Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv för. Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret"

Transkript

1 o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret _._-_.- --_._-~=

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter 7 Tilläggsupplysningaro noter med Redovisningsprincipero bokslutskommentarer 8 Revisionsberättelse 13 Förklaringar A-Ö 14

3 Dagordning vid ordinarie Föreningsstämma Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande vid stämman. 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet. 6. Fråga om stämman blivit ibehörig ordning utlyst. 7. Fastställande av röstlängd. 8. Föreningens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Beslut om resultatdisposition. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Arvode åt styrelsen. 14. Arvode åt revisorer. 15. a. Val av styrelseledamöter. 15. b. Val av styrelsesuppleant. 16. Val av revisorer och revisorsuppleant. 17. Val av valberedning. 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärende enligt 19 i stadgarna. 19. Stämmans avslutande Styrelsen för Brf Strandängen 2 iarlöv

4 7696] 0-958] 1(12) Styrelsen för Brf Strandängen 2 iarlöv, Burlövs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningens fastighet består av 36 bostadslägenheter i två flerfamiljshus. Lägenhetsfördelning. 6 st 2 rum och kök 20 st 3 rum och kök 10 st 4 rum och kök Den totala lägenhetsytan är kvm, och tomtytan är kvm. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Folksam genom Riksbyggen. Styrelseansvar ingår i försäkringen Fastighetens tekniska status Underhållsfond Avsättning till fond för yttre underhåll av föreningens hus har skett enligt av styrelsen godkänd underhållsplan. Fastighetsförvaltning I Omförhandlingar av avtalen med Riksbyggen har resulterat i nya avtal med lägre kostnader. Det är tvåårsavtal med möjlighet till uppsägning om alvtalet inte följs. Nytt avtal med Liisas entremattor ang. mattor i våra trapphus. Detta innebär ca 40% bättre pris. Avtalet med Björkmans mattor har upphört. Styrelsen har tecknat serviceavtal med EON för fjärrvännen vilket innebär årlig tillsyn och genomgång. Serviceavtalet med Thyssen Krupp ang. hissar kvarstår. Avtal med P. Larssons maskintjänst ang. snöskottning, tecknat 20 l 0, är ett säsongsavtal gemensamt med Strandängen l. Avtalet med Ångpanneföreningen ang. hissarnas säkerhet är löpande.

5 2(12) Omförhandling av avtalet med UBC har sänkt den årliga kostnaden med ca SEK. Föreningen har stora lån på Nordea. Ett är bundet och ett är rörligt. Det rörliga har omförhandlats i olika omgångar efter ränteuppgångar. Vi har flyttat ett rörligt lån till SBAB och bundit det på 4 år. Bindningstiden löper till Räntan på detta lån var den 31 december ,35 %. När föreningen öppnat sparkonto i SBAB år 2011, erhålles bonus och räntan blir då 4,27 %. Föreningsfrågor Föreningen hade den 31 december medlemmar fördelade på 36 lägenheter. Under året har 3 överlåtelser skett till ett snittpris av kr per kvm. Styrelsen har under 2010 genomfört femton styrelsemöten, tio avtalsrnöten med olika parter, en ordinarie årsstämma samt två extra årsstämmor i mars och juni 2010 angående ändring av stadgarna. Föreningen har genomfört några gemensamma aktiviteter. * Nämnas kan en trevlig gemensam gårdsstädning och grilldag den 11juli, Skånes varmaste dag, 34,7 grader enligt metrologema. Drygt 30 personer deltog. * En gemensam kräftskiva den 4 september. Drygt 35 personer deltog. * Julkaffe med dopp och ljus i våra granar hade vi som gemensam aktivitet sista söndagen i november Mellan personer deltog både sittande och stående i styrelserummet. Två nya cykelställ har inhandlats och placerats på gårdssidan. Nyckeltal Genomsnittlig skuldränta % Lån per kvmbostadsyta, kr vid årets utgång Lån i förhållande till taxeringsvärde % Fastighetens belåningsgrad % Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm ,46 Il ,9 43, , ,18 42, ,08 Il ,28 42, Föreningens ekonomiska ställning Föreningens fastighetslån uppgick vid årsskiftet till kr. Under året har lån från Nordea lösts och nytt lån har tecknats hos SBAB. Villkor för lånen återfinns i notförteckningen. Föreningen har den 24 april 2007 av Länstyreisen beviljats räntebidrag. Bidraget är baserat på ett bidragsunderiag om kr och bidragsandelen har under varit 7 % vilket gett ett räntebidrag på kr. Under 20] 1 kommer bidragsandelen att sjunka till 4 % vilket ger ett räntebidrag på ca kr. Räntebidraget har avvecklats successivt och betalas ut sista gången år 2011.

6 Brf Strandängen 2 iarlöv 3(12) Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Föreningen har åsatts värdeår Enligt nu gällande bestämmelser om kommunal fastighetsavgift är fastigheten helt befriad från avgiften avseende bostäder fr o m l-o l. Detta gäller under fem år och därefter blir fastigheten belagd med halv avgift under ytte1igare fem år. Från och med 2018 blir fastigheten belagd med full kommunal fastighetsavgift. För närvarande är avgiften l 277 kr per bostadslägenhet. Avgiften kommer årligen att indexeras genom att knytas till inkomstbasbeloppet. Fastighetens taxeringsvärde var vid räkenskapsårets utgång kr, varav mark kr och byggnad kr. Inkomstskatt Skatteverket har ändrat reglerna för hur ränteintäkter skall beskattas. Ränteintäkter skall inte tas upp för beskattning till den del som hör till föreningens fastighet. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 10 juni 2010 och påföljande styrelsekonstituering bestått av följande ledamöter: Alve Nordström Benny Bjerrehus Senan Rasoul Radisa Savic Veronika Brcan Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ordförande Föreningens finna tecknas förutom av styrelsen, av Benny Bjerrehus, Alve Nordström och Senan Rasoul var för sig Revisor Föreningsvalda revisorer är Lars-Erik Nygren, ordinarie, och Leif-Åke Nilsson, suppleant. Extern revisor är Peter Cederblad, KPMG. Valberedning Valberedningen har bestått av Ann-Kristin Nordström och Ann-Marie Iorizzo. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket den 8 november 2010.

7 4(12) Förslag till vinstdisposition Till förfogande för föreningens föreningsstämma står: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till yttre fonden reserveras i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

8 5(12) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Hyresintäkter l Summa nettoomsättning ~ RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll Dri ftskostnader Administrationskostnader.) " Personalkostnader Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning byggnad Avskrivningar övrigt -856 O Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter O Summa kapitalnetto RESUL T AT EFTER FINANSIELLA POSTER Inkomstskatt ARETS RESULTAT

9 ] 6(12) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materi ella anläggn ingsti Ilgån gar Byggnad Mark Markanläggning 6 ]6254 O Pågående arbete O Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto förvaltare ] Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Brf Strandängen 2 j Arlöv 7(12) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Insatskapital Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resu Itat Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder O 7140 Övriga skulder JO Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter J ] Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 8(12) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. I balansräkningen redovisas avräkningskonto hos förvaltare som en kortfristig fordran. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är Okr. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp vann ed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper En ny progressivavskrivningsplan har upprättats under räkenskapsåret. Avskrivning sker över 100 år. Markanläggningen avskrives 5 % per år. Noter 1 Hyresintäkter Hyra garage/carport Hyra parkering

12 Brf Strandängen ] 2 i Arlöv 9(12) 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel ] Snöröjning/sandning Städning entreptenad El ] 932 Uppvärmning 34] Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel- TV/Bredband Förbrukningsmaterial Städdag/ Aktivitet 532 O Lokalhyra 400 O Administrationskostnader Kreditupplysning Revisionsarvode Arvode förvaltning Fören ingsavgifter ] Gåvor O 50 Kronofogdeavgifter O Telefon & porto I'Ivkostnader Övr adm inistrationskostnader Styrelsearvode Ek.f6rv.,uppdrag utöver avtal O 1350 Representation, avdr 2311 O Personalkostnader Övriga löner Bil-och reseersättni Sociala kostn arvode Löner fastighetssköt 2000 O Telefonersättning J 500 O

13 10(12) 5 Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden byggnad Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Markanlängging Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffuingsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivninga r Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde O O -856 O -856 O O 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel-TV Upplupna räntebidrag Förvaltningsarvode Entremattor Försäkring O O 56683

14 Il(12) 8 Eget kapital Inbetalda Yttre rep. Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Arets resultat Belopp vid årets utgång Skulder till kreditinstitut Nordea, ffd , ränta 2,394 %, rörligt Nordea, ffd , ränta 4,37% Nordea, rörligt Avgår kortfristig del, nästa års amortering SBAB, ffd , ränta 4,35 % O O Övriga skulder Skatt arvode Avräkn. lagst. soc Il Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter El Uppvärmning Arvode ekonomisk förvaltning Upplupna revisionsarvoden Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda intäkter Sophämtning Besiktning AF Övriga upplupna kostnader O O O O

15 12(12) Arlöv den ~u Alve Nordström ~;;S1 ~ Radisa Savic ~a Veronika Brcan Senan RasouI Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse Peter Cederblad Auktoriserad revisor har lämnats den \ [\\\,\\\~,\,.. ~ / i'v"\)l~~,,~ Lars-Erik Nygren Föreningsvald revisor

16 Förklaringar Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstiiigången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser Ataganden för föreningen, som i balansräkningen ej finns med bland skulderna. Borgensförbindelser är ett exempel på ett sådant åtagande. Avskrivning byggnader Fördelning på flera år av anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång så att detta i sin helhet inte belastar ett enda års resultat. Avskrivningstiden baseras på anläggningstillgångens livslängd och nyttjande. Avskrivning kan ske efter annuietetsmetoden eller som rak avskrivning. Den årliga avskrivningen påverkar resultaträkningen som en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen som gjorts sedan föreningen bildades. Bränsletillägg Om uppvärmningen inte ingår i årsavgiften, är detta en separat avgift som skall motsvara kostnaderna för uppvärmningen av föreningens hus. Tillägget fördelas efter varje lägenhets storlek eller annan lämplig fördelningsgrund och skall erläggas månadsvis av föreningens medlemmar. Fond för inre underhåll I de fall styrelsen inte beslutat annat skall årliga avsättningar göras till bostadsrättshavarnas individuella underhållsfonder. Dessa medel disponeras av bostadsrättshavarna för underhåll och förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resultaträkning som en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar summan av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde bostadsrättshavarens fondbelopp lämnas i samband med aviseringen varje kvartal. Fond för yttre underhåll Enligt föreningens stadgar ska årliga avsättningar göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden får utnyttjas för större yttre repartlonsoch underhållsarbeten. Kostnadsnivån för underhåll av föreningens fastighet (underhållsplan bör finnas) och från A-Ö och behovet att värdesäkra tidigare fonderade medel påverkar storleken på det belopp som avsätts. Den årliga uttaget påverkar resultaträkningen som en kostnad. Kortfristiga skulder Skulder som föreningen i regel måste betala inom ett år. Likviditet Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap, alltså förmågan att betala sina skulder i rätt tid.god eller dålig likviditet bedöms genom förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Om omsättningstillgångama motsvara eller är större än de kortfristiga skulderna anses likviditeten god. Långfristiga skulder Skulder som föreningen ska betala först efter ett eller flera år. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar är likvida medel och tillgångar som mycket snabbt kan omvandlas till kontanter. Räntebidrag Ett statligt bidrag som minskar föreningens räntekostnader på lån på ex.vis ombyggnader. Soliditet Betyder långsiktig betalningsförmåga. Att en förening har hög soliditet innebär att att den har stort eget kapital ink!. föreningens rep.fond i förhållande till skulderna. Specialutlåning Konto för likvida medel som ger högre ränta än kassakontot tackvare att utlåning kan ske på längre sikt. Ställda panter Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. Arsavgift Föreningens viktigaste och största inkomstkälla. Arsavgiften är medlemmarnas årliga tillskott av medel som används till de löpande kostnaderna och stadgeenliga avsättningarna. Månadsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grundavgifter och erläggs månadsvis i förskott.

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370

Årsredovisning. Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Årsredovisning Brf Folkungarna 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 714800-0370 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536

BRF MÄLARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2001 ÅRSREDOVISNING. Brf Mälarstrand 2 716405-7536 BRF MÄLARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Brf Mälarstrand 2 716405-7536 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Mälarstrand 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer