Inger Bark-Lagergren(mp) deltar från 50 Patrik Ideström(s) deltar från 52 Hans Fransson(sd) saknar ersättare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Bark-Lagergren(mp) deltar från 50 Patrik Ideström(s) deltar från 52 Hans Fransson(sd) saknar ersättare"

Transkript

1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, , kl. 18:00 21:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Christer Jonsson(c), Maria Ixcot Nilsson(s), Bo Eddie Rossbol(s), Mats Arbring(fp), Luigi Ixcot Rojas(s) och Lena Holmqvist(s) Som ersättare inträder Ann-Charlotte Filipsson(c) för Christer Jonsson(c), Maria Svensson(s) för Maria Ixcot Nilsson(s), Stig Skruvik(s) för Bo Eddie Rossbol(s), Lars-Olof Hellborg(fp) för Mats Arbring(fp), Patrik Ideström(s) för Luigi Ixcot Rojas(s) och Göte Svensson(s) för Lena Holmqvist(s) Inger Bark-Lagergren(mp) deltar från 50 Patrik Ideström(s) deltar från 52 Hans Fransson(sd) saknar ersättare Övriga deltagande Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Ingvar Erlandsson, ordförande kommunrevisionen 51 Alf Augustsson 49 Utses att justera Berthold Andersson och Bo Sunesson Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28 Emmaboda kl. 08:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer Tommy Persson ordförande justerande Leif Karlsson Berthold Andersson Bo Sunesson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Gun-Britt Fransson

2 Besvarande av Medborgarförslag - Ålägg Emmaboda Energi AB göra en lättfattlig sammanställning av alla avgiftshöjningar som beslutas inför 2010 Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Medborgaren vill att Emmaboda Energi AB åläggs att göra en lättfattlig sammanställning av alla avgiftshöjningar som beslutas om inför Resultatet ska sedan presenteras via annons och på fakturorna. Presentationen ska vara uträknad på normalvilla, normalhyreslägenhet. KS/2009:214 Vidare framför medborgaren att många kommuninvånare har svårt att få grepp om alla beslutade avgiftshöjningar inför 2010 och vilka ekonomiska konsekvenser det blir. Denna service bör bolaget ge sina kunder menar förslagsställaren. Medborgarförslaget är remitterat till Emmaboda Energi och Miljö AB. Bolaget presenterar på sin hemsida sedan 2009 en kostnadsjämförelse på elförbrukning, aktuellt år för Småhus, Flerfamiljshus och lokaler. Detta bör kompletteras med en sammanställning över avgiftshöjningarna de senaste åren. Denna information bör också annonseras i lokal press. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att uppdra till Emmaboda Energi och Miljö AB att presentera en sammanställning över avgiftshöjningarna de senaste åren på hemsidan och annonsera om den i lokal press att anse medborgarförslaget som besvarat. Förslagsställare Alf Augustsson framför att han är positivt till svaret.

3 KS/2011:32 50 Besvarande av Motion - Pensionärernas trygghet och välbefinnande En motion är inlämnad av Freddy Tönnesen(sd) angående pensionärernas trygghet och välbefinnande. Motionären framför att pensionärernas pensioner är skamlöst låga i Sverige. Värre är att pensionen späs ut än mer då de måste bekosta mediciner och trygghetslarm själva. Därför vill motionären att det ska vara en självklarhet att alla äldre som behöver trygghetslarm ska få det bekostat av kommunen. Möten ska hållas med anhöriga och vårdare när besluten tas om vilka som är så kallade behövande av trygghetslarm. När beslut har tagits om att trygghetslarmet ska bekostas av kommunen så får det dröja max två veckor tills larmet är installerat och klart att användas. Motionen är remitterad till socialnämnden som inkommit med svar. När en person ansöker om trygghetslarm görs en förenklad biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 där alla får bifall. Larmet installeras inom 1 vecka. Beslutet på avgiften togs i december 2009 av kommunfullmäktige 107. Kostnaden för larm ingår i maxtaxan, vilket kan innebära att den enskilde blir avgiftsfri beroende på sitt avgiftsutrymme. Denna beräkning görs på de uppgifter som den enskilde lämnar in till socialförvaltningen. Socialnämnden beslutade att anta socialchefens svar på motionen angående pensionärernas trygghet och välbefinnande att svaret skickas till kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att godkänna socialnämndens svar på motionen att anse motionen som besvarad.

4 KS/2010:82 51 Samordningsförbundet - Årsredovisning 2010 och revisionsberättelse för 2010 Samordningsförbundet i Kalmar län bildades from 1 oktober 2005 av Försäkringskassan, Landstinget, Länsarbetsnämnden och samtliga kommuner i Kalmar län i syfte att samordna aktiviteter för att få människor tillbaka till arbetslivet. Emmaboda kommun har således varit medlem i förbundet sedan dess start. Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat sin årsredovisning för 2010 till förbundets medlemmar. Det är upp till varje medlem att pröva frågan om förbundsstyrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. Förbundets revisorer tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden 1 januari till 31 december Yrkanden Stig-Ove Andersson(s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för perioden 1 januari till 31 december 2010 och godkänna årsredovisningen för Gullvi Dahllöf(s) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

5 KS/2011: Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m En ny lag (2010:1065) om kollektivtrafik träder i kraft den 1 januari En av förändringarna jämfört med nuvarande lagstiftning är att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. En viktig utgångspunkt i den nya lagen är att strategiska beslut om kollektivtrafik ska fattas i förvaltningsform inom en myndighet och inte som idag genom länstrafikbolag. Motivet är ökad insyn, en tydligare politisk styrning och en bättre samordning med annan samhällsplanering. Kollektivtrafikmyndigheten ska, i samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län samt med andra berörda myndigheter och organisationer m.fl., upprätta ett trafikförsörjningsprogram, som ska ange mål för den regionala kollektivtrafiken, behovet av kollektivtrafik i länet, åtgärder för att skydda miljön samt omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst m.m. En särskild principöverenskommelse, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan landstinget och länets kommuner har utarbetats (bilaga). Enligt denna övertar landstinget ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna den 1 januari En trafikförvaltning inom landstinget kommer att ansvara för myndighetsutövning enligt lagen om kollektivtrafik samt upprättande av trafikförsörjningsprogram och annan övergripande planering av kollektivtrafiken. För den övergripande politiska styrningen och förankringen hos kommunerna föreslås inrättande av en trafikstyrelse med 12 ledamöter (varav 6 representanter för kommunerna och 6 för landstinget). Kommunernas aktieinnehav i Kalmar Läns Trafik AB kommer att överföras till landstinget genom särskilt avtal om överlåtelse av aktierna per den 1 januari Former för samråd och samverkan kring bl.a. den strategiska inriktningen av kollektivtrafiken föreslås ske genom ett kollektivtrafikråd med tjänstemän som representerar länets samtliga kommuner, regionförbundet och landstinget. Beträffande frågan om skatteväxling mellan länets kommuner och landstinget beaktas kostnaderna för nuvarande kollektivtrafik i 2011 års nivå, vilket för landstingets del motsvarar 41 skatteören. För att kompensera omfördelningen mellan kommuner till följd av skatteväxlingen görs en mellankommunal utjämning. Det noteras att ett särskilt avtal mellan landstinget och kommunerna om ansvar för kollektivtrafiken i Kalmar län, med principöverenskommelsen som grund, kommer att utarbetas för beslut senare under 2011 av landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige.

6 Regionförbundets styrelse beslutade den 8 april 2011 följande: Styrelsen beslutar att ställa sig bakom styrgruppens förslag till att Landstinget i Kalmar län övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik och i förekommande fall färdtjänst och riksfärdtjänst från länets kommuner per den 1 januari 2012 samt att förslaget skickas via primärkommunala nämnden till länets kommuner och parallellt till Landstinget i Kalmar län för beslut. Styrgruppen har därmed slutfört sitt uppdrag. Samtliga kommuner och landstinget måste ta beslut före sommaren. Regionförbundets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom principöverenskommelsen, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner, att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst, att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunchefen i samverkan med kommunstyrelsens politiska partier (ledamöter) ta fram en sammanställning över de krav Emmaboda kommun vill föra fram till regionförbundet inför beslut om organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län fr.o.m att sammanställningen ska vara ett underlag till beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ställa sig bakom principöverenskommelsen, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner, att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst,

7 att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal att godkänna kommunstyrelsens kravspecifikation och bifoga den med Emmaboda kommuns beslut till Regionförbundet i Kalmar län. Kommunchef Claes Lewander redogör för ärendet. Yrkanden Stig-Ove Andersson(s) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag. Christer Skymbäck(s) yrkar på återremiss där man gör en konsekvensanalys över taxinäringen och att man förhandlar enligt de krav man har i dokumentet kollektivtrafiken i Kalmar län innan vi fattar beslut i frågan. Per Sigvardsson(s) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag. Hugo Grönlund(v) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag. Sten-Olof Johansson(m) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag och att skrivelse till Landstinget i Kalmar län ändras enligt följande: Första ändringen 4:e stycket 2:a meningen ändras ordet bör till måste och får lydelsen: Vid en överföring av trafikansvaret till en gemensam huvudman i länet måste man därför skapa förutsättningar för att behålla småskaligheten och närheten lokalt, samtidigt som man uppnår stordriftsfördelarna i helheten. Andra ändringen 5:e stycket 2:a meningen ändras ordet viktigt till tvunget, ett lokalt taxiföretag till trafikföretaget och därefter stryks resten av den meningen lika väl som att ringa beställningscentralen. och får lydelsen: Det är likaså tvunget att färdtjänsttrafikanter kan välja att beställa sin resa från trafikföretaget. Tredje ändringen 5:e stycket 3:e meningen ändras ordet Taxiföretaget till Trafikföretaget och får följande lydelse: Trafikföretaget får sedan bidra till att samordningen med andra resenärer fungerar på samma sätt som vid central beställning. Ingrid Jensen(c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Sten-Olof Johanssons(m) förslag och yrkar tillägg med följande att satser i beslutet: Första att satsen att föreslå Landstinget att interimistiskt starta Trafikstyrelsen i september 2011 Andra att satsen att Trafikstyrelsen får bereda frågan om ambitionshöjningens innehåll och finansiering de kommande åren. Därefter kan landstinget beräkna behovet av inkomstförstärkningar och när behovet av eventuella skattehöjningar uppstår. Ann-Marie Fagerström(s) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag. Inger Bark-Lagergren(mp) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag

8 Gabriella Håveland(s) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag och att skrivelse till Landstinget i Kalmar län ändras enligt följande: 3:e stycket 1:a meningen efter servicenivå utökas med följande:, även med följeslagare om behovet är sådant. Göran Eriksson(c) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag, Sten-Olof Johanssons(m) ändringar och Ingrid Jensens(c) tillägg. Anders Johansson(kd) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag, Sten-Olof Johanssons(m) ändringar och Ingrid Jensens(c) tillägg. Mötet ajourneras 19:52 och återupptas igen 20:10. Ann-Marie Fagerström(s) framför följande yrkande från majoriteten (s och mp): Bifall för kommunstyrelsens förslag, bifall för Sten-Olof Johanssons(m) ändringar i skrivelsen med undantag av ändring av ordet viktigt till tvunget i 5:e stycket 2:a meningen, bifall för Ingrid Jensens(c) tillägg av 1:a att sats utöver kommunstyrelsens förslag och bifall för Gabriela Håvelands(s) tillägg i skrivelsen. Sten-Olof Johansson(m) framför följande yrkande från alliansen de borgerliga m, c, kd, och fp: Bifall för kommunstyrelsens förslag, bifall för Sten-Olof Johanssons(m) ändringar i skrivelsen, bifall för Ingrid Jensens(c) tillägg av 1:a och 2:a att satser utöver kommunstyrelsens förslag och bifall för Gabriela Håvelands(s) tillägg i skrivelsen. Propositionsordning Ordförande Leif Karlsson(m) ställer följande propositionsordningar: Propositionsordning 1, ärendet avgöras idag mot att ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: Ja-röst för bifall att ärendet ska avgöras i dag, Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. Med 37 ja-röster mot 2 nej-röst, 1 var ej närvarande och 1 deltog ej på grund av jäv, se bilaga, beslutas att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning 2, i skrivelsens 4:e stycke 2:a mening behålls ordet bör mot att bör ändras till måste och finner att kommunfullmäktige beslutar att ordet bör ändras till måste. Propositionsordning 3, i skrivelsens 5:e stycke 2:a mening behålls ordet viktigt mot att viktigt ändras till tvunget och finner att kommunfullmäktige beslutar att ordet viktigt ändras till tvunget. Votering begärs Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: Ja-röst för bifall att behålla ordet viktigt, Nej-röst för bifall att ordet viktigt ändras till tvunget.

9 Med 22 ja-röster mot 16 nej-röst, 1, avstod att rösta, 1 var ej närvarande och 1 deltog ej på grund av jäv, se bilaga, beslutas att behålla ordet viktigt. Propositionsordning 4, i skrivelsens 5:e stycke 2:a meningen behålls ett lokalt taxiföretag och resten av den meningen lika väl som att ringabeställningscentralen mot att ett lokalt taxiföretag ändras till trafikföretaget och därefter stryks resten av den meningen lika väl som att ringa beställningscentralen. och finner att kommunfullmäktige beslutar att ett lokalt taxiföretag ändras till trafikföretaget och därefter stryks resten av den meningen lika väl som att ringa beställningscentralen. Propositionsordning 5, i skrivelsens 5:e stycke 3:e meningen behålls ordet Taxiföretaget mot att Taxiföretaget ändras till Trafikföretaget och finner att kommunfullmäktige beslutar att Taxiföretaget ändras till Trafikföretaget. Propositionsordning 6, att bifalla förslag till tillägg av 2 nya att satser enligt följande: Första att satsen att föreslå Landstinget att interimistiskt starta Trafikstyrelsen i september 2011 Andra att satsen att Trafikstyrelsen får bereda frågan om ambitionshöjningens innehåll och finansiering de kommande åren. Därefter kan landstinget beräkna behovet av inkomstförstärkningar och när behovet av eventuella skattehöjningar uppstår mot förslag att bifalla tillägg av 1:a förslagna att sats enligt följande: att föreslå Landstinget att interimistiskt starta Trafikstyrelsen i september 2011 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med majoritetens(s och mp) förslag Votering begärs Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning: Ja-röst för bifall för förslag för tillägg av 1:a och 2:a föreslagna att satserna, Nej-röst för bifall för förslag för tillägg av 1:a förslagna att sats. Med 16 ja-röster mot 22 nej-röst, 1, avstod att rösta, 1 var ej närvarande och 1 deltog ej på grund av jäv, se bilaga, beslutas att ett tillägg görs i beslutet i enlighet med förslag för tillägg av 1:a förslagna att sats. Reservationer: Sten-Olof Johansson(m), Ingrid Jensens(c), Emma Åhlander Hansson(m), Ann- Charlotte Filipsson(c), Berthold Andersson(m), Anders Johansson(kd), Bo Sunesson(c), Ann Helene Jonsson(m), Göran Eriksson(c), Leif Karlsson(m), Anja Karlsson- Granlund(c), Stefan Nyström(m), Anne Thuresson(kd), Lennart Gustavsson(c), Per Schjelbred(m) och Rune Magnusson(c) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingrid Jensens(c) förslag till tillägg av 2 nya att satser som inte bifallits. Propositionsordning 7, i skrivelse till Landstinget i Kalmar län 3:e stycket 1:a meningen efter servicenivå utökas med, även med följeslagare om behovet är sådant. mot att behålla kommunstyrelsen förslagna mening och finner att kommunfullmäktige beslutar att meningen efter servicenivå utökas med, även med följeslagare om behovet är sådant.. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

10 att ställa sig bakom principöverenskommelsen, Organisation och samverkansformer för kollektivtrafiken i Kalmar län, mellan Landstinget i Kalmar län och länets kommuner, att Landstinget i Kalmar län såsom kollektivtrafikmyndighet för länet fr.o.m övertar ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst, att genomföra en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget med 41 öre för landstingets övertagande av kostnader uppräknad till 2011 års nivå fr.o.m , att landstinget förvärvar kommunernas aktier i Kalmar Läns Trafik AB per till nominellt värde på villkor enligt föreliggande förslag till överlåtelseavtal att godkänna kommunstyrelsens kravspecifikation och bifoga den med Emmaboda kommuns beslut till Regionförbundet i Kalmar län. att göra följande ändringar i skrivelsen till Landstinget i Kalmar län: Första ändringen 4:e stycket 2:a mening ändras ordet bör till måste Andra ändringen 5:e stycket 2:a meningen ändras ett lokalt taxiföretag till trafikföretaget och därefter stryks resten av den meningen lika väl som att ringa beställningscentralen. Tredje ändringen 5:e stycket 3:e meningen ändras ordet Taxiföretaget till Trafikföretaget Fjärde ändringen 3:e stycket 1:a meningen efter servicenivå utökas med, även med följeslagare om behovet är sådant. att föreslå Landstinget att interimistiskt starta Trafikstyrelsen i september 2011 Reservationer: Sten-Olof Johansson(m), Ingrid Jensens(c), Emma Åhlander Hansson(m), Ann- Charlotte Filipsson(c), Berthold Andersson(m), Anders Johansson(kd), Bo Sunesson(c), Ann Helene Jonsson(m), Göran Eriksson(c), Leif Karlsson(m), Anja Karlsson- Granlund(c), Stefan Nyström(m), Anne Thuresson(kd), Lennart Gustavsson(c), Per Schjelbred(m) och Rune Magnusson(c) reserverar sig mot de beslut där Sten-Olof Johansson(m) och Ingrid Jensens(c) inte bifallits. Lars-Olof Hellborg(fp) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

11 KS/2011: Interpellation - barnomsorg på obekväma arbetstider Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att interpellationen får ställas. Kommunfullmäktigeledamot Nicke Grozdanovski(v) har kommit in med en interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande Jan-Olof Jäghagen(s). Interpellanten vill ha svar på följande frågor: Hur långt har arbetet kommit för att starta upp barnomsorg på obekväma arbetstider? Var är bildningsnämndens slutliga mål med barnomsorg på obekväm arbetstid?

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström 2011-05-10 94 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2011-05-10, 13:00 14:45 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 2013-11-25 116 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S)

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 17:30-18:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

Sammanträdesdatum Leif Karlsson(M),

Sammanträdesdatum Leif Karlsson(M), SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 136 (17) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00 20:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför., Ann-Marie Fagerström (S), Bo Sunesson(C) Emma Åhlander Hansson(M), Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, , kl. 18:00-20:40

Sammanträdesdatum Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, , kl. 18:00-20:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, kl. 18:00-20:40 Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagande Tommy Persson kommunsekreterare Anette Strömblad kommunchef

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 2013-03-25 18 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Hans Fransson(sd), Maria Svensson(s),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S)

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (20) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00 19:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordförande, Ann-Marie Fagerström (S) Ann-Charlotte Filipsson (C), Emma Åhlander

Läs mer

2011-10-14 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda

2011-10-14 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 2011-10-10 128 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2011-10-10, 18:00 21:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Maria Ixcot Nilsson(s), Berthold Andersson(m), Hans Fransson(sd) Per

Läs mer

2011-03-11 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda

2011-03-11 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 2011-03-07 9 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-03-07, 18:00 21:15 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Anders Johansson(kd), Hans

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 24 november 2011 kl 09.30-14.30 Anders Svensson (M), ordförande Kjell Front (C) Mikael Jonnerby (C)

Läs mer

Näringslivets konkurrenskraft, Ann-Christine Torgnyson näringslivsutvecklare. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 08:00

Näringslivets konkurrenskraft, Ann-Christine Torgnyson näringslivsutvecklare. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 08:00 2014-05-05 68 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2014-05-05, 18:00 19:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(S), Gullvi Dahllöf(S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Hans Fransson(sd) saknar ersättare. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Ann-Sofie Nylander Jonsson, controller

Hans Fransson(sd) saknar ersättare. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Ann-Sofie Nylander Jonsson, controller 2012-09-17 68 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-09-17, 18:00 19:40 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Hans Fransson(sd),

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumla Folkets hus - Teatern, 2011-10-18, klockan 17:45 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Raymonda Kourie (KD) Stefan Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

Claes Lewander, kommunchef

Claes Lewander, kommunchef 2012-03-26 19 Plats och tid Åfors Folkets Hus, Åfors, 2012-03-26, 18:00 20.15 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Gullvi Dahllöf(s), Christer Jonsson (c), Gabriela Håveland(s),

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Ann-Charlotte Alexandersson. Kommunledningskontoret, Vallentuna AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-12-28 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hjälmstaskolans aula, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-10--24 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 17.30-17.50 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Ulf Ström Anne

Läs mer

Kommunfullmäktige. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-05-11 2015-06-09

Kommunfullmäktige. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-05-11 2015-06-09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00-20:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23 2013-02-05 17 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-02-05, 13:00 14:10 Beslutande Ann-Marie Fagerström (s) ordförande 11-19 Lena Holmqvist (s) ersättare för Ann-Marie Fagerström(s) 20-23

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda

Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 2018-03-06 1 Plats och tid Emmaboda Folkets hus, 2018-03-06, 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Tema Sten-Olof Johansson (m) ordförande Stig-Ove Andersson (S) ersätter Ann-Marie Fagerström (s) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-09:15 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Kurt Scharnke (C), ersättare för Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C)

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002

Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002 Protokoll Kommunfullmäktige 28 januari 2002 Kf 1 Dnr KS01/329 024 Motion om placering av kommunens pensionsmedel, Leif Björnlod (mp) Leif Björnlod föreslår i motion att kommunen utreder möjligheten att

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer