kr. Bidraget avser den delen av verksamheten som kallas Ytrre support. Föreningens arbete kompletterar och förstärker landstingets insatser för denna patientgrupp. Kompletterar genom förebyggande arbete och förstärker genom individuellt stöd i behandlingsprocesser. Totalrapport: Svenska Brukarföreningen - Stockholm

17 Bilaga 3 Beroende Sid 11 Organisations/företagsuppgifter Verdandi Stockholms distrikt Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Eliegatan 5 Organisationsnummer: Postadress: Sundbyberg Postgiro: Telefon: Tel: Bankgiro: Fax: Som en huvuduppgift verkar Verdandi för åtgärder och reformer, som undanröjer de ekonomiska och sociala orsakerna till att alkohol- och drogmissbruk och därmed åtgärder, som leder till ett förverkligande av Verdandis mål - Social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och drogmissbruk. Upptagningsområde: Stockholms län AntAnställda: 1 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 4081 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 300 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Magnus Båth verksamhetsass Utbildning, handledning och stöd till lokal verksamhet i såväl kamratstödjande som missbrukspreventivt arbete. Högkonsumenter av alkohol bland unga har hög prioritet. Lokalkostnader kr, uppsökande verksamhet kr, lön utbildare o handledare kr, infomaterial kr Summa: kr - Utbildning, handledning och stöd till lokal verksamhet i den uppsökande verksamheten för att nå dem som lever under psykisk och fysisk ohälsa. Lokalkostnader kr, lönekostnader för utbildare o handledare k Summa: kr - Motverka spridning av Hiv och Aids (framför allt bland unga) samt åtgärder som tryggar de redan smittades situation i samhället. Informationsmaterial kr, möteskostnader kr, lokalkostnader kr. Summa: kr - Utbildning och stöd till att bygga ut manliga och kvinnliga nätverk mot hedersrelaterat våld och våld inom familjer. Möteskostnader kr, Informationsmaterial kr, Lokalkostnader kr, Personalkostnader kr. Summa: kr. - Information och utbildning om folkhälsomålen samt åtgärder som motverkar ojämlika villkor för kvinnor och utlandsföddas hälsa. Möten och konferenser kr, lokalkostnader kr, personalkostnader kr, personalkostnader, informationsmaterial kr. Summa: kr HSN kr; Länsstyrelsen kr Totalt: kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Ett oförändrat bidrag på kr föreslås. Föreningen kompletterar landstingets verksamheter för utsatta grupper genom t.ex. utbildning, stöd samt uppsökande verksamhet. Totalrapport: Verdandi Stockholms distrikt

18 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 4 Psykisk ohälsa Sid 1 Anorexi/Bulimi - Kontakt, Riksföreningen Grupp: Patient/Intresseför. Epostadress: Gatuadress: Inedalsgatan 5 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Syfte och mål: Stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga Arbeta förebyggande mot ätstörningar Arbeta för bättre vård Upptagningsområde: Riksföreningen ABK - hela landet Lokalavd i Stockholm - Stockholms län AntAnställda: 2,23 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 458 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 50 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Kari Elise Slinning Verksamhetsansvarig Det sökta bidraget från HSN kommer användas för att delfinansiera lokalavdelningen ABK i Stockholms verksamhet för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, verka förebyggande mot ätstörningar (särskilt bland unga människor) samt verka för en bättre vård. Personalkostnader Hyra Övr. externa kostn. Summa kostnader kr kr kr kr HSNs andel av verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 33 %. Övrig finansiering beräknas komma från: LSF kr Egna intäkter kr Arb.förmedlingen kr Andra kr LSF kr HSN kr LSF kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag på kr för basverksamheten. Betydande verksamhet för målgruppen som kompletterar och förstärker hälso- och sjukvården. Viktig utveckling till förebyggande för unga människor. Totalrapport: Anorexi/Bulimi - Kontakt, Riksföreningen

19 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 4 Psykisk ohälsa Sid 2 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Grupp: Psykisk ohälsa Epostadress: Gatuadress: Banérgatan 21 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Syfte och mål med föreningen är att sprida kunskap om autism och Aspergers syndrom, arbeta för ökad förståelsen och tillgänglighet för de svårigheter som det innebär att leva med autism/aspergers syndrom och att vara anhörig, Ge råd och stöd till enskilda medlemmar, anhöriga och övriga. Erbjuda medlemsaktiviteter som gruppverksamheter för social gemenskap och informationsutbyte, kunskapsspridning genom föreläsningar. Upptagningsområde:Stockholms län AntAnställda: 1,75 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 20 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Birgitta Joelsson, kansliansvarig Bidraget går till Stöd. Vägledning och rådgivning via telefon, mejl och besök. Fler stödjande insatser är medlemstidningen och hemsidan, samt anhöriggrupper, familjer och personer med egen funktionsnedsättning. För att möta behovet behövs utökning av tjänst med halvtid. Budget HYRA totalkostnad kr varav från HSN 0 kr LSF kr; Socialtjänst förv./ Sto Stad kr ADMINISTRATION, LÖNER totalt kr varav från LSF kr; Socialtjänstförv./ Sto Stad kr; Medlemsavg kr HSN kr MEDLEMSSTÖDJANDE INSATSER, INFORMATION m m totalt kronor varav från HSN kr LSF kr Totalt från HSN söks kronor LSF kr och från Socialtjänstförvaltningen, Stockholms Stad kr LSF kr Socialtjänstförvaltningen, Stockholms Stad kr HSN kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag på kr för stödjande verksamhet och information. Betydande verksamhet för målgruppen som kompletterar och förstärker hälso- och sjukvården. Totalrapport: Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

20 Organisations/företagsuppgifter BRIS Region Mitt Bilaga 4 Psykisk ohälsa Sid 3 Grupp: Övrigt Epostadress: Gatuadress: Box 3415 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Stötta utsatta unga genom vår stödverksamhet. Vara ett komplement till de insatser som görs från myndigheter. BRIS Mitt omfattar 99 kommuner i mellersta Sverige, därav hela Stockholm släns landsting. Medlemsantal, Antal anställda, lönekostnader, bokslut m m avser BRIS Mitt. AntAnställda: 10 KvmLokal BudgetKr: AntMedlem: 3012 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 150 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare Rosie Skoog, regionchef BRIS region Mitt har telefonlinjer öppna för barn och ungdomar upp till 18 år och erbjuder en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande vuxenkontakt gm Barnens Hjälptelefon , öppet må-fre kl 15-21, lö-sö kl med målet att ha öppet dygnet runt. BRIS-mejlen öppen dygnet runt. BRIS-chatten där barn o ungdomar chattar med en vuxen över internet. Barnperspektivet.se för vuxna om frågor som rör barn. I BRIS region Mitts stödverksamhet finns ca ideella jourare som utbildas och handleds av anställda BRISombud. Jourarna rekryteras och grundutbildas samt erbjuds fortbildningar. Bidraget från HSN är delfinansiering av: Jourverksamhet Budget BRIS region Mitt kronor Personalkostnader BRIS-ombud Budget BRIS region Mitt kronor Övriga Regionens kommuner och landsting Olika fonder och stiftelser Landsting kr Kommuner kr Fonder och stiftelser kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag på kr. Bidraget avser delfinansiering av jourutbildning, jourverksamhet och utåtriktad verksamhet. Totalrapport: BRIS Region Mitt

Till ideella organisationer Del 1.

Till ideella organisationer Del 1. Sidan 1 av 7 Till ideella organisationer Del Föreningens namn: Blodcancerföreningen i Stockholms Län Adress: c/o Lise-lott Eriksson Marielundsvägen 16A 17892 Adelsö Föreningen startade år: 1982 Telefon:

Läs mer

Fördelning av bidrag 2014 till ideella organisationer. Bilaga 2

Fördelning av bidrag 2014 till ideella organisationer. Bilaga 2 Fördelning av bidrag till ideella organisationer Bilaga 2 Org bidrag Bad/Gym Totalt Bidrag enligt förslag 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Budget 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Beroende Psykisk ohälsa

Läs mer

organiserade former bedriver frivilligt arbete som förstärker och/eller kompletterar landstingets mål och verksamhet.

organiserade former bedriver frivilligt arbete som förstärker och/eller kompletterar landstingets mål och verksamhet. RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER 2007-04-16 1 (5) RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till

Läs mer

Bidrag till ideella organisationer 2013

Bidrag till ideella organisationer 2013 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 6 1 (7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Eva Germundsson Bidrag till ideella organisationer 2013 Ärendebeskrivning I detta ärende läggs förslag till

Läs mer

Ansökan om bidrag för 2016

Ansökan om bidrag för 2016 JJL mmm,:lgfipr*srvrfs*ngnn Ansökan om bidrag för 206 Sidan I av 7 Till ideella organisationer Del Föreningens namn: Blodcancerftireninsen i Stockholms län Adress: c/o Lise-lott Eriksson Marielundsvägen

Läs mer

Bidrag tilll ideella organisationer 2014

Bidrag tilll ideella organisationer 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-11 1 (6) HSN 1304-0456 Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 7 Bidrag tilll ideella organisationer Ärendebeskrivning

Läs mer

Förslag till bidragsfördelning 2011 till ideella organisationer

Förslag till bidragsfördelning 2011 till ideella organisationer HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2010-12-07 p 6 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Eva Hjortsberg Germundsson Förslag till bidragsfördelning 2011 till ideella organisationer Ärendebeskrivning

Läs mer

Bidrag till ideella organisationer 2016

Bidrag till ideella organisationer 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-10-22 1 (3) HSN 1503-0406 Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-12-01, p 6 Bidrag till ideella organisationer Ärendebeskrivning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER 2007-04-16 HSN 0703-0240 1 (5) RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) 2007-04-16 HSN 0703-0240 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 2012-06-11 1 (5) Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning Ärendet Stockholms läns landsting

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Anders Wallner Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 30 Anders.Wallner@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-01-15 Dnr 1302556 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Bidrag år 2014 till organisationer

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (6) Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer

Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer PM 1 (7) Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten Anna-Carin Johansson 2015-04-28 Information om landstingets verksamhetsbidrag 2016 till länsövergripande frivilligorganisationer Syfte med verksamhetsbidrag

Läs mer

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef

Gillis Hammar Förvaltningschef Fredrik Jurdell Avdelningschef SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-03-25 Handläggare: Jens Barlas Telefon: 08-508 25 026 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Förslag

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl.

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 2003-12-15, reviderad 2015-01-15 Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 1 Målsättning Föreningslivets funktion Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället.

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

85000 Stödja föreningar i verksamhet. Arrangera aktiviteter i distriktet och informera skolor och företag. respektive förening.

85000 Stödja föreningar i verksamhet. Arrangera aktiviteter i distriktet och informera skolor och företag. respektive förening. Organisation/Förening Ansökt belopp Ansökans syfte i korthet Beviljat belopp för 214 (Bidrag 213 inom parentes) Södra Distriktet av Rikslänkarna 11 Att för medlemmar och anhöriga i lokalföreningarna vara

Läs mer

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN

Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Anvisningar antagna av Landstingsstyrelsen 2005-09-01 153 BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR VERKSAMMA I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Ansökan

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Bidrag till ideella organisationer 2015

Bidrag till ideella organisationer 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-28 1 (7) HSN 1406-0774 Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 4 Bidrag till ideella organisationer 2015 Ärendebeskrivning

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Bilaga 2. Förslag till fördelning av bidrag 2015 till ideella organisationer

Bilaga 2. Förslag till fördelning av bidrag 2015 till ideella organisationer Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer Bilaga 2 Org bidrag Bad/Gym Totalt Bidrag enligt förslag 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Budget 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Beroendeproblematik

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100 Möt andra som är i samma situation som du Vårdguiden.se 08-320 100 Vi finns här för dig Du är inte ensam. Vi är många som någon gång i livet hamnar i en situation där vi behöver vård eller behandling för

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Koncernledningsstab Folkhälsoenheten

Koncernledningsstab Folkhälsoenheten Koncernledningsstab Folkhälsoenheten Ann-Christine Lundqvist Folkhälsostrateg 044-309 32 38 ann-christine.lundqvist@skane.se Datum 2006-08-24 1 (8) Folkhälsoutskottet Förslag till allmänna riktlinjer och

Läs mer

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade )

Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade ) NÄMNDEN FÖR HÄLSA OCH OMSORG Riktlinjer för nämndens för hälsa och omsorg bidrag till föreningar (reviderade 2013-10-03) Generella förutsättningar Relationen mellan nämnden för hälsa och omsorg (NHO),

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Socialförvaltningen Strategiska enheten. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Möjligheter

Socialförvaltningen Strategiska enheten. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Möjligheter Socialförvaltningen Strategiska enheten Tjänsteutlåtande Dnr 10.1-245/2014 OFU 2015-03-24 Sida 1 (5) 2015-03-04 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-25 Dnr 1603386 1 (6) Folkhälsoberedningen Stöd till idéburna organisationer

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

FRÄLSNINGSARMÉN. Delprojektets namn. Delprojektsansvarig

FRÄLSNINGSARMÉN. Delprojektets namn. Delprojektsansvarig FRÄLSNINGSARMÉN VÅRSOLS FAMILJECENTER V Storgatan 21, 3 tr 553 15 JÖNKÖPING Delprojektets namn Barn i sorg Delprojektsansvarig Ann-Charlotte Jernberg Datum 2014-06-05 Sammanfattning Inledning och sammanfattning

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 2012-11-28 Bidrag till sociala föreningar 2014 Förslag till beslut föreslås besluta att fördela 2014 samt del av 2015 och 2016 års bidrag till sociala föreningar

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1502977 1 (5) Folkhälsoberedningen Stöd till länsövergripande föreningar

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser.

Bidragsregler. Ansökan i efterhand skall ovillkorligt avslås. Bidrag lämnas endast till vistelser/aktiviteter inom Sveriges gränser. Bidragsregler Kriterier för handläggning av ansökningar rörande bidrag till rekreationsvistelser, lägervistelser, föreningsarrangemang, korta kurser samt organisationsbidrag Allmänt Ansökan skall vara

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. FÖRENINGAR FÖR DIG I

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att förstärka och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR DNR 1.7-0213/2010 SID 1 (6) 2010-05-25 Handläggare: Linn Ljunglöf Telefon: 08-508 25 077 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Föreningsbidrag 2013 till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede- Årsta-Vantör

Föreningsbidrag 2013 till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede- Årsta-Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-11-20 Handläggare: Lotta Gillhardt Telefon: 08-508 14 019 Till Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa

Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Bryt Ensamheten! Om vägen vidare vid psykisk ohälsa Psykisk ohälsa - vanligare än man tror Det finns undersökningar som visar att 25 % av befolkningen vid något tillfälle i livet kommer att drabbas av

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017

Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Manual för ansökan om bidrag för insatser mot hiv/sti 2017 Denna manual har tagits fram som ett komplement till ansökningshandlingarna om bidrag för insatser mot hiv/sti. För att er ansökan ska kunna behandlas

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Långvarig funktionsnedsättning. Våld mot närstående

Långvarig funktionsnedsättning. Våld mot närstående Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer Bilaga 2 Org bidrag Bad/Gym Totalt Bidrag enligt förslag 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Budget 2016 15 000 000 3 100 000 18 100 000 Beroendeproblematik

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Ansökan om särskilt bidrag för folkhälsoarbete år 2014, Hjärt- och Lungsjukas förening i Huddinge

Ansökan om särskilt bidrag för folkhälsoarbete år 2014, Hjärt- och Lungsjukas förening i Huddinge SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-17 SN-2013/2045.705 1 (2) HANDLÄGGARE Sedenrej, Keyo Socialnämnden Keyo.Sedenrej@huddinge.se Ansökan om särskilt bidrag

Läs mer

Förslag på ändring av stadgar

Förslag på ändring av stadgar Förslag på ändring av stadgar Förslaget om ändring gäller för att anpassa stadgarna till att: vi numera finns på andra orter än i Göteborg. vi samverkar med många olika aktörer vi arbetar med ett bredare

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer