BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55"

Transkript

1 BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Ordförande: Övrig information :30 Rådhuset i StaffanstoTp, lokal Bjällerup A Nino Vidovic Företrädare för Moderaterna och Staffanstorpspartiet träffas den 7 februari 2013 klockan i lokal Lilla Cafeterian, 1 vån. Den socialdemokratiska gruppen träffas den 7 februari 2013 klockan i lokal Knästorp A, 1 vån. Dagordning 1. Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Presentation av ny produktionschef Föredragande: Anki Stierna ca 18:40 4. Information om "den nya skolan" Föredragande: Anne Björcke Nilsson ca 18:55 5. Sammanträdesdatum 2013 Föredragande: Nino Vidovic 6. Ansökan från Solstrålen gällande extra bidrag 2013 Föredragande: Inga-Britt Henriksson Handlingar: Bunau , 9

2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 2(2) DATUM: Priser och stipendier Föredragande: Nino Vidovic 8. Infonnation om gruppen för skolanalys Föredragande: Nino Vidovic Handlingar: Minnesanteckningar och Infonnation om skolinspektionens pågående tillsyn Föredragande: Inga-Britt Henriksson och Jens Jording 10. Infonnation om bamomsorgskö Föredragande: Inga-Britt Henriksson 11. Redovisning av delegationsbeslut Handlingar: Bunau , och Redovisning avanmälningar m m

3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(15) XX Fastställande av tid och plats tör justering av protokollet Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

4 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(15) DATUM: XX Godkännande av föredragningslistan Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(15) DATUM: XX 2013-BUN-XX Presentation av ny produktionschef Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 7(15) DATUM: XX 2013 BUN-XX Information om "den nya skolan" Ordförandens signatur Justerandes signatur Uldragsbeslyrkande

7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(15) DATUM: XX 2012 BUN-XX Sammanträdesdatum 2013 Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Med ändring av nämndens beslut , 80, ska istället barn- och utbildningsnämnden avhålla egna möten under resterande 2013: Måndagen 4 mars, kl , Onsdagen 24 april, kl , Måndagen den 3 juni, kl 18.30, Tisdagen den 8 oktober, kl 18.30, Tisdagen den 5 november kl och Måndagen den 16 december kl Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(15) XX 2013-BUN-4 Ansökan från Solstrålen gällande extra bl 2013 Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 9(10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: BUN-4 Ansökan från Solstrålen gällande extra bidrag 2013 Beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att bevilja Solstrålens förskola extra bidrag med kr för år Utgiften för extra bidrag enligt första att-satsen ska finansieras inom ramen för barn- och utbildningsnämndens budget för förskoleverksamhet. Kort sammanfattning Utbildningsstrateg Inga-Britt Henriksson föredrar i ärendet. Förslag till beslut på sammanträdet Ordföranden Nino Vidovic (M): Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att bevilja Solstrålens förskola extra bidrag med kr för år Utgiften för extra bidrag enligt första att-satsen ska finansieras inom ramen för barn- och utbildningsnämndens budget för förskoleverksamhet. Beslutsgång Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bifaller förslaget. Ordförandens signatur /t;;v: Justerandes signatur /if'" '/' Utdragsbestyrkande

10 Staffanstorp Hyresbidrag (Komplettering) När vårt "extra hyresbidrag" på 200 OOOkr/år går ut nu till årsskiftet blir konsekvenserna så stora att vi inte kan fortsätta bedriva verksamhet. Konsekvenserna for oss blir att fast vi har full belagt med barn så täcker inte det våra hyreskostnader på långa vägar. I dagsläget(nya siffror 2012) får vi(om vi har fullbelagt alla 12 mån) kr x 55 barn= kr och vår vcrkliga hyreskostnad är kr vilket gör en diff. på ca 291 OOOkr/år. Detta året har vi tagit in 2 extra barn for att täcka en del av hyreskostnaden. Ska vi ta in ytterligare barn måste vi anställa mer personal och då blir vinsten per barn marginell. Vårat bokslut for (vi har räkenskapsår sept - aug) slutade på en vinst med 2 314,89 Även om vi har små barngrupper så är vi bara två pedagoger/grupp så totalt sett har vi många barn per anställd. Har varit i kontakt med hyresvärden(lifra) och de var väldigt bestämda med att det var den gällande hyran som gäller så länge avtalet är och det går ut Jag har på alla tänkbara sätt vridit ut och in på vår verksamhet och gjort allt jag kunnat och min fantastiska personal hjälper till med uppgifter utöver sitt ordinarie som Lex. kökssysslor. Som jag ser det kan vi inte konkurrera med de andra forskolorna på samma villkor om inte vi får täckning for hyran(eller i alla fall den hjälp vi får idag) och då kan vi helt enkelt inte fortsätta bedriva vår verksamhet. Skickar även med den nya budgeten där ett hyresbidrag är inräknat får att det ska gå runt. Ulrika Forsgren Förskolechef Solstrålens Förskola

11 Solstrålens Förskola Resultatbudget R:ikenskapsår: Benämning Budgeterat Förskolepeng Kommunen Förskolepeng Föräldrar Erhållna stat bidrag Erhållna kom bidrag Hyresbidrag Extra hyresbidrag Övriga erhållna bidrag Admin.tillägg Övriga ersättningar och intäkter(momskonto) Medlemsavgifter Inköp materiel och varor (mat) Lokalhyra El hyrd lokal Städning, renhållning hyrd lokal Reparationer hyrd lokal leasing av inventarie Förbrukningsinventarier Lekmaterial Förbru kningsmaterial Förbrukning lekmaterial Utflykter, teaterbesök mm Arbetskläder o skyddsmtrl Reparation och underhåll Resekostnad Annonsering Rekiamtrycksaker Repr avdr.gill Repr ej avdr.gill Kontorsmaterial Telefon Mobiltelefon Radio o TV licens Porto Företagsförsäkri ngar Red ovi sningstjänster IT-tjänster Bankkostnader Tidningar, facklitteratur Föreningsavg avdr gill Föreningsavg ej avdr gill Övr avdr gill kostnader Lön tjänsteman Sem lön tjänsteman Kollektiv pensionförsäkring Indiv pensionsförsäkring Arbetsgivaravgift Löneskall AMF enl avtal Utbiidning Sjuk-och hälsovård Intern representation Intern representation ej avdr gill Övr personalkostnader Erhållna bidrag och ersättningar för personal Ränteintäkter Resultat S s S kr

12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(15) DATUM: XX 2013-BUN-XX Priser och stipendier Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(15) DATUM: XX 2012-BUN-1 Information om Gruppen för skolanaly Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

14 Minnesanteckningar Grupp tör skolanalys Plats och tid: Rådhuset Staffanstorp, lokal Esarp Tisdagen den 18 dec kl Närvarande: Nino Vidovic, Pierre Sjöström, Henrik Lethin, Max Jörgensen, Annika Nerd, Inga-Britt Henriksson, Jens Jording, Bengt Rohdin, Anki Stierna. 1 Föregående mötes minnesanteckningar Inget att tillägga 2 Uppföljning av mandatperiodsbeställningen Inget att tillägga 3 Lärmiljöer, återkoppling Bemanning och volym planeras på Centralskolan just nu och ombyggnaden av skolan är i gång. Flödesbeskrivning av eleverna i kommunen ska tas fram av Bengt Rhodin i januari. 4 Statlig satsning på förstelärare och lektorer, återkoppling Jens informerar att man arbetar gemensamt i hela Skåne i förvaltningsgruppen för att ta fram gemensamma kriterier för förstelärare och lektorer. Förhoppningsvis finns mer information efter nästa förvaltningschefsmöte eller SSSVmöte, Jens återkopplar vid nästa möte. 5 Sommarskola, återkoppling Bengt Rohdin informerar följande: Frågan har diskuterats i rektorsgruppen. Syftet kan sammanfattas som att totalt öka måluppfyllelsen i förhållande till kunskapskraven. Målgruppen kan dels vara elever som behöver mer tid än vad som erbjuds under skoldagen, dels de som riskerar att tappa redan förvärvade kunskaper under t.ex sommarlovet (de som nyss knäckt Postadress 24580STAFFANSTaRP Hemsida Telefon Telefax BG PG arg nr

15 2(5) läskoden eller behöver befästa det senast inlärda) samt elever som behöver längre startsträcka inför skolstarten, t.ex nyanlända barn. Formen för sommarskola/läxhjälp bör anpassas efter målgruppen. De elever som behöver mer tid för att nå målen, behöver läxhjälp och stöd under hela läsåret. Kanske behöver detta kompletteras med kommungemensam sommarskola. Detta bör i så fall lämpligen anordnas mellan åk 7-8 eller åk 8-9. Inte efter år 9 enbart för att nå behörighet till gymnasiet. För elever som behöver befästa sina kunskaper kan läxhjälp på fritidshemmen under loven vara en möjlighet. Tankar lyftes även om att exempelvis gymnasieelever med handledning av behörig lärare kan ge läxhjälp till yngre elever som sommarpraktik. Bibliotekspersonal, fältgruppen, socionom i skola mil skulle också kunnas tänkas bidraga med resurspersoner. Digiteket kan vara en form av resurs i lärandet med fokus på tidig läsutveckling för alla barn. Hltr går vi vidare? Gruppen fastslår utifrån vad som redovisats att ett huvudmål bör vara att skapa mer tid tillsammans för elever och lärare i form av kontinuerlig studieverkstad/läxhjälp varje vecka, Detta måste organiseras på varje skola utifrån de behov som finns. Jens, Inga-Britt och Bengt tar fram ett förslag på utformning och beslut till BUN 25 feb. Bengt Rohdin informerar rektorerna för F-5 skolorna att de ska redogöra för aktuell status för läxhjälp mm på skolanalysgruppens nästa möte den 22 jan. Sommarskola/ferieskola - beslut om fortsatt utredning med tonvikt på utformning, kostnadsmässigt och organisatoriskt (syfte, målgrupp, tid) och konsekvenser. Jens och Inga-Britt återkopplar 25 feb. 6 Rapport resultat åk 9 ht 2012 Tidpunkten är några dagar för tidig för att exakta betygssiffror ht2012 ska kunna lämnas av rektorerna. De har ännu ej gjort några utförliga analyser av materialet och angivna värden ska därför tolkas som preliminära. Viktigt att notera att meritvärdena inte är fullt ut jämförbara med slutbetyg i åk 9 då en viss ökning sker kontinuerligt fram tills slutbetyget ges. Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon BG PG Telefax Orgnr

16 3(5) Hagalidskolan I Kerstin lakobsson och Sophie Rogver Genomsnittligt meritvärde ht 2012 i åk 9: 215p (flickor 217,4p/ pojkar 212.7p). För elever som riskerar att inte uppnå E i betyg genomförs mentorssamtal och extra stödinsatser för de elever som behöver det. Förstärkta insatser i matematik vilket är det ämne som eleverna har mest bekymmer med. Flest F finns dock i idrott där 4 av 98 elever i åk 9 riskerar F. Prognos vt 2013: av 98 elever (ca 95%) kommer att vara behöriga till gymnasiet i vt Åk8 Generellt sett lite sämre studieresultat. Medelbetyget just nu ligger på 150,6 (obs! exkl betyg i två ämnen som tillkommer senare). Elever med större sociala problem får extra stöttning/undervisning i Hagalidskolans "Downhome". Nya betygssystemet: Hela betygsskalan A-F används för alla årskurser vid behov. Lärarna har haft mer arbete än vanligt med betygssättningen eftersom nu även eleverna i åk 6 ska ha betyg för första gången, men lärarna har ändå uppfattats som trygga i sitt arbete. Uppfattningen är däremot att föräldrarna behöver informeras ytterliggare om nya betygssystemet för att undvika missförstånd kring betydelsen av de olika stegen i betygsskalan. Övrigt: Varje onsdag eftermiddag finns läxhjälp{itf för alla eleverdär de får stöttning i det ämnet som de behöver. Centralskolan I Anne Björke-Nilsson Genomsnittligt merilvärde ht 2012 i åk 9: 202p 83% av eleverna är i nuläget behöriga till gymnasiet. 11 av 65 elever har inte att fått godkänt ännu j sv, ma eller eng. Ett fåtal elever med särskilt svaga betyg har stor negativ påverkan på betygssnittet. Prognos vt 2013: 59 av 65 elever (91 %) kommer att vara behöriga till gymnasiet i vt Åk8 Fler elever än normalt med låga studieresultat. 18% riskerar att få F eller streck i betyg Umf 8 % av eleverna i åk 8 förra året). Genomsnittligt meritvärde i åk 8 är 151 p. Postadress STAFFANSTORP Hemsicla Telefon HG PG Telefax Org nr

17 4(5) Matematik och kemi är de ämnen som eleverna har mest svårigheter med. Många elever är studiemotiverade, men sociala faktorer inverkar negativt. Prognosen för eleverna i åk 6 och åk 7 är i nuläget bättre än för åk 8. Övrigt: Skolans använder alla extraresurser för eleverna ute i klasserna. Alla elever är inkuderade i klasserna. Skolan har kontinuerlig kontakt med föräldrarna angående studieresultat och skolsituatian. Hjärupslundsskolan lionas PaImqvist-Svensson och Eva Ek Liten årskull 9:or. Genomsnittligt meritvärde ht 2012 i åk 9: 230p 3 elever når i nuläget inte når målen i samtliga ämnen. Prognos vt 2013: 2 elever kommer inte att nå målen i samtliga ämnen. Prognos drygt 95% behöriga. Åk8 Lärarna satt totalt 30 F-betyg i olika ämnen (imf med 12 föregående läsår. Eleverna fick då blockbetyg i SO, d.v.s färre betyg, så antalet bedöms vara likvärdigt) Genomsnittligt meritvärde i åk 8 är ca 220p. Nya betygssystemet: Lärarna har varit osäkra i betygssättningen för åk 6, särskilt i SO ämnen som man inte hunnit arbeta med i någon större omfattning ännu. Alla betygsstegen från A-F används vid behov i alla årskurser. Övrigt: Målet är alltid 100% måluppfyllelse och att alla utvecklas efter sin förmåga. En effekt av skolans goda rykte är att flera elever med neuropsykiatriska funktionshinder aktivt har valt Hjärupslund. 7 Mötestider 2013 Gruppen fastställer mötestider för första halvåret enligt följande: 22 jan feb april maj juni (resultat F-S) (betygsresultat 6-9) Posladress 24580STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Orgnr

18 5(5) 8 Systematiskt uppföljningsarbete för grundskolan. Excel-matris för systematisk uppföljning skall bearbetas vidare på arbetsmöte den 11 januari med Jens, Inga-Britt, Bun-presidie. Återkoppling, nästa möte ianalysgruppen. 9 Summering och uppdrag till nästa möte Kommande möten: 22 januari k1b-12 Rapport status läs/skriv F-5 skolorna, Rektorer. - Arbete (processen) kring tidig läs- och skrivutveckling. - Arbete (processen) med Nya sprbket lyfter. - Redovisa hur skolan erbjuder läxhjälp (eller motsvarande). Profilklasser, återkoppling (Jens Jording) Lärarlegitimationer/behörighet, status (Bengt Rohdin) Systematiskt uppföljningsmöte i grundskolan, återkoppling Gens Jording, Inga-Britt Henriksson) Februari Redovisning av statistik på hemsidan - vilka variabler (Mattias Torsen) Utbyte mellan skola och omvärld/arbetsliv Sommarskola/ferieskola Gens Jording, Inga-Britt Henriksson) April Redovisning av statistik på hemsidan - Tekniska förutsättningar (Mattias Hedenrud/Mattias Torsen) Fasta punkter Uppföljning mandatperiodbeställning Lärmiljöer, status (Inga-Britt Henriksson) Karriärtjänster, statlig satsning Gens Jording) Camilla Nilsson, Utbildningssamordnare Posladress 24580STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

19 Minnesanteckningar Grupp tör skolanalys Plats och tid: Rådhuset Staffanstorp, lokal Esarp Tisdagen den 22 jan kl Närvarande: Nino Vidovic, Max Jörgensen, Pierre Sjöström, Annika Nerd, Jens Jording, Bengt Rohdin, Anki Stierna, Maria Heimer 1 Föregående mötesprotokoll Inget att tillägga 2 Uppföljning av mandatperiodsbeställningen Inget att tillägga 3 Länniljöer, återkoppling Utgår detta möte. 4 Statlig satsning på förstelärare och lektorer, återkoppling Inget att tillägga 5 Lärarlegitimationer/behörighet, status Inga nya datum eller ny information från skolverket. 6 Rapport resultat åk f-s ht arbete kring tidig läs- och skrivutveckling,status -arbete med Nya språket lyfter, status -redovisning av arbete med läxhjälp (eller motsvarande) Anneroskolan Christina DIen: F-l klasserna är i samma lokaler som Annero förskola. På skolan finns rena årskurser 2-5. Christina förordar skolans organisation och samarbetet är tätt mellan förskolan och skolan. Eleverna är på väldigt olika nivåer när de börjar skolan. Arbete med läs och skrivprocessen på skolan är det viktigaste och här läggs grunden. Redan i förskolan försöker man fånga barnens intresse för läsning och det skrivna språket. Det viktiga är att barnen känner att Postadress Hemsida Telefon BG STAFFANSTORP PG Telefax Org nr

20 2(7) sraffanstorps de duger och inte känner misslyckande. Arbetsmetoder är språklekar, rim och ramsor iförskoleklassen, Trulle och skrivdans. De större skolbarnen läser för förskolebarnen. Skolan har 16 ipads som används ipads i lästräningen och även i modersmålsträningen. Skolan har två specialpedagoger som redan i förskoleklassen gör prognoser och tester på eleverna. Om läs- och skrivsvårigheter upptäcks arbetar man speciellt med dessa barn och vid behov tas hjälp av logoped eller specialpedagog från RC Christina alen påpekar dock att det också är viktigt att man har föräldrarna med sig. Upparbetade rutiner finns för arbete med barn som har åtgärdsprogram och stort fokus läggs på att alla ska nå så långt som möjligt. Pedagogerna arbetar även med speciella utmaningar för elever som har särbegåvning. Nya Språket lyfter knyter samman läs och skrivprocessen. Man använder det i alla årskurser. Just nu håller specialpedagogerna på att bedöma eleverna utifrån hur de läser och skriver en liten text för att få en enhetlig bedömning av eleverna. En rapport kommer att vara sammanställd i maj. Prognosen visar i nuläget att en del elever med diagnoser troligen inte kommer att uppnå godkänt resultat på de nationella proven under våren. Läxhjälp mm Läxhjälp erbjuds två dagar i veckan. Vissa elever har det i sitt åtgärdsprogram, några klasser har det på schemat. Annero hade även en extra skolvecka med specialpedagogen en vecka innan skolan startade i höstas, vilket man tycker gav positiv effekt. Eleverna har ungefär 3 läxor i veckan, glosor, läsning, skrivning. Det viktiga är att föräldrarna förstår hur viktig läsningen är för eleven. Kyrkheddinge skola Sara Th6ren: Förskoleläraren i f-klassen har ett bra samarbete med förskolan så att barnen som ska börja skolan knyter kontakt tidigt. l f-klassen arbetar man med Bornholmsmodellen - strukturerad språkinlärning, Trulle och andra språklekar. Eleverna läser böcker hemma som de sedan får ha bokprat om i skolande flesta eleverna som går i f-klassen i år kan redan läsa. Specialpedagogerna gör olika tester med eleverna i år 1 för att se vilka barn som kan behöva extra hjälp med språkutveckligen. Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

21 3(7) I år 1-3 arbetar eleverna dagligen med texter och skrivning i skolan. Läsläxor ges varje vecka. Material från Nya språket lyfter används i dessa årskurser. Eleverna i 3.an läser även för f-klassbarnen vilket är mkt uppskattat. Åk 4 har bokcirkel och 30 min läsning på schemat varje dag. Datorer och ipads används som ett stöd i undervisningen, särskilt för de elever som behöver extra stöd. Nya Språket lyfter: Sara Thoren uttrycker att det är viktigt att man tar sig tid att gå igenom materialet och arbetssättet i Nya språket lyfter så att hela skolan så småningom arbetar med samma modell. Läxhjälp mm Det erbjuds läxhjälp en gång i veckan dit alla eleverna kan komma. Det är väldigt populärt. Stanstorpsskolan Sara Thoren: Elevunderlaget väl spritt. Barn kommer från 17 olika förskolor. Klasslärarna har nära samarbete med specialpedagogerna I f-klassen arbetar man med Bornholmsmodellen. Läs och skrivutvecklingen ligger långt fram för de elever som börja i år 1. Stanstorp arbetar alltid i olika Tema i undervisningen. Läsning och skrivning tränas varje dag. Projektet Att skriva sig till läsning genomförs tillsammans med Digiteket. I projektet har skolan fått låna ett antal datorer. Pedagogerna skriver på flera bloggar och målsättningen är att eleverna ska ta över dessa. Läxhjälp mm Läxhjälp erbjuds tre dagar i veckan, då fritidspedagogerna hjälper de elever som behöver. Skolan har en läxpolicy; På Stanstorpsskolan ger vi läxor som ett moment i barnens arbete för att befästa kunskaper, träna studieteknik och öva upp läsfdrmågan. För att eleverna skall känna att de klarar av att ta ansvar fdr sin hemuppgifter, bör arbetet inta ta mer än 30 minuter i anspråk av fritiden per dag. Vi strävar efter att göra läxorna individanpassade. Pedagogerna skriver veckobrev men informerar även via bloggar så att föräldrarna vet vilka läxor eleverna har. Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr ]7

22 4(7) Bråhögskolan Anne Björke Nilsson /Cia Duwa: Ansvariga lärare har börjat använda Nya språket lyfter. En sammanställning av resultaten på skolan ska lämnas till Digiteket. Måluppfyllelsen är i nuläget lite lägre i svenska men högre i SO och NO ämnen vilket de båda anser lite märkligt då det bryter mönstret. Ledningen är ny på skolan och en mer initierad redogörelse får därför lämnas vid nästa uppföljningstillfälle. De anser dock att stödåtgärder behöver sättas in omgående och särskilt kunskaperna i svenska uppfattar man behöver förstärkas i de lägre åldrarna. Läxhjälp mm Läxhjälp i form av extra stöd i svenska finns i år 1 och erbjuds särskilt de elever som klassläraren anser behöver extra stöd. Läxhjälp har även funnits i år 2 och 4 under förra terminen. Rektorerna ser nu över fördelning av resurser, organisation och arbetssätt på skolan för att kunna hjälpa fler elever. Skolan har i nuläget många nya lärare i verksamheten. Man tycker att arbetet med Nya språket lyfter är ett bra stöd för pedagogerna. Ledningen anser att motivationshöjande åtgärder behöver sättas in för eleverna. Det är även viktigt att förbättra elevernas förståelse för målen i undervisningen. Hjämps skola Krister Åkesson: Nya Språket lyfter används i år 1-3. Skolan har bedömningsstödet NSL till alla pedagoger. Bedömningarna diskuteras bland pedagogerna för att komma fram till likvärdighet. Tidig läs och skrivutveckling är ett av målen i skolans arbetsplan. Bornholmsmodellen - strukturerad språkinlärning används. Vid behov sätter skolan in extra stöd av specialpedagogerna. Målet är att alla elever ska vara läskunniga när de slutar åk 1. Elever i år 1-2 ska läsa högt för en pedagog en gång per vecka, och i år 3-5 varannan vecka. Alla klasser har bokprat med skolbibliotikarien. Skolbiblioteket har lästerna och tävlingar för elever. Man har även bokpåsar och författarbesök. Skolan har två klassuppsättningar med datorer för skrivande i klassrummet. Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

23 5(7) Läxhjälp mm Läxhjälp erbjuds en timme i veckan samt möjlighet att göra läxor på fritids. Hjärups skola har dock även mer timplanetid, 400 min, än vad lagen kräver, vilket motsvarar 2 extra lektioner per vecka inom svenska, matematik och idrott. Borggårdskolan Marie-louise Lundquist Enligt rektorn har skolan just nu många språksvaga barn. Många barn på Borggårds förskola får hjälp hos logoped. Förskolan har en särskild språkavdelning för barn med språkstörning. När barnen kommer upp i förskoleklassen på skolan arbetas det mycket med rim och ramsor. Barnen testas också så att fokus läggs på rätt nivå. Pedagogerna har handledning av personal från Resurscentrum. Nya språket lyfter introducerades i oktober på skolan. Man arbetar med det i både förskoleklassen och år 1-3. Läxhjälp mm Läxhjälp erbjuds två dagar i veckan och brukar nyttjas av mellan 6 11 barn. Några elever gör även läxan på fritis. Det har funnits sommarskola något år tidigare för de elever som behövde det, det riktades då in på svenska, matematik och engelska. Detta kan komma igen om behov finns. Det finns tankar och ideer på bättre samarbete mellan förskolan och förskoleklassen. Man tycker att det varit positivt de läsår då förskolläraren följt med barnen från förskolan till förskoleklassen. Mellanvångsskolan/Tottarps skola Kerstin Levin Uppdrag språklyft är ett arbetsmaterial till Nya språket lyfter som används på båda skolorna. Tidig läs och skrivutveckling i f-klassen börjar med bokstavsinlärning där man utgår från leken och på så vis fångar eleverna intresse. Kopplingen mellan förskolan och skolan sker genom att förskolläraren i 5 årsgruppen följer med f-klassbarnen upp till förskoleklassen till skolan, vilket skapar en röd tråd i språkutvecklingen. l årskurserna 1-3 finns en fritidspedagog kopplad till varje klass, vilket gör att klasserna kan delas upp utifrån elevernas kunskapsnivå. Postadress 24580STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax BG rg Org nr

24 6(7) För nyanlända elever ger skolan extra undervisning i svenska under sommarlovet för att eleverna inte ska "tappa" språket. Även andra elever som behöver stöttning får detta. Under innevarande år har skolan testat att starta en liten undervisningsgrupp för sex elever med elever från åk 3-5 som har behov av extra stöd. Detta för att kunna individualisera undervisningen allt mer. Eleverna har olika diagnoser som asberger, ADD, autism och torette. Läxhjälp mm Läxhjälp förekommer i alla klasser varje vecka på båda skolorna och är öppet för alla som behöver. Skolans personal är positiv till läxor och tycker att det är en viktig studieteknik De elever som vill har möjlighet att göra läxorna i skolan. Allmän info NI/a Språket lt(fter Den 14 februari kommer pedagoger från olika skolor i kommunen att ha ämnesträffar för att ge varandra tips och erfarenheter och diskutera Nya språket lyfter. 7 8 Systematiskt uppföljningsarbete för grundskolan. Arbetet pågår och vi avvaktar även skolinspektionens rapport innan uppföljningsrutiner och uppföljningskriterier fastställs. Summering och uppdrag till nästa möte Kommande möten: 25 Februari 9-12 Redovisning av statistik på hemsidan - vilka variabler ska visas och varför vill vi ha just dessa Utbyte mellan skola och omvärld/arbetsliv Sommarskola/ferieskola (Jens Jording, Inga-Britt Henriksson) 3 April Redovisning av statistik på hemsidan - Tekniska förutsättningar (Mattias Hedenrud/Mattias Torsen) Postadress Hemsida Telefon 24580STAFFANSTORP Telefax BG PG Org nr

25 7(7) 2 Maj Juni 9-12 resultat F-S, betygsresultat 6-9 Fasta punkter Uppföljning mandatperiodbeställning Lärmiljöer, status (Inga-Britt Henriksson) Karriär~änster, statlig satsning (Jens Jording) CamiIIa Nilsson, Utbildningssamordnare Postadress 24580STAFFANSTORP kommunen 5taffanstorp.se Hemsida Telefon Telefax BG PG Org nr

26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(15) XX 2013-BUN-XX Information om skolinspektionens pågående tillsyn Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(15) DATUM: XX 2012-BUN-XX Information om barnomsorgskö Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

28 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 14(15) DATUM: XX Redovisning av delegationsbeslut Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

29 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(12) DATUM: XX Redovisning av delegationsbeslut Diarienr IAvs/Mot Skolverket dnr BUN : BUN BUN BUN BUN BUN BUN-l BUN-l BUN-l BUN-1O BUN-1O-S BUN-l0-S BUN-l0-S BUN-1O-S BUN-l0-S BUN-1O-S BUN-l0-S BUN-l BUN-1O BUN-1O BUN-l BUN-l BUN-l BUN-1l BUN-1l BUN-1!-80 Höörs kommun Humanistisk service barn och utbildning Lärarlyflet Il Demokratikonsult Samarbetspartner Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanstisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanistisk service barn och utbildning Humanstisk service barn och utbildning IRubrik Ansökan om statsbidrag tör lärlingsutbildning tör vuxna 2013 Delegationsbeslut - interkommunal ersättning till elever/barn frän andra kommuner Delegationsbeslut - interkommunal ersättning gällande gymnasial vuxenutbildning Ansökan/rekvi~bon av statsbidrag tör Lärarlyflet Il, hösten Avtal "Effektstudie av vuxenutbildning i Södra Skåne" Läsårstider läsåret 2013/2014 Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - justering av vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - utökad vistelsetid Delegationsbeslut - justering av avgift Delegationsbeslut ~ justering av avgift Delegationsbeslut - justering av avgift Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdra9sbestyrkande

Minnesanteckningar skolanalysgruppen

Minnesanteckningar skolanalysgruppen 2014-01-20 Minnesanteckningar skolanalysgruppen Plats och tid: Rådhuset Staffanstorp, lokal Esarp Onsdagen den 15 januari kl 8.30-12.30 Närvarande: Nino Vidovic, Max Jörgensen, Rickard Severin Ekström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2011-02-28 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup A, lokal Bjällerup A, måndagen den 28 februari 2011 klockan 18.30 20.25. Nino Vidovic

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S)

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S) l - l BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (12) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-05-12 Klockan 18.00-18.40 Sammanträdesrum

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) klockan 15.00 16.20. Nino Vidovic (M), ordf Max Jörgensen (M) Pierre Sjöström (S) Inga Britt Henriksson Jens Jording

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) klockan 15.00 16.20. Nino Vidovic (M), ordf Max Jörgensen (M) Pierre Sjöström (S) Inga Britt Henriksson Jens Jording SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2011-02-14 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, måndagen den 14 februari 2011, klockan 15.00 16.20. Beslutande Nino Vidovic (M), ordf Max Jörgensen

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Bes l u tand e: 2015-03-02 16.30-16.55 Rådhuset Sammanträdesrum Kyrkheddinge 11-14 Nino

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1(14) Nino Vidovic (M), ordförande Laila Olsen (S) Gisela Nilsson (FP) Rådhuset, 2015-05-20 klockan 16.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1(14) Nino Vidovic (M), ordförande Laila Olsen (S) Gisela Nilsson (FP) Rådhuset, 2015-05-20 klockan 16. I -- ~---- -- ~--- 1. - -.. < ' '...,... -- -. [i' ' SAMMANTRÄDES - - - -------- -- ---- -- ---. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1(14) PROTOKOLL DATUM: 2015-05-18 Sammanträde Sammanträdesdatum:

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: Rådhuset. Nino Vidovic (M)/ ordf Pierre Sjöström (S) Max Jörgensen (M) Inga-Britt Henriksson Jens Jording

SAMMANTRADESPROTOKOLL DATUM: Rådhuset. Nino Vidovic (M)/ ordf Pierre Sjöström (S) Max Jörgensen (M) Inga-Britt Henriksson Jens Jording L A BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1(12) m Sammanträde / Sammanträdesdatum: 2012-11-19 Sammanträdestid: 12:00-13:45 Plats: Rådhuset Paragrafer: 53-60 Beslutande: Nino Vidovic (M)/ ordf Pierre

Läs mer

^ ff' Sekr^epäre^^^ Palmqvist

^ ff' Sekr^epäre^^^ Palmqvist -a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(21) STA F FAN STOPPS Saanträde Saanträdesdatu: 2014-02-24 Saanträdestid: Klockanl8.00-19.40 Plats: Rådhuset Paragrafer: 4-20 Beslutande: Nino Vidovic (M) Rickard Severin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-10-20 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2014-10-20 14.30-14.45 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge 62-65 Nino

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29. 2014-09-29 Klockan 18.00-19.40 Sammanträdesrum Bjällerup, Rådhuset

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2014-09-29. 2014-09-29 Klockan 18.00-19.40 Sammanträdesrum Bjällerup, Rådhuset BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: 2014-09-29 Klockan 18.00-19.40 Sammanträdesrum Bjällerup, Rådhuset 59-72

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

3nco\( Ingrid Hansson

3nco\( Ingrid Hansson -a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) m Sammantradesdatum 2012-11-16 STAFFAN STOPPS Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset sammanträdesrum Esarp/ fredagen den 16 november 2012 klockan 10.30-11.00

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall

Sekreterare Ann-Katrin Öijwall, Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh, Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid ande Verksamhetsbesök på Kinnekulle förskola, klockan 16.00. Sammanträdet fortsatte sedan i Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 22 april 2015, mötet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (4) UTBILDNINGSNÄMNDEN. Yvonne Hägnestrand. Tisdag 28 augusti kl Ulla-Britt Johansson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (4) UTBILDNINGSNÄMNDEN. Yvonne Hägnestrand. Tisdag 28 augusti kl Ulla-Britt Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (4) Plats och tid Utbildningsförvaltningen kl. 13.30 16.50 Beslutande Christina Ateva (C) Yvonne Hägnestrand (C) Annette Andreen (M) Birgitta Arnesson (FP) Monica Enberg (S)

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Tid 08:15 11:00 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Petra Ramstad Justeringens plats och tid 2012 09 17 Justerade paragrafer 62 71 Sekreterare

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS

Kerstin Fors-Mattsson, skolchef Carola Hansson, sekreterare Helen Isaksson, rektor, 27. Wivi-Anne Mulk (Sv) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 09.30 11.40 Beslutande ledamöter: Sven Holmqvist (S), ordförande Tord Larsson (S), v ordf Johan Agetoft (S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 ft Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokol! Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesummet, kommunhuset Malung, kl. 09:00-12:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Bengt

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Datum. ... Annimoure Nilsson. ... Roger Eklund. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande

Datum. ... Annimoure Nilsson. ... Roger Eklund. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Köpings kommun, Ullvigymnasiet, kl. 14.00 16.20 ande Roger Eklund (S) Ulrik Larsson (S) Maria Larin (S) Marie Brohlin (S) Marie Forsberg (S) ers. Torbjörn Eriksson

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-06-02 Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdes tid: Plats: Paragrafer: 2015-06-02 Klockan 18.00-20.45, ajournering 19.55-20.05 Sammanträdesrum

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Å 'de. Underskrifter Sekreterare ragrafer 50-55

Å 'de. Underskrifter Sekreterare ragrafer 50-55 K -a SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Saanträdesdatu 2013-08-14 STAFFAN STO RPS Barn- och utbildningsnändens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset onsdagen den 14 augusti 2013, klockanl5.00-16.05 Beslutande Nino

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23

december 2015, 15.00 1 Revisorernas grundläggande granskning 2015 BUN 15/96 2 Barnomsorgskön BUN 15/23 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-09 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 FÖREDRAGNINGSLISTA december 2015, 15.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare Godkännande

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Läxhjälp i grundskolan

Läxhjälp i grundskolan 2015-02-26 Läxhjälp i grundskolan Sammanställning av elevernas möjligheter till läxhjälp 1 Innehåll Antal skolor som erbjuder läxhjälp läsåret 2014/2015... 2 Öppen för alla?... 2 Ämnen... 2 Under eller

Läs mer

Paragrafer: 27-32. Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela Nilsson (FP) Pierre Sjöström (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL

Paragrafer: 27-32. Nino Vidovic (M)/ ordf Gisela Nilsson (FP) Pierre Sjöström (S) SAMMANTRADESPROTOKOLL -a BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1(11 STAFFAN STOPPS. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00-18:10 Plats: Rådhuset Paragrafer: 27-32 Beslutande: Nino Vidovic

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer P-0 Östergren 2012-10-29 BUN-2012-0816 Barn- och ungdomsnämnden Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämndens arbetsutskott 1(9) Slaffanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Samma n trädesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-10 14:00-16:35 Sammanträdesrum, Knästorp

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Grimsnäs Herrgård, kl. 8.00 15.00 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar (s) Ahmed Yonis Warsame (s) Monika Stasny (s) Anton Håkansson (s) Kristina Eriksson (c) v. ordf. Marcus

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

Marie Junttila (S), Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C) Hans Landerholm (S), Stellan Lund (M), Aado Mets (M)

Marie Junttila (S), Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C) Hans Landerholm (S), Stellan Lund (M), Aado Mets (M) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 16 juni 2010, klockan 16.00 17.50 Beslutande Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson (S), Ingrid D. Andersson (C)

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Rapport kvalitetsdjupdykning

Rapport kvalitetsdjupdykning 1 Humanistisk service Barn och utbildning 2013-11-07 Rapport kvalitetsdjupdykning Enhet: Borggårds skola, Staffanstorps Kommun Dag: 2013-11-04 Plats: Närvarande: Borggårds skola, Staffanstorps Kommun Nino

Läs mer

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58

Gunnar Crona, skolchef Per Kjöllerström, sekreterare Sanna Rickardsson, skolekonom Nelly Jansson (KD), 56 Annika Wernborg, 53-58 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum 15.00 Beslutande Kristine Hästmark (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-10-03 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-11.30 Sofia Söderström (S), ordförande Mikael Ågren (M), vice ordförande Thomas Fehrm (V)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD)

ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Jenny Adolphson (C) Siv Anedda (FP) Birgitta Nordström-Kallings (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Karlbergsskolan, Köping, kl 14.00 16.00 ande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Gordana Jovanovic (S) ersättare Lena Vilhelmsson (S)

Läs mer

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN

PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN I PEDAGOGEN PM TILL UTSKOTTETS BEREDNING DEN 9 APRIL 2014 KLOCKAN 09.00 I PEDAGOGEN 1(8) Ärende nr 2 Information om Kulturhuset Kristallen Sammanfattning - Öppet under hela sommaren. - Två klasser kvar från Paradisskolan

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:00-11:30

Barn-och utbildningsnämnden Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:00-11:30 Sammanträdesprotokoll Barn-och utbildningsnämnden 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 09:00-11:30 Beslutande Sofia Söderström (S), ordförande Lilian Olsson (S) Tobias Grosshed

Läs mer

Datum: kl 08:30-11:45 Paragrafer:

Datum: kl 08:30-11:45 Paragrafer: Datum: kl 08:30-11:45 Paragrafer: 253-269 Plats: Konferensrummet, Gullstensskolan, Gullspång Underskrifter Anja Nyström Ordförande Susanne Karlsson Sekreterare Justeringens plats och tid: Justeras Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.15 Ulf Olofsson (C), ordförande Thommy Ukkonen (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer