Konsekvensbeskrivning budget 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensbeskrivning budget 2013"

Transkript

1 1 (12) 3 Handläggare: Gunilla Ericsson Gymnasienämnden GN Konsekvensbeskrivning budget 2013 Sammanfattning Gymnasieförvaltningen har haft i uppdrag av kommunledningen i Karlskoga att göra en konsekvensbeskrivning omfattande den differens om 5,8 miljoner som finns mellan årets budgeterade kostnader och aviserad ram för Följande redovisning är en sammantagen konsekvensbeskrivning av den aviserade budgetram som är föreslagen för Gymnasienämnden för budgetåret Då kostnaderna innevarande år är 5,8 miljoner högre än aviserad ram 2013, har uppdraget fördelats procentuellt mellan rektorsområden/förvaltning utifrån innevarande års budget. Konsekvensbeskrivningen visar att en kostnadsreducering omfattande 5,8 miljoner inte är möjlig att göra under ett kalenderår då den största delen av kostnadsminskningen är uppsägning av personal med tillsvidareanställning. Bakgrund Rationaliseringar och effektiviseringar är gjorda under 2011 och 2012 för att uppfylla kravet på att sammanslagning av gymnasieskolan ska ge samordningsvinster. Antalet tjänster har minskat på alla kategorier som inte direkt berör undervisningen. Förutom det har verksamheternas driftsbudget sänkts under På så sätt har gymnasieskolans kostnader minskats med 12 % under Uppdraget att effektivisera och samordna enligt syftet med sammanslagen gymnasieskola är därmed verkställt under och motsvarar mer pengar än vad som varit förväntat resultat. g:\information\hemsidan\nämndhandlingar för publicering gn\2012\ \3. ny.doc För att nå detta resultat i minskning av kostnader har driftsbudgeten sänkts, utöver personalneddragningar. Det har inneburit att möjliga inköp av läromedel för nya reformen och annan utrustning inte på något sätt motsvarat behovet. Utrymme för investeringar i verksamheterna har inte funnits under 2011 och 2012 förutom till bygget av ny gymnasieskola. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Bo TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

2 2 (12) Den neddragna driftsbudgeten och uteblivna investeringsmedel för verksamheterna har lett till en ansträngd situation för gymnasieskolan. Med aviserad ram för 2013 måste kostnader minskas ytterligare med ca 5,8 miljoner. Den minskningen är inte möjlig att genomföra utan betydande konsekvenser för gymnasieskolans uppdrag. Aviserad ram riskerar gymnasieskolans dagliga undervisning och därmed elevernas rätt till sin utbildning. Konsekvensbeskrivningen visar att det inte är möjligt att göra den kostnadsbesparing som ramen kräver på ett budgetår, då förvaltningens höga fasta kostnader gör att 5,8 miljoner är mer än den nuvarande sammantagna driftsbudgeten på gymnasieskolan, förutom lönekostnader. Ramens minskade utrymme kräver besparingar även inom övriga verksamheter inom förvaltningen. Uppsägning av lärare är en omedelbar konsekvens av aviserad ram, dock har många lärare lång uppsägningstid och den ekonomiska effekten kommer endast delvis att kunna nås under det närmaste året. Rektorsområde 1 Möckelngymnasiet Degerfors 1062 tkr inför Sedan jag började som rektor i Degerfors har jag på tre år minskat budgeten och kostnaderna för verksamheten genom rationaliseringar och reducering av personal. Jag har reducerat elevernas valmöjligheter och kraftigt även på stödresurserna för eleverna. Förutom detta har jag skurit ned 0,5 vaktmästare, 2,0 IT-tekniker, 0,75 skolassistent och 1,0 ungdomskonsulent. Från att ha haft ett mindre väl fungerande individuellt program med 1,4 lärare har vi byggt upp ett Introduktionsprogram som tar emot ett väande antal nytillkomna flyktingelever. För att klara detta har jag styrt om resurserna som funnits och skapat en slimmad organisation som idag inte går att skära mycket mera i. Vad gäller vanlig timplanebunden undervisning på programmen redovisar jag ingen sparmöjlighet då vi idag bara lägger lärartid på elevernas garanterade undervisningstid. Skulle jag tvingas skära i den resursen finns risk att huvudmannen inte följer skollagen och därmed får stark kritik från Skolinspektionen. Jag har heller inte föreslagit avveckling av program då Degerforsenhetens överlevnad bygger på minst det antal program som idag finns. De resurser som NIU-utbildningarna ger, kr per elev, ska användas för de etra kvalitetsåtgärder som behövs för idrottsutbildningen och kan inte användas i den ordinarie verksamheten. Håller vi inte den stipulerade kvaliteten på idrottsutbildningarna riskerar vi att mista certifieringen för fotboll och ishockey och därmed ca 22-25

3 3 (12) eterna elever per årskurs vilka bidrar till att fylla våra vanliga program med elever som ger skolan ca 3 miljoner kronor i nettoeffekt i etra interkommunala intäkter. Som synes i nedanstående sammanställning finns enligt min mening inte mycket att banta på inför kommande budget utan att det får svåra eller mycket svåra konsekvenser. Jag har listat ett antal alternativ att skära ned som täcker det begärda beloppet tkr, med varierande konsekvenser. Alternativa åtgärder motsvarande tkr Minskat utbud på Individuellt val 100 Ett redan idag mycket magert utbud blir än sämre. Det finns elever som övervägt att byta till annan skola på grund av detta. Risk finns att elever flyttar till annan skola eller helt enkelt skolkar på grund av att intressanta kurser saknas. Personalkonsekvens - avveckling av 0,2 lärare Ta bort en inriktning på BF åk 2 läsåret 13/ Det innebär att elevernas möjlighet att välja Fritidsinriktningen tas bort. Med bara den Sociala inriktningen kvar kommer troligen minst 6 8 elever att försöka byta skola för att få gå fritidsinriktningen. Båda inriktningarna behövs då eleverna på BF har så olika intressen/ambitioner vad gäller yrkesutgångar. Personalkonsekvens avveckling av 0,4 lärare Ta bort samordnings-/scoutningsresursen på 100 Då resurs för samordning mellan förening och skola är ett villkor för NIU-fotboll certifiering förlorar vi troligen ganska snart rätten att bedriva NIU-verksamhet. Sämre kvalitet på fotbollsgymnasiet och osäkrare kvalitet i urvalsprocessen av elever Personalkonsekvens avveckling av 0,2 idrottslärare Ta bort resursen för Speciallärare och ämnesstöd 262 Konsekvens av neddragning blir att inga resurser finns för att ge stöd till elever med behov av stöd och att vi således inte följer skollagen. Resursen är redan idag på miniminivå. Idag finns en Speciallärare på 50 % och ämneslärarstöd på 35 % vilken är utjämningstid upp till heltid för några lärare. Personalkonsekvens- avveckling av 0,5 speciallärare All språkundervisning flyttas till Karlskoga för 100 Möjlig åtgärd men elevantalet är så pass stort i Degerfors, ca elever, samläsning så den egentliga spareffekten bli troligen bara en grupp. Idag läses språken i Degerfors i B-form med flera steg i samma elevgrupper för att redan nu spara på resurserna. Konsekvenser är att eleverna tvingas åka buss till Karlskoga tre gånger per vecka, etrabussarna tre ggr/v måste betalas och det orsakar svåra schemalåsningar på båda skolenheterna..

4 4 (12) Personalkonsekvens avveckling av 0,2 språklärare Avveckling av tjänsten som IKT-samordnare 500 Vid avveckling av IKT-samordnartjänsten kommer utvecklingsarbetet av moderna arbetsmetoder med hjälp av IT-hjälpmedel att stanna av och bli helt beroende på enskilda lärares och rektorers engagemang för att fortsätta. Stödet för lärarna i att använda programvaror och teknisk utrustning försvinner och det kommer att innebära att kraftigt ökad arbetsbelastning på rektorer/speciellt IT-ansvarig rektor och ITavdelningen. Personalkonsekvens avveckling av 1, 0 IKT-samordnare Avveckling av 1,0 tjänst på Introduktionsprogrammen 500 Konsekvens av neddragningen blir underbemanning och stor risk att eleverna inte kan få det stöd de har rätt till enligt skollagen. Det blir avsevärt svårare för kvarvarande personal att upprätthålla bra arbetssätt och fokus på elever med stora individuella svårigheter och behov som behöver kontinuitet och nära lärare. Risk för utbränning av personal på Introduktionsprogrammen föreligger. Personalkonsekvens- avveckling av 1,0 lärare Karl-Gustav Lindqvist rektor Rektorsområde 2 Möckelngymnasiet Karlskoga 820 tkr inför Åtgärd Samtliga lärare ökar sin undervisningstid med 20 % vilket i praktiken betyder undervisning i ytterligare en kurs om 100 gymnasiepoäng per år. Ökning eller minskning av lärarnas undervisning är i praktiken bara möjlig med kurser om 100 poäng eftersom så gott som samtliga kurser är av den omfattningen. 570 Minskning med 0.5 kuratorstjänst 250 Fortsatt samläsning mellan Handelsprogrammet, Konsekvens Ökad arbetsbelastning på lärarna vilket kan leda till ökad sjukskrivning samt kostnader för vikarier. Risk för lägre måluppfyllelse ur ett kunskapsperspektiv eftersom lärarna kan använda mindre andel av den arbetsplatsförlagda tiden till enskilda elever. Eftersom åtgärden leder till minskat tjänsteunderlag leder konsekvensen till övertalighet. Elever i behov av samtalsstöd får vänta längre på hjälp. Möjlighet till förebyggande arbete blir i princip obefintligt. Kan innebära att elever inte kommer i på önskad utbildning.

5 5 (12) gymnasiesärskolan samt annat yrkesprogram i åk 1. Förutsätter ett minskat intag på Handelsprogrammet om ma 12 elever. Eva Eriksson Rektor Rektorsområde 3 Möckelngymnasiet Karlskoga 1035 tkr inför Åtgärd Samtliga lärare ökar sin undervisningstid med 20 % vilket i praktiken betyder undervisning i ytterligare en kurs om 100 gymnasiepoäng per år. Ökning eller minskning av lärarnas undervisning är i praktiken bara möjlig med kurser om 100 poäng eftersom så gott som samtliga kurser är av den omfattningen. 635 Konsekvens Ökad arbetsbelastning på lärarna vilket kan leda till ökad sjukskrivning. Den förmodade besparingen äts då upp av ökade sjukskrivningskostnader samt kostnader för vikarier. Risk för lägre måluppfyllelse ur ett kunskapsperspektiv eftersom lärarna kan använda mindre andel av den arbetsplatsförlagda tiden till enskilda elever. Mindre tid till för- och efterarbete kan leda till stagnation i pedagogisk utveckling, även svårare att hålla sig à jour med utveckling i ämnet. Minskning med 0,8 bibliotekarietjänst 400 Övertalighet kommer att uppstå. Elever uppmanas till ett undersökande arbetssätt vilket försvåras om det inte finns professionell hjälp att tillgå i biblioteket. Biblioteken i Karlskoga och Degerfors kommer att vara helt obemannade en eller flera dagar i veckan. Elisabet Nielsen Rektor

6 6 (12) Rektorsområde 4 Möckelngymnasiet Karlskoga 1406 tkr inför Förslag till åtgärder Minskad SYV- resurs med 0,25 årsarbetare 114 Ökning av lärarnas undervisningstid med 20 procent 1002 Inga driftkostnader till start av ny inriktning, automation, El- och energiprogrammet 140 Inga resurser för genomförande av temadagar för enhetens elever 40 Inga resurser för kompetensutveckling för Konsekvenser Sämre tillgång till studie- och yrkesvägledare för skolans elever. Det kan i sin tur leda till att elever gör felaktiga val. En reducering av SYV har nyligen genomförts. Med en ny reducering återstår endast 1,75 årsarbetare studie-och yrkesvägledare för Möckelngymnasiet Karlskoga/ Degerfors. Nedskärningen medför givetvis även en försämring i SYV: arnas arbetsmiljö då stressen kommer att öka än mer. Detta innebär i princip att alla lärare ska undervisa i ytterligare en 100 poängs kurs. Lärarnas arbetssituation kommer kraftigt att försämras. Detta kan leda till högre sjukfrånvaro bland lärarna. Högre sjukfrånvaro kommer även att medföra ökade kostnader för vikarier. Stor risk för försämrad måluppfyllelse med stressade lärare och lärare som kanske inte riktigt hinner med sitt arbete. Ökad risk för utbrändhet! I det redan nedskurna läromedelsanslaget finns inte utrymme att starta nya inriktningar som medför nya kostnader. För att klara de nödvändigaste läromedelskostnaderna föreslås att enheten inte genomför några temadagar som medför några kostnader. Det innebär i sin tur att möjligheten att uppfylla skolans gemensamma mål såsom se- och samlevnad, hälsofrämjande skolutveckling m.m. försämras. Nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser kan

7 7 (12) enhetens medarbetare 100 Inga resurser till skolans elevråd 10 inte genomföras. Uppfattningen om Karlskoga som arbetsgivare försämras och kan medföra att vi får svårt att rekrytera nya medarbetare. Lärarna blir än mer missnöjda med kompetensutvecklingen. Kan minska intresset för att delta i elevrådet Leena Jonsson Arndt Rektor Rektorsområde 5 Gymnasiesärskolan 300 tkr inför Inledning I min verksamhet ingår tre områden. Budgeten ska räcka till alla personal och all drift för alla tre områdena. I de olika verksamheterna är det trettiofyra personal (alla har inte heltid) varav femton lärare anställda. Personalen är det viktigaste i verksamheten eftersom det är många av eleverna som har stora svårigheter inom alla verksamheterna. I dagsläget finns fyrtiotvå elever inskrivna på gymnasiesärskolan, en elev från introduktionsprogrammet, en elev som grundsärskolan köper undervisning för, ca tjugo elever på särvu och elva i korttidstillsyn. Korttidstillsyn är en LSS insats där vi inte kan ha stängt utan måste ha öppet för eleverna före och efter skolan och alla lov (ungdomsfritids för år). Av de elever som finns på gymnasiesärskolan är det åtta som är inskrivna på verksamhetsträning (elever med stora funktionshinder). Två elever är rullstolsbundna och flera av eleverna har inget tal och några med inkontinens bekymmer. Det gör att det krävs stor vuentäthet (det räcker inte med en till en i vissa fall). Tolv elever är inskrivna på yrkesträning som är till för elever som inte klarar ett nationellt program men inte har så stora svårigheter som de på verksamhetsträningen men kräver ändå en hel del hjälp. De övriga eleverna på gymnasiesärskolan går på nationella/specialutformade program. Förutom de elever som är inskrivna i Karlskoga Degerfors har vi elever i Örebro och Uppsala som vi betalar interkommunala avgifter för. På gymnasiesärskolan har vi elever från Kristinehamn, Storfors, Hällefors och Säffle på alla nivåerna inom gymnasiesärskolan. Budget Vi ska med budgeten på tkr klara av både drift och personal i båda kommunerna för alla delar i verksamheten samt hålla en laglig och bra kvalitet både Karlskoga och Degerfors. När jag tog över verksamheten

8 8 (12) 2011 så hade Karlskoga inte gymnasiesärskola som erbjöd eleverna utbildning på de tre nivåer som finns inom gymnasiesärskolan utan endast en blandning mellan verksamhetsträning och yrkesträning. De elever som önskade nationellt eller specialutformade program fick gå i annan kommun eller skrivas in på yrkesträning i Karlskoga. På särvu fanns en personal anställd för att bedriva alla kurser på alla nivåer: - Gymnasiesärskolans tre olika nivåer - Grundsärskolans två olika nivåer. Det innebar att eleverna fick undervisning ca fyrtio minuter i veckan för var och en och det är naturligtvis inte möjligt att hålla kvalitet i en sådan verksamhet men den var väldigt billig i förhållande till Degerfors där eleverna erbjöds olika kurser med olika personal inblandade. Det här är historia idag men förklarar varför budgeten hela tiden varit för snålt tilltagen och inte räcker mer än till personalkostnader. Jag har löst detta genom att sälja mer utbildning än jag köper och fått behålla mellanskillnaden till driften. Det har gjort att vi trots en liten budget kan bedriva en fungerande verksamhet i alla tre verksamheterna men det finns ingen marginal att ta av eftersom det redan är tufft att få budgeten att gå ihop. I verksamhet finns ett ekonomiskt tänk hos all personal och vi har genom olika lösningar kunnat hålla budgeten. Personalen bestämmer gemensamt med mig vad vi ska satsa på under olika läsår. Det innebär att den driftbudget som finns inte delas på olika ämnen utan ligger gemensamt. När det gäller särvu så har man samma tänk och korttidstillsyn har endast personal och en liten summa till förbrukning. Fördelningen mellan verksamheter måste ses över inför 2013 års budget så att det ligger någotsånär rätt. Korttidstillsyn har jag inte fått någon budget alls för utan har fått fördelat om från budgeten för gymnasiesärskolan och särvu. Konsekvens vid nerskärning med 300 tkr i budgeten. En nedskärning av 300 tkr i min budget skulle innebära att jag måste minska på personalen eftersom det är det som den största delen av budgeten går till. Mina lärare har redan idag ca 18 undervisningstimmar i veckan. En del av lärarna har även del av tjänst arbetar på Särvu. Att skära ner på lärarpersonalen skulle innebära att eleverna inte får sin garanterade undervisningstid. Jag ser heller inte att det möjligt att öka deras undervisningstid eftersom de har andra arbetsuppgifter på de återstående timmarna. De har en arbetsplatsförlagd tid på 35 timmar i veckan. Det innebär att den personalen som inte är undervisande är den enda som återstår att skära ner på men då innebär det att eleverna får svårt att tillgodogöra sig undervisningen eftersom de behöver den personalen för att få hjälp. Det innebär också att den trygghet som eleverna får genom att det finns personal både på raster och med på alla lektioner. Den personalen är även ombytta och hjälper till på gymnastiklektioner, finns med vid maten där en del elever inte kan klara matsituationen själva, byter blöjor hjälper till med kommunikationen mellan lärare och elev för de elever som inte har något tal (idag fem elever utan tal och fyra som är inkontinenta).

9 9 (12) Vi har dessutom flera av eleverna som av och till inte håller tätt. En minskning av personalstyrkan skulle innebära stora påfrestningar på arbetsmiljön för den personalen som blir kvar. Att arbeta på verksamhetsträning och yrkesträning är ett tungt arbete både fysiskt och psykiskt eftersom man inte kan släppa eleverna ens någon minut och då måste man vara flera som kan avlasta varandra om man ska orka. Att arbeta inom den verksamheten är mycket speciellt och inte många som vill. Jag har svårt att rekrytera personal till den verksamheten redan idag. Detsamma gäller korttidstillsyn som också är till för de som har det allra svårast och där vi inte kan säga nej till någon som fått denna LSS insats beviljad. Personalen har redan idag en hård arbetsbelastning både i skolan och före och efter skolan på korttidstillsyn. Sammanfattning I min budget finns ingen luft för att kunna dra ner utan det är snarare så att vi skulle behöva få in mer pengar. Det jag ser är att genom att fortsätta sälja utbildning så kan vi klara en relativt bra utbildning med de pengar vi har idag men inte med en nedskärning av budgeten. Vi gör allt vi kan för att få in pengar eternt genom t e marknadsföring som gör att vi får elever från andra kommuner, vi tar emot elever från grundsär/träning, vi säljer personaltimmar till ett assistansbolag. I den gruppen behövs två elevassistenter även om vi inte hade den eleven som behöver personlig assistans. Det är möjligt att ha en elev till men inte möjligt att minska personalen. Vi säljer även uppdragsutbildning inom plåt/svets samt provläggning till företag i Karlskoga- Degerfors med omnejd. Det sker samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår vilket gör att personalkostnaden inte ökar. Kristina Munther Rektor Rektorsområde 6 Vunas lärande 500 Tkr inför Bakgrund Av vunas lärandes verksamheter är några av rättighetskaraktär och några av tillgångskaraktär. Medborgare i Karlskoga och Degerfors har rättighet att läsa grundläggande vuenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt från och med 1 juli 2012 elever som gått yrkesprogram har rätt att läsa till allmän behörighet för högskolestudier. Kommunerna skall tillhandahålla gymnasial vuenutbildning, men för eleven är det ingen rättighet. Huvudmannen kan alltså avslå elevers önskan att komplettera sina gymnasiebetyg eller få möjlighet till att byta yrkesinriktning. Yrkeshögskolan bedrivs helt av statliga bidrag och ingen besparing kan göras av denna verksamhet. Den verksamhet som bedrivs

10 10 (12) av Lärcentrum för ökad kompetens i arbetslivet är ett kommunalt åtagande. Men där har kommunen (Karlskoga) skrivit på ett samverkansavtal för BRO, där Lärcentrum deltar aktivt som kompetensmäklare. Högskolestudier på distans är en möjlighet för ett hundratal personer i vårt område att kunna läsa på universitet eller högskola. Konsekvenser av neddragning av budget 2013 Tre möjliga områden att dra ned på verksamheten inför Vilket område man väljer att dra ned budgeten, beror på vilken strategi och mål man vill ha för vunas lärande i Karlskoga och Degerfors kommuner. Alla förslag kan innebära uppsägning av personal. Varje alternativ omfattar motsvarande ) Avslå ansökan för ca 100 kursdeltagare som önskar läsa gymnasiala kurser. Detta gäller både teoretiska som yrkeskurser. 2) Inget intag på omvårdnadsutbildningen våren ) Inte erbjuda elever högskolestudier på distans från 2013 Jan Strid Rektor Gymnasieförvaltningen 677 Tkr inför De förvaltningsgemensamma kostnaderna omfattar alla fasta kostnader som krävs för att förvaltningen ska kunna bedriva sin verksamhet. Den största delen av dessa kostnader är interkommunala ersättningar, en kostnad som är helt beroende av elevernas gymnasieval. Den delen av budgeten förändras varje år med stora belopp då elever börjar och slutar i gymnasieskolan. Förvaltningens kansli är nedskuret till en miniminivå där förvaltningschefen är den enda som arbetar heltid. Övriga fasta kostnader är bl a skolskjutsar, hyror, städ, skolmåltider, skolhälsovård, nämndkostnader, företagshälsovård mm. Den enda möjliga del att ta bort är de utvecklingsmedel som lärare kunnat söka för att bedriva skolutveckling och entreprenöriellt förhållningssätt i sin undervisning. Beloppet 677 tas bort. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 september 2012 Överväganden Gymnasieskolan måste kunna vara i drift. Det innebär att gymnasieförvaltningen kommer att överskrida budget 2013 med minst 4,5 miljoner. Då baseras det på att Möckelngymnasiet är lika attraktivt höstterminen 2013 och kan attrahera minst lika många elever som höstterminen

11 11 (12) Om så inte blir fallet ökar interkommunala ersättningar och budgeten överskrids ytterligare. Våra nya elever har berättat att de sökt sig till den nya skolan för att en ny lärmiljö lockar och vittnar om att Möckelngymnasiet erbjuder en modern utbildning. Den ansträngda driftssituation som gymnasieskolan nu har, leder till elevernas upplevelse av sämre utbildningskvalitet då undervisning, utrustning och läromedel inte finns i nödvändig utsträckning. Det är en negativ marknadsföring av Möckelngymnasiet inför kommande år och eleverna är våra viktigaste marknadsförare. Skulle Möckelngymnasiet förlora i attraktivitet ökar de interkommunala kostnaderna vilket ytterligare försvårar budgeten för verksamheten. Gymnasieförvaltningens förslag till beslut Gymnasienämnden har tagit del av konsekvensbeskrivningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Gunilla Ericsson Förvaltningschef Epedieras till Kommunstyrelsen Karlskoga kommun Kommunstyrelsen Degerfors kommun Bilaga 1 Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning

12 Bilaga 1 Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen Dialog och inflytande Folkhälsa Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa en positiv påverkan Ekologiska Avfall Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark ingen påverkan Ekonomiska Kommunens ekonomi en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Kostnadseffektivitet Tillvät

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012

Norberg. Skinnskatteberg. Fagersta. Budget 2012 Norberg Skinnskatteberg Fagersta Budget 2012 med plan för 2013 och 2014 Innehåll INLEDNING... 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 3 Gymnasieskolan... 3 Vuxenutbildningen... 9 FRAMTIDSSPANING... 12 Och sen då?...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer