BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55"

Transkript

1 BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information :30 Rådhuset i StaffanstoTp, lokal Bjällerup A Nino Vidovic Företrädare för Moderaterna och Staffanstorpspartiet träffas den 7 februari 2013 klockan i lokal Lilla Cafeterian, 1 vån. Den socialdemokratiska gruppen träffas den 7 februari 2013 klockan i lokal Knästorp A, 1 vån. Dagordning 1. Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Presentation av ny produktionschef Föredragande: Anki Stierna ca 18:40 4. Information om "den nya skolan" Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55 5. Sammanträdesdatum 2013 Föredragande: Nino Vidovic 6. Ansökan från Solstrålen gällande extra bidrag 2013 Föredragande: Inga-Britt Henriksson Handlingar: Bunau , 9

2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 2(2) DATUM: Priser och stipendier Föredragande: Nino Vidovic 8. Infonnation om gruppen för skolanalys Föredragande: Nino Vidovic Handlingar: Minnesanteckningar och Infonnation om skolinspektionens pågående tillsyn Föredragande: Inga-Britt Henriksson och Jens Jording 10. Infonnation om bamomsorgskö Föredragande: Inga-Britt Henriksson 11. Redovisning av delegationsbeslut Handlingar: Bunau , och Redovisning avanmälningar m m

3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(15) XX Fastställande av tid och plats tör justering av protokollet Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(15) DATUM: XX Godkännande av föredragningslistan Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(15) DATUM: XX 2013-BUN-XX Presentation av ny produktionschef Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 7(15) DATUM: XX 2013 BUN-XX Information om "den nya skolan" Ordförandens signatur Justerandes signatur Uldragsbeslyrkande

7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(15) DATUM: XX 2012 BUN-XX Sammanträdesdatum 2013 Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Med ändring av nämndens beslut , 80, ska istället barn- och utbildningsnämnden avhålla egna möten under resterande 2013: Måndagen 4 mars, kl , Onsdagen 24 april, kl , Måndagen den 3 juni, kl 18.30, Tisdagen den 8 oktober, kl 18.30, Tisdagen den 5 november kl och Måndagen den 16 december kl Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(15) XX 2013-BUN-4 Ansökan från Solstrålen gällande extra bl 2013 Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 9(10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: BUN-4 Ansökan från Solstrålen gällande extra bidrag 2013 Beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att bevilja Solstrålens förskola extra bidrag med kr för år Utgiften för extra bidrag enligt första att-satsen ska finansieras inom ramen för barn- och utbildningsnämndens budget för förskoleverksamhet. Kort sammanfattning Utbildningsstrateg Inga-Britt Henriksson föredrar i ärendet. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att bevilja Solstrålens förskola extra bidrag med kr för år Utgiften för extra bidrag enligt första att-satsen ska finansieras inom ramen för barn- och utbildningsnämndens budget för förskoleverksamhet. Beslutsgång Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bifaller förslaget. Ordförandens signatur /t;;v: Justerandes signatur /if'" '/' Utdragsbestyrkande

10 Staffanstorp Hyresbidrag (Komplettering) När vårt "extra hyresbidrag" på 200 OOOkr/år går ut nu till årsskiftet blir konsekvenserna så stora att vi inte kan fortsätta bedriva verksamhet. Konsekvenserna for oss blir att fast vi har full belagt med barn så täcker inte det våra hyreskostnader på långa vägar. I dagsläget(nya siffror 2012) får vi(om vi har fullbelagt alla 12 mån) kr x 55 barn= kr och vår vcrkliga hyreskostnad är kr vilket gör en diff. på ca 291 OOOkr/år. Detta året har vi tagit in 2 extra barn for att täcka en del av hyreskostnaden. Ska vi ta in ytterligare barn måste vi anställa mer personal och då blir vinsten per barn marginell. Vårat bokslut for (vi har räkenskapsår sept - aug) slutade på en vinst med 2 314,89 Även om vi har små barngrupper så är vi bara två pedagoger/grupp så totalt sett har vi många barn per anställd. Har varit i kontakt med hyresvärden(lifra) och de var väldigt bestämda med att det var den gällande hyran som gäller så länge avtalet är och det går ut Jag har på alla tänkbara sätt vridit ut och in på vår verksamhet och gjort allt jag kunnat och min fantastiska personal hjälper till med uppgifter utöver sitt ordinarie som Lex. kökssysslor. Som jag ser det kan vi inte konkurrera med de andra forskolorna på samma villkor om inte vi får täckning for hyran(eller i alla fall den hjälp vi får idag) och då kan vi helt enkelt inte fortsätta bedriva vår verksamhet. Skickar även med den nya budgeten där ett hyresbidrag är inräknat får att det ska gå runt. Ulrika Forsgren Förskolechef Solstrålens Förskola

11 Solstrålens Förskola Resultatbudget R:ikenskapsår: Benämning Budgeterat Förskolepeng Kommunen Förskolepeng Föräldrar Erhållna stat bidrag Erhållna kom bidrag Hyresbidrag Extra hyresbidrag Övriga erhållna bidrag Admin.tillägg Övriga ersättningar och intäkter(momskonto) Medlemsavgifter Inköp materiel och varor (mat) Lokalhyra El hyrd lokal Städning, renhållning hyrd lokal Reparationer hyrd lokal leasing av inventarie Förbrukningsinventarier Lekmaterial Förbru kningsmaterial Förbrukning lekmaterial Utflykter, teaterbesök mm Arbetskläder o skyddsmtrl Reparation och underhåll Resekostnad Annonsering Rekiamtrycksaker Repr avdr.gill Repr ej avdr.gill Kontorsmaterial Telefon Mobiltelefon Radio o TV licens Porto Företagsförsäkri ngar Red ovi sningstjänster IT-tjänster Bankkostnader Tidningar, facklitteratur Föreningsavg avdr gill Föreningsavg ej avdr gill Övr avdr gill kostnader Lön tjänsteman Sem lön tjänsteman Kollektiv pensionförsäkring Indiv pensionsförsäkring Arbetsgivaravgift Löneskall AMF enl avtal Utbiidning Sjuk-och hälsovård Intern representation Intern representation ej avdr gill Övr personalkostnader Erhållna bidrag och ersättningar för personal Ränteintäkter Resultat S s S kr

12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(15) DATUM: XX 2013-BUN-XX Priser och stipendier Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(15) DATUM: XX 2012-BUN-1 Information om Gruppen för skolanaly Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

14 Minnesanteckningar Grupp tör skolanalys Plats och tid: Rådhuset Staffanstorp, lokal Esarp Tisdagen den 18 dec kl Närvarande: Nino Vidovic, Pierre Sjöström, Henrik Lethin, Max Jörgensen, Annika Nerd, Inga-Britt Henriksson, Jens Jording, Bengt Rohdin, Anki Stierna. 1 Föregående mötes minnesanteckningar Inget att tillägga 2 Uppföljning av mandatperiodsbeställningen Inget att tillägga 3 Lärmiljöer, återkoppling Bemanning och volym planeras på Centralskolan just nu och ombyggnaden av skolan är i gång. Flödesbeskrivning av eleverna i kommunen ska tas fram av Bengt Rhodin i januari. 4 Statlig satsning på förstelärare och lektorer, återkoppling Jens informerar att man arbetar gemensamt i hela Skåne i förvaltningsgruppen för att ta fram gemensamma kriterier för förstelärare och lektorer. Förhoppningsvis finns mer information efter nästa förvaltningschefsmöte eller SSSVmöte, Jens återkopplar vid nästa möte. 5 Sommarskola, återkoppling Bengt Rohdin informerar följande: Frågan har diskuterats i rektorsgruppen. Syftet kan sammanfattas som att totalt öka måluppfyllelsen i förhållande till kunskapskraven. Målgruppen kan dels vara elever som behöver mer tid än vad som erbjuds under skoldagen, dels de som riskerar att tappa redan förvärvade kunskaper under t.ex sommarlovet (de som nyss knäckt Postadress 24580STAFFANSTaRP Hemsida Telefon Telefax BG PG arg nr

15 2(5) läskoden eller behöver befästa det senast inlärda) samt elever som behöver längre startsträcka inför skolstarten, t.ex nyanlända barn. Formen för sommarskola/läxhjälp bör anpassas efter målgruppen. De elever som behöver mer tid för att nå målen, behöver läxhjälp och stöd under hela läsåret. Kanske behöver detta kompletteras med kommungemensam sommarskola. Detta bör i så fall lämpligen anordnas mellan åk 7-8 eller åk 8-9. Inte efter år 9 enbart för att nå behörighet till gymnasiet. För elever som behöver befästa sina kunskaper kan läxhjälp på fritidshemmen under loven vara en möjlighet. Tankar lyftes även om att exempelvis gymnasieelever med handledning av behörig lärare kan ge läxhjälp till yngre elever som sommarpraktik. Bibliotekspersonal, fältgruppen, socionom i skola mil skulle också kunnas tänkas bidraga med resurspersoner. Digiteket kan vara en form av resurs i lärandet med fokus på tidig läsutveckling för alla barn. Hltr går vi vidare? Gruppen fastslår utifrån vad som redovisats att ett huvudmål bör vara att skapa mer tid tillsammans för elever och lärare i form av kontinuerlig studieverkstad/läxhjälp varje vecka, Detta måste organiseras på varje skola utifrån de behov som finns. Jens, Inga-Britt och Bengt tar fram ett förslag på utformning och beslut till BUN 25 feb. Bengt Rohdin informerar rektorerna för F-5 skolorna att de ska redogöra för aktuell status för läxhjälp mm på skolanalysgruppens nästa möte den 22 jan. Sommarskola/ferieskola - beslut om fortsatt utredning med tonvikt på utformning, kostnadsmässigt och organisatoriskt (syfte, målgrupp, tid) och konsekvenser. Jens och Inga-Britt återkopplar 25 feb. 6 Rapport resultat åk 9 ht 2012 Tidpunkten är några dagar för tidig för att exakta betygssiffror ht2012 ska kunna lämnas av rektorerna. De har ännu ej gjort några utförliga analyser av materialet och angivna värden ska därför tolkas som preliminära. Viktigt att notera att meritvärdena inte är fullt ut jämförbara med slutbetyg i åk 9 då en viss ökning sker kontinuerligt fram tills slutbetyget ges. Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon BG PG Telefax Orgnr

16 3(5) Hagalidskolan I Kerstin lakobsson och Sophie Rogver Genomsnittligt meritvärde ht 2012 i åk 9: 215p (flickor 217,4p/ pojkar 212.7p). För elever som riskerar att inte uppnå E i betyg genomförs mentorssamtal och extra stödinsatser för de elever som behöver det. Förstärkta insatser i matematik vilket är det ämne som eleverna har mest bekymmer med. Flest F finns dock i idrott där 4 av 98 elever i åk 9 riskerar F. Prognos vt 2013: av 98 elever (ca 95%) kommer att vara behöriga till gymnasiet i vt Åk8 Generellt sett lite sämre studieresultat. Medelbetyget just nu ligger på 150,6 (obs! exkl betyg i två ämnen som tillkommer senare). Elever med större sociala problem får extra stöttning/undervisning i Hagalidskolans "Downhome". Nya betygssystemet: Hela betygsskalan A-F används för alla årskurser vid behov. Lärarna har haft mer arbete än vanligt med betygssättningen eftersom nu även eleverna i åk 6 ska ha betyg för första gången, men lärarna har ändå uppfattats som trygga i sitt arbete. Uppfattningen är däremot att föräldrarna behöver informeras ytterliggare om nya betygssystemet för att undvika missförstånd kring betydelsen av de olika stegen i betygsskalan. Övrigt: Varje onsdag eftermiddag finns läxhjälp{itf för alla eleverdär de får stöttning i det ämnet som de behöver. Centralskolan I Anne Björke-Nilsson Genomsnittligt merilvärde ht 2012 i åk 9: 202p 83% av eleverna är i nuläget behöriga till gymnasiet. 11 av 65 elever har inte att fått godkänt ännu j sv, ma eller eng. Ett fåtal elever med särskilt svaga betyg har stor negativ påverkan på betygssnittet. Prognos vt 2013: 59 av 65 elever (91 %) kommer att vara behöriga till gymnasiet i vt Åk8 Fler elever än normalt med låga studieresultat. 18% riskerar att få F eller streck i betyg Umf 8 % av eleverna i åk 8 förra året). Genomsnittligt meritvärde i åk 8 är 151 p. Postadress STAFFANSTORP Hemsicla Telefon HG PG Telefax Org nr

17 4(5) Matematik och kemi är de ämnen som eleverna har mest svårigheter med. Många elever är studiemotiverade, men sociala faktorer inverkar negativt. Prognosen för eleverna i åk 6 och åk 7 är i nuläget bättre än för åk 8. Övrigt: Skolans använder alla extraresurser för eleverna ute i klasserna. Alla elever är inkuderade i klasserna. Skolan har kontinuerlig kontakt med föräldrarna angående studieresultat och skolsituatian. Hjärupslundsskolan lionas PaImqvist-Svensson och Eva Ek Liten årskull 9:or. Genomsnittligt meritvärde ht 2012 i åk 9: 230p 3 elever når i nuläget inte når målen i samtliga ämnen. Prognos vt 2013: 2 elever kommer inte att nå målen i samtliga ämnen. Prognos drygt 95% behöriga. Åk8 Lärarna satt totalt 30 F-betyg i olika ämnen (imf med 12 föregående läsår. Eleverna fick då blockbetyg i SO, d.v.s färre betyg, så antalet bedöms vara likvärdigt) Genomsnittligt meritvärde i åk 8 är ca 220p. Nya betygssystemet: Lärarna har varit osäkra i betygssättningen för åk 6, särskilt i SO ämnen som man inte hunnit arbeta med i någon större omfattning ännu. Alla betygsstegen från A-F används vid behov i alla årskurser. Övrigt: Målet är alltid 100% måluppfyllelse och att alla utvecklas efter sin förmåga. En effekt av skolans goda rykte är att flera elever med neuropsykiatriska funktionshinder aktivt har valt Hjärupslund. 7 Mötestider 2013 Gruppen fastställer mötestider för första halvåret enligt följande: 22 jan feb april maj juni (resultat F-S) (betygsresultat 6-9) Posladress 24580STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Orgnr

18 5(5) 8 Systematiskt uppföljningsarbete för grundskolan. Excel-matris för systematisk uppföljning skall bearbetas vidare på arbetsmöte den 11 januari med Jens, Inga-Britt, Bun-presidie. Återkoppling, nästa möte ianalysgruppen. 9 Summering och uppdrag till nästa möte Kommande möten: 22 januari k1b-12 Rapport status läs/skriv F-5 skolorna, Rektorer. - Arbete (processen) kring tidig läs- och skrivutveckling. - Arbete (processen) med Nya sprbket lyfter. - Redovisa hur skolan erbjuder läxhjälp (eller motsvarande). Profilklasser, återkoppling (Jens Jording) Lärarlegitimationer/behörighet, status (Bengt Rohdin) Systematiskt uppföljningsmöte i grundskolan, återkoppling Gens Jording, Inga-Britt Henriksson) Februari Redovisning av statistik på hemsidan - vilka variabler (Mattias Torsen) Utbyte mellan skola och omvärld/arbetsliv Sommarskola/ferieskola Gens Jording, Inga-Britt Henriksson) April Redovisning av statistik på hemsidan - Tekniska förutsättningar (Mattias Hedenrud/Mattias Torsen) Fasta punkter Uppföljning mandatperiodbeställning Lärmiljöer, status (Inga-Britt Henriksson) Karriärtjänster, statlig satsning Gens Jording) Camilla Nilsson, Utbildningssamordnare Posladress 24580STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

19 Minnesanteckningar Grupp tör skolanalys Plats och tid: Rådhuset Staffanstorp, lokal Esarp Tisdagen den 22 jan kl Närvarande: Nino Vidovic, Max Jörgensen, Pierre Sjöström, Annika Nerd, Jens Jording, Bengt Rohdin, Anki Stierna, Maria Heimer 1 Föregående mötesprotokoll Inget att tillägga 2 Uppföljning av mandatperiodsbeställningen Inget att tillägga 3 Länniljöer, återkoppling Utgår detta möte. 4 Statlig satsning på förstelärare och lektorer, återkoppling Inget att tillägga 5 Lärarlegitimationer/behörighet, status Inga nya datum eller ny information från skolverket. 6 Rapport resultat åk f-s ht arbete kring tidig läs- och skrivutveckling,status -arbete med Nya språket lyfter, status -redovisning av arbete med läxhjälp (eller motsvarande) Anneroskolan Christina DIen: F-l klasserna är i samma lokaler som Annero förskola. På skolan finns rena årskurser 2-5. Christina förordar skolans organisation och samarbetet är tätt mellan förskolan och skolan. Eleverna är på väldigt olika nivåer när de börjar skolan. Arbete med läs och skrivprocessen på skolan är det viktigaste och här läggs grunden. Redan i förskolan försöker man fånga barnens intresse för läsning och det skrivna språket. Det viktiga är att barnen känner att Postadress Hemsida Telefon BG STAFFANSTORP PG Telefax Org nr

20 2(7) sraffanstorps de duger och inte känner misslyckande. Arbetsmetoder är språklekar, rim och ramsor iförskoleklassen, Trulle och skrivdans. De större skolbarnen läser för förskolebarnen. Skolan har 16 ipads som används ipads i lästräningen och även i modersmålsträningen. Skolan har två specialpedagoger som redan i förskoleklassen gör prognoser och tester på eleverna. Om läs- och skrivsvårigheter upptäcks arbetar man speciellt med dessa barn och vid behov tas hjälp av logoped eller specialpedagog från RC Christina alen påpekar dock att det också är viktigt att man har föräldrarna med sig. Upparbetade rutiner finns för arbete med barn som har åtgärdsprogram och stort fokus läggs på att alla ska nå så långt som möjligt. Pedagogerna arbetar även med speciella utmaningar för elever som har särbegåvning. Nya Språket lyfter knyter samman läs och skrivprocessen. Man använder det i alla årskurser. Just nu håller specialpedagogerna på att bedöma eleverna utifrån hur de läser och skriver en liten text för att få en enhetlig bedömning av eleverna. En rapport kommer att vara sammanställd i maj. Prognosen visar i nuläget att en del elever med diagnoser troligen inte kommer att uppnå godkänt resultat på de nationella proven under våren. Läxhjälp mm Läxhjälp erbjuds två dagar i veckan. Vissa elever har det i sitt åtgärdsprogram, några klasser har det på schemat. Annero hade även en extra skolvecka med specialpedagogen en vecka innan skolan startade i höstas, vilket man tycker gav positiv effekt. Eleverna har ungefär 3 läxor i veckan, glosor, läsning, skrivning. Det viktiga är att föräldrarna förstår hur viktig läsningen är för eleven. Kyrkheddinge skola Sara Th6ren: Förskoleläraren i f-klassen har ett bra samarbete med förskolan så att barnen som ska börja skolan knyter kontakt tidigt. l f-klassen arbetar man med Bornholmsmodellen - strukturerad språkinlärning, Trulle och andra språklekar. Eleverna läser böcker hemma som de sedan får ha bokprat om i skolande flesta eleverna som går i f-klassen i år kan redan läsa. Specialpedagogerna gör olika tester med eleverna i år 1 för att se vilka barn som kan behöva extra hjälp med språkutveckligen. Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

21 3(7) I år 1-3 arbetar eleverna dagligen med texter och skrivning i skolan. Läsläxor ges varje vecka. Material från Nya språket lyfter används i dessa årskurser. Eleverna i 3.an läser även för f-klassbarnen vilket är mkt uppskattat. Åk 4 har bokcirkel och 30 min läsning på schemat varje dag. Datorer och ipads används som ett stöd i undervisningen, särskilt för de elever som behöver extra stöd. Nya Språket lyfter: Sara Thoren uttrycker att det är viktigt att man tar sig tid att gå igenom materialet och arbetssättet i Nya språket lyfter så att hela skolan så småningom arbetar med samma modell. Läxhjälp mm Det erbjuds läxhjälp en gång i veckan dit alla eleverna kan komma. Det är väldigt populärt. Stanstorpsskolan Sara Thoren: Elevunderlaget väl spritt. Barn kommer från 17 olika förskolor. Klasslärarna har nära samarbete med specialpedagogerna I f-klassen arbetar man med Bornholmsmodellen. Läs och skrivutvecklingen ligger långt fram för de elever som börja i år 1. Stanstorp arbetar alltid i olika Tema i undervisningen. Läsning och skrivning tränas varje dag. Projektet Att skriva sig till läsning genomförs tillsammans med Digiteket. I projektet har skolan fått låna ett antal datorer. Pedagogerna skriver på flera bloggar och målsättningen är att eleverna ska ta över dessa. Läxhjälp mm Läxhjälp erbjuds tre dagar i veckan, då fritidspedagogerna hjälper de elever som behöver. Skolan har en läxpolicy; På Stanstorpsskolan ger vi läxor som ett moment i barnens arbete för att befästa kunskaper, träna studieteknik och öva upp läsfdrmågan. För att eleverna skall känna att de klarar av att ta ansvar fdr sin hemuppgifter, bör arbetet inta ta mer än 30 minuter i anspråk av fritiden per dag. Vi strävar efter att göra läxorna individanpassade. Pedagogerna skriver veckobrev men informerar även via bloggar så att föräldrarna vet vilka läxor eleverna har. Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr ]7

22 4(7) Bråhögskolan Anne Björke Nilsson /Cia Duwa: Ansvariga lärare har börjat använda Nya språket lyfter. En sammanställning av resultaten på skolan ska lämnas till Digiteket. Måluppfyllelsen är i nuläget lite lägre i svenska men högre i SO och NO ämnen vilket de båda anser lite märkligt då det bryter mönstret. Ledningen är ny på skolan och en mer initierad redogörelse får därför lämnas vid nästa uppföljningstillfälle. De anser dock att stödåtgärder behöver sättas in omgående och särskilt kunskaperna i svenska uppfattar man behöver förstärkas i de lägre åldrarna. Läxhjälp mm Läxhjälp i form av extra stöd i svenska finns i år 1 och erbjuds särskilt de elever som klassläraren anser behöver extra stöd. Läxhjälp har även funnits i år 2 och 4 under förra terminen. Rektorerna ser nu över fördelning av resurser, organisation och arbetssätt på skolan för att kunna hjälpa fler elever. Skolan har i nuläget många nya lärare i verksamheten. Man tycker att arbetet med Nya språket lyfter är ett bra stöd för pedagogerna. Ledningen anser att motivationshöjande åtgärder behöver sättas in för eleverna. Det är även viktigt att förbättra elevernas förståelse för målen i undervisningen. Hjämps skola Krister Åkesson: Nya Språket lyfter används i år 1-3. Skolan har bedömningsstödet NSL till alla pedagoger. Bedömningarna diskuteras bland pedagogerna för att komma fram till likvärdighet. Tidig läs och skrivutveckling är ett av målen i skolans arbetsplan. Bornholmsmodellen - strukturerad språkinlärning används. Vid behov sätter skolan in extra stöd av specialpedagogerna. Målet är att alla elever ska vara läskunniga när de slutar åk 1. Elever i år 1-2 ska läsa högt för en pedagog en gång per vecka, och i år 3-5 varannan vecka. Alla klasser har bokprat med skolbibliotikarien. Skolbiblioteket har lästerna och tävlingar för elever. Man har även bokpåsar och författarbesök. Skolan har två klassuppsättningar med datorer för skrivande i klassrummet. Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

23 5(7) Läxhjälp mm Läxhjälp erbjuds en timme i veckan samt möjlighet att göra läxor på fritids. Hjärups skola har dock även mer timplanetid, 400 min, än vad lagen kräver, vilket motsvarar 2 extra lektioner per vecka inom svenska, matematik och idrott. Borggårdskolan Marie-louise Lundquist Enligt rektorn har skolan just nu många språksvaga barn. Många barn på Borggårds förskola får hjälp hos logoped. Förskolan har en särskild språkavdelning för barn med språkstörning. När barnen kommer upp i förskoleklassen på skolan arbetas det mycket med rim och ramsor. Barnen testas också så att fokus läggs på rätt nivå. Pedagogerna har handledning av personal från Resurscentrum. Nya språket lyfter introducerades i oktober på skolan. Man arbetar med det i både förskoleklassen och år 1-3. Läxhjälp mm Läxhjälp erbjuds två dagar i veckan och brukar nyttjas av mellan 6 11 barn. Några elever gör även läxan på fritis. Det har funnits sommarskola något år tidigare för de elever som behövde det, det riktades då in på svenska, matematik och engelska. Detta kan komma igen om behov finns. Det finns tankar och ideer på bättre samarbete mellan förskolan och förskoleklassen. Man tycker att det varit positivt de läsår då förskolläraren följt med barnen från förskolan till förskoleklassen. Mellanvångsskolan/Tottarps skola Kerstin Levin Uppdrag språklyft är ett arbetsmaterial till Nya språket lyfter som används på båda skolorna. Tidig läs och skrivutveckling i f-klassen börjar med bokstavsinlärning där man utgår från leken och på så vis fångar eleverna intresse. Kopplingen mellan förskolan och skolan sker genom att förskolläraren i 5 årsgruppen följer med f-klassbarnen upp till förskoleklassen till skolan, vilket skapar en röd tråd i språkutvecklingen. l årskurserna 1-3 finns en fritidspedagog kopplad till varje klass, vilket gör att klasserna kan delas upp utifrån elevernas kunskapsnivå. Postadress 24580STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG rg Org nr

24 6(7) För nyanlända elever ger skolan extra undervisning i svenska under sommarlovet för att eleverna inte ska "tappa" språket. Även andra elever som behöver stöttning får detta. Under innevarande år har skolan testat att starta en liten undervisningsgrupp för sex elever med elever från åk 3-5 som har behov av extra stöd. Detta för att kunna individualisera undervisningen allt mer. Eleverna har olika diagnoser som asberger, ADD, autism och torette. Läxhjälp mm Läxhjälp förekommer i alla klasser varje vecka på båda skolorna och är öppet för alla som behöver. Skolans personal är positiv till läxor och tycker att det är en viktig studieteknik De elever som vill har möjlighet att göra läxorna i skolan. Allmän info NI/a Språket lt(fter Den 14 februari kommer pedagoger från olika skolor i kommunen att ha ämnesträffar för att ge varandra tips och erfarenheter och diskutera Nya språket lyfter. 7 8 Systematiskt uppföljningsarbete för grundskolan. Arbetet pågår och vi avvaktar även skolinspektionens rapport innan uppföljningsrutiner och uppföljningskriterier fastställs. Summering och uppdrag till nästa möte Kommande möten: 25 Februari 9-12 Redovisning av statistik på hemsidan - vilka variabler ska visas och varför vill vi ha just dessa Utbyte mellan skola och omvärld/arbetsliv Sommarskola/ferieskola (Jens Jording, Inga-Britt Henriksson) 3 April Redovisning av statistik på hemsidan - Tekniska förutsättningar (Mattias Hedenrud/Mattias Torsen) Postadress Hemsida Telefon 24580STAFFANSTORP Telefax BG PG Org nr

25 7(7) 2 Maj Juni 9-12 resultat F-S, betygsresultat 6-9 Fasta punkter Uppföljning mandatperiodbeställning Lärmiljöer, status (Inga-Britt Henriksson) Karriär~änster, statlig satsning (Jens Jording) CamiIIa Nilsson, Utbildningssamordnare Postadress 24580STAFFANSTORP kommunen 5taffanstorp.se Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(15) XX 2013-BUN-XX Information om skolinspektionens pågående tillsyn Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(15) DATUM: XX 2012-BUN-XX Information om barnomsorgskö Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

28 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 14(15) DATUM: XX Redovisning av delegationsbeslut Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

29 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(12) DATUM: XX Redovisning av delegationsbeslut Diarienr IAvs/Mot Skolverket dnr BUN : BUN BUN BUN BUN BUN BUN-l BUN-l BUN-l BUN-1O BUN-1O-S BUN-l0-S BUN-l0-S BUN-1O-S BUN-l0-S BUN-1O-S BUN-l0-S BUN-l BUN-1O BUN-1O BUN-l BUN-l BUN-l BUN-1l BUN-1l BUN-1!-80 Höörs kommun Humanistisk service barn och utbildning Lärarlyflet Il Demokratikonsult Samarbetspartner Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanstisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanstisk service barn och utbildning IRubrik Ansökan om statsbidrag tör lärlingsutbildning tör vuxna 2013 Delegationsbeslut - interkommunal ersättning till elever/barn frän andra kommuner Delegationsbeslut - interkommunal ersättning gällande gymnasial vuxenutbildning Ansökan/rekvi~bon av statsbidrag tör Lärarlyflet Il, hösten Avtal "Effektstudie av vuxenutbildning i Södra Skåne" Läsårstider läsåret 2013/2014 Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - justering av avgift Delegationsbeslut ~ justering av avgift Delegationsbeslut - justering av avgift Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdra9sbestyrkande

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer