Konsekvensbeskrivning budget 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensbeskrivning budget 2013"

Transkript

1 1 (12) 3 Handläggare: Gunilla Ericsson Gymnasienämnden GN Konsekvensbeskrivning budget 2013 Sammanfattning Gymnasieförvaltningen har haft i uppdrag av kommunledningen i Karlskoga att göra en konsekvensbeskrivning omfattande den differens om 5,8 miljoner som finns mellan årets budgeterade kostnader och aviserad ram för Följande redovisning är en sammantagen konsekvensbeskrivning av den aviserade budgetram som är föreslagen för Gymnasienämnden för budgetåret Då kostnaderna innevarande år är 5,8 miljoner högre än aviserad ram 2013, har uppdraget fördelats procentuellt mellan rektorsområden/förvaltning utifrån innevarande års budget. Konsekvensbeskrivningen visar att en kostnadsreducering omfattande 5,8 miljoner inte är möjlig att göra under ett kalenderår då den största delen av kostnadsminskningen är uppsägning av personal med tillsvidareanställning. Bakgrund Rationaliseringar och effektiviseringar är gjorda under 2011 och 2012 för att uppfylla kravet på att sammanslagning av gymnasieskolan ska ge samordningsvinster. Antalet tjänster har minskat på alla kategorier som inte direkt berör undervisningen. Förutom det har verksamheternas driftsbudget sänkts under På så sätt har gymnasieskolans kostnader minskats med 12 % under Uppdraget att effektivisera och samordna enligt syftet med sammanslagen gymnasieskola är därmed verkställt under och motsvarar mer pengar än vad som varit förväntat resultat. g:\information\hemsidan\nämndhandlingar för publicering gn\2012\ \3. ny.doc För att nå detta resultat i minskning av kostnader har driftsbudgeten sänkts, utöver personalneddragningar. Det har inneburit att möjliga inköp av läromedel för nya reformen och annan utrustning inte på något sätt motsvarat behovet. Utrymme för investeringar i verksamheterna har inte funnits under 2011 och 2012 förutom till bygget av ny gymnasieskola. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Bo TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

2 2 (12) Den neddragna driftsbudgeten och uteblivna investeringsmedel för verksamheterna har lett till en ansträngd situation för gymnasieskolan. Med aviserad ram för 2013 måste kostnader minskas ytterligare med ca 5,8 miljoner. Den minskningen är inte möjlig att genomföra utan betydande konsekvenser för gymnasieskolans uppdrag. Aviserad ram riskerar gymnasieskolans dagliga undervisning och därmed elevernas rätt till sin utbildning. Konsekvensbeskrivningen visar att det inte är möjligt att göra den kostnadsbesparing som ramen kräver på ett budgetår, då förvaltningens höga fasta kostnader gör att 5,8 miljoner är mer än den nuvarande sammantagna driftsbudgeten på gymnasieskolan, förutom lönekostnader. Ramens minskade utrymme kräver besparingar även inom övriga verksamheter inom förvaltningen. Uppsägning av lärare är en omedelbar konsekvens av aviserad ram, dock har många lärare lång uppsägningstid och den ekonomiska effekten kommer endast delvis att kunna nås under det närmaste året. Rektorsområde 1 Möckelngymnasiet Degerfors 1062 tkr inför Sedan jag började som rektor i Degerfors har jag på tre år minskat budgeten och kostnaderna för verksamheten genom rationaliseringar och reducering av personal. Jag har reducerat elevernas valmöjligheter och kraftigt även på stödresurserna för eleverna. Förutom detta har jag skurit ned 0,5 vaktmästare, 2,0 IT-tekniker, 0,75 skolassistent och 1,0 ungdomskonsulent. Från att ha haft ett mindre väl fungerande individuellt program med 1,4 lärare har vi byggt upp ett Introduktionsprogram som tar emot ett väande antal nytillkomna flyktingelever. För att klara detta har jag styrt om resurserna som funnits och skapat en slimmad organisation som idag inte går att skära mycket mera i. Vad gäller vanlig timplanebunden undervisning på programmen redovisar jag ingen sparmöjlighet då vi idag bara lägger lärartid på elevernas garanterade undervisningstid. Skulle jag tvingas skära i den resursen finns risk att huvudmannen inte följer skollagen och därmed får stark kritik från Skolinspektionen. Jag har heller inte föreslagit avveckling av program då Degerforsenhetens överlevnad bygger på minst det antal program som idag finns. De resurser som NIU-utbildningarna ger, kr per elev, ska användas för de etra kvalitetsåtgärder som behövs för idrottsutbildningen och kan inte användas i den ordinarie verksamheten. Håller vi inte den stipulerade kvaliteten på idrottsutbildningarna riskerar vi att mista certifieringen för fotboll och ishockey och därmed ca 22-25

3 3 (12) eterna elever per årskurs vilka bidrar till att fylla våra vanliga program med elever som ger skolan ca 3 miljoner kronor i nettoeffekt i etra interkommunala intäkter. Som synes i nedanstående sammanställning finns enligt min mening inte mycket att banta på inför kommande budget utan att det får svåra eller mycket svåra konsekvenser. Jag har listat ett antal alternativ att skära ned som täcker det begärda beloppet tkr, med varierande konsekvenser. Alternativa åtgärder motsvarande tkr Minskat utbud på Individuellt val 100 Ett redan idag mycket magert utbud blir än sämre. Det finns elever som övervägt att byta till annan skola på grund av detta. Risk finns att elever flyttar till annan skola eller helt enkelt skolkar på grund av att intressanta kurser saknas. Personalkonsekvens - avveckling av 0,2 lärare Ta bort en inriktning på BF åk 2 läsåret 13/ Det innebär att elevernas möjlighet att välja Fritidsinriktningen tas bort. Med bara den Sociala inriktningen kvar kommer troligen minst 6 8 elever att försöka byta skola för att få gå fritidsinriktningen. Båda inriktningarna behövs då eleverna på BF har så olika intressen/ambitioner vad gäller yrkesutgångar. Personalkonsekvens avveckling av 0,4 lärare Ta bort samordnings-/scoutningsresursen på 100 Då resurs för samordning mellan förening och skola är ett villkor för NIU-fotboll certifiering förlorar vi troligen ganska snart rätten att bedriva NIU-verksamhet. Sämre kvalitet på fotbollsgymnasiet och osäkrare kvalitet i urvalsprocessen av elever Personalkonsekvens avveckling av 0,2 idrottslärare Ta bort resursen för Speciallärare och ämnesstöd 262 Konsekvens av neddragning blir att inga resurser finns för att ge stöd till elever med behov av stöd och att vi således inte följer skollagen. Resursen är redan idag på miniminivå. Idag finns en Speciallärare på 50 % och ämneslärarstöd på 35 % vilken är utjämningstid upp till heltid för några lärare. Personalkonsekvens- avveckling av 0,5 speciallärare All språkundervisning flyttas till Karlskoga för 100 Möjlig åtgärd men elevantalet är så pass stort i Degerfors, ca elever, samläsning så den egentliga spareffekten bli troligen bara en grupp. Idag läses språken i Degerfors i B-form med flera steg i samma elevgrupper för att redan nu spara på resurserna. Konsekvenser är att eleverna tvingas åka buss till Karlskoga tre gånger per vecka, etrabussarna tre ggr/v måste betalas och det orsakar svåra schemalåsningar på båda skolenheterna..

4 4 (12) Personalkonsekvens avveckling av 0,2 språklärare Avveckling av tjänsten som IKT-samordnare 500 Vid avveckling av IKT-samordnartjänsten kommer utvecklingsarbetet av moderna arbetsmetoder med hjälp av IT-hjälpmedel att stanna av och bli helt beroende på enskilda lärares och rektorers engagemang för att fortsätta. Stödet för lärarna i att använda programvaror och teknisk utrustning försvinner och det kommer att innebära att kraftigt ökad arbetsbelastning på rektorer/speciellt IT-ansvarig rektor och ITavdelningen. Personalkonsekvens avveckling av 1, 0 IKT-samordnare Avveckling av 1,0 tjänst på Introduktionsprogrammen 500 Konsekvens av neddragningen blir underbemanning och stor risk att eleverna inte kan få det stöd de har rätt till enligt skollagen. Det blir avsevärt svårare för kvarvarande personal att upprätthålla bra arbetssätt och fokus på elever med stora individuella svårigheter och behov som behöver kontinuitet och nära lärare. Risk för utbränning av personal på Introduktionsprogrammen föreligger. Personalkonsekvens- avveckling av 1,0 lärare Karl-Gustav Lindqvist rektor Rektorsområde 2 Möckelngymnasiet Karlskoga 820 tkr inför Åtgärd Samtliga lärare ökar sin undervisningstid med 20 % vilket i praktiken betyder undervisning i ytterligare en kurs om 100 gymnasiepoäng per år. Ökning eller minskning av lärarnas undervisning är i praktiken bara möjlig med kurser om 100 poäng eftersom så gott som samtliga kurser är av den omfattningen. 570 Minskning med 0.5 kuratorstjänst 250 Fortsatt samläsning mellan Handelsprogrammet, Konsekvens Ökad arbetsbelastning på lärarna vilket kan leda till ökad sjukskrivning samt kostnader för vikarier. Risk för lägre måluppfyllelse ur ett kunskapsperspektiv eftersom lärarna kan använda mindre andel av den arbetsplatsförlagda tiden till enskilda elever. Eftersom åtgärden leder till minskat tjänsteunderlag leder konsekvensen till övertalighet. Elever i behov av samtalsstöd får vänta längre på hjälp. Möjlighet till förebyggande arbete blir i princip obefintligt. Kan innebära att elever inte kommer i på önskad utbildning.

5 5 (12) gymnasiesärskolan samt annat yrkesprogram i åk 1. Förutsätter ett minskat intag på Handelsprogrammet om ma 12 elever. Eva Eriksson Rektor Rektorsområde 3 Möckelngymnasiet Karlskoga 1035 tkr inför Åtgärd Samtliga lärare ökar sin undervisningstid med 20 % vilket i praktiken betyder undervisning i ytterligare en kurs om 100 gymnasiepoäng per år. Ökning eller minskning av lärarnas undervisning är i praktiken bara möjlig med kurser om 100 poäng eftersom så gott som samtliga kurser är av den omfattningen. 635 Konsekvens Ökad arbetsbelastning på lärarna vilket kan leda till ökad sjukskrivning. Den förmodade besparingen äts då upp av ökade sjukskrivningskostnader samt kostnader för vikarier. Risk för lägre måluppfyllelse ur ett kunskapsperspektiv eftersom lärarna kan använda mindre andel av den arbetsplatsförlagda tiden till enskilda elever. Mindre tid till för- och efterarbete kan leda till stagnation i pedagogisk utveckling, även svårare att hålla sig à jour med utveckling i ämnet. Minskning med 0,8 bibliotekarietjänst 400 Övertalighet kommer att uppstå. Elever uppmanas till ett undersökande arbetssätt vilket försvåras om det inte finns professionell hjälp att tillgå i biblioteket. Biblioteken i Karlskoga och Degerfors kommer att vara helt obemannade en eller flera dagar i veckan. Elisabet Nielsen Rektor

6 6 (12) Rektorsområde 4 Möckelngymnasiet Karlskoga 1406 tkr inför Förslag till åtgärder Minskad SYV- resurs med 0,25 årsarbetare 114 Ökning av lärarnas undervisningstid med 20 procent 1002 Inga driftkostnader till start av ny inriktning, automation, El- och energiprogrammet 140 Inga resurser för genomförande av temadagar för enhetens elever 40 Inga resurser för kompetensutveckling för Konsekvenser Sämre tillgång till studie- och yrkesvägledare för skolans elever. Det kan i sin tur leda till att elever gör felaktiga val. En reducering av SYV har nyligen genomförts. Med en ny reducering återstår endast 1,75 årsarbetare studie-och yrkesvägledare för Möckelngymnasiet Karlskoga/ Degerfors. Nedskärningen medför givetvis även en försämring i SYV: arnas arbetsmiljö då stressen kommer att öka än mer. Detta innebär i princip att alla lärare ska undervisa i ytterligare en 100 poängs kurs. Lärarnas arbetssituation kommer kraftigt att försämras. Detta kan leda till högre sjukfrånvaro bland lärarna. Högre sjukfrånvaro kommer även att medföra ökade kostnader för vikarier. Stor risk för försämrad måluppfyllelse med stressade lärare och lärare som kanske inte riktigt hinner med sitt arbete. Ökad risk för utbrändhet! I det redan nedskurna läromedelsanslaget finns inte utrymme att starta nya inriktningar som medför nya kostnader. För att klara de nödvändigaste läromedelskostnaderna föreslås att enheten inte genomför några temadagar som medför några kostnader. Det innebär i sin tur att möjligheten att uppfylla skolans gemensamma mål såsom se- och samlevnad, hälsofrämjande skolutveckling m.m. försämras. Nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser kan

7 7 (12) enhetens medarbetare 100 Inga resurser till skolans elevråd 10 inte genomföras. Uppfattningen om Karlskoga som arbetsgivare försämras och kan medföra att vi får svårt att rekrytera nya medarbetare. Lärarna blir än mer missnöjda med kompetensutvecklingen. Kan minska intresset för att delta i elevrådet Leena Jonsson Arndt Rektor Rektorsområde 5 Gymnasiesärskolan 300 tkr inför Inledning I min verksamhet ingår tre områden. Budgeten ska räcka till alla personal och all drift för alla tre områdena. I de olika verksamheterna är det trettiofyra personal (alla har inte heltid) varav femton lärare anställda. Personalen är det viktigaste i verksamheten eftersom det är många av eleverna som har stora svårigheter inom alla verksamheterna. I dagsläget finns fyrtiotvå elever inskrivna på gymnasiesärskolan, en elev från introduktionsprogrammet, en elev som grundsärskolan köper undervisning för, ca tjugo elever på särvu och elva i korttidstillsyn. Korttidstillsyn är en LSS insats där vi inte kan ha stängt utan måste ha öppet för eleverna före och efter skolan och alla lov (ungdomsfritids för år). Av de elever som finns på gymnasiesärskolan är det åtta som är inskrivna på verksamhetsträning (elever med stora funktionshinder). Två elever är rullstolsbundna och flera av eleverna har inget tal och några med inkontinens bekymmer. Det gör att det krävs stor vuentäthet (det räcker inte med en till en i vissa fall). Tolv elever är inskrivna på yrkesträning som är till för elever som inte klarar ett nationellt program men inte har så stora svårigheter som de på verksamhetsträningen men kräver ändå en hel del hjälp. De övriga eleverna på gymnasiesärskolan går på nationella/specialutformade program. Förutom de elever som är inskrivna i Karlskoga Degerfors har vi elever i Örebro och Uppsala som vi betalar interkommunala avgifter för. På gymnasiesärskolan har vi elever från Kristinehamn, Storfors, Hällefors och Säffle på alla nivåerna inom gymnasiesärskolan. Budget Vi ska med budgeten på tkr klara av både drift och personal i båda kommunerna för alla delar i verksamheten samt hålla en laglig och bra kvalitet både Karlskoga och Degerfors. När jag tog över verksamheten

8 8 (12) 2011 så hade Karlskoga inte gymnasiesärskola som erbjöd eleverna utbildning på de tre nivåer som finns inom gymnasiesärskolan utan endast en blandning mellan verksamhetsträning och yrkesträning. De elever som önskade nationellt eller specialutformade program fick gå i annan kommun eller skrivas in på yrkesträning i Karlskoga. På särvu fanns en personal anställd för att bedriva alla kurser på alla nivåer: - Gymnasiesärskolans tre olika nivåer - Grundsärskolans två olika nivåer. Det innebar att eleverna fick undervisning ca fyrtio minuter i veckan för var och en och det är naturligtvis inte möjligt att hålla kvalitet i en sådan verksamhet men den var väldigt billig i förhållande till Degerfors där eleverna erbjöds olika kurser med olika personal inblandade. Det här är historia idag men förklarar varför budgeten hela tiden varit för snålt tilltagen och inte räcker mer än till personalkostnader. Jag har löst detta genom att sälja mer utbildning än jag köper och fått behålla mellanskillnaden till driften. Det har gjort att vi trots en liten budget kan bedriva en fungerande verksamhet i alla tre verksamheterna men det finns ingen marginal att ta av eftersom det redan är tufft att få budgeten att gå ihop. I verksamhet finns ett ekonomiskt tänk hos all personal och vi har genom olika lösningar kunnat hålla budgeten. Personalen bestämmer gemensamt med mig vad vi ska satsa på under olika läsår. Det innebär att den driftbudget som finns inte delas på olika ämnen utan ligger gemensamt. När det gäller särvu så har man samma tänk och korttidstillsyn har endast personal och en liten summa till förbrukning. Fördelningen mellan verksamheter måste ses över inför 2013 års budget så att det ligger någotsånär rätt. Korttidstillsyn har jag inte fått någon budget alls för utan har fått fördelat om från budgeten för gymnasiesärskolan och särvu. Konsekvens vid nerskärning med 300 tkr i budgeten. En nedskärning av 300 tkr i min budget skulle innebära att jag måste minska på personalen eftersom det är det som den största delen av budgeten går till. Mina lärare har redan idag ca 18 undervisningstimmar i veckan. En del av lärarna har även del av tjänst arbetar på Särvu. Att skära ner på lärarpersonalen skulle innebära att eleverna inte får sin garanterade undervisningstid. Jag ser heller inte att det möjligt att öka deras undervisningstid eftersom de har andra arbetsuppgifter på de återstående timmarna. De har en arbetsplatsförlagd tid på 35 timmar i veckan. Det innebär att den personalen som inte är undervisande är den enda som återstår att skära ner på men då innebär det att eleverna får svårt att tillgodogöra sig undervisningen eftersom de behöver den personalen för att få hjälp. Det innebär också att den trygghet som eleverna får genom att det finns personal både på raster och med på alla lektioner. Den personalen är även ombytta och hjälper till på gymnastiklektioner, finns med vid maten där en del elever inte kan klara matsituationen själva, byter blöjor hjälper till med kommunikationen mellan lärare och elev för de elever som inte har något tal (idag fem elever utan tal och fyra som är inkontinenta).

9 9 (12) Vi har dessutom flera av eleverna som av och till inte håller tätt. En minskning av personalstyrkan skulle innebära stora påfrestningar på arbetsmiljön för den personalen som blir kvar. Att arbeta på verksamhetsträning och yrkesträning är ett tungt arbete både fysiskt och psykiskt eftersom man inte kan släppa eleverna ens någon minut och då måste man vara flera som kan avlasta varandra om man ska orka. Att arbeta inom den verksamheten är mycket speciellt och inte många som vill. Jag har svårt att rekrytera personal till den verksamheten redan idag. Detsamma gäller korttidstillsyn som också är till för de som har det allra svårast och där vi inte kan säga nej till någon som fått denna LSS insats beviljad. Personalen har redan idag en hård arbetsbelastning både i skolan och före och efter skolan på korttidstillsyn. Sammanfattning I min budget finns ingen luft för att kunna dra ner utan det är snarare så att vi skulle behöva få in mer pengar. Det jag ser är att genom att fortsätta sälja utbildning så kan vi klara en relativt bra utbildning med de pengar vi har idag men inte med en nedskärning av budgeten. Vi gör allt vi kan för att få in pengar eternt genom t e marknadsföring som gör att vi får elever från andra kommuner, vi tar emot elever från grundsär/träning, vi säljer personaltimmar till ett assistansbolag. I den gruppen behövs två elevassistenter även om vi inte hade den eleven som behöver personlig assistans. Det är möjligt att ha en elev till men inte möjligt att minska personalen. Vi säljer även uppdragsutbildning inom plåt/svets samt provläggning till företag i Karlskoga- Degerfors med omnejd. Det sker samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår vilket gör att personalkostnaden inte ökar. Kristina Munther Rektor Rektorsområde 6 Vunas lärande 500 Tkr inför Bakgrund Av vunas lärandes verksamheter är några av rättighetskaraktär och några av tillgångskaraktär. Medborgare i Karlskoga och Degerfors har rättighet att läsa grundläggande vuenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt från och med 1 juli 2012 elever som gått yrkesprogram har rätt att läsa till allmän behörighet för högskolestudier. Kommunerna skall tillhandahålla gymnasial vuenutbildning, men för eleven är det ingen rättighet. Huvudmannen kan alltså avslå elevers önskan att komplettera sina gymnasiebetyg eller få möjlighet till att byta yrkesinriktning. Yrkeshögskolan bedrivs helt av statliga bidrag och ingen besparing kan göras av denna verksamhet. Den verksamhet som bedrivs

10 10 (12) av Lärcentrum för ökad kompetens i arbetslivet är ett kommunalt åtagande. Men där har kommunen (Karlskoga) skrivit på ett samverkansavtal för BRO, där Lärcentrum deltar aktivt som kompetensmäklare. Högskolestudier på distans är en möjlighet för ett hundratal personer i vårt område att kunna läsa på universitet eller högskola. Konsekvenser av neddragning av budget 2013 Tre möjliga områden att dra ned på verksamheten inför Vilket område man väljer att dra ned budgeten, beror på vilken strategi och mål man vill ha för vunas lärande i Karlskoga och Degerfors kommuner. Alla förslag kan innebära uppsägning av personal. Varje alternativ omfattar motsvarande ) Avslå ansökan för ca 100 kursdeltagare som önskar läsa gymnasiala kurser. Detta gäller både teoretiska som yrkeskurser. 2) Inget intag på omvårdnadsutbildningen våren ) Inte erbjuda elever högskolestudier på distans från 2013 Jan Strid Rektor Gymnasieförvaltningen 677 Tkr inför De förvaltningsgemensamma kostnaderna omfattar alla fasta kostnader som krävs för att förvaltningen ska kunna bedriva sin verksamhet. Den största delen av dessa kostnader är interkommunala ersättningar, en kostnad som är helt beroende av elevernas gymnasieval. Den delen av budgeten förändras varje år med stora belopp då elever börjar och slutar i gymnasieskolan. Förvaltningens kansli är nedskuret till en miniminivå där förvaltningschefen är den enda som arbetar heltid. Övriga fasta kostnader är bl a skolskjutsar, hyror, städ, skolmåltider, skolhälsovård, nämndkostnader, företagshälsovård mm. Den enda möjliga del att ta bort är de utvecklingsmedel som lärare kunnat söka för att bedriva skolutveckling och entreprenöriellt förhållningssätt i sin undervisning. Beloppet 677 tas bort. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 september 2012 Överväganden Gymnasieskolan måste kunna vara i drift. Det innebär att gymnasieförvaltningen kommer att överskrida budget 2013 med minst 4,5 miljoner. Då baseras det på att Möckelngymnasiet är lika attraktivt höstterminen 2013 och kan attrahera minst lika många elever som höstterminen

11 11 (12) Om så inte blir fallet ökar interkommunala ersättningar och budgeten överskrids ytterligare. Våra nya elever har berättat att de sökt sig till den nya skolan för att en ny lärmiljö lockar och vittnar om att Möckelngymnasiet erbjuder en modern utbildning. Den ansträngda driftssituation som gymnasieskolan nu har, leder till elevernas upplevelse av sämre utbildningskvalitet då undervisning, utrustning och läromedel inte finns i nödvändig utsträckning. Det är en negativ marknadsföring av Möckelngymnasiet inför kommande år och eleverna är våra viktigaste marknadsförare. Skulle Möckelngymnasiet förlora i attraktivitet ökar de interkommunala kostnaderna vilket ytterligare försvårar budgeten för verksamheten. Gymnasieförvaltningens förslag till beslut Gymnasienämnden har tagit del av konsekvensbeskrivningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Gunilla Ericsson Förvaltningschef Epedieras till Kommunstyrelsen Karlskoga kommun Kommunstyrelsen Degerfors kommun Bilaga 1 Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning

12 Bilaga 1 Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen Dialog och inflytande Folkhälsa Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa en positiv påverkan Ekologiska Avfall Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark ingen påverkan Ekonomiska Kommunens ekonomi en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Kostnadseffektivitet Tillvät

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2014-09-30 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden diskuterade på sitt septembersammanträde de

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012

Handlingsplaner efter genomförda skyddsronder 2012 Tjänsteskrivelse 2012-09-19 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2010.0047 Folkhälsonämnden Handlingsplaner efter genomförda er 2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden vill genom arbetsmiljöplanen säkerställa

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden

Bildningsnämndens handling 9-2012. Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Bildningsnämndens handling 9-2012 Månadsprognos Mars 2012 Bildningsnämnden Innehållsförteckning 1.1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1.1 Genomförda & planerade åtgärder, inräknade i prognosen

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Tjänsteskrivelse 2014-04-01 Handläggare: Julia Åhlgren 2013.0097 Folkhälsonämnden Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Sammanfattning Med utgångspunkt i Karlskoga kommunfullmäktiges

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Motion om pedagogisk skollunch

Motion om pedagogisk skollunch Tjänsteskrivelse 2011-05-23 BUN 2011.0218 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Motion om pedagogisk skollunch Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig över en motion

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Ärende 1 Årsredovisning 2012

Ärende 1 Årsredovisning 2012 Ärende 1 Årsredovisning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KS 2012.0416 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Komplettering och rättelser i årsredovisning 2012 Sammanfattning Kompletteringar till

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola i Lunds kommun Dnr KS.2009.202 2009-06-03 YTTRANDE Utskottet för gymnasie- och vuxenutbildning Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola

Läs mer

Tydligare skolpengsbeslut

Tydligare skolpengsbeslut 2012-11-22 Tydligare skolpengsbeslut PM om hur kommunernas skolpengsbeslut kan utformas för att bli mer transparenta Bakgrund Sedan de nya reglerna om bidrag på lika villkor började tillämpas år 2010 har

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se

Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se 1 (3) 2009-11-27 Tjänsteskrivelse Dnr UN 09/117 Skolinspektionens Dnr 2009:1158-32 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Olar Skinnars 08-523 019 96 olar.skinnars@sodertalje.se Utbildningsnämnden Ansökan

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun.

Verksamhetsplan. Barn- och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun. www.hassleholm.se Barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholms kommun sida2 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning För elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux?

Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26: Hur kan vi utveckla yrkesvux? ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Niemelä Tuomo Hellstrand Eva Datum 2015-04-13 Rev. 2015-05-12 Diarienummer AMN-2015-0158 Arbetsmarknadsnämnden Av FP, M, C och KD aktualiserad fråga 2015-02-26:

Läs mer

Uppföljning av projektet familjecoacher

Uppföljning av projektet familjecoacher Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-11-05 SN 2012.0047 Handläggare: Unni Johansson, 22. socialkansliet Socialnämnden Uppföljning av projektet familjecoacher Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen och

Läs mer

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs.

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2014-09-30 Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Handläggare: Pia Alhäll Telefon: 0523-61 32 90 E-post: pia.alhäll@lysekil.se SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen 2011 (kompletterar årsredovisning som finns i databasen KAISA)

Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen 2011 (kompletterar årsredovisning som finns i databasen KAISA) Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen 2011 (kompletterar årsredovisning som finns i databasen KAISA) Erica Lindström Ekonom Gunilla Ericsson Förvaltningschef februari 2012 Verksamhetsberättelse Gymnasieförvaltningen

Läs mer

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd.

hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. välkommen till mässan hela vägen Inspiration & information för dig som behöver särskola, skola, LSS-insatser, arbete & stöd. Nämnden för hälsa och omsorg Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Mässan

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan 2009-07-01 2013-06-30

Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan 2009-07-01 2013-06-30 Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan 2009-07-01 2013-06-30 2 Ekonomiska regler och rutiner för 4-kantens gymnasiesamverkan Följande tillämpningsavtal har slutits mellan Barn- och

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer