-- ratt att handla. "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-- ratt att handla. "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus"

Transkript

1 "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus TEMA: Intelligenta agenter De kan sortera posten, ge goda rã d handla saker pi nã te eller kontrollera elfã rbrukninge i hemmen. Agenterna, smã program med egen intelligens och sjã lvstã ndi handlande, à ppna nya vã rlda fã programmerarna. Agentei kan vara allt frã smarta hjã lpprogra till "artificiellt liv" skapat spontant i digitala ekosystem. Celsius vill bli stã rs pã IT-tjà nste -Nà tã vervaknin Dags fã helhetssyn *Postscriptlasare: Bra ide utan anvã ndar *Ingen vill stoppa pornograf pã internet bet -- ratt att handla

2 Bugg i Pentium - diaknar fel! Oron sprider sig efter att ett och endast vid difel hittats i Pentiumproces- visioner. Enligt jã mfã med bat- om felets obetydlighet à genuina sorns krets fã flyitalsberak- Intels egna under- teriet i en brand- eller à verslã tan verkar de ta ningar. Felet galler alla de sã kninga blir det varnare. forskarnas oro pã allvar. Ett av demiljontals processorer som "reducerad preci- - Det à en ras mã ar nã mlige att visa upp levererats frã och med in- sion" en gã n pã 1 vã ldig liten risk Pentium som ett alternativ till de troduktionen 1993 fram till nio miljarder divi- att mitt hus skall dyrare Risc-mix-maskinerna fã bã rja av denna hã st Mà ng sioner. Men Cleve bã rj brinna tunga tekniska berã kningar forskare som arbetat med Moler tycker att samtidigt som -Vi skulle vilja hitta alla Penti- Pentium ar nu radda fã att det à fã mycket. brandvarnarens umanvã ndar som hã lle pã med deras resultat ar ogiltiga. Forskare och tekniker mã st kun- batteri à urladdat. Men jag vill i tunga flyttalsberã kninga och lã s na lita pa sina resultat utan att be- alla fall vara helt saker pã att bat- deras problem pã lã mpligast san. Intel upptã ckt sjã lv buggen vid hã v rã kn om dem pã en annan teriet à OK. Vi à beredda att byta ut procestestkã rninga i somras men und- sorkorten om det skulle behã vas vek att u~plysa allmã nhete om sager Andy Grove. felet. Intels VD, Andy Grove, anser att det alltid finns fel i alla nrocessorer och att just denna bugg inte à sã mycket att brã k om. Han pã peka att sannolikheten fã ett berã kningsfe pã grund av buggen ar lã gr à risken fã ett fel i datorns subsystem. Men mã ng forskare nã je sig inte med detta. - Det finns inga rapporter om nã gr allvarliga katastrofer, men osã kerhete ar i sig oacceptabel, sã ge Cleve Moler, chefsutveckla- re for det tekniska berã kningspro - Det finns inga rapporter om nã gr allvarliga katastrofer, men osã grammet Matlab. kerhefen à i sig oacceptabel, sã ge Cleve Maler, chefsutvecklare fã Felet uppkommer ytterst sã lla det tekniska berã kningsprogramme Matlab. Tio miljarder bitar per sekund under atlanten Dagens kommersiella optiska kabelnat kan bli mã ng gã nge snabbare utan att det behã ve byggas om. Tricket heter '~Aglangdsmultiplexering" och innebar att flera lasrar med olika fã rge samtidigt pumpar information genom fibrerna. Forskare vid AT&T Submarine Systems har i ett experiment lyckas fyrdubbla hastigheten i de optiska fibrerna frã 2,5 Ghitls (gigabit per sekund) till 10 Gbitls i en 200 mil lang undervattenkabel. Detta motsvarar telefonsamtal per fiber. Kabeln à en del av Columbus-II, ett existerande kommersiellt nã tver som kommer att knyta ihop Mexico, USA och de nordliga medelhavslander- I nã det tas i bruk i december. - Jag tror att vã glã ngdsmult piexeringen kan tillã mpa kommersiellt i slutet av 1995 eller bã r ian av Dessfà rinna mã st utvã rderavã resultat och gã r igra fler experiment, sã ge Donna Cunningham vid AT&T Bell Lahoratories. Det innebã enorma besparingar i tid och arbete att kunna hã j hastigheten pã en kabel utan att bygga om den. Detta gã lle i synnerhet undervattenskablarna, Men alla kablar Harar inte avvã g lã ngdsmultiplexering Kravet à att kabeln ska fã rstã r laserpulserna under vã ge med moderna sã kallade optiska fiberfã rstarkar istã lle fã de traditionella "repeterarna". En repeterare mã te det inkommande laserpulserna och skickar nya pulser i samma takt med en inbyggd laser. Fà att klara av multiplexering mã st fler lasrar byggas in i repeteraren, en fã varjevã glã n som kã r samtidigt. En optisk fiberfã rstã rkar dã remot omvandlar aldrig det inkommande laserljuset. Har pumpas ny energi kvantmekaniskt in i de gamla pulserna. Fà rstã rkar bestã av en tjugo till trettio meter lã n optisk fiber som innehã lle atomer av en jordartsmetall, erhium. Erbinm-atomerna laddas med energi frã en inbyggd "pumplaser". Energin fã rstã rk telefonsamtalens laserpulser nã de passerar erbiumatomerna. Fà rstã rkning fungerar bara in- om ett visst vã glã ngdsomrã fã laserljuset, med erbium i det in- frarã d omrã de mellan 1,45-1,65 mikrometer. Detta begrã nsa antalet lasrar som kan kã r samtidigt. De fã nã mlige inte hamna fã "tã tt eftersom laserpulsernas fã rginnehã breddas av fã rde genom fibern genom sã kallad "dispersion". Tvà lasrar som har nã st an samma fã r kommer alltsã inte att kunna skicka sina signaler speciellt lã ng innan informationen flyter ihop. AT&T-forskarna vid Bell-laboratoriet har nyligen lyckats kã r 120 lasrar samtidigt i en fiber, vilketger en total à verfã ringskapac tet pã 300 Ghitls (fem miljarder telefonsamtal). Men fibern var dã inte lã ngr à tre hundra meter. Det svenska optiska fibernatet har idag fã rstã rka enbart pã sjã kabeln mellan Sveriee och Tvskland. Men nã det svekkainterregionala nã te uppgraderas fran 0,565 till 2,5 Gbitls kommer optiska fã rstã rkatt blivanliga. Kablama mellan Stockholm, Gà te borg och Malmà har redan denna hastighet och utbyggnaden fã det à vrig landet vã nta bli fã rdi Pà sikt, nar teknologien à mogen och kapacitetshehovet sã i har kollar du Wentium!t upptrã de vid viss; Det kan upptã cka Q iknaformein :-(XM*v,.,. -.et rimigavã rdetavuttrycket exakt noll, men med vissa ii pentiumprocessorn resultat..., [ krã ver kan vã glã ngdsmultiplex ring tas i bruk. Men det forskas Vi binder oss inte vid nã go av dem innan det kommit en internationell standard, sã ge Leif Ostlund vid Telia Research. Enligt Leif à silun ar det mã jlig att anvã nd icke standar- diserade metoder fã iust siã kah a, lar. Dessa ar speciella eftersom de ar dyra men à nd isolerade delar av det stora vã rldsomspã nnan nã tverket Det rã cke med att de har standardiserade signaler i à n darna - det spelar ingen roll vilken à verfã ringstekn som anvã nd utmed sjã bottnen pã datatekniks www-ierver Viii du veta mer om veckans tema inteiiioenta aqenter? Là Paul D; ons utmarkta licentiatsa' ing "Concepts and autoni s agents". Den finns pã Dat; iks www-server (www.et.si kan aven bestã lla frin forfan;

3 P- T A : : -:A; ap, v I~LLIGENTA AGENTERI "Intelligenta agenter" - lagg frasen pa minnet! De intelligenta agenterna ar den nya livsaskadningen i datavarlden. N à det kommer tiil att fã rklar vad "intelligent agent" betyder blir situationen svã rare mycket dã rfã att begreppet à sã brett. Eller rã ttar sagt - det finns flera olika fraktioner i den digitala vã rlde som anvã nde sig av det, var och en pã sitt eget sã tt Dkfinitionerna spã nne frã program som hanterar eposten till "artificiellt liv", sjalvstã ndig digitala livsformer (som virus) och smarta robotar. Exempel pã nã gr vitt skilda sorter ges i de andra artiklarna i detta nummers tema. Beskrivningen av begreppstrã de bã rja i de gemensamma rã tterna Misstrà st inte infã den kommande filosofiska djupdykningen - begreppen blir handfastare vartefter, och med litet tã lamo blir det faktiskt inte sã svart. Enligt en ordbok har "agent" betydelserna "en som agerar", "medel, instrument" eller "person som agerar eller gã affã re à andra". Definitionen à alls inte illa, men ordbokens fã rklarin har en koppling till mã nnisko och deras agerandenvilket inte à nã dvã ndig Forskarna har strã ck ut betydelsen till att innefatta allaenheter som har sjã lvstã ndighe det kan vara ett datavirus, en sjã lvstyrand mekanisk robot eller en myra. Intelligenta agenter har ett mã t av kontroll à ve sina egna à de och à ventyr nã go som behã v om de skall fungera i ett system som saknar total kontroll uppifrã n Det operativa kommandot à alltsã utspritt à ve alla individer i systemet. Internet à ett bra exempel pã till- à mpningsomrã d Det à utspritt, det tillkommer nya noder varje dag och à ve om det finns en viss hierarki saknas det en maktfullkomlig "hã rskarnod dã det skulle gã att lã gg ett operativsystem. Darfà ar agenter lã mplig byggstenar fã att skapa ett operativsystem pã nã tverket Det mã nsklig samhã lle à ett annat exempel, liksom myrstacken, dã individerna behã ve ett mã t av sjã lvstã ndighe Genom varje individs sjã lvbestã mmand tillsammans med nã gr grundlã ggand kommunikationsregler, utrnstas systemet med handlingsfã rmã gor som kan vara mycket mer sofistikerade à individerna sjã lva Myrstacken à ett utmã rk exempel pã detta. Fà an kunna konstruera agenter kravs en metod fã att skapa sjã lvstã ndighet hos dem, nã go som forskningsdisciplinen "artificiell intelligens" strã va efter i nã gr à rtionden "Intelligens" uppfattar vi intuitivt som en fã rmã till sjã lvstã ndi tã nkande Extremt i 1 DATATEKNIK  NR 19 l DECEMBER 1994

4 ., x: '., ;,,,. komplicerade berã kninga uppfattas inte som rar pã natet som en standardisering av datorintelligenta, det à de som bestã mme att de systemet pã en hã nivã sã att man, ungefã skall utfã ra som ansesvara det. Att "anse" nã som nã &an skickar en Postscript-fil t$ en got iu i sig en egenskap som à intelligent, lik- skrivare, kan skicka in en agent pã natet som somallaandramekanismer fã att gã r lampli- sedan sjã lvstã ndi kan hitta sin plats och lã s ga val i en godtycklig vã rld uppgifter. Forskarna som hã lle pã med artificiell in- - Hela natet ses bara som ett exekverande telligens skiljer pã tvã grundlã ggand principer system. fã att konstruera intelligenta - agenter, - den Han pekar ocksã pã hur aeenter kommer att "planerande" och den "reflexmassiga". Den fã rã nd anvã ndargrã nssnitt i datom: traditionella "planerande" principen gã ut pã - Istà lle fã att se datorn som en server som svarar pã anvã ndaren kommandon ser man personliga agenter som de aktiva enheter som hjã lpe anvã ndare att utnyttja datorsystemet. En personlig agent kan anvã nd sin sjã lv rit i naturvetenskaperna, att beskriva ett kom- stã ndighe och intelligens till att lã r sig heteplicerat system genom att dela upp det i min- enden som anvã ndare ofta upprepar och sedre bitar, nã go som kallas "reduktionism". Be- dan sjã l utfã r dem, eller fã resl lã sninga skrivningen gã "uppifrã och ner". som ligger i linje med anvã ndaren smak och Den "reflexmã ssiga principen gor precis tvã r om, intelligenta agenter skapas "nedifrã och upp". De forskare som byggde de forsta reflexmã ssig agenterna i mitten pã à ttiotale ansã att intelligens inte kan snuttifieras hur som helst. Livet pã jorden har sprungit nr enkla regler fã hur organismer skall rea gera pã fã rã ndring i omgivningen. Det à nã de enkla reelema - bildar komplexa samspel, exempelvis mellan enkla nervceller eller myror, som intelligensen uppstã r Om detta bryts ned i delar fã rsvinne intelligensen. Neuronnà à ett exempel p8 hur filosofin tillã mpas Neuronen (nervcellen) ar byggstenen fã intelligens, men innehã lle ingen intelligens i sig sjã lv En reflexmã ssi agent à till en bã rja mycket enkel varelse som med tiden kan gã ra allt mer intelligent genom pã byggnad inlã rnin och ibland à ve evolution i form av rutiner som skapar mutationer, korsbefruktningar och na- turligt urval. Inte ovã nta har idgema gett upphov till den finka hskargenren "artificiellt liv". Vad gã lle kommersiella tillã mpninga ligger de reflexmassiga agentema lã ng efter dc mer mognade planerande. Datoranvà ndar kommer att fã rs stã t pã intelligenta agenter som hanterar eposten, kã per varor pã digitala marknader pã natet eller andra liknande eã romã Har rã det sia. om programsystem med planerande agenter. El exempel à agentsprã ke 'klescript som u1 vecklats av ~iinerai Magic, AT&TO~~ Appl fã att fã renkl anvã ndande av nã tanslut datorer. Ett annat exemoel à DAAL. "Distr~ huted Automation Agent Language", ett agentsprã som utvecklas i samarbete mellan forskningsinstituet SICS och Sydkraft fã att kunna hantera en avrederad elmarknad. (Se à ve artikel sidan 42) Agenterna kommer at' kã p el och styra elfã rbrukninge enligt konsu mentemas à &kemã och pl&nbã cker. Det finns ingen standarddefinition pã e. planerande intelligent programagent. Run Gustavsson i DA-SoC-projektet definierar en agent som ett "aktivt objekt" (med avseende p8 ohjektorienterad programmering), program objekt sominnehã lle sin egen kontroll. En an nan av deltagarna, Fredrik Ygge, fã rklara val. det kan innebã ra Han ser agenter som funge- vanor, fã att ge ett par exempel. De planerande agenter som hã lle pã att ta form som produkter anvã nde Telescript - agentsprã ket General Magic har i samarbete med teleoperatã re AT&T utvecklat sprã ke Telescript fã gã r och hantera agenter. Deras Intelliuens d Den planerande agenten, byggd med traditionell Al, har fã rpro 'rammerade funktioner sã so intryck, vã rldsbil och beslut. 'Intelligent agent" betyder "nã go eller nã go som (an handla sjã lvstã ndigt Som sã mã ng andra nodebegrepp i databranschen har det anvã nt fã â betecknaen rad fã reteelser Hà à nã gr exemolika typer av agenter: iroaram som lã r sia nã ao " om dina à nsk ningar och preferenser och handlar sjã lvstã ndi DA din uwdraa. Det kan till exmempel sortera din b En program som sjã lvstã ndi kan samverka ned iikartade program à ve en kommunikationslat. Exempelvis kan det sã k upp och fã rhandl ned andra intelligenta agenter pã datornã te fã an ikaffa billig elektricitet till din hus eller bra operabilener till din mamma. (Nà tagent + Ett program som anvã nde variation och naturligt iwal fnr att ta fram ett sã kallat neuronnã som à mã à att licensiera sprã ke till utveckl alla stora operativsystem, som uni, Macintosh och Dos, och till programutvecklare och fã re tag som levererar online-tjanster dã datoranvandare kan shoppa och kommunicera med andravia datorn. AT&T har redan tagit med Telescript-agenter i sitt nya online-system PersonaLink, en ntmanare till Compnserve och America Online. Det à à nn obestã m nã Personalink kommer till Sverige. Enligt AT&T blir det tidigast 1996, fã rutsat att systemet inte blir en flopp i USA. Matsushita, Motorola, Philips och Sony tillhã ocksã skaran av tillverkare som redan har, eller snart kommer ut medtelescript-tillã mpningar Programmering i Telescript gã ut pã att skapa fã ljand miljã er objekt och fnnktioner (markerade i kursivstil): Platser à miljã e dã agenterna kan trã ffa och vã xelverka Platserna kan innehã ll andra platser, precis som ett shoppingcenter kan innehala ett varuhus. Agenterna utfã de affã re som platserna Ã. konstruerade fã r Varje agent à en oberoende process och har sina egna instruktioner och be- 3 pã an spela Othello. Neuronnatet kan..:a en imitiation av hjã rnan funktion. (Art liv). En sjã lvstã nd mekanisk robot som tills-, : mans med andra robotar kan utforska Mars I:^ an behã v radiostyrning frã jorden. (Smarte -c, Det finns tvã filosofier fã an konstruera inteilic ta aaenter. De kan antinaen vara "Dianerande ler "reflexmã ssiga" De planerande agenterna byggs med ideer tradtionell Al-forskning: beteendet delas u funktioner som sinnesintryck, vã rldsbil oc slutsplanering. De reflexmassiga agenterna bygger upp in gensen "nerifrã n genom an anpassa och utv asystem med hjã lpavet flertal smã oc en flexer. Fà rebilde à biologiska system, so empelvisen myrstackeller den mã nsklig hjar som à uppbyggd av miljarder neuroner. De flesta av dagens agenter à byggda el den planerande filosofin. Forskningen kring re mã ssia agenter à à nn i sin linda men oer st 'spektlv infã framtiden, Intriiiumis & Den reflexmassiga agenten har biologisk fã rebil och bygger pã samverkan avmã ng enheter - / som var fã siaendast har.*- enkla reflexer, som en nervcell i hjã rna eten myra i en myrstack..r^a

5 FORTS. Intelligenta agenter. fogenheter. Agenterna reser mellan olika platser med en biljett som anger dess identitet och destination. Fà att tvã agenter skall kunna samarbeta mã st de mã t varandra pã en plats. En agent bestã lle ett mã t och den andra mã s te acceptera eller avbã ia Vid mã te lasger den Telescript à ett sprã fã agentkommunikation à ve nã tet Men intelligenta agenter kan ocksã anvã nda fã att kommunicera mellan mã nnisk och dator. Den digitala assistenten fladdrar inte runt pã nã te utan sitter stilla pã anvã ndaren dator. Den kan med tiden bygga upp en nã sta personlig relation med anvã ndare och lã r sis sker genom observation och imitation av anvã ndaren vaneheteenden eller direkta kommentarer frã anvã ndare som "Gà inte om det har!" eller "Bra gjort! Fortsà t med detta!". Aktiv inlã rnin à givetvis ocksã mã jlig Den kan ocksã konsultera de andra agenterna i samma system fã att fã tips om hur den skall handla i vissa situationer. Det pã utveckling tets art och villkor. vidmã te upprã tta de en empelvisfã reslã vil brevsom kan kastas olã s ra samarbetet med anvã ndare natkligare och fã rbindels som skickar Telescript-objekt mel- ta, anvã ndare behã ve bara saga "OK istã lle effektivare. lan dem. fã att sjã l sortera bort skrapet. Inlà rninge Ii' "viltreservat for agentutveckling" Framtidens programfã reta kommer ati leta etter "vilda" intelligenta agenter som fã tt och formats i digitala reservat utan mansklia inblandnina. Konkurrensen om livsu~mmet kominer art ha lã r dem utnyttja datorresurserna optimalt. F à retage kommer att fã ng in agenter med intressanta egenskaper, fã r à ve dem till sina programfarmar dã bã ng styriga beteenden slipas bort och ersatts med civilisationens arbetsrutiner. De mã ngfaldiga och sã lj pã programmarknaden. Science fiction? Javisst! Men det finns duktiga forskare à ve hela vã rlde som agnar sina liv à visionerna om artificieiit liv. Den amerikanske forskaren Tom Ray ar mannen bakom drã mme om ett vã rldsom spã nnand digitalt viltreservat pã internet. Urinnevà narn blir smã virus-liknande digitala kryp som tã vla om CPU-tid. Till en bã rja har de inca andra kunskaner an hur de flvttar sie skail utveckla&dser mycket me> komplicerade an dagens handprogrammerade program, och det helt utan mã nskli styrning. Tom Ray ar ingen vanlig datavetare. Han bã rjad sin akademiska bana som ekolog och i Costa Ricas regnskogar fascinerades han av ett lustigt samspel mellan myror, insekter, faglar och fjã rilar Myror ar enkla individer som inte gram kan utvecklas i vilt ti~istã n pã internet. I sitt eget labb har han redan lyckats. har en aning omvad som hã nde ivã rlden Smà grupper av myror som isoleras frã de à vrig springer runt i cirklar tills de d6r. Men i till- gens ar ett fenomen som uppmã rksamma mycket inom modern forskning i artificiell intelligens. Myrorna utfã rd samordnade jaktrã de som vã lld upp moln av flyende insekter. En viss typ av fã gla hade utvecklat ett beteende att fã li efter mvrorna och à t sie matta ~à det nerande tanke att dessa avancerade organismer, deras celluppbyggnad med à gon à ron muskler och hjã rnor och deras komplexa beteenden, hã rstamma ifrã extremt enkla organismer. Utvecklingen har skett enbart med hjã l av slumpen och det naturliga urvalet. Tbm Rav vill ta fram uroeram. enligt samma u u principer. - Komplexitet kan skapas aven i enkla miljã er Livet utgã sin egen omgivning dã kon- kurrens mellan komplexa organismer formar fram à mer komplexa. Genom mutationer och naturligt urval gã det att skapa organismer som ar mer avancerade an vad vi kan drã mm om. Idag kã nne vi till digitala organismer som kan iã mfã r med de bakterier och talavarelser som kommer att utvecklas i internet-reservatet som det gick att fã rutsã dagens,boskap och jordbruksprodukter utifrã de fã rhistorisk mikroorganismerna. Sadesslagen konstruerades aldrig av mã nniska - de upptã ckte och modifierades. Om evolutionsmekanismema kan fã att trappa upp komplexiteten i det digitala reser- -

6 parasitresistenta program, parasiter som lever pã parasiter, korsbefruktning, allt i en stigande eko-driven evolutionsspiral. Hà fijer ett illu~ isitutveckiingen. Urbefc oda), sjalvkopierande 80 De rã d djuren har f t utrymme till de De blã parasitresistenta djuren t 1 bvte l; m. dominerar fortfarande gula parasiterna som dre och har latta- à ver De gula djuren och deras parasl., minnesutrymmet. Parasiter (gula) har just ut- re an finna lediga platser i minnet. De blã vag an slã ut i ekosystemet. De ar 45 byte lã ng men innehã lle djuren har just uppst.& som en mutation av kommandon fã an kopiera sig sjal- de rã da De ar 79 byte lã ng och ar immuna a. De lã na dessa frã de rã d djuren. mot parasiten. m m c w i vatet kommer det sã ker att skapas organismer som mã nniska kan anvã nda det à Tom Ray à vertvea om. Enliet hans à sik à vertrã ff vã 2" " uppfinningsfã rmã av naturens utveckling och dã rfã kan det vara vits att lã gg sig i sã litet som mã jligt Vid universitet och forskningsinstitutioner à ve helavã rlde pã g2rforsknin kring utveckling och optimering av program med hjã l av naturligt inval och mutationer, sã kallade genetiska algoritmer. Urvalet styrs med-programmerade funktioner som utvã rdera hur bra individerna lyckas med en viss uppgift. Datateknik nr 7/94 beskrev hur en dator med hjã l av genetiska algoritmer utvecklade ett neuronnã fã att spela Othello. Genom att mutera och korsbefrukta de uroeram som suelade bã s Ivckades datorn alltid t% slut bli hattre à motskmdaren. Men à ve detta à att styra fã mycket, tycker Tom Ray. Han betonar &t hans naturliga urval inte innehã lle genetiska algoritmer. Den innehaller inte korsbefruktning, mã och utvã rdering ar, endast replikering, mutation och ond brã dã d Han vill att program ska firma sina egna problem och lã sninga i den komplexa miljã som byggs upp av dem sjã lva Tom Ray ar en extremist inom AIforskningen. Det skullevaralã t att avfã rd honom som drã mmar om det inte vore fã hans forskningsresultat. Han har skapat Tierra, ett de skapelsen darmed varit fullbordad. Med na- - Tierra skapade organismer som var tvã turen som fã rebil infã rde dã de och muta- storleksordningar. komplexare à det urtionen, grundstenarna fã det naturliga urva- sprungliga programmet. I den biologiska vallet, i Tierras virtuella vã rld Det infã rde en den har komplexiteten stigit tolv storleksordsannolikhet fã "mutation". en slumnmã ssi ningar sedan mikrooreanismema fã rs dã u " process som kunde fã rvandl ettor till nollor upp. Tierra hade ett fã litet berã kningsutrym och tvã rto vid kopieringen. Ett program kal- me fã att stimulera hã gr komplexitet. Evolulat "liemannen" rensade bort organismer som tionen av komplexitet sker inom ett ekologiskt inte lyckades fã rã sig samt de som levt lã ng samhã ll av vã xelverkand arter under utveckoch blivit "gamla". Iing. Sà dan samhã lle krã ve stora komplexa Datavetare papekade fã Ray att san- livsutrymmen, helst innehã lland delvis isolenolikheten fã att fã ett fungerandeprogram rade bosã ttninga i olika och tidsfã rã nderli genom att slumpmã ssig à ndr pã bitar i binã r miljã er sã ge Tom Ray, koden à mikroskopisk. Men lustigt nog visade Dà rfã drã mme han nu om att fã ansig Rays experiment à nd fungera. I bã rja vã nd internet och dess miljontals datorer i uremierades litenheten hos diuren. de hade nã st erneriment. Skillnaden mellan de dieitastã rr chans att hitta lediga n&m& i min- la krypen och de fã rhatlig datavirusen %inte net. Fà ljde blev en automatisk kodoptime- stor. Fà att fã rhindr katastrofer kommer ring. ekosystemet i varje nod pã nã te vara inhã gna - Det utvecklades ett 20-djur, ett sjã lvrepli i ett "digitalt viltreservat", ett program som sikerande program pã 20 byte. Kodoptimering- mulerar endator. Den ekologiska utvecklingen en var mycket bã ttr à vad en forskare vid anvã nde bara processorn nã det inte finns nã MIT lyckades gã r med sin tankekraft. Hans gra andra anvandare. Tom Ray hoppas att fã bã st fã rsã kl pã 32 byte. uppleva uppstã ndelse av "nomader", pro- à nn intressantare var uoostã ndelse av eram som flvttar runt iorden nã natten, dã de parasiter. Ett mycket framgã r&rik 45-djur vi- kanfã max&alt med epu-tid. sade sia sakna bitsekvensen fã reurodnktion. An sã lanse finns programmet fã internet- sionernamen à sensationella efter&n funktionerna hos det "liv" som uppstod har klara oaralleller med biolosiskt liv i naturen. Tierra befolkades ursprungligen av en enda handprogrammerad organism kallad "80-djuret" - ett litet program pã 80 byte vars enda funktion var att hitta en tillrã cklig - stor bit ledigt minne fã att dã lagga dit en kopia av sig sjã lv Det tog nã gr minuter innan datorns var à nd helt beroende& &istensen av 80-djn- Det bildades nya djur som var immuna mot parasiten, men det drã jd inte lã ng innan parasiten muterade en kodsekvens och lyckades fã rã sig genom de nya vã rdarna Efter mã ng miljarders berã kningscykle utvecklades "sex", en slags korsbefruktning som hã rled des ur parasitismen. Denna form av reproduk- som Telescrint à helt rã t idas " D& nuvarande teknologin kan inte bã ttre Men personligen à iae intresserad av att sã lanere. Vi vet inte om < u u experimentet kommer att lyckas men jag satsar à ndã eftersom det ar oerhã rd framstee som u lockar. D à NR 19 0 l DECEMBER 1994

7 Agenter pã elnã te tar hand om huset Centralstyrda utportioneringar av elkraft skulle kunna ersã tta av auktioner dar agenter kã pe och sã lje elkraft till varandra. Agenterna skulle kunna stvra konsument&rnas elkonsumtion gen& att exernoelvis dra ner vã vã rme i DOOlen nã spisen slã pã. Det svenska agentprojektet SoC, 'societies of comdutation". drivs av Hà a skolan i ~arlskrona/~o~neb~ och sydkraft som vill utveckla aaenter oã elnatet fã att fã rbã tt kvaliteten i energifã r sã rjningen D agens elnat har en ojã m belastning, Varje morgon startar alla maskiner pã samma gã ng samtidigt har det svenska folket stigit upp, duschat och gett sig av till jobbet, lã mnand en hã r jobbande vannvattenberedare efter sig. - Det skulle betyda mycket fã kraftholagen om varmvattenberedarna kunde vã nt ett tag innan de sã tte igã ng Samma sak gã lle husuppvarmningen. Den skulle kunna ta en paus nã nã te ar hã r belastat, sã ge Fredrik Yggesom ar finansierad av Sydkraft fã att forska pã agentteknologi i elnã ten Det finns en typ av kretsar som kallas "eche- lon-neuroner" (se ruta) vilka gã det mã jlig att ge elnatet samma funktioner som ett datornat. I och med detta gã det att styra det med hjã l av agenter. Agenterna blir ocksã till god hjã l nã elkraften avregleras. Nà det regnat mycket blir vattenkraften billigare och dã kan konsumenternas agenter kã p denna istã lle fã kã rnkraft Det ar fã for tidigt att saga hur ett agentifierat elnã kommer att fungera, men det finns visioner. I framtiden kan elkonsumenterna fã rs agenter med en lista med à nskemã och prioriteringar. Listan ger kanske ramar fã rumstemperaturen och fã hur mycket pengal elkraften fã kosta. Agenten ger sig ivã frã hemmet genom elkabeln, telefonledningen eller nã go annan kommunikatã r Den tar sig till en server dã den elektroniska marknadsplatsen à belã gen Har trã ffa den kraftbolagens saljaragenter och tillsammans bedriver de auktioner pã elkraft. - Auktionsagenter ar ett bra satt att lã s distributionsproblem. Vid Xerox forskningslab i Palo Alto finns redan idag ett system dã luftkonditioneringen fã rdela mellan rummen med hjã i av agenter som fã rse med virtuella pengar att kã p kalt luft fã r Utan agenterna skulle det behã va ett avancerat reglersystem med stora mã ngde data, sã ge Fredrik Ygge. Bortsett frã ideologiska synpunkter om ratt och fel har den fria marknaden, i och med agenterna, nu nã t styr- och reglertekniken. Det kan mycket vã hã nd att en agent kã pe mindre el à vad den egentligen var ute efter ifall priserna skulle rika vara fã hã ga Den heger sig hem igen och anpassar "munnen efter matsã cken2' Exempelvis kan den sã nk elfã r brukningen pã stã lle i huset som har givits lã gre prioritet. Om nã go slã pã spisen, som haj nã tet hã prioritet, snã la det in pã andra mindre viktiga, fã rhrukningskallor Marknadsniatsen skulle kunna se eho- ducenterna mojlighet att "kã p tillbaka" energi frin konsumenterna. Om ett kraftverk mã s te stã nga av klarar kraftbolaget inte leveranserna. Bolagets agenter kan i ett sã dan l&e ut- terade elkraft mot betalning. Aven betalningen av strã mme kommer att skã ta av agenter. Fakturahanteringen skulle annars bli ett svettigt jobb fã elkonsumenten - I SoC medverkar aven en ekonom. Det mã st ocksã forskas mer kring agenternas gruppheteenden. Nar New Yorkhà rse rasade 25 procent en svart oktoherdag 1987 berodde det till en del pã en destruktiv samverkan mellan mã klarn datorprogram som be- Kretsen som gã elkabeln till ett datanã l botten pã det svenska agentprojektet SoC, cieties of computation" ligger "Lonworks" kommunikationssystem utvecklat av fã retage Echeion. De sã lje sã kallade "echelon-neuroner", kommunikationsprocessorer som har à po na granssnitt mot sladdkopplingarna sã att det gã rat skicka information pã mã ng olikatyper av nã t Neuronerna kan skicka inforktionei bland annat genom elsladdar, fibrer, radio och IR-ljus. Antalet kommunikationsmã jlighete vã xe standit. Det finns redan elmã tar med inbyggda neuroner, Givetvis kan echeion-neuronerna ae - kom.. Iingar à ve mellan elnã te och telenã tet En internet-ansluten elmatare ar faktiskt inte alls en omã i lighet. Med echelon-neuroner blir det onã dig att dra starkstrã till strã mbrytarn i hemmen. Alla 220- voltsapparater kan ligga p& en enkel elslinga. Det rã cke an sã tt in en neuron nã gonstan pã slingan som kan ta emot strã mbrytarna styrsignaler, l varje elpry sitter en annan neuron som lyssnar D% nropen, likt ethernet-kortet i en nã tanslute d - L stã md aktiekã och fã rsã ljninga Innan elagenterna tas i bruk mã st det finnas garantier mot liknande katastrofer pã elnã tet Fà att agenterna ska kunna kommunicera med varandra mã st de ha samma vã rldsbild vilket motsvaras av begreppet "ontologi". Ontologin innehã lle logiska definitioner fã begrepp som "energi", "tillfã rlitlighet eller "effekt". Om agenternainte ar à veren omvad de handlar med kan det uppstã fatala missforstã nd Dà rfã fã inte agenter kommunicera revid en auktion, definieras av ett som slã fast hm- agenter med diverse roller fir hete sig nar de kommunicerar med andra SoC-projektet ar à nn inne i ett tidigt utvecklingsstadium. Hittills har FredrikYgge tillsammans med Staffan Hà g vid hã gskola i Karlskrona/Ronneby tagit fram en fã rst version av agenternas arkitektur och ett tillhã ran de asentsprã k Daal. "distribution automation agent lan&age3'. I det framtida utvecklingsarbetet av arkitekturen kommer de att samverka med datavetarna Erik Astor och Paul Davidsson vid Lunds Universitet, som specialiserat sig pã dessa frã gor - Just nu hã lle vi pã att hygga upp kommnnikationen à ve nã tet Mà ng olika delsystem mã st kopplas ihop, ett arbete som kan jã mfã ras med att à versã t mellan olika protokoll. Vi tanker anvã nd agenter fã à versã ttninge En ontologi kan liknas vid ett applikationsprotokoll, fast den ar djupare och har fastare logisk uppbyggnad, sã ge Fredrik Ygge. I nã st steg av projektet kommer arkitekturen och programmeringssprã ke att utvã rdera i testkã rninga pã dator vartefter det skall implementeras i Echelon-noder. - Det kommer att ta UDD det mesta av min lid nai1.i.ir iil1s.1iiini~iii-i med farf't~iiind~~ :t! oni,i.iii'l~'r. Nar Jet 1i)hhci :,r i:iriliel - h;iri.ir. vi gã r applikationer Om allt gã val kommer det att finnas ett fungerande elagentsystem i laboratoriet om tvã till tre à r DATATEKNIK NK 1g 0 1 DECEMBER IN

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet Föreläsningsanteckningar Raymond Ahlgren Stockholm, Oscarsteatern 18 november 2014 EXECUTIVE SUMMARY: Gör dina val medvetet INSIGHTLAB:

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare White paper Bä ttre beslut var som helst, nä r som helst Teamcenter -programvarans Mobility-app ansluter smidigt din mobila arbetsstyrka till din Teamcenter-aktiverade

Läs mer

Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er?

Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er? Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er? Neuropsykologi Ett specialistområde och ett kliniskt hantverk Neuropsykologi Sambandet mellan hja rnans funktion och beteenden Sambandet mellan hjärnans

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Va ra kunskaper om o vervakning och Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Integritetsrapport framtagen pa uppdrag av F-Secure Artiklar som skrivits i flera tidningar de senaste veckorna

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Verksamhetsberättelse Ekonomirapport för 2014 Budget 2015 Dagordning för årsmötet Valberedningens förslag Bilaga 1 Kallelse till

Läs mer

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem La sår 2016/17 Ansvariga fo r uppra ttande av planen Rektor och bitra dande rektorer. Ansvariga att fo

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej

Stà mmer adressuppgifterna pã vã r hemsida? (http://svenskaspraket.si.se/for-larare/universitet-med-svenskstudier/) Nej From: Netigate Sent: den 31 augusti 2015 21:46:34 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014/2015 Answers submitted by lotta@u.washington.edu 8/31/2015 9:46:33 PM (02:36:54) Adress-

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Välkommen till Övertygande Kommunikation

Välkommen till Övertygande Kommunikation Välkommen till Övertygande Kommunikation Urban Gavelin/Henrik Mannerstråle Hur vår hjärna kodar språket Om man är stark måste man vara snäll Använd vassa vapen med försiktighet För att fungera måste detta

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

Quadrocopter Bygguide. Carl Westman December 29, 2015

Quadrocopter Bygguide. Carl Westman December 29, 2015 Quadrocopter Bygguide Carl Westman December 29, 2015 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Material 4 3 Metod 5 4 Resultat 17 5 Diskussion och Slutsats 18 2 1 Introduktion Följande dokument kommer

Läs mer

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut.

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. HEJ! VERKTYGSLÅDA Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. Fo resta llningen utgår från lyckliga slut som unga och gamla i Östergo

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering

Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering i fo rskola Manual fo r fo rskolla raren Mina ma l under fo rskoletiden Blankett: Barnets självvärdering förskola F Ö R S K O L A Instruktion för

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet Lilla Verkstan Djurås förskola Utvecklingsarbete hösten 2014 Vår barngrupp består just nu av tio barn, varav fyra är kvar sedan förra terminen och

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Sångpostillan - Kristi förklarings dag

Sångpostillan - Kristi förklarings dag Sångpostillan - Kristi förklarings dag Bidrag från Bengt Pleijel 2009-06-06 Senast uppdaterad 2015-07-12 Bibelskolan.com Kristi fã rklarings dagsjunde sã ndagen efter Trefaldighet Jesus fã rhã rligad LÃ

Läs mer

Figur 2: Bild till uppgift 1 a) b) Figur 3: Bilder till uppgift 7 5

Figur 2: Bild till uppgift 1 a) b) Figur 3: Bilder till uppgift 7 5 Tentamen 990416 Medicinsk Bildbehandling, 5p Skrivtid 9:00 15:00 Betygsgr nser U: 0-29 3: 30-39 4: 40-49 5: 50-60 Svara p alla fr gor p nytt blad. M rk bladet med namn och fr genummer. Disponera tiden

Läs mer

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77)

Område: Ekologi. Innehåll: Examinationsform: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Område: Ekologi Innehåll: Livets mångfald (sid. 14-31) I atomernas värld (sid.32-45) Ekologi (sid. 46-77) Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Frågor om hållbar utveckling:

Läs mer

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015 FÖRSÄLJNINGSSTATISIK ÖVER KOSTTILLSKOTT, VITAMINER OCH SPORTNUTRITION I SVERIGE 2015 1. Den svenska fo rsa ljningsstatistiken Fo r tredje a ret presenterar Svensk Egenva rd och Euromonitor International

Läs mer

Administrivia. hh.se/db2004. 1 Verónica Gaspes (Kursansvarig) 2 Daniel Petersson (Labassistent) Examination. 1 Skriftlig tentamen (betyg)

Administrivia. hh.se/db2004. 1 Verónica Gaspes (Kursansvarig) 2 Daniel Petersson (Labassistent) Examination. 1 Skriftlig tentamen (betyg) Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 1 Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Välkomna till en kurs i programmering! Att programmera är att få datorn att bete sig på

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT S1

ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT S1 1 ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT.170310.S1 VAD ÄR ATTRIBUERING Detta kapitel kan passa under samtliga kanaler men vi har nu valt att lägga det under Sök 2 o Na r någon genomfo r ett köp

Läs mer

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Välkommna - till KTH, Haninge, Datateknik, kursen och till första steget mot att bli programmerare! Er lärare och kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se

Läs mer

DATORER OCH PROGRAM. Programmerade maskiner Program beteendeplan och beteendegenerator Generalitet och portabilitet Datorn är en symbolmaskin

DATORER OCH PROGRAM. Programmerade maskiner Program beteendeplan och beteendegenerator Generalitet och portabilitet Datorn är en symbolmaskin DATORER OCH PROGRAM Programmerade maskiner Program beteendeplan och beteendegenerator Generalitet och portabilitet Datorn är en symbolmaskin men kan ha såväl symboliska som fysiska gränssnitt till omvärlden

Läs mer

kretsen och terv nder, ges den terv ndande signalen av d1 = G p G c è,1èd. Men denna st rning g r i sin tur runt kretsen och terv nder, och den terv n

kretsen och terv nder, ges den terv ndande signalen av d1 = G p G c è,1èd. Men denna st rning g r i sin tur runt kretsen och terv nder, och den terv n Kapitel 5 Inst llning av regulatorer I detta avsnitt skall vi i korthet betrakta problemet att st lla in regulatorer s att den slutna kretsen f r nskade egenskaper. Situationen illustreras av reglerkretsen

Läs mer

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DIA.170310.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DEFINITION AUDIO Digitalt ljud kategoriseras ofta som musiktja nster, radio eller podcasts men skillnaderna blir allt mindre. Idag

Läs mer

Gothia 2007, resultat ( ) -

Gothia 2007, resultat ( ) - Gothia 7, resultat (777) Vi spelade i G, grupp, med fã ljande resultat:ifk Kalmar Triangelns IKÂ Triangelns IK KAÂ IFK Osby Triangelns IKÂ /final: Visan Pallo Triangelns IK Â /6final: Stattena Triangelns

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016

Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016 1 Angereds socialdemokratiska kretsens Ja msta lldhets- och Ma ngfaldsplan 2016 BAKGRUND Partidistriktet antog en jämdställdhets- och mångfaldspolicy med handlingsplan på höstdistriktskongressen 17 oktober

Läs mer

DATORER OCH PROGRAM. Datorn är en symbolmaskin

DATORER OCH PROGRAM. Datorn är en symbolmaskin DATORER OCH PROGRAM Datorn är en symbolmaskin men kan ha såväl symboliska som fysiska gränssnitt till omvärlden Program beteendeplan och beteendegenerator Programmerade maskiner Generalitet och portabilitet

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Programmering eller Datalogiskt tänkande

Programmering eller Datalogiskt tänkande Programmering eller Datalogiskt tänkande I förskolan handlar programmering om att få en begynnande förståelse vad det kan innebära. Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola.

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola. Verksamhetsplan Hardemo förskola 2016-2017 Inledning Det som ligger till grund fo r Hardemo fo rskolas verksamhetsplan 2016-2017 a r: La roplan fo r fo rskolan, Lpfo 98/16 och fo rskolans trygghetsplan.

Läs mer

Café med program våren 2016

Café med program våren 2016 Café med program våren 2016 Torsdagar i Helgeandsgården 12.00 Middagsbön 12.15 Sopplunch 13.00 Föredrag Välkommen till torsdagsgemenskap i Helgeands församling! Kyrkan ligger på Klostergården bakom Coop

Läs mer

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1 (7) Datum 2015 10 12 Ärendebeteckning GYF 2015/0681 05.01 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund 2016 2018 1. Varför behövs en digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund? Syfte De utmaningar

Läs mer

Anders Lundkvist, ordf SeniorNet Sweden besöker SeniorNet Tyresö

Anders Lundkvist, ordf SeniorNet Sweden besöker SeniorNet Tyresö Anders Lundkvist, ordf SeniorNet Sweden besöker SeniorNet Tyresö 2016-12-01 Huvudbudskap VI BEHÖVS SOM ALDRIG FÖRR! DET ÄR VI SOM GÖR DIGITALISERING I PRAKTIKEN VARJE DAG. SeniorNet Sweden syfte För 20

Läs mer

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Innehåll Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Kursinformation Introduktion till datorsystem Programmeringsmodellen Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1 Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du?

Läs mer

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen?

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen? Obstruktiv sömnapné Obstruktiv So mnapne Tillho r du riskgruppen? Bedöm om du a ar i riskgruppen OSA bedo mningsguide 1 2 3 4 Vanliga tecken och symptom pa OSA Vad a r obstruktiv so mnapne (OSA)? Risker

Läs mer

Sammanfattning Arv och Evolution

Sammanfattning Arv och Evolution Sammanfattning Arv och Evolution Genetik Ärftlighetslära Gen Information om ärftliga egenskaper. Från föräldrar till av komma. Tillverkar proteiner. DNA (deoxiribonukleinsyra) - DNA kan liknas ett recept

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016. Viggen, Ugglan, Ankan, Sparven, Svanen, Måsen, Storken, Svalan, Kråkan

Arbetsplan 2015-2016. Viggen, Ugglan, Ankan, Sparven, Svanen, Måsen, Storken, Svalan, Kråkan Arbetsplan 2015-2016 Viggen, Ugglan, Ankan, Sparven, Svanen, Måsen, Storken, Svalan, Kråkan V å r s y n p å u p p d r a g e t Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever 1 Vad vet jag om gruppen? Innan jag börjar? Vad vet jag om bakgrund elev? Vilken ålder eleven befinner sig? Vad av kartläggningen kan jag göra i undervisningen

Läs mer

Instruktion för Elevens självvärdering i åk 5 6

Instruktion för Elevens självvärdering i åk 5 6 Instruktion för Elevens självvärdering i åk 5 6 Reservera en lektion fo r ifyllandet av sja lvva rderingsblanketten. Ga gemensamt igenom kompetens fo r kompetens och fo rklara med hja lp av fo rslagen

Läs mer

MANUAL- PROJEKTVERTYG

MANUAL- PROJEKTVERTYG MANUAL- PROJEKTVERTYG Innehåll Starta ett projekt... 2 La gga till information om projektet... 4 Bygga upp en mapp-struktur... 6 La gga till en produkt fra n systemet... 7 La gga till en egen produkt...

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5

Årsredovisning Att skriva i årsredovisningen... 3 Riktlinjer för språket... 4 Ordning och reda... 4 Tidsplan... 5 Innehåll 1 Årsredovisning 2016... 2 1.1 Inledning... 2 1.2 Resultatredovisningens uppbyggnad... 2 2 Att skriva i årsredovisningen... 3 2.1 Instruktion fo r samtliga skribenter... 3 2.2 Fo r skribenter

Läs mer

Strategi för Statens medicinsk-etiska råd 2015-2017

Strategi för Statens medicinsk-etiska råd 2015-2017 Beslutat av rådet 2015-05-29 Strategi för Statens medicinsk-etiska råd 2015-2017 1 Om Smer Bakgrund Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är ett organ tillsatt av regeringen för att belysa medicinsk-etiska

Läs mer

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Nya skyldigheter för vissa lagringstjänster Rättslig och affärsmässig bakgrund Kommissionens policyproblem:

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Genetisk programmering i Othello

Genetisk programmering i Othello LINKÖPINGS UNIVERSITET Första versionen Fördjupningsuppgift i kursen 729G11 2009-10-09 Genetisk programmering i Othello Kerstin Johansson kerjo104@student.liu.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Felsökning av mjukvara

Felsökning av mjukvara KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Felsökning av mjukvara Programmering av en NXT-robot Max Kufa [03/08-13] mkufa@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II1310) Sammanfattning Syftet med laborationen var att

Läs mer

VARFÖR FINNS DET INGA RIKTIGA

VARFÖR FINNS DET INGA RIKTIGA VARFÖR FINNS DET INGA RIKTIGA ROBOTAR? Peter Gärdenfors och Christian Balkenius Kognitionsforskning, Lunds Universitet, S 223 50 Lund e-mail: peter.gardenfors@fil.lu.se christian.balkenius@fil.lu.se Här

Läs mer

Det musikaliska hantverket

Det musikaliska hantverket Det musikaliska hantverket Kan jag bli för duktig på mitt instrument för att lovsjunga? Behöver jag öva med bandet innan ett lovsångspass? Lars Ekberg, frilansmusiker och pastor i Göteborg Vineyard, undervisar

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer