Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-03-11 Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda"

Transkript

1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, , 18:00 21:15 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Anders Johansson(kd), Hans Fransson(sd) och Mats Arbring(fp) Som ersättare inträder Göte Svensson(s) för Gunvor Karlsson(s), Maria Svensson(s) för Maria Ixcot Nilsson(s), Mac Hellborg(kd) för Anders Johansson(kd), Freddy Tönnesen(sd) för Hans Fransson(sd) och Lars- Olof Hellborg(fp) för Mats Arbring(fp) Övriga deltagande Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef Utses att justera Ingrid Adolfsson och Lennart Gustavsson Justeringens plats och tid Järnvägsgatan 28 Emmaboda kl. 09:00 Underskrifter sekreterare Paragrafer 7-19 Tommy Persson ordförande Bo-Eddie Rossbol 9-15, Leif Karlsson 16 justerande Ingrid Adolfsson Lennart Gustavsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd/styrelse KOMMUNFULLMÄKTIGE Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda Gun-Britt Fransson

2 Besvarande av Medborgarförslag - Inför parboendegaranti för äldre KS/2010:90 Ett Medborgarförslag har kommit in till kommunfullmäktige där medborgaren föreslår att Emmaboda kommun inför en parboendegaranti för äldre. Medborgarförslaget remitterades till socialnämnden för handläggning och nämnden har nu kommit in med ett förslag till svar. Besvarande av medborgarförslag att Emmaboda kommun ska införa en parboendegaranti. Kf 117 Dnr 2009:237 Ansökan till ett särskilt boende utreds och beslutas enligt Socialtjänstlagen 4 kap.1. Om det finns en önskan att man tillsammans som par vill flytta till det särskilda boendet beaktar utredaren alltid detta i sitt beslut. Det enda som krävs är att en person har behov av insatsen. Då har både make, maka eller sambo möjlighet att flytta in tillsammans på det särskilda boendet. Kommunens särskilda boenden har en bra boendestandard där man har möjlighet att få 2 rum med kök eller om man önskar ett annat mindre alternativ så tar utredaren hänsyn till den sökandes önskemål. Denna möjlighet har funnits sedan 1990-talet utan att Socialnämnden har beslutat om någon garanti för parboende. _ Kommunstyrelses förslag till kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till socialnämndens svar, att möjligheten till parboende finns om en person har behov av insatsen. _ Yrkanden Ingrid Jensen(c) yrkar att socialnämnden uppdras att ta fram en policy för parboendegaranti i Emmaboda kommun. Mats Arbring(fp) bifaller Ingrid Jensens(c) yrkande. _ Kommunstyrelses förslag till kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till Socialnämndens svar, att möjligheten till parboende även finns om endast en person har behov av insatsen. att uppdra till Socialnämnden att ta fram en policy för parboendegaranti i Emmaboda kommun. _

3 Besvarande av Motion - Informationsskyltar i anslutning till Boda KS/2010:201 Kommunfullmäktigeledamoten Lennart Gustavsson har inkommit med en motion angående vikten av attraktiv information i anslutning till avfarten till Boda Glasbruk på v25 för att få ut bästa effekt av satsningarna på museum m m. Informationstavlor som gärna kan utformas av våra lokala konstnärer. Motionären föreslår också att informationssatsningen kan finansieras genom omdisponering av anvisade medel för digital skylt i Emmaboda. Turistinformation och marknadsföring är, som motionären påpekar, mycket viktig för att få effekt av satsningarna i Boda Glasbruk. Under våren kommer Bodaprojektet att arbeta fram en marknadsplan som beskriver vilka insatser som behöver göras, dels för det kommande glasmuséet och dels för Boda Glasbruk som helhet. I det arbetet kommer även skyltning och information kring v25 att planeras. Som ett led i utvecklingen av turistinformationen vid v 25 planeras också för turistbyrå i Eriksmåla. Diskussioner pågår med Trafikverket om behov av åtgärder vid anslutningen till Boda Glasbruk och vägen in till Boda Glasbruk. I dessa diskussioner kommer också skyltningen vid v 25 behandlas. Att v 25 i Emmaboda kommun går igenom en bygd med duktiga konstnärer måste vi, tillsammans med företag och föreningsliv, alltid försöka manifestera på olika sätt. Utsmyckningen av rondellen och dekorationen på bensinpumparna på Bilisten i Eriksmåla är exempel på det. Även i Boda-projektet är denna ambition ständigt levande. Frågan om turistinformation i anslutning till v 25 tas om hand i samband med det övriga utvecklingsarbetet. Skyltning och annan information behöver ständigt ses över och utvecklas i alla delar av kommunen. Behoven av skyltar för verksamhet och evenemang i Emmaboda kvarstår oavsett satsningen i norra kommundelen. De tidigare anvisade medlen i investeringsplanen om digital skylt finns dock inte med i den nuvarande investeringsplanen och kan således inte omdisponeras till annat ändamål. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att frågor kring informationsskyltar och turistinformation i anslutning till Boda Glasbruk hanteras inom ramen för Boda-projektet i samverkan med Trafikverket att anse motionen som besvarad.

4 KS/2010:226 9 Besvarande av Motion - "Undersöka om det finns behov av utvecklandet av kommunikationerna i Algutsboda och Långasjö socken genom någon form av enkät" Kommunfullmäktigeledamöterna Nicke Grozdanovski(v) och Hugo Grönlund(v) har skrivit en motion om att undersöka kommuninvånarnas inställning till fler bussturer i norra kommundelen och Långasjö. Kommunen har genomfört en enkät om tågstopp i Vissefjärda och på samma sätt bör övriga kommundelar också få möjlighet att uttrycka behov av förbättrade kommunikationer. En parlamentarisk trafikgrupp är på förslag att bildas för att följa upp och utvärdera den lokala kollektivtrafiken och komma med eventuella förslag till förändringar inför En enkät genomfördes på busslinjerna i norra kommundelen i början på Den, och andra enkäter som trafikgruppen kan tänkas genomföra, kommer att ligga till grund för utvecklingen av trafiken. Den nu föreliggande motionen bör läggas till det material som trafikgruppen ska arbeta med under Kommunstyrelsen beslutade att inrätta en trafikgrupp med förtroendevalda som utvärderar kommunens lokala trafik och vid behov föreslår förändringar i trafikutbudet inför kommande budgetarbete att arbetet genomförs i nära dialog med brukarorganisationerna och andra intressenter att utse följande personer att utgöra planeringsgrupp för lokala trafikfrågor: 5 ledamöter: Stig-Ove Andersson(s) tillika sammankallande Per Sigvardsson(s) Annchristin Rosell(s) Göran Eriksson(c) Mac Hellborg(kd). Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att motionen överlämnas som underlag till den kommande trafikgruppen att arbeta vidare med att anse motionen som besvarad.

5 KS/2011:45 10 Ökning av checkkrediten för kommunkoncernen I kommunkoncernen förekommer det årligen stora svängningar vad gäller de likvida resurserna. För att undvika upplåningen till långa bindningstider kan man istället nyttja en ökad checkkredit för hantera dessa svängningar. Ekonomichefen föreslår därför att nuvarande checkkreditslimit på 45 Mkr hos Swedbank utökas till 70 Mkr. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige att hos Swedbank ansöka om utökad checkkredit från 45 Mkr till 70 Mkr.

6 KS/2011:46 11 Köp av Allsbohallen Under 2001 uppfördes en motionshall (Allsbohallen) på kommens mark i Johanfors av Algutsbodagruppen sedermera benämnd som Allsbohallen AB. Avsikten till detta var att i samband med renoveringen av Johansfors skola också ge förutsättningar för att tillvarata ett föreningsinitiativ till byggande av en motionshall tillika ny gymnastikhall i anslutning till Johansfors skola. Initiativtagarna, som även är delägare i Allsbohallen AB, planerar nu att upplösa bolaget och förslår i samband med detta att Emmaboda kommun köper byggnaden. Byggnaden har bokfört värde på ca 4 Mkr. Ett mera exakt värde blir känt snarast när revisionsfirman färdigställt bokslutet. Teknik- och Fritidsnämndens presidie önskar bifalla Allsbohallen AB:s begäran. Ekonomichefen föreslår att Emmaboda kommun köper byggnaden (Allsbohallen) till det framräknade nettovärdet och att använda tillgängliga likvida medel för detta ändamål. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige att Emmaboda kommun köper byggnaden (Allsbohallen) till det framräknade nettovärdet och att använda tillgängliga likvida medel för detta ändamål.

7 KS/2009: Investering utemiljöer kring våra äldreboenden En kostnadsberäkning på investeringar vid kommunens särskilda boende har gjorts av den tekniska chefen Erling Karlsson i samråd med socialförvaltningen. Detta utmynnade i följande kalkyler: Storegården kr Tallbacken kr Ekebo kr Allégården kr Summa: kr Detta belopp är kr högre än den tidigare beslutade investeringsramen för detta projekt. På inrådan av socialförvaltningen förslår ekonomichefen kommunstyrelsen att besluta om en tilläggsbudget på kr avseende investeringar i utemiljön vid kommunens särskilda boende och att medel tas från socialnämndens driftsöverskott år Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige att på inrådan av socialförvaltningen besluta om en tilläggsbudget på kr till Teknik- och fritidsnämnden avseende investeringar i utemiljön vid kommunens särskilda boenden och att medel tas från socialnämndens driftsöverskott år 2010.

8 KS/2010: Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet inom miljö- och livsmedelsområdet 2011 Bygg- och miljönämnden (BMN) beslutade föreslå kommunfullmäktige att med stöd av tidigare beslut tagna i bygg- och miljönämnden och kommunfullmäktige att anta förslaget med ny timtaxa enligt förändring i konsumentprisindex för år 2011 till 685:-/tim Bakgrund Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beslutats av BMN 84 den Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet har beslutats av BMN 85 den Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har sedan antagits av kommunfullmäktige i 93 den Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet inom livsmedelsområdet har sedan antagits av kommunfullmäktige i 94 den Timtaxan är beslutad till 675:-/tim fr.o.m. år Bygg- och miljönämnden får varje kalenderår besluta att höja de fasta avgifterna samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid, med den procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för index uppräkning är oktober månad 2009, avrundat till närmaste fem kronor har kommunfullmäktige gjort ett förtydligande av ovan nämnda beslut till: att med stöd av 27 kapitlet 1 miljöbalken anta förslaget till ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen och tobakslagen, med undantag av bygg- och miljönämndens möjlighet att själva fastställa fast timavgift Enligt Statistiska centralbyrån har konsumentprisindex ändrats från oktober 2009 till oktober 2010 ökat med 1,5 %. Beräkning 675:-/tim x 1,015=685: -/tim Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa ny timtaxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt förändring i konsumentprisindex för år 2011 till 685:-/tim att fastställa ny timtaxa inom livsmedelsområdet enligt förändring i konsumentprisindex för år 2011 till 685:-/tim.

9 KS/2010: Kommunal borgen för Emmaboda Fastighets AB Kommunstyrelsen beslutade (2010:205) bevilja Emmaboda Fastighets AB (Emfab) kommunal borgen för ett lån till investering i Boda Glasbruk till ett belopp av 10,0 Mkr. Beloppet avsåg ombyggnadsarbeten i glasbrukslokalerna. Utöver ombyggnader krävs nya installationer av värme- och ventilationsanläggningar samt komfortkyla och el, för att fastigheten ska kunna brukas för sina nya ändamål. Emmaboda Fastighets AB (Emfab) har därför inkommit med en ny begäran om kommunal borgen för ett lån till denna investering. Begäran avser en kommunal borgen på 24 Mkr utöver tidigare borgensåtaganden. Det totala borgensåtagandet för Emmaboda kommun för Emfab, s räkning uppgår därmed till 114 Mkr. Eftersom Emfab behöver detta lån så önskar de kommunal borgen. För kommunal borgen gäller reglerna i kommunens borgenspolicy om en avgift på 0,25 % på det totala borgensbeloppet till kommunen. Beslutunderlag Protokoll EMFAB Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige att bevilja Emmaboda Fastighets AB borgen för ett lån på 24,0 Mkr. Kommunen kommer att ta ut en borgensavgift på 0,25 % på det totala borgensbeloppet. Yrkanden Stig-Ove Andersson(s) Jan-Olof Jäghagen(s) och Inger Bark-Lagergren(mp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Sten-Olof Johansson(m) lämnar skriftligt följande yrkande: att avslå Emmaboda Fastighets AB, s begäran om borgen på 24 Mkr med hänvisning till bristande redovisning av kostnader och ekonomiska beslutsunderlag för det aktuella projektet samt med hänvisning till den ökande omfattning i förhållande till tidigare givna förutsättningar som projektet antagit. Ingrid Jensen(c), Gull-Britt Hellborg(kd), Bo Sunesson(c), Lars-Olof Hellborg(fp), Emma Åhlander Hansson(m) yrkar bifall till Sten-Olof Johanssons(m) förslag till beslut. Propositionsordning Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström(s) ställer proposition dels mot kommunstyrelsens förslag och dels mot Sten-Olof Johanssons(m) förslag och finner

10 att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Votering begärs Voteringsordning enligt följande: Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Sten-Olof Johanssons(m) förslag. Utfall av votering blir 7 röster för ja och 6 röster för nej. Kommunstyrelsens beslutade föreslå Kommunfullmäktige att bevilja Emmaboda Fastighets AB borgen för ett lån på 24,0 Mkr. Kommunen kommer att ta ut en borgensavgift på 0,25 % på det totala borgensbeloppet. Reservationer Sten-Olof Johansson (m), Emma Åhlander Hansson (m), Ingrid Jensen (c), Bo Sunesson (c), Gull-Britt Hellborg (kd) och Lars-Olof Hellborg (fp) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Sten-Olof Johansson(m) förslag. Paragrafen beslutas att omedelbart justeras. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige att bevilja Emmaboda Fastighets AB borgen för ett lån på 24,0 Mkr. Kommunen kommer att ta ut en borgensavgift på 0,25 % på det totala borgensbeloppet. Yrkanden Ann-Marie Fagerström(s), Jan-Olof Jäghagen(s), Stig-Ove Andersson(s), Luigi Ixcot Rojas(s), Christer Skymbäck(s), Inge Bark-Lagergren(mp), Jörg Eis(s) och Gabriela Håveland(s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Sten-Olof Johansson(m) lämnar skriftligt följande yrkande: att avslå Emmaboda Fastighets AB, s begäran om borgen på 24 Mkr med hänvisning till bristande redovisning av kostnader och ekonomiska beslutsunderlag för det aktuella projektet samt med hänvisning till den ökande omfattning i förhållande till tidigare givna förutsättningar som projektet antagit. Ingrid Jensen(c), Christer Jonsson(c), Berthold Andersson(m), Lennart Gustavsson(c), Emma Åhlander Hansson(m), Hugo Grönlund(v) och Freddy Tönnesen(sd) yrkar bifall till Sten-Olof Johanssons(m) förslag. Sammanträdet ajourneras 19:15 19:17

11 Kommunfullmäktiges ordförande Bo Eddie Rossbol(s) ställer proposition dels på kommunstyrelsens förslag och dels på Sten-Olof Johanssons(m) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Votering begärs Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Sten-Olof Johanssons(m) förslag. Med 21 ja-röster mot 20 nej-röster, se bilaga, beslutas i enlighet med kommunstyrelsens förslag. att bevilja Emmaboda Fastighets AB borgen för ett lån på 24,0 Mkr. Kommunen kommer att ta ut en borgensavgift på 0,25 % på det totala borgensbeloppet. Reservationer Sten-Olof Johansson(m), Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander(m), Christer Jonsson(c), Berthold Andersson(m), Mac Hellborg(kd), Bo Sunesson(c), Ann Helene Jonsson(m), Göran Eriksson(c), Leif Karlsson(m), Freddy Tönnesen(sd), Lars-Olof Hellborg(fp), Anja Karlsson-Granlund(c), Stefan Nyström(m), Anne Thuresson(kd), Hugo Grönlund(v), Lennart Gustavsson(c), Per Schjelbred(m) och Rune Magnusson(c) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Sten- Olof Johanssons(m) förslag som inte bifallits.

12 KS/2011:77, KS/2011:71, KS/2011:64, KS/2011:59, KS/2011:50, KS/2011:48 15 Inkomna Medborgarförslag och Motioner Medborgarförslag Färdtjänsten skall behållas i nuvarande utformning, resenärerna bör även i framtiden få göra sina beställningar hos sitt lokala taxiföretag (2011:48). Medborgarförslag Barnomsorg på obekväma tider och helger(2011:64). Medborgarförslag Obligatorisk grundkurs i kommunallagen för samtliga tjänstemän och politiker (2011:71). Medborgarförslag Förslag på studiebesök (2011:77). Motion Införskaffandet av defibrillatorer (hjärtstartare) till offentliga lokaler i Emmaboda kommun (2011:50). Motion Förlängning av dagisöppettider (2011:59). Förslag till beslut att anteckna informationen till protokollet.

13 KS/2011:60 16 Interpellation - Förbättra arbetsmiljön för fullmäktige i Emmaboda kommun Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att interpellationen får ställas. Kommunfullmäktigeledamot Lennart Gustavsson(c) har kommit in med en interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordförande Bo Eddie Rossbol(s). Interpellanten vill ha svar på följande frågor: 1. Avser kommunfullmäktiges ordförande att vidtaga några åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för fullmäktige i Emmaboda kommun? Kommunfullmäktiges ordförande Bo Eddie Rossbol(s) lämnar följande svar på interpellationen. Jag vill börja med att hålla med Lennart Gustavsson om att fullmäktiges ledamöter och övriga deltagare samt allmänheten ska ha en bra lokal att vistas i när vi har våra sammanträden. Det ligger naturligtvis mig varmt om hjärtat om vi kan trivas och inte känna olust på grund av dragig lokal på fullmäktiges möten. Att nuvarande lokal på Folkets Hus är blåsig är väl att ta i men att det drar är lika illa. En dialog har förts med Folkets Hus för att få detta åtgärdat. Under pausen vid förra fullmäktigemötet mellan temat om bredbandet och fullmäktigemötet förhörde jag mig om ventilationen och fick då svaret att de skulle dra på full värme under pausen för att det skulle vara en god inomhus miljö för vårat möte. Då det gäller andra lokaler i samhället så har jag undersökt detta men det finns inte någon lokal som idag är fullgod. Då det gäller Lövsalen så är det stora fuktskador i taket med risk för mögel och buller när man från livsmedelslokalen ovanför kör gods med handtruck. På Möjligheternas Hus har vi också provat men den lokalen var alltför långsmal och kändes trång för ändamålet samt att de som satt på de sista raderna inte kunde se bilderna som visades. Nöjeshuset är en lokal som inte ligger så att tillgängligheten är den bästa. Lindås Folkets Hus skulle kunna vara ett alternativ men i så fall bara för något enstaka möte då det i vår arbetsordning gäller att fullmäktiges möten ska vara förlagda i Emmaboda. När det gäller vilka åtgärder jag tänker göra så vill jag framföra att problemet måste åtgärdas vilket redan har framförts till folkets hus. Jag kommer att följa upp detta till nästa möte som vi har här. Lennart Gustavsson(c) tackar för svaret.

14 KS/2011:11 17 Begäran om entledigande från förtroendeuppdrag - Mikael Nilsson och Stig Skruvik Mikael Nilsson(v) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Emmaboda kommunfullmäktige på grund av hälsoskäl, arbetssituation och familjeskäl. Stig Skruvik(s) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. att bevilja Mikael Nilsson(v) entledigande från uppdraget som ersättare i Emmaboda kommunfullmäktige. att bevilja Stig Skruvik(s) entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden.

15 KS/2011:11 18 Meddelande ny ersättare i kommunfullmäktige Länsstyrelsen har utsett David Franzén(m) som ny ersättare i Emmaboda kommunfullmäktige för tiden t o m efter avflyttade Magnus Fredriksson(m). att anteckna meddelandet till protokollet.

16 KS/2011:9 19 Frågor och svar i Kommunfullmäktige Kommunfullmäktigeledamoten Inger Bark-Lagergren(mp) ställer följande fråga i kommunfullmäktige: Varför sitter kommunfullmäktiges ledamöter med dagens placering? Jag skulle vilja att kommunfullmäktige provade en placering med två halvmånar.

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S)

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 17:30-18:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2012-02-27 10 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2012-02-27, 18:00 19:45 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c). Gunvor Karlsson(s), Emma Åhlander Hansson(m), Annchristin

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 2013-11-25 116 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-11-25, 18:00 20:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S)

Sammanträdesdatum 2014-09-29. Leif Karlsson (M) vice ordförande, Per Sigvardsson (S), Gunvor Karlsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (20) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00 19:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordförande, Ann-Marie Fagerström (S) Ann-Charlotte Filipsson (C), Emma Åhlander

Läs mer

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef

Hagen Pumplun saknar ersättare. Maria Ixcot Nilsson deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef 2010-02-01 1 Plats och tid Folkets Hus Nygatan 8 Emmaboda, 2010-02-01, 18:00 18:35 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Ann Helene Jonsson(m), Inger Bark

Läs mer

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05

Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 2013-03-25 18 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2013-02-25, 18:00 19:05 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Christer Jonsson(c), Hans Fransson(sd), Maria Svensson(s),

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10

Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10 Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 10 Plats och tid Beslutande Moberg, Järnvägsgatan 28, Emmaboda onsdagen den 22 februari 2012, kl 08.30-12.00 Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s)

Läs mer

Inger Bark-Lagergren(mp) deltar från 50 Patrik Ideström(s) deltar från 52 Hans Fransson(sd) saknar ersättare

Inger Bark-Lagergren(mp) deltar från 50 Patrik Ideström(s) deltar från 52 Hans Fransson(sd) saknar ersättare 2011-05-30 69 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2011-05-30, kl. 18:00 21:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Christer Jonsson(c), Maria Ixcot Nilsson(s), Bo Eddie Rossbol(s),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2010-12-01 92

Teknik- och fritidsnämnden 2010-12-01 92 Teknik- och fritidsnämnden 2010-12-01 92 Plats och tid Storegården, Vissefjärda, onsdagen den 1 december 2010, kl 08.30-12.15 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders Fransson

Läs mer

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23

Ann-Marie Fagerström 11-19 Sten-Olof Johansson 20-23 2013-02-05 17 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-02-05, 13:00 14:10 Beslutande Ann-Marie Fagerström (s) ordförande 11-19 Lena Holmqvist (s) ersättare för Ann-Marie Fagerström(s) 20-23

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2012-10-31. kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30

Teknik- och fritidsnämnden 2012-10-31. kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30 Sid81 Plats och tid Möjligheternas Hus i Emmaboda onsdagen den 31 oktober 2012 kl.8.30-12 Besök av revisorerna 8:30 9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Patrik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Plats och tid Notariet, tisdagen den 7 juni 2016 kl 13.00-14.05 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

Claes Lewander, kommunchef

Claes Lewander, kommunchef 2012-03-26 19 Plats och tid Åfors Folkets Hus, Åfors, 2012-03-26, 18:00 20.15 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Gullvi Dahllöf(s), Christer Jonsson (c), Gabriela Håveland(s),

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef. Ann-Marie Fagerström 2011-05-10 94 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2011-05-10, 13:00 14:45 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-05-07

Sammanträdesdatum 2014-05-07 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Vissefjärda bibliotek,, kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annchristin Rosell, (S) Stig Skruvik, (S) Anders Fransson,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-08

Sammanträdesdatum 2014-10-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Bjurbäcksgården matsal, kl. 08:30 11:00 Beslutande Övriga deltagande Per Sigvardsson, (S) ordförande Annchristin Rosell, (S) Stig Skruvik, (S) Anders Fransson,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00

Leader Småland Sydost Joel Parde, ordförande. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, 2013-10-31, kl. 08:00 2013-10-28 98 Plats och tid Lindås Folkets Hus, 2013-10-28, 18:00 21:00 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Utses att justera Justeringens plats och tid Samtliga närvarande med undantag av Ann-Charlott

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Näringslivets konkurrenskraft, Ann-Christine Torgnyson näringslivsutvecklare. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 08:00

Näringslivets konkurrenskraft, Ann-Christine Torgnyson näringslivsutvecklare. Järnvägsgatan 28, Emmaboda, , kl. 08:00 2014-05-05 68 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2014-05-05, 18:00 19:30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Tema Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(S), Gullvi Dahllöf(S),

Läs mer

Bildningsnämnden (10) Maj-Brith Andersson (S)

Bildningsnämnden (10) Maj-Brith Andersson (S) Bildningsnämnden 2013-09-25 1 (10) Plats och tid Moberg onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.00. Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande 86-87, kl. 15.00-16.20 Ann Helene Jonsson (M), ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, , kl. 18:00-20:40

Sammanträdesdatum Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, , kl. 18:00-20:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, kl. 18:00-20:40 Beslutande Se närvaroförteckning sidan 2 Övriga deltagande Tommy Persson kommunsekreterare Anette Strömblad kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-15

Sammanträdesdatum 2014-12-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 185 (20) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 16:00 18:20 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför., Ann-Marie Fagerström (S), Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M), Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden Teknik- och fritidsnämnden 2011-12-07 82 Plats och tid Storegården, Vissefjärda onsdagen den 7 december 2011, Kl 08.30-12.30 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Stig Skruvik

Läs mer

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5

Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4. Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Tillsyn och kontroll av ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel 3 Justering av tillsynsavgifter beträffande försäljning av folköl och tobak 4 Val av

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Leif Karlsson(M),

Sammanträdesdatum Leif Karlsson(M), SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 136 (17) Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 18:00 20:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför., Ann-Marie Fagerström (S), Bo Sunesson(C) Emma Åhlander Hansson(M), Jan-Olof

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Hans Fransson(sd) saknar ersättare. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Ann-Sofie Nylander Jonsson, controller

Hans Fransson(sd) saknar ersättare. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Ann-Sofie Nylander Jonsson, controller 2012-09-17 68 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-09-17, 18:00 19:40 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Per Sigvardsson(s), Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Hans Fransson(sd),

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Ingrid Adolfsson, ordförande Ingrid Lindahl, Rörelsegruppen Aina Nilsson, Psykgruppen Annelie Danielsson, Medicingruppen

Ingrid Adolfsson, ordförande Ingrid Lindahl, Rörelsegruppen Aina Nilsson, Psykgruppen Annelie Danielsson, Medicingruppen 2011-02-28 1 (10) Plats och tid Sal Lövsalen kommunhuset, 2011-02-28 kl 13,00-16,00 Beslutande Ingrid Adolfsson, ordförande Ingrid Lindahl, Rörelsegruppen Aina Nilsson, Psykgruppen Annelie Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 15.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C) Ej tjänstgörande ersättare Annie Carlsson (S) Lennart

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Plats och tid Tallbacken, Esplanaden 8, Emmaboda, onsdagen den 5 maj 2010, kl 08.30-11.30 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders

Läs mer