Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 08:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00"

Transkript

1 Plats och tid Lindås Folkets Hus, , 18:00 21:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag av Ann-Charlott Filipsson(C), Emma Åhlander Hansson(M), Gullvi Dahllöf(S), Christer Jonsson(C), Anders Johansson(KD), Hans Fransson(SD), Maria Svensson(S), och Per Schjelbred (M) Som ersättare inträder Alf Medin(C) för Ann-Charlott Filipsson(C), Åke Lindström(M), för Emma Åhlander Hansson(M), Dan Bondesson(S) för Gullvi Dahllöf(S), Göte Lundberg(C) för Christer Jonsson(C), Mac Hellborg(KD) för Anders Johansson(KD), Göte Svensson(S) för Maria Svensson(S), och Ingvar Gustavsson(M) för Per Schjelbred (V) Hans Fransson(SD) saknar ersättare Tommy Persson, kommunsekreterare Anette Strömblad kommunchef, Marit Persson bildningschef, Eila Medin socialchef, Erling Karlsson teknisk chef, Jan Demerud ekonomichef, Åsa Albertsson avdelningschef Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande Jan-Olof Jäghagen(S) och Mac Hellborg(KD) Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 08:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer Tommy Persson ordförande justerande Bo Eddie Rossbol Jan-Olof Jäghagen(S) Mac Hellborg(KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Anna Adolfsson

2 Besvarande av Medborgarförslag Flytta Fritidsgården från skolan till Nöjeshuset KS/2013:78 Ett medborgarförslag har kommit in till Emmaboda kommun med förslaget att flytta fritidsgården på Bjurbäcksskolan till Nöjeshuset. Förslagsställaren vill att alla ungdomsaktiviteter samlas under samma tak. Det kan bli ett ungdomens hus. Medborgarförslaget är remitterat till bildningsnämnden för utredning. Bildningschef Marit Persson och fritidsgårdschef Joachim Axelsson har efter kontakt med berörda tjänstemän, en del högstadieelever och samråd med teknik- och fritidskontoret lämnat ett yttrande i frågan. De föreslår att man innan ytterligare utredning av förslaget görs inväntar vad som kommer fram i ungdomsenkäten LUPP samt att frågeställningen om en flytt av fritidsgården till Nöjeshuset tas med till någon av de fokusgrupper som kommer att bildas i höst för att fortsätta det lokala ungdomspolitiska arbetet. Emma Åhlander Hansson (M) hänvisar även till kommunfullmäktiges beslut , 71, angående motion om tillskapande av ett Ungdomens Hus i Emmaboda. Kommunfullmäktige beslutade att dialogen om ett eventuellt Ungdomens Hus i Emmaboda ska fortsätta inom ramen för LUPP-arbetet och inom projektet Emmaboda Vår Framtid. Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige följande enligt förslaget från bildningschef och fritidsgårdschef samt från Emma Åhlander Hansson (M): Innan ytterligare utredning av förslaget görs invänta vad som kommer fram i ungdomsenkäten LUPP. Frågeställningen om en flytt av fritidsgården till Nöjeshuset tas med till någon av de fokusgrupper som kommer att bildas i höst för att fortsätta det lokala ungdomspolitiska arbetet. Fortsatt dialog inom arbetet med projektet Emmaboda Vår Framtid. Beslutsunderlag Medborgarförslag Flytta Fritidsgården från skolan till Nöjeshuset Bildningsnämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att innan ytterligare utredning avvakta skriftlig rapport avseende ungdomsenkäten LUPP 2012

3 att frågeställningen om en flytt av fritidsgården till Nöjeshuset tas med till någon av de fokusgrupper som kommer att bildas i höst för att fortsätta det lokala ungdomspolitiska arbetet. att fortsatt dialog inom arbetet med projektet Emmaboda Vår Framtid. att anse medborgarförslaget som besvarat.

4 KS/2013: Önskemål om gång- och cykelväg längs Kyrkvägen i Långasjö samt till Emmaboda Långasjö föräldraförening och Långasjö sockenråd har skickat in en skrivelse till kommunen. I skrivelsen för de fram önskemål om prioritering av gång- och cykelbana längs Kyrkvägen (väg 509) i Långasjö samt cykelväg till Emmaboda längs med väg 120. Det gäller södra delen av väg 509, Kyrkvägen. Det är en sträcka om 1 km. från Strängsmåla till kyrkbyn. De anser att vägen är tillräckligt bred för att lämna plats för en separat gång- och cykelväg. De har framfört sina önskemål till Trafikverket som i sin tur hänvisar till kommunen som enligt Trafikverket tar fram de mest prioriterade vägarna för Emmaboda kommun. Väg 509 finns inte med bland de mest prioriterade vägarna för den här planeringsperioden. Vad gäller cykelväg mellan Långasjö och Emmaboda skriver de att det finns ett stort önskemål om att kunna cykla mellan dessa två tätorter. Detta har framförts vid flertalet tillfällen och skulle markant öka antalet cyklister på sträckan. Ärendet är remitterat till teknik- och fritidnämnden för vidare utredning. Teknik- och fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsens beredning att föreslå kommunstyrelsen att anslå medel för investering till gång-och cykelväg mellan skolan och Stomvägen som en första etapp. att föreslå kommunstyrelsens beredning att föreslå kommunstyrelsen att gällande cykelväg längs väg 120 avvakta Trafikverkets kartläggning. Beslutsunderlag Teknik- och fritidsnämnden Skrivelse Långasjö Föräldrastyrelse och Långasjö Sockenråd Emma Åhlander Hansson(M) och Per Sigvardsson(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att i kommande investeringsplan anslå medel för investering till gång- och cykelväg mellan Långasjö skola och Stomvägen som en första etapp. att gällande cykelväg längs väg 120 avvakta Trafikverkets kartläggning.

5 KS/2013: Remissvar Regional strategi och handlingsplan för biogas för Kalmar, Kronoberg och Blekinge län, Åtgärder med utblick till 2020 Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som består av företrädare för såväl offentlig sektor som privat näringsliv. Sedan 2011 har de arbetat med att ta fram en gemensam biogasstrategi för regionen i syfte att nå de uppsatta klimat- och miljömålen men också att ta fram ett hållbart alternativ till fossilt bränsle. Nätverket har nu kommit in med förslag till en Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. De menar att klimatarbetet i regionen går för långsamt särskilt inom transportområdet. Takten behöver öka om vi ska nå målen om en fossilbränslefri region och om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta I handlingsplanen föreslås åtgärder som är kopplade till de klimat- och miljömål som respektive län satt upp och som bidrar till att de regionala miljömålen för biogas uppnås. För Kalmar län föreslås också reviderade mål. Åtgärder är tidsatta och de involverar flera olika aktörer. Teknik- och fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden har båda två kommit in med samma yttrande på strategi och handlingsplan. Båda nämnderna beslutade under respektive sammanträde i september 2013 beslutat anta tekniska kontorets avdelningschefs yttrande som sitt eget. Följande ståndpunkt framförs i yttrandet: Det är värdefullt att en gemensam strategi för biogas tas fram. Det ger en bra grund för kunskap, samsyn och åtgärder. En strategi kan även driva på utvecklingen av biogaslösningar inom de olika delarna i biogasprocessen, produktion, distribution och konsumtion inom regionen. En framgångsfaktor i arbetet bör vara gemensamma mål, för i detta fall biogas, som gäller för de tre länen i sydost. De administrativa gränserna ska i sådana här tekniska miljödrivande projektsammanhang suddas ut. Målen för konsumtion saknas för Blekinge och Kronobergs län. Emmaboda kommun anser att revideringen av Kalmar läns regionala mål för biogas är rimliga och korrekta, men ska vara mätbara för uppföljning. I handlingsplanen berörs kommunen av ett tankställe i varje kommun och upphandling av biogasbilar, något som kommunen ställer sig positiv till. Planen redovisar endast på att biogasen är det miljövänliga drivmedelsalternativet som ska bidra till att uppnå de beslutade regional miljömålen. En jämförelse bör göras med andra energislag exempelvis el och etanol, både med miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden och slutsatser, för att den slutliga prioriteringen ska bli så objektiv som möjlig. Inledningen av planen bör innehålla en grundläggande redogörelse för vad biogas är: hur den produceras och vad den kan användas till, så att även en person som inte är expert förstår planens innehåll och syfte. Vidare är det även viktigt att skilja på fakta och åsikter. Dessa delar mixas i remissupplagan, men måste åtskiljas.

6 En del i planen som bör utvecklas är ekonomiavsnittet. Hur och när blir biogas ekonomiskt lönsamt? Är detta förknippat med volym eller beroende av statliga/regionala styrmedel? Det är självklart att biogas som drivmedel måste vara prismässigt konkurrenskraftigt gentemot andra bränslen vid inköp för kunden, men det får inte vara så att t.ex. avfallskollektivet beläggs med en högre taxa för att förädlas till biogas. En affärsplan och tidplan kan med fördel bifogas planen, som tydligare belyser de ekonomiska och kvantitativa aspekterna över tiden. I Emmaboda kommun kommer matinsamling i separata kärl i tätorterna att vara infört under Därefter kommer en utvärdering på detta att ske. Logistikmässigt bör den brännbara och matavfallsfraktionen kunna avlämnas på samma mottagningsplats. Emmaboda kommuns biogaspotentiella material är i första hand matavfallet, eftersom marken främst består av skogsmark, och djurbesättningarna är relativt små och utbredda. Kommunen saknar livsmedelsindustrier. Däremot framhålls vikten av att offentligt ägda fordon och definitivt länstrafik och stadsbussar bör vara en lämplig marknad för biogas. Intresset för lokalt biogastappställe är naturligtvis stort, och ett starkt pedagogiskt incitament för utsortering av matavfallet för allmänheten. Det är dock viktigt att beakta lönsamhetsaspekten även för detta. Biogas sydost vill ha in remissvaren senast den 1 november Beslutsunderlag Missiv och förslag till Regional strategi och handlingsplan för biogas i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Teknik- och fritidsnämndens beslut Bygg- och miljönämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att såsom eget yttrande till Biogas Sydost översända kommunchef och avdelningschef tekniska kontoret yttrande på förslag till Regional strategi och handlingsplan för biogas i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län att uppdra till kommunledningskontoret att skicka in Emmaboda kommuns yttrande till Biogas sydost innan den 1 november 2013.

7 Taxor för Emmaboda bad- och träningscenter fr.o.m KS/2013:256 Teknik- och fritidsnämnden har kommit in med förslag på nya taxor för Emmaboda bad- och träningscenter att börja gälla fr.o.m Emmaboda bad och träningscenters personal har arbetat fram ett förslag till nya taxor: Nuvarande Nya Bad Barn 1-2 år 0 kr 0 kr Barn 3-19 år 20 kr 25 kr Vuxen 45 kr 50 kr 10-kort Barn 3-19 år 180 kr 225 kr Vuxen 400 kr 450 kr Årskort Barn 3-19 år 360 kr 450 kr Vuxen 800 kr 900 kr Familj kr kr Gruppträning Drop in ungdom -19 år 40 kr 40 kr Drop in vuxen 55 kr 60 kr 10-kort 495 kr 540 kr 20-kort 950 kr kr 10-kort stud/pensionär 395 kr 450 kr Pass med instruktör Privat ex. kompisgäng 650 kr 850 kr Ungdomslag förening 350 kr 350 kr Företag kr Simskolor Småbarnssim/termin 475 kr 475 kr Termin 400 kr 450 kr Vår o sommarsimskola 250 kr 275 kr Undervisning /h 200 kr 300 kr Solarium 7 min 20 kr 25 kr 10-kort 180 kr 225 kr HLR per person o timme 300 kr 300 kr

8 Uthyrning simhall 2 timmar 700 kr kr därefter per timme 350 kr 400 kr Teknik- och fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa för Emmaboda bad- och träningscenter att gälla från och med Beslutsunderlag Teknik- och fritidsnämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att anta ny taxa för Emmaboda bad- och träningscenter att gälla fr.o.m Jan Hagström, fritidschef föredrar ärendet Yrkanden Johan Jonsson(C) yrkar ändring av följande priser och åldrar Ålder Bad, 10 kort och årskort Barn 1-5 år 0 kronor Barn 6-19 år Priser Bad Vuxen 55 kronor 10 kort Vuxen 500 kronor Bo Eddie Rossbol(S) Per Sigvardsson(S) och Bo Sunesson(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Följande ordning bestäms Ja för kommunstyrelsens förslag och Nej för Johan Jonssons förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen kommer besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. att anta ny taxa för Emmaboda bad- och träningscenter att gälla fr.o.m Yrkanden

9 Nicke Grozdanovski(V) yrkar ändring av följande priser och åldrar för bad och Gruppträning: Ålder Barn 1-6 år, Barn 7-19 år Priser Årskort Barn 7-19 år 360 kronor (oförändrat från idag) Familj 1800 kronor Gruppträning 10 kort stud/pensionär 395 kronor (oförändrat från idag) Per Sigvardsson(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Följande ordning bestäms Ja för kommunstyrelsens förslag och Nej för Nicke Grozdanovskis(V) förslag. Ordförande finner att Kommunfullmäktige kommer besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Voteringsordning enligt följande Ja för kommunstyrelsens förslag Nej för Nicke Grozdanovskis(V) förslag Utfall av votering 37 för Ja, 3 för Nej, 1 ej närvarande. att anta ny taxa för Emmaboda bad- och träningscenter att gälla fr.o.m Reservationer Nicke Grozdanovski(V) och Hugo Grönlund(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Nicke Grozdanovskis(V) förslag som inte bifallits.

10 Torgtaxa fr.o.m KS/2013:255 Teknik- och fritidsnämnden har kommit in med förslag på nya taxor för torget i Emmaboda att börja gälla fr.o.m År Tillfällig plats El ½ års plats El ½år kronor 27 kronor 1300 kronor 980 kronor kronor 29 kronor 1375 kronor 1032 kronor kronor 30 kronor 1400 kronor 1050 kronor kronor 35 kronor 1680 kronor 1260 kronor Teknik- och fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa för torget i Emmaboda att gälla från och med Beslutsunderlag Teknik- och fritidsnämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att anta ny taxa för torget i Emmaboda att gälla från och med

11 Taxor för Vatten, Avlopp och Renhållning fr.o.m KS/2013:274 Sammanfattning: Emmaboda kommuns ledningsnät underhålls och förnyas löpande och kostnader för drift av ledningsnät och för anslutning av nya kunder ska bäras av VA-kollektivet utan subvention. Styrelsen för Emmaboda Energi och Miljö AB föreslår en höjning av den fasta avgiften för vatten och avlopp med 1% och en oförändrad rörlig avgift för vatten. Insamling av grovsopor görs vid kommunens återvinningscentral vid Möjligheternas Hus. De utökade öppettiderna på lördagar har fått stor positiv respons från allmänheten och ger också sysselsättning för två ungdomar. Det innebär dock ökade kostnader varför styrelsen för Emmaboda Energi och Miljö AB föreslår en höjning av avgiften för grovsopor med 78 SEK till 750 SEK/år för villor och med 6 SEK till 241 SEK/år för lägenheter. För slamtömning föreslår styrelsen en höjning med 23 SEK till 813 SEK/år för abonnemang, 68 SEK till SEK/år för tömning inom 6 dagar och med 55 SEK till SEK/år för tömning inom 3 dagar. Beslutsunderlag Protokoll Emmaboda Energi och Miljö AB Tjänsteskrivelse Stefan Lundgren, VD Emmaboda Elnät AB Bilaga 3, Totala avgiftshöjningar INOM och UTANFÖR Emmaboda Elnät AB:s koncessionsområde. Bilaga 4, Renhållningstaxa från Emmaboda Energi och Miljö AB styrelse belslutade att höja de fasta VA-taxorna med 1% att höja avgiften för grovsopor med 78 SEK/år att höja avgiften för slamtömning med 23 SEK/år Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att fr.o.m höja de fasta VA-taxorna med 1% att fr.o.m höja avgiften för grovsopor med 78 SEK till 750 SEK/år för villor och med 6 SEK till 241 SEK/år för lägenheter att fr.o.m höja avgiften för slamtömning med 23 SEK till 813 SEK/år för abonnemang, 68 SEK till SEK/år för tömning inom 6 dagar och med 55 SEK till SEK/år för tömning inom 3 dagar.

12 Upplåning till att förstärka likviditeten KS/2012:8 Hittills i år har Emmaboda investerat för ca. 45 Mkr, vilket är en rekordnivå och än återstår det tre månader innan året är slut. Dessutom visar kommunen upp ett betydligt sämre resultat i delårsbokslutet jämfört med motsvarande tid ifjol. Detta har tärt ordentligt på kommunens likviditet. För att vid kommande årskifte ha en önskad likviditet på drygt 20 Mkr krävs en nyupplåning på 25 Mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomichef Upplåning till att förstärka likviditeten Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att kommunfullmäktige under år 2013 har rätt att ytterligare nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013 med totalt kronor till förstärkning av Emmaboda kommuns likviditet. att Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under Yrkanden Johan Jonsson(C) yrkar tillägg med att framledes skall beslut om upplåning tas i samband med det beslut som föranleder lånebeovet. Stig-Ove Andersson(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bo Sunesson(C) yrkar bifall till Johan Jonssons(C) förslag. Mötet ajourneras 16:15-16:20 Majoriteten med (S) och (MP) framför att de lämnar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Följande ordning bestäms Ja för kommunstyrelsens förslag och Nej för Johan Jonssons förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen kommer besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

13 att kommunfullmäktige under år 2013 har rätt att ytterligare nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013 med totalt kronor till förstärkning av Emmaboda kommuns likviditet. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under Reservationer Sten-Olof Johansson (M), Emma Åhlander Hansson (M), Johan Jonsson (C) och Bo Sunesson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Jonssons (C) förslag som inte bifallits. Yrkanden Bo Sunesson(C) yrkar bifall till Johan Jonssons(C) tilläggsyrkande i beslutet från Kommunstyrelsen med att framledes skall beslut om upplåning tas i samband med det beslut som föranleder lånebeovet. Sten-Olof Johansson(M), Berthold Andersson(M) och Ingvar Gustavsson(M) yrkar bifall till Bo Sunessons yraknde. Ann-Marie Fagerström(S), Per Sigvardsson(S) och Stig-Ove Andersson(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Följande ordning bestäms Ja för kommunstyrelsens förslag och Nej för Johan Jonssons förslag. Ordförande finner att Kommunfullmäktige kommer besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Voteringsordning enligt följande Ja för kommunstyrelsens förslag Nej för Johan Jonssons(C) förslag Utfall av votering 21 för Ja, 19 för Nej, 1 ej närvarande. att kommunfullmäktige under år 2013 har rätt att ytterligare nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013 med totalt kronor till förstärkning av Emmaboda kommuns likviditet. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2013.

14 Reservationer Sten-Olof Johansson(M), Alf Medin(C), Åke Lindström(M), Göte Lundberg(C), Berthold Andersson(M), Mac Hellborg(KD), Bo Sunesson(C), Ann Helene Jonsson(M), Göran Eriksson(C), Leif Karlsson(M), Mats Arbring(FP), Anja Karlsson-Granlund(C), Stefan Nyström(M) Anne Thuresson(KD), Lennart Gustavsson(C), Ingvar GustavssonM) och Rune Magnusson(C) reserverar sig mot beslutet till förmån till Johan Jonssons(C) yrkande som inte bifallits.

15 Delårsrapport 2013 Emmaboda kommun KS/2012:8 Kommunledningskontoret redovisar vid kommunstyrelsens sammanträde delårsrapporten per , bl.a. det förmodade utfallet för hela Resultatet efter 8 månader är 0,8 Mkr och prognosen visar på ett resultat för helåret med 2,9 Mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomichef Delårsrapport 2013 till KS Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att fastställa Emmaboda kommuns delårsrapport för 2013.

16 Skattesats 2014 KS/2012:8 I kommunallagens 8 kap 6, står att "förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året." Vidare anger kommunallagen 8 kap 9 att "Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det." Den senaste förändringen av skattesatsen var när kommunfullmäktige fastställde skattesats till 21:21 kronor per skattekrona för året 2012 vilket var en sänkning med 41 öre p.g.a. skatteväxling med anledning av kollektivtrafikförändringen då landstinget tog över som huvudman. Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att fastställa skattesatsen under 2014 till 21:21 kronor per skattekrona vilket innebär ingen förändring.

17 Inkomna Medborgarförslag och Motioner KS/2013:288, KS/2013:293 Medborgarförslag Farthinder vid Centrumtorgets östra öppning (mot Ettans gatukök) (2013:288) Motion Bevara Gula skolan (gamla skolbyggnaden) i Lindås (2013:293) Förslag till beslut att remittera medborgarförslag och motion till kommunstyrelsen för beredning

18 Interpellation om personlig assistans en mänsklig rättighet KS/2013:269 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas Kommunfullmäktigeledamoten Nicke Grozdanovski(V) ställer interpellation till Socialnämndens ordförande Stig-Ove Andersson(S) om personlig assistans en mänsklig rättighet. Nicke ställer följande frågor till Stig-Ove Andersson Hur många har förlorat sin assistans under året? Hur många har fått reducerad tid? Hur många har fått avslag på begäran om assistanshjälp? Hur många assistentfall har nämnden överklagat eller har hamnat till dom olika instanserna? Vad gör socialnämnden för att undvika överklaganden? Stig- Ove Anderssons svar på frågorna Tre personer som haft personlig assistent har fått avslag helt vid omprövning. En person har fått insatsen reducerad tidsmässigt. Ingen har fått avslag på helt ny ansökan. Tre personer har överklagat nämndens beslut till förvaltningsrätten. I två ärenden har nämnden överklagat domstolsutslag till högre instans. Nämnden försöker inte undvika överklaganden eftersom det vore närmast tjänstefel. Målet är att handlägga alla ärenden på ett rättssäkert sätt och följa lagar och gällande rätt. Människor ska få det stöd de har rätt till. Ibland leder det till att ansökningar avslås. När den enskilde är missnöjd med ett beslut så är det inget negativt att det överklagas utan der är bra. Nicke Grozdanovski(V) framför att han är nöjd med svaret. Han meddelar vidare att hans syfte med interpellationen är att lyfta denna mycket viktiga fråga. Interpellation och svar finns tillgänglig i sin helhet på Emmaboda kommunledningskontor.

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer