RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER"

Transkript

1 1 (5) RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom hälsooch sjukvårdsområdet. Medel avsätts dels från landstingets budget, dels söker landstinget bidrag från staten för att ge bidrag till ideella organisationer verksamma inom området hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. A Syftet med bidragen Bidragen syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer, som i organiserade former bedriver frivilligt arbete som förstärker och/eller kompletterar landstingets mål, uppdrag och verksamhet. B Förutsättningar och villkor B 1 Allmänt Bidrag kan endast beviljas till organisationer som bedriver verksamhet 1) inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde i Stockholms läns landsting 2) som är ett komplement till eller förstärker hälso- och sjukvårdens egna insatser. Båda kriterierna ska uppfyllas. För att godkännas för bidrag skall organisationens stadgar visa att den är: ideell, d v s icke vinstdrivande uppbyggd efter demokratiska principer öppen för alla i Stockholms län i den angivna målgruppen oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön mm har varit verksam i minst ett år innan ansökan lämnas in. samt har: av medlemmarna utsedd styrelse av medlemmarna valda revisorer för granskning av styrelsens förvaltning. Bidragsmottagare som tilldelas belopp överstigande fyra basbelopp per år ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

2 (5) B 2 Bidragets ändamål Bidraget kan avse: grundläggande medel för att organisationen ska kunna existera, om sådana medel inte ersätts av annan bidragsgivare behandlande, rehabiliterande och/eller individstödjande insatser förebyggande verksamhet. Bidrag kan också ges till: tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som avser att pröva och utveckla nya metoder inom prioriterade områden enligt nedan. För projekt ska en projektplan innehållande mål, tidplan, kostnader,plan för utvärdering samt ansvarig projektledare inlämnas. B 3 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Bidrag till subventionering av bassäng- och hyra för gymnastiksal kan ges som organisationsbidrag. Förutsättningar: Träningsverksamheten är att betrakta som egenvård Patientavgift erläggs ej Högkostnadsskydd gäller ej Ger ej rätt till sjukresa (beslutas av färdtjänstnämnden). C Hinder för bidrag Bidrag ges inte till: ren hobby- och fritidsverksamhet organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen bolag eller enskilda personer organisationer som bedriver ren sjukvårdsverksamhet för medlemmar/vissa personer och därmed erbjuder ett vårdutbud som inte alla medborgare har tillgång till. Bidrag ges heller inte till organisationer som avser att finansiera verksamhet/höja kvaliteten på den verksamhet, de bedriver enligt avtal med landstinget. Sådan verksamhet skall finansieras genom avtalet. Speciella skäl skall föreligga för att bidrag skall ges till organisationer som bedriver verksamhet som redan ingår i vissa vårdgivares uppdrag enligt avtal/vårdöverenskommelser med landstinget. Sådana skäl kan vara att behoven man vill tillgodose avser ett fåtal patienter på lokal nivå, eller inte

3 (5) passar in i vårdgivarnas övriga patientkontakter, och vårdgivarna därmed har svårt att tillgodose behoven. D Prioriteringar Organisationer som stödjer patient och deras anhöriga och som verkar inom nedanstående områden, kommer att ges hög prioritet: Missbruk Psykisk ohälsa Våld mot kvinnor och barn Långvariga funktionshinder Kroniska sjukdomstillstånd. Särskild vikt kommer att läggas vid verksamhet som stimulerar åtgärder som motverkar skillnader i hälsa mellan könen, eller riktar sig till barn och ungdomar. E Ansökan görs en gång per år hos hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, på särskild blankett som inlämnas inom angiven tid. Till ansökan bifogas: stadgar verksamhetsberättelse revisionsberättelse utdrag ur Skatteverkets organisationsnummerregister ekonomisk redovisning/bokslut samt verksamhetsplan och budget för kommande år. Organisationer som söker för första gången (och även andra organisationer om förvaltningen så efterfrågar) skall därutöver bifoga: årsmötesprotokoll eller annat dokument som intygar stadgarna. För att bedöma bidragsansökningar för träning i bassäng/gymnastiksalar ska i ansökan också anges: Målgrupp Förväntat antal deltagare Planerad geografisk lokalisering/ar av verksamheten Hyreskostnad.

4 (5) F Bedömning av bidragsansökan Hänsyn tas till andra finansieringskällor och organisationens finansiella status. Hänsyn måste dock tas till att organisationens egna kapital kan bestå av donationer avsedda för särskilda ändamål, medel kan vara investerade i fastigheter och liknande. Avsikten är inte att fast kapital ska avyttras för att komma ifråga för landstingsbidrag. Bedömning görs även utifrån de förutsättningar, villkor och prioriteringar som anges i punkt B, C och D. G Uppföljning G 1 Allmänt Uppföljningen kommer årligen att ske utifrån den planerade verksamhet som bidraget sökts och beviljats för, samt i förekommande fall projektplan. Dessutom ges organisationen möjlighet att beskriva sitt arbete för den programberedning inom vars ansvarsområde organisationen är verksam, alternativt i respektive sjukvårdsstyrelse. En mer omfattande uppföljning av verksamhet och ekonomi kan göras avseende bidragsmottagarna. Medel härtill avsätts ur totalanslaget. I händelse av revision initierad av Stockholms läns landsting, belastas inte organisationerna av kostnader för revisionsuppdraget. G 2 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Organisationerna skall årligen i efterhand redovisa faktiskt antal deltagare i träningsverksamheten, och faktisk geografisk lokalisering av verksamheten. H Handläggning För att säkerställa en god kvalitet för de verksamheter och projekt som bedrivs med stöd av organisationsbidraget utför en arbetsgrupp inom hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning tillsammans med sakkunniga bedömnings-, handläggnings- och uppföljningsarbetet. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ska samordna/samråda med: övriga bidragsgivare inom landstinget. bl a socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden, som i vissa fall lämnar bidrag till samma organisationer

5 (5) samt bör samordna/samråda med: andra verksamheter inom landstinget som kan bidra med kunskap inom aktuellt område. Hälso- och sjukvårdsnämnden bör om möjligt besluta om fördelning av anslaget i oktober månad för att kunna delge de sökande beslutet i god tid före årsskiftet. För bidrag landstinget i sin tur söker från staten gäller en annan tidsplan, beroende på handläggningsordningen hos staten. Landstinget förskotterar inte dessa bidrag. I Utbetalning av bidrag Bidrag lämnas för ett år i sänder. Bidragsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. Beviljat bidrag 100 tkr och mindre betalas ut i form av ett engångsbelopp i slutet av februari. Bidrag över 100 tkr betalas ut kvartalsvis februari-majaugusti-november. J Återbetalning av bidrag Inlämnade felaktiga uppgifter eller avvikelser från planerad verksamhet kan medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från fortsatt bidragsgivning. Om osanna, oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan som beviljas, kan detta komma att polisanmälas.

6 Ny- och återsökande föreningar Psykisk ohälsa Kommentar Sökt bidrag HSFs förslag Fontänhuset Sköndal Avslag 2012 Arbmarkn.politiska stöd För. Fanzingo/Radio Totalnormal IFS/CS Centrala Sto "Steg för Steg2 Avslag 2012 Arbmarkn.politiska stöd Schizofreniförbundet, Verksamhet Källan Våld mot närstående Kvinnors Nätverk, Linnamottagningen Långvarig funktionsnedsättning Brännpunkten Ideella Förening Tidigare i Korpen Tyresö Föreningen Prostatabröderna Bidrag Kroniska sjukdomstillstånd Astma- och Allergiföreningen i SL Avslag 2012 för Team Idre Alfa 1 Region Stockholm Melanomföreningen Roslagens Fibromyalgiförening Bad och gym Hjärt- och lungsjukas förening i Lidingö RSMH Kungsholmen Övriga Frivillig Väntjänst Insamlingsstiftelsen Choice Läkare i Världen - Médecins du Monde Sverige NTF Stockholm - Gotland SUMMA

7 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 1 ALRO Stockholmsdistriktet Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: c/o ALRO Timmermansgatan 40 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: , ordf Bankgiro: Fax: Genom våra lokalföreningar verka för att förbättra utsatta människors levnadsvillkor. Upptagningsområde: Stockholms län med koncentration på Stockholms stad. AntAnställda: 1 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 285 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 3 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Kent Främberg ordf, Hälso- och sjukvård Våra medlemmar är svaga konsumenter, både vad gäller ekonomiska möjligheter och förmågan att nyttja den samhällsservice som finns. I utbildningsdelen genomgås lagstiftning, organisation -,hur var man söker den hjälp man är berättigad till. Som kvinnor och f d missbrukare kan man inte räkna med att automatiskt få vård på samma villkor som en socialt anpassad medelklassman. Vi försöker minska risken för särbehandling genom att använda en kvalificerad stödperson som bisittare vid besök på sjukhus eller vårdcentral. Kostnad inklusive kursmaterial o cirkelledare kr. Familjekunskap Splittrade relationer och skuldproblem inför sina närmaste och eventuella barn i tidigare och nuvarande relationer. Dessa upplevelser är ofta så känsliga att samtal kring dem alltför sällan tas upp i den vanliga kamratstödjande verksamheten på ett mer djupgående sätt, men klart är att flera av våra kvinnliga medlemmar har ett behov av att få tala om dessa upplevelser. Vi avser att närma oss detta tema "genom barnet" och kommer att leda aktiviteten med materialet "I frågasatt föräldraskap" som producerats av Riksförbundet för behandlingshem (RFB). Kostnad inklusive cirkelledare kr Friskvårdsprogrammet Stressterapi - orsaker - verkan - hantera Din hälsa Lär känna din egen hälsostatus, dina svagheter o styrkor, sätta upp personliga mål, göra handlingsplan = livsplan. Näringslära, kost och motion. Teori o praktik för egenvård. Programdelen Upplevelsebaserad och förklarar vad som händer fysiskt i kroppen vid stress och brist på återhämtning. Verktyg ges för att nå balans i tillvaron. Kostnad inklusive cirkelledare kr. Gruppen unga vuxna kvinnor Att begränsa spridningen av HIV och överförbara blodburna och sexuellt överförbara sjukdomar, samt konsekvenserna för den enskilda och samhället. Sprida information och utbilda, i samverkan med ungdomsmottagningen på S:t Paulsgatan i Stockholm. Gruppen kvinnor i substitutionsbehandling är en mycket utsatt grupp. Återfall är regel och förutom en svår drogproblemtik har de allra flesta en eller flera psykiatriska diagnoser. Vid samtal har framkommit att i stort sett alla dessa kvinnor i subst-behandl. Har blivit sexuellt utnyttjade som barn. Som kvinna och tung missbrukare finns nästan bara prostitution som inkomstkälla och vi tror att det faktum att de utnyttjats sexuellt som barn är en viktig orsak till att kvinnor blir heroinister - de har mycket lättare att kliva över den tröskel det innebär att sälja sin kropp. Detta har vi börjat kartlägga och under våren startar en samtalsgrupp under ledning av sexolog Christina Skog på Ungdomsmottagningen. Kostnad inklusive cirkelledare kr. Gruppen unga med förhöjd sexualitet Vi har en nystartad grupp av personer med förhöjd sexualitet, främst yngre mellan år. Gruppen använder ett 12-stegsprogram i behandlingen av sin problematik. Vårt kamratstöd, utåtriktade verksamhet och hjälp av våra och deras egna erfarenheter bistår vi som medmänniskor med vårt stöd. Kostnad inklusive cirkelledare kr : SLL kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås ett oförändrat bidrag om kr för följande verksamheter: Hälso- och sjukvård, inkl cirkelledare, Familjekunskap, inkl cirkelledare, Gruppen unga vuxna kvinnor, inkl cirkelledare, gruppen unga med förhöjd sexualitet samt grundläggande medel. Dessa verksamheter bedöms förstärka och komplettera landstingets mål. Totalrapport: ALRO Stockholmsdistriktet

8 Organisations/företagsuppgifter Convictus Hälsocenter Bilaga 3 Beroende Sid 2 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: St Paulsgatan 13 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Convictus mål är att stärka missbrukares, hemlösas och hivpositivas röst i samhället och värna deras hälsa, rättigheter och lika värde. Convictus målgrupp är injektionsmissbrukare och/eller hemlösa plus närstående till dem. Convictus vänder sig även till människor i riskzonen för injektionsmissbruk. Upptagningsområde: I huvudsak Stor-Stockholm. Vi når människor från hela länet. Till vårt rekreationshus Tomtebo i Sörmland kommer gäster fr. andra landsändar. Förankring i olika nätverk/paraplyorg. ger oss nationell bredd. Convictus har avtal med HSN. AntAnställda: 17 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 150 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 40 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Claes Heijbel, ordf Convictus Hälsocenter är en drogfri verksamhet för människor på väg ut ur hemlöshet och missbruk. På hälsocentret försöker personal och volontärer att "peppa" gästerna till ett positivt intresse för hälsa. Ett lyckat resultat kan vara att en människa lyckas bryta ett mönster som passiv patient inom landstinget. Hälsotänkande fär målgruppen hemlösa/missbrukare är eftersatt i den svenska missbruksvården enligt Convictus erfarenheter. Convictus får hjälp av professionella volontärer som är välutbildade inom hälsoområdet - sjukgymnaster, läkare, massörer, läkare, yogainstruktörer m.m. Convictus står för lokal och för värdskapet. För att delta i Convictus Hälsocenters verksamhet löser deltagarna ett medlemskort och får tillgång till hälsoerbjudanden. Att vara medlem innebär dessutom att man "köper" konceptet att verksamheten ska vara drogfri. Söker kr från Stockholms stad Stockholms Stad kr kr. HSN kr Std Östermalm och EAV: kr SMI kr Socialstyrelsen kr främst till hiv/hepatitarbete, utbildning, uppsökande arbete, dagverksamheter för hemlösa. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås ett bidrag om kr för fortsatt arbete med Hälsocenter. Föreningens verksamhet kompletterar och förstärker sjukvårdens mål och verksamheter vad gäller patienter som är injektionsmissbrukare och/eller hemlösa samt deras närstående. Totalrapport: Convictus Hälsocenter

9 Organisations/företagsuppgifter En Rökfri Generation, Stiftelsen Bilaga 3 Beroende Sid 3 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Kungsbron 21 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Att förebygga tobaksdebut och tobaksbruk bland skolbarn och ungdomar. Upptagningsområde: Sverige. Sju inspiratörer finns ute i landet varav tre stycken finns i Stockholm AntAnställda: 9 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 0 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Elin Ramfalk generalsekr Att minska tobaksbruket är en viktig folkhälsofråga där föreningens tobaksförebyggande arbete bland unga kompletterar SLLs folkhälsoarbete. A Non Smoking Generation ansöker om ekonomiska medel för återkommande inspiratörsverksamhet i skolor och föreningsliv, tobaksförebyggande insatser i samarbete med kommuner i Stockholm samt fortsatt ANTD arbete i samverkan med Stadsdelsförvaltningar och med andra organisationer. Vi vill aktivt arbeta kommunikativt med attityder och med att påverka beteendet hos barn och ungdomar i preventivt syfte. Tidsplan Vår- & höstterminerna (jan-maj, sept-dec) (2-3 besök/dag 4-5 ggr/ vecka = ca 150, skolklasser = ca elever barn i fritids- och föreningsliv och vid stora samlingar) ca 5000 barn totalt. Finansiering av Inspiratör Personalkostnad för inspiratör under nio månader ( kr/ mån inkl lagstadda avgifter) Totalt: kr FHI för utvecklingsprojekt inom ramen för ANDT-strategin. Summa och ansökan är inte klara. Gålöstiftelsen kr FHI kr, organisationsbidrag FHI kr , ANDT-projektpengar Gålöstiftelsen kr Cancerfonden o Hjärt- o lungfondens bidragsbelopp för 2012 är inte fastställt ännu. Dessa är föreningens två största bidragsgivare. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås bidrag om kr för preventivt arbete som kommer att bedrivas av inspiratörer. Detta innebär en höjning med kr för det förebyggande arbete bland ungdomar. Totalrapport: En Rökfri Generation, Stiftelsen

10 Bilaga 3 Beroende Sid 4 Organisations/företagsuppgifter FMN, Föräldraföreningen,mot Narkotika, Storstockh Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Ragvaldsgatan 12 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Att genom rådgivning och utbildning stödja anhöriga som fått drogproblem i familjen och därefter i självhjälpsgrupper hjälpa och utveckla människors förmåga att ta hand om sig själva. Att förebygga drogmissbruk hos ungdomar genom drogförebyggande information och utbildning. Upptagningsområde: Storstockholm AntAnställda: 2,8 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 865 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 15 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Elisabeth Tholander ordf, Kärnverksamheten anhörigprogrammet, rådgivning, utbildning och coaching: Anhörigprogrammet är en process som tar ca 1 år och består av rådgivande samtal, FamiljeLivskurser och coachinggrupper. Vi genomför tre FamiljeLivskurser per år med åtta deltagare/ggr. Coachinggrupperna varierar från 3-6 st/år. De träffas varje månad med kursledarna. Rådgivningsarbetet kostar 2 heltid ca kr Kostnaden per kurs kr Coachingledarnas arvode 2000 kr/mån Totalt: kr Utåtriktat arbete: samtliga stadsdelskontor på missbruksenheten har fått förfrågan om ett samarbete med FMN och om ett besök från oss. Varje torsdag besöker FMN narkotikarotelns ungdomssektion för FMN information till föräldrar vars barn begått narkotikabrott. Kostnad 0 kr. Utförs av volontärer. Totalt: 0 kr Medlemsaktiviteter: Medlemmarna har fått en välfungerande hemsida med regelbundna uppdateringar. Flera medlemsmöten planeras under året. Konsultkostnad ca kr/år Totalt: kr Grundläggande kostnader för verksamheten - lokalhyra kr/mån, porto, tfn, el, trycksaker m m Totalt: kr Total kostnader kr varav vi söker kr från SLL som delfinansiering. SAF Stockholm kr; Gålöstiftelsen kr; Timmermansorden kr, Vissa kranskommuner samt andra fonder och stiftelser med varierande belopp. SAF Stockholm kr; SLL kr; Gålöstiftelsen kr; Frimurare Barnhuset i Stockholm kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Oförändrat belopp kr föreslås. Föreningen förstärker (terapeutisk verksamhet) samt kompletterar (drogförebyggande verksamhet) landstingets mål och verksamhet för en viktig grupp: unga och deras anhöriga. Totalrapport: FMN, Föräldraföreningen,mot Narkotika, Storstockh

11 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 5 Hela Människan i Stockholms län Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Box 405 Organisationsnummer: Postadress: Hägersten Postgiro: Telefon: Bankgiro: Hela Människans uppdrag är att utifrån en kristen människosyn i samarbete med församlingar och samfund skapa intresse för ökat socialt - diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor i utsatta situationer. Detta syftar till: Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan. Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom: Diakonal mobilisering, diakonal opinionsbildning. Upptagningsområde:Stockholms län. Ca 225 församlingar inom SL AntAnställda: 2 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: Ca 225 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 100 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Herbert Sundin ordf Projekt "De glömda barnen" kr 2. Projekt - För dem som befinner sig i "Mellanrummet" - mitt emellan livet och döden. "När det går en ängel genom rummet" kr. 1) Projekt inom ramen för förebyggande av missbruk: Hela Människan i Stockholms läns mål är att satsa på att genomföra utbildning inom hela länet för att stödja barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar samt barn som bevittnat våld och övergrepp mellan vuxna i hemmet. "Vara Vettig Vuxen" är en kurs för vuxna som vill stödja barn till missbrukare. Kursen är till för den som vill ha mer kunskap om de glömda barnens situation, som i sitt arbete eller genom sin fritidsinsats kommer i kontakt med barn och ungdomar: skola, polis, kyrkor, idrottsrörelser, sociala myndigheter och andra vuxna som vill stötta barn och ungdomar. Ett antal utbildningar planeras. "Vem ska trösta knyttet - med ögon för de glömda barnen" - utbildningsprojekt - endagskonferens för ovanstående målgrupp. Interaktiv teater m.m. I kostnaden ingår lön till anställd personal, arvode till föreläsare o teatergrupper, lokal och materialkostnader. 2) Projekt inom ramen för psykisk ohälsa: För de som befinner sig i "mellanrummet" mellan liv och död. Det saknas utbyggt anhörigarbete för att möta sorg som finns i de familjer som lever i dödens väntrum. Målgrupper: Familjer där en eller flera familjemedlemmar har obotlig sjukdom, eller liknande orsaker till psykiskt och fysiskt lidande. Målgrupper för utbildningsinsatsen är: personal inom socialtjänst, landsting, kyrka, barnomsorg och skola samt barn- och ungdomsledare och övrig personal inom den sociala ekonomin som möter barn, ungdomar och familjer där någon fått en icke behandlingsbar diagnos. Syfte och mål: Att utveckla ett program som omfattar hela familjen och dess övriga sociala nätverk. Genom kombination av evidensbaserade modeller skapa ett bredare program som kan nå längre och omfatta flera. Att bl.a. genom deltagarstyrda stödgrupper skapa delaktighet och självförtroende. Att erbjuda utbildning för gruppledare samt implementera programmet regionalt och nationellt. Uppföljning och dokumentation. Mål: 1.Utveckla o producera det nya programmet. 2.Testa programmet i egen verksamhet. 3.Utbildning av gruppledare. 4. Implementering regionalt och därefter nationellt. Metod för arbetet med att nå målet finns utarbetad och hur spridning av projektets erfarenheter ska ske. Dokumentation. I sökta beloppet för projektet ingår kostnad för projektledarens lön, arvode för gruppledare, lokal- och materialkostnader. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås ett oförändrat bidrag kr för utbildningsverksamhet. Bidraget avser förebyggande arbete mot missbruk och bedrivs inom ramen för arbete med de glömda barnen. Föreningens arbete kompletterar och förstärker landstingets mål och verksamhet. Totalrapport: Hela människan i Stockholms län

12 Organisations/företagsuppgifter NSO, Nykterhetsrörelsens samorg i Storstockholm Bilaga 3 Beroende Sid 6 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: c/o KSAN, Östermalmsg 33 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: NSO bedriver hälsofrämjande verksamhet i Storstockholm genom: 1) Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika och andra droger, med särskild inriktning mot ungdomar. 2) Kamratstödjande arbete bland alkohol- och narkotikaberoende personer genom medlemsorganisationer, främst KRIS- 08 och IOGT-NTO-föreningen Comeback samt JUNIS SÖDERGÄNGET, i vilka det ofta förekommer psykisk ohälsa, långvariga funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomstillstånd samt våld i nära relationer. AntAnställda: 0 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 34 föreningar med EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 0 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Båb Bergvall. Sekr NSO samarbetar med regionala organisationer inom nykterhetsrörelsen t ex IOGT-NTO, Blå Bandet, MHF, Sveriges Lärares Nykterhetsförbund och Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund. NSO samarbetar med Sigtuna kommun o Upplands Väsby kommun inom ramen för ett nytt projekt "Alla Överens" i syfte att skjuta upp alkoholdebuten och rökning bland unga och därmed minska rekryteringen primärt av andra droger. Fler kommuner står på tur för samarbete. På primär preventionsnivå: Förebygga alkohol- och drogdebut samt drogkontakter bl a genom - seminarier (ALLA ÖVERENS) för kommunala tjänstemän o politiker för att implementera Öckerömodellen. - förebyggarseminarier för ungdomsorganisationer, kunskapsstödjande seminarier m kvalificerade föreläsare samt opinionsbildande aktiviteter såsom politikeruppvaktningar. Kostnader: kr varav kr till projekt "Alla överens". På sekundär preventionsnivå: kamratstödjande arbete i Kris 08, Unga Kris 08, IOGT-NTO-föreningen Comeback och Junis Södergänget. Föräldrakurser med psykosocial rehabilitering samt social- och individstödjande verksamhet. Kostnader: kr På tertiär preventionsnivå: Kamratstödjande arbete för att tillförsäkra en drogfri behandling, förebygga spridning av Hepatitsmitta och HIV-smitta. Har påbörjat samarbete med KRIS 08 för att finna former för avgiftning av substitutionsbehandlade patienter (ASP-projektet) för Metadon o Subutexberoende. Kostnader: kr varav kr till ASP-projektet. Grundkostnader för organisationens egenverksamhet (hyra m m) beräknas till kr. TOTALT kronor kr söks från Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett oförändrat bidrag, kr, som ska användas för det preventiva arbetet bland unga. Det förebyggande arbete förstärker landstingets mål. Totalrapport: NSO, Nykterhetsrörelsens samorg i Storstockholm

13 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 7 Nykterhetsförbund, Stockholms läns Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: c/o Gun-Lis Roos, Myrvägen 1 E Organisationsnummer: Postadress: Sollentuna Postgiro: Telefon: , Bankgiro: Uppgiften för Stockholms Läns Nykterhetsförbund LNF är att minska alkoholkonsumtionen och motverka bruket av narkotika och andra beroendeframkallande medel. Förbundet skall arbeta för en fortgående minskning av skador orsakade av alkohol och andra droger i samarbete med förbundets medlemsorganisationer och övriga samarbetspartners. Upptagningsområde: Kommunerna i Stockholms län AntAnställda: 0,6 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 32 nykterhetsorg. EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 350 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Gun-Lis Roos ordf ; Enligt den fastställda verksamhetsplanen för ska Länsnykerhetsförbundet arbeta enligt den samlade nationella strategin för ANDT-politiken samt i linje med SL:s folkhälsopolicy, främst till två av delmålen: Mål 4. Hälsosamma levnadsvanor: förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras - ohälsa p g a livsstil ska minska Mål 5. God psykisk hälsa: Den psykiska ohälsan ska minska. Detta sker genom: 1) att eftersträva en samordning av de alkohol- och drogpolitiska aktiviteterna inom och mellan medlemsorganisationerna; 2) att påverka allmänhet och beslutande insatser i samhället i enlighet med förbundets syften; 3) till medlemsorganisationerna förmedla info i aktuella alkohol- o drogpolitiska frågor samt stimulera till ökande aktiviteter; 4) att verkställa utredningar o undersökningar samt avge yttranden och framställningar i frågor inom förbundets intresseområde ; 5) stöd till de anslutna organisationerna med utbildningsverksamhet och annan service som resurserna medger ; 6) att upprätthålla kontakten med Sveriges Landsråd i Alkohol- och Narkotika frågor, ansvariga myndigheter o andra samarbetsorganisationer I SL. AKTIVITETSOMRÅDEN: 1) "De glömda barnen i Stockholms län" Fortsätta arbetet m medlemsorg, övr frivilligkrafter o företag. Projekttid Arbetsformer: Utbildning i kommunerna, stödgrupper, stimulera till stödgrupper, stödinsatser för föräldrar, lägerverksamhet för barnen. Delfinansiering av anslaget: kr Annan finansiering kr. 2) "Insatser mot cannabis och mot distribution av nätdroger till unga". Arbetsformer: Samverkan med medlemsorg. SLAN, föräldraföreningar m fl o lokala och regionala seminarier och att bilda samverkansgrupper i kommunerna. Utvecklar metoder för att avslöja o informera polisen om lokal distribution av cannabis. Delfinansiering av anslaget: kr. Annan finansiering kr. 3) Nätverksgruppen "Mot samma mål" som är mässan för aktörerna engagerade i förebyggand e arbete inom länet. Fokus på metodutveckling, lokala insatser och samverkan. Arbete tillsammans med CAN i samarbete med skola, fritidsverksamhet, hälso- o sjukvård, polis, m fl. Anordnar regionala konferenser. Annan finansiering kr Delfinansiering av anslaget: kr. 4) "Insatser mot svartspriten". Opinionsinsatser mot illegala alkoholhantering i samråd med polis och lokala insatser. Uppföljning och utvärdering av insatserna mot svartsprit Annan finansiering: 0 kr Delfinansiering av anslaget: kr. 5) Insatser mot alkoholanvändning bland minderåriga genom "Stoppa langningen"-aktioner främst vid spec. högtider/ tillfällen. Annan finansiering 0 kr. Delfinansiering av anslaget kr. 6) Vuxnas drickande. Vänder oss till vuxna via skolornas föräldrakontakter och arbetslivet genom lokala träffar o utbildningar. Öckerhetsmodellen används. Vuxna förebilder och gränssättning är viktiga. V 45 är uppmärksamhetsvecka. Annan finansiering 0 kr. Delfinansiering av anslaget kr. 7) "Alkoholfällan - Riskbruk av alkohol i arbetslivet". Sprida riskbruksmetoder mot alkohol i kommuner o företag, särskilt transportföretag och org. med mycket resande i tjänsten. Utbildning för personalchefer och upphandlingsansvariga. Annan finansiering: kr (alkolåsexperter från MHF). Delfinansiering av anslaget: kr. 8) Utredningar och undersökningar. Förbundet arbetar för att lyfta fram aktuella kartläggningar o forskningsresultat t ex fr CAN. Arbetsformer: Föredrag, seminarier, webbinformation på hemsidan. Delfinansiering från anslaget: kr. 9) Drogfri uppväxt - vuxnas ansvar. Fortsatt arbete med DUVA-programmet för vuxna som arbetar med barn o ungdomar Olika foder och stiftelser tex Gålöstiftelsen och Majblomman, kr tillsammans, för sommarläger för barn från familjer i SL med missbruk eller psykisk ohälsa. : HSN kr; Gålöstiftelsen kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag, kr, för verksamhet som förstärker och kompletterar landstingets mål och verksamhet. Föreningen samarbetar med landstinget vad gäller förebyggande arbete för barn och unga. Totalrapport: Nykterhetsförbund, Stockholms läns

14 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 3 Beroende Sid 8 Ansökan om bidra RFHL Stockholmsavd. Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Lagerlöfsgatan 8 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Att motverka narkotika- och läkemedelsberoende, psykisk ohälsa och social utslagning genom att försvara de sociala rättigheter som finns angivna i grundlagen. En annan viktig uppgift är att på olika sätt bedriva opinionspåverkande arbete i sociala frågor. Upptagningsområde: Stockholms län AntAnställda: 8 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 150 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Per Sternbeck föreningssekr Läkemedelsrådgivning och beroenderådgivning kr Telefonrådgivning och stöd för människor som har erfarenhet av beroende och psykisk ohälsa. Qvinnoqulan kr Mötesplats och stödverksamhet för kvinnor som vill vara drogfria och vid psykisk god hälsa, samt deras barn. Inflytandearbete gentemot hälso- och sjukvård kr Regionalt NSPH nätverk, brukarråd i beroendevården, medverkan i referensgrupper, remissyttranden, etc. Stöd och rådgivning för hiv/hepatitpositiva patienter kr Fortsatt arbete kring rättigheter och möjligheter för hiv-/hepatitpositiva patienter. Stödverksamhet i form av kompetenshöjning via telefon-/mejlrådgivning. Hälso- och sjukvårdsguide för våldsutsatta kvinnor med erfarenhet av missbruk och prostitution. Stöd och vägledning via telefon och personliga möten för kvinnor som är i behov av många olika sorters sjukvård både psykisk och fysisk kr Grundläggande medel kr SUMMA kronor Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett oförändrat bidrag om kr. Föreningens arbete kompletterar landstingets mål genom att till exempel arbeta med läkemedels- och beroenderådgivning. Totalrapport: RFHL Stockholmsavd.

15 Organisations/företagsuppgifter Spelberoendes förening Stockholm Bilaga 3 Beroende Sid 9 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Skogvaktargatan 11 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Ge spelmissbrukare och deras anhöriga möjligheter att ha någonstans att vända sig för stödsamtal eller besök dagtid alla veckodagar. Ge spelberoende personer och deras anhöriga möjligheter att träffas för erfarenhetsutbyte och vara ett stöd för varandra i arrangerade självhjälpsgrupper minst en kväll per vecka. Sprida kunskap om spelberoende i skolan, hos social och andra institutioner, så att fler personer med spelproblem kan få hjälp de behöver och hjälp att behålla spelfrihet efter genomgången behandling. AntAnställda: 1 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 251 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 10 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Ann Appelgren kassör, Föreningen söker bidrag till hyran av lokalerna, som ökat mångdubbelt genom åren. Stockholms Stad har hyreskontraktet och ger bidrag. Föreningen bedriver stödverksamhet för sina medlemmar, beroende och anhöriga. Ca 45 pers, varav ca 1/3 är anhöriga, träffas en kväll i veckan. Gruppsamtal med 7-8 personer /grupp, inkl en grupp för anhöriga, leds av en resursperson med egen erfarenhet. Föreningen bedriver hjälp till självhjälp för beroende som genomgått behandling. Har också en barngrupp, 7-12 år, som leds av två utbildade psykologer. Fritidsaktiviteter. Föreläsningar, budgetrådgivning, skuldsanering, familjerådgivning, självförtroendestärkande, m fl. Erbjuder hearing kring spelberoende för främst tjänstemän inom socialtjänst, skolor, psykiatri, kriminalvård, domstolsväsendet. Kansliet är öppet varje vardag kl Rådgivaren tog emot ca 15 samtal/v 2011 och besök exkl. samtal från myndigheter m fl. Jourtelefon kl vardagkvällar och under helger. Kanslist/Rådgivare får professionell handledning. Information om föreningen ges via foldrar, affischer, internet m m. Föreningen tar också emot datorspelande ungdomar och deras föräldrar. Socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm; Stockholms kranskommuner ; FHI via Spelberoendes riksförbund. Öronmärkta och ej för hyra och personalkostnader. Socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm kr Stockholms kranskommuner kr FHI via Spelberoendes riksförbund. Öronmärkta och ej för hyra och personalkostnader. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett bidrag om kr för att föreningen ska kunna även i fortsättningen bedriva sin förebyggande och stödjande verksamhet i sina lokaler. Totalrapport: Spelberoendes förening Stockholm

16 Organisations/företagsuppgifter Svenska Brukarföreningen - Stockholm Bilaga 3 Beroende Sid 10 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Livdjursgatan 5 A Organisationsnummer: Postadress: Johanneshov Postgiro: Telefon: Bankgiro: Syft och mål: Att stärka medlemskollektivets ställning i samhället, avhjälpa stigma och maktlöshet, motverka tvång och repression, verka för frivillighet i vård och rehabilitering samt stödja enskilda medlemmar i enlighet med vederbörandes önskemål AntAnställda: 2 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 1536 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 15 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Christina Paulsrud, ordf Budget Aktiviteter - Kamratstödjande verksamhet - mobilt kamratstöd/yttre support. - Följa medl som stödperson vid sjukbesök, social eller kriminalvårdsbesök. - Uppsöka kända missbrukarmiljöer. - Externa möten - t ex brukarråd, samverkansmöten. Informationsmateriel som broschyrer, flyglad, affischer. - Bilkostnader (leasing 2041 kr/mån 5 år, bensin, trängselskatt, p-avgifter, försäkring). - Lokala resor volontärer. - Mobil telefoni, mobilt bredband. - Internationella Brukardagen/Remembers Day, minneshögtid för döda vänner. - Resekostnader, konferenser o dy Kostnad kr - Kamratstödjande verksamhet - stationärt kamratstöd/inre support. - Öppet Hus, dagligen kl från alla medlemmar med fika, smörgås, låna dator, internet, telefon, kopiator (möjliggör för hemlösa att kontakta myndigheter, söka hjälp). - Information och rådgivning t ex hjälp att söka behandling, motiveringssamtal. - Provtagning hep och hiv 1ggr/mån i samarbete med Infektionskliniken HS. - Olika mötesformer: årsmöten, medlemsmöten, 12-steg, personalmöten/planering samtalsgrupper etc. samtal/resor - volontärer. - Kommunikation. - Förbrukningsmateriel, rengörning. - Ekonomisk redovisning gm kostnad för bokföringsfirma. Kostnad kr Järva-avdelningen Arbetet med fokus på de speciella problem narkomaner med utländsk härkomst möter i kontakten med svenska samhället. Kostnad kr Personalkostnader Beräknat på tre heltidstjänster á kr/mån med 70% lönebidrag Lokalhyra Kostnad kr Kostnad kr Av de totala kostnaderna kronor söks hälften av HSN, d v s kronor. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår ett oförändrat bidrag om kr. Bidraget avser den delen av verksamheten som kallas Ytrre support. Föreningens arbete kompletterar och förstärker landstingets insatser för denna patientgrupp. Kompletterar genom förebyggande arbete och förstärker genom individuellt stöd i behandlingsprocesser. Totalrapport: Svenska Brukarföreningen - Stockholm

17 Bilaga 3 Beroende Sid 11 Organisations/företagsuppgifter Verdandi Stockholms distrikt Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Eliegatan 5 Organisationsnummer: Postadress: Sundbyberg Postgiro: Telefon: Tel: Bankgiro: Fax: Som en huvuduppgift verkar Verdandi för åtgärder och reformer, som undanröjer de ekonomiska och sociala orsakerna till att alkohol- och drogmissbruk och därmed åtgärder, som leder till ett förverkligande av Verdandis mål - Social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador och drogmissbruk. Upptagningsområde: Stockholms län AntAnställda: 1 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 4081 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 300 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Magnus Båth verksamhetsass Utbildning, handledning och stöd till lokal verksamhet i såväl kamratstödjande som missbrukspreventivt arbete. Högkonsumenter av alkohol bland unga har hög prioritet. Lokalkostnader kr, uppsökande verksamhet kr, lön utbildare o handledare kr, infomaterial kr Summa: kr - Utbildning, handledning och stöd till lokal verksamhet i den uppsökande verksamheten för att nå dem som lever under psykisk och fysisk ohälsa. Lokalkostnader kr, lönekostnader för utbildare o handledare k Summa: kr - Motverka spridning av Hiv och Aids (framför allt bland unga) samt åtgärder som tryggar de redan smittades situation i samhället. Informationsmaterial kr, möteskostnader kr, lokalkostnader kr. Summa: kr - Utbildning och stöd till att bygga ut manliga och kvinnliga nätverk mot hedersrelaterat våld och våld inom familjer. Möteskostnader kr, Informationsmaterial kr, Lokalkostnader kr, Personalkostnader kr. Summa: kr. - Information och utbildning om folkhälsomålen samt åtgärder som motverkar ojämlika villkor för kvinnor och utlandsföddas hälsa. Möten och konferenser kr, lokalkostnader kr, personalkostnader kr, personalkostnader, informationsmaterial kr. Summa: kr HSN kr; Länsstyrelsen kr Totalt: kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Ett oförändrat bidrag på kr föreslås. Föreningen kompletterar landstingets verksamheter för utsatta grupper genom t.ex. utbildning, stöd samt uppsökande verksamhet. Totalrapport: Verdandi Stockholms distrikt

18 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 4 Psykisk ohälsa Sid 1 Anorexi/Bulimi - Kontakt, Riksföreningen Grupp: Patient/Intresseför. Epostadress: Gatuadress: Inedalsgatan 5 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Syfte och mål: Stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga Arbeta förebyggande mot ätstörningar Arbeta för bättre vård Upptagningsområde: Riksföreningen ABK - hela landet Lokalavd i Stockholm - Stockholms län AntAnställda: 2,23 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: 458 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 50 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Kari Elise Slinning Verksamhetsansvarig Det sökta bidraget från HSN kommer användas för att delfinansiera lokalavdelningen ABK i Stockholms verksamhet för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, verka förebyggande mot ätstörningar (särskilt bland unga människor) samt verka för en bättre vård. Personalkostnader Hyra Övr. externa kostn. Summa kostnader kr kr kr kr HSNs andel av verksamhetens kostnader beräknas uppgå till 33 %. Övrig finansiering beräknas komma från: LSF kr Egna intäkter kr Arb.förmedlingen kr Andra kr LSF kr HSN kr LSF kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag på kr för basverksamheten. Betydande verksamhet för målgruppen som kompletterar och förstärker hälso- och sjukvården. Viktig utveckling till förebyggande för unga människor. Totalrapport: Anorexi/Bulimi - Kontakt, Riksföreningen

19 Organisations/företagsuppgifter Bilaga 4 Psykisk ohälsa Sid 2 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Grupp: Psykisk ohälsa Epostadress: Gatuadress: Banérgatan 21 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Syfte och mål med föreningen är att sprida kunskap om autism och Aspergers syndrom, arbeta för ökad förståelsen och tillgänglighet för de svårigheter som det innebär att leva med autism/aspergers syndrom och att vara anhörig, Ge råd och stöd till enskilda medlemmar, anhöriga och övriga. Erbjuda medlemsaktiviteter som gruppverksamheter för social gemenskap och informationsutbyte, kunskapsspridning genom föreläsningar. Upptagningsområde:Stockholms län AntAnställda: 1,75 KvmLokal: BudgetKr: AntMedlem: EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 20 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare: Birgitta Joelsson, kansliansvarig Bidraget går till Stöd. Vägledning och rådgivning via telefon, mejl och besök. Fler stödjande insatser är medlemstidningen och hemsidan, samt anhöriggrupper, familjer och personer med egen funktionsnedsättning. För att möta behovet behövs utökning av tjänst med halvtid. Budget HYRA totalkostnad kr varav från HSN 0 kr LSF kr; Socialtjänst förv./ Sto Stad kr ADMINISTRATION, LÖNER totalt kr varav från LSF kr; Socialtjänstförv./ Sto Stad kr; Medlemsavg kr HSN kr MEDLEMSSTÖDJANDE INSATSER, INFORMATION m m totalt kronor varav från HSN kr LSF kr Totalt från HSN söks kronor LSF kr och från Socialtjänstförvaltningen, Stockholms Stad kr LSF kr Socialtjänstförvaltningen, Stockholms Stad kr HSN kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag på kr för stödjande verksamhet och information. Betydande verksamhet för målgruppen som kompletterar och förstärker hälso- och sjukvården. Totalrapport: Autism & Aspergerföreningen Stockholms län

20 Organisations/företagsuppgifter BRIS Region Mitt Bilaga 4 Psykisk ohälsa Sid 3 Grupp: Övrigt Epostadress: Gatuadress: Box 3415 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Stötta utsatta unga genom vår stödverksamhet. Vara ett komplement till de insatser som görs från myndigheter. BRIS Mitt omfattar 99 kommuner i mellersta Sverige, därav hela Stockholm släns landsting. Medlemsantal, Antal anställda, lönekostnader, bokslut m m avser BRIS Mitt. AntAnställda: 10 KvmLokal BudgetKr: AntMedlem: 3012 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 150 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare Rosie Skoog, regionchef BRIS region Mitt har telefonlinjer öppna för barn och ungdomar upp till 18 år och erbjuder en möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande vuxenkontakt gm Barnens Hjälptelefon , öppet må-fre kl 15-21, lö-sö kl med målet att ha öppet dygnet runt. BRIS-mejlen öppen dygnet runt. BRIS-chatten där barn o ungdomar chattar med en vuxen över internet. Barnperspektivet.se för vuxna om frågor som rör barn. I BRIS region Mitts stödverksamhet finns ca ideella jourare som utbildas och handleds av anställda BRISombud. Jourarna rekryteras och grundutbildas samt erbjuds fortbildningar. Bidraget från HSN är delfinansiering av: Jourverksamhet Budget BRIS region Mitt kronor Personalkostnader BRIS-ombud Budget BRIS region Mitt kronor Övriga Regionens kommuner och landsting Olika fonder och stiftelser Landsting kr Kommuner kr Fonder och stiftelser kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslår oförändrat bidrag på kr. Bidraget avser delfinansiering av jourutbildning, jourverksamhet och utåtriktad verksamhet. Totalrapport: BRIS Region Mitt

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Spindel i fritidsnätet en central uppgift.

Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Spindel i fritidsnätet en central uppgift. Utredning om var samordnings- och utvecklingsansvaret för fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder ska ligga och hur verksamheten ska bedrivas på bästa

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning 2009 Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 2 Innehållsförteckning Direktor har ordet 3 Sidan Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm 4 Organisationsskiss 5 Årsmöte

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer