Bidrag tilll ideella organisationer 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag tilll ideella organisationer 2014"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE (6) HSN Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden , p 7 Bidrag tilll ideella organisationer Ärendebeskrivning Fördelning av bidrag till ideella organisationer vars verksamhet kompletterar och eller förstärker landstingets egen verksamhet. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Bilaga 1 Riktlinjer för bidrag Bilaga 2 Förslag till fördelning av bidrag Bilaga 3 Beroende Bilaga 4 Psykisk ohälsa Bilaga 5 Våld mot närstående Bilaga 6 Långvarig funktionsnedsättning Bilaga 7 Kroniska sjukdomstillstånd Bilaga 8 Sexuellt överförbara sjukdomar Bilaga 9 Övrigt Bilaga 10 Enkätsammanställning av bidragen 2012 Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedning för barn, unga och kvinnosjukvård. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fördela kronor enligt förslaget i bilaga 2 att att dra av tio procent baserat på innevarande års bidrag för förening som inte lämnat in uppföljning två år i rad omedelbart justera beslutet. Förvaltningens motivering till förslaget Bidrag kan beviljas till organisationer som uppfyller hälso- och sjukvårdsnämndens Riktlinjer för stöd till ideella organisationer Förvaltningen föreslår i detta ärende att hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar kronor i bidrag till 103 organisationer för för verksamheter som är ett komplement till hälso- och sjukvårdens egna verksamheter. I beloppet ingår kronor till lokalhyra för bassängträning och eller anpassad rörelseträning inklusive ledarkostnad, så

2 2 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN kallat friskvårdsbidrag. Bidragsfördelningen för 2013 var kronor med fördelningen respektive kronor. Prioriterade grupper är: Beroende Psykisk ohälsa Våld mot närstående Långvarig funktionsnedsättning Kroniska sjukdomstillstånd En organisations verksamhet kan inrymmas i fler än en av de prioriterade grupperna, men organisationen finns endast på ett ställe i sammanställningen. I likhet med tidigare år finns ansökningar från några föreningar vars verksamheter inte tillhör någon av de fem prioriterade grupperna, varför grupperna Sexuellt överförbara sjukdomar och Övrigt har lagts till. Tabell. Sammanfattning av förslagets innebörd Målgrupp Antal org. Antal föreslagna bifall Föreslagna belopp exkl. subvention för bad/gym Föreslagna belopp för subvention av bad och gym Beroende Psykisk ohälsa Våld mot närstående Långvarig funktionsnedsättning Kroniskt sjukdomstillstånd *) Sexuellt överförda sjukdomar Övriga SUMMA *) söker och föreslås bidrag enbart till lokalhyra för friskvård En arbetsgrupp bestående av representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) har berett ansökningarna. Arbetsgruppen har gått igenom de inkomna ansökningarna och analyserat bland annat organisationernas syften, bokslut, budget, verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll och verksamhetsplaner. Synpunkter från medicinsk expertis och eller andra sakkunniga har inhämtats vid behov. Många organisationer söker hos två och ett fåtal hos de tre bidragsgivande nämnderna inom landstinget. Av de organisationer som föreslås bidrag genom Hälso- och sjukvårdsnämnden, föreslås cirka 35 procent bidrag också från Landstingsstyrelsen för sin handikappolitiska verksamhet. En organisation, Rörelsehindrade barn och ungdomar RBU, söker också bidrag från Kulturnämnden till handikapprörelsens ungdomsorganisationer. De tre förvaltningarna samarbetar i arbetet med att bedöma ansökningarna, men den slutliga beredningen sker var för sig.

3 3 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN En tredjedel av organisationerna som föreslås bidrag från HSN, föreslås också bidrag från Socialförvaltningen i Stockholm och samråd sker vid beredning av ansökningarna och vid uppföljning av hur bidragen använts. Kontakter tas vid behov med andra bidragsgivare t ex Arvsfonden och bidragsgivande kommuner i länet. I underlaget för beslut som lämnas från förvaltningen till Hälso- och sjukvårdsnämnden, framgår vad Landstingsstyrelsen i Stockholms län och Socialförvaltningen i Stockholm beviljat i bidrag för innevarande år (bilaga 2). Landstingsstyrelsen beslutar om års bidrag den 19 november 2013 och Socialförvaltningen beslutar om kommande års verksamhetsbidrag och föreningsbidrag den 17 december De organisationer som inte fått beviljat den summa de sökt, uppmanas att lämna in reviderad budget för HSN-bidraget snarast efter att bidragsbeslutet meddelats. Det är mot denna som sedan uppföljningen görs. Att följa upp givna bidrag är en del av bidragsprocessen. En uppföljningsenkät skickas i början av året ut till de organisationer som fått bidrag föregående år, med påminnelse till dem som inte svarat inom utsatt tid. För att markera vikten av uppföljning, dras tio procent, beräknat på årets bidrag, för de organisationer som inte besvarat och lämnat in uppföljningsenkäten två år i rad. ALRO Stockholmsdistriktet föreslås få sänkt bidrag på grund av ovanstående. Enkätsvaren för bidragen 2012 har sammanställts och redovisas i bilaga 10. Organisationer kan söka friskvårdsbidrag för merkostnader till lokalhyra för aktiviteter för medlemmar eller andra som inte kan eller har svårt för att träna i det ordinarie friskvårdsutbudet på grund av sin funktionsnedsättning. Det sökta beloppet till friskvård har ökat betydligt, trots att antalet ansökningar ligger på samma nivå som förra året. Flera av bassängerna och gymnastiklokalerna som nyttjas runt om i länet, har varit avstängda under delar av förra och innevarande år på grund av bland annat reparationer, men planeras att vara i drift nästa år. Dessutom har hyrorna höjts. Främst berörs Reumatikerdistriktet i Stockholms län med cirka 450 personer i bassängträning och Personskadeförbundet RTP Stockholms läns distrikt för sin organiserade gymnastik- och bassängträning för cirka 665 personer per år. Båda tillhör de organisationer som före 2007 hade avtal med landstinget för att driva ledarledd träningsverksamhet. I samband med att en gemensam hälso- och sjukvårdsnämnd för hela länet skapades, sades avtalen upp för att ersättas av organisationsbidrag. För att få ut friskvårdsbidraget ska organisationerna fakturera Hälso- och sjukvårdsförvaltningen två till fyra gånger under året. På fakturan ska bland annat uppgifter om var träningen bedrivs, antal grupper och deltagare och

4 4 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN kostnader för ledare uppges. Det innebär att bidrag för outnyttjade lokaler inte betalas ut. I de fall organisationerna kände till planerna för lokalerna vid ansökningstillfället har man anpassat sin ansökan därefter, vilket gjort att fler organisationer har kunnat få del av det riktade bidraget. Ansökningarna Ansökningar har inkommit från 111 ideella organisationer som söker bidrag för sammanlagt kronor. Av dessa föreslås 103 få bidrag. Tio organisationer betraktas som nytillkomna, det vill säga söker bidrag från Hälso- och sjukvårdsnämnden för första gången alternativt har återkommit med ansökan efter bidragsuppehåll eller avslag. Tre föreningar som beviljades bidrag för 2013 har inte lämnat ansökan för nästa år. De tre som inte återkommit är Intresseföreningen Mellan Målet, Tjuvgods en ideell förening samt Sköldkörtelföreningen i Stockholms län. Påminnelse om ansökan har skickats och ingen av de tre har hört av sig till förvaltningen. Bifall föreslås till följande nytillkomna organisationer Ersta diakonisällskap, Ersta Vändpunkten, professionell hjälp och stöd till barn och unga som har anhöriga med missbruk eller beroendesjukdom. Bilaga 3 sid 4. Migränföreningen i Stockholms län för att stödja initiativ som gagnar människor med migrän eller annan huvudvärk inklusive information. Bilaga 6 sid 11. Patientföreningen för hyperhidros för grundverksamhet och information. Bilaga 7 sid 16. Frivillig väntjänst för sin ledsagning till sjukvårdsinrättningar. Bilaga 9 sid 4. Avslag föreslås till följande organisationer med motiveringarna - till två organisationer som söker för första gången Föreningen Tobeyoung. Föreningen bildades i november 2011 och söker startkapital för projekt i syfte att stärka den psykiska hälsan hos unga. Av de få och bristfälliga dokumenten som inlämnats kan förvaltningen inte bedöma organisationen. Bilaga 4 sid 10. Svenska Muslimer för Fred & Rättvisa. Föreningens ansökan är oklar i sin beskrivning av hur den tänkta verksamheten kompletterar och förstärker landstingets hälso- och sjukvård. Ansökan saknar dessutom årsbokslut, budget 2013 och budget/ekonomisk plan. Av föreningens stadgar framgår inte tydligt om det finns en vald styrelse och valda revisorer. Bilaga 9 sid 11.

5 5 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN till fyra organisationer som återkommit efter avslag Somaliska Hälsoteamet, främst på grund av tidigare erfarenheter gällande bristfällig redovisning och uppföljning. SHT söker också statliga bidrag för hiv/sti-prevention. Samråd har skett med handläggarna för dessa bidrag inom förvaltningen och med externa bidragsgivare. Bilaga 6 sid 17. Strokevänner. Osaklig och ofullständig ansökan. Att anlägga Vikingaland kompletterar inte hälso- och sjukvårdens insatser. Bilaga 6 sida 20. NTF Stockholm-Gotland med motivering att organisationens arbete för säker och trygg trafik hör till kommunernas och statens ansvar. Samma skäl till avslag angavs för ansökan Bilaga 9 sid 7. Överviktigas Riksförbunds lokalförening i Stockholm. Föreningen är för liten för att motivera bidrag. Verksamheten har inte kommit igång under flera år, även då bidrag beviljats. Bilaga 6 sid 22. Avslag har också föreslagits ansökan från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Stockholms län, som beviljades projektbidrag för en hjärnskadekoordinator under en treårsperiod och därefter under två år (för 2012 och 2013), i avvaktan på att förvaltningen skulle hitta en mer permanent lösning. Förvaltningen har för budgeterat för en hjärnskadekoordinator i ordinarie vårdutbud. Bilaga 7 sid 9, samt Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund, vars bidragsbelopp drogs ned redan för 2013, för att därefter upphöra. Kopplingen till hälso- och sjukvård stod Brännpunkten Ideella förening för, med sin samtals- och rörelsemetodik. Brännpunkten bildade egen organisation förra året. Bilaga 6 sid 10. Förslag till fördelning Förvaltningens förslag till fördelning av års organisationsbidrag med kommentarer redovisas i bilagorna 3-9. Förslagen baseras på att organisationerna uppfyller fastställda kriterier för bidragsgivning Ekonomiska konsekvenser I riktlinjerna för bidrag står bland annat att bidragen ska syfta till att stimulera ideella organisationer som i organiserade former bedriver frivilligt arbete. Bidragen bör ses som kostnadseffektiva då föreningarnas verksamhet avlastar hälso- och sjukvården.

6 6 (6) TJÄNSTEUTLÅTANDE HSN Konsekvenser för patientsäkerhet För att få bidrag ska den ideella organisationens verksamhet komplettera eller förstärka hälso- och sjukvården. Landstinget ansvarar inte för verksamhetens innehåll eller utformning till skillnad från en avtalsrelation mellan vårdgivare och landsting. Förvaltningens uppföljning görs inte ur ett medicinskt perspektiv. Konsekvenser för patientsäkerhet prövas därför inte i dessa ärenden. Konsekvenser för jämställd och jämlik vård Vid bedömning av bidragsfördelning har hänsyn tagits till att organisationerna är uppbyggda på demokratiska grunder, att de är öppna för alla inom målgruppen i länet oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionsnedsättning, utbildning, ekonomi, ålder eller kön. Inom de prioriterade områdena och för de bidragsansökningar som föreslås bifall, försiggår en mängd insatser som syftar till att motverka ojämlika villkor. Beslutet medför därmed positiva konsekvenser som medför ökad jämlikhet. Miljökonsekvenser Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön. Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Kitty Kook Wennberg Avdelningschef

7 BILAGA 1

8

9 RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER HSN (5) RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom hälsooch sjukvårdsområdet. Medel avsätts dels från landstingets budget, dels söker landstinget bidrag från staten för att ge bidrag till ideella organisationer verksamma inom området hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. A Syftet med bidragen Bidragen syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer, som i organiserade former bedriver frivilligt arbete som förstärker och/eller kompletterar landstingets mål och verksamhet. B Förutsättningar och villkor B 1 Allmänt Bidrag kan endast beviljas till organisationer som bedriver verksamhet 1) inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde i Stockholms läns landsting 2) som är ett komplement till eller förstärker hälso- och sjukvårdens egna insatser. Båda kriterierna ska uppfyllas. För att godkännas för bidrag skall organisationens stadgar visa att den är: ideell, d v s icke vinstdrivande uppbyggd efter demokratiska principer öppen för alla i Stockholms län i den angivna målgruppen oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön mm har varit verksam i minst ett år innan ansökan lämnas in. samt har: valda revisorer för granskning av styrelsens förvaltning. Bidragsmottagare som tilldelas belopp överstigande fyra basbelopp per år ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

10 HSN (5) B 2 Bidragets ändamål Bidraget kan avse: grundläggande medel för att organisationen ska kunna existera, om sådana medel inte ersätts av annan bidragsgivare behandlande, rehabiliterande och/eller individstödjande insatser förebyggande verksamhet. Bidrag kan också ges till: tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som avser att pröva och utveckla nya metoder inom prioriterade områden enligt nedan. För projekt ska en projektplan innehållande mål, tidplan, kostnader, plan för utvärdering samt ansvarig projektledare inlämnas. B 3 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Bidrag till subventionering av bassäng- och hyra för gymnastiksal kan ges som organisationsbidrag. Förutsättningar: Träningsverksamheten är att betrakta som egenvård Patientavgift erläggs ej Högkostnadsskydd gäller ej. Möjlighet finns även att söka bidrag till kostnader för ledare. C Hinder för bidrag Bidrag ges inte till: hobby- och fritidsverksamhet organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen bolag eller enskilda personer organisationer som bedriver ren sjukvårdsverksamhet för medlemmar/vissa personer och därmed erbjuder ett vårdutbud som inte alla medborgare har tillgång till. Bidrag ges heller inte till organisationer som avser att finansiera verksamhet/höja kvaliteten på den verksamhet, de bedriver enligt avtal med landstinget. Sådan verksamhet skall finansieras genom avtalet. Speciella skäl skall föreligga för att bidrag skall ges till organisationer som bedriver verksamhet som redan ingår i vissa vårdgivares uppdrag enligt avtal/vårdöverenskommelser med landstinget. Sådana skäl kan vara att Riktlinjerna fastställda i HSN

11 HSN (5) behoven man vill tillgodose avser ett fåtal patienter på lokal nivå, eller inte passar in i vårdgivarnas övriga patientkontakter, och vårdgivarna därmed har svårt att tillgodose behoven. D Prioriteringar Organisationer som stödjer patient och deras anhöriga och som verkar inom nedanstående områden, kommer att ges hög prioritet: Missbruk Psykisk ohälsa Våld mot kvinnor och barn Långvariga funktionshinder Kroniska sjukdomstillstånd. Särskild vikt kommer att läggas vid verksamhet som stimulerar åtgärder som motverkar skillnader i hälsa mellan könen, eller riktar sig till barn och ungdomar. E Ansökan görs en gång per år hos hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, på särskild blankett som inlämnas inom angiven tid. Till ansökan bifogas: stadgar verksamhetsberättelse revisionsberättelse ekonomisk redovisning/bokslut samt verksamhetsplan och budget för kommande år. Organisationer som söker för första gången (och även andra organisationer om förvaltningen så efterfrågar) skall därutöver bifoga: årsmötesprotokoll eller annat dokument som intygar stadgarna. För att bedöma bidragsansökningar för träning i bassäng/gymnastiksalar ska i ansökan också anges: Målgrupp Förväntat antal deltagare Planerad geografisk lokalisering/ar av verksamheten Hyreskostnad Beräknad deltagaravgift Kostnad för ledare. Riktlinjerna fastställda i HSN

12 HSN (5) F Bedömning av bidragsansökan Hänsyn tas till andra finansieringskällor och organisationens finansiella status. Hänsyn måste dock tas till att organisationens egna kapital kan bestå av donationer avsedda för särskilda ändamål, medel kan vara investerade i fastigheter och liknande. Avsikten är inte att fast kapital ska avyttras för att komma ifråga för landstingsbidrag. Bedömning görs även utifrån de förutsättningar, villkor och prioriteringar som anges i punkt B, C och D. G Uppföljning G 1 Allmänt Uppföljningen kommer årligen att ske utifrån den planerade verksamhet som bidraget sökts och beviljats för, samt i förekommande fall projektplan. En mer omfattande uppföljning av verksamhet och ekonomi kan göras avseende bidragsmottagarna. Medel härtill avsätts ur totalanslaget. I händelse av revision initierad av Stockholms läns landsting, belastas inte organisationerna av kostnader för revisionsuppdraget. G 2 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Organisationerna skall årligen i efterhand redovisa faktiskt antal deltagare i träningsverksamheten, och faktisk geografisk lokalisering av verksamheten. H Handläggning För att säkerställa en god kvalitet för de verksamheter och projekt som bedrivs med stöd av organisationsbidraget utför en arbetsgrupp inom hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning tillsammans med sakkunniga bedömnings-, handläggnings- och uppföljningsarbetet. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ska samordna/samråda med: övriga bidragsgivare inom landstinget. bl a socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden, som i vissa fall lämnar bidrag till samma organisationer Riktlinjerna fastställda i HSN

13 HSN (5) samt bör samordna/samråda med: andra verksamheter inom landstinget som kan bidra med kunskap inom aktuellt område. Hälso- och sjukvårdsnämnden bör om möjligt besluta om fördelning av anslaget i oktober månad för att kunna delge de sökande beslutet i god tid före årsskiftet. För bidrag landstinget i sin tur söker från staten (hiv/aids) gäller en annan tidplan, beroende på handläggningsordningen hos staten. Landstinget förskotterar inte dessa bidrag. I Utbetalning av bidrag Bidrag lämnas för ett år i sänder. Bidragsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. Beviljat bidrag 100 tkr och mindre betalas ut i form av ett engångsbelopp i slutet av februari. Bidrag över 100 tkr betalas ut kvartalsvis februari-majaugusti-november. J Återbetalning av bidrag Inlämnade felaktiga uppgifter eller avvikelser från planerad verksamhet kan medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från fortsatt bidragsgivning. Om osanna, oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan som beviljas, kan detta komma att polisanmälas. Riktlinjerna fastställda i HSN

14

15 BILAGA 2

16

17 Förslag till fördelning av bidrag till ideella organisationer Bilaga 2 Org bidrag Bad/Gym Totalt Bidrag enligt förslag Budget Beroende Psykisk ohälsa Våld mot närstående Långvarig funktionsnedsättning Kroniska sjukdomstillstånd Sexuellt överförb. Sjukd. Övrigt SUMMA Totalt antal ansökningar Varav x nytillkomna org (sökte ej alt fick avslag 2013 ) Ej ansökt (beviljades bidrag för 2013) Summa sökt belopp Förslag exkl bad/gym Förslag till bad/gymverksamhet SUMMA förslag till bidrag Summa sökt belopp Summa beviljat belopp inkl Hdir.beslut varav beviljat bidrag för bad/gymverksamhet

18 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för BEROENDE Kommentar LSF Beslut 2013 Social-förvaltningen Beslut 2013 HSN BESLUT 2013 Sökt belopp för Förslag bad/gym Förslag exkl bad/gym SUMMA HSFs Förslag HSN beslut ALRO Stockholmsdistriktet *) lokal Convictus Hälsocenter till Hälsocenter (tot till Convictus ) Stiftelsen En Rökfri Generation Ersta diakonisällskap, Ersta Vändpunkten Ny FMN, Föräldraföreningen mot Narkotika, StorStockholm Hela Människan i Stockholms län NSO, Nykterhetsrörelsens samorganisation Stockholm Nykterhetsförbund, Stockholms läns RFHL Stockholmsavd Qvinnokulan Spelberoendes förening Stockholm Svenska Brukarföreningen - Stockholm Verdandi Stockholms distrikt Till ungdomsverksamheten år SUMMA Beroende Kursiv stil (blå) = Förstagångsökande organisation *) Avgår kr p g a ej inlämnade uppföljningar två år i rad (10 % på 2013 års beviljade belopp ( kr) 12

19 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för PSYKISK OHÄLSA Kommentar LSF Beslut 2013 Socialförvaltningen Beslut 2013 HSN BESLUT 2013 Gym/Bad beslut 2013 Sökt belopp för Förslag bad/gym Förslag exkl bad/gym. SUMMA HSFs förslag HSNs beslut Attention (överflyttad fr gruppen Långvariga funktionsnedsättningar) Autism & Aspergerföreningen i SL BRIS Region Mitt Eritrean War disabled Fighters Association - EWDFA Stiftelsen Fountain House Stockholm Fontänhuset Sköndal Föreningen Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar, Stockholm (f d Föreningen Anorexi/Bulimi - Kontakt) Föreningen Balans Föreningen Fenix Aspudden Föreningen Tobeyoung Ny avslag 0 HOPP, Region Sthlm IFS Stockholmsdistriktet, Intresseföreningen Schizofreni Intresseföreningen Mellan Målet MIND f d Föreningen Psykisk Hälsa OCD-föreningen Ananke i Sto RSMH Stockholms läns distrikt S:t Lukas i Järfälla S:t Lukas på Mälaröarna-Västerort, Stift S:t Lukas i Stockholm SPES-kretsen i S L Ev proj.bidr/soc.förv Stödcentrum mot Inscest, Riksför., Rsci Tjuvgods - en ideell förening Ångestsyndromsällskapet i SL SUMMA Psykisk ohälsa Kursiv stil (blå)= Förstagångsökande organisation Gult fält = Org söker inte bidrag för 21

20 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för VÅLD MOT NÄRSTÅENDE Kommentar LSF Beslut 2013 Social-förvaltningen Beslut 2013 HSN BESLUT 2013 Sökt belopp för Förvaltn förslag bad/gym Förvaltn. förslag HSN Beslut Alla Kvinnors Hus, Föreningen Kvinnors Nätverk (Linnamottagningen) Manscentrum i Stockholm, Stiftelsen Manscentrum Östra Södertörn Qjouren Särskilt direktörsbeslut Beslut Hdir den Reserverade medel i HSNbeslutet RIFFI, Internat. Föreningen för Invandrarkvinnor Sexuellt utnyttjade barn, Föreningen Anhöriga, Atsub Stockholms Tjejjour SUMMA VÅLD mot närstående

21 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för LÅNGVARIG FUNKTIONS-NEDSÄTTNING Kommentar LSF Beslut 2013 Socialförvaltningen Beslut 2012 Beslut Bad/Gym 2013 HSN beslut 2013 inkl bad/gym Sökt belopp för Förslag för bad/gym Förslag exkl. bad/gym SUMMA HSFs förslag HSNs beslut Afasiföreningen i Stockholms län Apnéföreningen i Stockholm förslag LSF / Attention Stockholms län *) se Psykisk ohälsa Brännpunkten Ideella Förening Bröstcancerför. amazona i SL DHB Östra, Döva, hörselskadade o språkstörda barn med familjer Elöverkänsligas förening i SL Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholm- Gotland (FSDB) GynCancer föreningen GCF Stockholm Hörselskadade o döva barn FHDBF Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund avslag 0 Migränföreningen i Stockholms län Ny ProLiv Stockholm Prostatabröderna, Föreningen RG Aktiv rehab Ridföreningen Lunk i kring f d Handikappföreningen Lunk i kring RBU Rörelsehindrade barn o ungdom Sköldkörtelföreningen i SL SHT Somaliska Hälsoteamet Avslag 2013 Proj.år 3 hiv/sti (50000) avslag 0 Stockholms Stamningsförening Strokeföreningen Stockhlms län Strokevänner Avslag avslag 0 Tandvårdsskadeförbundet i SL Överviktigas Riksf.b. lokalför.sto Avslag avslag 0 SUMMA Långvarig funktionsnedsättning Attention överflyttas till Psykisk ohälsa Kursiv stil (blå) = Förstagångsökande organisation Brunt fält = Org. söker bidrag för "friskvård Gult fält = Org. söker inte bidrag för

22 Förslag till fördelning av organisationsbidrag för sid 1 (2) KRONISKA SJUKDOMstillstånd sid 1 (2) Kommen- tar LSF Beslut 2012 Socialförvaltningen Beslut 2013 Gym/Bad Beslut HSN 2013 HSN beslut 2013 inkl bad/gym Sökt belopp för Förslag bad/gym Förslag exkl bad/gym SUMMA HSFs förslag HSN beslut Alfa 1, Region Stockholm Astma- och Allergiföreningen i SL Blodcancerföreningen i SL, BLCS Blödarsjuka i Stockholm, Föreningen Celiakiföreningen i SL Demensföreningen i SL Epilepsiföreningen i Stor-Sto Föreningen för Hjärt- och lungsjuka i Stockholm, FHLIS Hjärnskadeförb. HJÄRNKRAFT- SL Hjärt- och Lungsjukas Länsför.i SL ILCO Stockholms län Lokalföreningen Hepatit C (LHC) Sthlms länsför. av Riksförbundet för Magoch Tarmsjuka Melanomföreningen Njurföreningen Stockholm Gotland Parkinsonföreningen i SL Patientföreningen för hyperhidros Ny kr förslag PIO Stockholm Riksför. Osteoporotiker i SL, ROP RME Stockholms län Roslagens Fibromyalgiförening Stockholms Fibromyalgiför. SToFF Svenska Downföreningen SUMMA

23 KRONISKA SJUKDOMstillstånd sid 2(2) Kommentar LSF Beslut 2012 Socialförvaltnin gen Gym/Bad Beslut HSN 2013 SUMMA HSNs Beslut 2013 Sökt belopp för Förslag bad/gym Förslag exkl bad/gym SUMMA HSFs förslag HSN beslut DHR Tyresöavdelningen Hjärtebarnsföreningen Länsförening Sthlm LSF bidrag till Region Central Hjärt- och lungsjukas förening i Lidingö IF Må Bättre Personskadeförbundet Stockholms läns distrikt, RTP Reumatikerdistriktet RSMH Gläntan Tyresö RSMH I samma båt RSMH Kungsholmen Strokeföreningen Södertörn Södertälje Strokeförening SUMMA SUMMA Kroniska sjukdomstillstånd inkl bidrag för bad/gymhyra Kursiv stil (blå) = Förstagångsökande organisation Brunt fält =Org söker bidrag för bad/gym bidrag Gult fält = Org söker inte bidrag för 34

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER 2007-04-16 HSN 0703-0240 1 (5) RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) 2007-04-16 HSN 0703-0240 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) 2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete

Läs mer

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen

Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010. Årlig redovisning till regeringen Användningen av statsbidraget till vissa organisationer inom det sociala området år 2010 Årlig redovisning till regeringen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Användningen av statsbidraget inom det sociala området 2013

Användningen av statsbidraget inom det sociala området 2013 Användningen av statsbidraget inom det sociala området 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Bilaga 5 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE Nationell rapport från länsstyrelserna om skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Mars 2004 Länsstyrelsen i

Läs mer

Verksamheter. med kraft och vilja 2008 - frivilligorganisationer redovisar alkohol- och drogförebyggande arbete

Verksamheter. med kraft och vilja 2008 - frivilligorganisationer redovisar alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamheter med kraft och vilja 2008 - frivilligorganisationer redovisar alkohol- och drogförebyggande arbete Charli Eriksson, Susanna Geidne, Sofia Green, Madelene Larsson, Camilla Pettersson Forskarteamet

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Barn, Unga och Mitt i Livet plan

Barn, Unga och Mitt i Livet plan TioHundranämndens Barn, Unga och Mitt i Livet plan Verksamhetsplan för utveckling av hälsa, vård och omsorg för barn, unga och personer mitt i livet i Norrtälje kommun 2009 2010. Antagen av TioHundranämnden

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer