-- ratt att handla. "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-- ratt att handla. "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus"

Transkript

1 "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus TEMA: Intelligenta agenter De kan sortera posten, ge goda rã d handla saker pi nã te eller kontrollera elfã rbrukninge i hemmen. Agenterna, smã program med egen intelligens och sjã lvstã ndi handlande, à ppna nya vã rlda fã programmerarna. Agentei kan vara allt frã smarta hjã lpprogra till "artificiellt liv" skapat spontant i digitala ekosystem. Celsius vill bli stã rs pã IT-tjà nste -Nà tã vervaknin Dags fã helhetssyn *Postscriptlasare: Bra ide utan anvã ndar *Ingen vill stoppa pornograf pã internet bet -- ratt att handla

2 Bugg i Pentium - diaknar fel! Oron sprider sig efter att ett och endast vid difel hittats i Pentiumproces- visioner. Enligt jã mfã med bat- om felets obetydlighet à genuina sorns krets fã flyitalsberak- Intels egna under- teriet i en brand- eller à verslã tan verkar de ta ningar. Felet galler alla de sã kninga blir det varnare. forskarnas oro pã allvar. Ett av demiljontals processorer som "reducerad preci- - Det à en ras mã ar nã mlige att visa upp levererats frã och med in- sion" en gã n pã 1 vã ldig liten risk Pentium som ett alternativ till de troduktionen 1993 fram till nio miljarder divi- att mitt hus skall dyrare Risc-mix-maskinerna fã bã rja av denna hã st Mà ng sioner. Men Cleve bã rj brinna tunga tekniska berã kningar forskare som arbetat med Moler tycker att samtidigt som -Vi skulle vilja hitta alla Penti- Pentium ar nu radda fã att det à fã mycket. brandvarnarens umanvã ndar som hã lle pã med deras resultat ar ogiltiga. Forskare och tekniker mã st kun- batteri à urladdat. Men jag vill i tunga flyttalsberã kninga och lã s na lita pa sina resultat utan att be- alla fall vara helt saker pã att bat- deras problem pã lã mpligast san. Intel upptã ckt sjã lv buggen vid hã v rã kn om dem pã en annan teriet à OK. Vi à beredda att byta ut procestestkã rninga i somras men und- sorkorten om det skulle behã vas vek att u~plysa allmã nhete om sager Andy Grove. felet. Intels VD, Andy Grove, anser att det alltid finns fel i alla nrocessorer och att just denna bugg inte à sã mycket att brã k om. Han pã peka att sannolikheten fã ett berã kningsfe pã grund av buggen ar lã gr à risken fã ett fel i datorns subsystem. Men mã ng forskare nã je sig inte med detta. - Det finns inga rapporter om nã gr allvarliga katastrofer, men osã kerhete ar i sig oacceptabel, sã ge Cleve Moler, chefsutveckla- re for det tekniska berã kningspro - Det finns inga rapporter om nã gr allvarliga katastrofer, men osã grammet Matlab. kerhefen à i sig oacceptabel, sã ge Cleve Maler, chefsutvecklare fã Felet uppkommer ytterst sã lla det tekniska berã kningsprogramme Matlab. Tio miljarder bitar per sekund under atlanten Dagens kommersiella optiska kabelnat kan bli mã ng gã nge snabbare utan att det behã ve byggas om. Tricket heter '~Aglangdsmultiplexering" och innebar att flera lasrar med olika fã rge samtidigt pumpar information genom fibrerna. Forskare vid AT&T Submarine Systems har i ett experiment lyckas fyrdubbla hastigheten i de optiska fibrerna frã 2,5 Ghitls (gigabit per sekund) till 10 Gbitls i en 200 mil lang undervattenkabel. Detta motsvarar telefonsamtal per fiber. Kabeln à en del av Columbus-II, ett existerande kommersiellt nã tver som kommer att knyta ihop Mexico, USA och de nordliga medelhavslander- I nã det tas i bruk i december. - Jag tror att vã glã ngdsmult piexeringen kan tillã mpa kommersiellt i slutet av 1995 eller bã r ian av Dessfà rinna mã st utvã rderavã resultat och gã r igra fler experiment, sã ge Donna Cunningham vid AT&T Bell Lahoratories. Det innebã enorma besparingar i tid och arbete att kunna hã j hastigheten pã en kabel utan att bygga om den. Detta gã lle i synnerhet undervattenskablarna, Men alla kablar Harar inte avvã g lã ngdsmultiplexering Kravet à att kabeln ska fã rstã r laserpulserna under vã ge med moderna sã kallade optiska fiberfã rstarkar istã lle fã de traditionella "repeterarna". En repeterare mã te det inkommande laserpulserna och skickar nya pulser i samma takt med en inbyggd laser. Fà att klara av multiplexering mã st fler lasrar byggas in i repeteraren, en fã varjevã glã n som kã r samtidigt. En optisk fiberfã rstã rkar dã remot omvandlar aldrig det inkommande laserljuset. Har pumpas ny energi kvantmekaniskt in i de gamla pulserna. Fà rstã rkar bestã av en tjugo till trettio meter lã n optisk fiber som innehã lle atomer av en jordartsmetall, erhium. Erbinm-atomerna laddas med energi frã en inbyggd "pumplaser". Energin fã rstã rk telefonsamtalens laserpulser nã de passerar erbiumatomerna. Fà rstã rkning fungerar bara in- om ett visst vã glã ngdsomrã fã laserljuset, med erbium i det in- frarã d omrã de mellan 1,45-1,65 mikrometer. Detta begrã nsa antalet lasrar som kan kã r samtidigt. De fã nã mlige inte hamna fã "tã tt eftersom laserpulsernas fã rginnehã breddas av fã rde genom fibern genom sã kallad "dispersion". Tvà lasrar som har nã st an samma fã r kommer alltsã inte att kunna skicka sina signaler speciellt lã ng innan informationen flyter ihop. AT&T-forskarna vid Bell-laboratoriet har nyligen lyckats kã r 120 lasrar samtidigt i en fiber, vilketger en total à verfã ringskapac tet pã 300 Ghitls (fem miljarder telefonsamtal). Men fibern var dã inte lã ngr à tre hundra meter. Det svenska optiska fibernatet har idag fã rstã rka enbart pã sjã kabeln mellan Sveriee och Tvskland. Men nã det svekkainterregionala nã te uppgraderas fran 0,565 till 2,5 Gbitls kommer optiska fã rstã rkatt blivanliga. Kablama mellan Stockholm, Gà te borg och Malmà har redan denna hastighet och utbyggnaden fã det à vrig landet vã nta bli fã rdi Pà sikt, nar teknologien à mogen och kapacitetshehovet sã i har kollar du Wentium!t upptrã de vid viss; Det kan upptã cka Q iknaformein :-(XM*v,.,. -.et rimigavã rdetavuttrycket exakt noll, men med vissa ii pentiumprocessorn resultat..., [ krã ver kan vã glã ngdsmultiplex ring tas i bruk. Men det forskas Vi binder oss inte vid nã go av dem innan det kommit en internationell standard, sã ge Leif Ostlund vid Telia Research. Enligt Leif à silun ar det mã jlig att anvã nd icke standar- diserade metoder fã iust siã kah a, lar. Dessa ar speciella eftersom de ar dyra men à nd isolerade delar av det stora vã rldsomspã nnan nã tverket Det rã cke med att de har standardiserade signaler i à n darna - det spelar ingen roll vilken à verfã ringstekn som anvã nd utmed sjã bottnen pã datatekniks www-ierver Viii du veta mer om veckans tema inteiiioenta aqenter? Là Paul D; ons utmarkta licentiatsa' ing "Concepts and autoni s agents". Den finns pã Dat; iks www-server (www.et.si kan aven bestã lla frin forfan;

3 P- T A : : -:A; ap, v I~LLIGENTA AGENTERI "Intelligenta agenter" - lagg frasen pa minnet! De intelligenta agenterna ar den nya livsaskadningen i datavarlden. N à det kommer tiil att fã rklar vad "intelligent agent" betyder blir situationen svã rare mycket dã rfã att begreppet à sã brett. Eller rã ttar sagt - det finns flera olika fraktioner i den digitala vã rlde som anvã nde sig av det, var och en pã sitt eget sã tt Dkfinitionerna spã nne frã program som hanterar eposten till "artificiellt liv", sjalvstã ndig digitala livsformer (som virus) och smarta robotar. Exempel pã nã gr vitt skilda sorter ges i de andra artiklarna i detta nummers tema. Beskrivningen av begreppstrã de bã rja i de gemensamma rã tterna Misstrà st inte infã den kommande filosofiska djupdykningen - begreppen blir handfastare vartefter, och med litet tã lamo blir det faktiskt inte sã svart. Enligt en ordbok har "agent" betydelserna "en som agerar", "medel, instrument" eller "person som agerar eller gã affã re à andra". Definitionen à alls inte illa, men ordbokens fã rklarin har en koppling till mã nnisko och deras agerandenvilket inte à nã dvã ndig Forskarna har strã ck ut betydelsen till att innefatta allaenheter som har sjã lvstã ndighe det kan vara ett datavirus, en sjã lvstyrand mekanisk robot eller en myra. Intelligenta agenter har ett mã t av kontroll à ve sina egna à de och à ventyr nã go som behã v om de skall fungera i ett system som saknar total kontroll uppifrã n Det operativa kommandot à alltsã utspritt à ve alla individer i systemet. Internet à ett bra exempel pã till- à mpningsomrã d Det à utspritt, det tillkommer nya noder varje dag och à ve om det finns en viss hierarki saknas det en maktfullkomlig "hã rskarnod dã det skulle gã att lã gg ett operativsystem. Darfà ar agenter lã mplig byggstenar fã att skapa ett operativsystem pã nã tverket Det mã nsklig samhã lle à ett annat exempel, liksom myrstacken, dã individerna behã ve ett mã t av sjã lvstã ndighe Genom varje individs sjã lvbestã mmand tillsammans med nã gr grundlã ggand kommunikationsregler, utrnstas systemet med handlingsfã rmã gor som kan vara mycket mer sofistikerade à individerna sjã lva Myrstacken à ett utmã rk exempel pã detta. Fà an kunna konstruera agenter kravs en metod fã att skapa sjã lvstã ndighet hos dem, nã go som forskningsdisciplinen "artificiell intelligens" strã va efter i nã gr à rtionden "Intelligens" uppfattar vi intuitivt som en fã rmã till sjã lvstã ndi tã nkande Extremt i 1 DATATEKNIK  NR 19 l DECEMBER 1994

4 ., x: '., ;,,,. komplicerade berã kninga uppfattas inte som rar pã natet som en standardisering av datorintelligenta, det à de som bestã mme att de systemet pã en hã nivã sã att man, ungefã skall utfã ra som ansesvara det. Att "anse" nã som nã &an skickar en Postscript-fil t$ en got iu i sig en egenskap som à intelligent, lik- skrivare, kan skicka in en agent pã natet som somallaandramekanismer fã att gã r lampli- sedan sjã lvstã ndi kan hitta sin plats och lã s ga val i en godtycklig vã rld uppgifter. Forskarna som hã lle pã med artificiell in- - Hela natet ses bara som ett exekverande telligens skiljer pã tvã grundlã ggand principer system. fã att konstruera intelligenta - agenter, - den Han pekar ocksã pã hur aeenter kommer att "planerande" och den "reflexmassiga". Den fã rã nd anvã ndargrã nssnitt i datom: traditionella "planerande" principen gã ut pã - Istà lle fã att se datorn som en server som svarar pã anvã ndaren kommandon ser man personliga agenter som de aktiva enheter som hjã lpe anvã ndare att utnyttja datorsystemet. En personlig agent kan anvã nd sin sjã lv rit i naturvetenskaperna, att beskriva ett kom- stã ndighe och intelligens till att lã r sig heteplicerat system genom att dela upp det i min- enden som anvã ndare ofta upprepar och sedre bitar, nã go som kallas "reduktionism". Be- dan sjã l utfã r dem, eller fã resl lã sninga skrivningen gã "uppifrã och ner". som ligger i linje med anvã ndaren smak och Den "reflexmã ssiga principen gor precis tvã r om, intelligenta agenter skapas "nedifrã och upp". De forskare som byggde de forsta reflexmã ssig agenterna i mitten pã à ttiotale ansã att intelligens inte kan snuttifieras hur som helst. Livet pã jorden har sprungit nr enkla regler fã hur organismer skall rea gera pã fã rã ndring i omgivningen. Det à nã de enkla reelema - bildar komplexa samspel, exempelvis mellan enkla nervceller eller myror, som intelligensen uppstã r Om detta bryts ned i delar fã rsvinne intelligensen. Neuronnà à ett exempel p8 hur filosofin tillã mpas Neuronen (nervcellen) ar byggstenen fã intelligens, men innehã lle ingen intelligens i sig sjã lv En reflexmã ssi agent à till en bã rja mycket enkel varelse som med tiden kan gã ra allt mer intelligent genom pã byggnad inlã rnin och ibland à ve evolution i form av rutiner som skapar mutationer, korsbefruktningar och na- turligt urval. Inte ovã nta har idgema gett upphov till den finka hskargenren "artificiellt liv". Vad gã lle kommersiella tillã mpninga ligger de reflexmassiga agentema lã ng efter dc mer mognade planerande. Datoranvà ndar kommer att fã rs stã t pã intelligenta agenter som hanterar eposten, kã per varor pã digitala marknader pã natet eller andra liknande eã romã Har rã det sia. om programsystem med planerande agenter. El exempel à agentsprã ke 'klescript som u1 vecklats av ~iinerai Magic, AT&TO~~ Appl fã att fã renkl anvã ndande av nã tanslut datorer. Ett annat exemoel à DAAL. "Distr~ huted Automation Agent Language", ett agentsprã som utvecklas i samarbete mellan forskningsinstituet SICS och Sydkraft fã att kunna hantera en avrederad elmarknad. (Se à ve artikel sidan 42) Agenterna kommer at' kã p el och styra elfã rbrukninge enligt konsu mentemas à &kemã och pl&nbã cker. Det finns ingen standarddefinition pã e. planerande intelligent programagent. Run Gustavsson i DA-SoC-projektet definierar en agent som ett "aktivt objekt" (med avseende p8 ohjektorienterad programmering), program objekt sominnehã lle sin egen kontroll. En an nan av deltagarna, Fredrik Ygge, fã rklara val. det kan innebã ra Han ser agenter som funge- vanor, fã att ge ett par exempel. De planerande agenter som hã lle pã att ta form som produkter anvã nde Telescript - agentsprã ket General Magic har i samarbete med teleoperatã re AT&T utvecklat sprã ke Telescript fã gã r och hantera agenter. Deras Intelliuens d Den planerande agenten, byggd med traditionell Al, har fã rpro 'rammerade funktioner sã so intryck, vã rldsbil och beslut. 'Intelligent agent" betyder "nã go eller nã go som (an handla sjã lvstã ndigt Som sã mã ng andra nodebegrepp i databranschen har det anvã nt fã â betecknaen rad fã reteelser Hà à nã gr exemolika typer av agenter: iroaram som lã r sia nã ao " om dina à nsk ningar och preferenser och handlar sjã lvstã ndi DA din uwdraa. Det kan till exmempel sortera din b En program som sjã lvstã ndi kan samverka ned iikartade program à ve en kommunikationslat. Exempelvis kan det sã k upp och fã rhandl ned andra intelligenta agenter pã datornã te fã an ikaffa billig elektricitet till din hus eller bra operabilener till din mamma. (Nà tagent + Ett program som anvã nde variation och naturligt iwal fnr att ta fram ett sã kallat neuronnã som à mã à att licensiera sprã ke till utveckl alla stora operativsystem, som uni, Macintosh och Dos, och till programutvecklare och fã re tag som levererar online-tjanster dã datoranvandare kan shoppa och kommunicera med andravia datorn. AT&T har redan tagit med Telescript-agenter i sitt nya online-system PersonaLink, en ntmanare till Compnserve och America Online. Det à à nn obestã m nã Personalink kommer till Sverige. Enligt AT&T blir det tidigast 1996, fã rutsat att systemet inte blir en flopp i USA. Matsushita, Motorola, Philips och Sony tillhã ocksã skaran av tillverkare som redan har, eller snart kommer ut medtelescript-tillã mpningar Programmering i Telescript gã ut pã att skapa fã ljand miljã er objekt och fnnktioner (markerade i kursivstil): Platser à miljã e dã agenterna kan trã ffa och vã xelverka Platserna kan innehã ll andra platser, precis som ett shoppingcenter kan innehala ett varuhus. Agenterna utfã de affã re som platserna Ã. konstruerade fã r Varje agent à en oberoende process och har sina egna instruktioner och be- 3 pã an spela Othello. Neuronnatet kan..:a en imitiation av hjã rnan funktion. (Art liv). En sjã lvstã nd mekanisk robot som tills-, : mans med andra robotar kan utforska Mars I:^ an behã v radiostyrning frã jorden. (Smarte -c, Det finns tvã filosofier fã an konstruera inteilic ta aaenter. De kan antinaen vara "Dianerande ler "reflexmã ssiga" De planerande agenterna byggs med ideer tradtionell Al-forskning: beteendet delas u funktioner som sinnesintryck, vã rldsbil oc slutsplanering. De reflexmassiga agenterna bygger upp in gensen "nerifrã n genom an anpassa och utv asystem med hjã lpavet flertal smã oc en flexer. Fà rebilde à biologiska system, so empelvisen myrstackeller den mã nsklig hjar som à uppbyggd av miljarder neuroner. De flesta av dagens agenter à byggda el den planerande filosofin. Forskningen kring re mã ssia agenter à à nn i sin linda men oer st 'spektlv infã framtiden, Intriiiumis & Den reflexmassiga agenten har biologisk fã rebil och bygger pã samverkan avmã ng enheter - / som var fã siaendast har.*- enkla reflexer, som en nervcell i hjã rna eten myra i en myrstack..r^a

5 FORTS. Intelligenta agenter. fogenheter. Agenterna reser mellan olika platser med en biljett som anger dess identitet och destination. Fà att tvã agenter skall kunna samarbeta mã st de mã t varandra pã en plats. En agent bestã lle ett mã t och den andra mã s te acceptera eller avbã ia Vid mã te lasger den Telescript à ett sprã fã agentkommunikation à ve nã tet Men intelligenta agenter kan ocksã anvã nda fã att kommunicera mellan mã nnisk och dator. Den digitala assistenten fladdrar inte runt pã nã te utan sitter stilla pã anvã ndaren dator. Den kan med tiden bygga upp en nã sta personlig relation med anvã ndare och lã r sis sker genom observation och imitation av anvã ndaren vaneheteenden eller direkta kommentarer frã anvã ndare som "Gà inte om det har!" eller "Bra gjort! Fortsà t med detta!". Aktiv inlã rnin à givetvis ocksã mã jlig Den kan ocksã konsultera de andra agenterna i samma system fã att fã tips om hur den skall handla i vissa situationer. Det pã utveckling tets art och villkor. vidmã te upprã tta de en empelvisfã reslã vil brevsom kan kastas olã s ra samarbetet med anvã ndare natkligare och fã rbindels som skickar Telescript-objekt mel- ta, anvã ndare behã ve bara saga "OK istã lle effektivare. lan dem. fã att sjã l sortera bort skrapet. Inlà rninge Ii' "viltreservat for agentutveckling" Framtidens programfã reta kommer ati leta etter "vilda" intelligenta agenter som fã tt och formats i digitala reservat utan mansklia inblandnina. Konkurrensen om livsu~mmet kominer art ha lã r dem utnyttja datorresurserna optimalt. F à retage kommer att fã ng in agenter med intressanta egenskaper, fã r à ve dem till sina programfarmar dã bã ng styriga beteenden slipas bort och ersatts med civilisationens arbetsrutiner. De mã ngfaldiga och sã lj pã programmarknaden. Science fiction? Javisst! Men det finns duktiga forskare à ve hela vã rlde som agnar sina liv à visionerna om artificieiit liv. Den amerikanske forskaren Tom Ray ar mannen bakom drã mme om ett vã rldsom spã nnand digitalt viltreservat pã internet. Urinnevà narn blir smã virus-liknande digitala kryp som tã vla om CPU-tid. Till en bã rja har de inca andra kunskaner an hur de flvttar sie skail utveckla&dser mycket me> komplicerade an dagens handprogrammerade program, och det helt utan mã nskli styrning. Tom Ray ar ingen vanlig datavetare. Han bã rjad sin akademiska bana som ekolog och i Costa Ricas regnskogar fascinerades han av ett lustigt samspel mellan myror, insekter, faglar och fjã rilar Myror ar enkla individer som inte gram kan utvecklas i vilt ti~istã n pã internet. I sitt eget labb har han redan lyckats. har en aning omvad som hã nde ivã rlden Smà grupper av myror som isoleras frã de à vrig springer runt i cirklar tills de d6r. Men i till- gens ar ett fenomen som uppmã rksamma mycket inom modern forskning i artificiell intelligens. Myrorna utfã rd samordnade jaktrã de som vã lld upp moln av flyende insekter. En viss typ av fã gla hade utvecklat ett beteende att fã li efter mvrorna och à t sie matta ~à det nerande tanke att dessa avancerade organismer, deras celluppbyggnad med à gon à ron muskler och hjã rnor och deras komplexa beteenden, hã rstamma ifrã extremt enkla organismer. Utvecklingen har skett enbart med hjã l av slumpen och det naturliga urvalet. Tbm Rav vill ta fram uroeram. enligt samma u u principer. - Komplexitet kan skapas aven i enkla miljã er Livet utgã sin egen omgivning dã kon- kurrens mellan komplexa organismer formar fram à mer komplexa. Genom mutationer och naturligt urval gã det att skapa organismer som ar mer avancerade an vad vi kan drã mm om. Idag kã nne vi till digitala organismer som kan iã mfã r med de bakterier och talavarelser som kommer att utvecklas i internet-reservatet som det gick att fã rutsã dagens,boskap och jordbruksprodukter utifrã de fã rhistorisk mikroorganismerna. Sadesslagen konstruerades aldrig av mã nniska - de upptã ckte och modifierades. Om evolutionsmekanismema kan fã att trappa upp komplexiteten i det digitala reser- -

6 parasitresistenta program, parasiter som lever pã parasiter, korsbefruktning, allt i en stigande eko-driven evolutionsspiral. Hà fijer ett illu~ isitutveckiingen. Urbefc oda), sjalvkopierande 80 De rã d djuren har f t utrymme till de De blã parasitresistenta djuren t 1 bvte l; m. dominerar fortfarande gula parasiterna som dre och har latta- à ver De gula djuren och deras parasl., minnesutrymmet. Parasiter (gula) har just ut- re an finna lediga platser i minnet. De blã vag an slã ut i ekosystemet. De ar 45 byte lã ng men innehã lle djuren har just uppst.& som en mutation av kommandon fã an kopiera sig sjal- de rã da De ar 79 byte lã ng och ar immuna a. De lã na dessa frã de rã d djuren. mot parasiten. m m c w i vatet kommer det sã ker att skapas organismer som mã nniska kan anvã nda det à Tom Ray à vertvea om. Enliet hans à sik à vertrã ff vã 2" " uppfinningsfã rmã av naturens utveckling och dã rfã kan det vara vits att lã gg sig i sã litet som mã jligt Vid universitet och forskningsinstitutioner à ve helavã rlde pã g2rforsknin kring utveckling och optimering av program med hjã l av naturligt inval och mutationer, sã kallade genetiska algoritmer. Urvalet styrs med-programmerade funktioner som utvã rdera hur bra individerna lyckas med en viss uppgift. Datateknik nr 7/94 beskrev hur en dator med hjã l av genetiska algoritmer utvecklade ett neuronnã fã att spela Othello. Genom att mutera och korsbefrukta de uroeram som suelade bã s Ivckades datorn alltid t% slut bli hattre à motskmdaren. Men à ve detta à att styra fã mycket, tycker Tom Ray. Han betonar &t hans naturliga urval inte innehã lle genetiska algoritmer. Den innehaller inte korsbefruktning, mã och utvã rdering ar, endast replikering, mutation och ond brã dã d Han vill att program ska firma sina egna problem och lã sninga i den komplexa miljã som byggs upp av dem sjã lva Tom Ray ar en extremist inom AIforskningen. Det skullevaralã t att avfã rd honom som drã mmar om det inte vore fã hans forskningsresultat. Han har skapat Tierra, ett de skapelsen darmed varit fullbordad. Med na- - Tierra skapade organismer som var tvã turen som fã rebil infã rde dã de och muta- storleksordningar. komplexare à det urtionen, grundstenarna fã det naturliga urva- sprungliga programmet. I den biologiska vallet, i Tierras virtuella vã rld Det infã rde en den har komplexiteten stigit tolv storleksordsannolikhet fã "mutation". en slumnmã ssi ningar sedan mikrooreanismema fã rs dã u " process som kunde fã rvandl ettor till nollor upp. Tierra hade ett fã litet berã kningsutrym och tvã rto vid kopieringen. Ett program kal- me fã att stimulera hã gr komplexitet. Evolulat "liemannen" rensade bort organismer som tionen av komplexitet sker inom ett ekologiskt inte lyckades fã rã sig samt de som levt lã ng samhã ll av vã xelverkand arter under utveckoch blivit "gamla". Iing. Sà dan samhã lle krã ve stora komplexa Datavetare papekade fã Ray att san- livsutrymmen, helst innehã lland delvis isolenolikheten fã att fã ett fungerandeprogram rade bosã ttninga i olika och tidsfã rã nderli genom att slumpmã ssig à ndr pã bitar i binã r miljã er sã ge Tom Ray, koden à mikroskopisk. Men lustigt nog visade Dà rfã drã mme han nu om att fã ansig Rays experiment à nd fungera. I bã rja vã nd internet och dess miljontals datorer i uremierades litenheten hos diuren. de hade nã st erneriment. Skillnaden mellan de dieitastã rr chans att hitta lediga n&m& i min- la krypen och de fã rhatlig datavirusen %inte net. Fà ljde blev en automatisk kodoptime- stor. Fà att fã rhindr katastrofer kommer ring. ekosystemet i varje nod pã nã te vara inhã gna - Det utvecklades ett 20-djur, ett sjã lvrepli i ett "digitalt viltreservat", ett program som sikerande program pã 20 byte. Kodoptimering- mulerar endator. Den ekologiska utvecklingen en var mycket bã ttr à vad en forskare vid anvã nde bara processorn nã det inte finns nã MIT lyckades gã r med sin tankekraft. Hans gra andra anvandare. Tom Ray hoppas att fã bã st fã rsã kl pã 32 byte. uppleva uppstã ndelse av "nomader", pro- à nn intressantare var uoostã ndelse av eram som flvttar runt iorden nã natten, dã de parasiter. Ett mycket framgã r&rik 45-djur vi- kanfã max&alt med epu-tid. sade sia sakna bitsekvensen fã reurodnktion. An sã lanse finns programmet fã internet- sionernamen à sensationella efter&n funktionerna hos det "liv" som uppstod har klara oaralleller med biolosiskt liv i naturen. Tierra befolkades ursprungligen av en enda handprogrammerad organism kallad "80-djuret" - ett litet program pã 80 byte vars enda funktion var att hitta en tillrã cklig - stor bit ledigt minne fã att dã lagga dit en kopia av sig sjã lv Det tog nã gr minuter innan datorns var à nd helt beroende& &istensen av 80-djn- Det bildades nya djur som var immuna mot parasiten, men det drã jd inte lã ng innan parasiten muterade en kodsekvens och lyckades fã rã sig genom de nya vã rdarna Efter mã ng miljarders berã kningscykle utvecklades "sex", en slags korsbefruktning som hã rled des ur parasitismen. Denna form av reproduk- som Telescrint à helt rã t idas " D& nuvarande teknologin kan inte bã ttre Men personligen à iae intresserad av att sã lanere. Vi vet inte om < u u experimentet kommer att lyckas men jag satsar à ndã eftersom det ar oerhã rd framstee som u lockar. D à NR 19 0 l DECEMBER 1994

7 Agenter pã elnã te tar hand om huset Centralstyrda utportioneringar av elkraft skulle kunna ersã tta av auktioner dar agenter kã pe och sã lje elkraft till varandra. Agenterna skulle kunna stvra konsument&rnas elkonsumtion gen& att exernoelvis dra ner vã vã rme i DOOlen nã spisen slã pã. Det svenska agentprojektet SoC, 'societies of comdutation". drivs av Hà a skolan i ~arlskrona/~o~neb~ och sydkraft som vill utveckla aaenter oã elnatet fã att fã rbã tt kvaliteten i energifã r sã rjningen D agens elnat har en ojã m belastning, Varje morgon startar alla maskiner pã samma gã ng samtidigt har det svenska folket stigit upp, duschat och gett sig av till jobbet, lã mnand en hã r jobbande vannvattenberedare efter sig. - Det skulle betyda mycket fã kraftholagen om varmvattenberedarna kunde vã nt ett tag innan de sã tte igã ng Samma sak gã lle husuppvarmningen. Den skulle kunna ta en paus nã nã te ar hã r belastat, sã ge Fredrik Yggesom ar finansierad av Sydkraft fã att forska pã agentteknologi i elnã ten Det finns en typ av kretsar som kallas "eche- lon-neuroner" (se ruta) vilka gã det mã jlig att ge elnatet samma funktioner som ett datornat. I och med detta gã det att styra det med hjã l av agenter. Agenterna blir ocksã till god hjã l nã elkraften avregleras. Nà det regnat mycket blir vattenkraften billigare och dã kan konsumenternas agenter kã p denna istã lle fã kã rnkraft Det ar fã for tidigt att saga hur ett agentifierat elnã kommer att fungera, men det finns visioner. I framtiden kan elkonsumenterna fã rs agenter med en lista med à nskemã och prioriteringar. Listan ger kanske ramar fã rumstemperaturen och fã hur mycket pengal elkraften fã kosta. Agenten ger sig ivã frã hemmet genom elkabeln, telefonledningen eller nã go annan kommunikatã r Den tar sig till en server dã den elektroniska marknadsplatsen à belã gen Har trã ffa den kraftbolagens saljaragenter och tillsammans bedriver de auktioner pã elkraft. - Auktionsagenter ar ett bra satt att lã s distributionsproblem. Vid Xerox forskningslab i Palo Alto finns redan idag ett system dã luftkonditioneringen fã rdela mellan rummen med hjã i av agenter som fã rse med virtuella pengar att kã p kalt luft fã r Utan agenterna skulle det behã va ett avancerat reglersystem med stora mã ngde data, sã ge Fredrik Ygge. Bortsett frã ideologiska synpunkter om ratt och fel har den fria marknaden, i och med agenterna, nu nã t styr- och reglertekniken. Det kan mycket vã hã nd att en agent kã pe mindre el à vad den egentligen var ute efter ifall priserna skulle rika vara fã hã ga Den heger sig hem igen och anpassar "munnen efter matsã cken2' Exempelvis kan den sã nk elfã r brukningen pã stã lle i huset som har givits lã gre prioritet. Om nã go slã pã spisen, som haj nã tet hã prioritet, snã la det in pã andra mindre viktiga, fã rhrukningskallor Marknadsniatsen skulle kunna se eho- ducenterna mojlighet att "kã p tillbaka" energi frin konsumenterna. Om ett kraftverk mã s te stã nga av klarar kraftbolaget inte leveranserna. Bolagets agenter kan i ett sã dan l&e ut- terade elkraft mot betalning. Aven betalningen av strã mme kommer att skã ta av agenter. Fakturahanteringen skulle annars bli ett svettigt jobb fã elkonsumenten - I SoC medverkar aven en ekonom. Det mã st ocksã forskas mer kring agenternas gruppheteenden. Nar New Yorkhà rse rasade 25 procent en svart oktoherdag 1987 berodde det till en del pã en destruktiv samverkan mellan mã klarn datorprogram som be- Kretsen som gã elkabeln till ett datanã l botten pã det svenska agentprojektet SoC, cieties of computation" ligger "Lonworks" kommunikationssystem utvecklat av fã retage Echeion. De sã lje sã kallade "echelon-neuroner", kommunikationsprocessorer som har à po na granssnitt mot sladdkopplingarna sã att det gã rat skicka information pã mã ng olikatyper av nã t Neuronerna kan skicka inforktionei bland annat genom elsladdar, fibrer, radio och IR-ljus. Antalet kommunikationsmã jlighete vã xe standit. Det finns redan elmã tar med inbyggda neuroner, Givetvis kan echeion-neuronerna ae - kom.. Iingar à ve mellan elnã te och telenã tet En internet-ansluten elmatare ar faktiskt inte alls en omã i lighet. Med echelon-neuroner blir det onã dig att dra starkstrã till strã mbrytarn i hemmen. Alla 220- voltsapparater kan ligga p& en enkel elslinga. Det rã cke an sã tt in en neuron nã gonstan pã slingan som kan ta emot strã mbrytarna styrsignaler, l varje elpry sitter en annan neuron som lyssnar D% nropen, likt ethernet-kortet i en nã tanslute d - L stã md aktiekã och fã rsã ljninga Innan elagenterna tas i bruk mã st det finnas garantier mot liknande katastrofer pã elnã tet Fà att agenterna ska kunna kommunicera med varandra mã st de ha samma vã rldsbild vilket motsvaras av begreppet "ontologi". Ontologin innehã lle logiska definitioner fã begrepp som "energi", "tillfã rlitlighet eller "effekt". Om agenternainte ar à veren omvad de handlar med kan det uppstã fatala missforstã nd Dà rfã fã inte agenter kommunicera revid en auktion, definieras av ett som slã fast hm- agenter med diverse roller fir hete sig nar de kommunicerar med andra SoC-projektet ar à nn inne i ett tidigt utvecklingsstadium. Hittills har FredrikYgge tillsammans med Staffan Hà g vid hã gskola i Karlskrona/Ronneby tagit fram en fã rst version av agenternas arkitektur och ett tillhã ran de asentsprã k Daal. "distribution automation agent lan&age3'. I det framtida utvecklingsarbetet av arkitekturen kommer de att samverka med datavetarna Erik Astor och Paul Davidsson vid Lunds Universitet, som specialiserat sig pã dessa frã gor - Just nu hã lle vi pã att hygga upp kommnnikationen à ve nã tet Mà ng olika delsystem mã st kopplas ihop, ett arbete som kan jã mfã ras med att à versã t mellan olika protokoll. Vi tanker anvã nd agenter fã à versã ttninge En ontologi kan liknas vid ett applikationsprotokoll, fast den ar djupare och har fastare logisk uppbyggnad, sã ge Fredrik Ygge. I nã st steg av projektet kommer arkitekturen och programmeringssprã ke att utvã rdera i testkã rninga pã dator vartefter det skall implementeras i Echelon-noder. - Det kommer att ta UDD det mesta av min lid nai1.i.ir iil1s.1iiini~iii-i med farf't~iiind~~ :t! oni,i.iii'l~'r. Nar Jet 1i)hhci :,r i:iriliel - h;iri.ir. vi gã r applikationer Om allt gã val kommer det att finnas ett fungerande elagentsystem i laboratoriet om tvã till tre à r DATATEKNIK NK 1g 0 1 DECEMBER IN

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Va ra kunskaper om o vervakning och Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Integritetsrapport framtagen pa uppdrag av F-Secure Artiklar som skrivits i flera tidningar de senaste veckorna

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

Administrivia. hh.se/db2004. 1 Verónica Gaspes (Kursansvarig) 2 Daniel Petersson (Labassistent) Examination. 1 Skriftlig tentamen (betyg)

Administrivia. hh.se/db2004. 1 Verónica Gaspes (Kursansvarig) 2 Daniel Petersson (Labassistent) Examination. 1 Skriftlig tentamen (betyg) Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 1 Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Välkomna till en kurs i programmering! Att programmera är att få datorn att bete sig på

Läs mer

Genetisk programmering i Othello

Genetisk programmering i Othello LINKÖPINGS UNIVERSITET Första versionen Fördjupningsuppgift i kursen 729G11 2009-10-09 Genetisk programmering i Othello Kerstin Johansson kerjo104@student.liu.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Fråga, prata, spela. Tips till föräldrar om dataspel

Fråga, prata, spela. Tips till föräldrar om dataspel Fråga, prata, spela Tips till föräldrar om dataspel Fråga Spel kan se olika ut och finnas på olika plattformar. I dag kan man spela digitala spel på mobiler, surfplattor, datorer och spelkonsoler. Spel

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola

Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola Verksamhetsberättelse Hösten 2014 Stormyrens Förskola 1 Verksamhetsberaẗtelse Va ren 2014 Frilufts Fo rskolor Stormyren Skarpa ng, Ta by Stormyren ligger natursko nt med skogen som na rmsta granne till

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering Introduktion till programmering Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 ATT ANVÄNDA MOTORERNA... 9 LOOP (UPPREPANDE) FUNKTIONEN... 10 SKAPA EN EGEN KLOSS... GRUNDKURS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 INLEDNING... 4 SKÄRMUPPBYGGNAD... 4 ROBOT EDUCATOR... 5 PROGRAMMERINGSRUTAN... 5 KNAPPARNA OCH KLOSSARNA... 6 UPPGIFTER... 8 ATT ANVÄNDA

Läs mer

Administrivia. hh.se/db2004. 1 Verónica Gaspes (Kursansvarig) 2 Mattias Enervall (Övningsassistent) Examination. 1 Skriftlig tentamen (betyg)

Administrivia. hh.se/db2004. 1 Verónica Gaspes (Kursansvarig) 2 Mattias Enervall (Övningsassistent) Examination. 1 Skriftlig tentamen (betyg) Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 1 Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Välkomna till en kurs i programmering! Att programmera är att få datorn att bete sig på

Läs mer

LP-stöd 2016. Att inspirera och leda förändringsprocesser

LP-stöd 2016. Att inspirera och leda förändringsprocesser LP-stöd 2016 Att inspirera och leda förändringsprocesser SKOLAN LÄRAREN -> YRKESROLLEN FÖRÄNDRING - > MOTSTÅND VERKSAMHETSKULTUREN Organisationer som sociala system av mening och innebörd Organisationer

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 3 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54 Utbildningsnä mnden 46-54 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2009 47 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 48 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fo rt vid sektionsmo te 23 november 2010 Tid: 15:30 Plats: HA1 1 Mo tets o ppnande Lars Lundberg, vice ordfo rande, o ppnar det kraftigt underbemannade mo tet genom att

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn.

1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Datorns utveckling 1642 uppfann Blaise Pascal världens första mekaniska räknemaskin. Den kunde både addera och subtrahera. Den kan ses som en föregångare till datorn. Tre decennier senare konstruerade

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2008-10-07

PLANBESKRIVNING 2008-10-07 Handlä ggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 Dnr 2004-0567 211 ANTAGANDEHANDLING Kulturhus Bibliotek Hotell KV BRYGGAREN Hotellparken KV BRYGGAREN KV BRYGGAREN KV Å KANTEN KV BRYGGAREN Järnvägsstation

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan EKEBYSKOLAN SALA: HO5 STTERMINEN 2013 - NR:2 Novelltävling A" RSKURS 8 PA" EKEBYSKOLAN INBJUDS ATT DELTA I EN NOVELLTA5 VLING OM VA5 NSKAP Lisa Sundstedt a r en av de svenskla rare som startat projektet

Läs mer

Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning.

Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning. Web-sökning Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor 1. Adresser adressbyggnad Vi utgå r frå n att du är uppkopplad på nätet, när vi börjar detta material. Stegvis ska vi visa hur

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein

Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering DNA, RNA och Protein Huntingtons sjukdom forsknings nyheter. I klartext Skriven av forskare För de globala HS medlemmarna. Klipp-och-klistra DNA: fixa mutationen med gen editering Forskare gör exakta ändringar av DNA i ett

Läs mer

Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät?

Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät? Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/-nät? Stefan Alfredsson Datavetenskap, Karlstads universitet stefan.alfredsson@kau.se Forskning pågår - ett seminarium om ICT-relaterade frågor som behöver

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

"Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g

Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g "Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g 1: O-) Lagringstatheten i skivminnena kan oka 150 gã n er. Sedan sã ge naturlagarna stopp. Fortsà ttninge handlar om tredimensionel la optiska minnen. Inom

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17 Kommunstyrelsen 1-17 Kommunstyrelsen sammanträ de 1. Proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB 2. Proprieborgen fö r AB Alingsåshem 3. Proprieborgen fö r Fabs AB 4. Organisation fö r projektet "Framtida

Läs mer

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost

Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost Handlingsplan och rutiner för allergi- och specialkost Del 1 Inledning Det är ovanligt att man är allergisk mot mat, men många låter bli att äta saker som de felaktigt tror att de är överkänsliga mot.

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser

Operativsystem. Innehåll. Operativsystemets funktion. Vad är ett OS? Vart hittar men ett OS? OS hanterar processorns resurser Innehåll Operativsystem Vad är operativsystem och hur fungerar de Vad är ett OS? Syfte Att tillåta flera program att köra samtidigt Att fungera som ett abstraktionslager mot hårdvaran Att hantera olika

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KULLINGSBERGSSKOLAN ALINGSÅS 1. Fö rutsättningar Beskrivning av verksamheten Kullingsbergsskolan är en enhet byggd i genuin 50-talsstil och belägen i ett äldre,

Läs mer

Det antika arvet. Inledning. Framst llning

Det antika arvet. Inledning. Framst llning Det antika arvet Inledning I den h r uppgiften ska jag inom valda omr den redog ra f r hur det s g ut under antikens Grekland och Rom, och unders ka hur det har p verkat och n idag p verkar den v rld som

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2006-02-15

PLANBESKRIVNING 2006-02-15 Handlä ggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58 Dnr 2005-0714 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S BOSTÄ DER VID SÖ DRA STRÖ MGATAN 6 (Kv Ljuset) ALINGSÅ S KOMMUN PLANBESKRIVNING 2006-02-15 HANDLINGAR

Läs mer

Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?)

Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?) Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?) 4e november 2014 Intelligens Vad är det? ett mänskligt egenskap Kan det jämföras? Kan det mätas?

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne Namn: Kemiprov åk 4 Datum: Para ihop ord och förklaring grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne hypotes När ett ämne försvinner i ett annat ämne och man ser det inte men kan

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

HKGBB0, Artificiell intelligens

HKGBB0, Artificiell intelligens HKGBB0, Artificiell intelligens Kortfattade lösningsförslag till tentan 3 november 2005 Arne Jönsson 1. Vad karaktäriserar dagens AI-forskning jämfört med den AI-forskning som bedrevs perioden 1960-1985.

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB Aktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ), org. nr. 556822-1187 ( Bactiguard ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Splinebilen och andra rymdytor

Splinebilen och andra rymdytor Splinebilen och andra rymdytor eller Golfbanorna och företagsbilen Michael Litton & Farid Bonawiede Rapporten behandlar konstruktion av splineytor och numerisk integration. Metoder och tillförlitlighet

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet

Brandvarnare. Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel. EL & VVS - för din säkerhet Brandvarnare EL Jonisk eller optisk? Placering Test & skötsel EL & VVS - för din säkerhet Jonisk eller optisk brandvarnare? En jonisk brandvarnare reagerar på den osynliga rök som framkallas av öppna lågor.

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

DCC magazine. November 2014

DCC magazine. November 2014 DCC magazine November 2014 På Design & Construction College får du själv vara med och forma din utbildning; en utbildning som ger kunskap, självförtroende och en god förmåga att möta kommande utmaningar.

Läs mer

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach

Kursupplägg. Examination. Föreläsning 1: Intro till kursen och. Kursmaterial. programmering. Kursboken: Programmera med a multimedia approach Föreläsning 1: Intro till kursen och Kursens hemsida http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/esvt10 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Kursmaterial Kursbok Kursprogramvara Tips: Installera

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året.

Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. 214 Delårsrapport för perioden 1 januari 214 3 juni 214 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser motsvarande period förra året. Denna

Läs mer

K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013

K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013 K rnkraft och k rnvapen - Tv sidor av samma mynt Almedalen 3 juli 2013 I den p g ende milj debatten s f rs k rnkraften fram som det b sta alternativet f r att r dda v r jord. K rnkraftslobbyn driver offensiv

Läs mer

Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?)

Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?) Artificiell intelligens, eller Kommer din dator att bli klokare än dig? (eller kanske är den redan det?) 1.a November 2011 Innan vi börjar R.I.P. John McCarthy (1924 2011) Grundare av ämnet artificiell

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer