RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER"

Transkript

1 1 (5) RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom hälsooch sjukvårdsområdet. Medel avsätts dels från landstingets budget, dels söker landstinget bidrag från staten för att ge bidrag till ideella organisationer verksamma inom området hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. A Syftet med bidragen Bidragen syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer, som i organiserade former bedriver frivilligt arbete som förstärker och/eller kompletterar landstingets mål, uppdrag och verksamhet. B Förutsättningar och villkor B 1 Allmänt Bidrag kan endast beviljas till organisationer som bedriver verksamhet 1) inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde i Stockholms läns landsting 2) som är ett komplement till eller förstärker hälso- och sjukvårdens egna insatser. Båda kriterierna ska uppfyllas. För att godkännas för bidrag skall organisationens stadgar visa att den är: ideell, d v s icke vinstdrivande uppbyggd efter demokratiska principer öppen för alla i Stockholms län i den angivna målgruppen oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön mm har varit verksam i minst ett år innan ansökan lämnas in. samt har: av medlemmarna utsedd styrelse av medlemmarna valda revisorer för granskning av styrelsens förvaltning. Bidragsmottagare som tilldelas belopp överstigande fyra basbelopp per år ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

2 (5) B 2 Bidragets ändamål Bidraget kan avse: grundläggande medel för att organisationen ska kunna existera, om sådana medel inte ersätts av annan bidragsgivare behandlande, rehabiliterande och/eller individstödjande insatser förebyggande verksamhet. Bidrag kan också ges till: tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som avser att pröva och utveckla nya metoder inom prioriterade områden enligt nedan. För projekt ska en projektplan innehållande mål, tidplan, kostnader,plan för utvärdering samt ansvarig projektledare inlämnas. B 3 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Bidrag till subventionering av bassäng- och hyra för gymnastiksal kan ges som organisationsbidrag. Förutsättningar: Träningsverksamheten är att betrakta som egenvård Patientavgift erläggs ej Högkostnadsskydd gäller ej Ger ej rätt till sjukresa (beslutas av färdtjänstnämnden). C Hinder för bidrag Bidrag ges inte till: ren hobby- och fritidsverksamhet organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen bolag eller enskilda personer organisationer som bedriver ren sjukvårdsverksamhet för medlemmar/vissa personer och därmed erbjuder ett vårdutbud som inte alla medborgare har tillgång till. Bidrag ges heller inte till organisationer som avser att finansiera verksamhet/höja kvaliteten på den verksamhet, de bedriver enligt avtal med landstinget. Sådan verksamhet skall finansieras genom avtalet. Speciella skäl skall föreligga för att bidrag skall ges till organisationer som bedriver verksamhet som redan ingår i vissa vårdgivares uppdrag enligt avtal/vårdöverenskommelser med landstinget. Sådana skäl kan vara att behoven man vill tillgodose avser ett fåtal patienter på lokal nivå, eller inte

3 (5) passar in i vårdgivarnas övriga patientkontakter, och vårdgivarna därmed har svårt att tillgodose behoven. D Prioriteringar Organisationer som stödjer patient och deras anhöriga och som verkar inom nedanstående områden, kommer att ges hög prioritet: Missbruk Psykisk ohälsa Våld mot kvinnor och barn Långvariga funktionshinder Kroniska sjukdomstillstånd. Särskild vikt kommer att läggas vid verksamhet som stimulerar åtgärder som motverkar skillnader i hälsa mellan könen, eller riktar sig till barn och ungdomar. E Ansökan görs en gång per år hos hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, på särskild blankett som inlämnas inom angiven tid. Till ansökan bifogas: stadgar verksamhetsberättelse revisionsberättelse utdrag ur Skatteverkets organisationsnummerregister ekonomisk redovisning/bokslut samt verksamhetsplan och budget för kommande år. Organisationer som söker för första gången (och även andra organisationer om förvaltningen så efterfrågar) skall därutöver bifoga: årsmötesprotokoll eller annat dokument som intygar stadgarna. För att bedöma bidragsansökningar för träning i bassäng/gymnastiksalar ska i ansökan också anges: Målgrupp Förväntat antal deltagare Planerad geografisk lokalisering/ar av verksamheten Hyreskostnad.

4 (5) F Bedömning av bidragsansökan Hänsyn tas till andra finansieringskällor och organisationens finansiella status. Hänsyn måste dock tas till att organisationens egna kapital kan bestå av donationer avsedda för särskilda ändamål, medel kan vara investerade i fastigheter och liknande. Avsikten är inte att fast kapital ska avyttras för att komma ifråga för landstingsbidrag. Bedömning görs även utifrån de förutsättningar, villkor och prioriteringar som anges i punkt B, C och D. G Uppföljning G 1 Allmänt Uppföljningen kommer årligen att ske utifrån den planerade verksamhet som bidraget sökts och beviljats för, samt i förekommande fall projektplan. Dessutom ges organisationen möjlighet att beskriva sitt arbete för den programberedning inom vars ansvarsområde organisationen är verksam, alternativt i respektive sjukvårdsstyrelse. En mer omfattande uppföljning av verksamhet och ekonomi kan göras avseende bidragsmottagarna. Medel härtill avsätts ur totalanslaget. I händelse av revision initierad av Stockholms läns landsting, belastas inte organisationerna av kostnader för revisionsuppdraget. G 2 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Organisationerna skall årligen i efterhand redovisa faktiskt antal deltagare i träningsverksamheten, och faktisk geografisk lokalisering av verksamheten. H Handläggning För att säkerställa en god kvalitet för de verksamheter och projekt som bedrivs med stöd av organisationsbidraget utför en arbetsgrupp inom hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning tillsammans med sakkunniga bedömnings-, handläggnings- och uppföljningsarbetet. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ska samordna/samråda med: övriga bidragsgivare inom landstinget. bl a socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden, som i vissa fall lämnar bidrag till samma organisationer

5 (5) samt bör samordna/samråda med: andra verksamheter inom landstinget som kan bidra med kunskap inom aktuellt område. Hälso- och sjukvårdsnämnden bör om möjligt besluta om fördelning av anslaget i oktober månad för att kunna delge de sökande beslutet i god tid före årsskiftet. För bidrag landstinget i sin tur söker från staten gäller en annan tidsplan, beroende på handläggningsordningen hos staten. Landstinget förskotterar inte dessa bidrag. I Utbetalning av bidrag Bidrag lämnas för ett år i sänder. Bidragsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. Beviljat bidrag 100 tkr och mindre betalas ut i form av ett engångsbelopp i slutet av februari. Bidrag över 100 tkr betalas ut kvartalsvis februari-majaugusti-november. J Återbetalning av bidrag Inlämnade felaktiga uppgifter eller avvikelser från planerad verksamhet kan medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från fortsatt bidragsgivning. Om osanna, oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan som beviljas, kan detta komma att polisanmälas.

6 Ny- och återsökande föreningar Psykisk ohälsa Kommentar Sökt bidrag HSFs förslag Fontänhuset Sköndal Avslag 2012 Arbmarkn.politiska stöd För. Fanzingo/Radio Totalnormal IFS/CS Centrala Sto "Steg för Steg2 Avslag 2012 Arbmarkn.politiska stöd Schizofreniförbundet, Verksamhet Källan Våld mot närstående Kvinnors Nätverk, Linnamottagningen Långvarig funktionsnedsättning Brännpunkten Ideella Förening Tidigare i Korpen Tyresö Föreningen Prostatabröderna Bidrag Kroniska sjukdomstillstånd Astma- och Allergiföreningen i SL Avslag 2012 för Team Idre Alfa 1 Region Stockholm Melanomföreningen Roslagens Fibromyalgiförening Bad och gym Hjärt- och lungsjukas förening i Lidingö RSMH Kungsholmen Övriga Frivillig Väntjänst Insamlingsstiftelsen Choice Läkare i Världen - Médecins du Monde Sverige NTF Stockholm - Gotland SUMMA

7 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 1 ALRO Stockholmsdistriktet Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: c/o ALRO Timmermansgatan 40 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: , ordf Bankgiro: Fax: Genom våra lokalföreningar verka för att förbättra utsatta människors levnadsvillkor. Upptagningsområde: Stockholms län med koncentration på Stockholms stad. AntAnställda: 1 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 285 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 3 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Kent Främberg ordf, Hälso- och sjukvård Våra medlemmar är svaga konsumenter, både vad gäller ekonomiska möjligheter och förmågan att nyttja den samhällsservice som finns. I utbildningsdelen genomgås lagstiftning, organisation -,hur var man söker den hjälp man är berättigad till. Som kvinnor och f d missbrukare kan man inte räkna med att automatiskt få vård på samma villkor som en socialt anpassad medelklassman. Vi försöker minska risken för särbehandling genom att använda en kvalificerad stödperson som bisittare vid besök på sjukhus eller vårdcentral. Kostnad inklusive kursmaterial o cirkelledare kr. Familjekunskap Splittrade relationer och skuldproblem inför sina närmaste och eventuella barn i tidigare och nuvarande relationer. Dessa upplevelser är ofta så känsliga att samtal kring dem alltför sällan tas upp i den vanliga kamratstödjande verksamheten på ett mer djupgående sätt, men klart är att flera av våra kvinnliga medlemmar har ett behov av att få tala om dessa upplevelser. Vi avser att närma oss detta tema "genom barnet" och kommer att leda aktiviteten med materialet "I frågasatt föräldraskap" som producerats av Riksförbundet för behandlingshem (RFB). Kostnad inklusive cirkelledare kr Friskvårdsprogrammet Stressterapi - orsaker - verkan - hantera Din hälsa Lär känna din egen hälsostatus, dina svagheter o styrkor, sätta upp personliga mål, göra handlingsplan = livsplan. Näringslära, kost och motion. Teori o praktik för egenvård. Programdelen Upplevelsebaserad och förklarar vad som händer fysiskt i kroppen vid stress och brist på återhämtning. Verktyg ges för att nå balans i tillvaron. Kostnad inklusive cirkelledare kr. Gruppen unga vuxna kvinnor Att begränsa spridningen av HIV och överförbara blodburna och sexuellt överförbara sjukdomar, samt konsekvenserna för den enskilda och samhället. Sprida information och utbilda, i samverkan med ungdomsmottagningen på S:t Paulsgatan i Stockholm. Gruppen kvinnor i substitutionsbehandling är en mycket utsatt grupp. Återfall är regel och förutom en svår drogproblemtik har de allra flesta en eller flera psykiatriska diagnoser. Vid samtal har framkommit att i stort sett alla dessa kvinnor i subst-behandl. Har blivit sexuellt utnyttjade som barn. Som kvinna och tung missbrukare finns nästan bara prostitution som inkomstkälla och vi tror att det faktum att de utnyttjats sexuellt som barn är en viktig orsak till att kvinnor blir heroinister - de har mycket lättare att kliva över den tröskel det innebär att sälja sin kropp. Detta har vi börjat kartlägga och under våren startar en samtalsgrupp under ledning av sexolog Christina Skog på Ungdomsmottagningen. Kostnad inklusive cirkelledare kr. Gruppen unga med förhöjd sexualitet Vi har en nystartad grupp av personer med förhöjd sexualitet, främst yngre mellan år. Gruppen använder ett 12-stegsprogram i behandlingen av sin problematik. Vårt kamratstöd, utåtriktade verksamhet och hjälp av våra och deras egna erfarenheter bistår vi som medmänniskor med vårt stöd. Kostnad inklusive cirkelledare kr : SLL kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås ett oförändrat bidrag om kr för följande verksamheter: Hälso- och sjukvård, inkl cirkelledare, Familjekunskap, inkl cirkelledare, Gruppen unga vuxna kvinnor, inkl cirkelledare, gruppen unga med förhöjd sexualitet samt grundläggande medel. Dessa verksamheter bedöms förstärka och komplettera landstingets mål. Totalrapport: ALRO Stockholmsdistriktet

8 Organisations/företagsuppgifter Convictus Hälsocenter Bilaga 3 Beroende Sid 2 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: St Paulsgatan 13 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Convictus mål är att stärka missbrukares, hemlösas och hivpositivas röst i samhället och värna deras hälsa, rättigheter och lika värde. Convictus målgrupp är injektionsmissbrukare och/eller hemlösa plus närstående till dem. Convictus vänder sig även till människor i riskzonen för injektionsmissbruk. Upptagningsområde: I huvudsak Stor-Stockholm. Vi når människor från hela länet. Till vårt rekreationshus Tomtebo i Sörmland kommer gäster fr. andra landsändar. Förankring i olika nätverk/paraplyorg. ger oss nationell bredd. Convictus har avtal med HSN. AntAnställda: 17 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 150 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 40 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Claes Heijbel, ordf Convictus Hälsocenter är en drogfri verksamhet för människor på väg ut ur hemlöshet och missbruk. På hälsocentret försöker personal och volontärer att "peppa" gästerna till ett positivt intresse för hälsa. Ett lyckat resultat kan vara att en människa lyckas bryta ett mönster som passiv patient inom landstinget. Hälsotänkande fär målgruppen hemlösa/missbrukare är eftersatt i den svenska missbruksvården enligt Convictus erfarenheter. Convictus får hjälp av professionella volontärer som är välutbildade inom hälsoområdet - sjukgymnaster, läkare, massörer, läkare, yogainstruktörer m.m. Convictus står för lokal och för värdskapet. För att delta i Convictus Hälsocenters verksamhet löser deltagarna ett medlemskort och får tillgång till hälsoerbjudanden. Att vara medlem innebär dessutom att man "köper" konceptet att verksamheten ska vara drogfri. Söker kr från Stockholms stad Stockholms Stad kr kr. HSN kr Std Östermalm och EAV: kr SMI kr Socialstyrelsen kr främst till hiv/hepatitarbete, utbildning, uppsökande arbete, dagverksamheter för hemlösa. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås ett bidrag om kr för fortsatt arbete med Hälsocenter. Föreningens verksamhet kompletterar och förstärker sjukvårdens mål och verksamheter vad gäller patienter som är injektionsmissbrukare och/eller hemlösa samt deras närstående. Totalrapport: Convictus Hälsocenter

9 Organisations/företagsuppgifter En Rökfri Generation, Stiftelsen Bilaga 3 Beroende Sid 3 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Kungsbron 21 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Att förebygga tobaksdebut och tobaksbruk bland skolbarn och ungdomar. Upptagningsområde: Sverige. Sju inspiratörer finns ute i landet varav tre stycken finns i Stockholm AntAnställda: 9 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 0 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Elin Ramfalk generalsekr Att minska tobaksbruket är en viktig folkhälsofråga där föreningens tobaksförebyggande arbete bland unga kompletterar SLLs folkhälsoarbete. A Non Smoking Generation ansöker om ekonomiska medel för återkommande inspiratörsverksamhet i skolor och föreningsliv, tobaksförebyggande insatser i samarbete med kommuner i Stockholm samt fortsatt ANTD arbete i samverkan med Stadsdelsförvaltningar och med andra organisationer. Vi vill aktivt arbeta kommunikativt med attityder och med att påverka beteendet hos barn och ungdomar i preventivt syfte. Tidsplan Vår- & höstterminerna (jan-maj, sept-dec) (2-3 besök/dag 4-5 ggr/ vecka = ca 150, skolklasser = ca elever barn i fritids- och föreningsliv och vid stora samlingar) ca 5000 barn totalt. Finansiering av Inspiratör Personalkostnad för inspiratör under nio månader ( kr/ mån inkl lagstadda avgifter) Totalt: kr FHI för utvecklingsprojekt inom ramen för ANDT-strategin. Summa och ansökan är inte klara. Gålöstiftelsen kr FHI kr, organisationsbidrag FHI kr , ANDT-projektpengar Gålöstiftelsen kr Cancerfonden o Hjärt- o lungfondens bidragsbelopp för 2012 är inte fastställt ännu. Dessa är föreningens två största bidragsgivare. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås bidrag om kr för preventivt arbete som kommer att bedrivas av inspiratörer. Detta innebär en höjning med kr för det förebyggande arbete bland ungdomar. Totalrapport: En Rökfri Generation, Stiftelsen

10 Bilaga 3 Beroende Sid 4 Organisations/företagsuppgifter FMN, Föräldraföreningen,mot Narkotika, Storstockh Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Ragvaldsgatan 12 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Att genom rådgivning och utbildning stödja anhöriga som fått drogproblem i familjen och därefter i självhjälpsgrupper hjälpa och utveckla människors förmåga att ta hand om sig själva. Att förebygga drogmissbruk hos ungdomar genom drogförebyggande information och utbildning. Upptagningsområde: Storstockholm AntAnställda: 2,8 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 865 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 15 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Elisabeth Tholander ordf, Kärnverksamheten anhörigprogrammet, rådgivning, utbildning och coaching: Anhörigprogrammet är en process som tar ca 1 år och består av rådgivande samtal, FamiljeLivskurser och coachinggrupper. Vi genomför tre FamiljeLivskurser per år med åtta deltagare/ggr. Coachinggrupperna varierar från 3-6 st/år. De träffas varje månad med kursledarna. Rådgivningsarbetet kostar 2 heltid ca kr Kostnaden per kurs kr Coachingledarnas arvode 2000 kr/mån Totalt: kr Utåtriktat arbete: samtliga stadsdelskontor på missbruksenheten har fått förfrågan om ett samarbete med FMN och om ett besök från oss. Varje torsdag besöker FMN narkotikarotelns ungdomssektion för FMN information till föräldrar vars barn begått narkotikabrott. Kostnad 0 kr. Utförs av volontärer. Totalt: 0 kr Medlemsaktiviteter: Medlemmarna har fått en välfungerande hemsida med regelbundna uppdateringar. Flera medlemsmöten planeras under året. Konsultkostnad ca kr/år Totalt: kr Grundläggande kostnader för verksamheten - lokalhyra kr/mån, porto, tfn, el, trycksaker m m Totalt: kr Total kostnader kr varav vi söker kr från SLL som delfinansiering. SAF Stockholm kr; Gålöstiftelsen kr; Timmermansorden kr, Vissa kranskommuner samt andra fonder och stiftelser med varierande belopp. SAF Stockholm kr; SLL kr; Gålöstiftelsen kr; Frimurare Barnhuset i Stockholm kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Oförändrat belopp kr föreslås. Föreningen förstärker (terapeutisk verksamhet) samt kompletterar (drogförebyggande verksamhet) landstingets mål och verksamhet för en viktig grupp: unga och deras anhöriga. Totalrapport: FMN, Föräldraföreningen,mot Narkotika, Storstockh

11 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 5 Hela Människan i Stockholms län Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Box 405 Organisationsnummer: Postadress: Hägersten Postgiro: Telefon: Bankgiro: Hela Människans uppdrag är att utifrån en kristen människosyn i samarbete med församlingar och samfund skapa intresse för ökat socialt - diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor i utsatta situationer. Detta syftar till: Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan. Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom: Diakonal mobilisering, diakonal opinionsbildning. Upptagningsområde:Stockholms län. Ca 225 församlingar inom SL AntAnställda: 2 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: Ca 225 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 100 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Herbert Sundin ordf Projekt "De glömda barnen" kr 2. Projekt - För dem som befinner sig i "Mellanrummet" - mitt emellan livet och döden. "När det går en ängel genom rummet" kr. 1) Projekt inom ramen för förebyggande av missbruk: Hela Människan i Stockholms läns mål är att satsa på att genomföra utbildning inom hela länet för att stödja barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar samt barn som bevittnat våld och övergrepp mellan vuxna i hemmet. "Vara Vettig Vuxen" är en kurs för vuxna som vill stödja barn till missbrukare. Kursen är till för den som vill ha mer kunskap om de glömda barnens situation, som i sitt arbete eller genom sin fritidsinsats kommer i kontakt med barn och ungdomar: skola, polis, kyrkor, idrottsrörelser, sociala myndigheter och andra vuxna som vill stötta barn och ungdomar. Ett antal utbildningar planeras. "Vem ska trösta knyttet - med ögon för de glömda barnen" - utbildningsprojekt - endagskonferens för ovanstående målgrupp. Interaktiv teater m.m. I kostnaden ingår lön till anställd personal, arvode till föreläsare o teatergrupper, lokal och materialkostnader. 2) Projekt inom ramen för psykisk ohälsa: För de som befinner sig i "mellanrummet" mellan liv och död. Det saknas utbyggt anhörigarbete för att möta sorg som finns i de familjer som lever i dödens väntrum. Målgrupper: Familjer där en eller flera familjemedlemmar har obotlig sjukdom, eller liknande orsaker till psykiskt och fysiskt lidande. Målgrupper för utbildningsinsatsen är: personal inom socialtjänst, landsting, kyrka, barnomsorg och skola samt barn- och ungdomsledare och övrig personal inom den sociala ekonomin som möter barn, ungdomar och familjer där någon fått en icke behandlingsbar diagnos. Syfte och mål: Att utveckla ett program som omfattar hela familjen och dess övriga sociala nätverk. Genom kombination av evidensbaserade modeller skapa ett bredare program som kan nå längre och omfatta flera. Att bl.a. genom deltagarstyrda stödgrupper skapa delaktighet och självförtroende. Att erbjuda utbildning för gruppledare samt implementera programmet regionalt och nationellt. Uppföljning och dokumentation. Mål: 1.Utveckla o producera det nya programmet. 2.Testa programmet i egen verksamhet. 3.Utbildning av gruppledare. 4. Implementering regionalt och därefter nationellt. Metod för arbetet med att nå målet finns utarbetad och hur spridning av projektets erfarenheter ska ske. Dokumentation. I sökta beloppet för projektet ingår kostnad för projektledarens lön, arvode för gruppledare, lokal- och materialkostnader. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås ett oförändrat bidrag kr för utbildningsverksamhet. Bidraget avser förebyggande arbete mot missbruk och bedrivs inom ramen för arbete med de glömda barnen. Föreningens arbete kompletterar och förstärker landstingets mål och verksamhet. Totalrapport: Hela människan i Stockholms län

12 Organisations/företagsuppgifter NSO, Nykterhetsrörelsens samorg i Storstockholm Bilaga 3 Beroende Sid 6 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: c/o KSAN, Östermalmsg 33 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: NSO bedriver hälsofrämjande verksamhet i Storstockholm genom: 1) Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika och andra droger, med särskild inriktning mot ungdomar. 2) Kamratstödjande arbete bland alkohol- och narkotikaberoende personer genom medlemsorganisationer, främst KRIS- 08 och IOGT-NTO-föreningen Comeback samt JUNIS SÖDERGÄNGET, i vilka det ofta förekommer psykisk ohälsa, långvariga funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomstillstånd samt våld i nära relationer. AntAnställda: 0 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 34 föreningar med EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 0 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Båb Bergvall. Sekr NSO samarbetar med regionala organisationer inom nykterhetsrörelsen t ex IOGT-NTO, Blå Bandet, MHF, Sveriges Lärares Nykterhetsförbund och Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund. NSO samarbetar med Sigtuna kommun o Upplands Väsby kommun inom ramen för ett nytt projekt "Alla Överens" i syfte att skjuta upp alkoholdebuten och rökning bland unga och därmed minska rekryteringen primärt av andra droger. Fler kommuner står på tur för samarbete. På primär preventionsnivå: Förebygga alkohol- och drogdebut samt drogkontakter bl a genom - seminarier (ALLA ÖVERENS) för kommunala tjänstemän o politiker för att implementera Öckerömodellen. - förebyggarseminarier för ungdomsorganisationer, kunskapsstödjande seminarier m kvalificerade föreläsare samt opinionsbildande aktiviteter såsom politikeruppvaktningar. Kostnader: kr varav kr till projekt "Alla överens". På sekundär preventionsnivå: kamratstödjande arbete i Kris 08, Unga Kris 08, IOGT-NTO-föreningen Comeback och Junis Södergänget. Föräldrakurser med psykosocial rehabilitering samt social- och individstödjande verksamhet. Kostnader: kr På tertiär preventionsnivå: Kamratstödjande arbete för att tillförsäkra en drogfri behandling, förebygga spridning av Hepatitsmitta och HIV-smitta. Har påbörjat samarbete med KRIS 08 för att finna former för avgiftning av substitutionsbehandlade patienter (ASP-projektet) för Metadon o Subutexberoende. Kostnader: kr varav kr till ASP-projektet. Grundkostnader för organisationens egenverksamhet (hyra m m) beräknas till kr. TOTALT kronor kr söks från Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett oförändrat bidrag, kr, som ska användas för det preventiva arbetet bland unga. Det förebyggande arbete förstärker landstingets mål. Totalrapport: NSO, Nykterhetsrörelsens samorg i Storstockholm

13 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 7 Nykterhetsförbund, Stockholms läns Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: c/o Gun-Lis Roos, Myrvägen 1 E Organisationsnummer: Postadress: Sollentuna Postgiro: Telefon: , Bankgiro: Uppgiften för Stockholms Läns Nykterhetsförbund LNF är att minska alkoholkonsumtionen och motverka bruket av narkotika och andra beroendeframkallande medel. Förbundet skall arbeta för en fortgående minskning av skador orsakade av alkohol och andra droger i samarbete med förbundets medlemsorganisationer och övriga samarbetspartners. Upptagningsområde: Kommunerna i Stockholms län AntAnställda: 0,6 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 32 nykterhetsorg. EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 350 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Gun-Lis Roos ordf ; Enligt den fastställda verksamhetsplanen för ska Länsnykerhetsförbundet arbeta enligt den samlade nationella strategin för ANDT-politiken samt i linje med SL:s folkhälsopolicy, främst till två av delmålen: Mål 4. Hälsosamma levnadsvanor: förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras - ohälsa p g a livsstil ska minska Mål 5. God psykisk hälsa: Den psykiska ohälsan ska minska. Detta sker genom: 1) att eftersträva en samordning av de alkohol- och drogpolitiska aktiviteterna inom och mellan medlemsorganisationerna; 2) att påverka allmänhet och beslutande insatser i samhället i enlighet med förbundets syften; 3) till medlemsorganisationerna förmedla info i aktuella alkohol- o drogpolitiska frågor samt stimulera till ökande aktiviteter; 4) att verkställa utredningar o undersökningar samt avge yttranden och framställningar i frågor inom förbundets intresseområde ; 5) stöd till de anslutna organisationerna med utbildningsverksamhet och annan service som resurserna medger ; 6) att upprätthålla kontakten med Sveriges Landsråd i Alkohol- och Narkotika frågor, ansvariga myndigheter o andra samarbetsorganisationer I SL. AKTIVITETSOMRÅDEN: 1) "De glömda barnen i Stockholms län" Fortsätta arbetet m medlemsorg, övr frivilligkrafter o företag. Projekttid Arbetsformer: Utbildning i kommunerna, stödgrupper, stimulera till stödgrupper, stödinsatser för föräldrar, lägerverksamhet för barnen. Delfinansiering av anslaget: kr Annan finansiering kr. 2) "Insatser mot cannabis och mot distribution av nätdroger till unga". Arbetsformer: Samverkan med medlemsorg. SLAN, föräldraföreningar m fl o lokala och regionala seminarier och att bilda samverkansgrupper i kommunerna. Utvecklar metoder för att avslöja o informera polisen om lokal distribution av cannabis. Delfinansiering av anslaget: kr. Annan finansiering kr. 3) Nätverksgruppen "Mot samma mål" som är mässan för aktörerna engagerade i förebyggand e arbete inom länet. Fokus på metodutveckling, lokala insatser och samverkan. Arbete tillsammans med CAN i samarbete med skola, fritidsverksamhet, hälso- o sjukvård, polis, m fl. Anordnar regionala konferenser. Annan finansiering kr Delfinansiering av anslaget: kr. 4) "Insatser mot svartspriten". Opinionsinsatser mot illegala alkoholhantering i samråd med polis och lokala insatser. Uppföljning och utvärdering av insatserna mot svartsprit Annan finansiering: 0 kr Delfinansiering av anslaget: kr. 5) Insatser mot alkoholanvändning bland minderåriga genom "Stoppa langningen"-aktioner främst vid spec. högtider/ tillfällen. Annan finansiering 0 kr. Delfinansiering av anslaget kr. 6) Vuxnas drickande. Vänder oss till vuxna via skolornas föräldrakontakter och arbetslivet genom lokala träffar o utbildningar. Öckerhetsmodellen används. Vuxna förebilder och gränssättning är viktiga. V 45 är uppmärksamhetsvecka. Annan finansiering 0 kr. Delfinansiering av anslaget kr. 7) "Alkoholfällan - Riskbruk av alkohol i arbetslivet". Sprida riskbruksmetoder mot alkohol i kommuner o företag, särskilt transportföretag och org. med mycket resande i tjänsten. Utbildning för personalchefer och upphandlingsansvariga. Annan finansiering: kr (alkolåsexperter från MHF). Delfinansiering av anslaget: kr. 8) Utredningar och undersökningar. Förbundet arbetar för att lyfta fram aktuella kartläggningar o forskningsresultat t ex fr CAN. Arbetsformer: Föredrag, seminarier, webbinformation på hemsidan. Delfinansiering från anslaget: kr. 9) Drogfri uppväxt - vuxnas ansvar. Fortsatt arbete med DUVA-programmet för vuxna som arbetar med barn o ungdomar Olika foder och stiftelser tex Gålöstiftelsen och Majblomman, kr tillsammans, för sommarläger för barn från familjer i SL med missbruk eller psykisk ohälsa. : HSN kr; Gålöstiftelsen kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag, kr, för verksamhet som förstärker och kompletterar landstingets mål och verksamhet. Föreningen samarbetar med landstinget vad gäller förebyggande arbete för barn och unga. Totalrapport: Nykterhetsförbund, Stockholms läns

14 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 8 Ansökan om bidra RFHL Stockholmsavd. Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Lagerlöfsgatan 8 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Att motverka narkotika- och läkemedelsberoende, psykisk ohälsa och social utslagning genom att försvara de sociala rättigheter som finns angivna i grundlagen. En annan viktig uppgift är att på olika sätt bedriva opinionspåverkande arbete i sociala frågor. Upptagningsområde: Stockholms län AntAnställda: 8 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 150 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Per Sternbeck föreningssekr Läkemedelsrådgivning och beroenderådgivning kr Telefonrådgivning och stöd för människor som har erfarenhet av beroende och psykisk ohälsa. Qvinnoqulan kr Mötesplats och stödverksamhet för kvinnor som vill vara drogfria och vid psykisk god hälsa, samt deras barn. Inflytandearbete gentemot hälso- och sjukvård kr Regionalt NSPH nätverk, brukarråd i beroendevården, medverkan i referensgrupper, remissyttranden, etc. Stöd och rådgivning för hiv/hepatitpositiva patienter kr Fortsatt arbete kring rättigheter och möjligheter för hiv-/hepatitpositiva patienter. Stödverksamhet i form av kompetenshöjning via telefon-/mejlrådgivning. Hälso- och sjukvårdsguide för våldsutsatta kvinnor med erfarenhet av missbruk och prostitution. Stöd och vägledning via telefon och personliga möten för kvinnor som är i behov av många olika sorters sjukvård både psykisk och fysisk kr Grundläggande medel kr SUMMA kronor Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett oförändrat bidrag om kr. Föreningens arbete kompletterar landstingets mål genom att till exempel arbeta med läkemedels- och beroenderådgivning. Totalrapport: RFHL Stockholmsavd.

15 Organisations/företagsuppgifter Spelberoendes förening Stockholm Bilaga 3 Beroende Sid 9 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Skogvaktargatan 11 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Ge spelmissbrukare och deras anhöriga möjligheter att ha någonstans att vända sig för stödsamtal eller besök dagtid alla veckodagar. Ge spelberoende personer och deras anhöriga möjligheter att träffas för erfarenhetsutbyte och vara ett stöd för varandra i arrangerade självhjälpsgrupper minst en kväll per vecka. Sprida kunskap om spelberoende i skolan, hos social och andra institutioner, så att fler personer med spelproblem kan få hjälp de behöver och hjälp att behålla spelfrihet efter genomgången behandling. AntAnställda: 1 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 251 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 10 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Ann Appelgren kassör, Föreningen söker bidrag till hyran av lokalerna, som ökat mångdubbelt genom åren. Stockholms Stad har hyreskontraktet och ger bidrag. Föreningen bedriver stödverksamhet för sina medlemmar, beroende och anhöriga. Ca 45 pers, varav ca 1/3 är anhöriga, träffas en kväll i veckan. Gruppsamtal med 7-8 personer /grupp, inkl en grupp för anhöriga, leds av en resursperson med egen erfarenhet. Föreningen bedriver hjälp till självhjälp för beroende som genomgått behandling. Har också en barngrupp, 7-12 år, som leds av två utbildade psykologer. Fritidsaktiviteter. Föreläsningar, budgetrådgivning, skuldsanering, familjerådgivning, självförtroendestärkande, m fl. Erbjuder hearing kring spelberoende för främst tjänstemän inom socialtjänst, skolor, psykiatri, kriminalvård, domstolsväsendet. Kansliet är öppet varje vardag kl Rådgivaren tog emot ca 15 samtal/v 2011 och besök exkl. samtal från myndigheter m fl. Jourtelefon kl vardagkvällar och under helger. Kanslist/Rådgivare får professionell handledning. Information om föreningen ges via foldrar, affischer, internet m m. Föreningen tar också emot datorspelande ungdomar och deras föräldrar. Socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm; Stockholms kranskommuner ; FHI via Spelberoendes riksförbund. Öronmärkta och ej för hyra och personalkostnader. Socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm kr Stockholms kranskommuner kr FHI via Spelberoendes riksförbund. Öronmärkta och ej för hyra och personalkostnader. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett bidrag om kr för att föreningen ska kunna även i fortsättningen bedriva sin förebyggande och stödjande verksamhet i sina lokaler. Totalrapport: Spelberoendes förening Stockholm

16 Organisations/företagsuppgifter Svenska Brukarföreningen - Stockholm Bilaga 3 Beroende Sid 10 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Livdjursgatan 5 A Organisationsnummer: Postadress: Johanneshov Postgiro: Telefon: Bankgiro: Syft och mål: Att stärka medlemskollektivets ställning i samhället, avhjälpa stigma och maktlöshet, motverka tvång och repression, verka för frivillighet i vård och rehabilitering samt stödja enskilda medlemmar i enlighet med vederbörandes önskemål AntAnställda: 2 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 1536 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 15 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Christina Paulsrud, ordf Budget Aktiviteter - Kamratstödjande verksamhet - mobilt kamratstöd/yttre support. - Följa medl som stödperson vid sjukbesök, social eller kriminalvårdsbesök. - Uppsöka kända missbrukarmiljöer. - Externa möten - t ex brukarråd, samverkansmöten. Informationsmateriel som broschyrer, flyglad, affischer. - Bilkostnader (leasing 2041 kr/mån 5 år, bensin, trängselskatt, p-avgifter, försäkring). - Lokala resor volontärer. - Mobil telefoni, mobilt bredband. - Internationella Brukardagen/Remembers Day, minneshögtid för döda vänner. - Resekostnader, konferenser o dy Kostnad kr - Kamratstödjande verksamhet - stationärt kamratstöd/inre support. - Öppet Hus, dagligen kl från alla medlemmar med fika, smörgås, låna dator, internet, telefon, kopiator (möjliggör för hemlösa att kontakta myndigheter, söka hjälp). - Information och rådgivning t ex hjälp att söka behandling, motiveringssamtal. - Provtagning hep och hiv 1ggr/mån i samarbete med Infektionskliniken HS. - Olika mötesformer: årsmöten, medlemsmöten, 12-steg, personalmöten/planering samtalsgrupper etc. samtal/resor - volontärer. - Kommunikation. - Förbrukningsmateriel, rengörning. - Ekonomisk redovisning gm kostnad för bokföringsfirma. Kostnad kr Järva-avdelningen Arbetet med fokus på de speciella problem narkomaner med utländsk härkomst möter i kontakten med svenska samhället. Kostnad kr Personalkostnader Beräknat på tre heltidstjänster á kr/mån med 70% lönebidrag Lokalhyra Kostnad kr Kostnad kr Av de totala kostnaderna kronor söks hälften av HSN, d v s kronor. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett oförändrat bidrag om kr. Bidraget avser den delen av verksamheten som kallas Ytrre support. Föreningens arbete kompletterar och förstärker landstingets insatser för denna patientgrupp. Kompletterar genom förebyggande arbete och förstärker genom individuellt stöd i behandlingsprocesser. Totalrapport: Svenska Brukarföreningen - Stockholm

17 Bilaga 3 Beroende Sid 11 Organisations/företagsuppgifter Verdandi Stockholms distrikt Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Eliegatan 5 Organisationsnummer: Postadress: Sundbyberg Postgiro: Telefon: Tel: Bankgiro: Fax: Som en huvuduppgift verkar Verdandi för åtgärder och reformer, som undanröjer de ekonomiska och sociala orsakerna till att alkohol- och drogmissbruk och därmed åtgärder, som leder till ett förverkligande av Verdandis mål - Social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och drogmissbruk. Upptagningsområde: Stockholms län AntAnställda: 1 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 4081 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 300 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Magnus Båth verksamhetsass Utbildning, handledning och stöd till lokal verksamhet i såväl kamratstödjande som missbrukspreventivt arbete. Högkonsumenter av alkohol bland unga har hög prioritet. Lokalkostnader kr, uppsökande verksamhet kr, lön utbildare o handledare kr, infomaterial kr Summa: kr - Utbildning, handledning och stöd till lokal verksamhet i den uppsökande verksamheten för att nå dem som lever under psykisk och fysisk ohälsa. Lokalkostnader kr, lönekostnader för utbildare o handledare k Summa: kr - Motverka spridning av Hiv och Aids (framför allt bland unga) samt åtgärder som tryggar de redan smittades situation i samhället. Informationsmaterial kr, möteskostnader kr, lokalkostnader kr. Summa: kr - Utbildning och stöd till att bygga ut manliga och kvinnliga nätverk mot hedersrelaterat våld och våld inom familjer. Möteskostnader kr, Informationsmaterial kr, Lokalkostnader kr, Personalkostnader kr. Summa: kr. - Information och utbildning om folkhälsomålen samt åtgärder som motverkar ojämlika villkor för kvinnor och utlandsföddas hälsa. Möten och konferenser kr, lokalkostnader kr, personalkostnader kr, personalkostnader, informationsmaterial kr. Summa: kr HSN kr; Länsstyrelsen kr Totalt: kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Ett oförändrat bidrag på kr föreslås. Föreningen kompletterar landstingets verksamheter för utsatta grupper genom t.ex. utbildning, stöd samt uppsökande verksamhet. Totalrapport: Verdandi Stockholms distrikt

18 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 4 Psykisk ohälsa Sid 1 Anorexi/Bulimi - Kontakt, Riksföreningen Grupp: Patient/Intresseför. Epostadress: Gatuadress: Inedalsgatan 5 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Syfte och mål: Stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga Arbeta förebyggande mot ätstörningar Arbeta för bättre vård Upptagningsområde: Riksföreningen ABK - hela landet Lokalavd i Stockholm - Stockholms län AntAnställda: 2,23 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 458 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 50 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Kari Elise Slinning Verksamhetsansvarig Det sökta bidraget från HSN kommer användas för att delfinansiera lokalavdelningen ABK i Stockholms verksamhet för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, verka förebyggande mot ätstörningar (särskilt bland unga människor) samt verka för en bättre vård. Personalkostnader Hyra Övr. externa kostn. Summa kostnader kr kr kr kr HSNs andel av verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 33 %. Övrig finansiering beräknas komma från: LSF kr Egna intäkter kr Arb.förmedlingen kr Andra kr LSF kr HSN kr LSF kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag på kr för basverksamheten. Betydande verksamhet för målgruppen som kompletterar och förstärker hälso- och sjukvården. Viktig utveckling till förebyggande för unga människor. Totalrapport: Anorexi/Bulimi - Kontakt, Riksföreningen

19 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 4 Psykisk ohälsa Sid 2 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Grupp: Psykisk ohälsa Epostadress: Gatuadress: Banérgatan 21 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Syfte och mål med föreningen är att sprida kunskap om autism och Aspergers syndrom, arbeta för ökad förståelsen och tillgänglighet för de svårigheter som det innebär att leva med autism/aspergers syndrom och att vara anhörig, Ge råd och stöd till enskilda medlemmar, anhöriga och övriga. Erbjuda medlemsaktiviteter som gruppverksamheter för social gemenskap och informationsutbyte, kunskapsspridning genom föreläsningar. Upptagningsområde:Stockholms län AntAnställda: 1,75 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 20 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Birgitta Joelsson, kansliansvarig Bidraget går till Stöd. Vägledning och rådgivning via telefon, mejl och besök. Fler stödjande insatser är medlemstidningen och hemsidan, samt anhöriggrupper, familjer och personer med egen funktionsnedsättning. För att möta behovet behövs utökning av tjänst med halvtid. Budget HYRA totalkostnad kr varav från HSN 0 kr LSF kr; Socialtjänst förv./ Sto Stad kr ADMINISTRATION, LÖNER totalt kr varav från LSF kr; Socialtjänstförv./ Sto Stad kr; Medlemsavg kr HSN kr MEDLEMSSTÖDJANDE INSATSER, INFORMATION m m totalt kronor varav från HSN kr LSF kr Totalt från HSN söks kronor LSF kr och från Socialtjänstförvaltningen, Stockholms Stad kr LSF kr Socialtjänstförvaltningen, Stockholms Stad kr HSN kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag på kr för stödjande verksamhet och information. Betydande verksamhet för målgruppen som kompletterar och förstärker hälso- och sjukvården. Totalrapport: Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

20 Organisations/företagsuppgifter BRIS Region Mitt Bilaga 4 Psykisk ohälsa Sid 3 Grupp: Övrigt Epostadress: Gatuadress: Box 3415 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Stötta utsatta unga genom vår stödverksamhet. Vara ett komplement till de insatser som görs från myndigheter. BRIS Mitt omfattar 99 kommuner i mellersta Sverige, därav hela Stockholm släns landsting. Medlemsantal, Antal anställda, lönekostnader, bokslut m m avser BRIS Mitt. AntAnställda: 10 KvmLokal BudgetKr: AntMedlem: 3012 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 150 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare Rosie Skoog, regionchef BRIS region Mitt har telefonlinjer öppna för barn och ungdomar upp till 18 år och erbjuder en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande vuxenkontakt gm Barnens Hjälptelefon , öppet må-fre kl 15-21, lö-sö kl med målet att ha öppet dygnet runt. BRIS-mejlen öppen dygnet runt. BRIS-chatten där barn o ungdomar chattar med en vuxen över internet. Barnperspektivet.se för vuxna om frågor som rör barn. I BRIS region Mitts stödverksamhet finns ca ideella jourare som utbildas och handleds av anställda BRISombud. Jourarna rekryteras och grundutbildas samt erbjuds fortbildningar. Bidraget från HSN är delfinansiering av: Jourverksamhet Budget BRIS region Mitt kronor Personalkostnader BRIS-ombud Budget BRIS region Mitt kronor Övriga Regionens kommuner och landsting Olika fonder och stiftelser Landsting kr Kommuner kr Fonder och stiftelser kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag på kr. Bidraget avser delfinansiering av jourutbildning, jourverksamhet och utåtriktad verksamhet. Totalrapport: BRIS Region Mitt

organiserade former bedriver frivilligt arbete som förstärker och/eller kompletterar landstingets mål och verksamhet.

organiserade former bedriver frivilligt arbete som förstärker och/eller kompletterar landstingets mål och verksamhet. RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER 2007-04-16 1 (5) RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER 2007-04-16 HSN 0703-0240 1 (5) RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Bidrag tilll ideella organisationer 2014

Bidrag tilll ideella organisationer 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-11 1 (6) HSN 1304-0456 Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 7 Bidrag tilll ideella organisationer Ärendebeskrivning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) 2007-04-16 HSN 0703-0240 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Bidrag till ideella organisationer 2015

Bidrag till ideella organisationer 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-28 1 (7) HSN 1406-0774 Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 4 Bidrag till ideella organisationer 2015 Ärendebeskrivning

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl.

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 2003-12-15, reviderad 2015-01-15 Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 1 Målsättning Föreningslivets funktion Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället.

Läs mer

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100 Möt andra som är i samma situation som du Vårdguiden.se 08-320 100 Vi finns här för dig Du är inte ensam. Vi är många som någon gång i livet hamnar i en situation där vi behöver vård eller behandling för

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100

Möt andra. som är i samma situation som du. Vårdguiden.se 08-320 100 Möt andra som är i samma situation som du Vårdguiden.se 08-320 100 Vi finns här för dig Du är inte ensam. Vi är många som någon gång i livet hamnar i en situation där vi behöver vård eller behandling för

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:8 (S) Föreskrifter. Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter Ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun

Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd. Enköpings kommun Träffar du anhöriga i ditt arbete? Om anhörigstöd Enköpings kommun Träffar du i ditt arbete personer som är anhöriga? Den 1 juli 2009 gjordes en ändring i Socialtjänstlagen: Socialnämnden ska erbjuda stöd

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

Stöd till anhörigvårdare

Stöd till anhörigvårdare Revisionsrapport Stöd till anhörigvårdare Surahammars kommun Kerstin Karlstedt Stina Björnram Surahammars kommun Söd till anhörigvårdare Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga...3 2.2. Metod och avgränsningar...3

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer