Budget med planering för åren Antagen av Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014. med planering för åren 2015-2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 183"

Transkript

1 med planering för åren Antagen av Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning Budgetplanering Inledning... 4 Ekonomiskt utrymme för nämnderna Tabell 1: Borgholmsmodellen inför Tabell 2: Ekonomiskt utgångsläge, ramjusteringar, kommunstyrelsens rambeslut samt budgetresultatet 9,8 Mkr Nämndernas ramjusteringar och äskanden 7 Budgetramar... 7 Socialnämnden... 7 Utbildningsnämnden... 8 Kommunstyrelsen... 9 Samhällsbyggnadsnämnden Bostadsanpassning Revision, överförmyndare och valnämnd Allmänna förutsättningar 11 Svensk ekonomi tar bättre fart Tabell 3. Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring Bättre skatteunderlagstillväxt när sysselsättningen tar fart Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter (SKL) Löne- och prisutveckling i budgeten Pensioner Tabell 4. Pensioner Skatter och bidrag Tabell 5. Olika skatteunderlagsprognoser, Procentuell förändring Tabell 6. Utjämning Finansiella mål och god ekonomisk hushållning 16 Diagram 2. Resultatutveckling under åren Diagram 3. Investeringsnivå jämförd med investeringsvolym Diagram 4. Förhållandet mellan nettokostnader och skatt- och bidragsintäkter Likviditet och finansiering Kassaflöde Tabell 5. Kassaflöde Demografi och befolkningsutveckling Tabell 6. Befolkningsprognos för åren fram till 2022 (källa Statisticon ) Investeringar Resultatbudget 20 Balansbudget 21 Investeringsplan 22 Tabell 7. Investeringsplan Att-satser Verksamhetsmål Kommunstyrelsen Socialnämnden Utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Taxor

3 Kommunstyrelsens taxor Borgholms slotts taxor Socialnämndens taxor Utbildningsnämndens taxor Samhällsbyggnadsnämndens taxor Fritidsverksamhetens taxor Biblioteksverksamhetens taxor Borgholm Energi AB:s taxor Avfallstaxa i Borgholms kommun VA-Taxa Anläggningsavgifter ( 5-14) Brukningsavgifter ( 15-22) Övriga taxor och avgifter inom Borgholm Energi AB

4 Budgetplanering Inledning Under budgetåret 2013 har arbetet med att hitta rätt kostnadsnivå fokuserats på en fördelningsmodell som utgår från kostnader i jämförbara kommuner i kombination med en mer decentraliserad utfördelning av budget och kostnadsansvar. Fördelningsmodellen - Borgholmsmodellen baseras på strukturjusterad standarkostnad, samt där standardkostnaden inte är tillämpbar, ett genomsnitt av två jämförbara kommuner, Simrishamn och Sotenäs. Målsättningen med Kommunstyrelsens rambeslut och planering har varit att under verksamhetsåret 2013 nå balans genom att reducera vår budget med motsvarande 1/3 av jämförbara kommuner, i reella tal 15,3 Mkr. Utöver justeringen i budgeten har kommunens kärnverksamheter att reducera motsvarande underskott samt ta höjd för kommande satsningsområden och förväntade kostnadshöjningar. Kommunens övergripande ekonomiska mål om god ekonomisk hushållning är en vägledning om vilket resultat som bör uppnås vid årets slut och motsvarar två procent av skatter och bidrag eller ca 12 Mkr. Utifrån de förutsättningar som var kända i budgetprocessen 2013 uppskattades resultatet för helåret till ett positivt resultat på 2,3 Mkr. De sparåtgärder som beslutades riktades först och främst mot kommunens kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg men även inom ansvar som ingår i Ölands kommunalförbund, samägt med Mörbylånga kommun. I efterhand kan vi konstatera att en allt för snäv bedömning gjordes för kommunalförbundet och att vi redan under första kvartalet i år kunde konstatera att åtgärder som planerats i budgeten skulle få ringa eller ingen effekt alls. Sparåtgärderna väntas dock få effekt under Samtliga verksamheter har, utöver Borgholmsmodellen, fått ett generellt sparbeting motsvarande 1% av budgeten. Verksamheternas förmåga att nå uppsatta budgetmål har varit varierande men att betydande besparingar har kunnat genomföras inom flertalet verksamhetsområden inom såväl skola som äldrevården. Inom verksamhetsområdena IFO och OFN ser vi tyvärr en motverkande effekt på Socialförvaltningens kostnadseffektivisering i och med de kostnadsökningar som inträffat under Med en månad kvar av året är bedömningen att kommunens nettoresultat vid årets slut uppgår till cirka 1,5 Mkr i överskott med hjälp av årets återbetalning av AFA på 9 Mkr. Verksamheternas samlade underskott kommer enligt senaste prognos att uppgå till ca 21,6 Mkr vilket är en förbättring med ca 5 Mkr mot föregående år. Investeringsbudgeten ska inte överstiga nivån motsvarande de årliga avskrivningarna samt genom egenfinansiering. Avskrivningarna för 2014 bedöms till cirka 21 Mkr vilket kommer att utgöra taket för vad kommunen anses klara att investera av egen kraft. Detta förutsatt att kommunen inte visar ett negativt resultat och likviditetsmässigt kan fördelas jämt över året. Under hösten 2013 påbörjades två större investeringsprojekt, Gärdslösa skola samt fiskekajen i Byxelkroks hamn. Båda projekten sträcker sig över årsskiftet och beräknas vara klara under första kvartalet Inför 2014 planeras ett större investeringsprojekt på Ekbacka som kommer att sträcka sig över budgetåren 2014/2015. Projektet beräknas ta en större del av investeringsbudgeten vilket gör att utrymmet för övriga investeringar får stå tillbaka. Inför budgetåret 2014 ökas gränsvärdet för investeringar till 20 Tkr. 4

5 Hösten har inneburit ett intensivt arbete med att konkretisera nödvändiga åtgärder från nämnder och styrelser med målsättningen att vi ska ha ett tydligt budgetförslag till kommunstyrelsen den 19 november. Kopplat till kommande års budgetar pågår även ett arbete med att fastställa verksamhetsmål utifrån kommunens övergripande mål som kommunfullmäktige beslutade i december Kommunen använder modellen Balanserade styrkort (BSK) för att formulera mål och nyckeltal. Vår förhoppning är att vi genom att arbeta på ett strukturerat sätt med visioner och mål också ska uppnå en starkare koppling mellan budget, beslut och den långsiktiga planeringen och styrningen. Ekonomiskt utrymme för nämnderna 2014 Under föregående års budgetprocess implementerades Borgholmsmodellen med målsättning att stegvis komma till rätta med verksamheternas underskott. Redan tidigt under våren kom signaler om att framför allt verksamheterna inom socialförvaltningen kommer att ha svårt att nå uppsatta mål vilket bl a resulterat i att på budgetdagarna i maj föreslogs en sänkning av ambitionsnivån i Borgholmsmodellen till att motsvara 1/6 av jämförbara kommuner vilket motsvarar en ramjustering på 4,3 Mkr. Borgholmsmodellen exklusive löneökningar för 2013 med det beslutade sparbetinget om Tkr. Resursfördelning enligt Budget 2013 Jämförelsekostnad 2013 RS /6 del Strukturjusterad standardkostnad Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Grundskola inkl fskl o sär Omsorg om funktionsnedsatta (513) Äldreomsorg (510) Individ o familj (IFO) Jämförelse med valda kommuner Politisk vht Infrastruktur/skydd Kultur Fritid Övrig utbildning Särskilt riktade insatser Affärsvht Gemensam verksamhet 0 Teknisk Service Summa verksamheter Tabell 1: Borgholmsmodellen inför 2014 Mot bakgrund av att socialförvaltningens underskott har budgetberedningen den 5 november lämnat förslag på temporära budgetlättnader för socialförvaltningen och kommunstyrelsen för att underlätta att komma i balans med budget. Den föreslagna lättnaden för socialförvaltning uppgår till en bruttojustering på 7 Mkr. Efter 2014 års bud- 5

6 geterade sparbeting på 2,3 Mkr blir nettojustering på ca 4,7 Mkr. För kommunstyrelsen uppgår lättnaden till 1,5 Mkr och avser budgeten för snöröjning samt badshusavtal. Budgetberedningens prioriterade satsningar på bifallna motioner uppgår till 2,3 Mkr och avser öppen förskola, barnomsorg på OB-tid kvällar och helger, samt en satsning på kulturskola och sommarskola. Satsningen innefattar även ökad bemanning på kommunledningskontoret. Eftersom det är valår 2014 utökas valnämndens budgetram med 300 Tkr netto. Utifrån gällande förutsättningar, SKLs prognos för skatter och bidrag, samt prioriterade satsningar, uppgår det budgeterade resultatet till ca 9,8 Mkr för 2014 vilket innebär att kommunen inte kommer att nå upp till målet om god ekonomisk hushållning. I de uppdaterade förutsättningarna i beräkningsunderlaget för skatter och bidrag ingår en nedjustering av antalet invånare från till personer. Justeringen innebär en minskning på ca 3,7 Mkr. Budgetberedningen förutsätter att förslagna budgetramar kommer att hållas under Utifrån föreslagna förändringar i budgeten har nämnderna fått ramjusteringar som de sedan har hanterat inom förvaltningen/nämnden. Nytt för budget 2014 är att inom nämndernas ramar har även budgeten för IT-kostnader utfördelats efter principen att kostnaden ska tas där den uppstår. Den utfördelade IT-budgeten uppgår till 4,6 Mkr och omfattar även ett sparbeting på 306 Tkr. Motsvarande utfördelning gjordes för Teknisk service och avskrivningar i budgeten för 2013 och kommer även att gälla i kommande budgetarbeten. Efter ovan nämnda åtgärder har budgeten arbetats fram till att producera ett budgeterat resultat 2014 om 9,8 Mkr. BUDGET ÅR RESULTATRÄKNING Utgångsläge Besparing TS-Budget Ramjusteringar IT-Budget Politiska prioriteringar KS förslag till Budget 2014 Socialförvaltningen Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Bostadsanpassning Revision, valnämnd, överförmyndare Slottsverksamhet 0 0 TOT: Nya avskrivningar Pensioner, löneökningar mm Återställning negativt resultat Skatter, utjämning och finansnetto RESULTAT Tabell 2: Ekonomiskt utgångsläge, ramjusteringar, kommunstyrelsens rambeslut samt budgetresultatet 9,8 Mkr. Förvaltningarnas löneramar har justerats mot beslutade lönerevisioner. Den totala ramen och budgeterat resultat är dock oförändrat. 6

7 Nämndernas ramjusteringar och äskanden Budgetramar Som framgår får nämnder och styrelser det ekonomiska utrymme som kommunstyrelsen beslutat i år. Ett undantag är revisionen då det är kommunfullmäktige som beslutar i den frågan. Nämnder och styrelser förhåller sig till att inrymma sin verksamhet inom de beslutade budgetramarna. Olika detaljvärden kan dock förändras i nämnders och styrelsers internbudgetarbete. Samtliga förvaltningars ramar grundas i tabell 2 på sidan 6. Socialnämnden Budgetramen inför 2014 blir Tkr. Socialnämndens ramjustering inför budget 2014 medför en minskning av budgetramen med totalt Tkr, i enighet med Borgholmsmodellen. Utöver denna besparing kommer de Tkr som ej fördelats ut under budgetåret 2013 att fördelas ut i besparingsåtgärder. Det kommer också ske en lättnad i budget på Tkr, som är en politisk prioritering. Nettolättnaden blir därmed Tkr. Detta är ett bidrag för att Socialförvaltningen uppvisar stora underskott. Detta kommer dock inte att bidra till att besparingarna kommer att avstanna. IT-budgeten som fördelats ut kommer att öka budgetramen för socialförvaltningen med Tkr. Besparingar som är genomförda 2013 men kommer ge effekt under 2014 är stängningen av särskilt boendeplatser som inte kunnat stängas i den takt som budgeteras för. Effekten uppstår under våren (800 Tkr). Hemrehab kommer ge full effekt då personal gick kvar i en månad 2013 på dagrehab (40 Tkr). Omorganiseringen av tjänster i förvaltningsledningen ger full effekt 2014 då uppsägningstiden sträckte sig några månader in på 2013 (300 Tkr). Besparingen av tre bilar kommer ge effekt under 2014 (150 Tkr) dessa avslutas vid årsskiftet. Det är tre bilar från centrum som reduceras då cykel ska användas som transportmedel istället. Det kommer ske en besparing på Ekbacka där platser stängts genom att minska antalet tjänster (970 Tkr). Vaktmästarna minskar med 2,5 tjänst (900 Tkr). Hemtjänsten i norr flyttar från fyra lägenheter in i Åkerbohemmet där det finns utrymme (220 Tkr). Detta är besparingsåtgärder för det kvarvarande sparbetinget Inför 2014 kommer Socialförvaltningen arbeta med en resursfördelningsmodell inom ordinärt boende till ingången Sedan kommer också modellen användas i särskilt boende och inom omsorgen längre fram under året. Modellen bygger på att resurserna styrs av behovet. På detta sätt kan personal flyttas mellan resultatenheterna och på så vis minskar kostnader för till exempel extrapersonal och övertid. Det finns ingen summa på hur mycket besparing åtgärden kommer att minska kostnaderna men modellen bygger på Ystads och Simrishamns modell vilka har genererat besparingar. Långsiktig strategi för ökad samverkan mellan socialtjänst och skola vilket ska göra att barn och unga får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och leva ett bra liv. På detta sätt kan placeringskostnader minska. Vid insatser redan under skoltiden kan unga få rätt förutsättningar tidigt istället för att placera när det inte finns någon annan utväg. I länet ökar kostnaderna för placeringar i alla kommuner utom två Emmaboda 7

8 och Hultsfred. Skillnaden är att dessa kommuner har mobila team eller liknande som exempelvis hämtar unga hemma hos dem om de inte dyker upp i skola eller på praktikplats. Matdistribution till särskilt boende samt ordinärt boende ska utredas för att sänka kostnader. En besparing sker på utbildnings centrala ansvar då medel söks som bidrag istället (200 Tkr). Dagverksamheten inom LSS ska samordnas bättre vilket kommer leda till en besparing på en tjänst (340 Tkr). Ytterliggare fyra bilar kommer att plockas bort under 2014 (200 Tkr). Biltvätt kommer att samordnas inom LSS/arbetsmarknadsavdelningen istället för på bensinstationen (100 Tkr). Teknisk service kommer inför 2014 generera en besparing för socialförvaltningen (963 Tkr). Det är fastighetsunderhållet som minskar i enighet med den utfördelningsmodell som tillämpas för de skattefinansierade verksamheterna på Borgholm Energi AB (städ, kost samt fastigheter). Totala besparingen inför 2014 blir därmed Tkr. Besparingar som inte är prissatta är samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen samt resursfördelningsmodellen. Båda dessa åtgärder kommer att påverka positivt men vi kan idag inte veta i vilken utsträckning. Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens ram inför 2014 är Tkr, ramjustering inför budget 2014 medför en ökning av ramen med totalt Tkr. Besparing på Tkr sker genom att utbildningsförvaltningen ökar nyckeln för specialpedagoger med 0,0015 tjänst per elev och minskar nyckeln för extraresurslärare med 0,0025 tjänst per elev (437,7 Tkr). Det innebär en total ökning med 1,33 tjänst för specialpedagoger och en total minskning med 2,31 tjänst för extraresurslärare. Besparingen att justera personalbudgeten för fritidsgården Kronan ner till en nivå likt fritidsgårdarna 11:an i Löttorp och Blå Gården i Rälla (170,9 Tkr) genomfördes inte utan ska istället täckas av en billigare satsning för öppen förskola. Justeringen skulle inneburit att fritidsgården Kronans personalbudget minskades från 830,0 Tkr till 659,1 Tkr. Resterande del av besparingen beräknas ske av helårseffekterna från besparingarna 2013 (891,4 Tkr). Det sker även satsningar för totalt Tkr för utbildningsnämnden där 500 Tkr finansieras genom en energikvittning inom hela kommunen. Nämnden har inför 2014 en ökad kostnad för kulturskola med nya verksamheter för bild och drama (-190 Tkr). En annan ökad kostnad medför den nya verksamheten för öppenförskola (-648 Tkr). Det tillkommer även en ökad kostnad för att starta upp en sommarskola som ska höja skolelevernas betyg (-58,6 Tkr). Resterande belopp går till att starta upp en nattöppen förskola (-903,4 Tkr). Då satsningarna kostar mer än finansieringen ska förvaltningen ta resterande kostnader inom befintlig ram. 8

9 Utbildningsnämnden får även en utökad budgetram i samband med att IT-budgeten samt IT-kostnaden fördelas ut på kommunens olika förvaltningar ( Tkr). Förändringen i kostnaderna för den tekniska servicen innebär även att utbildningsförvaltningens budget för teknisk service minskar (1 255 Tkr). Detta ses också som en besparing för förvaltningen. Kommunstyrelsen Inför 2014 kommer kommunstyrelsen att se över bidragen, höja arrendeavgifter samt att generellt ha en restriktiv hållning till beställning av tjänster som rör gata, park och hamnar. Den totala ramen för 2014 är Tkr. Utfördelningen av IT minskar ramen ( Tkr) samt ökar ramen för teknisk service (807 Tkr). Kommunstyrelsen kommer genomföra besparingar under Resandet med bil kommer att minska då busskort införskaffats istället (150 Tkr). Kurser och konferenser kommer minska (150 Tkr). Genom försäljning av fastigheter som står tomma idag minskar driftskostnaderna för dessa (800 Tkr). Utfördelningen av IT-kostnader kommer att generera en besparing när förvaltningarna får budgeten istället (300 Tkr). Kommunövergripande sammarbete kommer generera en besparing (150 Tkr). Tanken är att samverka över exempelvis IT-system. Arrendehöjningarna kommer generera mer intäkter (700 Tkr). Transportavgifter för stora transporter som kräver tillstånd kommer att tas ut under Idag är det kostnadsfritt och vi räknar med en liten intäkt 2014 (25 Tkr). Genom mer kunskap om vad som går att återsöka gällande flyktingverksamheten kommer vi kunna få mer kostnadstäckning (200 Tkr). Slutligen kommer full effekt på nedläggningen av näringslivskontoret kunna ske under 2014 (1 000 Tkr). Kommunledningskontoret kommer också att bemanna upp med personal som hanterar bland annat juridiska frågor, näringslivsfrågor samt utredningsfrågor. Dessa tjänster är en stödfunktion för alla förvaltningar samt bolagen. Detta betyder att vi kan minska kostnader för konsulttjänster och juridiska tjänster till fördel för att tillhandahålla dessa kompetenser själva. Därför är tanken att dessa tjänster tas inom ram (1 000 Tkr). Ramen för kommunledningskontoret gällande vinterväghållning kommer också att utökas då den idag inte täcker mer än de fasta kostnaderna (1 000 Tkr). Utökningen bygger på ett snitt på de senaste tio åren med undantag för extremvärden. Badhusavtalet kommer också få en budgetutökning då kostnaderna stigit varje år utan medföljande budget (500 Tkr). Sammanlagda besparingar inför 2014 blir alltså Tkr medan satsningarna är Tkr. Nettobesparingen blir därmed 975 Tkr. Ramökningen för teknisk service är 807 Tkr vilket innebär att den totala nettobesparingen för kommunstyrelsen blir 168 Tkr. 9

10 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens ramjustering inför budget 2014 medför en ökning av ramen med 211 Tkr. Ramökningen består av utfördelade IT-kostnader som från och med 2014 ska ingå i förvaltningens ram. Totala ramen för 2014 blir därmed Tkr. Bostadsanpassning Ramen för bostadsanpassning är Tkr. Bostadsanpassningens ramjustering inför budget 2014 är oförändrad, det vill säga att ramen är densamma som budget Revision, överförmyndare och valnämnd Övriga nämnders ramjustering inför budget 2014 medför en ökning av ramen med totalt 313 Tkr. Överförmyndarverksamhetens ramökning är 13 Tkr som härstammar från utfördelningen av IT-kostnader. Under valåret tillkommer verksamheten allmänna val som får en ramökning med 300 Tkr. Totala ramen för övriga nämnder är Tkr. 10

11 Allmänna förutsättningar Svensk ekonomi tar bättre fart Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt säger SKL i sin senaste ekonomirapport. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. Glädjande är också att förhoppningarna om framtiden överlag har stärkts. SKL bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Arbetslösheten sjunker under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under 7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter ligga strax under 3 procent. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Tabell 3. Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring BNP* 2,9 1,3 0,8 2,7 3,6 3,8 2,8 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,2 0,5 1,6 1,9 0,9 Öppen arbetslöshet, nivå 7,8 8,0 8,1 7,7 7,1 6,6 6,5 Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 2,8 2,4 2,9 3,2 3,6 4,0 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,0 2,7 2,9 3,1 3,6 4,0 Konsumentpris, KPIX 1,1 1,1 0,6 1,0 1,4 1,7 1,7 Konsumentpris, KPI 3,0 0,9 0,1 1,3 2,4 2,8 2,8 Realt skatteunderlag** 2,4 2,0 1,7 1,0 2,3 2,5 1,7 *Kalenderkorrigerad utveckling. ** Korrigerat för regeländringar Åren växer skatteunderlaget med drygt 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är framförallt ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Åren 2015 och 2016 växer sysselsättningen med 1,5 till 2 procent. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I år och nästa år ökar timlönerna med knappt 3 procent för att sedan öka med 4,0 procent år 2017 ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,6 till 1,7 procent. 11

12 Bättre skatteunderlagstillväxt när sysselsättningen tar fart Det preliminära taxeringsutfall för inkomståret 2012 som Skatteverket publicerade i september indikerar en mindre ökning av skatteunderlaget år 2012 än utfallet blev i augusti. År 2012 växte skatteunderlaget marginellt mer än genomsnittet för perioden , som kan sägas omfatta en hel konjunkturcykel (diagram 1). I år väntas ökningstakten falla till följd av dålig fart på arbetsmarknaden, vilket innebär mindre tillskott från lönesumman. Nästa år räknar vi med att skatteunderlagstillväxten avtar ytterligare trots att antalet arbetade timmar väntas stiga ungefär som i år och lönehöjningarna bli större. Det förklaras av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner håller tillbaka pensionsinkomsterna. Därefter ger konjunkturåterhämtningen fart åt sysselsättning och lönehöjningar samtidigt som pensionsinkomsterna stiger snabbare. Det leder till att skatteunderlaget växer i ungefär samma takt som i slutet av förra konjunkturuppgången, Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter (SKL) Löne- och prisutveckling i budgeten Nämnder och styrelser får normalt i ramarna ingen kompensation för årliga prisökningar (som 2013 antas vara 1,0 procent). Det är en generell besparing och som motsvarar cirka 2 Mkr, det vill säga om nämnder och styrelser skulle få budget för prisökningen på varor och tjänster. Utrymme för löneökningar däremot, samlas i ett centralt anslag och delas ut till nämnder och styrelser när resultatet av årets löneförhandlingar är känt. Löneökningarna 2013 förhandlades till i genomsnitt cirka 2,8 procent och det budgeterade utrymmet 2014 ligger på samma nivå. Detta enligt SKL:s prognos vad gäller timlöneutvecklingen, som enligt nyckeltalen ligger på en ökning med 2,9 procent. 12

13 I planen för 2015 och 2016 har kommunen budgeterat med en löneökning om 3,7 procent år 2015 och 4 procent år 2016, vilket är en något högre uppskattning om man jämför med SKL:s prognos. Pensioner Kommunens pensionsförpliktelser uppgick år 2012 till 275 Mkr. Den stora ökningen från 2010 grundar sig i den sänkning av kalkylräntan som skedde under Den innebar att kommunen behövde öka sin skuld för att värdet i förbindelsen skulle kvarstå trots sänkt ränta. Tabell 4. Pensioner Pensioner Intjänade pensionsrätter Långfristig skuld Ansvarsförbindelse Summa Till ovanstående skulder kommer de årliga pensionsutbetalningarna som uppgår till cirka 10 Mkr. Pensionsutbetalningarna kommer under ett antal år att inneha ett stort utrymme såväl likviditetsmässig som kostnadsmässigt och konkurrera om det ekonomiska utrymmet med verksamheterna. År 2015 förväntas enligt beräkningar vara det tyngsta året rent kostnadsmässigt men att det därefter mildras. Skatter och bidrag Jämfört med den prognos SKL presenterade i augusti (cirkulär 13:40) är utvecklingen 2012 och 2014 nedreviderad medan utvecklingen 2013, 2015 och 2016 justerats upp (tabell 2). Som nämns ovan är skälet till nedrevideringen av 2012 att det preliminära taxeringsutfall som presenterats i september indikerar ett lägre utfall än tidigare uppgifter. Orsaken till att SKL nu förutser mindre ökning av skatteunderlaget år 2014 är att förslaget till höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år, som presenterades i Budgetpropositionen för 2014, beräknas minska skatteunderlaget med 0,4 procent. Övriga förändringar förklaras i huvudsak av att lönehöjningarna innevarande år nu ser ut att bli lite större än vi tidigare räknat med samt att budgetpropositionens förslag om ett femte jobbskatteavdrag väntas ha en positiv effekt på arbetade timmar. 13

14 Tabell 5. Olika skatteunderlagsprognoser, Procentuell förändring SKL, okt ,1 3,5 2,9 4,6 5,6 5,0 28,7 Reg, sep ,3 3,9 2,7 4,4 5,2 5,1 28,5 ESV, sep ,4 3,5 3,3 4,1 4,9 4,7 27,6 SKL, aug ,2 3,3 3,2 4,5 5,3 Vid regeringssammanträdet den 19 augusti fastställdes regeringens septemberprognos för 2013 och 2014 som uppräkningsfaktorer för utbetalning av preliminär skatt. Ekonomistyrningsverkets (ESV) septemberprognospublicerades före budgetpropositionen. Regeringens förslag om ytterligare höjning av grundavdraget för personer som fyllt 65 år från och med år 2014 har alltså inte kunnat beaktas i ESV:s prognos. Budgeteringen av skatt- och bidrag följer de förutsättningar SKL ger i cirkulär 13:53. Under prognosperioden minskar folkmängden marginellt i Borgholms kommun med 8 invånare, från till personer. Orsaken är att flyttnettot i genomsnitt förväntas vara 95 personer per år och det negativa födelseöverskottet som prognostiserats till -96 personer per år. Antalet barn som föds förväntas vara i genomsnitt 74 per år under progonsperioden medan antalet avlidna skattas till 170 personer. En effekt av den minskande befolkningen är att det kommunala utjämningssystemet, där pengar omfördelas från rikare kommuner till mindre välmående, har fått allt större betydelse. Kommunen är fortfarande mycket beroende av det nationella utjämningssystemet för finansiering av sin verksamhet. Utjämningen täcker cirka 30 procent av kommunens nettokostnader. Från och med 2014 införs förändringar i utjämningssystemet som gynnar landsbygdskommuner som Borgholm. Enligt SKLs prognosmodell ökar generella statsbidrag och utjämning med motsvarande 9,6 Mkr. prognos budget Utjämning Inkomstutjämningsbidrag/-avgift Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Strukturbidrag LSS-utjämning Fastighetsavgift Summa Tabell 6. Utjämning Som sammanställningen visar har det skett en förbättring av utjämningen. Nivåerna i utjämningen styrs av ett antal olika faktorer såsom statliga beslut, antalet invånare, det samhällsekonomiska läget, löneutvecklingen; men också av flera och komplicerade samband vid beräkningen av utjämningens olika delar. Det sistnämnda gäller framför allt för kostnadsutjämningen som går från minus 12 Mkr 2013 till minus 6 Mkr ett år senare. De definitiva uppgifterna för utjämningen kommer först i januari nästa år. Kostnadsutjämningen är ett relativt system, Borgholm och landets övriga kommuner har närmat sig varandra sett till befolkningens sammansättning. Det som skett visar 14

15 att en kommun som varit bidragsmottagare sedan systemet infördes (1993) kan över ett par år plötsligt bli betalare till systemet. Fastighetsavgiften är budgeterad med 35,7 Mkr 2013 enligt prognos i cirkulär 13:53 från SKL. Fastighetsavgiften består av två delar. En fast del per invånare som månadsvis betalas ut till kommunerna och en andra del som består av en prognos för fastighetstaxeringen. 15

16 Finansiella mål och god ekonomisk hushållning Kommunen bestämmer själv sina finansiella mål. Borgholms kommun har tre finansiella mål som ska bedömas över fem år. Det innebär att målen ska vara uppfyllda under en period av: två år bakåt (de två senaste redovisningsåren), innevarande år (det aktuella budgetåret) samt, två år framåt (de i budgetdokumentet två planeringsåren) Mål nr 1. Ekonomin skall utgöra begränsningar för verksamheten Att ekonomin är i balans det vill säga att kommunen visar ett plusresultat kan ses som att ekonomin har utgjort begränsningar för verksamheten. Utifrån detta resonemang klarar kommunen det första målet eftersom resultatet under femårsperioden (se diagram nedan) uppgår till totalt 54 Mkr. Diagram 2. Resultatutveckling under åren Mål nr 2. Investeringarna skall självfinansieras Diagrammet visar förhållandet mellan investeringsutrymme (avskrivningar plus resultat) samt investeringsnivå. Totalt under femårsperioden tillåter utrymmet investeringar på 161,5 Mkr men den totala redovisade och planerade investeringsvolymen är 120,6 Mkr. Målet är uppfyllt. 16

17 Diagram 3. Investeringsnivå jämförd med investeringsvolym Mål nr 3. Kostnaderna skall inte överstiga 99 procent av intäkterna från skatt och bidrag Diagrammet visar förhållandet mellan kostnader och skatter och bidrag under den givna femårsperioden. Sett över denna period ligger kommunens kostnader på 97,4 procent av intäkterna för skatter och bidrag. Kommunen har således klarat detta finansiella mål. Diagram 4. Förhållandet mellan nettokostnader och skatt- och bidragsintäkter God ekonomisk hushållning definieras i kommunallagen som att resultaträkningens intäkter skall överstiga dess kostnader, det så kallade balanskravet. SKL anser att god ekonomisk hushållning är att ha ett resultat som är minst 2 procent av skatt- och bidragsintäkter. Borgholms kommun klarar kommunallagens krav på balans i ekonomin under perioden. 17

18 Likviditet och finansiering Kommunens budget skall enligt de finansiella målen finansiera sig själv. Driftbudgeten i kommunen finansierar sig själv med ett positivt resultat. Investeringsbudgeten har under 2013 varit i rätt nivå för driftbudgetens resultat och avskrivningar, de så kallade tillgängliga medlen. Därmed har man under 2013 inte varit tvungen att öka sina långfristiga skulder. Kassaflöde Prognos Budget Budget Budget (mkr) Resultat 4,4 9,8 21,8 26,7 Avskrivningar 20,7 21,1 23,3 24,0 Tillgängliga medel 25,1 30,9 45,1 50,7 Investeringar -17,5-21,0-21,0-17,0 Nya lån Kassaflöde 7,6 9,9 24,1 33,7 Tabell 5. Kassaflöde En översiktlig bild av kommunens finansiering visar att investeringarna ligger på en nivå att de, enligt plan, självfinansieras. Viktigt är dock att alla verksamheter håller sin ram för att klara kommunens resultat, som är en viktig del i matrisen. Kommunens långfristiga lån är placerade till hälften med rörlig ränta som i genomsnitt uppgår till 2,09 procent. Resterande del av kommunens långfristiga skuld är placerade med en fast ränta om i genomsnitt 3,49 procent. Demografi och befolkningsutveckling Befolkningens sammansättning och förändring är själva grunden i kommunens ekonomi och verksamhet. Vid senaste årsskiftet hade kommunen invånare. Trenden är att de yngre blir färre och de äldre fler, en situation som Borgholm delar med allt fler kommuner i riket, men i synnerhet med våra jämförelsekommuner Simrishamn och Sotenäs. Under prognosperioden minskar folkmängden marginellt i Borgholms kommun med 8 invånare, från till personer. Orsaken är att flyttnettot i genomsnitt förväntas vara 95 personer per år och det negativa födelseöverskottet som prognostiserats till -96 personer per år. Antalet barn som föds förväntas vara i genomsnitt 74 per år under progonsperioden medan antalet avlidna skattas till 170 personer. En effekt av den minskande befolkningen är att det kommunala utjämningssystemet, där pengar omfördelas från rikare kommuner till mindre välmående, har fått allt större betydelse. 18

19 Folkmängd i Borgholms kommun efter åldersklass Ålder / År Totalt Tabell 6. Befolkningsprognos för åren fram till 2022 (källa Statisticon ). Investeringar Investeringsnivån för 2014 uppgår till 21 Mkr vilket utgör taket enligt principen att de årliga avskrivningarna indikerar vilken nivå kommunen klara utan att ta upp nya lån. Nivån förutsätter även att kommunens resultat är positivt. De totala investeringarna för planperioden uppskattas till ca 59 Mkr. För att kommunen ska betrakta ett objekt som investering ska värdet uppgå till minst kronor ( kr 2013) samt inneha en ekonomisk livslängd på över tre år. Ett framtida mål för kommunen bör vara att höja det minsta värdet till minst ett halvt basbelopp (ca 22 Tkr) för att anpassa det till gällande redovisningspraxis, vilket vi i det närmaste uppnår redan under (se investeringsplan sidan 22) 19

20 Resultatbudget Åren BUDGET ÅR RESULTATBUDGET (tkr) Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Verksamheternas nettokostnader Pensionskostnader mm Avskrivningar Nettokostnader Återställning negativt resultat Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT Tabell 6. Resultatbudgeten visar budget 2014 och en plan för 2015 och Posten pensionskostnader m.m. innehåller även det budgeterade löneutrymmet. Löneutrymmet ackumuleras och således innehåller år 2016 löneutrymmet för åren 2014 och De finansiella intäkterna består av intäktsräntor samt borgensavgiften från Borgholm Energi AB och posten ligger oförändrad över åren. Borgensavgiften grundar sig på beslutad borgen och nya beslut i kommunfullmäktige. Nya borgensåtaganden mot Borgholm Energi AB kan alltså förändra denna post. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är hämtade från SKLs cirkulär 13:53 och grundar sig på en befolkning om den 1 november 2013 enligt befolkningsprognos gjord av Statisticon. 20

21 Balansbudget Åren BALANSBUDGET (Mkr) TILLGÅNGAR Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Soliditet 23% 27% 31% Balansbudgeten är baserad på nu kända fakta vad gäller investeringsplan och upplåning. Investeringstakten har bromsats efter färdigställandet av Slottsskolan och konstgräsplanen. Den totala investeringsbudgeten 2014 uppgår till 21 Mkr vilket är i höjd med avskrivningsnivån. Soliditeten har sjunkit i ingången av 2014 då 2012 års resultat var negativt. Soliditeten stärks dock under 2015 och 2016 på grund av förväntade positiva resultat som återinvesteras i kommunen. 21

22 Investeringsplan Åren Plan Plan Investeringsbudget Kommunstyrelsen varav: Fastigheter Byxelkroks hamn Övriga hamnar Övrigt Arbetsmiljö och Brandskydd IT Utvecklingsprojekt GC vägar 250 Nämnder Socialnämnd Utbildningsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Bibliotek Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Summa investeringar Investeringsplan Tabell 7. Investeringsplan Investeringsplanen anger endast övre gräns för vad kommunen klarar av under planperioden. Ramen för investeringsbudgeten beräknas innefatta större renoveringsprojekt på Ekbacka, färdigställande av Byxelkroks hamn samt att renoveringen av Åkerbo skola och skolkök påbörjas. Nämndernas tilldelning föreslås till 1200 Tkr årligen under planperioden. Nämnderna förväntas komma in med äskande på de investeringar som bedöms nödvändiga och avser först och främst reinvesteringar. Den totala investeringen uppgår under planperioden till ca 59 Mkr. En specificerad investeringsplan kommer att tas fram i den fortsatta budgetprocessen inom ramen för kommunstyrelsen. 22

23 Att-satser 2014 Kommunfullmäktige beslutar därmed a t t anta Budget 2014 med plan för år 2015 och a t t anta investeringsram om 21 Mkr för år a t t a t t a t t a t t a t t a t t anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2013 till år ge kommunstyrelsen rätt att under år 2014 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år uppdra till ekonomiavdelningen att upprätta amorteringsplan under år uppdra till ekonomiavdelningen att ta fram ett förslag till investeringsplan över fem år. ge de ledamöter i kommunfullmäktige som så önskar, möjlighet att prenumerera på Dagens Samhälle på kommunens bekostnad. a t t godkänna revisionens förslag till budget för år

24 Verksamhetsmål 2014 På följande sidor presenteras de olika nämnderna/styrelsernas beslutade verksamhetsmål. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Direkt under fullmäktige har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för kommunens operativa verksamhet. För verksamheten är Lisbeth Lennartsson (C) ordförande och Christina Madeling förvaltningschef. Attraktiva, Kreativa Hållbara, Företagssamma Borgholm Vision och Målsättning Kommunstyrelsen vision är: Attraktiva, kreativa, hållbara, företagsamma Borgholm. Verksamhetsmål Medborgare & kund Skapa goda förutsättningar för alla att arbeta, leva och bo i kommunen. Skapa hög service och tillgänglighet för befintliga och nya företag. Skapa möjlighet för lokala företag att delta i kommunens utveckling. Skapa förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Verksamhet & process Skapa förutsättningar för kommunal verksamhet ska kunna drivas av företag eller som personalkooperativ. Öka samverkan med andra kommuner i syfte att förbättra verksamheterna. Skapa förutsättningar för miljö- och klimatarbete kopplat till långsiktig hållbar tillväxt och innovationer. Lärande & förnyelse Utveckla medborgarinflytande, demokrati och jämställdhet. 24

25 Öka barn och ungdomars inflytande och delaktighet samt stärka det förebyggande arbetet genom samverkan. Skapa förutsättningar för en väl fungerande flyktingmottagning. Skapa förutsättningar för en väl fungerande kommunal arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Skapa förutsättningar så att den föreningsdrivna och kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska ses som viktiga angelägenheter inom kommunens alla områden. Vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetare har stor betydelse. Ekonomi Skapa förutsättningar för verksamheterna att bedrivas med utgångspunkt i samma kostnad som jämförelsebara kommuner. Öka samverkan med andra kommuner i syfte att uppnå ökad kostnadseffektivitet. Socialnämnden Socialnämnden har ansvar för kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade, psykiatriverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, budget- och skuldrådgivning. För verksamheten är Eva Karlström (M) ordförande och Ewa Ekman förvaltningschef. Ett bra liv med eget ansvar och efter egna förutsättningar. Vision och Målsättning Socialnämndens vision är: Ett bra liv med eget ansvar och efter egna förutsättningar. Verksamhetsmål Medborgare & kund Skapa goda resultat och kvalitet inom stöd, vård och omsorg. Verksamhet & process Skapa en ökad andel externa utförare. Skapa en ökad miljömedvetenhet. Lärande och förnyelse Utveckla verksamheten för ökat kundfokus och ökad kvalitet. 25

26 Skapa ett större jämställdhetsperspektiv. Öka frisknärvaron i förvaltningen. Ekonomi Utveckla kostnadseffektivitet och fördelar resurser efter behov. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens barnomsorg (1-5 år), förskoleklass (6 år), skolbarnomsorg, grundskola (årskurs 1-9), särskola, musikskola, bibliotek samt fritidsgårdar. För verksamheten är Christina Ateva (C) ordförande och Lars Bylund förvaltningschef. Lär för att möta framtiden såväl globalt som lokalt Vision och Målsättning Utbildningsnämnden arbetar efter visionen Borgholms barn Lär för att möta framtiden såväl globalt som lokalt. Verksamhetsmål Medborgare & kund Få Borgholms kommuns barn att bli kunnigast i Kalmar län. Med biblioteket skapa en mötesplats mellan människor, tankar och kultur. Verksamhet & process Öka användandet av modern teknik i barnens lärande. Lärande & förnyelse Öka tryggheten för Borgholms barn i verksamheten. Ekonomi Skapa resursfördelningen inom verksamheterna som är anpassad till efterfrågan. 26

27 ger människor på Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom planläggning, byggnation, miljö-, natur- och hälsoskydd samt inom livsmedelskontroll. Öland möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt utifrån miljömål och gällande lagstiftning För verksamheten är Jan Erici (M) ordförande och Göran Borgö förvaltningschef. Vision och Målsättning Samhällsbyggnadsnämnden arbetar enligt visionen: Vi ska vara kända som en effektiv, tydlig och serviceinriktad förvaltning som ger människor på Öland möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt utifrån miljömål och gällande lagstiftning. Nämnden har även en verksamhetsidé som de arbetar utifrån: Vi ger förutsättningar så att företagare och enskilda kan göra långsiktigt hållbara framtidsinvesteringar i Borgholms kommun. Verksamhetsmål Medarbetare & kund Skapa högre tillgängliga, ge hög service och ett gott bemötande. Verksamhet & process Arbeta mot en hållbar tillväxt och strategisk samhällsbyggnad. Lärande & förnyelse Skapa effektiva processer i nära samarbete inom hela samhällsbyggnadssektorn, SBN, KS och BEAB. Ekonomi Klara av budgetmålen och sträva mot ökad självfinansiering 27

28 Taxor 2014 Kommunstyrelsens taxor Taxa för kopiering/utskrifter (Taxan gäller om inte annan överenskommelse har träffats.) Svart/vita kopior/utskrifter A4 2 kr/sida A3 4 kr/sida Färgkopior/utskrifter A4 2 kr/sida A3 4 kr/sida Om kommunanställd personal utför arbetet debiteras arbetstid med 120 kr per timma. Om fakturering av avgiften skall ske tillkommer faktureringsavgift med 35 kr. Fax 5 kr per sida inom Sverige 10 kr per sida utomlands 5 kr per mottaget fax Föreningsservice Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till självkostnadspris, (1 kr) inkl. moms per A4 kopia på kultur- och fritidsförvaltningen. Transporttillstånd (ny taxa) Ansökan inkommen senast 3 dagar innan Ansökan inkommen senast 1 dag innan 500 kr 1000 kr Taxa industrimark/tomträttsavgäld Industrimark Marknadsmässiga priser enligt värdering av mäklare i samråd med kommunen dock lägst I Borgholm. Köpingsvik och Rälla 60 kr/kvm I övriga områden 40 kr/kvm Tomträttsavgäld 10 kr/kvm Utöver tomtpriset/avgälden har köparen/tomträttshavaren att erlägga erforderliga anslutningsavgifter. För industriområden gäller att området är detaljplanelagt samt att vatten och avlopp, vägar och gatubelysning har byggts ut. Däremot görs ingen grovplanering eller andra arbeten på den direkta tomtmarken. Taxa Bostadsmark Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med utsedd mäklare göra en objektrelaterad bedömning av försäljningspriset för respektive tomtobjekt. 28

29 Borgholms slotts taxor Inträde Vuxna 70 kronor Ungdomar år 40 kronor Barn under 12 år gratis i vuxens sällskap Grupper (grupp består alltid av 15 personer eller fler) Grupp vuxna 50 kronor/person Grupp öländska skolbarn GRATIS i pedagogs sällskap Grupp skolbarn i pedagogs sällskap 25 kronor/person Kulturarvskort 50 procent på ordinarie entrépris för kortinnehavaren Årskortet kostar 150 kr. Visningar Barnvisning Vuxenvisning Kvälls/helgvisning 300 kronor + entré 400 kronor + entré 500 kronor + entré Gästabud Delegeras till verksamhetsansvarig Arrangemang Delegeras till verksamhetsansvarig Samarrangemang Delegeras till verksamhetsansvarig Socialnämndens taxor Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst. Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter till hälften på vardera maken. Detta gäller även om makarna bor åtskilda, tex. om en av makarna bor på särskilt boende. För sammanboende görs avgiftsberäkning på samma sätt som för gifta makar om inte särskilda skäl föreligger. Minimibelopp Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5023 kr och för makar/sammanboende kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Livsmedel, kläder, skor, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd och läkemedel. 29

30 Minimibeloppet kan höjas om den enskilde av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet skall vara regelbundet. Exempel på höjning av minimibeloppet kan vara fördyrade matkostnader, underhållskostnader för barn, samt kostnader för god man. Minimibeloppet kan sänkas i de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna minimibeloppet därför att kostnaden ingår i kostnaden för vård och omsorg, socialt stöd enligt SoL, Hälso- och sjukvårdslagen eller ingår i avgift/hyra i särskilt boende. Exempel på sänkning av minimibeloppet är hushållsel, kostnader för möbler och förbrukningsartiklar samt TV-avgift. Minimibeloppet i särskilt boende sänks med 600 kr då den enskilde inte har utgiftsposter för hushållsel, TV-avgift samt förbrukningsvaror. Bostadskostnad Med bostadskostnad avses kostnad för hyrd lägenhet eller kostnad för ägd bostad man stadigvarande bor i. För alla boendetyper tillämpas Försäkringskassans regler för bostadstillägg för pensionärer. För hus beräknas boendekostnaden efter Försäkringskassans schablon per m 2. Det finns två former av bostadstillägg som du kan söka hos Försäkringskassan: bostadstillägg till pensionärer (BTP) särskilt bostadstillägg till pensionärer (SBTP) Förbehållsbeloppet Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden. Förbehållsbeloppet skall räcka till för att bekosta normala levnadskostnader som ej inryms i kommunens åtagande. Kommunens förbehållsbelopp är knutet till prisbasbeloppet. Högkostnadsskydd Högkostnadsskyddet för 2014 är kr. Syftet med högkostnadsskyddet är att säkerhetsställa att den enskilde skyddas mot alltför höga avgifter. I högkostnadsskyddet/maxtaxan ingår följande poster: Hemtjänst, larm, besökskostnaden för dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård samt personlig omsorg under korttidsboende och i särskilt boende. Avgift för hemtjänst Avgiften för hemtjänst är 357 kr/timme. Den högsta möjliga avgiften begränsas av högkostnadsskyddet som beskrivs ovan. Hemtjänst debiteras månatligen. Endast vid en varaktig förändring (nytt biståndsbeslut) av omsorgsbehovet ändras avgiften efterföljande månad. Matdistribution I de fall brukaren får en matportion levererad via hemtjänsten, så avser det dagens huvudmål, vilket i sin tur motsvarar 40 % av livsmedelskostnaden. Portionspriset är 55 kr. All matdistribution är biståndsbedömd. 30

31 Trygghetslarm Installation av larmet kostar 700 kr, därefter debiteras 200 kr för varje påbörjad månad. Dagverksamhet (Klockargården) Dagverksamhet kostar (40) 45 kr/dag (ingår i högkostnadsskyddet) Mat under dagverksamheten kostar 55 kr/dag Korttidsboende enl SoL Personlig omsorg under korttidsboende kostar 80 kr/dag. (ingår i högkostnadsskyddet) Mat under korttidsboendet kostar 130 kr/dag. Avgift för särskilt boende Avgiften består av fyra komponenter. Dessa är: 1. Hyra Hyran varierar mellan de särskilda boendena beroende på storlek och standard för det aktuella boendet. Bostadsbidrag kan sökas. Högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen är kr för år Hemtjänst Avgiften fastställs utifrån den maximala taxa som tillämpas för debitering av kommunal hemhjälp (se hemtjänsttaxan). 3. Matavgift Mat i särskilt boende kostar 130 kr/dag. 4. Sänglinne Hyra för sänglinne och handdukar debiteras med 200 kr/månad såvida den boende ej har med eget sänglinne och handdukar och själv ombesörjer tvätten. Sjukhusvistelse Vid sjukhusvistelse görs avdrag som motsvarar kostnaden från sjukhuset. Vid placering hos annan utförare än kommunen debiteras en egenavgift för mat, hyra och omsorg, där avgiften för omsorg ingår i maxtaxan. Kommunal hemsjukvård Hembesök av sjuksköterska Beviljad hemsjukvård Utprovning av hjälpmedel Hemrehabilitering Hämtning av hjälpmedel Intyg för bostadsanpassning 100 kr/besök, ingår i maxtaxan 355 kr/mån, ingår i maxtaxan 200 kr, ingår i maxtaxan 355kr/mån, ingår i maxtaxan 400 kr 250 kr Taxor och avgifter gällande LSS Måltider i samband med korttidsvistelse (LSS 9.6) och Bostad med särskild service för barn och ungdom (elevhem) (LSS 9.9) Ålder 0-13 år Ålder 14 och uppåt Frukost 15 kr 15 kr 31

32 Lunch 35 kr 40 kr Middag 40 kr 45 kr Mellanmål 15 kr 15 kr Egenavgift i samband med korttidsvistelse i form av lägervistelse beräknas för olika arrangemang. För resor debiteras: Resa ensam Resa samåkning 1,80 kr/km 0,90 kr/km Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS 9.7) Avgift utgår för: Middag 40 kr Mellanmål 15 kr För resor debiteras: Resa ensam 1,80 kr/km Resa samåkning 0,90 kr/km Bostad med särskild service för vuxna (gruppbostad) (LSS 9.10) Avgifter vid fritids- och stödresor: Resa ensam 1,80 kr/km Resa samåkning 0,90 kr/km Egenavgift (mat, fritidsresor, hyra) vid placering hos annan utförare (individuell beräkning) Daglig verksamhet (dagcenter) (LSS 9.10)) Insatsen daglig verksamhet är kostnadsfri. Avgift för lunch är 55 kr. Boendestöd enligt SoL 4 kap 1 (socialpsykiatriska teamet) Avgifter vid fritids- och stödresor: Resa ensam 1,80 kr/km Resa samåkning 0,90 kr/km Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar För barn och ungdomar under 18 år som bor i familjehem enligt 9 8 p LSS, beräknas ersättningen till kommunen utifrån föräldrarnas ersättningsskyldighet. Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med per månad får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar högsta understödsbeloppet. Föräldrars ersättning till kommunen ska, enligt 6 kap. 2 socialtjänstförordningen, beräknas på samma sätt som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem, enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Ungdomar som fyllt 18 år samt vuxna När den unge fyllt 18 år upphör föräldrarnas ersättningsskyldighet till kommunen. Föräldrarna har istället en direkt underhållsskyldighet enligt föräldrabalken gentemot den unge, för dennes omkostnader om han eller hon fortfarande går i skola. 32

33 Utbildningsnämndens taxor Barnomsorg 1-5 Maxbelopp/mån Barn 1 3 % av inkomsten kr Barn 2 2 % av inkomsten 840 kr Barn 3 1 % av inkomsten 420 kr Barn 4 Ingen avgift Skolbarnomsorg 6-12 Maxbelopp/mån Barn 1 2 % av inkomsten 840 kr Barn 2 1 % av inkomsten 420 kr Barn 3 1 % av inkomsten 420 kr Barn 4 Ingen avgift Musikskoleavgifter Gruppspel 400 kr/termin Enskild undervisning Syskonrabatt gäller. Barn 1 Barn 2 Barn 3 eller fler 650 kr/termin 400 kr/termin 200 kr/termin och barn Hyror Lektionssalar Hemkunskapslokaler Träslöjdssalar Textilslöjdssalar 135 kr dag/kväll 220 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll Skolrestaurangen i Borgholm: - en sal och kök 385 kr dag/kväll - två salar och kök 600 kr dag/kväll Skolmatsalen i Löttorp (matsal och kök) Övriga matsalar 385 kr dag/kväll 165 kr dag/kväll 33

34 Samhällsbyggnadsnämndens taxor Plan och bygglovstaxa, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, offentlig kontroll av livsmedel, kontroll över detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt serveringstillstånd enligt alkohollagen 1. Plan- och bygglovstaxa 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Denna taxa gäller för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller bestämmelser meddelade med stöd av denna lag eller med anledning av EU:s förordningar inom Plan- och bygglagens tillämpningsområde eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 12 kap. 8 plan- och bygglagen (2010:900) ger möjligheter för samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs. Samhällsbyggnadsnämnden får även enligt 9 ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 3 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM TAXA Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 10 kap. kommunallagen. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollsjusteringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Beslut om taxa behöver inte vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med 1 juli

35 4 AVGIFTSBESLUT I ENSKILDA ÄRENDEN Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på samhällsbyggnadsnämnden. Beslut om avgift kan fattas av tjänstemän endast efter delegation. 5 MERVÄRDESSKATT Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa. 6 AVGIFTSBESTÄMNING Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ansökan eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Finner samhällsbyggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta om detta eller tjänsteman med delegation för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidersättning. Vid tidersättning kan också ersättning för resa utgå. 7 BETALNING Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift 8 ÖVERKLAGANDE AV AVGIFTSBESLUT I ENSKILDA FALL Varje beslut om debitering förses med en information om hur man överklagar. Miljö-och byggnadsnämndens beslut om avgift kan enskilda fall överklagas enligt 13 kap 3 plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet. 9 BERÄKNING AV TAXA Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mpbb) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Vid tidersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme. 10 AVRÄKNING För startbesked gäller om sökanden så begär att samhällsbyggnadsnämnden ska återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förut- 35

36 sättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid. Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas. Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas. Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske. Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs. preskription sker efter tio år. 11 ANTAGANDE AV TAXA Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer. Dock får samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår justera PBB i taxan. Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter HF Handläggningsfaktor KOM Faktor för kommunicering KF Kartfaktor mpbb "Milliprisbasbelopp", en tusendels prisbasbelopp N Justeringsfaktor 1.0 MF Mätningsfaktor N Justeringsfaktor NKF Nybyggnadskartefaktor OF Objektfaktor PLF Planavgiftsfaktor UF Utstakningsfaktor Grundprincip för beräkning av avgift: Faktorer * mpbb * N. Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Planavgift beräknas efter BTA + OPA. Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. Kartavgift beräknas efter markarean. Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas. 36

37 Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) x N Tabell 1 Objektsfaktorer Area (m2) - BTA + OPA OF Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader - Bruttoarea Mycket enkla byggnader < 49 m2* 2 Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Här följer de olika tabeller och förklaringar som utgör taxan. * I separat ärende, t ex carport, taktäckta uteplatser, skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande. I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1. Tabell 2 Tidersättning Lönenivå Timpris

38 Avgift för kommunikation Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra Kommentar KOM Sakägare Sakägare Sakägare Kungörelse + faktisk annonskostnad 80 Kungörelse av beslut i Post- och + faktisk annonskostnad 5 Inrikestidning Denna taxa används när kommunicering krävs. Avgift = KOM * mpbb * N Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 Administration inkl arkivering 7 Planprövning Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot 3 givet förhandsbesked Byggnaden Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet Planprövning- liten avvikelse 5 Lämplighetsprövning/Lokaliseringsprövning Utanför detaljplan Tomten Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Mått-granskning Besiktning (platsbesök) Avgift för bygglov = mpbb * N Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2 Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig 7 Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av kon- 10 trollplan Startbesked och fastställande av kontrollplan 5 Startbesked (gälleräven påbörjande av rivning) 3 Arbetsplatsbesök 5 Extra arbetsplatsbesök/per styck 5 Slutsamråd inkl slutbesked 6 Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked 3 Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 * OF * mpbb * N OF enligt tabell 1 alt 2. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Ändring i lov 30 mpbb) Andrad användning 70 % av bygglovavgiften (berörd del) 38

39 Tidsbegränsat bygglov, säsong Tidsbegränsat bygglov, förlängning Förnyelse av lov = ny prövning 50 % av bygglovavgiften 50 % av bygglovavgiften 80 % av bygglovavgiften Tabell 7 Avgift för besked Förhandsbesked (utanför plan) Planbesked (enkel åtgärd) Planbesked (medelstor åtgärd) Planbesked (stor åtgärd) Villkorsbesked Planfaktor (PF) vid bygglov Avgift 100 mpbb (*N)/tomt 200 mpbb (*N) 300 mpbb (*N) 400 mpbb (*N) Tidersättning (min lh) Tabell 8 Planavgift PF Nybyggnad PF Tillbyggnad PF Ändring av annan anläggning än byggnad Områdesbestämmelser Detaljplan (PBL) inkl program Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan Planavgift=mPBB * OF * PF * N Planavgift för enbostadshus Avgift = mpbb x PF x N Enbostadshus (oberoende av area) Objekt PF Nybyggnad PF Tillbyggnad/Ändring Tabell 8 PF Områdesbestämmelser 25 Detaljplan (PBL) 50 Planavgift=mPBB * OF *0,5 PF * N OF enligt tabell 1 Bruttoarea (BTA) > m 2 ges OF =130 Bruttoarea (BTA) <300 m 2 ges OF = 8 Kommentar Planavgiften kan endast tas ut för ärenden som berör PBL-planer (planer som antagits enligt plan- och bygglagen). Planavgift för detaljplan och områdesbestämmelser används endast i de fall planavtal ej tecknats. Tabell 9 Godkännande av sakkunnig, kontrollansvarig Åtgärd HF Godkännande 25 Avgift = HF * mpbb * N Avgift tas ut enligt övergångsbestämmelser 39

40 Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar Tidersättning Medgivande eller förbud att använda Antal timmar (minst 1 tim) hiss Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen. Tabell 11 Nybyggnad - Bygglovavgift Gäller för "standardärende" inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering. Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som samhällsbyggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF. Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader). Bygglovavgift = mpbb x OF x (HF1 + HF2) 1 x N Area (m 2 ) - BTA + OPA OF HF1 HF2 Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader Mycket enkla byggnader < 49 m 2 * Bygglov inklusive startbesked 40

41 Tabell 11 Bygglovavgift Nybyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 Bostadshus/fritidshus Fritidshus m Gäststuga med bostadsfunktioner <40 m Vindsinredning < 199 m Stor, enkel byggnad, oisolerad - lagerhall > 600 m 2 30 % av bygglovavgift Komplementbyggnader Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende) Komplementbyggnad, garage, carport, förråd (eget ärende) Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus <50 m >50 m Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Bygglovavgift = mpbb * OF * (HF1 + HF2) 1 * N Tabell 12 Tillbyggnad Huvudbyggnad Yta BTA OF HF1 HF2 Tillkommande yta BTA < 15 m Tillkommande yta BTA m Tillkommande yta BTA m Tillkommande yta BTA m Tillkommande yta BTA m Tillkommande yta BTA m Ytterligare intervall se tabell 1 Komplementbyggnader Typ: garage, carport, förråd Oavsett storlek Tillbyggnad fritidshus < 50 m Tillbyggnad växthus, lusthus > 15 m m.m. oisolerat Burspråk Takkupa Bygglovavgift = mpbb * OF * (HF1 + HF2) 1 * N Bygglov inklusive startbesked 41

42 Tabell 13 Enkla byggnader Typ Yta BTA OF HF1 HF2 Kolonistuga < 40 m Nätstation/pumpstation Oavsett storlek Växthus, lusthus och likn. oisolerat > 15 m men < 50 m2 Rullstolsgarage förråd m.m. Oavsett storlek Kiosk, manskapsbod m.m. Oavsett storlek Sommarveranda, restaurang Oavsett storlek Bygglovavgift = mpbb * OF * (HF1 + HF2) 1 * N För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2. Tabell 14 Yta BTA HF1 Balkong 1-5 st 65 Balkong >5 st 130 Inglasning av balkong 1-5 st 65 Inglasning av balkong >5 st 130 Inglasning av uteplats/ uterum oavsett storlek 65 Skärmtak < 30 m 2 50 Skärmtak > 31 m Avgift = mpbb * HF1 * N Övrigt OF HF1 HF2 Fasadändrinq, mindre Fasadändrinq, större Bostadshiss - handikapp enbostadshus Hiss/ramp* Mur och eller plank vid enbostadshus 4 10 Mur och/eller plank - bullerplank/stabilitet -oavsett material Solfångare - ej på en- och tvåbostadshus Frivilligt bygglov Avgift = mpbb*of*(hfl+hf2)' Bygglov inklusive startbesked Endast HF2 vid mvändig installation Normalt bygglov 42

43 Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) HF2 Eldstad/rökkanal 25 Grundförstärkning enbostadshus 90 Grundförstärkning 200 Ventilationsanläggning enbostadshus 50 Ventilationsanläggning övriga 140 Ändring av bärande konstruktion/brandskydd, mindre 30 Ändring av bärande konstruktion/brandskydd, större 140 Stambyte 90 Sopsug 90 Fettavskiljare 30 Rivning utanför planlagt område 25 Avgift = mpbb*hf2 Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked Rivning HF < 250 m 2 BTA m 2 BTA 200 >1000 m 2 BTA 400 Avgift = HF * mpbb *N Tabell 17 Bygglov för skyltar Åtgärd HF om liten påverkan på stadseller landskapsbilden HF om stor påverkan på stadseller landskapsbilden Skyltpelare, ljusramp, < 10 m vepa Skylt, skyltpelare, > 10 m ljusramp Skylt, mindre Skylt Utöver den första i samma ansökan Avgift = HF * mpbb*n. Tabell 18 Marklov inklusive startbesked Marklov såväl schakt som fyllning Tidersättning Antal timmar (minst 25 mpbb) 43

44 Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk Radio- och telemast eller torn + en teknikbod Radio- och telemast eller torn + en teknikbod Beskrivning HF 1 HF 2 Tidersättning 1 torn 250 Antal timmar (minst 1) fler än Antal timmar (minst 1) Vindkraftverk 1 verk 550 Antal timmar (minst 1) Vindkraftverk 2-4 verk Antal timmar (minst 1) Vindkraft 5-6 verk Antal timmar (minst 1) Avgift = ( HF1+ HF2) * mpbb * N Tabell 20 Bygglov för anläggningar Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 Anläggningens yta < m Tillägg görs för byggnad enl. ovan m > m Parkeringsplats Upplag/materialgård Tunnel/bergrum Antal timmar (minst 1) Antal timmar (minst 1) Antal timmar (minst 1) Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana 44

45 Objekt Beskrivning OF HF1 HF2 Brygga, såväl ponton som fast anlagd för fler än 10/12 båtar, (annars ej bygglov) Småbåtshamn/Marina för fler än 10/12 båtar, < m Småbåtshamn/Marina för fler än 10/12 båtar, > m Utökning med brygga per brygga Avgift = mpbb * HF1 + HF2 * OF * N Tabell 21 Brandfarliga och explosiva varor m.m. Avgift tas ut enligt 27 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även platsbesök. Avgift = HFx mpbb x N Anläggning som förvarar kemisk produkt Beskrivning HF Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner Anläggning för förvaring och försäljning ur cisterner 1 st st 240 Restaurang med gasol 150 Skola ej laboratorie/industri 150 Bensinstationer Bensinstation automat 240 Bensinstation m butik 300 Nytt tillstånd enl. 20 FBE innehavsskifte brandfarlig vara 20 Nytt tillstånd enl. 20 FBE Förvaring; Explosiva varor samt godkännande av föreståndare Mindre komplettering till gällande tillstånd vid innehavsskifte; explosiv 40 vara inkl. godkännande av föreståndare Mindre lackeringsanläggning 150 Avslag utan utredning 20 45

46 Avslag med utredning 150 Administrativa åtgärder 20 Tidersättning Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t.ex. cisterner ovan mark > 5 i oljehamn och likvärdig, laboratorier samt transporter i rörledning, förhandsbesked och andra åtgärder. Tabell 22 Övriga ärenden Arendetyp Beskrivning HF Anstånd ingen avgift Avslag bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked Full avgift HF1 alt tidsersättning Avvisa 20 Återkallad ansökan Tidersättning enl (avskrivet ärende) tabell 2 Avgift = mpbb * HF * N Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta NKF eller tidersättninbyggnads- Enkel nykarta Kartan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, planinformation och ev. anslutningspunkter. Höjder ingår inte i enkel nybyggnadskarta. Enbostadshus/enstaka byggnad Oavsett tomtyta Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övri- ga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med m m m m Tomtyta större än m 2 Skälighetsbedömning /nedlagd tid Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar Tidersättning Tidersättning utanför primärkarteområdet Granskning av nybyggnadskarta Komplettering av nybyggnadskarta Förhandskopia alt, preliminär nybyggnadskarta Tidersättning Tidersättning Alla övriga åtgärder Tidersättning Tidersättning Nybyggnadskarta krävs om samhällsbyggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Avgift = mpbb * NKF * N 46

47 Utstakning Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Utstakning kan utföras av samhällsbyggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning utförs av annan än samhällsbyggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. Grovutstakning enligt "Prislista". Tabell 24 Avgift för utstakning Nybyggnad - tillbyggnad (8 punkter) Huvudbyggnad - (8 punkter) Utstakningsfaktor UF m m m m m Större än 3000 m Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 10 Objekt större än m 2. Avgiften ska beräknas Tidersättning för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut. Mindre tillbyggnader <24 m 2 70 Utstakning av detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar Tidersättning Komplementbyggnad Utstakningsfaktor UF <80 m 2 70 >80 m Övriga byggnader 160 Tillägg per punkt utöver 8 kan göras 5 Övrig utstakning Utstakningsfaktor UF Plank eller mur 50 Detaljpunkter och mätningslinjer Tidersättning (minst 1 h) Avgift = mpbb * UF * N Lägeskontroll Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m 2. Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m 2 Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig. 47

48 Tabell 25 Lägeskontroll Huvudbyggnad nybyggnad (8 punkter) Mätningsfaktor (MF) m m m m m Tillägg per punkt utöver 8 2 Komplementbyggnad - nybyggnad garage/ Mätningsfaktor (MF) uthus till en- och tvåbostadshus (8 punkter) m 2 40 Tillägg per punkt utöver 8 1 Tillbyggnader - nybyggnad(8 punkter) Mätningsfaktor (MF) m m 2 80 Tillägg per punkt utöver 8 1 Avgift = mpbb * MF * N (Moms 25 % tillkommer) Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 48

49 Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information Primärkarta Innehåll Informations- KF i kartan andel i % Gränser och Fastighetsbeteckning 30 8 Byggnader och övriga topografiska objekt 30 8 Vägar, järnvägar, adresser 20 5 Höjdinformation 20 5 All information Enklare underlag för nybyggnad i samband 13 med ansökan om bygglov Avgift per HA - mpbb * KF * N För varje hektar utöver 3 hektar är avgiften 100 kr/hektar. Gäller även delinformation (Moms 25 % tillkommer) Övriga digitala kartprodukter KF Översiktlig karta 2 Stadskarta kr 3d stadsmodell, digital KF Byggnader med takkonstruktion 7,5 Byggnadskuber 5 Terrängmodell, ytor 6,25 Höjdgitter 5 Digitalt ortofoto KF Upplösning (m/pixel) 0,1 0,1 0,2 0,05 0,5 0,0125 Karta/ortofoto/flygbild på papper KF Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm 2 ) Över Snedbild/fotografi KF Kommersiellt bruk (digital bild) 25 Privat bruk (digital bild) 6 Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 Digital adressinformation KF Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 Avgift = mpbb * KF * N (Moms 25 % tillkommer) Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt Objekt MF Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt 10 (minimum 3 punkter per beställning) Avgift = mpbb * MF * N (Moms 25 % tillkommer) 49

50 Tabell 28 Utskrift Utskrift på papper ÄF Area m 2 Text och linjer 8 Täckande utskrift (ytor, raster) 16 Avgift per m 2 = mpbb * ÄF * N (Moms 25 % tillkommer) Tabell 29 Värdeintyg HF Värdeintyg för obebyggd tomt 25 Övriga värdeintyg Tidersättning Avgift = mpbb*hf. (Moms 25 % tillkommer) 50

51 2. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (bilagor hämtas på kommunens hemsida taxor och avgifter ) Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommuns (nämnden) kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, annan miljölagstiftning som strålskyddslagen m.fl. eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 miljöbalken för rättegångskostnader. 2 Avgift enligt denna taxa ska betalas för 1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag. 2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnden enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 4 Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av nämnden. 5 Enligt 27 kap. 3 miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. Timtaxa 6 Vid tillämpningen av denna taxa är gällande timtaxa det av kommunfullmäktige fastställda beloppet med uppräkning enligt konsumentprisindex. Timtaxa är 710 kronor per hel timme handläggningstid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 7 I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, på- 51

52 skafton, pingstafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 8 Nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Avgifter för prövning 9 Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1. Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 10 Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för nämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 11 Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. 12 Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Timavgift debiteras för faktisk nedlagd tid för handläggning av ansökan som återtas innan beslut i ärendet. 13 I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av nämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. 14 Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. Avgifter med anledning av anmälan 15 Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 16 Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. 52

53 17 Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. Avgift för tillsyn i övrigt 18 För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som nämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2-3 samt en riskklassificering och resursbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 4. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 4. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan. Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan. Vid bestämmandet av avgiften för sådan extra tillsyn tillämpas resursbedömningen i enlighet med taxebilaga Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1. Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut. 20 För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Om en anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 21 Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 22 Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. Nedsättning av avgift 23 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Om årsavgift efterskänkes får istället timavgift utgå för utförd tillsyn, dock får tim-avgiften under en treårsperiod aldrig överstiga motsvarande årsavgift enligt bilagan. 53

54 Avgiftens erläggande m.m. 24 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Verkställighetsfrågor m.m. 25 Av 1 kap. 2 och 9 kap. 4 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att nämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 26 Av 1 kap. 2 och 9 kap. 5 förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att nämnden får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 27 Enligt 19 kap. 1 miljöbalken överklagas nämndens beslut om avgift hos länsstyrelsen. Denna taxa träder i kraft den 1 januari I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. Bilaga 1. Avgifter för prövning och tillsyn, anmälan m.m. 2. Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet 3. Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 4. Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid Återfinns på miljö- och byggnadsförvaltningen 3. Offentlig kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Borgholms kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för 1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt EG förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, 2. registrering av anläggning, 3. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av överklagande av beslut av enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. 4 Samhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv se- 54

55 naste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Beslut om att fastställa avgift enligt 6 andra stycket, 14 andra stycket och 18 tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av samhällsbyggnadsnämnden. Timavgift 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 820 kr per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Avgift för prövning 7 Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årlig kontrollavgift för anläggningen enligt 11 med tillämpning av den kontrolltid som beräknas utifrån Livsmedelsverkets vägledning; riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 8 För godkännande av en anläggning som avses i 7, med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7. Denna nedsättning av godkännandeavgiften gäller dock inte om det senaste godkännandet varit tidsbegränsat eller upphört innan godkännandeprövningen startar. 9 Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås. Avgiftens storlek ska vid dessa tillfällen grunda sig på faktiskt nedlagd tid. Avgift för registrering 10 Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid. Årlig kontrollavgift 11 För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid samhällsbyggnadsnämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen. För att göra riskbedömningen och beräkna kontrolltiden tillämpas Livsmedelsverkets vägledning; riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. 55

56 12 Om en tillämpning av 11 skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 13 Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. 14 Av 9 förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Den som enligt 13 i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 15 Av 4 förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll. Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 16 För samhällsbyggnadsnämndens bemanning vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 4 livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen. Avgiften ska betalas kvartalsvis. Avgift för extra offentlig kontroll 17 Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 18 Av 12 förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade. Nedsättning av avgift m.m. 19 Av 10 förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 i denna taxa. Om det 56

57 finns särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid styckningsanläggningar. Avgiftens erläggande m.m. 20 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borgholms kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. Verkställighetsfrågor m.m. 21 Av 33 livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 22 Av 31 livsmedelslagen framgår att samhällsbyggnadsnämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 1. Denna taxa träder i kraft den och ersätter tidigare taxa tagen Kontroll över detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel Inledande bestämmelser 1 Avgift enligt denna taxa erlägges för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Avgiftsskyldig 2 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Avgift för kontroll 3 Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 710 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktisk nedlagd kontrolltid i varje ärende. Med faktiskt nedlagd kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med andra myndigheter, kontrollbesök och kontroller i övrigt samt sammanställande av kontrollrapporter. Indexhöjning 4 Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Ikraftträdande 5 Denna taxa träder ikraft den 1 oktober

58 5. Avgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen Alkoholtillsyn Ansökningsavgifter. Nyansökning, ägarbyte Ändring i serveringstillstånd Ansökan om permanent serveringstillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang Ansökan om särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället Ansökan om serveringstillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme Ansökan om förändrad driftsform i befintligt bolag där samma personer förekommer. Tillsynsavgifter Folköl (och ev. tobak) Tobak (de som ej har folköl) 7100 kr 2000 kr 7100 kr 4750 kr (ink tillsynsavg) 650 kr 4750 kr 7100 kr 4750 kr 2000 kr 1500 kr 1000 kr Tillsynsavgifter för serveringstillstånd Fast avgift 1000 kr Rörlig avgift vid en årsomsättning av alkoholen i kronor kr kr kr kr kr kr Trafikservering (båt) fast avgift Övriga avgifter Avläggande av kunskapsprov avseende alkohollagen Kunskapsprov avseende slutet sällskap 1000 kr 2000 kr 1000 kr 58

59 Fritidsverksamhetens taxor Förändringar år 2013 Konstgräsplan (kr/h): Hela planen Förening Barn & ungdom Förening senior Förening utanför kommunen Halva planen (måste delas med annat lag) Förening barn & ungdom Förening senior 60 kr 300 kr 600 kr 30 kr 150 kr Lokalhyresbidrag med 50 % till föreningar med ungdomsverksamhet (7-20 år) Sporthallar, (Borgholm, Löttorp, Rälla) Hela hallen per timme - förening i kommunen Hela hallen per timme - enskild, förening från annan kommun Halva hallen per timme - förening, enskild Speciella arrangemang Endast omklädningsrum per gång Daglägerverksamhet i sporthallar, (Löttorp o Rälla) Övriga gymnastikhallar Per timme Endast omklädningsrum per gång Borgholms Tennishall Tennisbana per timme - förening i kommunen Tennisbana per timme - enskild, förening från annan kommun Squash och bordtennis per timme Gym - per person och tillfälle Speciella arrangemang - per dag Utomhusbanor, Tennis Tennisbana per timme - förening i kommunen Tennisbana per timme - enskild, förening från annan kommun Kallbadhuset Årskort per person Nyckeldeposition Dagbiljett Vuxna Barn upp till 15 år Bastu - per person (tre timmarspass) (Dock minst 60 kr) 95 kr 125 kr 70 kr 750 kr 70 kr 750 kr/dag 60 kr 50 kr 80 kr 120 kr 50 kr 40 kr kr 80 kr 120 kr 500 kr 125 kr 25 kr 10 kr 30 kr 59

60 Åkerbobadet (Sep-maj) Vuxna Barn, pensionärer Rabattkort 10 bad vuxen Rabattkort 10 bad barn, pensionärer (Juni-aug) Vuxna Barn, pensionärer Rabattkort 10 bad vuxen Rabattkort 10 bad barn, pensionärer Bassängen per timme (Endast för föreningar med ansvarig ledare) Samlingslokaler Förening inom kommunen ej entrébelagd tillställning Stora salen Lilla salen Köket Hela lokalen Övriga Stora salen Lilla salen Köket Hela lokalen 30 kr 25 kr 250 kr 200 kr 35 kr 25 kr 300 kr 200 kr 200 kr 150 kr 100 kr 75 kr 275 kr 600 kr 425 kr 325 kr kr Biblioteksverksamhetens taxor Påminnelseavgift för försenade böcker 30 kr (Påminnelse tas ej ut av barn och ungdomar mellan 6 och 18 år) Ersättning för förstörda/förkomna medier Schablonbelopp (gäller ej helt nya media, rariteter eller multimedia - vilka ersätts med annat belopp). Hyrfilm och musik på DVD, TV-spel och CD-romspel ersätts med inköpspris. Vuxenböcker Barnböcker Tidskrifter CD-skiva Hyrfilm DVD per 7 dagar Kopiering/utskrifter A4 A3 250 kr 150 kr 50 kr 160 kr 20 kr 2 kr/st 4 kr/st 60

61 Faxning 5 kr per sida inom Sverige 10 kr per sida utomlands 5 kr per mottaget fax Föreningsservice Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till självkostnadspris, (1 kr) inkl. moms per A4 kopia på kultur och fritidsförvaltningen. Bildarkivet Prislista - Privat bruk 130x180 mm (A5) 210x297 mm (A4) 297x420 mm (A3) 30 kr/st 60 kr/st 120 kr/st Publicering och offentlig visning För publicering eller mångfaldigande av bilder, så som exempelvis illustration i bok, vykort eller visning i offentliga lokaler, lämnas offert. I dessa fall ska det tydligt framgå att bilden är från Borgholms kommuns bildarkiv, samt aktuell fotograf. Taxorna gäller Kultur- och fritidsnämndens befintliga verksamheter. 61

62 Borgholm Energi AB:s taxor Förändringar år 2014 VA brukningsavgifter +1,0 % VA anläggningsavgifter +20,0 % Avfall +5 % Sammanställning av förändringar i avfallstaxa 2014 Resultatet för renhållningsverksamheten år 2013 beräknas ge ett resultat på kr. Av detta skall kr avsättas till sluttäckning av kommunens deponier. Övergripande föreslås renhållningsavgifterna för 2014 höjas. Detta för att täcka de faktiska kostaderna för avfallshanteringen och balansera mot indexjusteringar. De ökade intäkterna skall även finansiera resurser för att på ett offensivt sätt säkerställa att vi bättre kan följa våra renhållningsföreskrifter för avfallshämtningen, detta genom projektet Ej farbara vägar i Borgholms kommun. Med en generell höjning av renhållningsintäkterna med 5 % förväntas resultatet för år 2014 bli kr. Av resultatet beräknas, liksom föregående och innevarande år, kr avsättas till sluttäckning av kommunens deponier. Förslag: Följande ändringar föreslås i 2014 års taxa: Hämtningsavgiften (som tillsammans med grundavgiften utgör årsavgift) för sophämtning i kärl höjs med 5 % för abonnemang med 26 tömningar/år, samt med 3 %, för abonnemang med 13 tömningar/år. Hämtningsavgiften för avfall i container höjs med 5 %. Rörliga avgiften för avfall höjs genomgående med 5 % är det första året som vi har haft avgift för komprimatortömning. Taxan har utvärderats och förslaget är att justera ner priset för tömning, p.g.a. att priset inte motsvarar vår genomsnittliga kostnad för tjänsten. Priset för tömning sänks från kr till 2000 kr, viktavgiften lämnas oförändrad. Priset för Moloktömning höjs för att tjänsten ska bära sina kostnader. Utsättning och hemtagning av container. Priset höjs för att bära kostnaden för tjänsten (s 2). Tjänsten extra tömning avfallsbehållare höjs för att tjänsten bättre ska bära sina kostnader, samt likriktas dvs. samma kostnad för alla kärlstorlekar. Tjänsten byte av trasig behållare höjs för att tjänsten ska bära sina kostnader. Ordinarie (schemalagd) tömning av slamavskiljningsanläggning höjs med 5 %. Priset för tömning av fettavskiljare höjs med 5 % för att tjänsten ska bära sina kostnader. 62

63 Priset för budad tömning av slamavskiljare eller tank inom 3 arbetsdagar höjs med 5 %, för att tjänsten i högre grad ska bära sina kostnader. Priset för bomkörning höjs från 244 kr till 300 kr. Priset för extra m 3 från slam- och fettavskiljare höjs för att tjänsten ska bära sina kostnader. Avgiften för latrin höjs med 20 % enligt avfallsplanen. Ovan föreslagna förändringar av taxan innebär följande för beskrivna typ-kunder. För en kund med 26 tömningar, ett 190 liters kärl och 400 kg sopor/år blir den årliga avgiften 103 kr dyrare (5 %) För en kund med 26 tömningar, ett 660 liters kärl och 800 kg sopor/år blir den årliga avgiften 175 kr dyrare (5 %) För en kund med 26 tömningar, 3kbm container och 5000 kg sopor/år blir den årliga avgiften 797 kr dyrare (3,3 %) För en kund med 26 tömningar, 6kbm container och 7000 kg sopor/år blir den årliga avgiften 962 kr dyrare (3,3 %) För en slamkund med 3-kammar brunn blir den årliga avgiften 28 kr dyrare (4,9 %) Sammanställning av förändringar i va-taxa 2014 Anläggningsavgifter I arbetet med 2013 års VA-taxa föreslags att anläggningsavgiften skulle höjas i två steg. Beslutad höjning till 2013 var 20 % och till 2014 är en lika stor höjning föreslagen. Orsaken till denna justering är att intäkterna skall anpassas till kostnadsläget och för att undvika särtaxa för framtida VA-utbyggnad. Föreslagen höjning av anläggningsavgifterna på 20 % innebär kr (höjning med kr) för typhus A. Brukningsavgifter I budgetarbetet har en fortsatt hög nivå på reparation och underhåll prioriterats. En extra resurs är budgeterad på reningsverken för att täcka det ökade behovet av underhåll på pumpstationerna. Tre rörläggare som tidigare som tidigare har varit anställda på GataPark föreslås bli överflyttade till VA. Tidigare har dessa tjänster finansierats av VA till 95 %. Förslaget är att brukningsavgifterna höjs med 1 % för att motsvara kostnadsökningar på kemikalier och personal. Föreslagen höjning av brukningsavgifterna på 1 % innebär en årskostnad på kr (höjning med 75 kr) för typhus A. Definitioner En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms. "Typhus B" är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Dessa definitioner är samma som används i Nils Holgerssonrapporten. 63

64 64

65 65

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017 med planering för åren 2016-2017 Beslutad i Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Budgetplanering 2015-2017 3 Inledning 3 Ekonomiskt utrymme för nämnderna 2015 5 Nämndernas ramjusteringar och äskanden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE...

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE... 1-6 Innehållsförteckning AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE.... 2 Bakgrund... 2 Maxtaxa... 2 Förbehållsbeloppet... 2 Minimibelopp... 3 Höjning av minimibeloppet.... 3 Beräkning av avgiftsunderlag...

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård 2012 Gäller från 160101 Inledning Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 Socialkontoret Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 1. Taxans tillämpningsområde Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens hemvård. 2. Beräkning

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN DALS-EDS KOMMUN BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 BOKSLUTS- OCH BUDGETDIALOG 2015-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skatteunderlagsprognos... 3 Befolkningsprognos... 4 Skatteintäkter, generella

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Nämnd Sida Kopiering och utskrifter (gällande för samtliga nämnder) 1 Samhällsbyggnadsnämnd 2-17 Tjänsteskrivelse 2-3 Nämndprotokoll 4-5 Tekniska avdelningen

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr o m 1 januari 2012 Information om taxor och avgifter lämnas av: Britt-Marie Nord Tel 0499-171 02 Hemtjänst Mönsterås Norra, Mönsterås Södra, Allégården,

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänsten

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN KFS 2006:9 05/KS 0219 Ers KFS 2004:14 TAXOR INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I MOTALA KOMMUN (Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005, 77 och kompletterad den 27 februari 2006,

Läs mer

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år.

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. 2014 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Avgifter 2016 Hemtjänst

Avgifter 2016 Hemtjänst Avgifter 2016 Hemtjänst Vård & Omsorg Avgifter för hemtjänst 2016 Hemtjänst kan du få som behöver stöd och hjälp i vardagen på grund av sjukdom eller fysiska, psykiska och andra sociala funktionshinder.

Läs mer

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar Avgifter 2013 Avgifter inom vård och omsorg Socialförvaltningen informerar Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet

Läs mer

Avgifter 2013 - för omsorgsservice

Avgifter 2013 - för omsorgsservice Avgifter 2013 - för omsorgsservice Reviderad 2013-04-17 Innehållsförteckning Avgifter gällande äldreomsorg 3 Inkomstuppgifter 3 Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar 3 Bostadskostnad 3 Hur räknar jag

Läs mer

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg För insatser inom äldreomsorg, såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende, tar staden ut en avgift.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Vilken nivå du tillhör framgår av ditt biståndsbeslut. Ledsagning enligt socialtjänstlagen

Vilken nivå du tillhör framgår av ditt biståndsbeslut. Ledsagning enligt socialtjänstlagen Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2017 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 604 kr / månad 1006 kr / månad 1409 kr / månad 2013 kr / månad Vilken nivå du tillhör framgår

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017 med planering för åren 2016-2017 Beslutas i KS Innehållsförteckning Budgetplanering 2015-2017 3 Inledning 3 Ekonomiskt utrymme för nämnderna 2015 5 Nämndernas ramjusteringar och äskanden 7 Budgetramar

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Datum 2017-02-01 Avgifter inom Vård och omsorg 2017-02-01 Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (11) Innehållsförteckning Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen...

Läs mer