Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 08:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00"

Transkript

1 Plats och tid Lindås Folkets Hus, , 18:00 21:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag av Ann-Charlott Filipsson(C), Emma Åhlander Hansson(M), Gullvi Dahllöf(S), Christer Jonsson(C), Anders Johansson(KD), Hans Fransson(SD), Maria Svensson(S), och Per Schjelbred (M) Som ersättare inträder Alf Medin(C) för Ann-Charlott Filipsson(C), Åke Lindström(M), för Emma Åhlander Hansson(M), Dan Bondesson(S) för Gullvi Dahllöf(S), Göte Lundberg(C) för Christer Jonsson(C), Mac Hellborg(KD) för Anders Johansson(KD), Göte Svensson(S) för Maria Svensson(S), och Ingvar Gustavsson(M) för Per Schjelbred (V) Hans Fransson(SD) saknar ersättare Tommy Persson, kommunsekreterare Anette Strömblad kommunchef, Marit Persson bildningschef, Eila Medin socialchef, Erling Karlsson teknisk chef, Jan Demerud ekonomichef, Åsa Albertsson avdelningschef Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande Jan-Olof Jäghagen(S) och Mac Hellborg(KD) Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 08:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer Tommy Persson ordförande justerande Bo Eddie Rossbol Jan-Olof Jäghagen(S) Mac Hellborg(KD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Anna Adolfsson

2 Besvarande av Medborgarförslag Flytta Fritidsgården från skolan till Nöjeshuset KS/2013:78 Ett medborgarförslag har kommit in till Emmaboda kommun med förslaget att flytta fritidsgården på Bjurbäcksskolan till Nöjeshuset. Förslagsställaren vill att alla ungdomsaktiviteter samlas under samma tak. Det kan bli ett ungdomens hus. Medborgarförslaget är remitterat till bildningsnämnden för utredning. Bildningschef Marit Persson och fritidsgårdschef Joachim Axelsson har efter kontakt med berörda tjänstemän, en del högstadieelever och samråd med teknik- och fritidskontoret lämnat ett yttrande i frågan. De föreslår att man innan ytterligare utredning av förslaget görs inväntar vad som kommer fram i ungdomsenkäten LUPP samt att frågeställningen om en flytt av fritidsgården till Nöjeshuset tas med till någon av de fokusgrupper som kommer att bildas i höst för att fortsätta det lokala ungdomspolitiska arbetet. Emma Åhlander Hansson (M) hänvisar även till kommunfullmäktiges beslut , 71, angående motion om tillskapande av ett Ungdomens Hus i Emmaboda. Kommunfullmäktige beslutade att dialogen om ett eventuellt Ungdomens Hus i Emmaboda ska fortsätta inom ramen för LUPP-arbetet och inom projektet Emmaboda Vår Framtid. Bildningsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige följande enligt förslaget från bildningschef och fritidsgårdschef samt från Emma Åhlander Hansson (M): Innan ytterligare utredning av förslaget görs invänta vad som kommer fram i ungdomsenkäten LUPP. Frågeställningen om en flytt av fritidsgården till Nöjeshuset tas med till någon av de fokusgrupper som kommer att bildas i höst för att fortsätta det lokala ungdomspolitiska arbetet. Fortsatt dialog inom arbetet med projektet Emmaboda Vår Framtid. Beslutsunderlag Medborgarförslag Flytta Fritidsgården från skolan till Nöjeshuset Bildningsnämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att innan ytterligare utredning avvakta skriftlig rapport avseende ungdomsenkäten LUPP 2012

3 att frågeställningen om en flytt av fritidsgården till Nöjeshuset tas med till någon av de fokusgrupper som kommer att bildas i höst för att fortsätta det lokala ungdomspolitiska arbetet. att fortsatt dialog inom arbetet med projektet Emmaboda Vår Framtid. att anse medborgarförslaget som besvarat.

4 KS/2013: Önskemål om gång- och cykelväg längs Kyrkvägen i Långasjö samt till Emmaboda Långasjö föräldraförening och Långasjö sockenråd har skickat in en skrivelse till kommunen. I skrivelsen för de fram önskemål om prioritering av gång- och cykelbana längs Kyrkvägen (väg 509) i Långasjö samt cykelväg till Emmaboda längs med väg 120. Det gäller södra delen av väg 509, Kyrkvägen. Det är en sträcka om 1 km. från Strängsmåla till kyrkbyn. De anser att vägen är tillräckligt bred för att lämna plats för en separat gång- och cykelväg. De har framfört sina önskemål till Trafikverket som i sin tur hänvisar till kommunen som enligt Trafikverket tar fram de mest prioriterade vägarna för Emmaboda kommun. Väg 509 finns inte med bland de mest prioriterade vägarna för den här planeringsperioden. Vad gäller cykelväg mellan Långasjö och Emmaboda skriver de att det finns ett stort önskemål om att kunna cykla mellan dessa två tätorter. Detta har framförts vid flertalet tillfällen och skulle markant öka antalet cyklister på sträckan. Ärendet är remitterat till teknik- och fritidnämnden för vidare utredning. Teknik- och fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsens beredning att föreslå kommunstyrelsen att anslå medel för investering till gång-och cykelväg mellan skolan och Stomvägen som en första etapp. att föreslå kommunstyrelsens beredning att föreslå kommunstyrelsen att gällande cykelväg längs väg 120 avvakta Trafikverkets kartläggning. Beslutsunderlag Teknik- och fritidsnämnden Skrivelse Långasjö Föräldrastyrelse och Långasjö Sockenråd Emma Åhlander Hansson(M) och Per Sigvardsson(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att i kommande investeringsplan anslå medel för investering till gång- och cykelväg mellan Långasjö skola och Stomvägen som en första etapp. att gällande cykelväg längs väg 120 avvakta Trafikverkets kartläggning.

5 KS/2013: Remissvar Regional strategi och handlingsplan för biogas för Kalmar, Kronoberg och Blekinge län, Åtgärder med utblick till 2020 Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som består av företrädare för såväl offentlig sektor som privat näringsliv. Sedan 2011 har de arbetat med att ta fram en gemensam biogasstrategi för regionen i syfte att nå de uppsatta klimat- och miljömålen men också att ta fram ett hållbart alternativ till fossilt bränsle. Nätverket har nu kommit in med förslag till en Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. De menar att klimatarbetet i regionen går för långsamt särskilt inom transportområdet. Takten behöver öka om vi ska nå målen om en fossilbränslefri region och om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta I handlingsplanen föreslås åtgärder som är kopplade till de klimat- och miljömål som respektive län satt upp och som bidrar till att de regionala miljömålen för biogas uppnås. För Kalmar län föreslås också reviderade mål. Åtgärder är tidsatta och de involverar flera olika aktörer. Teknik- och fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden har båda två kommit in med samma yttrande på strategi och handlingsplan. Båda nämnderna beslutade under respektive sammanträde i september 2013 beslutat anta tekniska kontorets avdelningschefs yttrande som sitt eget. Följande ståndpunkt framförs i yttrandet: Det är värdefullt att en gemensam strategi för biogas tas fram. Det ger en bra grund för kunskap, samsyn och åtgärder. En strategi kan även driva på utvecklingen av biogaslösningar inom de olika delarna i biogasprocessen, produktion, distribution och konsumtion inom regionen. En framgångsfaktor i arbetet bör vara gemensamma mål, för i detta fall biogas, som gäller för de tre länen i sydost. De administrativa gränserna ska i sådana här tekniska miljödrivande projektsammanhang suddas ut. Målen för konsumtion saknas för Blekinge och Kronobergs län. Emmaboda kommun anser att revideringen av Kalmar läns regionala mål för biogas är rimliga och korrekta, men ska vara mätbara för uppföljning. I handlingsplanen berörs kommunen av ett tankställe i varje kommun och upphandling av biogasbilar, något som kommunen ställer sig positiv till. Planen redovisar endast på att biogasen är det miljövänliga drivmedelsalternativet som ska bidra till att uppnå de beslutade regional miljömålen. En jämförelse bör göras med andra energislag exempelvis el och etanol, både med miljömässiga och ekonomiska ställningstaganden och slutsatser, för att den slutliga prioriteringen ska bli så objektiv som möjlig. Inledningen av planen bör innehålla en grundläggande redogörelse för vad biogas är: hur den produceras och vad den kan användas till, så att även en person som inte är expert förstår planens innehåll och syfte. Vidare är det även viktigt att skilja på fakta och åsikter. Dessa delar mixas i remissupplagan, men måste åtskiljas.

6 En del i planen som bör utvecklas är ekonomiavsnittet. Hur och när blir biogas ekonomiskt lönsamt? Är detta förknippat med volym eller beroende av statliga/regionala styrmedel? Det är självklart att biogas som drivmedel måste vara prismässigt konkurrenskraftigt gentemot andra bränslen vid inköp för kunden, men det får inte vara så att t.ex. avfallskollektivet beläggs med en högre taxa för att förädlas till biogas. En affärsplan och tidplan kan med fördel bifogas planen, som tydligare belyser de ekonomiska och kvantitativa aspekterna över tiden. I Emmaboda kommun kommer matinsamling i separata kärl i tätorterna att vara infört under Därefter kommer en utvärdering på detta att ske. Logistikmässigt bör den brännbara och matavfallsfraktionen kunna avlämnas på samma mottagningsplats. Emmaboda kommuns biogaspotentiella material är i första hand matavfallet, eftersom marken främst består av skogsmark, och djurbesättningarna är relativt små och utbredda. Kommunen saknar livsmedelsindustrier. Däremot framhålls vikten av att offentligt ägda fordon och definitivt länstrafik och stadsbussar bör vara en lämplig marknad för biogas. Intresset för lokalt biogastappställe är naturligtvis stort, och ett starkt pedagogiskt incitament för utsortering av matavfallet för allmänheten. Det är dock viktigt att beakta lönsamhetsaspekten även för detta. Biogas sydost vill ha in remissvaren senast den 1 november Beslutsunderlag Missiv och förslag till Regional strategi och handlingsplan för biogas i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Teknik- och fritidsnämndens beslut Bygg- och miljönämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att såsom eget yttrande till Biogas Sydost översända kommunchef och avdelningschef tekniska kontoret yttrande på förslag till Regional strategi och handlingsplan för biogas i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län att uppdra till kommunledningskontoret att skicka in Emmaboda kommuns yttrande till Biogas sydost innan den 1 november 2013.

7 Taxor för Emmaboda bad- och träningscenter fr.o.m KS/2013:256 Teknik- och fritidsnämnden har kommit in med förslag på nya taxor för Emmaboda bad- och träningscenter att börja gälla fr.o.m Emmaboda bad och träningscenters personal har arbetat fram ett förslag till nya taxor: Nuvarande Nya Bad Barn 1-2 år 0 kr 0 kr Barn 3-19 år 20 kr 25 kr Vuxen 45 kr 50 kr 10-kort Barn 3-19 år 180 kr 225 kr Vuxen 400 kr 450 kr Årskort Barn 3-19 år 360 kr 450 kr Vuxen 800 kr 900 kr Familj kr kr Gruppträning Drop in ungdom -19 år 40 kr 40 kr Drop in vuxen 55 kr 60 kr 10-kort 495 kr 540 kr 20-kort 950 kr kr 10-kort stud/pensionär 395 kr 450 kr Pass med instruktör Privat ex. kompisgäng 650 kr 850 kr Ungdomslag förening 350 kr 350 kr Företag kr Simskolor Småbarnssim/termin 475 kr 475 kr Termin 400 kr 450 kr Vår o sommarsimskola 250 kr 275 kr Undervisning /h 200 kr 300 kr Solarium 7 min 20 kr 25 kr 10-kort 180 kr 225 kr HLR per person o timme 300 kr 300 kr

8 Uthyrning simhall 2 timmar 700 kr kr därefter per timme 350 kr 400 kr Teknik- och fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa för Emmaboda bad- och träningscenter att gälla från och med Beslutsunderlag Teknik- och fritidsnämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att anta ny taxa för Emmaboda bad- och träningscenter att gälla fr.o.m Jan Hagström, fritidschef föredrar ärendet Yrkanden Johan Jonsson(C) yrkar ändring av följande priser och åldrar Ålder Bad, 10 kort och årskort Barn 1-5 år 0 kronor Barn 6-19 år Priser Bad Vuxen 55 kronor 10 kort Vuxen 500 kronor Bo Eddie Rossbol(S) Per Sigvardsson(S) och Bo Sunesson(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Följande ordning bestäms Ja för kommunstyrelsens förslag och Nej för Johan Jonssons förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen kommer besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. att anta ny taxa för Emmaboda bad- och träningscenter att gälla fr.o.m Yrkanden

9 Nicke Grozdanovski(V) yrkar ändring av följande priser och åldrar för bad och Gruppträning: Ålder Barn 1-6 år, Barn 7-19 år Priser Årskort Barn 7-19 år 360 kronor (oförändrat från idag) Familj 1800 kronor Gruppträning 10 kort stud/pensionär 395 kronor (oförändrat från idag) Per Sigvardsson(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Följande ordning bestäms Ja för kommunstyrelsens förslag och Nej för Nicke Grozdanovskis(V) förslag. Ordförande finner att Kommunfullmäktige kommer besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Voteringsordning enligt följande Ja för kommunstyrelsens förslag Nej för Nicke Grozdanovskis(V) förslag Utfall av votering 37 för Ja, 3 för Nej, 1 ej närvarande. att anta ny taxa för Emmaboda bad- och träningscenter att gälla fr.o.m Reservationer Nicke Grozdanovski(V) och Hugo Grönlund(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Nicke Grozdanovskis(V) förslag som inte bifallits.

10 Torgtaxa fr.o.m KS/2013:255 Teknik- och fritidsnämnden har kommit in med förslag på nya taxor för torget i Emmaboda att börja gälla fr.o.m År Tillfällig plats El ½ års plats El ½år kronor 27 kronor 1300 kronor 980 kronor kronor 29 kronor 1375 kronor 1032 kronor kronor 30 kronor 1400 kronor 1050 kronor kronor 35 kronor 1680 kronor 1260 kronor Teknik- och fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa för torget i Emmaboda att gälla från och med Beslutsunderlag Teknik- och fritidsnämndens beslut Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att anta ny taxa för torget i Emmaboda att gälla från och med

11 Taxor för Vatten, Avlopp och Renhållning fr.o.m KS/2013:274 Sammanfattning: Emmaboda kommuns ledningsnät underhålls och förnyas löpande och kostnader för drift av ledningsnät och för anslutning av nya kunder ska bäras av VA-kollektivet utan subvention. Styrelsen för Emmaboda Energi och Miljö AB föreslår en höjning av den fasta avgiften för vatten och avlopp med 1% och en oförändrad rörlig avgift för vatten. Insamling av grovsopor görs vid kommunens återvinningscentral vid Möjligheternas Hus. De utökade öppettiderna på lördagar har fått stor positiv respons från allmänheten och ger också sysselsättning för två ungdomar. Det innebär dock ökade kostnader varför styrelsen för Emmaboda Energi och Miljö AB föreslår en höjning av avgiften för grovsopor med 78 SEK till 750 SEK/år för villor och med 6 SEK till 241 SEK/år för lägenheter. För slamtömning föreslår styrelsen en höjning med 23 SEK till 813 SEK/år för abonnemang, 68 SEK till SEK/år för tömning inom 6 dagar och med 55 SEK till SEK/år för tömning inom 3 dagar. Beslutsunderlag Protokoll Emmaboda Energi och Miljö AB Tjänsteskrivelse Stefan Lundgren, VD Emmaboda Elnät AB Bilaga 3, Totala avgiftshöjningar INOM och UTANFÖR Emmaboda Elnät AB:s koncessionsområde. Bilaga 4, Renhållningstaxa från Emmaboda Energi och Miljö AB styrelse belslutade att höja de fasta VA-taxorna med 1% att höja avgiften för grovsopor med 78 SEK/år att höja avgiften för slamtömning med 23 SEK/år Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att fr.o.m höja de fasta VA-taxorna med 1% att fr.o.m höja avgiften för grovsopor med 78 SEK till 750 SEK/år för villor och med 6 SEK till 241 SEK/år för lägenheter att fr.o.m höja avgiften för slamtömning med 23 SEK till 813 SEK/år för abonnemang, 68 SEK till SEK/år för tömning inom 6 dagar och med 55 SEK till SEK/år för tömning inom 3 dagar.

12 Upplåning till att förstärka likviditeten KS/2012:8 Hittills i år har Emmaboda investerat för ca. 45 Mkr, vilket är en rekordnivå och än återstår det tre månader innan året är slut. Dessutom visar kommunen upp ett betydligt sämre resultat i delårsbokslutet jämfört med motsvarande tid ifjol. Detta har tärt ordentligt på kommunens likviditet. För att vid kommande årskifte ha en önskad likviditet på drygt 20 Mkr krävs en nyupplåning på 25 Mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomichef Upplåning till att förstärka likviditeten Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att kommunfullmäktige under år 2013 har rätt att ytterligare nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013 med totalt kronor till förstärkning av Emmaboda kommuns likviditet. att Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under Yrkanden Johan Jonsson(C) yrkar tillägg med att framledes skall beslut om upplåning tas i samband med det beslut som föranleder lånebeovet. Stig-Ove Andersson(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bo Sunesson(C) yrkar bifall till Johan Jonssons(C) förslag. Mötet ajourneras 16:15-16:20 Majoriteten med (S) och (MP) framför att de lämnar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Följande ordning bestäms Ja för kommunstyrelsens förslag och Nej för Johan Jonssons förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen kommer besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

13 att kommunfullmäktige under år 2013 har rätt att ytterligare nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013 med totalt kronor till förstärkning av Emmaboda kommuns likviditet. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under Reservationer Sten-Olof Johansson (M), Emma Åhlander Hansson (M), Johan Jonsson (C) och Bo Sunesson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Jonssons (C) förslag som inte bifallits. Yrkanden Bo Sunesson(C) yrkar bifall till Johan Jonssons(C) tilläggsyrkande i beslutet från Kommunstyrelsen med att framledes skall beslut om upplåning tas i samband med det beslut som föranleder lånebeovet. Sten-Olof Johansson(M), Berthold Andersson(M) och Ingvar Gustavsson(M) yrkar bifall till Bo Sunessons yraknde. Ann-Marie Fagerström(S), Per Sigvardsson(S) och Stig-Ove Andersson(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Följande ordning bestäms Ja för kommunstyrelsens förslag och Nej för Johan Jonssons förslag. Ordförande finner att Kommunfullmäktige kommer besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs Voteringsordning enligt följande Ja för kommunstyrelsens förslag Nej för Johan Jonssons(C) förslag Utfall av votering 21 för Ja, 19 för Nej, 1 ej närvarande. att kommunfullmäktige under år 2013 har rätt att ytterligare nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013 med totalt kronor till förstärkning av Emmaboda kommuns likviditet. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2013.

14 Reservationer Sten-Olof Johansson(M), Alf Medin(C), Åke Lindström(M), Göte Lundberg(C), Berthold Andersson(M), Mac Hellborg(KD), Bo Sunesson(C), Ann Helene Jonsson(M), Göran Eriksson(C), Leif Karlsson(M), Mats Arbring(FP), Anja Karlsson-Granlund(C), Stefan Nyström(M) Anne Thuresson(KD), Lennart Gustavsson(C), Ingvar GustavssonM) och Rune Magnusson(C) reserverar sig mot beslutet till förmån till Johan Jonssons(C) yrkande som inte bifallits.

15 Delårsrapport 2013 Emmaboda kommun KS/2012:8 Kommunledningskontoret redovisar vid kommunstyrelsens sammanträde delårsrapporten per , bl.a. det förmodade utfallet för hela Resultatet efter 8 månader är 0,8 Mkr och prognosen visar på ett resultat för helåret med 2,9 Mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomichef Delårsrapport 2013 till KS Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att fastställa Emmaboda kommuns delårsrapport för 2013.

16 Skattesats 2014 KS/2012:8 I kommunallagens 8 kap 6, står att "förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året." Vidare anger kommunallagen 8 kap 9 att "Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det finns skäl till det." Den senaste förändringen av skattesatsen var när kommunfullmäktige fastställde skattesats till 21:21 kronor per skattekrona för året 2012 vilket var en sänkning med 41 öre p.g.a. skatteväxling med anledning av kollektivtrafikförändringen då landstinget tog över som huvudman. Kommunstyrelseberedningens förslag till beslut att fastställa skattesatsen under 2014 till 21:21 kronor per skattekrona vilket innebär ingen förändring.

17 Inkomna Medborgarförslag och Motioner KS/2013:288, KS/2013:293 Medborgarförslag Farthinder vid Centrumtorgets östra öppning (mot Ettans gatukök) (2013:288) Motion Bevara Gula skolan (gamla skolbyggnaden) i Lindås (2013:293) Förslag till beslut att remittera medborgarförslag och motion till kommunstyrelsen för beredning

18 Interpellation om personlig assistans en mänsklig rättighet KS/2013:269 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas Kommunfullmäktigeledamoten Nicke Grozdanovski(V) ställer interpellation till Socialnämndens ordförande Stig-Ove Andersson(S) om personlig assistans en mänsklig rättighet. Nicke ställer följande frågor till Stig-Ove Andersson Hur många har förlorat sin assistans under året? Hur många har fått reducerad tid? Hur många har fått avslag på begäran om assistanshjälp? Hur många assistentfall har nämnden överklagat eller har hamnat till dom olika instanserna? Vad gör socialnämnden för att undvika överklaganden? Stig- Ove Anderssons svar på frågorna Tre personer som haft personlig assistent har fått avslag helt vid omprövning. En person har fått insatsen reducerad tidsmässigt. Ingen har fått avslag på helt ny ansökan. Tre personer har överklagat nämndens beslut till förvaltningsrätten. I två ärenden har nämnden överklagat domstolsutslag till högre instans. Nämnden försöker inte undvika överklaganden eftersom det vore närmast tjänstefel. Målet är att handlägga alla ärenden på ett rättssäkert sätt och följa lagar och gällande rätt. Människor ska få det stöd de har rätt till. Ibland leder det till att ansökningar avslås. När den enskilde är missnöjd med ett beslut så är det inget negativt att det överklagas utan der är bra. Nicke Grozdanovski(V) framför att han är nöjd med svaret. Han meddelar vidare att hans syfte med interpellationen är att lyfta denna mycket viktiga fråga. Interpellation och svar finns tillgänglig i sin helhet på Emmaboda kommunledningskontor.

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 2013-11-25 116 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S)

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 17:30-18:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S)

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (20) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00 19:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordförande, Ann-Marie Fagerström (S) Ann-Charlotte Filipsson (C), Emma Åhlander

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-09-19 84 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Clarion Hotell Fregatten, Varberg, torsdagen den 19 september 2013, kl 18.30 19.30. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Näringslivets konkurrenskraft, Ann-Christine Torgnyson näringslivsutvecklare. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 08:00

Näringslivets konkurrenskraft, Ann-Christine Torgnyson näringslivsutvecklare. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 08:00 2014-05-05 68 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2014-05-05, 18:00 19:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(S), Gullvi Dahllöf(S),

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Teknik- och fritidsnämnden Plats och tid Emmaboda idrottsplats inklusive rundresa i kommunen, kl.08:30 16:30. Ajournering 09:05-09.15. Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson,

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 2013-03-25 18 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Hans Fransson(sd), Maria Svensson(s),

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Leif Karlsson(M),

Sammanträdesdatum Leif Karlsson(M), SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 136 (17) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00 20:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför., Ann-Marie Fagerström (S), Bo Sunesson(C) Emma Åhlander Hansson(M), Jan-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

2011-03-11 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda

2011-03-11 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 2011-03-07 9 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-03-07, 18:00 21:15 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Anders Johansson(kd), Hans

Läs mer

Inger Bark-Lagergren(mp) deltar från 50 Patrik Ideström(s) deltar från 52 Hans Fransson(sd) saknar ersättare

Inger Bark-Lagergren(mp) deltar från 50 Patrik Ideström(s) deltar från 52 Hans Fransson(sd) saknar ersättare 2011-05-30 69 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2011-05-30, kl. 18:00 21:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Christer Jonsson(c), Maria Ixcot Nilsson(s), Bo Eddie Rossbol(s),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-05-07

Sammanträdesdatum 2014-05-07 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Vissefjärda bibliotek,, kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annchristin Rosell, (S) Stig Skruvik, (S) Anders Fransson,

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10

Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10 Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10 Plats och tid Beslutande Moberg, Järnvägsgatan 28, Emmaboda onsdagen den 22 februari 2012, kl 08.30-12.00 Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Annchristin Rosell (S) Tekniska kontoret 2013-04-30 kl.08:00. Teknik- och fritidsnämnden. 2013-04-30 Datum för anslags nedtagande

Annchristin Rosell (S) Tekniska kontoret 2013-04-30 kl.08:00. Teknik- och fritidsnämnden. 2013-04-30 Datum för anslags nedtagande Sammanträdesdatum Sid 25 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bowlinghallen, Emmaboda onsdagen den 24 april 2013, kl 08.30-12:00 Avslutar med rundvandring

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-15

Sammanträdesdatum 2014-12-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 185 (20) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 16:00 18:20 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför., Ann-Marie Fagerström (S), Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M), Jan-Olof

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, , kl. 18:00-20:40

Sammanträdesdatum Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, , kl. 18:00-20:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, kl. 18:00-20:40 Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagande Tommy Persson kommunsekreterare Anette Strömblad kommunchef

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2012-10-31. kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30

Teknik- och fritidsnämnden 2012-10-31. kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30 Sid81 Plats och tid Möjligheternas Hus i Emmaboda onsdagen den 31 oktober 2012 kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Patrik

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23 2013-02-05 17 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-02-05, 13:00 14:10 Beslutande Ann-Marie Fagerström (s) ordförande 11-19 Lena Holmqvist (s) ersättare för Ann-Marie Fagerström(s) 20-23

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-10-14, kl. 13:00 17:30

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-10-14, kl. 13:00 17:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (25) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 17:30 Beslutande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol (S) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6)

Kommunstyrelsens arbetsutskott (6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 26 januari 2016 klockan 08.30-11.20 Beslutande Ingemar Almkvist (S), ordförande Stefan Jönsson (S) Jan Fagerberg

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Välfärdsberedningen (10)

Välfärdsberedningen (10) Välfärdsberedningen 2012-01-18 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00 16.00 Beslutande Inger Bergman (M), ordförande Rolf Berger (S) Tord Rosenqvist (S) Birgitta Roskvist (S) Ylva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Bildningsnämnden (10) Maj-Brith Andersson (S)

Bildningsnämnden (10) Maj-Brith Andersson (S) Bildningsnämnden 2013-09-25 1 (10) Plats och tid Moberg onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.00. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande 86-87, kl. 15.00-16.20 Ann Helene Jonsson (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(10) Plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00-17.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Arne Ottosson (M), ordförande Karolina Sköld (C) ersätter Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S),

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Tallbacken 1, Esplanaden 8 i Emmaboda kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annika Karlsson, (S) Christer Norrby, (S) Inger

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30. Gunilla Ingemyr. Tobias Eriksson 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 08:30-09:30 och 10:00-11:30 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C), 105, kl 08:30-09:30 Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Henrik

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Årjängs Bad- och Friskvårdscenter den 5 april kl, 15.00 17.00 Beslutande Övriga närvarande Lennart Nilsson, Ordförande (KD) Mårten Karlsson (S) Erik Ulriksson (C) Anette Eriksson (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid The Glass Factory, Boda glasbruk, 2014-11-11, kl. 13:00 16:30

Plats och tid The Glass Factory, Boda glasbruk, 2014-11-11, kl. 13:00 16:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 137 (20) Plats och tid The Glass Factory, Boda glasbruk,, kl. 13:00 16:30 Beslutande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Erik Fors(S) ersätter Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer