Plan, Bygg och Miljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan, Bygg och Miljö"

Transkript

1 Plan, Bygg och Miljö En jämförelse av kommunens plan-, bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika och Sala Nätverket är en del av Jämförelseprojektet Ett samarbete mellan SKL, RKA och Finansdepartementet

2

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund Metod och avgränsning Fysisk planering Planprocessen Information Medborgarengagemang Översiktplanens status Bygglov Handläggningstid Vad kostar ett bygglov? Delegation Mindre avvikelse Nöjdhet Miljö Kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar Andelen miljöbilar av totala antal bilar i hela den geografiska kommunen Kommunorganisationens andel inköpta ekologiska livsmedel Andel miljöcertifierade förskolor och skolor i kommunen Livsmedelskontroll Nöjdhet Kostnadstäckningsgrad Utgångspunkt och beskrivning Resultat Sammanfattande kommentar Informationsgivning Utgångspunkt och beskrivning Resultat Kommentar Tillgänglighet Utgångspunkt och beskrivning Resultat Sammanfattande kommentar Projektledarna för kommunerna i nätverket Mellannyckeln Bilaga 1 Bilaga 2 Bygglovsavgifter Tillgänglighetsrapport 3

4 1 Sammanfattning Nätverket Mellannyckeln är ett av tjugotvå nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika, och Sala. Tillsammans finns det över invånare i dessa kommuner. Denna rapport är nätverkets femte inom Jämförelseprojektet och avser Fysisk planering samt Bygg- och Miljöverksamheten. Flertalet av nätverkets kommuner har i princip samstämmiga detaljplaneprocesser. Avesta skiljer sig något då detaljplan går upp direkt för antagande efter samrådsskedet såvida inga erinringar inkommit. Katrineholm har enkelt förfarande i större utsträckning vilket innebär att planarbetet blir tre månader kortare. Alla som har ett väsentligt intresse av detaljplaneförslaget ska få information och de obligatoriska informationsvägarna används av alla kommunerna för varje detaljplan. Hur många av detaljplanerna som det hållits informationsmöte om varierar mellan ingen och alla. Den stora spridningen tyder på att det finns olika inställningar i kommunerna till när informationsmöten ska hållas. Knappt hälften av kommunerna har med någon information i översiktsplanen. Alla berörda ska även ges möjlighet att lämna synpunkter vid flera skeden i processen. I vilken utsträckning tas då denna möjlighet tillvara av medborgare och olika organisationer? Det är tydligt att enbart en liten del av sakägarna utnyttjar sin möjlighet att lämna synpunkter. Andelen varierar mellan 3 och 25 procent och yttranden från intresseföreningar varierar också. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ska ta ställning till planens aktualitet. Avesta, Flen och Lindesberg antog översiktplaner 2007 och Kristinehamn För övriga kommuner kan översiktsplanestatusen anses vara låg. Däremot pågår ett aktivt arbete inom fler kommuner med ny kommuntäckande översiktplan. Tiden är en viktig kvalitetsfaktor för den som söker ett bygglov. Det är en av de första frågor man ställer sig, hur lång tid tar det innan jag kan börja bygga? Resultatet tyder på att alla kommuner inom Mellannyckeln har korta handläggningstider, från en vecka upp till en månad Kostnaden för ett bygglov är av betydelse för den som ska bygga men utgör även en inkomstkälla för kommunen. Varje kommun har utifrån två typfall beräknat vad ett bygglov för en normalvilla samt ett uterum kostar i avgift. Bygglovskostnaden varierar stort och ett tips till kommunerna är att på hemsidan redovisa den faktiska kostnaden för några vanligt förekommande typärenden. Vissa bygglovsbeslut kan delegeras till tjänsteman för att bland annat förkorta handläggningstiden. Andelen beslut som fattas på delegation är mycket stor, över 90 procent i flertalet av nätverkskommunerna. Att ha rätt att bygga till, bygga garage och carport eller tak över uteplats tar nog alla småhusägare för självklart. En jämförelse av andelen bygglov som beviljas i strid mot gällande detaljplan i förhållande till alla bygglov visar att upp till 25 procent av bygglovbesluten lämnas i strid mot gällande detaljplan med stöd av bestämmelserna om mindre avvikelse. 4

5 För att få reda på hur de som kommer i kontakt med kommunens bygglovshantering upplever servicenivån har några av kommunerna undersökt brukarnas nöjdhet. Resultatet är genomgående gott då majoriteten av brukarna i samtliga kommuner är mycket nöjda med servicenivån vad gäller såväl tillgänglighet och bemötande som information och handläggningstid. Inom miljöområdet har några mått jämförts för att belysa kommunernas arbete med att minska användning av ändliga resurser och öka återanvändningsgraden. När det gäller den totala mängden insamlat hushållsavfall visar mellannyckelkommunerna ganska varierande resultat liksom när det gäller andelen återvunnet material. Lindesberg återvinner högst andel. Störst andel miljöbilar inom kommunorganisationen liksom i den geografiska kommunen har Katrineholm. När det gäller kommunorganisationens andel inköpta ekologiska livsmedel är det stora skillnader kommunerna emellan. Störst andel har Ludvika med 22 procent. Detsamma gäller andel miljöcertifierade skolor och förskolor där Sala visar högst ambitionsnivå. Även kommunernas livsmedelskontroll har jämförts. Andel livsmedelsobjekt som inspekteras liksom andelen med anmärkning eller underkända skiljer stort mellan kommunerna. Den upplevda servicenivån hos de som kommer i kontakt med kommunens miljöhantering har undersökt hos några av kommunerna. Andelen mycket nöjda brukare i är högst vad gäller bemötande och lägst avseende tydlig information. Överlag finns en osäkerhet då svarsfrekvensen är låg. Finspång har högst andel mycket nöjda brukare. I rapporten har vi gjort ett försök att jämföra graden av kostnadstäckning inom Miljöbalkens område, livsmedelskontroll, plan- och byggärenden. Kostnadstäckningsgraden skiljer både mellan kommunerna och de olika områdena. Det är dock svårt att utifrån ett enda undersökningsår dra några större slutsatser. Information till kommunens invånare är en viktig kvalitetsfråga. Kan man ta del och finna svar på viktiga frågor? Kommunernas webbsidor har granskats både 2009 och 2010 utifrån 20 vanliga medborgarfrågor. Flertalet kommuner har förbättrat sig i den senare undersökningen och goda exempel är Katrineholm, Sala, Köping och Avesta.. Kommunernas servicenivå via telefon och e-post har undersökts av ett externt företag. Servicenivån varierar stort mellan kommunerna. Ludvika visar högst tillgänglighet via telefon och för svar via e-post har Katrineholm och Avesta kortast svarstider. 5

6 2 Bakgrund Nätverket Mellannyckeln är ett av tjugotvå nätverk som ingår i det nationella Jämförelseprojektet. De deltagande kommunerna i nätverket Mellannyckeln är Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika och Sala. Tillsammans finns det över invånare i dessa kommuner. Jämförelseprojektets primära syfte är hitta goda exempel som skapar underlag för praktiska förbättringar i verksamheterna. Intentionen är också att finna samband mellan kostnader och kvalitet. Förhoppningen är att jämförelsearbete i nätverk ska blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att utveckla den kommunala verksamheten. År 2006 tog Lindesbergs kommun initiativet att bilda nätverket Mellannyckeln med utgångspunkt att kommunerna är ungefär lika i storlek ( invånare) och struktur samt finns inom rimligt geografiskt avstånd. Nätverket Mellannyckeln har tidigare publicerat rapporterna Grundskolan en jämförelse av grundskolan ur ett medborgarperspektiv , Hemtjänst och särskilt boende en jämförelse av äldreomsorgen ur ett medborgarperspektiv , IFO en jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv och Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade en jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv I denna femte rapport har nätverket haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra Fysisk planering samt Bygg- och Miljöverksamheten. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamhet. Kvalitet och resultat i den egna kommunen ställs i relation till insatta medel och till övriga kommuners resultat. Goda exempel och idéer lyfts fram och kan bli en inspirationskälla för kommunernas fortsatta utvecklingsarbete. För att lyckas har ett par riktlinjer för det genomförda arbetet varit vägledande: Att några enkla och mer eller mindre givna mått ska ges uppmärksamhet. Att ta fram kvalitetsmått utifrån i första hand ett kommunlednings- och eller medborgarperspektiv. Fokus ska vara att hitta de goda exemplen. Dessa exempel ska lyftas fram och andra kommuner ska ges tillfälle att plocka idéer till den egna verksamheten. Förklaringar till skillnader överlämnas till respektive kommun att analysera. 6

7 2.1 Metod och avgränsning Lokalt bedrivs och organiseras verksamheten inom plan-, bygg- och miljöområdet på skilda sätt utifrån kommunernas olika förutsättningar och politiska vägval. I denna rapport har Mellannyckelns nätverk valt att redovisa mått som beskriver verksamhetens kvalitet inom områdena Fysisk planering, Bygglov och Miljö. Rapporten innefattar följande områden och mått: Fysisk planering Planprocessen Information Medborgarengagemang Översiktsplanens status Bygglov Handläggningstid Vad kostar ett bygglov? Delegation Mindre avvikelse Nöjdhet Miljö Återvinning av hushållsavfall Andel miljöbilar i kommunens organisation Andel miljöbilar i den geografiska kommunen Andel inköpta ekologiska livsmedel Andel miljöcertifierade förskolor och skolor Livsmedelskontroll Nöjdhet Kostnadstäckningsgrad Informationsgivning Tillgänglighet Rapporten baseras på olika källor. Merparten av måtten har undersökts lokalt av respektive kommun medan andra uppgifter har kunnat hämtas från offentlig statistik. De lokala undersökningarna har genomförts som tillbakablickande studier eller som egna undersökningar. Det är förstås inte möjligt att presentera en heltäckande bild av dessa verksamheters kvalitet genom en undersökning av det här slaget. Måtten och de gjorda jämförelserna ska ses som indikationer på situationen i de olika kommunerna. Redovisade skillnader kommunerna emellan kommenteras i rapporten, men kan sedan förklaras och analyseras ytterligare i respektive kommun. 7

8 3 Fysisk planering Fysisk planering kan bedrivas på olika planeringsnivåer regional planering, översiktlig planering och detaljplanering. I detta kapitel tittar vi närmare på planprocessen för detaljplanearbetet, hur kommuninvånare får information samt hur stort medborgarengagemanget är i detaljplaneprocessen. Vi har även undersökt statusen gällande den översiktliga planeringen, både avseende den kommuntäckande översiktsplanen samt fördjupningar (föp:ar) och tematiska tillägg (töp:ar). 3.1 Planprocessen Utgångspunkt och beskrivning Detaljplanearbetet är en demokratisk process som är reglerad i kapitel 5 i plan- och bygglagen (PBL). En detaljplan kan drivas med normalt alternativt enkelt planförfarande. Planer som har allmänt intresse utöver sakägarkretsen (berörda grannar med flera) handläggs med normalt förfarande. Processen startar med programskedet, och därefter följer samrådsskede, utställningsskede och antagande/överprövning/laga kraft (se figur på sidan 9). Planer av begränsad betydelse, som saknar intresse för allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen, hanteras med enkelt förfarande. Den stora skillnaden mellan enkelt och normalt planförfarande är att utställningen slopas. Härigenom förkortas handläggningstiden väsentligt. Vid normalt planförfarande tar det cirka ett år från start till mål att arbeta fram en detaljplan. Därför är det viktigt med god framförhållning med detaljplaner för att få kontinuitet i samhällsbyggandet. Under planprocessen ska samråd ske med berörda sakägare, myndigheter med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Innan detaljplanen antas skall kommunen ställa ut planförslaget. Normalt skickas detaljplaneförslaget per post till berörda sakägare, myndigheter med flera, både vid samrådet och vid utställningen. Därutöver görs annonsering i lokalpressen. Många kommuner har numera också aktuella detaljplaner redovisade på sin hemsida. För samhällsutbyggnaden i tätorterna krävs vanligtvis att en detaljplan tas fram för att möjliggöra exploatering och utbyggnad av till exempel ett nytt bostadsområde. 8

9 Om en tydlig, aktuell och levande översiktsplan finns för kommunen där olika byggnadsområden redovisas, underlättas oftast planeringsarbetet och tidsåtgången blir därmed ofta mindre. Medborgarna och berörda sakägare är då genom översiktsplanen förberedda på kommande nybyggnadsplaner i hela kommunen. I vissa fall kan man härigenom också hoppa över programskedet och gå direkt på samrådsskedet, vilket också spar tid. Nätverket har valt att jämföra tiden för detaljplaneprocessens olika delar mellan kommunerna. Underlaget för tidsskattningen utgörs av de tio senaste detaljplanerna med normalt planförfarande i respektive kommun Resultat 9

10 Förfrågan inkommer Programskedet Politisk behandling i facknämnd De förtroendevalda beslutar om program/detaljplan skall upprättas. Programmet upprättas Programmet ska översiktligt redovisa syfte, anspråk, områdets förutsättningar mm. MKB* skall upprättas om förslaget innebär betydande miljöpåverkan. Politisk behandling i facknämnd De förtroendevalda beslutar om programsamråd. Samråd med berörda fastighetsägare, kommunala nämnder och förvaltningar, Länsstyrelsen mfl. Synpunkter lämnas. Programsamråd Programsamrådsredogörelse Inkomna synpunkter sammanställs. Förslag med anledning av synpunkterna redovisas. Politisk behandling i facknämnd(kf) De förtroendevalda har nu beslutsunderlag och kan besluta att godkänna planprogrammet. Avesta 0 veckor** 2-6 veckor (där så sker) Ingår ej 4-6 veckor 1-3 veckor Ingår ej Finspång 4 veckor 6 veckor 4 veckor 9 veckor 2 veckor 4 veckor Flen 2-4 veckor 2-6 veckor 2 veckor 4 veckor 2-3 veckor 2 veckor Katrineholm 2 veckor X X X X X Kristinehamn 5 veckor 4-8 veckor Ingår ej 3-4 veckor 3-4 veckor Ingår ej Köping 2-4 veckor 4-8 veckor 2 veckor 4 veckor 4-8 veckor 2-4 veckor Lindesberg 2-6 veckor 4-8 veckor Ingår ej 4-6 veckor 3 veckor 2-6 veckor Ludvika 2-4 veckor 3-5 veckor 4 veckor 6 veckor 2 veckor 4 veckor Sala 2 veckor 4-8 veckor 2 veckor 3 veckor 2-4 veckor 2 veckor Samrådsskedet Samrådshandling detaljplan upprättas Politisk behandling i facknämnd Plansamråd Samrådsredogörelse Politisk behandling i facknämnd Alla handlingar förtydligas. MKB* ska finnas om förslaget medför betydande miljöpåverkan. De förtroendevalda beslutar att sända ut detaljplanen på samrådsremiss. Samråd med berörda fastighetsägare, kommunala nämnder och förvaltningar, Länsstyrelsen mfl. Synpunkter lämnas. Inkomna synpunkter sammanställs. Förslag med anledning av synpunkterna redovisas. De förtroendevalda beslutar om revideringar och om att detaljplanen skall ställas ut. Avesta 4-7 veckor Ingår ej 4-6 veckor 1-3 veckor 2 veckor*** Finspång 4 veckor 4 veckor 6 veckor 2 veckor 4 veckor Flen 4 veckor 2 veckor 3-4 veckor 2-4 veckor 2 veckor Katrineholm 7 veckor 2 veckor 4 veckor 6 veckor 2 veckor Kristinehamn 6-8 veckor Ingår ej 5-6 veckor 3-4 veckor 5 veckor Köping 6-8 veckor 2 veckor 4-6 veckor 4-8 veckor 2-4 veckor Lindesberg 6-8 veckor Ingår ej 4 veckor 3 veckor Ingår ej Ludvika 4-8 veckor Ingår ej 6 veckor 0,5 vecka 2 veckor Sala 4-8 veckor 2 veckor 3 veckor 2-4 veckor 2 veckor Utställninghandling detaljplan uprättas Alla handlingar förtydligas. MKB* ska finnas om förslaget medför betydande miljöpåverkan. Utställning Utställning Synpunkter lämnas. Utlåtande uprättas Utställningsskedet Inkomna synpunkter sammanställs. Förslag med anledning av synpunkterna redovisas. Politisk behandling i facknämnd De förtroendevalda beslutar om revideringar och om att detaljplanen skall sändas vidare för antagande. Avesta 1-3 veckor 4-5 veckor 4-6 veckor 2 veckor 0 veckor Finspång 4 veckor 3-4 veckor 4 veckor 4 veckor 1 vecka Flen 2-3 veckor 3-4 veckor 2 veckor 2 veckor 1 vecka Katrineholm 1 vecka 5 veckor 3 veckor 3 veckor 1 vecka Kristinehamn 2-4 veckor 4 veckor 2 veckor Ingår ej 2 veckor Köping 2-4 veckor 4-8 veckor 2-4 veckor 2 veckor 2 veckor Lindesberg 2-4 veckor 4 veckor 3 veckor Ingår ej 2 veckor Ludvika 1-3 veckor 4 veckor 0,5 vecka 2 veckor 1 vecka Sala 2-3 veckor 3-4 veckor 2-4 veckor 2 veckor 1 vecka Mindre revideringar av planhandlingarna. Underrättelse inför antagande Antagande, Överprövning, Laga kraft Politisk behandling i KS Politisk behandling i KF Överklagande period Laga Kraft Bygglov kan beviljas Detaljplanen antas i kommunfullmäktige eller i vissa fall facknämnd. Protokollet anslås. Anvisningar om hur man överklagar skickas till de sakägare som lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgogosedda. Om ingen överklagar vinner detaljplanen LAGA KRAFT. Överklagande sker till länsstyelsen och regeringen. Om överklagande avslås vinner planen laga kraft. Avesta 2 veckor 2 veckor 4 veckor Finspång 4 veckor 4 veckor 3 veckor Flen 4 veckor 2 veckor 4 veckor Katrineholm 2 veckor 4 veckor 4 veckor Kristinehamn 5 veckor 4 veckor 4 veckor Köping 2 veckor 2 veckor 4 veckor Lindesberg 2-4 veckor 4 veckor 4 veckor Ludvika 4 veckor 2 veckor 4 veckor Sala 2 veckor 2 veckor 3 veckor 10

11 * Miljökonsekvensbeskrivning ** Förtroendevalda prioriterar varje år behovet av att arbeta fram detaljplaner i kommunerna ***Om inga synpunkter inkommit från allmänheten, övergår planprocessen i enkelt planförfarande och utställningsskedet utesluts. Antal veckor i snitt för planprocessens olika skeden Antal veckor i snitt Avesta Finspång Flen Katrineholm Kristinehamn Köping Lindesberg Ludvika Sala Mellannyckeln Programskede Samrådsskede Utställningsskede Antagande, Överprövning, Laga kraft Hela planprocessen

12 3.1.3 Kommentar Tids- och arbetsmässigt kan planarbetet i princip delas in i tre moment arbetstid för handläggning, tid för samråd/utställning samt politisk behandling. Arbetstiden för handläggning är beroende av typ av detaljplan samt vilka resurser som kan avsättas. Utställningstider regleras av plan- och bygglagen och är därmed relativt likvärdig inom kommunerna. Den politiska behandlingen varierar något mellan kommunerna vilket dels kan bero på att detta ej regleras i plan- och bygglagen samt dels hur respektive kommun är organiserad (förvaltning/nämnd/styrelse samt kommunövergripande nämnder och förvaltningar). Kommunen kan delegera beslut genom att kommunfullmäktige uppdrar till annan nämnd eller kommunstyrelsen att anta planen. Beslut om till exempel samråd kan delegeras till tjänsteman. I princip har de flesta kommuner samstämmiga detaljplaneprocesser. Två undantag kan vara värda att uppmärksamma. Avesta kommun skiljer sig något från övriga då kommunen går upp direkt för antagande av en detaljplan efter samrådsskedet såvida inga erinringar inkommit under samrådstiden. Katrineholm har en medveten strategi när det gäller val av process. Länsstyrelsen i Sörmlands län har uppmanat kommunerna att välja enkelt förfarande i större utsträckning än vad som gjorts tidigare. Det innebär en förenkling i process och rutiner inom lagens ram och i samråd med länsstyrelsen. Detta innebär att planarbetet blir tre månader kortare. Inledningsvis i planarbetet görs en bedömning om lämplig hantering, till exempel om planen är principiell eller inte. Förfarandet kan sen ändras från enkelt till normalt under processens gång beroende på bland annat inkomna synpunkter. Främst Katrineholm får på så sätt en kortare tid i programskedet, men även Avesta har kortare tid än medelvärdet för mellannyckeln. 3.2 Information Utgångspunkt och beskrivning Tanken med detaljplaneprocessen är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda. Det kan vara statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare, boende, allmänhet med flera. Alla som har ett väsentligt intresse av detaljplaneförslaget ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter. Genom dessa samråd kan önskemål och synpunkter övervägas i ett tidigt skede i planarbetet. Vid utställningen kan alla kvarvarande anmärkningar lyftas fram. 12

13 Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om hur kommunerna är skyldiga att informera om detaljplaner. Obligatoriskt är utskick av planhandlingar till berörda sakägare och myndigheter, annonsering/kungörelse i de olika detaljplaneskedena samt var handlingarna ställs ut (t ex bibliotek eller kommunens reception). Dessutom kan kommunen välja andra fora för att nå ut till allmänheten, till exempel inbjuda till informationsmöten, informera i översiktsplanen, lägga ut information på kommunens hemsida eller på Facebook eller Youtube. Hur kommunerna väljer att informera om detaljplaner utöver de formella kraven är beroende av vad planen innehåller Resultat Vi har undersökt vilka av ett antal informationskanaler som kommunerna använt sig av. Som utgångspunkt för denna mätning används de tio senast antagna detaljplanerna med normalt planförfarande. Katrineholm använder sig i stor omfattning av ett förenklat förfarande (beskrivet i avsnitt 3.1.3), så deras uppgifter omfattar endast en plan. Avesta Flen Köping Finspång Katrineholm Kristinehamn Lindesberg Ludvika Sala Utskick av planhandlingar till sakägare, myndigheter, intressegrupper * Annons i lokaltidningen * Allmänna anslagstavlor * Informationsmöte I kommunens översiktsplan Kommunens hemsida Facebook/ Youtube Äldsta plan (antagen år) Nyaste plan (antagen år) *Obligatorisk informationskanal enligt PBL Kommentar De obligatoriska informationsvägarna används som sig bör av alla kommunerna för varje detaljplan. Hur många av detaljplanerna som det hållits informationsmöte om varierar mycket, mellan ingen och alla. Kommunen får själv avgöra vilka detaljplaner som det ska hållas möten om, så det finns utrymme för variation. Den stora spridningen tyder på att det finns olika inställningar i kommunerna till när informationsmöten ska hållas I översiktsplanen kan områden för framtida utbyggnad pekas ut. Det är en tidig information om att där kan komma att tas fram en detaljplan. Detta används inte så 13

14 frekvent: knappt hälften av kommunerna har med någon information i översiktsplanen, och dessa kommuner har informerat om ungefär hälften av de detaljplaner som ingår i undersökningen. Uppgift om äldsta respektive nyaste plan finns med för att utbudet av informationskanaler har ökat. I dag presenterar kommunerna i de flesta fall sina detaljplaneförslag på hemsidan. Detta var inte lika vanligt i början av 2000-talet. Ännu modernare medier som Facebook och Youtube används i dagsläget inte av de medverkande kommunerna. Att använda dessa kan vara ett sätt att få fler medborgare att bli mer engagerade i planprocessen. Som framgår av avsnitt 3.3 är det ofta inte så många som kommer med synpunkter under samråd och utställningar. Erfarenheten säger att engagemanget är lågt, inte minst bland ungdomar. Kanske kan dessa lockas att vara med och påverka genom att informationen finns där de brukar hämta information? Äldsta och nyaste plan visar också på planaktiviteten för detaljplaner med normalt planförfarande. Det säger dock inget om den totala planaktiviteten, eftersom många planer tas fram med enkelt planförfarande. Det kan vara inaktuella detaljplaner som uppdateras med enkelt förfarande, eller fall med få berörda och som inte är av allmänt intresse. Enkla planer har ett snabbare förfarande och ger därmed medborgarna ett snabbare resultat. Hur många detaljplaner som handlagts med enkelt planförfarande ingår inte i denna jämförelse. 3.3 Medborgarengagemang Utgångspunkt och beskrivning En anledning till att det tar relativt lång tid att ta fram en detaljplan, är att alla berörda ska ges möjlighet att lämna synpunkter vid flera skeden i processen. I vilken utsträckning tas då denna möjlighet tillvara av medborgare och olika organisationer? Vi har valt att mäta medborgarengagemanget genom att undersöka hur många av de berörda sakägarna och hur många föreningar/intresseorganisationer som valt att yttra sig under samrådsskedet i detaljplaneprocessen. Även här undersöks de 10 senast antagna detaljplanerna med normalt planförfarande, det vill säga samma underlag som i avsnitt 3.2 Information (och alltså endast en plan i Katrineholm). Som en indikation på medborgarnas engagemang redovisas också antalet överklagade detaljplaner. 14

15 3.3.2 Resultat Remissyttranden detaljplaner Avesta Flen Köping Antal yttranden från sakägare Totala antalet sakägare i ärendena Andel sakägare som yttrat sig 11 % 13 % 10 % 25 % 16 % 3 % 18 % 14 % 3 % Yttranden från intresseföreningar *Katrineholm redovisar endast 1 plan Finspång Katrineholm* Kristinehamn Lindesberg Ludvika Sala Antal överklagade detaljplaner Antal antagna detaljplaner efter överklagande Pågående överklagande ärenden Kommentar Det är tydligt att enbart en liten del av sakägarna utnyttjar sin möjlighet att vara med och påverka genom att lämna synpunkter. Andelen varierar mellan 3 och 25 procent, med ett medelvärde på 13 procent. Högst andel sakägare som yttrat sig finns i Katrineholm, men den uppgiften bygger på en enda plan. Utan detta extremvärde är medelvärdet 11 procent. Responsen beror delvis på om detaljplanen innehåller något kontroversiellt eller berör många, men även hur kommunen arbetar med att sprida information och göra handlingarna lättillgängliga bör spela in. I Kristinehamn, som har hög andel sakägare som yttrat sig och många yttranden från intresseföreningar, härrör ungefär 90 procent av yttranden till en av detaljplanerna. Statens institutionsstyrelse planerade att starta ett ungdomshem på orten, och detta reagerade många på. Antalet sakägare varierar riktigt mycket, från Finspångs 90 till Köpings 477. I Köping fall höjs antalet av att en detaljplan hade över 300 sakägare. Även Kristinehamn hade en plan med många sakägare. Ofta kommer yttrandena från dem som vill framföra önskemål om ändring av något i planen. De som bor och verkar i närheten har en lokalkännedom, och kan därmed komma med väsentlig information i ärendet, och kanske också konstruktiva förslag på åtgärder. Det förekommer också yttrande som betonar att det är ett bra förslag. Hur många yttranden som kommer från intresseföreningar varierar också. I Sala remitteras planerna till de politiska partierna, som behandlar frågan i sin plangrupp. De avger oftast ett yttrande, antingen med synpunkter eller också meddelar de att de inte har något att erinra. Det kan finnas en aktiv grupp eller förening i kommunen som ofta yttrar sig över planerna. 15

16 3.4 Översiktplanens status Utgångspunkt och beskrivning Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är kommunens verktyg för att visa hur man på lång sikt vill att markoch vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Arbetet med översiktsplanen samt dess innehåll regleras i 4 kapitlet plan- och bygglagen. Lagen säger bland annat att kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden ska ta ställning till översiktplanens aktualitet. Planen ska också främja goda miljöförhållanden och långsiktigt hushålla med mark, vatten, energi och råvaror. Översiktsplanen behandlar till exempel frågor som var nya bostäder ska byggas, var företagslokaliseringar kan ske, var nya vägar ska dras fram, samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har däremot en viktig vägledande funktion. Den ska bland annat ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor. En översiktplan kan fördjupas för delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. En fördjupning av översiktsplanen (föp) görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressen. Tematiska tillägg till översiktsplanen (töp) kan göras för olika sakfrågor såsom vindkraft och strandskydd Resultat Avesta Flen Köping Finspång Katrineholm Kristinehamn Lindesberg Ludvika Sala År för antagande Pågående arbete med kommuntäckande öp Senast aktualiseringsprövad öp Antal fördjupningar av översiktsplanen (föpar) och tillägg till översiktsplanen ( töpar) Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 2007 Nej Nej Första antagen Senaste antagen Antal pågående arbete med föpar och töpar

17 3.4.3 Kommentar Avesta, Flen och Lindesberg antog översiktplaner 2007, och Kristinehamn antog översiktplanen För övriga kommuner kan översiktsplanestatusen anses vara låg. Fler kommuner har översiktsplaner från 1990-talet. Några kommuner har dessutom översiktsplaner som inte kan anses vara aktuella då de inte senast under mandatperioden aktualiseringsprövats. Däremot pågår ett aktivt arbete inom fler kommuner med ny kommuntäckande översiktplan. I ett medborgarperspektiv kan en låg översiktsplanestatus bidra till osäkerheter för kommunens invånare beträffande framtida fysiska förändringar, exempelvis vid framarbetande av nya utvecklingsområden för bostäder och verksamheter. 17

18 4 Bygglov Att hantera bygglov är myndighetsutövning som regleras av en speciallagstiftning, PBL (plan- och bygglagen). Beslut i bygglovärenden och annan myndighetsutövning ska fattas av en nämnd som är fristående från kommunens övriga beslutfattande eftersom besluten även kan gälla kommunala ärenden. Nämnden har möjlighet att delegera till en tjänsteman att fatta beslut bland annat för att förkorta handläggningstiden vid standardärenden. Vid granskningen av ett bygglovärende ska undersökas om ärendet överensstämmer med de planbestämmelser som finns i detaljplanen som gäller för området. I vissa fall kan bygglov medges även om ärendet avviker från detaljplanen. Dessa avvikelser ska vara mindre och inte strida mot planens syfte och benämns mindre avvikelser. I annat fall måste detaljplanen ändras innan bygglov kan ges vilket innebär en kraftig tidsförskjutning. Nämnden har rätt att ta ut en avgift för hanteringen av bygglov. För den enskilde medborgaren som avser att söka bygglov är det av intresse att handläggningstiden är kort och att kostnaden är så låg som möjligt. För övriga medborgare är det av intresse att handläggningen inte skattefinansieras. 4.1 Handläggningstid Utgångspunkt och beskrivning Tiden är en viktig kvalitetsfaktor för den som söker ett bygglov. Det är en av de första frågor man ställer sig, hur lång tid tar det innan jag kan börja bygga? Mätningen av handläggningstid är gjord på ett urval av de ärenden som fått beslut under Urvalet omfattade cirka 50 ärenden i varje kommun (till exempel vart 5:e i tidsordning registrerat ärende). Endast bygglovärenden har mätts (ärenden som bygganmälan, rivingslov/-anmälan, marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispens har sållats bort). Både ärenden som beslutats på delegation och i nämnd förekommer. Sökanden kan vara fysisk eller juridisk person. Mätningen av handläggningstid omfattar tiden från det att ansökan om bygglov inkommit (registrering) till att expediering av beslut sker. Vid handläggning av bygglovsansökan förekommer att ärendet registreras som vilande under den tid sökande kompletterar sina handlingar så att de blir granskningsbara. Handläggningstiden redovisas med och utan denna vilandetid i de fall kommunen har möjlighet att mäta vilandeperioden. Antal dagar är kalenderdagar. 18

19 Så här går det till - en kort bakgrundsbeskrivning När bygglovsansökan inkommer registreras ett ärende. Handlingarna kontrolleras för eventuellt behov av komplettering, grannhörande eller annan remisshantering. Är ansökan komplett granskas ärendet och beslut fattas endera av delegat eller nämnd. Beslutet skrivs ut, godkända handlingar stämplas och ärendet expedieras. De flesta bygglov måste sedan kompletteras med en bygganmälan, kontrollplan och ett byggsamråd innan bygget får starta Resultat Resultatet redovisas i diagramform dels som ett medelvärde och dels som ett medianvärde för handläggningstiden. Medelvärdet är framtaget för att kunna jämföra Mellannyckelns resultat med andra nätverk. Medianvärdet, som innebär att ytterligheter sållats bort, ger en sannare bild av handläggningstiden för ett normalärende. I tabellform redovisas totala antalet beslutade bygglov under 2009 fördelade på fysisk respektive juridisk person, antal nämndsbeslut, delegationsbeslut och andel delegationsbeslut. 40 Handläggningstid för bygglov, medianvärde Dagar *Finspång och Ludvika registrerar inte vilandeperiod = inklusive vilandeperiod = exklusive vilandeperiod 19

20 40 Handläggningstid för bygglov, medelvärde Dagar *Finspång och Ludvika registrerar inte vilandeperiod 2009 Avesta* Finspång Flen Katrineholm Kristinehamn Köping Lindesberg** Ludvika Sala*** Urval, antal Varav fysisk person Varav juridisk person Andel juridisk person 27 % 36 % 24 % 22 % 31 % 54 % 20 % 7 % 16 % Varav nämndsbeslut Varav delegationsbeslut Andel delegationsbeslut 98 % 92 % 96 % 100 % 80 % 98 % 98 % 97 % 100 % Totalt antal beslutade bygglov *Innefattar även Fagersta och Norberg *** Innefattar även Heby **Innefattar även Nora, Hällefors och Ljusnarsberg Kommentar Resultatet tyder på att alla kommuner inom Mellannyckeln har korta handläggningstider, från en vecka upp till en månad. Medianvärdet, där ytterligheter sållats bort, ger ett ännu bättre resultat. En jämförelse med två andra nätverk: 20

Plan, Bygg och Miljö

Plan, Bygg och Miljö Plan, Bygg och Miljö En jämförelse av kommunens plan-, bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping,

Läs mer

Nr Information 2 Jämförelseprojektet Mellannyckeln Plan, bygg och miljö

Nr Information 2 Jämförelseprojektet Mellannyckeln Plan, bygg och miljö SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2010-10-19 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 27 oktober 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun

Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun Hantering av översiktsplaner och detaljplaner i Kristinehamns kommun * Frågor & svar, översiktsplaner * Frågor & svar, detaljplaner * Om översiktsplaneprocessen.. * Om detaljplaneprocessen * Detaljplanehandlingarna

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016

TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala län. SAMRÅDSTID 24 maj juni 2016 SAMRÅDSHANDLING 1 (6) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 24 maj 2016-13 juni 2016 Antagen Laga kraft TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Harbo-Smedsbo 1:31 m.fl. DPä 341/364 Harbo tätort Heby kommun, Uppsala

Läs mer

TRÖNNINGE 15:16 PLANBESKRIVNING TILLÄGG TILL. tillhörande ändring av detaljplan 890 för. Trönninge, HALMSTADS KOMMUN

TRÖNNINGE 15:16 PLANBESKRIVNING TILLÄGG TILL. tillhörande ändring av detaljplan 890 för. Trönninge, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING agård Trönninge Idrottsplats Skola Tuvasgården Östergård AntagandeHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 890 för TRÖNNINGE 15:16 Trönninge, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande,

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Bygglov, detaljplan och livsmedelstillsyn

Bygglov, detaljplan och livsmedelstillsyn Bygglov, detaljplan och livsmedelstillsyn En jämförelse av kommunens bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2009-01-07

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Dnr MBN17-243 214 Tillägg till planbeskrivning Ändring av detaljplan för kvarteren SMEDEN och SVARVAREN m.m. inom Österbackaområdet Bjurholms kommun, Västerbottens län Upprättad 2017-06-14

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10

Kravspecifikation för detaljplaner. antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 antagen av kommunstyrelsen 2013-06-10, 10 2 Inledning För att underlätta och skapa större förståelse för vad upprättande av en detaljplan kan innebära för exploatörer och externa planförfattare har Höörs

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun

Planbeskrivning. Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen, Strängnäs, Strängnäs kommun Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSHANDLING 1(7) Lovisa Andersson Planarkitekt Planbeskrivning Tillägg till detaljplan för: Upphävande av del av detaljplan: Strängnäs 2:1 och 3:1 delar av, Finningerondellen,

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2006/468 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR UTKIKEN 12 OCH 13 I VIKEN HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-08-12 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Fastighetsägaren inkom 2014-06-17 med en ansökan om detaljplaneändring

Läs mer

Särskilt utlåtande. Torpartäppan 6, Skälsätra Trollbäcken, Tyresö kommun, Stockholms län

Särskilt utlåtande. Torpartäppan 6, Skälsätra Trollbäcken, Tyresö kommun, Stockholms län Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Antagandehandling november, 2014 Dnr 2013 KSM 0856 Detaljplan för Torpartäppan 6, Skälsätra Trollbäcken, Tyresö kommun, Stockholms län

Läs mer

Sydnärkes Byggförvaltning

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning Laxå Askersund Lekeberg 2016 830 st dokumenterade ärenden varav 87 i nämnden Totalt har Sydnärkes Byggnämnd handlagt: 384 bygglov, 70 st anmälan, 403 startbesked/slutbesked, 58

Läs mer

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering.

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering. 2014-10-14 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/611 Upprättad: 2014-06-24 Laga Kraft: 2014-10-13 Ändring av detaljplan för HOLLAND 3 och 6 i Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012 Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Bränninge 3:20, del 1

Bränninge 3:20, del 1 Diarienummer BN15/243 Ändring av detaljplan för Bränninge 3:20, del 1 Västra Solhöjden Habo kommun GRANSKNINGSHANDLING Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 april 2016 Standardförfarande Så här görs en

Läs mer

Antagen av Kf Laga kraft

Antagen av Kf Laga kraft 2002-06-03 1 Rev: A. PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Antagen av Kf 2002-08-27 Laga kraft 2002-09-26 Utdrag ur plankartan ÄNDRING av detaljplan 268 för kv Folkskolan m fl avseende kvarteret BORGAREN i

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning Samrådshandling

Tillägg till planbeskrivning Samrådshandling KS14.810 Ändring av detaljplan LD 120 - detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:109 m.fl. och LD 143 detaljplan för del av fastigheten Berg 1:1 m.fl., Stenkullens industriområde, Lerums kommun Tillägg till

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011

ANTAGANDEHANDLING. Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN. Miljö- och byggnämnden. Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Ny detaljplan för Del av Övre Norrmalm Kv LÄRAREN Miljö- och byggnämnden Upprättad i juni 2011 Reviderad i augusti 2011 Kiruna Kommun Norrbottens län (foto: Sandra Minde, Ramböll Sverige AB) ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Utskott för omsorg Plats och tid Centrumhuset, Henån

Utskott för omsorg Plats och tid Centrumhuset, Henån 1 Utskott för omsorg 2011-01-25 Plats och tid Centrumhuset, Henån 2011-01-25 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Gunilla Josefsson (s) Hans Pernevik (fpo) Johan Stein (c) Henrik Svedberg (s) ersättare

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013 Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2013 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta,

Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra Sunnersta, PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2014-04-17 PBN 2013-2006 018-727 47 52 Detaljplan för Sunnersta 69:3 Tillägg till gällande detaljplan för del av nordvästra

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för del av Trolleboda 1:30 m.fl.

Detaljplan för del av Trolleboda 1:30 m.fl. Ronneby kommun, Blekinge län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplaneförslaget, upprättat 2014-06-02 har varit utställt för granskning under tiden den 20 juni 2014 till den 8 augusti 2014. Myndigheter och berörda

Läs mer

Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Upprättad: 2016-02-24 1 (6) DnrPLAN.2015.23 PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-08

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13)

STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) KS/2015/726 SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLANER FÖR STUBBARP 39:2 m fl (14/07) och STUBBARP 39:3 m fl (1/13) HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2016-03-16 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND Kommunstyrelsen

Läs mer

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 284 BUDGET Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 285 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation, nr 160 192, föredras och läggs

Läs mer

Plåtslagaren 11 Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Plåtslagaren 11 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Stadsbyggnadsförvaltningen Kimberly Disley, planpraktikant Dnr 2015 KSM 0920.214 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE ÄNDRING AV DETALJPLANERNA 180 OCH 205, LINDALEN Plåtslagaren 11 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN

DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN DELEGATIONSREGLER FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antagna av Byggnadsnämnden 2009-12-15 139. Gällande från och med 2009-12-16. Delegationsbeslut har samma status som ett nämndsbeslut och därför är det viktigt att

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan genom tillägg för del av Kvarteret Linden i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan genom tillägg för del av Kvarteret Linden i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län LAGA KRAFT 2013-05-24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S528 Plan nr 430 Ändring av detaljplan genom tillägg för del av Kvarteret Linden i Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län Ändring av detaljplan genom

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 Aktuella kommunomfattande översiktsplaner LÄGET I LANDET MARS 2014 1 2 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har undersökt hur aktuella de kommunomfattande översiktsplanerna är i Sverige, mars 2014. Läget

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer