Plan, Bygg och Miljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan, Bygg och Miljö"

Transkript

1 Plan, Bygg och Miljö En jämförelse av kommunens plan-, bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika och Sala Nätverket är en del av Jämförelseprojektet Ett samarbete mellan SKL, RKA och Finansdepartementet

2

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund Metod och avgränsning Fysisk planering Planprocessen Information Medborgarengagemang Översiktplanens status Bygglov Handläggningstid Vad kostar ett bygglov? Delegation Mindre avvikelse Nöjdhet Miljö Kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar Andelen miljöbilar av totala antal bilar i hela den geografiska kommunen Kommunorganisationens andel inköpta ekologiska livsmedel Andel miljöcertifierade förskolor och skolor i kommunen Livsmedelskontroll Nöjdhet Kostnadstäckningsgrad Utgångspunkt och beskrivning Resultat Sammanfattande kommentar Informationsgivning Utgångspunkt och beskrivning Resultat Kommentar Tillgänglighet Utgångspunkt och beskrivning Resultat Sammanfattande kommentar Projektledarna för kommunerna i nätverket Mellannyckeln Bilaga 1 Bilaga 2 Bygglovsavgifter Tillgänglighetsrapport 3

4 1 Sammanfattning Nätverket Mellannyckeln är ett av tjugotvå nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika, och Sala. Tillsammans finns det över invånare i dessa kommuner. Denna rapport är nätverkets femte inom Jämförelseprojektet och avser Fysisk planering samt Bygg- och Miljöverksamheten. Flertalet av nätverkets kommuner har i princip samstämmiga detaljplaneprocesser. Avesta skiljer sig något då detaljplan går upp direkt för antagande efter samrådsskedet såvida inga erinringar inkommit. Katrineholm har enkelt förfarande i större utsträckning vilket innebär att planarbetet blir tre månader kortare. Alla som har ett väsentligt intresse av detaljplaneförslaget ska få information och de obligatoriska informationsvägarna används av alla kommunerna för varje detaljplan. Hur många av detaljplanerna som det hållits informationsmöte om varierar mellan ingen och alla. Den stora spridningen tyder på att det finns olika inställningar i kommunerna till när informationsmöten ska hållas. Knappt hälften av kommunerna har med någon information i översiktsplanen. Alla berörda ska även ges möjlighet att lämna synpunkter vid flera skeden i processen. I vilken utsträckning tas då denna möjlighet tillvara av medborgare och olika organisationer? Det är tydligt att enbart en liten del av sakägarna utnyttjar sin möjlighet att lämna synpunkter. Andelen varierar mellan 3 och 25 procent och yttranden från intresseföreningar varierar också. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ska ta ställning till planens aktualitet. Avesta, Flen och Lindesberg antog översiktplaner 2007 och Kristinehamn För övriga kommuner kan översiktsplanestatusen anses vara låg. Däremot pågår ett aktivt arbete inom fler kommuner med ny kommuntäckande översiktplan. Tiden är en viktig kvalitetsfaktor för den som söker ett bygglov. Det är en av de första frågor man ställer sig, hur lång tid tar det innan jag kan börja bygga? Resultatet tyder på att alla kommuner inom Mellannyckeln har korta handläggningstider, från en vecka upp till en månad Kostnaden för ett bygglov är av betydelse för den som ska bygga men utgör även en inkomstkälla för kommunen. Varje kommun har utifrån två typfall beräknat vad ett bygglov för en normalvilla samt ett uterum kostar i avgift. Bygglovskostnaden varierar stort och ett tips till kommunerna är att på hemsidan redovisa den faktiska kostnaden för några vanligt förekommande typärenden. Vissa bygglovsbeslut kan delegeras till tjänsteman för att bland annat förkorta handläggningstiden. Andelen beslut som fattas på delegation är mycket stor, över 90 procent i flertalet av nätverkskommunerna. Att ha rätt att bygga till, bygga garage och carport eller tak över uteplats tar nog alla småhusägare för självklart. En jämförelse av andelen bygglov som beviljas i strid mot gällande detaljplan i förhållande till alla bygglov visar att upp till 25 procent av bygglovbesluten lämnas i strid mot gällande detaljplan med stöd av bestämmelserna om mindre avvikelse. 4

5 För att få reda på hur de som kommer i kontakt med kommunens bygglovshantering upplever servicenivån har några av kommunerna undersökt brukarnas nöjdhet. Resultatet är genomgående gott då majoriteten av brukarna i samtliga kommuner är mycket nöjda med servicenivån vad gäller såväl tillgänglighet och bemötande som information och handläggningstid. Inom miljöområdet har några mått jämförts för att belysa kommunernas arbete med att minska användning av ändliga resurser och öka återanvändningsgraden. När det gäller den totala mängden insamlat hushållsavfall visar mellannyckelkommunerna ganska varierande resultat liksom när det gäller andelen återvunnet material. Lindesberg återvinner högst andel. Störst andel miljöbilar inom kommunorganisationen liksom i den geografiska kommunen har Katrineholm. När det gäller kommunorganisationens andel inköpta ekologiska livsmedel är det stora skillnader kommunerna emellan. Störst andel har Ludvika med 22 procent. Detsamma gäller andel miljöcertifierade skolor och förskolor där Sala visar högst ambitionsnivå. Även kommunernas livsmedelskontroll har jämförts. Andel livsmedelsobjekt som inspekteras liksom andelen med anmärkning eller underkända skiljer stort mellan kommunerna. Den upplevda servicenivån hos de som kommer i kontakt med kommunens miljöhantering har undersökt hos några av kommunerna. Andelen mycket nöjda brukare i är högst vad gäller bemötande och lägst avseende tydlig information. Överlag finns en osäkerhet då svarsfrekvensen är låg. Finspång har högst andel mycket nöjda brukare. I rapporten har vi gjort ett försök att jämföra graden av kostnadstäckning inom Miljöbalkens område, livsmedelskontroll, plan- och byggärenden. Kostnadstäckningsgraden skiljer både mellan kommunerna och de olika områdena. Det är dock svårt att utifrån ett enda undersökningsår dra några större slutsatser. Information till kommunens invånare är en viktig kvalitetsfråga. Kan man ta del och finna svar på viktiga frågor? Kommunernas webbsidor har granskats både 2009 och 2010 utifrån 20 vanliga medborgarfrågor. Flertalet kommuner har förbättrat sig i den senare undersökningen och goda exempel är Katrineholm, Sala, Köping och Avesta.. Kommunernas servicenivå via telefon och e-post har undersökts av ett externt företag. Servicenivån varierar stort mellan kommunerna. Ludvika visar högst tillgänglighet via telefon och för svar via e-post har Katrineholm och Avesta kortast svarstider. 5

6 2 Bakgrund Nätverket Mellannyckeln är ett av tjugotvå nätverk som ingår i det nationella Jämförelseprojektet. De deltagande kommunerna i nätverket Mellannyckeln är Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika och Sala. Tillsammans finns det över invånare i dessa kommuner. Jämförelseprojektets primära syfte är hitta goda exempel som skapar underlag för praktiska förbättringar i verksamheterna. Intentionen är också att finna samband mellan kostnader och kvalitet. Förhoppningen är att jämförelsearbete i nätverk ska blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att utveckla den kommunala verksamheten. År 2006 tog Lindesbergs kommun initiativet att bilda nätverket Mellannyckeln med utgångspunkt att kommunerna är ungefär lika i storlek ( invånare) och struktur samt finns inom rimligt geografiskt avstånd. Nätverket Mellannyckeln har tidigare publicerat rapporterna Grundskolan en jämförelse av grundskolan ur ett medborgarperspektiv , Hemtjänst och särskilt boende en jämförelse av äldreomsorgen ur ett medborgarperspektiv , IFO en jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv och Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade en jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv I denna femte rapport har nätverket haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra Fysisk planering samt Bygg- och Miljöverksamheten. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamhet. Kvalitet och resultat i den egna kommunen ställs i relation till insatta medel och till övriga kommuners resultat. Goda exempel och idéer lyfts fram och kan bli en inspirationskälla för kommunernas fortsatta utvecklingsarbete. För att lyckas har ett par riktlinjer för det genomförda arbetet varit vägledande: Att några enkla och mer eller mindre givna mått ska ges uppmärksamhet. Att ta fram kvalitetsmått utifrån i första hand ett kommunlednings- och eller medborgarperspektiv. Fokus ska vara att hitta de goda exemplen. Dessa exempel ska lyftas fram och andra kommuner ska ges tillfälle att plocka idéer till den egna verksamheten. Förklaringar till skillnader överlämnas till respektive kommun att analysera. 6

7 2.1 Metod och avgränsning Lokalt bedrivs och organiseras verksamheten inom plan-, bygg- och miljöområdet på skilda sätt utifrån kommunernas olika förutsättningar och politiska vägval. I denna rapport har Mellannyckelns nätverk valt att redovisa mått som beskriver verksamhetens kvalitet inom områdena Fysisk planering, Bygglov och Miljö. Rapporten innefattar följande områden och mått: Fysisk planering Planprocessen Information Medborgarengagemang Översiktsplanens status Bygglov Handläggningstid Vad kostar ett bygglov? Delegation Mindre avvikelse Nöjdhet Miljö Återvinning av hushållsavfall Andel miljöbilar i kommunens organisation Andel miljöbilar i den geografiska kommunen Andel inköpta ekologiska livsmedel Andel miljöcertifierade förskolor och skolor Livsmedelskontroll Nöjdhet Kostnadstäckningsgrad Informationsgivning Tillgänglighet Rapporten baseras på olika källor. Merparten av måtten har undersökts lokalt av respektive kommun medan andra uppgifter har kunnat hämtas från offentlig statistik. De lokala undersökningarna har genomförts som tillbakablickande studier eller som egna undersökningar. Det är förstås inte möjligt att presentera en heltäckande bild av dessa verksamheters kvalitet genom en undersökning av det här slaget. Måtten och de gjorda jämförelserna ska ses som indikationer på situationen i de olika kommunerna. Redovisade skillnader kommunerna emellan kommenteras i rapporten, men kan sedan förklaras och analyseras ytterligare i respektive kommun. 7

8 3 Fysisk planering Fysisk planering kan bedrivas på olika planeringsnivåer regional planering, översiktlig planering och detaljplanering. I detta kapitel tittar vi närmare på planprocessen för detaljplanearbetet, hur kommuninvånare får information samt hur stort medborgarengagemanget är i detaljplaneprocessen. Vi har även undersökt statusen gällande den översiktliga planeringen, både avseende den kommuntäckande översiktsplanen samt fördjupningar (föp:ar) och tematiska tillägg (töp:ar). 3.1 Planprocessen Utgångspunkt och beskrivning Detaljplanearbetet är en demokratisk process som är reglerad i kapitel 5 i plan- och bygglagen (PBL). En detaljplan kan drivas med normalt alternativt enkelt planförfarande. Planer som har allmänt intresse utöver sakägarkretsen (berörda grannar med flera) handläggs med normalt förfarande. Processen startar med programskedet, och därefter följer samrådsskede, utställningsskede och antagande/överprövning/laga kraft (se figur på sidan 9). Planer av begränsad betydelse, som saknar intresse för allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande till översiktsplanen, hanteras med enkelt förfarande. Den stora skillnaden mellan enkelt och normalt planförfarande är att utställningen slopas. Härigenom förkortas handläggningstiden väsentligt. Vid normalt planförfarande tar det cirka ett år från start till mål att arbeta fram en detaljplan. Därför är det viktigt med god framförhållning med detaljplaner för att få kontinuitet i samhällsbyggandet. Under planprocessen ska samråd ske med berörda sakägare, myndigheter med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Innan detaljplanen antas skall kommunen ställa ut planförslaget. Normalt skickas detaljplaneförslaget per post till berörda sakägare, myndigheter med flera, både vid samrådet och vid utställningen. Därutöver görs annonsering i lokalpressen. Många kommuner har numera också aktuella detaljplaner redovisade på sin hemsida. För samhällsutbyggnaden i tätorterna krävs vanligtvis att en detaljplan tas fram för att möjliggöra exploatering och utbyggnad av till exempel ett nytt bostadsområde. 8

9 Om en tydlig, aktuell och levande översiktsplan finns för kommunen där olika byggnadsområden redovisas, underlättas oftast planeringsarbetet och tidsåtgången blir därmed ofta mindre. Medborgarna och berörda sakägare är då genom översiktsplanen förberedda på kommande nybyggnadsplaner i hela kommunen. I vissa fall kan man härigenom också hoppa över programskedet och gå direkt på samrådsskedet, vilket också spar tid. Nätverket har valt att jämföra tiden för detaljplaneprocessens olika delar mellan kommunerna. Underlaget för tidsskattningen utgörs av de tio senaste detaljplanerna med normalt planförfarande i respektive kommun Resultat 9

10 Förfrågan inkommer Programskedet Politisk behandling i facknämnd De förtroendevalda beslutar om program/detaljplan skall upprättas. Programmet upprättas Programmet ska översiktligt redovisa syfte, anspråk, områdets förutsättningar mm. MKB* skall upprättas om förslaget innebär betydande miljöpåverkan. Politisk behandling i facknämnd De förtroendevalda beslutar om programsamråd. Samråd med berörda fastighetsägare, kommunala nämnder och förvaltningar, Länsstyrelsen mfl. Synpunkter lämnas. Programsamråd Programsamrådsredogörelse Inkomna synpunkter sammanställs. Förslag med anledning av synpunkterna redovisas. Politisk behandling i facknämnd(kf) De förtroendevalda har nu beslutsunderlag och kan besluta att godkänna planprogrammet. Avesta 0 veckor** 2-6 veckor (där så sker) Ingår ej 4-6 veckor 1-3 veckor Ingår ej Finspång 4 veckor 6 veckor 4 veckor 9 veckor 2 veckor 4 veckor Flen 2-4 veckor 2-6 veckor 2 veckor 4 veckor 2-3 veckor 2 veckor Katrineholm 2 veckor X X X X X Kristinehamn 5 veckor 4-8 veckor Ingår ej 3-4 veckor 3-4 veckor Ingår ej Köping 2-4 veckor 4-8 veckor 2 veckor 4 veckor 4-8 veckor 2-4 veckor Lindesberg 2-6 veckor 4-8 veckor Ingår ej 4-6 veckor 3 veckor 2-6 veckor Ludvika 2-4 veckor 3-5 veckor 4 veckor 6 veckor 2 veckor 4 veckor Sala 2 veckor 4-8 veckor 2 veckor 3 veckor 2-4 veckor 2 veckor Samrådsskedet Samrådshandling detaljplan upprättas Politisk behandling i facknämnd Plansamråd Samrådsredogörelse Politisk behandling i facknämnd Alla handlingar förtydligas. MKB* ska finnas om förslaget medför betydande miljöpåverkan. De förtroendevalda beslutar att sända ut detaljplanen på samrådsremiss. Samråd med berörda fastighetsägare, kommunala nämnder och förvaltningar, Länsstyrelsen mfl. Synpunkter lämnas. Inkomna synpunkter sammanställs. Förslag med anledning av synpunkterna redovisas. De förtroendevalda beslutar om revideringar och om att detaljplanen skall ställas ut. Avesta 4-7 veckor Ingår ej 4-6 veckor 1-3 veckor 2 veckor*** Finspång 4 veckor 4 veckor 6 veckor 2 veckor 4 veckor Flen 4 veckor 2 veckor 3-4 veckor 2-4 veckor 2 veckor Katrineholm 7 veckor 2 veckor 4 veckor 6 veckor 2 veckor Kristinehamn 6-8 veckor Ingår ej 5-6 veckor 3-4 veckor 5 veckor Köping 6-8 veckor 2 veckor 4-6 veckor 4-8 veckor 2-4 veckor Lindesberg 6-8 veckor Ingår ej 4 veckor 3 veckor Ingår ej Ludvika 4-8 veckor Ingår ej 6 veckor 0,5 vecka 2 veckor Sala 4-8 veckor 2 veckor 3 veckor 2-4 veckor 2 veckor Utställninghandling detaljplan uprättas Alla handlingar förtydligas. MKB* ska finnas om förslaget medför betydande miljöpåverkan. Utställning Utställning Synpunkter lämnas. Utlåtande uprättas Utställningsskedet Inkomna synpunkter sammanställs. Förslag med anledning av synpunkterna redovisas. Politisk behandling i facknämnd De förtroendevalda beslutar om revideringar och om att detaljplanen skall sändas vidare för antagande. Avesta 1-3 veckor 4-5 veckor 4-6 veckor 2 veckor 0 veckor Finspång 4 veckor 3-4 veckor 4 veckor 4 veckor 1 vecka Flen 2-3 veckor 3-4 veckor 2 veckor 2 veckor 1 vecka Katrineholm 1 vecka 5 veckor 3 veckor 3 veckor 1 vecka Kristinehamn 2-4 veckor 4 veckor 2 veckor Ingår ej 2 veckor Köping 2-4 veckor 4-8 veckor 2-4 veckor 2 veckor 2 veckor Lindesberg 2-4 veckor 4 veckor 3 veckor Ingår ej 2 veckor Ludvika 1-3 veckor 4 veckor 0,5 vecka 2 veckor 1 vecka Sala 2-3 veckor 3-4 veckor 2-4 veckor 2 veckor 1 vecka Mindre revideringar av planhandlingarna. Underrättelse inför antagande Antagande, Överprövning, Laga kraft Politisk behandling i KS Politisk behandling i KF Överklagande period Laga Kraft Bygglov kan beviljas Detaljplanen antas i kommunfullmäktige eller i vissa fall facknämnd. Protokollet anslås. Anvisningar om hur man överklagar skickas till de sakägare som lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgogosedda. Om ingen överklagar vinner detaljplanen LAGA KRAFT. Överklagande sker till länsstyelsen och regeringen. Om överklagande avslås vinner planen laga kraft. Avesta 2 veckor 2 veckor 4 veckor Finspång 4 veckor 4 veckor 3 veckor Flen 4 veckor 2 veckor 4 veckor Katrineholm 2 veckor 4 veckor 4 veckor Kristinehamn 5 veckor 4 veckor 4 veckor Köping 2 veckor 2 veckor 4 veckor Lindesberg 2-4 veckor 4 veckor 4 veckor Ludvika 4 veckor 2 veckor 4 veckor Sala 2 veckor 2 veckor 3 veckor 10

11 * Miljökonsekvensbeskrivning ** Förtroendevalda prioriterar varje år behovet av att arbeta fram detaljplaner i kommunerna ***Om inga synpunkter inkommit från allmänheten, övergår planprocessen i enkelt planförfarande och utställningsskedet utesluts. Antal veckor i snitt för planprocessens olika skeden Antal veckor i snitt Avesta Finspång Flen Katrineholm Kristinehamn Köping Lindesberg Ludvika Sala Mellannyckeln Programskede Samrådsskede Utställningsskede Antagande, Överprövning, Laga kraft Hela planprocessen

12 3.1.3 Kommentar Tids- och arbetsmässigt kan planarbetet i princip delas in i tre moment arbetstid för handläggning, tid för samråd/utställning samt politisk behandling. Arbetstiden för handläggning är beroende av typ av detaljplan samt vilka resurser som kan avsättas. Utställningstider regleras av plan- och bygglagen och är därmed relativt likvärdig inom kommunerna. Den politiska behandlingen varierar något mellan kommunerna vilket dels kan bero på att detta ej regleras i plan- och bygglagen samt dels hur respektive kommun är organiserad (förvaltning/nämnd/styrelse samt kommunövergripande nämnder och förvaltningar). Kommunen kan delegera beslut genom att kommunfullmäktige uppdrar till annan nämnd eller kommunstyrelsen att anta planen. Beslut om till exempel samråd kan delegeras till tjänsteman. I princip har de flesta kommuner samstämmiga detaljplaneprocesser. Två undantag kan vara värda att uppmärksamma. Avesta kommun skiljer sig något från övriga då kommunen går upp direkt för antagande av en detaljplan efter samrådsskedet såvida inga erinringar inkommit under samrådstiden. Katrineholm har en medveten strategi när det gäller val av process. Länsstyrelsen i Sörmlands län har uppmanat kommunerna att välja enkelt förfarande i större utsträckning än vad som gjorts tidigare. Det innebär en förenkling i process och rutiner inom lagens ram och i samråd med länsstyrelsen. Detta innebär att planarbetet blir tre månader kortare. Inledningsvis i planarbetet görs en bedömning om lämplig hantering, till exempel om planen är principiell eller inte. Förfarandet kan sen ändras från enkelt till normalt under processens gång beroende på bland annat inkomna synpunkter. Främst Katrineholm får på så sätt en kortare tid i programskedet, men även Avesta har kortare tid än medelvärdet för mellannyckeln. 3.2 Information Utgångspunkt och beskrivning Tanken med detaljplaneprocessen är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda. Det kan vara statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare, boende, allmänhet med flera. Alla som har ett väsentligt intresse av detaljplaneförslaget ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter. Genom dessa samråd kan önskemål och synpunkter övervägas i ett tidigt skede i planarbetet. Vid utställningen kan alla kvarvarande anmärkningar lyftas fram. 12

13 Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om hur kommunerna är skyldiga att informera om detaljplaner. Obligatoriskt är utskick av planhandlingar till berörda sakägare och myndigheter, annonsering/kungörelse i de olika detaljplaneskedena samt var handlingarna ställs ut (t ex bibliotek eller kommunens reception). Dessutom kan kommunen välja andra fora för att nå ut till allmänheten, till exempel inbjuda till informationsmöten, informera i översiktsplanen, lägga ut information på kommunens hemsida eller på Facebook eller Youtube. Hur kommunerna väljer att informera om detaljplaner utöver de formella kraven är beroende av vad planen innehåller Resultat Vi har undersökt vilka av ett antal informationskanaler som kommunerna använt sig av. Som utgångspunkt för denna mätning används de tio senast antagna detaljplanerna med normalt planförfarande. Katrineholm använder sig i stor omfattning av ett förenklat förfarande (beskrivet i avsnitt 3.1.3), så deras uppgifter omfattar endast en plan. Avesta Flen Köping Finspång Katrineholm Kristinehamn Lindesberg Ludvika Sala Utskick av planhandlingar till sakägare, myndigheter, intressegrupper * Annons i lokaltidningen * Allmänna anslagstavlor * Informationsmöte I kommunens översiktsplan Kommunens hemsida Facebook/ Youtube Äldsta plan (antagen år) Nyaste plan (antagen år) *Obligatorisk informationskanal enligt PBL Kommentar De obligatoriska informationsvägarna används som sig bör av alla kommunerna för varje detaljplan. Hur många av detaljplanerna som det hållits informationsmöte om varierar mycket, mellan ingen och alla. Kommunen får själv avgöra vilka detaljplaner som det ska hållas möten om, så det finns utrymme för variation. Den stora spridningen tyder på att det finns olika inställningar i kommunerna till när informationsmöten ska hållas I översiktsplanen kan områden för framtida utbyggnad pekas ut. Det är en tidig information om att där kan komma att tas fram en detaljplan. Detta används inte så 13

14 frekvent: knappt hälften av kommunerna har med någon information i översiktsplanen, och dessa kommuner har informerat om ungefär hälften av de detaljplaner som ingår i undersökningen. Uppgift om äldsta respektive nyaste plan finns med för att utbudet av informationskanaler har ökat. I dag presenterar kommunerna i de flesta fall sina detaljplaneförslag på hemsidan. Detta var inte lika vanligt i början av 2000-talet. Ännu modernare medier som Facebook och Youtube används i dagsläget inte av de medverkande kommunerna. Att använda dessa kan vara ett sätt att få fler medborgare att bli mer engagerade i planprocessen. Som framgår av avsnitt 3.3 är det ofta inte så många som kommer med synpunkter under samråd och utställningar. Erfarenheten säger att engagemanget är lågt, inte minst bland ungdomar. Kanske kan dessa lockas att vara med och påverka genom att informationen finns där de brukar hämta information? Äldsta och nyaste plan visar också på planaktiviteten för detaljplaner med normalt planförfarande. Det säger dock inget om den totala planaktiviteten, eftersom många planer tas fram med enkelt planförfarande. Det kan vara inaktuella detaljplaner som uppdateras med enkelt förfarande, eller fall med få berörda och som inte är av allmänt intresse. Enkla planer har ett snabbare förfarande och ger därmed medborgarna ett snabbare resultat. Hur många detaljplaner som handlagts med enkelt planförfarande ingår inte i denna jämförelse. 3.3 Medborgarengagemang Utgångspunkt och beskrivning En anledning till att det tar relativt lång tid att ta fram en detaljplan, är att alla berörda ska ges möjlighet att lämna synpunkter vid flera skeden i processen. I vilken utsträckning tas då denna möjlighet tillvara av medborgare och olika organisationer? Vi har valt att mäta medborgarengagemanget genom att undersöka hur många av de berörda sakägarna och hur många föreningar/intresseorganisationer som valt att yttra sig under samrådsskedet i detaljplaneprocessen. Även här undersöks de 10 senast antagna detaljplanerna med normalt planförfarande, det vill säga samma underlag som i avsnitt 3.2 Information (och alltså endast en plan i Katrineholm). Som en indikation på medborgarnas engagemang redovisas också antalet överklagade detaljplaner. 14

15 3.3.2 Resultat Remissyttranden detaljplaner Avesta Flen Köping Antal yttranden från sakägare Totala antalet sakägare i ärendena Andel sakägare som yttrat sig 11 % 13 % 10 % 25 % 16 % 3 % 18 % 14 % 3 % Yttranden från intresseföreningar *Katrineholm redovisar endast 1 plan Finspång Katrineholm* Kristinehamn Lindesberg Ludvika Sala Antal överklagade detaljplaner Antal antagna detaljplaner efter överklagande Pågående överklagande ärenden Kommentar Det är tydligt att enbart en liten del av sakägarna utnyttjar sin möjlighet att vara med och påverka genom att lämna synpunkter. Andelen varierar mellan 3 och 25 procent, med ett medelvärde på 13 procent. Högst andel sakägare som yttrat sig finns i Katrineholm, men den uppgiften bygger på en enda plan. Utan detta extremvärde är medelvärdet 11 procent. Responsen beror delvis på om detaljplanen innehåller något kontroversiellt eller berör många, men även hur kommunen arbetar med att sprida information och göra handlingarna lättillgängliga bör spela in. I Kristinehamn, som har hög andel sakägare som yttrat sig och många yttranden från intresseföreningar, härrör ungefär 90 procent av yttranden till en av detaljplanerna. Statens institutionsstyrelse planerade att starta ett ungdomshem på orten, och detta reagerade många på. Antalet sakägare varierar riktigt mycket, från Finspångs 90 till Köpings 477. I Köping fall höjs antalet av att en detaljplan hade över 300 sakägare. Även Kristinehamn hade en plan med många sakägare. Ofta kommer yttrandena från dem som vill framföra önskemål om ändring av något i planen. De som bor och verkar i närheten har en lokalkännedom, och kan därmed komma med väsentlig information i ärendet, och kanske också konstruktiva förslag på åtgärder. Det förekommer också yttrande som betonar att det är ett bra förslag. Hur många yttranden som kommer från intresseföreningar varierar också. I Sala remitteras planerna till de politiska partierna, som behandlar frågan i sin plangrupp. De avger oftast ett yttrande, antingen med synpunkter eller också meddelar de att de inte har något att erinra. Det kan finnas en aktiv grupp eller förening i kommunen som ofta yttrar sig över planerna. 15

16 3.4 Översiktplanens status Utgångspunkt och beskrivning Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är kommunens verktyg för att visa hur man på lång sikt vill att markoch vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Arbetet med översiktsplanen samt dess innehåll regleras i 4 kapitlet plan- och bygglagen. Lagen säger bland annat att kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden ska ta ställning till översiktplanens aktualitet. Planen ska också främja goda miljöförhållanden och långsiktigt hushålla med mark, vatten, energi och råvaror. Översiktsplanen behandlar till exempel frågor som var nya bostäder ska byggas, var företagslokaliseringar kan ske, var nya vägar ska dras fram, samt hur kommunen avser att tillgodose riksintressen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men har däremot en viktig vägledande funktion. Den ska bland annat ligga till grund för beslut i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor. En översiktplan kan fördjupas för delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. En fördjupning av översiktsplanen (föp) görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressen. Tematiska tillägg till översiktsplanen (töp) kan göras för olika sakfrågor såsom vindkraft och strandskydd Resultat Avesta Flen Köping Finspång Katrineholm Kristinehamn Lindesberg Ludvika Sala År för antagande Pågående arbete med kommuntäckande öp Senast aktualiseringsprövad öp Antal fördjupningar av översiktsplanen (föpar) och tillägg till översiktsplanen ( töpar) Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 2007 Nej Nej Första antagen Senaste antagen Antal pågående arbete med föpar och töpar

17 3.4.3 Kommentar Avesta, Flen och Lindesberg antog översiktplaner 2007, och Kristinehamn antog översiktplanen För övriga kommuner kan översiktsplanestatusen anses vara låg. Fler kommuner har översiktsplaner från 1990-talet. Några kommuner har dessutom översiktsplaner som inte kan anses vara aktuella då de inte senast under mandatperioden aktualiseringsprövats. Däremot pågår ett aktivt arbete inom fler kommuner med ny kommuntäckande översiktplan. I ett medborgarperspektiv kan en låg översiktsplanestatus bidra till osäkerheter för kommunens invånare beträffande framtida fysiska förändringar, exempelvis vid framarbetande av nya utvecklingsområden för bostäder och verksamheter. 17

18 4 Bygglov Att hantera bygglov är myndighetsutövning som regleras av en speciallagstiftning, PBL (plan- och bygglagen). Beslut i bygglovärenden och annan myndighetsutövning ska fattas av en nämnd som är fristående från kommunens övriga beslutfattande eftersom besluten även kan gälla kommunala ärenden. Nämnden har möjlighet att delegera till en tjänsteman att fatta beslut bland annat för att förkorta handläggningstiden vid standardärenden. Vid granskningen av ett bygglovärende ska undersökas om ärendet överensstämmer med de planbestämmelser som finns i detaljplanen som gäller för området. I vissa fall kan bygglov medges även om ärendet avviker från detaljplanen. Dessa avvikelser ska vara mindre och inte strida mot planens syfte och benämns mindre avvikelser. I annat fall måste detaljplanen ändras innan bygglov kan ges vilket innebär en kraftig tidsförskjutning. Nämnden har rätt att ta ut en avgift för hanteringen av bygglov. För den enskilde medborgaren som avser att söka bygglov är det av intresse att handläggningstiden är kort och att kostnaden är så låg som möjligt. För övriga medborgare är det av intresse att handläggningen inte skattefinansieras. 4.1 Handläggningstid Utgångspunkt och beskrivning Tiden är en viktig kvalitetsfaktor för den som söker ett bygglov. Det är en av de första frågor man ställer sig, hur lång tid tar det innan jag kan börja bygga? Mätningen av handläggningstid är gjord på ett urval av de ärenden som fått beslut under Urvalet omfattade cirka 50 ärenden i varje kommun (till exempel vart 5:e i tidsordning registrerat ärende). Endast bygglovärenden har mätts (ärenden som bygganmälan, rivingslov/-anmälan, marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispens har sållats bort). Både ärenden som beslutats på delegation och i nämnd förekommer. Sökanden kan vara fysisk eller juridisk person. Mätningen av handläggningstid omfattar tiden från det att ansökan om bygglov inkommit (registrering) till att expediering av beslut sker. Vid handläggning av bygglovsansökan förekommer att ärendet registreras som vilande under den tid sökande kompletterar sina handlingar så att de blir granskningsbara. Handläggningstiden redovisas med och utan denna vilandetid i de fall kommunen har möjlighet att mäta vilandeperioden. Antal dagar är kalenderdagar. 18

19 Så här går det till - en kort bakgrundsbeskrivning När bygglovsansökan inkommer registreras ett ärende. Handlingarna kontrolleras för eventuellt behov av komplettering, grannhörande eller annan remisshantering. Är ansökan komplett granskas ärendet och beslut fattas endera av delegat eller nämnd. Beslutet skrivs ut, godkända handlingar stämplas och ärendet expedieras. De flesta bygglov måste sedan kompletteras med en bygganmälan, kontrollplan och ett byggsamråd innan bygget får starta Resultat Resultatet redovisas i diagramform dels som ett medelvärde och dels som ett medianvärde för handläggningstiden. Medelvärdet är framtaget för att kunna jämföra Mellannyckelns resultat med andra nätverk. Medianvärdet, som innebär att ytterligheter sållats bort, ger en sannare bild av handläggningstiden för ett normalärende. I tabellform redovisas totala antalet beslutade bygglov under 2009 fördelade på fysisk respektive juridisk person, antal nämndsbeslut, delegationsbeslut och andel delegationsbeslut. 40 Handläggningstid för bygglov, medianvärde Dagar *Finspång och Ludvika registrerar inte vilandeperiod = inklusive vilandeperiod = exklusive vilandeperiod 19

20 40 Handläggningstid för bygglov, medelvärde Dagar *Finspång och Ludvika registrerar inte vilandeperiod 2009 Avesta* Finspång Flen Katrineholm Kristinehamn Köping Lindesberg** Ludvika Sala*** Urval, antal Varav fysisk person Varav juridisk person Andel juridisk person 27 % 36 % 24 % 22 % 31 % 54 % 20 % 7 % 16 % Varav nämndsbeslut Varav delegationsbeslut Andel delegationsbeslut 98 % 92 % 96 % 100 % 80 % 98 % 98 % 97 % 100 % Totalt antal beslutade bygglov *Innefattar även Fagersta och Norberg *** Innefattar även Heby **Innefattar även Nora, Hällefors och Ljusnarsberg Kommentar Resultatet tyder på att alla kommuner inom Mellannyckeln har korta handläggningstider, från en vecka upp till en månad. Medianvärdet, där ytterligheter sållats bort, ger ett ännu bättre resultat. En jämförelse med två andra nätverk: 20

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal

JÄMFÖRELSERAPPORT. Måttbandet. mäter. Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal JÄMFÖRELSERAPPORT Måttbandet mäter Miljö-, Bygg- och Plannyckeltal En jämförelse av kommunens miljö-, bygg- och planverksamhet ur ett brukar- och medborgarperspektiv Deltagande kommuner: Luleå,, Skellefteå,,,,,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012

Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012 Anvisningar Övriga mått Kommunens kvalitet i korthet 2012 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014

Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Anvisningar Övriga mått Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Nyckeltalen Nyckeltalen i denna del är de nyckeltal som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och som ska publiceras i Kolada, men som inte

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen sida 2 av 27 Innehållsförteckning 3 Vad är PBL? 4 Lagens anda 5 Bygglagsstifningens framväxt 6 Intervju med Yvonne Svensson 7 Vad är myndighetsutövning? 8 Varför ska förtroendevalda

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug

Detaljplaneförändring i Huddinge kommun svar på medborgarförslag ställt av Pernilla och Sven Claug KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-22 KS-2012/513.331 1 (4) HANDLÄGGARE Enquist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplaneförändring

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Kommunal tillstyrkan i praktiken

Kommunal tillstyrkan i praktiken Kommunal tillstyrkan i praktiken Enkätundersökning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk enligt 16 kap. 4 miljöbalken ER 2014:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2009-06-16 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg

ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg ATT SÖKA BYGGLOV i Göteborg I Göteborg handläggs bygglovärenden på stadsbyggnadskontorets tre distrikt. När du ansöker om bygglov ligger reglerna i Plan- och bygglagen och kommunens planer till grund för

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer