RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR BIDRAG Bilaga 1 TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) HSN RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom hälsooch sjukvårdsområdet. Medel avsätts dels från landstingets budget, dels söker landstinget bidrag från staten för att ge bidrag till ideella organisationer verksamma inom området hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar. A Syftet med bidragen Bidragen syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer, som i organiserade former bedriver frivilligt arbete som förstärker och/eller kompletterar landstingets mål och verksamhet. B Förutsättningar och villkor B 1 Allmänt Bidrag kan endast beviljas till organisationer som bedriver verksamhet 1) inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde i Stockholms läns landsting 2) som är ett komplement till eller förstärker hälso- och sjukvårdens egna insatser. Båda kriterierna ska uppfyllas. För att godkännas för bidrag skall organisationens stadgar visa att den är: ideell, d v s icke vinstdrivande uppbyggd efter demokratiska principer öppen för alla i Stockholms län i den angivna målgruppen oavsett etnisk tillhörighet, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder och kön mm har varit verksam i minst ett år innan ansökan lämnas in. samt har: valda revisorer för granskning av styrelsens förvaltning. Bidragsmottagare som tilldelas belopp överstigande fyra basbelopp per år ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor.

2 HSN (5) B 2 Bidragets ändamål Bidraget kan avse: grundläggande medel för att organisationen ska kunna existera, om sådana medel inte ersätts av annan bidragsgivare behandlande, rehabiliterande och/eller individstödjande insatser förebyggande verksamhet. Bidrag kan också ges till: tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som avser att pröva och utveckla nya metoder inom prioriterade områden enligt nedan. För projekt ska en projektplan innehållande mål, tidplan, kostnader, plan för utvärdering samt ansvarig projektledare inlämnas. B 3 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Bidrag till subventionering av bassäng- och hyra för gymnastiksal kan ges som organisationsbidrag. Förutsättningar: Träningsverksamheten är att betrakta som egenvård Patientavgift erläggs ej Högkostnadsskydd gäller ej. Möjlighet finns även att söka bidrag till kostnader för ledare. C Hinder för bidrag Bidrag ges inte till: hobby- och fritidsverksamhet organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen bolag eller enskilda personer organisationer som bedriver ren sjukvårdsverksamhet för medlemmar/vissa personer och därmed erbjuder ett vårdutbud som inte alla medborgare har tillgång till. Bidrag ges heller inte till organisationer som avser att finansiera verksamhet/höja kvaliteten på den verksamhet, de bedriver enligt avtal med landstinget. Sådan verksamhet skall finansieras genom avtalet. Speciella skäl skall föreligga för att bidrag skall ges till organisationer som bedriver verksamhet som redan ingår i vissa vårdgivares uppdrag enligt avtal/vårdöverenskommelser med landstinget. Sådana skäl kan vara att Riktlinjerna fastställda i HSN

3 HSN (5) behoven man vill tillgodose avser ett fåtal patienter på lokal nivå, eller inte passar in i vårdgivarnas övriga patientkontakter, och vårdgivarna därmed har svårt att tillgodose behoven. D Prioriteringar Organisationer som stödjer patient och deras anhöriga och som verkar inom nedanstående områden, kommer att ges hög prioritet: Missbruk Psykisk ohälsa Våld mot kvinnor och barn Långvariga funktionshinder Kroniska sjukdomstillstånd. Särskild vikt kommer att läggas vid verksamhet som stimulerar åtgärder som motverkar skillnader i hälsa mellan könen, eller riktar sig till barn och ungdomar. E Ansökan görs en gång per år hos hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, på särskild blankett som inlämnas inom angiven tid. Till ansökan bifogas: stadgar verksamhetsberättelse revisionsberättelse ekonomisk redovisning/bokslut samt verksamhetsplan och budget för kommande år. Organisationer som söker för första gången (och även andra organisationer om förvaltningen så efterfrågar) skall därutöver bifoga: årsmötesprotokoll eller annat dokument som intygar stadgarna. För att bedöma bidragsansökningar för träning i bassäng/gymnastiksalar ska i ansökan också anges: Målgrupp Förväntat antal deltagare Planerad geografisk lokalisering/ar av verksamheten Hyreskostnad Beräknad deltagaravgift Kostnad för ledare. Riktlinjerna fastställda i HSN

4 HSN (5) F Bedömning av bidragsansökan Hänsyn tas till andra finansieringskällor och organisationens finansiella status. Hänsyn måste dock tas till att organisationens egna kapital kan bestå av donationer avsedda för särskilda ändamål, medel kan vara investerade i fastigheter och liknande. Avsikten är inte att fast kapital ska avyttras för att komma ifråga för landstingsbidrag. Bedömning görs även utifrån de förutsättningar, villkor och prioriteringar som anges i punkt B, C och D. G Uppföljning G 1 Allmänt Uppföljningen kommer årligen att ske utifrån den planerade verksamhet som bidraget sökts och beviljats för, samt i förekommande fall projektplan. En mer omfattande uppföljning av verksamhet och ekonomi kan göras avseende bidragsmottagarna. Medel härtill avsätts ur totalanslaget. I händelse av revision initierad av Stockholms läns landsting, belastas inte organisationerna av kostnader för revisionsuppdraget. G 2 Bidrag för träning i bassäng/gymnastiksalar Organisationerna skall årligen i efterhand redovisa faktiskt antal deltagare i träningsverksamheten, och faktisk geografisk lokalisering av verksamheten. H Handläggning För att säkerställa en god kvalitet för de verksamheter och projekt som bedrivs med stöd av organisationsbidraget utför en arbetsgrupp inom hälsooch sjukvårdsnämndens förvaltning tillsammans med sakkunniga bedömnings-, handläggnings- och uppföljningsarbetet. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning ska samordna/samråda med: övriga bidragsgivare inom landstinget. bl a socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden, som i vissa fall lämnar bidrag till samma organisationer Riktlinjerna fastställda i HSN

5 HSN (5) samt bör samordna/samråda med: andra verksamheter inom landstinget som kan bidra med kunskap inom aktuellt område. Hälso- och sjukvårdsnämnden bör om möjligt besluta om fördelning av anslaget i oktober månad för att kunna delge de sökande beslutet i god tid före årsskiftet. För bidrag landstinget i sin tur söker från staten (hiv/aids) gäller en annan tidplan, beroende på handläggningsordningen hos staten. Landstinget förskotterar inte dessa bidrag. I Utbetalning av bidrag Bidrag lämnas för ett år i sänder. Bidragsåret omfattar tiden 1 januari 31 december. Beviljat bidrag 100 tkr och mindre betalas ut i form av ett engångsbelopp i slutet av februari. Bidrag över 100 tkr betalas ut kvartalsvis februari-majaugusti-november. J Återbetalning av bidrag Inlämnade felaktiga uppgifter eller avvikelser från planerad verksamhet kan medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från fortsatt bidragsgivning. Om osanna, oriktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan som beviljas, kan detta komma att polisanmälas. Riktlinjerna fastställda i HSN

6 Förslag till fördelning av HSN-bidrag till ideella organisationer Bilaga 2 Fördelningssammanställning Org bidrag Bad/Gym Totalt Budget Bidrag enligt förslag Budget Missbruk Psykisk ohälsa Våld mot kvinnor o barn Långvarig funktionsnedsättning Kroniska sjukdomar Sexuellt överförbara sjukdomar Övrigt SUMMA Totalt antal ansökningar bad/gym Varav x nytillkomna org (sökte ej 2009) bad Ej ansökt (beviljades bidrag för 2010) bad Summa sökt belopp Förslag till bidrag exkl bad/gym Bidrag för bad/gymverksamhet SUMMA förslag till bidrag Summa sökt belopp Summa beviljat belopp varav beviljat bidrag för bad/gymverksamhet

7 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf) Förslag till fördelning av organisationsbidrag för år MISSBRUK Kommentar LSF Bev 2010 tkr Socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningen Troligen inga större förändringar för. Beslut 2010 tkr BESLUT 2010 Sökt belopp för Förslag bad/gym Förslag exkl bad/gym SUMMA HSNf förslag A non Smoking Generation (En Rökfti Generation) ALRO Stockholmsdistriktet Uppföljning saknas Avdrag 10 % 179(varav hyra 100) ATMISS, Föreningen Anhöriga till missbrukare Convictus (Hälsocafé) träningslokal 920(varav hyra 234) FMN, Föräldrafören. mot Narkotika, Storsthlm 389(varav hyra 100) Hela Människan i Stockholms län Klubb 10, Kamratföreningen Nobba Brass och Nubbe 757 varav hyra NSO, Nykterhetsrörelsens samorganisation Sthlm Nykterhetsförbund, Stockholms läns Rainbow Sweden RFHL Stockholmsavd. Qvinnokulan 450 (varav hyra 70) Somali Swedish developement and relief association Stockholms Brukarförening 335(varav hyra 98) Verdandi Stockholms distrikt Sto Stad Verdandi Stockholmskretsen 978 varav hyra Summa Alkohol/Narkotika Kursiv stil = Förstagångsökande organisation Gult fält =bad/gym bidrag

8 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf) Förslag till fördelning av organisationsbidrag för år PSYKISK OHÄLSA Kommentar LSF Beslut 2010 tkr Socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningen Troligen inga större förändringar för. Beslut 2010 tkr BESLUT 2010 Sökt belopp för Förslag Bad/gym Förslag slag exkl bad/gym. SUMMA HSNf förslag Anhörigförening Borderline Anorexi/Bulimi - Kontakt, Föreningen Autism & Aspergerföreningn i i Stockholms län (f d Föreningen Autism i SL) varav hyra BRIS Region Mitt 412 varav hyra Eritrean War disabled Fighters Association - EWDFA 218 varav hyra Stiftelsen Fountain House Stockholm varav hyra Föreningen Balans Föreningen Fenix fysisk träningledarkostn HOPP, Region Sthlm 424 varav hyra IFS Stockholmsdistriktet IFS/CS Steg för Steg 1385 varav hyra Intresseföreningen Mellan Målet fysisk träningledarkostn 270 varav hyra OCD-föreningen Ananke i Stockholm 376 varav hyra RSMH Stockholms läns distrikt 4 lokalför.tot ca 1000tkr S:t Lukas i Järfälla S:t Lukas i Stockholm S:t Lukas på Mälaröarna- Västerort, Stiftelsen SPES-kretsen i Stockholms län Stödcentrum mot Inscest, Riksför., Rsci 378 varav hyra Ångestsyndromsällskapet i Stockholms län varav hyra Summa Psykisk ohälsa Kursiv stil = Förstagångsökande organisation Gult fält =bad/gym bidrag

9 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf) Förslag till fördelning av organisationsbidrag för år Socialtjänst- o arbetsmarknads- förvaltningen Troligen LSF inga större Bev 2010 förändringar för. BESLUT Sökt belopp SUMMA VÅLD MOT KVINNOR OCH BARN Kommentar tkr Beslut 2010 tkr HSN för HSNf förslag Alla Kvinnors Hus, Föreningen 1755 varav hyra Manscentrum i Haninge Uppföljn. saknas Avdrag Manscentrum i Stockholm, Stiftelsen Nynäshamns Kvinnojour 10% varav hyra 150 IFFI m EUinriktn RIFFI, Internat. Föreningen för Invandrarkvinnor Hyra Rädda Barnen Sexuellt utnyttjade barn, Föreningen Anhöriga, Atsub 335 varav hyra Stockholms Tjejjour Summa Våld mot kvinnor och barn Kursiv stil = Förstagångsökande organisation

10 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf) Förslag till fördelning av organisationsbidrag för år LÅNGVARIG FUNKTIONS- NEDSÄTTNING Afasiföreningen i Stockholms län Apnéföreningen i Stockholm Kommentar LSF Beslut 2010 tkr Socialtjänst- o arbetsmarknads- Troligen inga större förändringar för. Beslut 2010 förvaltningen Beslut 2010 tkr exkl Bad/Gym 411 varav hyra Attention Stockholms län Bröstcancerför. amazona i SL Föreningen Sveriges Dövblinda Stockholm-Gotland (FSDB) varav hyra ej sökt DHB Östra, Döva, hörselskadade o språkstörda barn med familjer tolk Elöverkänsligas förening i SL Beslut Bad/Gym Sökt belopp för Förslag Bad/gym Förslag exkl. bad/gym SUMMA HSNf förslag GynCancer föreningen GCF Stockholm Handikappföreningen Lunk i kring 332 varav hyra Hörselskadade och döva barn, FHDBF tolk varav hyra Korpen Stockholms läns Motionsidrottsförbund Migränföreningen i SL ProLiv Stockholm Prostatabröderna Rekryteringsgruppen för aktiv rehab, Föreningen Rörelsehindrade barn & ungdomar i 2010 fr KUN Sthlms län, Föreningen Sköldkörtelföreningen i S L Somaliska Hälsoteamet-projekt (tbc+psyk+cat) Stockholms Stamningsförening varav hyra Strokeföreningen Stockholms län Strokevänner 0 0 Tandvårdsskadeförbundet i SL Överviktigas Riksf.b. lokalför.sto SUMMA Långvarig funktionsnedsättning Kursiv stil = Förstagångsökande organisation Gult fält =bad/gym bidrag

11 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf) Förslag till fördelning av organisationsbidrag för år KRONISKA SJUKDOMstillstånd sid 1 (2) Kommentar LSF Beslut 2010 tkr Socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningen Troligen inga större förändringar för. Beslut 2010 tkr Beslut HSN 2010 exkl bad/gym Gym/Bad Beslut HSN 2010 Sökt belopp för Förslag bad/gym Förslag exkl bad/gym SUMMA HSNf förslag Blodcancerföreningen i SL, BLCS Blödarsjuka i Stockholm, Föreningen för 118 ej sökt för Celiakiföreningen i SL DUFiS upphört De Utbrändas Förening i Sverige DUFiS feb Demensföreningen i SL 62 varav hyra Epilepsiföreningen i Stor-Sto varav hyra Föreningen för Hjärt- och lungsjuka i Stockholm, FHLIS Hjärnskadeförbundet HJÄRNKRAFT- SL Hjärt- och Lungsjukas Länsförening i Stockholms län år varav hyra ILCO Stockholms län Lokalföreningen Hepatit C (LHC) Må Bättre, IF Njurföreningen Stockholm Gotland Parkinsonföreningen i SL PIO Stockholm RME Stockholms län Somaliland Women Relief Org Stockholms Fibromyalgiförening, SToFF Svenska Downföreningen SUMMA

12 Söker enbart bidrag till hyra för bad och gym + omkostnader (Kroniska sjukdomar) Astma- och Allergiför. i Nacka DHR Tyresöavdelningen Hjärt- och lungsjukas förening i Nynäshamn (Region Central får från LSF 62 Hjärtebarnsföreningen Länsförening Sthlm 000 för 2010) NHR Haninge-Tyresö Personskadeförbundet Stockholmsläns distrikt, Storsthlms lokalför. RTPS 45(5) Reum.för. i Sto 451 Reumatikerdistriktet (37) RSMH Gläntan Tyresö Strokeföreningen Södertörn Södertälje Strokeförening Summa Summa Kroniska sjukdomar inkl bad/gym Kursiv stil = Förstagångsökande organisation Gult fält = bad/gym bidrag

13 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf) Förslag till fördelning av organisationsbidrag för år SEXUELLT ÖVERFÖRBARA SJUKDOMAR Kommentar LSF Socialtjänst- o arbetsmarknads- förvaltningen Troligen inga större förändringar för. Beslut 2010 tkr Beslut HSN 2010 Sökt belopp för SUMMA HSNf förslag RFSU Stockholm slutligt 3812 varav hyra 1800 Stadsmissionens Ungdomsmottagning Summa Sexuellt överförbara sjukdomar Kursiv stil = Förstagångsökande organisation

14 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf) Förslag till fördelning av organisationsbidrag för år ÖVRIGT Kommentar LSF Beslut 2010 tkr Socialtjänst- o arbetsmarknadsförvaltningen Troligen inga större förändringar för. Beslut 2010 tkr Beslut HSN 2010 Sökt belopp för SUMMA HSNf förslag Adoptionscentrum Stockholm norr Adoptionscentrum, Stockholm söder Amningshjälpen, länsgruppen i Stockholm MANUEL- kontaktnät på eget språk 144 varav hyra RFSL Stockholm samtalsstöd 965 t hyra (Equalia ca tkr, Tot 4 mkr. ) Spädbarnsfonden Stockholms distrikt av Sverigefinska pensionärer Stockholms frikyrkoråd Stockholms stadsmission-ung förälder 600 tkr Svenska Röda Korset vårdförmedling Tjejzonen 340 varav hyra Summa Övrigt Kursiv stil = Förstagångsökande organisation

15 ALRO Bilaga 3 Missbruk/Beroende Sid 1 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Swedenborgsgatan 42 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: , Bankgiro: Fax: Genom våra lokalföreningar verka för att förbättra utsatta människors levnadsvillkor. Upptagningsområde: Stockholms län med koncentration på Stockholms stad. AntAnställda : 0 KvmLokal BudgetKr: AntMedlem: 300 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 0 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare Kent Främberg Hälso- och sjukvård Våra medlemmar är svaga konsumenter, både vad gäller ekonomiska möjligheter och förmågan att nyttja den samhällsservice som finns. I utbildningsdelen genomgås lagstiftning, organisation- hur och var man söker den hjälp man är berättigad till. Som kvinnor och fd missbrukare kan man inte räkna med att automatiskt får vård på samma villkor som en socialt anpassad medelklassman. Vi försöker minska risken för särbehandling genom att använda en kvalificerad stödperson som bisittare vid besök på sjukhus eller vårdcentral. Dessa internutbildas, kursmaterial är kompendier och Focus rapporter. Kostnad inklusive cirkelledare kr. Familjekunskap Splittrade relationer och skuldproblem inför sina närmaste och eventuella barn i tidigare och nuvarande relationer. Dessa upplevelser är ofta så känsliga att samtal kring dem alltför sällan tas upp i den vanliga kamratstödjande verksamheten på ett mer djupgående sätt, men klart är att flera av våra kvinnliga medlemmar har ett behov av att få tala om dessa upplevelser. Vi avser att närma oss detta tema "genom barnet" och kommer att leda aktiviteten med materialet "I frågas att föräldraskap" som producerats av Riksförbundet för behandlingshem. Kostnad inklusive cirkelledare kr Friskvårdsprogrammet Stressterapi - orsaker - verkan - hantera Din hälsa Lär känna din egen hälsostatus, dina svagheter o styrkor, sätta upp personliga mål, göra handlingsplan = livsplan. Näringslära, kost och motion. Teori o praktik för egenvård. Programdelen Upplevelsebaserad och förklarar vad som händer fysiskt i kroppen vid stress och brist på återhämtning. Verktyg ges för att nå balans i tillvaron. Kostnad inklusive cirkelledare kr. Gruppen unga vuxna människor Att begränsa spridningen av HIV och överförbara blodburna och sexuellt överförbara sjukdomar, samt konsekvenserna för den enskilda och samhället. Sprida information och utbilda, i samverkan med ungdomsmottagningen på S:t Paulsgatan i Stockholm. Kostnad inklusive cirkelledare kr. : HSN Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Samma bidragsbelopp som förra året föreslås för följande verksamheter: Hälso- och sjukvård med cirkelledare, Familjekunskap med cirkelledare, Friskvårdsprogrammet med cirkelledare, Gruppen unga vuxna med cirkelledare samt för grundläggande medel. Dessa verksamheter bedöms förstärka och komplettera landstingets mål. På grund av att uppföljningsenkäterna för åren 2008 och 2009 inte har lämnats, föreslår förvaltningen att avdrag görs med 10 % av bidraget för verksamhetsåret 2010 ( kr) med kronor. Föreslaget bidragsbelopp för blir då kronor. Uppföljning av bidragen är en väsentlig del och bidragstagaren är skyldig att på uppmaning lämna in uppföljningsenkät till förvaltningen. Om så inte sker, kan detta påverka kommande års bidragsnivå. Om uppföljning inte har ämnats in för två år i rad dras, från det föreslagna bidraget, ett belopp motsvarande 10 % av innevarande års beviljade bidrag. Totalrapport: ALRO

16 ATMISS, Föreningen Anhöriga till Missbrukare Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: c/o S. Stenberg, Boforsgatan 27 Organisationsnummer: Postadress: Farsta Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Bilaga 3 Missbruk/Beroende Sid 2 Drogförebyggande och familjestödjande för anhöriga till missbrukare. I första hand kursen för barn/unga. Information och gemenskap i grupper, inkl kollo-verksamhet. Upptagningsområde: Stockholms län AntAnställda: 0 KvmLokal BudgetKr: AntMedlem: 73 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare Sven-Åke Stenberg ATMISS söker bidrag för kursverksamhet i drogförebyggande syfte för ungdomar. Syfte och Mål: Att ge och få kunskap om droger och dess inverkan på kroppen, missbrukaren och familjen. Vi vill förmedla hopp och ge kunskap till hur man kan hjälpa sig själv och andra. Olika teman: Vad händer i kroppen, och under graviditeten. Konfliktlösning, Gränssättning. Hur kan man hjälpa. Att säga"nej" till droger, kompisar och frestelser.. Diskussionen, frågestunder och övningar. Förfrågan har inkommit om att besöka självhjälpsgrupper och/eller teater. Drogprevention 10veckor för ungdomar från ca 13 år Hyra 5000 kr Fika/mellanmål 420 kr Lön 2 pers kr Marknadsföring 6900 kr Material 400 kr Telefonsamtal 200 kr Studiebesök SL-remsa 180x kr SL-remsa 110x2 220 kr Totalt kr Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen för föreningsbidrag inkl lokalhyra kr HSN kr Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås en ökning av bidraget med kr för det förebyggande arbetet. Verksamheten förstärker landstingets mål vad gäller preventiv arbete i form av kursverksamhet. Totalrapport: ATMISS, Föreningen Anhöriga till Missbrukare

17 Convictus (Hälsocafé) Bilaga 3 Missbruk/Beroende Sid 3 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: St Paulsgatan 13 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Convictus mål är att stärka missbrukares, hemlösas och hivpositivas röst i samhället och värna deras hälsa, rättigheter och lika värde. Convictus målgrupp är injektionsmissbrukare och/eller hemlösa plus närstående till dem. Convictus vänder sig även till människor i riskzonen för injektionsmissbruk. Upptagningsområde: I huvudsak Stor-Stockholm. Vi når människor från hela länet. Till vårt rekreationshus Tomtebo i Sörmland kommer gäster från andra landsändar. Förankring i olika nätverk/paraplyorganisationer ger oss ytterligare bredd på den nationella förankringen. Te x HIV-Sverige, Rainbow Sweden och Nationella Nätverket för hemlösas hälsa. Upptagningsområde:I huvudsak Stor-Stockholm AntAnställda: 23 KvmLokal BudgetKr: AntMedlem: 150 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 40 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare Claes Heijbel Bidrag från HSN söks för Hyra för lokal kr/år Lön till heltidsanställd hälsoarbetare kr/år SUMMA kr Hälsa för hemlösa Alla människor mår bra av att motionera och äta hälsosamt. Detta gäller även människor som lyft sig ur missbruk/hemslöshet. Convictus anser att hälsoarbete bland missbruka är ett extremt eftersatt område. Convictus Hälsocafé plus träningslokal är en drogfri verksamhet för just dem. Ofta har ett långvarit liv i missbruk fått konsekvenser - tandproblem, hepatit, kanske hiv, övervikt, ont i leder och leverbesvär. De aktiviteter som bedrivs på hälsocaféet har alla samma utgångspunkt d v s att främja hälsan för besökarna. Hälsan delas in i tre delar inom WHO: Fysisk, Psykisk och Social. Hälsocaféets mål är att kunna erbjuda något inom de tre områden. För den fysiska hälsan erbjuds träningsmöjligheter i form av gym, gruppträning och promenader. Hälsosamtal och individuella kostprogram. Test för hiv och hepatit C, plus vaccination mot hepatit B. För den psykiska hälsan erbjuds enskilda samtal och den sociala delen blir när man kommer till caféet och möter andra i samma sits kr söks från Stockholms stad till hyra plus en hälsoarbetare. Andra verksamheter under 2010 än vad denna ansökan avser. Främst till hiv/hepatitarbete (vaccination/testning/rådgivning), utbildning/konferenser, uppsökande arbete, plus hemlöshetscenter och två dagverksamheter för hemlösa. Stockholms Stad kr kr kr. HSN kr kr. Stadsdelarna Enskede/Årsta/Vantör kr och Östermalm: kr. Socialstyrelsen: kr, kr, kr. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Totalrapport: Convictus (Hälsocafé) Föreslås bidrag om kronor för fortsatt arbete med Hälsocaféet. Föreningens verksamhet kompletterar och förstärker sjukvårdens mål och verksamheter för patienter som är injektionsmissbrukare och/eller hemlösa samt deras närstående. Av totalsumman är kronor avsett för del av kostnader för lokalhyra för fysisk träning inklusive ledare.

18 FMN, Föräldraföreningen,mot Narkotika, Storstockh Bilaga 3 Missbruk/Beroende Sid 4 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Ragvaldsgatan 12 Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Att ge anhöriga till drogberoende professionellt stöd med FMNs anhörigprogram. Målet är att så tidigt som möjligt få de anhöriga att komma till FMN. Detta kan resultera i att även den drogberoende tar ett snabbare beslut att sluta droga. AntAnställda: 2+2 deltid KvmLokal BudgetKr: AntMedlem: Upp EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 4 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare Gunilla B Lundqvist FMN Storstockholm arbetar varje dag med att hjälpa anhöriga till drogberoende. Det är ofta föräldrar och syskon som kommer. Vi har en verksamhet som tar emot 6 timmar/dag. FMNs personal arbetar fokuserat på att få de anhöriga att komma till oss mycket tidigare än de gör idag för resultatet blir ofta att drogmissbruket avslutat tidigare i och med denna åtgärd. FMNs kärnverksamhet, eget anhörigprogram: med professionella stödsamtal, utbildning från medberoende och kunna använda de verktyg de fått med sig från kurserna. Detta kan ta lika lång tid som drogproblematiken pågått. 75 personer i totala programmet under ett år, kr/person Totalt kr Drogförebyggande information till skolelever, föräldrar, lärare, skolsköterskor med informatörer i skolor, sammanslutningar med föräldrar osv. Besöka ca 30 gymnasieklasser elever med 2 informatörer. Totalt träffar FMN ca elever. Kostnad 30 besök 2500 kr/person kr Projektledning, material till ovan grupp kr Totalt kr Stockholm stad kr. Gålöstiftelsen kr, Frimurare Barnhuset i Stockholm kr, Timmermansordern kr. HSN Sthlms läns landsting kr, Socialtjänstförvaltningen kr, Timmermansordern kr, Oscar 11 och Drottning Sophias Guldbröllopsminne kr, Åhleénsstiftelsen kr, Gålöstiftelsen kr, Frimurare Barnhuset Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreningen förstärker (terapeutisk verksamhet) samt kompletterar (drogförebyggande verksamhet) landstingets mål och verksamhet för en viktig grupp: unga och deras anhöriga. Ökning av bidraget föreslås med kr för deras kärnverksamhet. Totala bidraget blir då kronor. Totalrapport: FMN, Föräldraföreningen,mot Narkotika, Storstockh

19 Hela människan i Stockholms län Bilaga 3 Missbruk/Beroende Sid 5 Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Box (Fryshuset Mårtendalsg Organisationsnummer: Postadress: Stockholm Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Hela Människans uppdrag är att utifrån en kristen människosyn i samarbete med församlingar och samfund skapa intresse för ökat socialt - diakonalt engagemang för särskilt utsatta människor i utsatta situationer. Detta syftar till: Människors upprättelse och befrielse till ett värdigt liv. En ansvarsfull livsstil präglad av barmhärtighet och solidaritet med nästan. Hela Människan skall verka för sitt ändamål genom: Diakonal mobilisering, diakonal opinionsbildning. AntAnställda: 50% KvmLokal BudgetKr: AntMedlem: 225 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 100 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare Herbert Sundin Vem ska trösta knyttet - med ögon för de glömda barnen. Hela Människa i Stockholms läns mål är att satsa på att genomföra utbildning inom hela länet för att stödja barn till missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar samt barn som bevittnat våld och övergrepp mellan vuxna i hemmet. Målgrupp för fas 1 och 2 utbildningen: personal inom förskola, skola, socialtjänsten, svenska kyrkan och de traditionella frikyrkorna. Målgrupp för Vara Vettig Vuxenkvällar: föräldrar, idrottsledare, andra vuxna som vill stödja o stötta barn o ungdomar. Metoder: Personer som arbetar med barn och ungdomar inom olika yrkeskategorier inom Stockholms län erbjuds en utbildningsdag av grundkaraktär (fas 1) och en heldags påbyggnadsutbildning med inriktning på just den ålderskategori som man kommer i kontakt med (fas 2). Grundkurs fas 1: Att öppna ögonen för de glömda barnen. Påbyggnadskurs fas 2 c (högstadiet) Utbildning av föräldrar och övriga vuxna Hur sker genomförandet? Utbildning ges till personal inom förskola, skola, socialtjänst, svenska kyrkan och de traditionella frikyrkorna. Förväntat resultat: Att dem som arbetar och träffar barn i olika sammanhang känner till och väl vet vilka olika verktyg man har för att upptäcka, stödja och verka för att de glömda barnen inte ska förbli osynliga mitt ibland oss och att vuxna utifrån detta verkligen vågar agera när man misstänker att barn far illa. Utvärderingsmetod och genomförande: Enkäter efter varje utbildningsdag med frågor som vi sammanställer till ett större kompendium efter varje avslutat projekt. Kostnader: De största kostnaderna är förutom konsultens lön kostnader för medverkande teatergrupper och föredragshållare vid anordnande av ovan beskrivna kurser. : Gålöstiftelsen ( ), Hedlund stiftelse ( ), Landstinget Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: Föreslås ett oförändrat bidrag, kronor, för utbildningsverksamhet. Föreningens arbete kompletterar och förstärker landstingets mål och verksamhet.

20 Klubb 10, Kamratföreningen Grupp: Alkohol/Narkotika Epostadress: Gatuadress: Hägervägen 94 Organisationsnummer: Postadress: Enskede Postgiro: Telefon: Bankgiro: Fax: Stödja människor med psykisk instabilitet. Upptagningsområde: Stockholm Bilaga 3 Missbruk/Beroende Sid 6 AntAnställda: KvmLokal BudgetKr: AntMedlem: 50 EgetKapitalKr: SumLönekostKr: BokslutKr: AntVolontärer: 10 HyraLokalÅrKr: Sökt bidrag SLL: Uppgiftslämnare Vi behöver komma ifatt våra skulder kr annars måste vi snart stänga. Vi behöver hjälp med löpande kostnader som hyra 4300 kr/månaden. El 400 kr/månaden, telefon 500 kr/månaden data och bredband 300 kr/månaden. Vi har redan bytt till betydligt billigare lokal men behöver en rejäl knuff för att komma på fötter igen. En slant till en rolig trevlig utflykt efter alla bekymmer vore också tacksamt. Socialtjänsten 5000 kr. Sökt flera av ovan och fått avslag utom av socialtjänsten där vi fick 5000 kr. Diarienr: HSN Bidrag föreg. år: Åtgärd Ej fastställt Förslag till bidrag: 0 En liten lokal förening med få medlemmar. HSNf har tillsammans med Stockholms Stad m fl försökt hjälpa föreningen att klara sin ekonomi genom ett extra bidrag för några år sedan, utan att det gav ett bestående resultat. Föreslås därför att HSNf drar in sitt bidrag samt att medlemmarna hänvisas till annan förening med samma inriktning. Totalrapport: Klubb 10, Kamratföreningen

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014

Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr ASN-2013-231 Dpl 39 sid 1 (20) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2014-01-30 Bengt Palo, 5215 bengt.palo@karlstad.se Föreningsbidrag/Föreningsavtal för år 2014 Dnr

Läs mer

Telefonjour för personer i psykisk kris

Telefonjour för personer i psykisk kris 2006:5 Telefonjour för personer i psykisk kris Organisering och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2006-04-28 2006/25-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-01-19 S2006/556/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete VUXENUTBILDNING FÖR ALLA HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2003 Form: www.fcs.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013 Innehåll Hela Människan - hela livet...sid 3 Från ord till handling...sid 4 Huvudmän...Sid 5 Omvärldsanalys...Sid 6 Riksenheten under 2012...Sid 6 Arbete inom missbruksområdet...sid 8 Arbete med att förebygga

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd

Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01. Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Kultur- och fritidskontoret 2009-10-01 Bidragsöversyn av Södertälje kommuns föreningsstöd Innehållsförteckning 1. Summering av Kultur- och fritidskontorets förslag...4 Del 1 - Utgångspunkter... 6 2. Uppdraget...6

Läs mer

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram

Alkohol- och drogpolitiskt. handlingsprogram Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram i Bollebygd * Målsättning och riktlinjer i det drogförebyggande arbetet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Utgångspunkter / Grundsyn... 4 Syfte... 5 Definition

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer