Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag."

Transkript

1 Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina Jonsson Juni 2007 Examensarbete, 10 poäng, C Datavetenskap Datavetenskapliga programmet Examinator/handledare: Carina Pettersson Medbedömare: Douglas Howie

2 Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos Sandvik Systems Development AB - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - av Kristina Jonsson Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Högskolan i Gävle S Gävle, Sweden Abstrakt En av de svåraste utmaningarna som ett företag står inför är jämvikten mellan användbarhet och säkerhet, så att ingen av dessa väger över och på så vis påverkar organisationen negativt. Utifrån intervjuer med anställda har användbarheten undersökts, även samtal med ansvariga inom IT-säkerhet har givit förståelse för företagets arbete inom området. I det undersökta företaget kan man se att stor tyngd läggs på säkerheten, vilket kan påverkar användbarheten för användarna. Eftersom det i nuläget saknas en utredning och ett riktigt beslutsunderlag av vilka användare som skall ha vilka behörigheter på sina datorer, ges i slutet av arbetet rekommendationer till företaget gällande användartypernas fördelning utifrån säkerhetsperspektiv och ur användarnas egen användbarhetsuppfattning. Nyckelord: Active Directory, Användartyper, Användarroller, Användarbehörighet, User Account Control, UAC, Least User Privileges, Limited User Account, LUA 1

3 Förord Jag vill först och främst tacka min handledare på Sandvik, Christer Olsson för stöd och råd under mitt examensarbete. Jag vill även tacka min handledare på Högskolan i Gävle, Carina Petterson för bra guidning gällande rapportskrivande. Ett stort tack riktas också till samtliga på Sandvik som hjälpt mig att nå fram till undersökningens resultat, Dan Ågren SIT, Tina Oja Jansson Addici, Bengt Wängelin SIT, Pernilla Lindberg SIT, Ola Andersson Sandvik AB, Mounir Touzani SIT, samt de 19 anonyma användare från SSD som ställt upp på intervjuer. Sist men inte minst, tack till pappa Roger för all korrekturläsning av rapporten. 2

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställningar Avgränsningar Företaget Sandvik Systems Development Sandvik Information Technology Metod Teknisk bakgrund Identity Management Active Directory Användartyperna User Power User Administrator Användbarhet i Windows 2000 & XP Byte av behörighet Utvecklingen i Windows Vista Användbarhet i Windows Vista IT-säkerhet Ta säkerheten till en högre nivå Virus och maskar Trojaner Backdoor Adware och Spyware LUA Root kit Hacking Användbarhet IT- säkerhet kontra användbarhet ROSI Return on security investment Resultat Administrationen på Sandvik IT säkerhet på Sandvik Standard PC hos Sandvik Policys hos Sandvik Problembild för SSD Externa och interna hot hos SSD Användbarhetsproblem Intervjuer av SSD användare User & Power User Administratorer Double User Rekommendationer Kortfattad summering av rekommendationerna Diskussion Diskussion av resultatet Diskussion av metoden Slutsats Förslag till vidare studier Referenser...41 Bilaga Bilaga

5 1. Inledning Företaget saknar i dagsläget ett handfast beslutsunderlag om vilka behörigheter en användare skall ha på sin dator. Det krävs därför en beskrivning av konsekvenserna att vara de olika användartyperna. Hos SSD (Sandvik Systems Development) finns idag fyra olika typer av användare: User, har en ganska begränsad tillgänglighet på sin dator. Power User, har lite högre privilegier än User. Administrator, kan utföra samtliga åtgärder på sin dator. Ungefär hälften av användarna har två användarkonton och är en så kallad Double User. Ett konto är till för vardagliga aktiviteter exempelvis att kolla e- post, nyheter och skriva rapporter, det andra kontot har rättigheter för att kunna installera specifika program. Problemen man stöter på är klagomål från användarna angående användartypernas begränsningar, samtidigt blir man som Administrator väldigt sårbar vid bl.a. surfning. Även de användare som använder två konton upplever detta besvärligt. På Sandviks IT-säkerhetsavdelning ser man skadlig kod som det största bekymret, dvs. virus, trojan, root kits och backdoors. Samtidigt vill man också se till att användbarheten för de anställda är tillräcklig för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan problem, detta bör också anpassas så att användaren inte förstör sin egen dator Syfte och frågeställningar På uppdrag av Sandvik skall det utredas vilka användarbehörigheter användarna bör ha på sina datorer. Dessutom undersökas hur användbarheten påverkar både organisationen och användarna med tanke på risker, problem och ekonomiska resurser. Frågeställningarna i detta arbete är: Hur påverkas Sandviks organisation om man gör alla användare till User, Power User, Administrator eller Double User, ur säkerhets- och ekonomiskt perspektiv? Vilka effekter ur säkerhets- och användbarhetssynpunkt får det om alla användare görs om till User, Power User, Administrator eller Double User? Hur skiljer sig de olika användarrättigheterna i Windows 2000/XP och Windows Vista? Hur kan detta påverka Sandvik? 1.2. Avgränsningar Sandviks standardiserade PC-installation kallas SNC (Sandvik Network Client) och finns över hela världen. Undersökningen kommer endast att omfatta användarna av dessa hos SSD i Sandviken eftersom det skulle innebära för mycket tid och arbete att intervjua och undersöka alla användare i Sandviks bolag. Arbetet kommer även att avgränsas mot Microsoft Windows administrationssystem som i nuläget används på SSD. 4

6 2. Företaget Sandvik har funnits sedan 1862 och är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och har en världsledande position inom utvalda områden. Verksamheten omfattar affärsområdena Tooling, Mining and Construction samt Materials Technology. Med representation i 130 länder så sträcker sig verksamheten över hela världen. Koncernen har anställda och en omsättning på cirka 72 miljarder kronor. Sandviks affärsidé är att tillverka, utveckla och marknadsföra förfinade produkter som bidrar till att förbättra sina kunders produktivitet och lönsamhet. Verksamheten är i första hand koncentrerad till områden där Sandvik är eller har möjlighet att bli världsledande. [1] Sandvik har även två IT-bolag, SSD (Sandvik Systems Development) och SIT (Sandvik Information Technology) Sandvik Systems Development Sandvik Systems Development AB (SSD) är Sandviks systemutvecklingsbolag. SSD har 315 anställda varav 210 i Sandviken och 5 i Gimo, resten är utplacerade i England, Nord Amerika, Indien, Brasilien, Japan, Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien. SSD:s uppgift är att i nära samarbete med koncernens affärsområden och bolag stödja dem med verksamhetsnära och innovativa IT-utvecklingar. Verksamheten omfattar analyser och utredningar, projektledning, systemutveckling, implementation och förvaltning av system. De arbetar i en internationell miljö med globala projekt. [1] Figur 1. SSD tjänsteportfölj 1 1 SSD s tjänster till Sandvik Group

7 2.2. Sandvik Information Technology Sandvik Information Technology (SIT), sköter drift och IT-support till Sandviks affärsområden i en affärsdriven, kreativ och stimulerande miljö. SIT erbjuder god service med de kunskaper och kompetens som efterfrågas. På så sätt har man också kvar styrkan i rollen som den representerande IT-partnern i koncernen. SIT har totalt 380 anställda varav 190 i Sandviken, övriga verksamheter finns i Australien, Kina, Japan, Korea, Indien, England, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Portugal, Österrike, Syd Afrika, Brasilien, Argentina och USA. [1] Figur 2. SIT s tjänstematris 2 2 SIT s tjänster till Sandvik Group

8 3. Metod Arbetet börjar med teoretisk fördjupning för att få uppfattning och vetskap inom arbetsområdet. Genom intervjuer införskaffas information om hur SSD lägger upp administrationen av användarkonton och hur de arbetar med säkerheten. Sedan skall intervjuer och viss information från helpdesk avdelningen ge statistiska resultat för att utifrån dessa kunna uppskatta ett mönster av SSD:s val av användarrättighetsprofiler. Dessutom kommer ett tiotal personliga intervjuer utföras för att få en djupgående uppfattning om de anställdas syn på användbarheten och vad de uppfattar som problem utifrån de olika användarrollerna. Intervjuerna kommer att följa vetenskapsrådets forskningsetiska principer, [2] se bilaga 1. Informationskravet, som innebär att forskaren skall informera de berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte och deltagarna om att de är deltagare. Samtyckeskravet innebär att en deltagare i undersökningen själv har rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att de personer som ingår i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna om de enskilda personerna endast får användas till forskningsändamål. Utifrån tekniska fakta, teorier och undersökningarna görs sedan en sammanställning för att försöka få fram ett resultat som passar SSD bäst ur användbarhet, säkerhetssynpunkt och ur ekonomiska aspekter. Detta kommer att arbetas fram för att få en djupgående undersökning av de olika användarrättighetsprofilerna: Figur 3. Beskrivning av tillvägagångssätt i arbetet 3 3 Egenkonstruerad modell över tillvägagångssättet i arbetet. 7

9 4. Teknisk bakgrund Nedan följer en teknisk bakgrund som sedan skall sammanfalla med företagets tillvägagångssätt, detta ligger sedan till grund för analys och slutsats Identity Management Idag består IT-miljön vanligtvis av olikartade system och plattformar. Detta medför höga administrationskostnader i och med många manuella metoder och därmed också splittrad säkerhet. Genom att sammankoppla befintliga identitets- och behörighetssystem, exempelvis Active Directory 4, Lotus Notes 5, SAP 6 och LDAP 7 - kataloger, till en central infrastruktur uppnår man flera vinster, bl.a. enklare administration, högre kvalitet och bättre spårbarhet. [3] Med Identity Management (IDM) kan ett företag skapa en säkrare miljö för hantering av användartyper i en stor organisation. När man utgår ifrån en central punkt som automatiskt sköter hanteringen kan IT-avdelningen minska kostnaderna eftersom administrationen inte blir lika omfattande och det blir färre supportsamtal, samtidigt som säkerheten höjs i och med att användarna får rätt åtkomst till information. Svenska företag har idag fått upp ögonen för IDM mer och mer, då man insett att det finns miljontals kronor att vinna på bättre effektivitet. För användarna har IDM också stora fördelar. Med manuella processer kan en nyanställd få vänta upp till ett par veckor innan man fått sitt användar-id och sina behörigheter för att kunna börja arbeta, men med IDM körs det centralt och automatiskt och på så sätt blir processen snabb och därmed tidssparande för den nyanställde. Det gäller också för företaget då en anställd slutar. Om administrationen av den tidigare anställdes konton och behörigheter skall skötas manuellt tar det lång tid och man kanske ändå missar något. På stora och flexibla företag byter de anställda ofta arbetsuppgifter och därmed också behörigheter beroende på vad som krävs för den specifika arbetsuppgiften. Finns det inte någon riktigt kontroll på den mängd behörigheter en anställd har samlat på sig kan dessa vara svåra att ta bort och hantera. [4] 4 Se kapitel 4.2 Active Directory 5 Lotus Notes är en programvara från IBM för hantering av e-post. Dessutom finns en inbyggd kalenderfunktion och stöd för snabbmeddelanden SAP är en världsledande leverantör av affärssystem LDAP- Lightweight Directory Access Protocol är ett protokoll som används av en rad programvaror och lösningar. Det används för att söka i en katalog över ett nätverk

10 4.2. Active Directory Enligt Wood [5] är Active Directory (AD) Microsofts implementering av en välbeprövad katalogtjänst i Windows Detta gör det möjligt att på ett effektivt sätt hantera komponenterna i ett nätverk. Katalogen lagrar information om komponenter såsom användare, skrivare, grupper och datorer i ett nätverk, dessa objekt organiseras i organisationsenheter (OU). Man kan fördela inflytandet i nätverket via komponenterna, genom att specificera vilka behörigheter olika användare och grupper skall ha till olika objekt, baserat på objektets placering i katalogstrukturen. AD innebär förbättringar för administrationen jämfört med tidigare versioner av Windows exempelvis Windows NT 8. AD ger bl.a. möjligheter till att hantera skrivbordsinställningar för användare och dela ut programvara till grupper av användare eller datorer, eftersom administrationen av nätverket sker från en central punkt. Det innebär också förbättringar för användarna eftersom man kan publicera objekt för en hel organisation i en enda katalog, vilket underlättar om användaren vill hitta e-postadresser eller telefonnummer till medarbetare eller personer utanför organisationen. Om någon ändring måste ske, exempelvis att någon gifter sig och därmed byter efternamn behöver detta bara ske på ett enda ställe eftersom det lagras centralt. Det finns tillfällen då en användare kan vara i behov av två olika konton, ett med små rättigheter för vardagsuppgifter och ett med stora för administrativa uppgifter. Man kan även välja att gruppera de flesta användarkontona i organisationsenheter under en OU, exempelvis med namnet vanliga användare och tilldela medlemmar i supportgruppen rätten att ändra lösenord på användare i den underliggande behållaren. Med detta sätt får supportgruppen rätten till att hantera lösenord för en grupp av användarkonton, utan att få tillgång till användarkonton utanför de vanliga användarnas behållare. Man bör inte lägga Administratorskonton med fulla rättigheter i denna hierarki, för då kommer supportgruppens personal kunna ändra en Administrators lösenord och få tillgång till fler rättigheter. [5] 8 Windows NT är ett operativsystem från Microsoft. NT står helt enkelt för "New Technology", vilket syftar på att NT utvecklats från grunden med ny teknik till skillnad från övriga Windows versioner

11 4.3. Användartyperna I Windows finns som standard tre användartyper med olika behörigheter, User, Power User och Administrator. De presenteras grundläggande nedan User User är den säkraste gruppen eftersom den ej är tilldelad rättighet att ändra inställningar i operativsystemet. Gruppen tillåts endast att köra program via sin dator. På en hårddiskvolym av typen NTFS är standardiserade säkerhetsinställningar på ett nyinstallerat system designat för att hindra användare av denna grupp från att äventyra integriteten hos operativsystemet och de installerade programmen. User kan inte ändra systemgemensamma inställningar, operativsystems-filer eller program-filer. User kan stänga av en arbetsstation men inte en server. De kan köra program som är skrivna för Windows 2000 eller Windows XP Professional och som har blivit installerade eller utvecklade av en Administrator. User har full kontroll över sina egna datafiler och den egna mängden registreringar. Behörighetsnivån för User godkänner oftast inte att användaren fullt ut kan köra tidigare generationers applikationer. Medlemmar av User gruppen är garanterad att kunna köra auktoriserade Windows applikationer. Ur säkerhetssynpunkt bör Administratorn i ett Windows 2000 eller i ett Windows XP Professional system utföra följande åtgärder: [6] Se till så att User bara är medlem av User gruppen och inga andra grupper. Utveckla program som är skrivna för Windows 2000 eller Windows Professional som medlemmar av User gruppen kan köra fullständigt Power User Medlemmar i Power User gruppen har mer tillgång än de i User gruppen men mindre än de i Administratorsgruppen. Power User gruppen tillåts göra gemensamma ändringar i datorns inställningar. Power User kan utföra alla typer av uppgifter i operativsystemet utom de som är bundna till Administratorsgruppen. Power User tillåter tillfällig körning av ej certifierade applikationer, men i sådant fall måste slutanvändaren också tillhöra Power User gruppen. Power User kan utföra följande: [6] Köra applikationer som är av tidigare Windows versioner, samt de applikationer som är skrivna för Windows 2000 eller Windows XP Professional. Installera program som inte ändrar filer i operativsystemet eller system service installationer. Specialtillverka gemensamma systemresurser samt kunna installera och ändra skrivare, datum, tid, drivrutiner och övriga kontrollpanels resurser. Skapa och hantera lokala användarkonton och grupper. Stoppa och starta systemtjänster som vanligtvis inte styrs automatiskt. 10

12 Power User har inte tillåtelse att lägga till sig själva i en Administrator grupp. De har heller inte tillgång till data som andra lagrat på NTFS hårddiskvolymerna, såvida inte användarna själva ger dem tillgång till materialet. [6] Administrator Det finns olika typer av Administratorer beroende på vilken nivå man befinner sig, exempelvis kan man vara Administrator på hela domänen eller Administrator lokalt på sin egen dator. Jag väljer att beskriva och utgå ifrån den sistnämnda som Administrator i denna rapport. Förutom tillåtelserna som listats för Power User kan Administratorn även utföra nedanstående åtgärder: [6] Installera operativsystem och övriga komponenter, såsom hårdvara och systemservice. Installera service pack och applikationer. Förändra operativsystemet. Reparera operativsystemet. Konfigurera riskfyllda operativsystems parametrar, exempelvis följa lösenords policy och ha kontroll över åtkomst. Ta ägande över de filer som har blivit otillgängliga. Hantera säkerhet och revidering av loggar. Köra backup och återställa systemet. I praktiken är oftast Administratorskonton till för att användas vid installation och körning av program som är gjorda för Windows versioner. Som Administrator är det säkraste sättet att hantera Users genom att lägga till dem i User gruppen, eftersom standard tillåtelserna inte beviljar gruppen att kunna ändra i operativsystemet eller i andra användares data. Detta resulterar i att endast beprövad personal bör ha medlemskap i en Administrator grupp. [6] När man är Administrator har man obegränsad tillgång till datorn. Vilket innebär att man kan installera root kits, backdoors, keyloggers, adware, spyware, virus, trojaner och flera andra typer av elakheter. [7] Användbarhet i Windows 2000 & XP I figuren nedan visas de aktiviteter som de olika användartyperna kan utföra i Windows 2000/ XP. 11

13 User Power User Administrator Kunna se och ändra systemklockan och kalendern X X Ändra tidszon X X Kunna ändra drivförmågans inställningar X X Lägga till skrivare X X Installera nödvändiga Windows uppdateringar X X Installera programvara för anslutning till trådlöst nätverk X X Installera ActiveX kontroller X X Skapa och ändra en virtuell privatnätverks uppkoppling X X Köra certifierade applikationer X X Installera program som inte påverkar OS X X Skapa/hantera lokala användarkonton och grupper X X Välja start/stopp i systemtjänster X X Installera OS och övriga komponenter X Förbättra/Reparera operativsystemet X Konfigurera riskfyllda operativsystems parametrar X Hantera säkerhet och revidering av loggar X Köra backup och återställa systemet X Figur 4. Beskrivning av de olika användartypernas behörigheter i Windows 2000 och Windows XP Byte av behörighet För att kunna byta behörighet används vanligtvis någon av nedanstående metoder. Där man har två konton med olika behörigheter, detta kallas Double User och innebär att man antingen är User eller Power User på sitt vanliga konto och dessutom har ett Administratorskonto för att kunna utföra vissa applikationer. Man loggar in som Power User och använder RunAs eller MakeMeAdmin för att komma åt sina Administratorsrättigheter för att exempelvis kunna installera ett specifikt program. [8] RunAs är en inbyggd funktion för att kunna köra olika applikationer med olika användarrättigheter. Om du exempelvis kör som User i vanliga fall kan man genom RunAs få tillgång till Administratorsrättigheter, förutsatt att man är tillåten detta från ansvarig. [8] MakeMeAdmin är en batch fil skriven av Aaron Margosis, som ger en användare tillfälliga Administratorsrättigheter. MakeMeAdmin är mer användbar i vissa situationer än RunAs funktionen. [9] Runas funktionen fungerar på så sätt att man loggar in med sitt Windows domän konto och när man behöver högre rättigheter för att utföra vissa uppgifter, sedan 9 Egenkonstruerad tabell över användartypernas behörigheter i Windows 2000 och Windows XP 12

14 högerklickar man och väljer RunAs för att starta en applikation med Administratorsrättigheter, man får då fylla i ett lösenord som bevisar att man är tillåten rättigheten. Slutligen blir man då tillfälligt inlagd i den lokala Administratorsgruppen och kan utföra administrativa åtgärder på sin egen dator. MakeMeAdmin går till på ett liknande sätt, men då man bara behöver dubbelklicka på en fil som sedan startar ett kommandofönster där man får ange lösenord för att bekräfta sin behörighet till de administrativa privilegierna. När man väl är inloggad som Administrator i kommandofönstret kan man utifrån olika kommandon starta applikationer som Administrator. [8] Det finns två problem som dyker upp när man är Double User och kör som lokal Administrator, ett problem är att man inte kan nå nätverkets resurser, eftersom man bara är Administrator på sin egen dator. Nästa problem som är bra att känna till är att man inte kommer åt den profil man vanligtvis kör med, istället skapas en lokal Administrator profil. Det första problemet brukar ofta visa sig när man skall installera mjukvara från det gemensamma nätverket eller en ActiveX kontroll från intranätet som använder Windows verifiering. Det andra problemet man stöter på är då applikationer förutsätts fungera för både den som installerat och den som skall använda den. [10] 4.4. Utvecklingen i Windows Vista. Windows Vista är den nyaste versionen av Windows operativsystem som lanserades i slutet av Stora förändringar har skett bland annat ur säkerhetssynpunkt för användarna. User kontot har blivit utökat med fler privilegier än tidigare, som användarna är i behov av för att utföra vissa uppgifter utan att få helpdesk support. Nedanstående privilegier har blivit utvalda för att kunna ha minimal effekt på systemet och på så sätt minimera riskerna. [11] Att kunna se och ändra systemklockan och kalendern Ändra tidszon Installera Wired Equivalent Privacy (WEP) för att kunna ansluta sig till trådlöst nätverk. Kunna ändra energisparande inställningar. Lägga till skrivare och andra anordningar som har behov av installerade drivrutiner. Installera ActiveX kontroller från hemsidor godkända av en IT-Administrator. Skapa och ändra ett virtuellt privatnätverks uppkoppling. Installera nödvändiga Windows uppdateringar. Ännu ett tillägg i Windows Vista är att disk-defragmentering ligger som en schemalagd process, så användaren behöver inte själv sätta igång aktiviteten. Power User gruppen har i tidigare Windows versioner varit designade att ge användare specifika Administratorsprivilegier för att kunna utföra vissa standardsystems-arbetsuppgifter när man kört vissa applikationer. Lösningen leder till att symtomen försvinner men tyvärr så löser det inte själva problemet, i grund och botten kräver applikationerna fortfarande onödiga privilegier. Power User- 13

15 rollen behövs inte som användartyp i Windows Vista, eftersom standard-user nu kan genomföra de mest vanliga konfigurationsuppgifterna. [11] Administratorerna har möjlighet att begränsa tillgångar för en User om de vill. I äldre versioner av Windows fick de användare som inte var Administrator dålig information om vad de får och inte får göra. Windows Vista har förenklat detta genom User Access Control (UAC) som använder en sköld - ikon, som genom operativsystemet identifierar kommandon som tillåter administrativa tillgångar genom inloggning för just den applikation man vill köra. [11] UAC fungerar likadant för Administratorer som för andra typer av användare, dvs. att logga in med sina administrativa privilegier för att komma åt vissa applikationer och utföra särskilda åtgärder. Viktigt att tillägga är att UAC går att stänga av om det uppfattas som störande eller onödigt. [8] Nedan visas en figur över hur UAC fungerar steg för steg. Figur 5. Övergripande modell över UAC 10 I figuren nedan visas hur det kan se ut för en användare av typen User i Windows Vista då man stöter på en UAC förfrågning. Figur 6. UAC förfrågning till användaren i Windows Vista Egenkonstruerad och översatt

16 Som Administrator är skillnaden att man inte behöver fylla i lösenord eftersom man redan är inloggad med administrativa privilegier i kontot. Då finns valen Continue eller Cancel vid förfrågan. [8] Användbarhet i Windows Vista Nedan beskrivs vad de olika användartyperna kan utföra för aktiviteter i Windows Vista. User Administrator Kunna se och ändra systemklockan och kalendern X X Ändra tidszon X X Kunna ändra drivförmågans inställningar X X Lägga till skrivare X X Installera nödvändiga Windows uppdateringar X X Installera programvara för anslutning till trådlöst nätverk X X Installera ActiveX kontroller X X Skapa och ändra en virtuell privatnätverks uppkoppling X X Köra certifierade applikationer X X Installera program som inte påverkar OS X X Skapa/hantera lokala användarkonton och grupper X Välja start/stopp i systemtjänster X Installera OS och övriga komponenter X Förbättra/Reparera operativsystemet X Konfigurera riskfyllda operativsystems parametrar X Hantera säkerhet och revidering av loggar X Köra backup och återställa systemet X Figur 7. Beskrivning av de olika användartypernas behörigheter i Windows Vista IT-säkerhet Användarna är nyckeln till ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete. Om de inte arbetar enligt vettiga informationsskyddsprinciper är risken för en allvarlig säkerhetsöverträdelse markant större. Användarna är alltså av avgörande betydelse. Man måste få dem att göra saker som sänker den sammantagna risken. Om användarna tejpar papperslappar med sina lösenord på väggen, återanvänder samma lösenord gång på gång, lämnar datorn utan att logga ut eller låter känsliga dokument ligga i skrivaren och faxen är det bara en tidsfråga innan ett problem uppstår. Den administrativa lösningen är att sätta upp en policy som alla användare får skriva under innan de får ett eget konto, på så sätt lägger man över ansvaret på användarna. [12] 11 Hämtad från Egenkonstruerad tabell över användartypernas behörigheter i Windows Vista 15

17 Externa hot kommer utifrån, exempelvis virus, maskar, trojaner, hacking, före detta anställda som hämnas eller industrispionage. Symantec [16] beskriver interna hot som något som kommer inifrån företaget och kan bli väldigt kostsamma eftersom förövaren har större åtkomst och insikt i var känslig och viktig data finns lagrad. Interna hot kan också inkludera anställda som använder sig av Internet på felaktigt sätt. [16] En riskbedömning blir snabbt föråldrad i och med att marknaden, tekniken och det man vet om svagheter och faror snabbt förändras. En idé kan vara att i riskbedömningen inkluderar ett datum när bedömningen bör omprövas. Det skulle även ge stor effekt att utbilda den egna personalen i säkerhetstänkande. [13] Ta säkerheten till en högre nivå Användningen av detaljerade rollbaserade åtkomstkontroller (RBAC) ger en bättre och mer detaljerad användarkontroll, som även hjälper till att säkerställa att ingen tillämpning har fullständig åtkomst eller kontroll över systemet. Funktionerna har utformats för att alla administrativa åtgärder ska kunna spåras till en specifik individ istället för bara till den centrala punkten, exempelvis Active Directory, vilket ger större tillförlitlighet. [14] Grundtanken med RDAC är inte bara att kunna styra individuella användare utan också för att kunna hantera olika typer av jobbfunktioner där användarna är tilldelade roller beroende av deras behörigheter och ansvarsområden. [15] Kombinationen av märkning och objekt, ger alla användare behörighetsnivåer och samtidigt kraftigare granskningsfunktioner, användarna blir också mer ansvariga för sina åtgärder då de blir spårbara, vilket i sin tur minskar risken för säkerhetsbrott och skyddar de oskyldiga. Man bör även ha en funktion för obligatorisk åtkomstkontroll, som gör så att information kan behandlas på flera känslighetsnivåer, så att användare kan dela filer med andra användare på samma säkerhetsnivå. [14] Nedan följer några av de vanligaste elakheterna en användare kan stöta på Virus och maskar Det finns omkring virus i dagsläget, det dyker i snitt upp mellan tio och femton nya virus varje dag. Ett virus kan jämföra sig med en mask, som sprider kopior av sig själv till andra datorer via det lokala nätverket eller via Internet och kan spridas utan att smitta fler. Maskarna märker man lättast genom att de sprider sig via e-post och kontakter från adressboken hör av sig och är upprörda för att de fått virus. Genom e-post sprider sig maskarna oerhört snabbt, betydligt snabbare än vanliga virus. För den snabbaste masken som upptäckts tog det bara fem timmar för att sprida sig över hela världen. Skillnaden mellan mask och virus är sättet att infektera datorn på. Ett virus försöker förstöra så mycket som möjligt i en och samma dator, medan masken försöker 16

18 smitta så många datorer som möjligt. Oftast nöjer masken sig med att radera endast ett program eller en fil innan den ger sig av till nästa dator. [16] Trojaner Precis som sagans trojanska häst som dolde fientliga soldater, fungerar trojaner på samma sätt i datorvärlden. De tar sig in i datorn när man är uppkopplad på nätet och kan därefter ge främmande personer tillgång till datorn. Det är svårt för användaren att märka när någon annan är inne i datorn för att exempelvis hämta personlig information, det kan vara hämtning av engångsnycklar som används vid bankärenden. Vanligaste sätten att bli smittad med trojaner är genom nerladdning av filer. Bästa sättet för att slippa få in dem i datorn är genom att se till att hela tiden ha ett uppdaterat antivirusprogram. När datorn väl är smittad är detta ofta mycket svårt att få bort. [16] Backdoor Backdoor är en programvara som tillåter skaparen av programmet att åter ta sig in i systemet efter att användaren tagit programmet i bruk. Funktionen är alltså som ordet beskriver en bakdörr för att ta sig in i användarens dator genom programvaran. [17] Backdoor kan angripa genom knapptryckningar på så sätt att de: [16] Utför reboot av offrets dator. Tar en skärmdump. Slår på en webbkamera. Spelar in alla tangenttryck. Stjäl lösenord. Får tillgång till alla filer på offrets dator. Hackern kan alltså ta fullständig kontroll över offrets dator Adware och Spyware Jämfört med traditionella maskar eller virus, sprider sig inte spyware från system till system. Ett av de lättaste sätt att sprida ut spyware till användarna är att gå direkt genom deras samtycke när de laddar ner en applikation. Kanske vanligast förekommande är missledande applikationer. I det stora hela kan dessa applikationer vara kraftigt överdrivna och varna för kritiska fel i användarens system, fast de egentligen inte finns. Detta lurar vissa användare som känner sig rädda och därmed tvungen att köpa programmet för en betydande avgift för att åtgärda felet, som i själva verket inte existerar. [16] En annan metod som används för att sprida Spyware är att locka användaren med erbjudanden om något önskvärt eller användbart som är gratis att ladda ner. 17

19 Användaren får då inte bara en sak som är gratis utan även en bunt adware eller spyware program nerladdade i samma veva. För att undvika dessa faror kan man förslagsvis: [16] Hålla sig från webbsidor som man inte känner till och inte klicka på popups, annonser eller länkar som är levererade via mejl eller genom snabbmeddelanden. Se till att alla datorer har de senaste uppdateringarna installerade. Även med den största säkerheten så finns risker för att få in adware och spyware, eftersom de kan bli nerladdade utan användarens kännedom. Så se verkligen till att använda säkerhets program som är levererade av betrodda leverantörer. [16] LUA LUA, Limited User Account även kallat Least User Privileges är ett viktigt säkerhetsskydd, som ser till att användarna inte använder högre behörigheter än de behöver. [18] LUA är en praktisk implementation av principen minsta möjliga privilegier på datorer som kör Windows XP. Det innebär att användare, program och services skall köras med de minimala rättigheter och tillåtelser som de är i behov av för att utföra sina arbetsuppgifter. Som en välbeprövad kombination av rekommendation och redskap, fungerar LUA för att möjliggöra för organisationer att använda icke- administrativa konton som fungerar på datorer som kör Windows XP. LUA skall också vända sig till applikationsutvecklare och testare. Utvecklare och vissa testare loggar vanligtvis in på sin dator med administrativa rättigheter. Konfigurationen kan då resultera i att utvecklares färdigställda program kräver liknande höga rättigheter för att köras. I stället för att formge applikationen på nytt för att fungera korrekt, rekommenderar utvecklarna säkerhetsomvägar, som att exempelvis placera användarkontot i lokala Administrator gruppen eller bevilja användare fullständig tillgänglighet till Windows systemmappar. [11] Root kit Root kit är en programvara som tar sig in och integrerar sig med själva kärnan i operativsystemet, eftersom root kitet lägger sig så nära kärnan kan inte operativsystemet se det. Root kitet kan därför ligga och manipulera program som har direkt eller indirekt kontakt med kärnan. Ett exempel är när antivirusprogrammet frågar operativsystemet om det finns några elakheter i systemet, root kitet ljuger då och svarar att det inte finns några elakheter, fast i själva verket ligger root kitet där och blockerar och förstör för säkerhetsprogrammen. [18] 18

20 Hacking Active Directory är relativ lätt att ta sig in i. Det enda som behövs är en LDAP 13 fråga till katalogtjänsten, sedan kan samtliga existerande grupper och anställda räknas upp. Då frågar man sig hur detta kan vara möjligt? Stora företag är ofta i behov av att nå ut med sitt AD över hela världen om de har anställda i olika länder. Detta öppnar upp möjligheten för hackare att få ut information från AD. [19] För att skydda sig mot attacker utifrån bör man se till att i första hand använda lösenord på samtliga system. Det tar bara några sekunder att lista ut ett enkelt och kort lösenord genom att använda lösenords-knäcknings teknik. Man bör sätta upp gemensamma regler för hur lösenordet skall vara utformat, behandlas och bytas. Lösenordet bör vara minst sex tecken långt, bestå av både bokstäver och siffror, bestå av mix med versaler och gemener, man bör även ha olika lösenord på olika system samt byta lösenord en gång i månaden och kanske viktigast av allt, aldrig skriva ner lösenordet. [20] En undersökning gjort av Adams A & Sasse M-A [21] visar att hälften av användarna på ett företag skriver ner sina lösenord, eftersom de tvingas komma ihåg flera lösenord som dessutom skall bytas varje månad. Organisationen man undersökte saknade regeluppsättningar angående lösenord från säkerhetsexperter, vilket resulterar i att användarna skapade sina egna regler, som blir allt annat än säkert. Uppkomsten av detta beror förmodligen på att användarna saknar kunskap i vilka skadliga följder det kan få och hur lätt det verkligen är för en hacker att knäcka ett lösenord. [21] 4.6. Användbarhet Användbarhet handlar om hur lätt en produkt eller ett system är att använda. Ett utvecklingsprojekt kan misslyckas på grund av dålig användbarhet. Användarmedverkan och dålig förståelse för användarkraven har visat sig vara två av de vanligaste orsakerna till att projektet inte når sina mål. [22] De fördelar man kan nå via god användbarhet som producent är: Bli konkurrenskraftigare Få lägre kostnader, bl.a. genom mindre support Höja kvalitén Det medför även fördelar som användare: Bättre produktivitet och effektivitet Mindre tid på support och träning Tillfredsställelse 13 LDAP- Lightweight Directory Access Protocol är ett protokoll som används av en rad programvaror och lösningar. Det används för att söka i en katalog över ett nätverk

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide

Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Utveckling av databassystem för Sjölins Smide Peter Litzell Martin Willstedt juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Anders Berndt Arena College Höstterminen 2002 Introduktion till Informationssäkerhet Sammanfattning Den här rapporten belyser olika faktorer inom informationssäkerhet. Utvecklingen rusar framåt, systemen

Läs mer

Analys av loggar vid intrång i Windows NT

Analys av loggar vid intrång i Windows NT Datavetenskap Andreas Skoglund och Kristin Berg Analys av loggar vid intrång i Windows NT Examensarbete, C-nivå 2002:27 Analys av loggar vid intrång i Windows NT Andreas Skoglund och Kristin Berg 2002

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Distribuering av Windows Vista

Distribuering av Windows Vista Distribuering av Windows Vista Peter Månsson Martin Nilsson Kalmar, 2008-05-26 C-nivå, 15 poäng Datateknik Handledare: David Sturesson, Högskolan i Kalmar, IKD Institutionen för Kommunikation och Design

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

SOFTWARE AS A SERVICE

SOFTWARE AS A SERVICE SOFTWARE AS A SERVICE En granskning av för- och nackdelar Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: 2012-06-01 Författare: Nina Ternby och Amanda Wiiala Handledare: Markus Lahtinen

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Windows Administration II. Solvikinredningar Report DA342G

Windows Administration II. Solvikinredningar Report DA342G Windows Administration II Solvikinredningar Report DA342G Mikael Borg Niklas Alamäki Huhta Nicklas Mikkelinen Philip Lagerstrand Rasmus Joelsson Robin Sörensen Wilhelm Käll Spring term 2014 Contents 1

Läs mer