Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef"

Transkript

1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, , 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark Lagergren(mp), Hagen Pumplun(s), Mickael Fransson(s) och Sissel Augustinsson(s) Som ersättare inträder Erik Fors(s) för Per Sigvardsson(s), Anja Granlund Karlsson(c) för Christer Jonsson(c), Emma Åhlander Hansson(m) för Ann Helene Jonsson, Jan Bertilsson(mp) för Inger Bark Lagergren(mp), Karl-Axel Bladh(s) för Mickael Fransson(s) och Björn Johansson(s) för Sissel Augustinsson(s) Hagen Pumplun saknar ersättare Maria Ixcot Nilsson deltar från 3 Övriga deltagande Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Utses att justera Sten-Olof Johansson och Jan-Erik Jansson Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28, kl. 08:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-10 Tommy Persson ordförande justerande Bo-Eddie Rossbol Sten-Olof Johansson Jan-Erik Jansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Gun-Britt Fransson

2 KS/2009:215 1 Besvarande av Medborgarförslag - Flytta ärendepunkten "Besvarande av medborgarförslag" Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Medborgaren vill att ärendepunkten Besvarande av medborgareförslag flyttas. Enligt kommunstyrelsens agenda flyttas ärendepunkten till punkt 3 efter kommunledningen informerar och enligt kommunfullmäktiges agenda till direkt efter Allmänhetens frågestund. Medborgaren menar att agendorna inte har någon tidsram när de olika ärendena behandlas. Det är inte lockande att delta i hela mötet utan agenda och underlag för att få besked om hur ens medborgarförslag hanteras och beslutas. Förslag till beslut KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTADE att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. I Emmaboda kommunfullmäktiges arbetsordning beskrivs under 31 hur Medborgarförslag lämnas in, bereds och beslutas om. Där står även att den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas. Det finns olika faktorer som styr hur ordningen för ärendena vid sammanträdena blir. Kommunstyrelsen är positiv till medborgarförslaget och anser att både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i största möjligaste mån bör lägga beslut om medborgarförslag så tidigt som möjligt. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att ställa sig positiv till medborgarförslaget att förslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lägga beslut om medborgarförslag först eller så tidigt som möjligt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat.

3 Yrkanden: Bo-Eddie Rossbol(s) yrkar att orden först eller i 2:a att satsen stryks. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att ställa sig positiv till medborgarförslaget att förslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige lägga beslut om medborgarförslag så tidigt som möjligt att därmed anse medborgarförslaget som besvarat.

4 KS/2009:216 2 Besvarande av Motion - önskar tillägg till arbetsordningen för kommunfullmäktige under avsnitt 26 Yrkanden Kommunfullmäktigeledamöterna Leif Karlsson(m) har inlämnat en motion angående arbetsordningen för kommunfullmäktige antagen Motionärerna önskar tillägg till arbetsordningen för kommunfullmäktige under avsnitt 26 Yrkanden. Tillägen är följande: att yrkanden och tilläggsyrkanden som framställs under överläggningen inlämnas skriftligen till fullmäktiges presidium, att texten om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. ska strykas och ersättas av texten i första att satsen. Förslag till beslut KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTADE att remittera motionen till kommunstyrelsens för beredning. I arbetsordningen för kommunfullmäktige 26 står beskrivet hur kommunfullmäktige ska hantera yrkanden under sammanträden. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till medborgarförslaget. Det är av stor vikt att rätt lydelse finns framskrivet i sammanträdesprotokollet och ett skriftligt yrkande säkerställer detta. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att göra följande tillägg under 26 Yrkanden att yrkanden och tilläggsyrkanden som framställs under överläggningen inlämnas skriftligen till fullmäktiges presidium att texten om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt stryks och ersätts av texten i andra att satsen att anse motionen som besvarad.

5 Yrkanden: Bo-Eddie Rossbol(s) yrkar att nuvarande text bibehålls eftersom yrkanden ofta är av enklare art, och att ordföranden alltid har rätt att begära in skriftligt yrkande om det behövs och därmed anse motionen som besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att nuvarande text bibehålls eftersom yrkanden ofta är av enklare art, och att ordföranden alltid har rätt att begära in skriftligt yrkande om det behövs att anse motionen som besvarad. Yrkanden: Leif Karlsson(m) och Sten-Olof Johansson(m) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordförande Bo-Eddie Rosboll(s) ställer proposition dels på kommunstyrelsens förslag och dels på Leif Karlssons(m) och Sten-Olof Johanssons(m) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Leif Karlssons(m) och Sten-Olof Johanssons(m) förslag. Omröstningsresultat Kommunstyrelsens förslag får 18 ja-röster och Leif Karlssons(m) och Sten-Olof Johanssons(m) förslag får 18 nej-röster. Tre ledamöter avstår från att rösta och två ledamöter är frånvarande. Uppropslista, se bilaga. Enligt Kommunallagen (1991:900) 5 kap 44 har ordföranden utslagsröst vid lika röstetal. att nuvarande text bibehålls eftersom yrkanden ofta är av enklare art, och att ordföranden alltid har rätt att begära in skriftligt yrkande om det behövs att anse motionen som besvarad. Reservationer: Anja Granlund-Karlsson(c), Ros-Marie Sandberg(kd), Ingvar Erlandsson(m), Ingrid Jensen(c), Anders Johansson(kd), Berthold Andersson(m), Göran Eriksson(c), Birgitta Andréasson(kd), Alf Medin(c), Emma Åhlander Hansson(m), Mikael

6 Berzelius)kd) Sten-Olof Johansson(m), Rose-Marie Jonasson(c), Jan-Erik Jansson(kd), Leif Karlsson(m), Rune Magnusson(c), Göran Ernstsson(c) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Leif Karlssons(m) och Sten-Olof Johanssons(m) förslag som inte bifallits.

7 KS/2009:217 3 Förtydligande - taxor inom bildningsnämndens kulturverksamhet Kommunfullmäktige beslutade att fastställa förslag till krav- och påminnelseavgifter vid biblioteken i Emmaboda kommun enligt bildningsnämndens förslag att fastställa förslag till taxa för kulturskolans verksamheter enligt bildningsnämndens förslag med ändringen enligt Jan-Olof Jäghagens(s) yrkande att anta regler för lånetider för olika medier enligt bildningsnämndens förslag men ändringen enligt Ingrid Jensens(c) yrkande att förändring av taxor och avgifter i respektive nämnd ska beslutas i samband med budgetprocessen framöver. I samband härmed ska en summering göras på respektive nämnds totala intäktsförändring. Vissa verksamheter inom Bildningsnämnden är indelad i läsår och terminer. Avgifter och taxor till dessa verksamheter ska i första hand följa samma indelning. Kommunfullmäktige behöver därför besluta om när beslut ska börja gälla Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att beslut gäller från och med

8 Medborgarförslag - Utred möjligheten att göra om delar av före detta möbelaffären till attraktiva och moderna konferenslokaler och grupprum KS/2010:35 Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Medborgaren framför att det nyfusionerade universitetets enheter i Kalmar och Växjö har ett stort behov av fysiska möten och idag sker dessa bland annat på Kosta Art Hotel. Det borde ligga i universitets intresse att kunna välja det mer miljövänliga tåget framför bilkörning, på en plats mitt emellan de båda lärosätena. Linnéuniversitetet har just Miljöcertifiering som ett av sina strategiska mål. Det borde finnas andra som skulle kunna ha nytta av sådana konferenslokaler. En sådan investering skulle för kommunens del också bidra till ökad exponering av och kännedom om Emmaboda och ge förbättrad omsättning hos ortens näringsidkare, både butiker och lunchställen. Medborgaren föreslår att Emmaboda kommun ska utreda möjligheten att göra om delar av de tomma lokalerna i före detta möbelaffären på Järnvägsgatan i Emmaboda till attraktiva och moderna konferenslokaler och grupprum. Om detta visar sig möjligt och ekonomiskt försvarbart bör kommunen går vidare med projektet och kontakta Linnéuniversitetet för att försöka teckna ett långsiktigt hyresavtal med dem. att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

9 KS/2010:38 5 Medborgarförslag - Att politikerna utövar inflytande över SJ/KLT så tågen börjar komma och gå i tid Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Medborgaren framför att denne sedan två och ett halvt år är bosatt i Emmaboda tillsammans med sin familj. Detta har medfört svårigheter för dennes barn som går i skola i Kalmar. Ofta är tågen försenade härifrån till Kalmar och då menar medborgaren ofta och att skolan blir lidande. Det blir tröttsamt och irriterande för den resande att aldrig vara säker på att komma i tid. Det ska inte vara så att man är tvungen att flytta för att få skolan att fungera vilket ett av barnen fått göra på halvtid eller behöva gå hem och ta bilen i stället när tåget inte kom för att hinna i tid. Tåg är miljövänliga, snabba och bekväma men de måste komma i tid annars överväger resenärerna detta färdsätt. Fungerar tågförbindelserna är Emmaboda ett attraktivt boendealternativ för våra ungdomar. Och ungdomarna är vår framtid och garanti för ett växande samhälle. Medborgaren föreslår att politikerna utövar inflytande över SJ/KLT så tågen börjar komma och gå i tid. att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

10 KS/2010:39 6 Medborgarförslag - Att politiker pressar SJ/KLT så tågen börjar komma och gå i tid Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Medborgaren skriver att man säger att tåg är miljövänligt och bekvämt, är smidigt och det går fort men tågen är försenade väldigt ofta. Om du vill komma i tid någonstans är tåg inget bra val. Det har blivit mer och mer förseningar, allt från 10 minuter till att tågen inte kommer alls. Medborgaren åker själv tåg till skolan i Kalmar varje dag och ca. två gånger i veckan är tåget försenat och detta har inneburit mycket problem för medborgaren i skolan. Kommer det en buss i stället har man kanske redan väntat på tåget i en timme och får sedan åka buss som tar dubbelt så lång tid vilket innebär att man blir jättesen och missar mycket i skolan. För att vi ungdomar ska kunna bo kvar hemma i Emmaboda är det viktigt att tågen kommer i tid och vi kan sköta skolan menar medborgaren, som vill att politikerna pressar SJ/KLT så de ser till att tågen kommer i tid. Medborgaren föreslår att politikerna pressar SJ/KLT så tågen börjar komma och gå i tid. att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

11 KS/2010:40 7 Medborgarförslag - Att politikerna arbetar för att polisstationen i Emmaboda kommun bemannas på heltid. Att göra parkeringen vid tågcentralen svårtillgänglig för utövande av racing Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Medborgaren vill att vi får en bemannad polisstation i Emmaboda med poliser som patrullerar på gatorna och upprätthåller ordningen så vi slipper all den livsfarliga buskörningen vi har i centrum men också på Esplanaden, Bjurbäcksgatan, Gjutaregatan m.m. Vidare framför medborgaren att vi behöver poliser för att komma tillrätta med alla inbrott, alla skadegörelse på Bjurbäcksskolan o.s.v. Det behövs poliser för att samhället ska bli tryggt och säkert för alla invånare, gamla som unga. Sätt grind till parkeringen vid tågcentralen som bara bussar kan öppna med fjärrkontroll t.ex. (såna fanns i Kalmar i Oxhagen). Gör farthinder av något slag på Esplanaden och helst innan det händer en olycka. Medborgaren föreslår att politikerna arbetar för att polisstationen i Emmaboda bemannas på heltid. Att parkeringen vid tågcentralen görs svårtillgänglig för utövande av racing. att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

12 KS/2010:43 8 Medborgarförslag - Bevara parken vid Folkets Park Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige. Medborgaren framför följande: Inte är Emmaboda så överbefolkat att vi behöver ta vara på varje kvadratmeter i centrum!? Parken är naturlig och vacker som den är, ganska lättskött. Många innevånare har nostalgiska känslor för den. Från dansbanan en gång i tiden till musikfester och skolavslutningar. Det finns ju de som tycker Emmaboda är fult, skall vi då inte ta vara på den skönhet som finns. Den syns ju dessutom väldigt fint från Biblioteket t.ex. Medborgaren för fram följande motivering. Att ta vara på det som finns är väl ganska ekonomiskt. Att människor trivs i Kommunen är också bra. Medborgaren föreslår kommunfullmäktige besluta: att bevara parken vid Folkets Hus. att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

13 KS/2010:42 9 Motion - Kompletera gatubelysningen i Algutboda så att den även omfattar den nya infarten från rikväg 25 Kommunfullmäktigeledamöterna Lennart Gustavsson(c) har inlämnat en motion med anledning av den nya vägkorsningen, riksväg 25 och väg Motionären framför att både trafikanter och boende i Algutsboda är förvånade över att den nya vägen mellan riksväg 25 och kyrkbyn är totalt mörklagd. Den sedan några månader ombyggda vägkorsningen riksväg 25 och väg 1015 bör öka trafiksäkerheten i Algutsboda-korsningen. Den är ordentligt upplyst vilket också bör ge en ökad trygghet. Den gamla infarten till kyrkbyn var klart upplyst och det var aldrig någon tvekan om att nu var man i Algutsboda. Resande som kommer från Växjö ser kanske vägvisaren Algutsboda som visar in på en mörk väg i skogen men reagerar inte förrän man ser belysningen vid Ekebo. Kommer man från Kalmar passerar man Kyrkbyn innan vägvisaren dyker upp och visar in på den mörka vägen. Algutsboda kyrkby med vacker kyrka och välbevarad hembygdsgård med stort museum är en central ort i Algutsboda socken som inte får hamna i skymundan när kommunen nu skall göra stora satsningar på att utveckla Algutsboda socken. Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta: Att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att komplettera gatubelysningen i Algutboda så att den även omfattar den nya infarten från riksväg 25. att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

14 KS/2010:9 10 Frågor och Svar i Kommunfullmäktige Rune Magnusson(c) ställer följande fråga: Christer Jonsson(c) lämnade in en motion under 2006 som innebar att kommunen skulle göra en intervju undersökningar som skulle svara på följande två saker: var de kommer ifrån som flyttade in till kommunen och vart de som flyttade ut bosatte sig. Kommunfullmäktige beslutade att genomföra underökning och beslutade även att det skulle vara en kontinuerlig uppföljning. En undersökning är redovisad men sedan har det varit tyst. Kommunchef Claes Lewander redogör för vad som är gjort. En intervju undersökning är gjord som visade att de som flyttar, flyttar till större städer och de som flyttar in kommer från större städer. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström(s) instämmer med Rune Magnusson att någon kontinuerlig uppföljning är inte är gjord. Även om det kan tänkas bli samma resultat så borde en kontinuerlig uppföljning göras om nu kommunfullmäktige beslutat om en sådan. Kommunfullmäktiges ordförande Bo-Eddie Rossbol(s) instämmer med Ann-Marie Fagerström men framför samtidigt att det görs andra undersökningar som bl.a. behandlar samma sak. Ungdomsstyrelsens enkät LUPP är genomförd i Emmaboda kommun och resultatet kommer att redovisas under våren 2010.

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Plats och tid Tallbacken, Esplanaden 8, Emmaboda, onsdagen den 5 maj 2010, kl 08.30-11.30 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer