Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv för. Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret"

Transkript

1 o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012

2 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter Tilläggsupplysningar och noter Redovisningsprinciper Värderingsprinciper Avskrivningsprinciper 8-12 Revisionsberättelse 13 Förklaringar A - Ö 14

3 Dagordning vid ordinarie Föreningsstämma Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande vid stämman. 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet. 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 7. Fastställande av röstlängd. 8. Föreningens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Beslut om resultatdisposition. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Arvode åt styrelsen. 14. Arvode åt revisorer. 15. a. Val av styrelseledamöter. 15. b. Val av styrelsesuppleant. 16. Val av revisorer och revisorsuppleant. 17. Val av valberedning. 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärende enligt 19 i stadgarna. 19. Stämmans avslutande Styrelsen för Brf Strandängen 2 iarlöv

4 1(12) Styrelsen får Brf Strandängen 2 i Arlöv, Burlövs kommun, får härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i fåreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till fåreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningens fastighet består av 36 bostadslägenheter i två flerfamiljshus. Lägenhetsfördelning: 6 st 2 rum och kök 20 st 3 rum och kök 10 st 4 rum och kök Den totala lägenhetsytan är kvm, och tomtytan är kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam genom Riksbyggen. Styrelseansvar ingår i fårsäkringen Fastighetens tekniska status Underhållsfond Avsättning till fond får yttre underhåll av föreningens hus har skett enligt av styrelsen godkänd underhållsplan. Fastighetsförvaltning Avtalet med Riksbyggen fortlöper t.o.m och skall sedan omförhandlas. Avtalet med Liisas mattor gäller tills vidare. Avtalet med P.Larssons maskintjänst har vi tillsammans med vår grannförening Strandängen l Avtalet med Ångpanneföreningen - DEKRA är en årlig statlig kontroll för hissarnas säkerhet.

5 7696l (12) Avtalet med UBC som ekonomiske förvaltare upphör och nytt avtal är tecknat med Riksbyggen. Efter en lång upphandling fanns endast Riksbyggen Syd och HSB Malmö kvar och slutligen blev det Riksbyggen med fördelen med komplett upphandling fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning. Avtalet med Thyssen-Krupp om service för våra hissar upphör och nytt avtal är tecknat med Schindiers hiss AB. Våra lån hos Nordea omförhandlades i oktober med en offertupphandling. SBAB, Nordea, Swedbank Arlöv och Handelsbanken Arlöv lämnade alla offert enligt förfrågan. Handelsbanken Arlövs offert var den som var bäst och samtidigt fick vi närhet till vår långivare. 5 årslånet blev slutligen på 2,93 % och det rörliga slutade på 2,59 % med förändring var 3:e månad enligt Stibor. För Styrelsens del blev det en arbetsam del att sätta om lånen men slutet blev enligt styrelsen mycket bra för vår förening och dess medlemmar. Parkeringar med Garage, Carportar och Parkeringsplatser har det varit en del omflyttningar på under Sammanlagt 6 förändringar med nya och byte av garage och parkeringsplatser. Föreningsfrågor Föreningen hade den 31 december medlemmar fördelade på 36 lägenheter. Under året har vi haft 1 överlåtelse med ett snittpris av 17791:- per kvm. Styrelsen har under 2012 genomfört 13 styrelsemöten, flera avtalsmöten med olika parter och en ordinarie årsstämma den 7 och 28 maj Anledningen att vi fick ajournera stämman var felaktigheter från UBC i årsredovisningen. Följande gemensamma aktiviteter har genomförts i föreningen: Vi har haft Grill och städdagar och julkaffe med dopp och tändning av ljus i våra granar. Vid samtliga tillfållen har vi haft information om vad som varit på gång inom Bostadstättföreningen och alla aktiviteter har varit besökta av c:a boende. Fyra infoblad har getts ut under året för att berätta vad som händer inom föreningen. Vår hemsida har sedan hösten 2012 fungerat bra och ständigt nya info finns där och uppdateras två gånger i månaden av vår sekreterare. Gemensam bussresa till Tyskland med Strandängen l i maj 2012.

6 Brf Strandängen 2 i Arlöv 3(12) Nyckeltal Genomsnittlig skuldränta % 3,96 3,99 3,46 3,59 Lån per kvm bostadsyta, kr vid årets utgång ] Lån i förhållande till taxeringsvärde % ,98 116,10 116,18 Fastighetens belåningsgrad % 42,64 42,69 42,73 42,72 Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm Föreningens ekonomiska ställning Föreningens fastighetslån uppgick vid årsskiftet till kr. Villkor för lånen återfinns inotförteckningen. Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Föreningen har åsatts värde år Enligt nu gällande bestämmelser om kommunal fastighetsavgift är fastigheten helt befriad från avgiften avseende bostäder fr o m Detta gäller under fem år och därefter blir fastigheten belagd med halv avgift under ytterligare fem år. Från och med 2018 blir fastigheten belagd med full kommunal fastighetsavgift. För närvarande är avgiften kr per bostadslägenhet. Avgiften kommer årligen att indexeras genom att knytas till inkomstbasbeloppet. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr, varav mark kr och byggnad kr. Inkomstskatt Skatteverket har ändrat reglerna för hur ränteintäkter skall beskattas. Ränteintäkter skall inte tas upp för beskattning till den del som hör till föreningens fastighet. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 7 och 28 maj 2012 och påföljande styrelsekonstituering bestått av följande ledamöter: Alve Nordström Benny Bjerrehus Radisa Savic Veronika Brcan Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant rdförande Sekreterare Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av Benny Bjerrehus, Alve Nordström var för SIg Revisor Föreningsvalda revisorer är Lars-Erik Nygren, ordinarie, och Leif-Åke Nilsson, ordinarie. Valberedning Valberedningen har bestått av Ann-Kristin Nordström, Kristina Nilsson och Karin Stanley. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket den 8 november 2010.

7 4(12) Förslag till vinstdisposition Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst årets förlust disponeras så att till yttre fond avsätts i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

8 5(12) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning RÖRELSENS KSTNADER Reparationer och underhåll Driftskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivningar övrigt Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA PSTER Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA PSTER Extraordinära kostnader Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT

9 6(12) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Fastighetsförbättringar Mark Markanläggning Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar msättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto förvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 7(12) Balansräkning Not EGET KAPITAL CH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Insatskapital Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter la Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 8(12) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oförändrade järnfört med föregående år. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. I balansräkningen redovisas avräkningskonto hos förvaltare som en kortfristig fordran. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är kr. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper En ny progressivavskrivningsplan har upprättats under räkenskapsåret. Avskrivning sker över 100 år. Markanläggningen avskrives 5 % per år. Noter Hyresintäkter Hyra garage/carport Hyra parkering

12 Brf Strandängen 2 i Arlöv 9(12) 1 Driftskostnader Fastighetsskötsel Snöröjning/sandning Städning entreprenad El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV IBredband Förbrukningsmaterial Städdag/ Aktivitet Förbrukningsinventarier Il l Administrationskostnader Kreditupplysning Revisionsarvode Arvode förvaltning Föreningsavgifter Telefon & porto IT -kostnader Övr administrationskostnader Revisionsarvode lekman Arvode valberedning Representation, avdr F örvaltning extra debitering Föreningskostnader Inkasso- och KFM-avgifter o l l 500 l Personalkostnader Övriga löner Bil-och reseersättni Sociala kostn arvode Styrelsearvode Telefonersättning l

13 10(12) 4 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden byggnad Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Markanlängging Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

14 11(12) 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel-TV Upplupna räntebidrag Förvaltningsarvode Försäkring Eget kapital Inbetalda Yttre rep. Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Arets resultat Belopp vid årets utgång Skulder till kreditinstitut Nordea, ffd , ränta 2,394 %, rörligt Nordea, ffd , ränta 4,51% SBAB, ffd , ränta 4,27 % Handelsbanken ffd , ränta 2,93 % Handelsbanken ffd , ränta 2,28 % Avgår kortfristig del, nästa års amortering Övriga skulder Avräkning lagstadgade sociala avgifter 664

15 12(12) 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter El Uppvärmning Upplupna revisionsarvoden & valberedning Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader Upplupna styrelsearvoden DI S- 0",;-6 c.. Arlöv den k ~ J Vl~~oQm rdförande ~.~, Radisa Savic Ledamot Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den ~~~~ \ Lars-Erik N~~~ ~ Revisor l4-~ ~~ Leif-Åke Nilsson Revisor

16 Revisionsberättelse - Brf Strandängen 2 i Arlöv rg nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Stranoängen 2 i Arlöv för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisnings lagen tillämpas vid upprättande av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revi- SIn. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innebär att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsen tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet hart vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid mot bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller foreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund for våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerarforlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Arlöv den 6 maj 2013 \ \~~,~ \ '-...,1 '_~ Lars-Erik Nygren -. Revisor Leif-Åke Nilsson Revisor

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING

BRF GANDALF, UPPSALA. Org nr 769603-9366 ÅRSREDOVISNING BRF GANDALF, UPPSALA Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Styrelsen för Brf Gandalf, Uppsala, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer