Konsekvensbeskrivning budget 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensbeskrivning budget 2013"

Transkript

1 1 (12) 3 Handläggare: Gunilla Ericsson Gymnasienämnden GN Konsekvensbeskrivning budget 2013 Sammanfattning Gymnasieförvaltningen har haft i uppdrag av kommunledningen i Karlskoga att göra en konsekvensbeskrivning omfattande den differens om 5,8 miljoner som finns mellan årets budgeterade kostnader och aviserad ram för Följande redovisning är en sammantagen konsekvensbeskrivning av den aviserade budgetram som är föreslagen för Gymnasienämnden för budgetåret Då kostnaderna innevarande år är 5,8 miljoner högre än aviserad ram 2013, har uppdraget fördelats procentuellt mellan rektorsområden/förvaltning utifrån innevarande års budget. Konsekvensbeskrivningen visar att en kostnadsreducering omfattande 5,8 miljoner inte är möjlig att göra under ett kalenderår då den största delen av kostnadsminskningen är uppsägning av personal med tillsvidareanställning. Bakgrund Rationaliseringar och effektiviseringar är gjorda under 2011 och 2012 för att uppfylla kravet på att sammanslagning av gymnasieskolan ska ge samordningsvinster. Antalet tjänster har minskat på alla kategorier som inte direkt berör undervisningen. Förutom det har verksamheternas driftsbudget sänkts under På så sätt har gymnasieskolans kostnader minskats med 12 % under Uppdraget att effektivisera och samordna enligt syftet med sammanslagen gymnasieskola är därmed verkställt under och motsvarar mer pengar än vad som varit förväntat resultat. g:\information\hemsidan\nämndhandlingar för publicering gn\2012\ \3. ny.doc För att nå detta resultat i minskning av kostnader har driftsbudgeten sänkts, utöver personalneddragningar. Det har inneburit att möjliga inköp av läromedel för nya reformen och annan utrustning inte på något sätt motsvarat behovet. Utrymme för investeringar i verksamheterna har inte funnits under 2011 och 2012 förutom till bygget av ny gymnasieskola. POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Bo TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Skrantahöjdsvägen MALMÖ

2 2 (12) Den neddragna driftsbudgeten och uteblivna investeringsmedel för verksamheterna har lett till en ansträngd situation för gymnasieskolan. Med aviserad ram för 2013 måste kostnader minskas ytterligare med ca 5,8 miljoner. Den minskningen är inte möjlig att genomföra utan betydande konsekvenser för gymnasieskolans uppdrag. Aviserad ram riskerar gymnasieskolans dagliga undervisning och därmed elevernas rätt till sin utbildning. Konsekvensbeskrivningen visar att det inte är möjligt att göra den kostnadsbesparing som ramen kräver på ett budgetår, då förvaltningens höga fasta kostnader gör att 5,8 miljoner är mer än den nuvarande sammantagna driftsbudgeten på gymnasieskolan, förutom lönekostnader. Ramens minskade utrymme kräver besparingar även inom övriga verksamheter inom förvaltningen. Uppsägning av lärare är en omedelbar konsekvens av aviserad ram, dock har många lärare lång uppsägningstid och den ekonomiska effekten kommer endast delvis att kunna nås under det närmaste året. Rektorsområde 1 Möckelngymnasiet Degerfors 1062 tkr inför Sedan jag började som rektor i Degerfors har jag på tre år minskat budgeten och kostnaderna för verksamheten genom rationaliseringar och reducering av personal. Jag har reducerat elevernas valmöjligheter och kraftigt även på stödresurserna för eleverna. Förutom detta har jag skurit ned 0,5 vaktmästare, 2,0 IT-tekniker, 0,75 skolassistent och 1,0 ungdomskonsulent. Från att ha haft ett mindre väl fungerande individuellt program med 1,4 lärare har vi byggt upp ett Introduktionsprogram som tar emot ett väande antal nytillkomna flyktingelever. För att klara detta har jag styrt om resurserna som funnits och skapat en slimmad organisation som idag inte går att skära mycket mera i. Vad gäller vanlig timplanebunden undervisning på programmen redovisar jag ingen sparmöjlighet då vi idag bara lägger lärartid på elevernas garanterade undervisningstid. Skulle jag tvingas skära i den resursen finns risk att huvudmannen inte följer skollagen och därmed får stark kritik från Skolinspektionen. Jag har heller inte föreslagit avveckling av program då Degerforsenhetens överlevnad bygger på minst det antal program som idag finns. De resurser som NIU-utbildningarna ger, kr per elev, ska användas för de etra kvalitetsåtgärder som behövs för idrottsutbildningen och kan inte användas i den ordinarie verksamheten. Håller vi inte den stipulerade kvaliteten på idrottsutbildningarna riskerar vi att mista certifieringen för fotboll och ishockey och därmed ca 22-25

3 3 (12) eterna elever per årskurs vilka bidrar till att fylla våra vanliga program med elever som ger skolan ca 3 miljoner kronor i nettoeffekt i etra interkommunala intäkter. Som synes i nedanstående sammanställning finns enligt min mening inte mycket att banta på inför kommande budget utan att det får svåra eller mycket svåra konsekvenser. Jag har listat ett antal alternativ att skära ned som täcker det begärda beloppet tkr, med varierande konsekvenser. Alternativa åtgärder motsvarande tkr Minskat utbud på Individuellt val 100 Ett redan idag mycket magert utbud blir än sämre. Det finns elever som övervägt att byta till annan skola på grund av detta. Risk finns att elever flyttar till annan skola eller helt enkelt skolkar på grund av att intressanta kurser saknas. Personalkonsekvens - avveckling av 0,2 lärare Ta bort en inriktning på BF åk 2 läsåret 13/ Det innebär att elevernas möjlighet att välja Fritidsinriktningen tas bort. Med bara den Sociala inriktningen kvar kommer troligen minst 6 8 elever att försöka byta skola för att få gå fritidsinriktningen. Båda inriktningarna behövs då eleverna på BF har så olika intressen/ambitioner vad gäller yrkesutgångar. Personalkonsekvens avveckling av 0,4 lärare Ta bort samordnings-/scoutningsresursen på 100 Då resurs för samordning mellan förening och skola är ett villkor för NIU-fotboll certifiering förlorar vi troligen ganska snart rätten att bedriva NIU-verksamhet. Sämre kvalitet på fotbollsgymnasiet och osäkrare kvalitet i urvalsprocessen av elever Personalkonsekvens avveckling av 0,2 idrottslärare Ta bort resursen för Speciallärare och ämnesstöd 262 Konsekvens av neddragning blir att inga resurser finns för att ge stöd till elever med behov av stöd och att vi således inte följer skollagen. Resursen är redan idag på miniminivå. Idag finns en Speciallärare på 50 % och ämneslärarstöd på 35 % vilken är utjämningstid upp till heltid för några lärare. Personalkonsekvens- avveckling av 0,5 speciallärare All språkundervisning flyttas till Karlskoga för 100 Möjlig åtgärd men elevantalet är så pass stort i Degerfors, ca elever, samläsning så den egentliga spareffekten bli troligen bara en grupp. Idag läses språken i Degerfors i B-form med flera steg i samma elevgrupper för att redan nu spara på resurserna. Konsekvenser är att eleverna tvingas åka buss till Karlskoga tre gånger per vecka, etrabussarna tre ggr/v måste betalas och det orsakar svåra schemalåsningar på båda skolenheterna..

4 4 (12) Personalkonsekvens avveckling av 0,2 språklärare Avveckling av tjänsten som IKT-samordnare 500 Vid avveckling av IKT-samordnartjänsten kommer utvecklingsarbetet av moderna arbetsmetoder med hjälp av IT-hjälpmedel att stanna av och bli helt beroende på enskilda lärares och rektorers engagemang för att fortsätta. Stödet för lärarna i att använda programvaror och teknisk utrustning försvinner och det kommer att innebära att kraftigt ökad arbetsbelastning på rektorer/speciellt IT-ansvarig rektor och ITavdelningen. Personalkonsekvens avveckling av 1, 0 IKT-samordnare Avveckling av 1,0 tjänst på Introduktionsprogrammen 500 Konsekvens av neddragningen blir underbemanning och stor risk att eleverna inte kan få det stöd de har rätt till enligt skollagen. Det blir avsevärt svårare för kvarvarande personal att upprätthålla bra arbetssätt och fokus på elever med stora individuella svårigheter och behov som behöver kontinuitet och nära lärare. Risk för utbränning av personal på Introduktionsprogrammen föreligger. Personalkonsekvens- avveckling av 1,0 lärare Karl-Gustav Lindqvist rektor Rektorsområde 2 Möckelngymnasiet Karlskoga 820 tkr inför Åtgärd Samtliga lärare ökar sin undervisningstid med 20 % vilket i praktiken betyder undervisning i ytterligare en kurs om 100 gymnasiepoäng per år. Ökning eller minskning av lärarnas undervisning är i praktiken bara möjlig med kurser om 100 poäng eftersom så gott som samtliga kurser är av den omfattningen. 570 Minskning med 0.5 kuratorstjänst 250 Fortsatt samläsning mellan Handelsprogrammet, Konsekvens Ökad arbetsbelastning på lärarna vilket kan leda till ökad sjukskrivning samt kostnader för vikarier. Risk för lägre måluppfyllelse ur ett kunskapsperspektiv eftersom lärarna kan använda mindre andel av den arbetsplatsförlagda tiden till enskilda elever. Eftersom åtgärden leder till minskat tjänsteunderlag leder konsekvensen till övertalighet. Elever i behov av samtalsstöd får vänta längre på hjälp. Möjlighet till förebyggande arbete blir i princip obefintligt. Kan innebära att elever inte kommer i på önskad utbildning.

5 5 (12) gymnasiesärskolan samt annat yrkesprogram i åk 1. Förutsätter ett minskat intag på Handelsprogrammet om ma 12 elever. Eva Eriksson Rektor Rektorsområde 3 Möckelngymnasiet Karlskoga 1035 tkr inför Åtgärd Samtliga lärare ökar sin undervisningstid med 20 % vilket i praktiken betyder undervisning i ytterligare en kurs om 100 gymnasiepoäng per år. Ökning eller minskning av lärarnas undervisning är i praktiken bara möjlig med kurser om 100 poäng eftersom så gott som samtliga kurser är av den omfattningen. 635 Konsekvens Ökad arbetsbelastning på lärarna vilket kan leda till ökad sjukskrivning. Den förmodade besparingen äts då upp av ökade sjukskrivningskostnader samt kostnader för vikarier. Risk för lägre måluppfyllelse ur ett kunskapsperspektiv eftersom lärarna kan använda mindre andel av den arbetsplatsförlagda tiden till enskilda elever. Mindre tid till för- och efterarbete kan leda till stagnation i pedagogisk utveckling, även svårare att hålla sig à jour med utveckling i ämnet. Minskning med 0,8 bibliotekarietjänst 400 Övertalighet kommer att uppstå. Elever uppmanas till ett undersökande arbetssätt vilket försvåras om det inte finns professionell hjälp att tillgå i biblioteket. Biblioteken i Karlskoga och Degerfors kommer att vara helt obemannade en eller flera dagar i veckan. Elisabet Nielsen Rektor

6 6 (12) Rektorsområde 4 Möckelngymnasiet Karlskoga 1406 tkr inför Förslag till åtgärder Minskad SYV- resurs med 0,25 årsarbetare 114 Ökning av lärarnas undervisningstid med 20 procent 1002 Inga driftkostnader till start av ny inriktning, automation, El- och energiprogrammet 140 Inga resurser för genomförande av temadagar för enhetens elever 40 Inga resurser för kompetensutveckling för Konsekvenser Sämre tillgång till studie- och yrkesvägledare för skolans elever. Det kan i sin tur leda till att elever gör felaktiga val. En reducering av SYV har nyligen genomförts. Med en ny reducering återstår endast 1,75 årsarbetare studie-och yrkesvägledare för Möckelngymnasiet Karlskoga/ Degerfors. Nedskärningen medför givetvis även en försämring i SYV: arnas arbetsmiljö då stressen kommer att öka än mer. Detta innebär i princip att alla lärare ska undervisa i ytterligare en 100 poängs kurs. Lärarnas arbetssituation kommer kraftigt att försämras. Detta kan leda till högre sjukfrånvaro bland lärarna. Högre sjukfrånvaro kommer även att medföra ökade kostnader för vikarier. Stor risk för försämrad måluppfyllelse med stressade lärare och lärare som kanske inte riktigt hinner med sitt arbete. Ökad risk för utbrändhet! I det redan nedskurna läromedelsanslaget finns inte utrymme att starta nya inriktningar som medför nya kostnader. För att klara de nödvändigaste läromedelskostnaderna föreslås att enheten inte genomför några temadagar som medför några kostnader. Det innebär i sin tur att möjligheten att uppfylla skolans gemensamma mål såsom se- och samlevnad, hälsofrämjande skolutveckling m.m. försämras. Nödvändiga kompetensutvecklingsinsatser kan

7 7 (12) enhetens medarbetare 100 Inga resurser till skolans elevråd 10 inte genomföras. Uppfattningen om Karlskoga som arbetsgivare försämras och kan medföra att vi får svårt att rekrytera nya medarbetare. Lärarna blir än mer missnöjda med kompetensutvecklingen. Kan minska intresset för att delta i elevrådet Leena Jonsson Arndt Rektor Rektorsområde 5 Gymnasiesärskolan 300 tkr inför Inledning I min verksamhet ingår tre områden. Budgeten ska räcka till alla personal och all drift för alla tre områdena. I de olika verksamheterna är det trettiofyra personal (alla har inte heltid) varav femton lärare anställda. Personalen är det viktigaste i verksamheten eftersom det är många av eleverna som har stora svårigheter inom alla verksamheterna. I dagsläget finns fyrtiotvå elever inskrivna på gymnasiesärskolan, en elev från introduktionsprogrammet, en elev som grundsärskolan köper undervisning för, ca tjugo elever på särvu och elva i korttidstillsyn. Korttidstillsyn är en LSS insats där vi inte kan ha stängt utan måste ha öppet för eleverna före och efter skolan och alla lov (ungdomsfritids för år). Av de elever som finns på gymnasiesärskolan är det åtta som är inskrivna på verksamhetsträning (elever med stora funktionshinder). Två elever är rullstolsbundna och flera av eleverna har inget tal och några med inkontinens bekymmer. Det gör att det krävs stor vuentäthet (det räcker inte med en till en i vissa fall). Tolv elever är inskrivna på yrkesträning som är till för elever som inte klarar ett nationellt program men inte har så stora svårigheter som de på verksamhetsträningen men kräver ändå en hel del hjälp. De övriga eleverna på gymnasiesärskolan går på nationella/specialutformade program. Förutom de elever som är inskrivna i Karlskoga Degerfors har vi elever i Örebro och Uppsala som vi betalar interkommunala avgifter för. På gymnasiesärskolan har vi elever från Kristinehamn, Storfors, Hällefors och Säffle på alla nivåerna inom gymnasiesärskolan. Budget Vi ska med budgeten på tkr klara av både drift och personal i båda kommunerna för alla delar i verksamheten samt hålla en laglig och bra kvalitet både Karlskoga och Degerfors. När jag tog över verksamheten

8 8 (12) 2011 så hade Karlskoga inte gymnasiesärskola som erbjöd eleverna utbildning på de tre nivåer som finns inom gymnasiesärskolan utan endast en blandning mellan verksamhetsträning och yrkesträning. De elever som önskade nationellt eller specialutformade program fick gå i annan kommun eller skrivas in på yrkesträning i Karlskoga. På särvu fanns en personal anställd för att bedriva alla kurser på alla nivåer: - Gymnasiesärskolans tre olika nivåer - Grundsärskolans två olika nivåer. Det innebar att eleverna fick undervisning ca fyrtio minuter i veckan för var och en och det är naturligtvis inte möjligt att hålla kvalitet i en sådan verksamhet men den var väldigt billig i förhållande till Degerfors där eleverna erbjöds olika kurser med olika personal inblandade. Det här är historia idag men förklarar varför budgeten hela tiden varit för snålt tilltagen och inte räcker mer än till personalkostnader. Jag har löst detta genom att sälja mer utbildning än jag köper och fått behålla mellanskillnaden till driften. Det har gjort att vi trots en liten budget kan bedriva en fungerande verksamhet i alla tre verksamheterna men det finns ingen marginal att ta av eftersom det redan är tufft att få budgeten att gå ihop. I verksamhet finns ett ekonomiskt tänk hos all personal och vi har genom olika lösningar kunnat hålla budgeten. Personalen bestämmer gemensamt med mig vad vi ska satsa på under olika läsår. Det innebär att den driftbudget som finns inte delas på olika ämnen utan ligger gemensamt. När det gäller särvu så har man samma tänk och korttidstillsyn har endast personal och en liten summa till förbrukning. Fördelningen mellan verksamheter måste ses över inför 2013 års budget så att det ligger någotsånär rätt. Korttidstillsyn har jag inte fått någon budget alls för utan har fått fördelat om från budgeten för gymnasiesärskolan och särvu. Konsekvens vid nerskärning med 300 tkr i budgeten. En nedskärning av 300 tkr i min budget skulle innebära att jag måste minska på personalen eftersom det är det som den största delen av budgeten går till. Mina lärare har redan idag ca 18 undervisningstimmar i veckan. En del av lärarna har även del av tjänst arbetar på Särvu. Att skära ner på lärarpersonalen skulle innebära att eleverna inte får sin garanterade undervisningstid. Jag ser heller inte att det möjligt att öka deras undervisningstid eftersom de har andra arbetsuppgifter på de återstående timmarna. De har en arbetsplatsförlagd tid på 35 timmar i veckan. Det innebär att den personalen som inte är undervisande är den enda som återstår att skära ner på men då innebär det att eleverna får svårt att tillgodogöra sig undervisningen eftersom de behöver den personalen för att få hjälp. Det innebär också att den trygghet som eleverna får genom att det finns personal både på raster och med på alla lektioner. Den personalen är även ombytta och hjälper till på gymnastiklektioner, finns med vid maten där en del elever inte kan klara matsituationen själva, byter blöjor hjälper till med kommunikationen mellan lärare och elev för de elever som inte har något tal (idag fem elever utan tal och fyra som är inkontinenta).

9 9 (12) Vi har dessutom flera av eleverna som av och till inte håller tätt. En minskning av personalstyrkan skulle innebära stora påfrestningar på arbetsmiljön för den personalen som blir kvar. Att arbeta på verksamhetsträning och yrkesträning är ett tungt arbete både fysiskt och psykiskt eftersom man inte kan släppa eleverna ens någon minut och då måste man vara flera som kan avlasta varandra om man ska orka. Att arbeta inom den verksamheten är mycket speciellt och inte många som vill. Jag har svårt att rekrytera personal till den verksamheten redan idag. Detsamma gäller korttidstillsyn som också är till för de som har det allra svårast och där vi inte kan säga nej till någon som fått denna LSS insats beviljad. Personalen har redan idag en hård arbetsbelastning både i skolan och före och efter skolan på korttidstillsyn. Sammanfattning I min budget finns ingen luft för att kunna dra ner utan det är snarare så att vi skulle behöva få in mer pengar. Det jag ser är att genom att fortsätta sälja utbildning så kan vi klara en relativt bra utbildning med de pengar vi har idag men inte med en nedskärning av budgeten. Vi gör allt vi kan för att få in pengar eternt genom t e marknadsföring som gör att vi får elever från andra kommuner, vi tar emot elever från grundsär/träning, vi säljer personaltimmar till ett assistansbolag. I den gruppen behövs två elevassistenter även om vi inte hade den eleven som behöver personlig assistans. Det är möjligt att ha en elev till men inte möjligt att minska personalen. Vi säljer även uppdragsutbildning inom plåt/svets samt provläggning till företag i Karlskoga- Degerfors med omnejd. Det sker samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår vilket gör att personalkostnaden inte ökar. Kristina Munther Rektor Rektorsområde 6 Vunas lärande 500 Tkr inför Bakgrund Av vunas lärandes verksamheter är några av rättighetskaraktär och några av tillgångskaraktär. Medborgare i Karlskoga och Degerfors har rättighet att läsa grundläggande vuenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt från och med 1 juli 2012 elever som gått yrkesprogram har rätt att läsa till allmän behörighet för högskolestudier. Kommunerna skall tillhandahålla gymnasial vuenutbildning, men för eleven är det ingen rättighet. Huvudmannen kan alltså avslå elevers önskan att komplettera sina gymnasiebetyg eller få möjlighet till att byta yrkesinriktning. Yrkeshögskolan bedrivs helt av statliga bidrag och ingen besparing kan göras av denna verksamhet. Den verksamhet som bedrivs

10 10 (12) av Lärcentrum för ökad kompetens i arbetslivet är ett kommunalt åtagande. Men där har kommunen (Karlskoga) skrivit på ett samverkansavtal för BRO, där Lärcentrum deltar aktivt som kompetensmäklare. Högskolestudier på distans är en möjlighet för ett hundratal personer i vårt område att kunna läsa på universitet eller högskola. Konsekvenser av neddragning av budget 2013 Tre möjliga områden att dra ned på verksamheten inför Vilket område man väljer att dra ned budgeten, beror på vilken strategi och mål man vill ha för vunas lärande i Karlskoga och Degerfors kommuner. Alla förslag kan innebära uppsägning av personal. Varje alternativ omfattar motsvarande ) Avslå ansökan för ca 100 kursdeltagare som önskar läsa gymnasiala kurser. Detta gäller både teoretiska som yrkeskurser. 2) Inget intag på omvårdnadsutbildningen våren ) Inte erbjuda elever högskolestudier på distans från 2013 Jan Strid Rektor Gymnasieförvaltningen 677 Tkr inför De förvaltningsgemensamma kostnaderna omfattar alla fasta kostnader som krävs för att förvaltningen ska kunna bedriva sin verksamhet. Den största delen av dessa kostnader är interkommunala ersättningar, en kostnad som är helt beroende av elevernas gymnasieval. Den delen av budgeten förändras varje år med stora belopp då elever börjar och slutar i gymnasieskolan. Förvaltningens kansli är nedskuret till en miniminivå där förvaltningschefen är den enda som arbetar heltid. Övriga fasta kostnader är bl a skolskjutsar, hyror, städ, skolmåltider, skolhälsovård, nämndkostnader, företagshälsovård mm. Den enda möjliga del att ta bort är de utvecklingsmedel som lärare kunnat söka för att bedriva skolutveckling och entreprenöriellt förhållningssätt i sin undervisning. Beloppet 677 tas bort. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 september 2012 Överväganden Gymnasieskolan måste kunna vara i drift. Det innebär att gymnasieförvaltningen kommer att överskrida budget 2013 med minst 4,5 miljoner. Då baseras det på att Möckelngymnasiet är lika attraktivt höstterminen 2013 och kan attrahera minst lika många elever som höstterminen

11 11 (12) Om så inte blir fallet ökar interkommunala ersättningar och budgeten överskrids ytterligare. Våra nya elever har berättat att de sökt sig till den nya skolan för att en ny lärmiljö lockar och vittnar om att Möckelngymnasiet erbjuder en modern utbildning. Den ansträngda driftssituation som gymnasieskolan nu har, leder till elevernas upplevelse av sämre utbildningskvalitet då undervisning, utrustning och läromedel inte finns i nödvändig utsträckning. Det är en negativ marknadsföring av Möckelngymnasiet inför kommande år och eleverna är våra viktigaste marknadsförare. Skulle Möckelngymnasiet förlora i attraktivitet ökar de interkommunala kostnaderna vilket ytterligare försvårar budgeten för verksamheten. Gymnasieförvaltningens förslag till beslut Gymnasienämnden har tagit del av konsekvensbeskrivningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Gunilla Ericsson Förvaltningschef Epedieras till Kommunstyrelsen Karlskoga kommun Kommunstyrelsen Degerfors kommun Bilaga 1 Konsekvenser för en hållbar utveckling sammanfattande bedömning

12 Bilaga 1 Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Aspekter Beslutsförslaget har Beskrivning av konsekvenser utifrån checklistan Sociala/ kulturella Barnkonventionen Dialog och inflytande Folkhälsa Jämlikhet och social rättvisa Jämställdhet Kulturmiljö/kulturella omgivningar Miljörelaterad hälsa en positiv påverkan Ekologiska Avfall Biologisk mångfald Energi Konsumtion Transporter Vatten, luft och mark ingen påverkan Ekonomiska Kommunens ekonomi en negativ påverkan Lyft särskilt fram konsekvenser som kommer i konflikt med andra aspekter av hållbar utveckling. Kostnadseffektivitet Tillvät

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen

Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen 1 (4) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-01-21 GN 2013.0020 Gymnasienämnden Yttrande över motion angående IT-hjälpmedel i undervisningen Sammanfattning Sverigedemokraterna genom Fredrik Molin motionerar

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen

KF Ärende 11. Löpnummer i Politikerrummet: 27. Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen KF Ärende 11 Löpnummer i Politikerrummet: 27 Motion om IT-hjälpmedel i undervisningen Tjänsteskrivelse 2013-06-04 KS 2012.0395 Handläggare: Thommy Andersson Kommunstyrelsen Yttrande över motion om IT-hjälpmedel

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Tjänsteskrivelse 2013-12-18 KFN 2013.0103 Handläggare: Claes Åsenblad Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Sammanfattning Enligt uppdrag har kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer

Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-01-27 SN 2013.0223 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel 2014 avseende våld i nära relationer Sammanfattning Socialstyrelsen avsätter utvecklingsmedel

Läs mer

Yttrande avseende motion om Mina timmar

Yttrande avseende motion om Mina timmar Tjänsteskrivelse 1 (6) 2014-08-13 SN 2014.0118 Handläggare: Elisabeth Sedeborn Socialnämnden Yttrande avseende motion om Mina timmar Sammanfattning Ulla Averås, Nya moderaterna, har inkommit med en motion

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn

Ärende 14. Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Ärende 14 Verktygslådan, ett utbildningsprojekt kring ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2012-05-23 KS 2012.0216 Handläggare: Anna Drevenstam Kommunstyrelsen Utbildningsprojekt Verktygslådan Sammanfattning

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks.

Det reviderade förslaget till beslut innebär att medborgarförslaget bifalles och att en förfrågan till beställande nämnder stryks. Tjänsteskrivelse 2012-11-09 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2011.0095 Folkhälsonämnden Revidering svar medborgarförslag om app för skolmåltider. Sammanfattning Folkhälsonämnden har mottagit ett medborgarförslag

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012 Tjänsteskrivelse 2012-11-13 Handläggare: Stina Desroses FHN 2010.0071 Folkhälsonämnden av mångfaldsplanen 2011-2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden beslutade i december 2010 om mångfaldsplan med särskilda

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2014-09-30 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden diskuterade på sitt septembersammanträde de

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-08-26 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 De områden som Kompetensförvaltningen

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version För oss tillsammans Om utbildning och utvecklingsstörning Carlbeck-kommittén har utrett utbildningen för personer med utvecklingsstörning. Kommittén skrev ett delbetänkande

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen)

Ärende 12. Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Ärende 12 Försäljning av fastighet Tärnan 14 (gamla brandstationen) Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 SBN 45 SBN 2014.0292 Tärnan 14 (gamla brandstationen) - försäljning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Gymnasiesärskoleutredningen U 2009:04

Gymnasiesärskoleutredningen U 2009:04 U 2009:04 Utredningens uppdrag Övergripande Framtida utformning av gymnasiesärskolan Utreda konsekvenser för och föreslå förändringar av gymnasial särvux Ökad samverkan med arbetslivet Ökad samverkan med

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009

Kommittédirektiv. Den framtida gymnasiesärskolan. Dir. 2009:84. Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Kommittédirektiv Den framtida gymnasiesärskolan Dir. 2009:84 Beslut vid regeringssammanträde den 10 september 2009 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en framtida utformning av gymnasiesärskolan.

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever ... modell plan policy program riktlinje för ersättning vid förlängd studietid för gymnasieelever regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2016:10572 B åstad kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Båstad kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Programplacering av yrkesprogram

Programplacering av yrkesprogram Tjänsteskrivelse 1 (5) 2016-05-30 GN 2014.0119 Handläggare Jan Strid Gymnasienämnden Programplacering av yrkesprogram Sammanfattning Gymnasienämnden tog den 22 april 2016 beslut om att starta bygg- och

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S)

Remissvar - Handelscollege, motion väckt av Emil Högberg (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-07-08 GN-2013/163.704 1 (4) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden Remissvar - Handelscollege, motion väckt

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4

Verksamhetsplan 2015. Möckelngymnasiet rektorsområde 4 Verksamhetsplan 2015 Möckelngymnasiet rektorsområde 4 2015-02- 18 Leena Jonsson Arndt Rektor 1 1. Inledning I rektorsområde 4, Möckelngymnasiet Karlskoga, ingår från läsåret 2014/15 följande utbildningsprogram:

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-11 Vettergymnasiet Jönköping Rektorn vid Vettergymnasiet Jönköping Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Vettergymnasiet Jönköping i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-10-03 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 Kompetensnämnden prioriterar önskade

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Rutiner vid tecknande av avtal

Rutiner vid tecknande av avtal Tjänsteskrivelse 2014-03-17 KFN 2013.0086 Handläggare: Annelie Henriksson Rutiner vid tecknande av avtal Sammanfattning I november 2013 fick förvaltningen i uppdrag att se över rutinerna för tecknande

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 29 Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128 ilaga 4 A 10 ALLMÄNNA ÄRENDEN A 13 Pröva fråga om en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid. SL 29 kap. 11 och FL 24 D / Enhetschef - vid vidaresändning A 19 Utdelning av stipendier och bidrag

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram 2016-10-21 Dnr 44-2015:9721 IT Gymnasiet Sverige AB Org.rtr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2016-10-21 2 (7) Dnr

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (7) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll

Riktlinjer för intag till kommunal. vuxenutbildning. Innehåll BESLUT AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 1 (8) Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll Innehåll... 1 1. INLEDNING... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför 2014-2016

Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2013-03-26 KS 2013.0048 Handläggare: Hans Lundell Kommunstyrelsen Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför 2014-2016 Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9724 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn j T gymnasiet Västerås belägen i Västerås kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9724 Tillsyn i IT

Läs mer