FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET"

Transkript

1 FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

2 1 Inledning Lag om skydd mot olyckor Bakgrund Allmänt Riskbild Kommunens olycksförebyggande arbete Kommunens tillsynsansvar över det brandförebyggande arbetet Räddningstjänstens utryckande verksamhet Prioriteringar av olycksrisker samt säkerhetsmål Olyckstyper Statistik Medarbetardelaktighet Mål Nationella mål Kommunövergripande säkerhetsmål Kommunens olycksförebyggande arbete Kommunens tillsyn över det brandförebyggande arbetet Räddningstjänstens utryckande verksamhet Organisation och Ansvarsfördelning Organisation Ansvarsfördelning Kommunens olycksförebyggande arbete Kommunens tillsynsansvar över det brandförebyggande arbetet Räddningstjänstens utryckande verksamhet Samverkansavtal Kommunens tillsyn över det brandförebyggande arbetet Räddningstjänstens utryckande verksamhet Uppföljning och Utvärdering...10 Referenslista

3 1 Inledning 1.1 Lag om skydd mot olyckor I maj 2003 lade regeringen fram en proposition om en ny lag som skulle ersätta Räddningstjänstlagen; Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Lagen trädde i kraft Som en konsekvens av lagen har kommunerna i uppdrag att skapa ett handlingsprogram utifrån det olycksförebyggande arbetet samt ett handlingsprogram för den utryckande verksamheten (ersätter och kompletterar den gamla räddningstjänstplanen). Utifrån de nationella målen som står i 1 kap. 1 ( syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd. ) ska Kungälv ange mål för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsats. Handlingsprogrammet för den olycksförebyggande verksamheten inkluderar även hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad, hur den planeras samt en tillsynsplan över det brandförebyggande arbetet. Handlingsprogrammet för den utryckande verksamheten beskriver huvudsakligen den förmåga och kapacitet som Räddningstjänsten besitter och ska ha för att uppfylla kraven. Lagstiftaren vill se konkreta resultat när det gäller att: - minska antalet döda. - minska antalet skadade människor till följd av olyckor och om människor ändå skadas, minska skadornas omfattning. - minska miljö- och egendomsskador till följd av olyckor. Handlingsprogrammet ska ha fokus på medborgaren och dennes säkerhet. Utifrån det har Kungälvs kommun även valt att rikta in sig på olyckor som inte nödvändigtvis leder till räddningsinsats. Handlingsprogrammet sträcker sig mellan åren då Kommunfullmäktige antar ett nytt handlingsprogram i samband med ny mandatperiod. 1.2 Bakgrund Allmänt Kungälvs kommun har skapat ett gemensamt handlingsprogram för den utryckande och den olycksförebyggande verksamheten. Arbetet har genomförts i samverkan med Ale kommun för att ytterliggare stärka ett samarbete mellan kommunerna. Intentionen är att skapa former där Ale och Kungälv i framtiden kan arbeta gemensamt med säkerhetsfrågor. Handlingsprogrammet är på en övergripande nivå, men med viss fokus på de olycksrisker som är vanliga enligt lokal statistik. Nämnderna ska gemensamt skapa ett underdokument som kallas handlingsplan. 3

4 1.2.2 Riskbild Under framtagandet av handlingsprogrammet har riskanalyser använts som en del av underlaget. Flera av riskanalyserna togs fram för flera år sedan och är dåligt uppdaterade. Det medför att det inte kan användas fullt ut som underlag. Som ett led i arbetet med kommande handlingsprogram bör kommunens riskanalyser ses över och samordnas för att bättre svara mot kommunens behov av underlag. Regelbunden uppdatering och utveckling av riskanalyser kan användas för att följa riskutvecklingen och på så sätt följa upp effekten av kommunens säkerhetsarbete. Som underlag till handlingsprogrammet har även Räddningstjänstens insatsstatistik använts. För andra typer av olyckor är underlaget av varierande kvalitet och någon fullständig sammanställning har inte kunnat göras. Det framkommer dock att fallolyckor är en vanlig orsak till skador och för inläggning på sjukhus. Kungälvs kommun har ett växlande landskap med både skärgård och stora skogar. Kommunen har en stor och tätt befolkad landsbygd, nästan 1/3 av kommunens befolkning bor utanför tätort. Det innebär en större utsatthet ur elförsörjnings synvinkel än för en kommun med större antal boende inom tätort, och då särskilt svagare grupper som äldre. Genom kommunen går E6:an som är en hårt trafikerad väg. Andra olycksrisker är övriga transportleder så som Göta älv, Bohus-järnvägen och farleden in mot Stenungsund som tangerar kommunen. Stor del av flygtrafiken till och från Säve flygplats går över Kungälvs kommun och utöver detta ligger det fyra flygrutter över kommunen. En olycka på Eka Chemicals i Bohus skulle kunna påverka Kungälv. Stora mängder farligt gods transporteras genom kommunen. En regelbundet förekommande olycka i Kungälvs kommun är bränder; t ex bostads- och skogsbränder. På flera ställen i Kungälv finns komplexa byggnader där en brand skulle få stora konsekvenser. I Marstrand och Kungälv finns även förtätad trähusbebyggelse. Inom kommunen finns även flera småbåtshamnar med Marstrand som den mest besökta vilket medför särskilda risker vid brand och andra olyckor. I anslutning till Göta älv och Nordre älv finns översvämnings- och skredrisker. Kungälvs kommun är inte heller förskonat från extrema vädersituationer. I Kungälv, så som i många andra kommuner, bor äldre kvar i hemmet allt längre och gruppen barn antas öka kraftigt under den kommande 10-års perioden Kommunens olycksförebyggande arbete Kungälvs kommun arbetar sedan många år med säkerhetsarbete i olika former. FALK är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt Kommunen. Arbetet riktar sig mot olika målgrupper bland annat utsatta kvinnor, missbrukare, ungdomar och äldre och sker i de flesta fall i förebyggande syfte. I Kungälvs kommun finns även ett Trygghetsråd som bland annat samarbetar med polisen och Kungälvsbostäder. Syftet med rådet är att arbeta brottsförebyggande. Utifrån ämnesområdet samverkar rådet med personer som kan bidra med kunskap kring de olika frågorna. Kungälvs kommun arbetar utifrån sina verksamhetsområden med olika former av säkerhetsarbete. Ett exempel på det är bland annat Barn- och Ungdomsförvaltningen som för statistik över de tillbud som sker på skolgårdar. Kungälvs kommun är delaktig i KUSTOMprojektet och delar en trafikinformatör med Lerums kommun. 4

5 Kungälv har nyligen startat en kommunövergripande säkerhetshandläggargrupp där representanter från alla förvaltningar arbetar gemensamt med kris- och säkerhetsfrågor för Kungälvs kommun Kommunens tillsynsansvar över det brandförebyggande arbetet Enligt Lag om skydd mot olyckor ska Kungälvs kommun bedriva tillsynsverksamhet över hur företag, organisationer och enskilda tar sitt ansvar för att förebygga brands uppkomst. Kommunens brandförebyggande arbete är huvudsakligen organiserat i en förebyggande avdelning som är en gemensam resurs för Ale och Kungälvs kommuner. Detta regleras i ett avtal mellan kommunerna. Se vidare under punkt 5. Kungälvs kommun ska som en del i sin tillsynsverksamhet ta emot och hantera de skriftliga redogörelser som lämnats in till kommunen i enlighet med 2 kap. 3 lag om skydd mot olyckor. Den skriftliga redogörelsen kommer att utgöra ett underlag vid tillsyn av de verksamheter som omfattas av kravet på inlämning av skriftlig redogörelse. Kungälvs kommun ska hålla ett register över de verksamheter och byggnader som omfattas av tillsynen och inom vilka tidsintervaller som tillsynen ska ske. Kungälvs kommuns ska med nuvarande kompetens- och personalkategorier kunna ge den enskilde kvalificerad information, rådgivning och utbildning i brandsäkerhetsfrågor. Kungälvs kommun ska ha kompetens för att svara på remissyttranden inom Räddningstjänstens verksamhetsområde samt genomföra tillsyn enligt LSO. Kommunen har slutit avtal med en enskild entreprenör (sotningsbolag) om att utföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för kommunens räkning. Kommunen har tagit beslut som tillåter rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig ansökan från enskild fastighetsägare. Mellan Kungälv, Ale, Tjörn, Orust, Öckerö, Stenungsund, Lilla Edet, Alingsås och Storgöteborgs Räddningstjänster finns ett samverkansforum som benämns KOSST-gruppen Räddningstjänstens utryckande verksamhet Den utryckande organisationen i Kungälvs kommun består av både heltidspersonal och räddningstjänstpersonal i beredskap. Heltidspersonal innebär att personalen finns på brandstationen dygnet runt och rycker ut inom 90 sekunder från larm, räddningstjänstpersonal i beredskap innebär att de har beredskap i hemmet eller hos sin huvudarbetsgivare och inom en viss tid infinner sig på brandstationen vid ett eventuellt larm. Normalbemanning i Kungälvs kommun är heltid 1 förman och 5 brandmän samt räddningstjänstpersonal i beredskap 2 förmän och 11 brandmän. Därtill delar Kungälvs kommun en ledningsfunktion, kallad chef i beredskap, med Ale kommun. Personalen är i nuläget och vid normaldrift fördelad enligt nedanstående tabell. Heltidspersonalen arbetar fyrskift i Kungälv plus en räddningstjänstpersonal i beredskap som för tillfället arbetar sexskift. Räddningstjänstpersonalen i beredskap roterar för närvarande på tre grupper i Kode och Marstrand. Vid särskilda kriterier fastslagna av ansvarig nämnd kan bemanningen omfördelas mellan stationerna respektive minskas med som mest 3 brandmän. 5

6 Station Förman Brandmän Kungälv 1 6 Kode 1 4 Marstrand 1 6 Totalt 3 16 Minimibemanning 3 13 Personalen har idag normal kompetens enligt Räddningsverkets gamla utbildningssystem för hel- och deltidspersonal. Personalens kompetens ska vara anpassad efter den lokala riskbilden. Den lokala riskbilden medför att kemkompetens är viktig och de närmaste åren behöver den ses över och utvecklas. Personalen övar regelbundet utifrån riskbilden, de händelser som kan tänkas inträffa och den utrustning som man förfogar över. Vid behov genomförs särskilda satsningar inom övningsverksamheten, t.ex. påbörjades ett projekt kring rökdykning under 2004 efter att frågan aktualiserats efter en olycka i Sverige Kommunfullmäktige har gett ett uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt sammangående med Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Om beslutet blir att inte gå samman med RSG kan en översyn av organisationen behöva göras. I dagsläget är det svårt att rekrytera personal till Marstrand som uppfyller de kriterier som organisationen utgår ifrån. Det kan medföra behov att förändra hur beredskapen är ordnad i organisationen. Räddningstjänsten har tillgång till fordon, båtar och utrustning för att kunna hantera de vanligt förekommande olyckorna eller för att påbörja mer ovanliga insatser, kopplade till den lokala riskbilden. Därtill sker ett samarbete i regionen i de fall den lokala Räddningstjänsten saknar resurser. Vid en större olycka med många enheter och samverkansparter är Räddningstjänsten idag resurssvag i sin ledningsstruktur, vilken därför bör utvecklas inom de närmaste åren. Räddningstjänsten genomgår en ständig utveckling och omdaning efter de lokala förutsättningarna och utvecklingen av kunskap och utrustning inom räddningstjänstområdet. I början av 2005 utvecklas samarbetet med Stenungsund avseende gränslös släckhjälp mellan kommunerna. Under 2004 påbörjades försök med så kallat förlarm i Marstrand och kommer under 2005 att införas i Kode och Kungälvs. Förlarm innebär att utalarmeringen vid larm kan ske snabbare. I Marstrand bedrivs försöksverksamhet med så kallat Sjukvårdlarm, dvs. att Räddningstjänsten gör en sjukvårdsinsats till ambulanspersonal kommer till platsen. Arbete pågår för att ta ställning till införandet av ett nytt radiosystem, Rakel. Kungälvs kommun ska utveckla och stärka olika samarbeten inom Räddningstjänsten. Den utryckande verksamheten dokumenterar sina insatser med hjälp av Räddningsverkets insatsrapport, och där tas t.ex. följande delar upp, Räddningstjänstinsatsens avslutande, tjänsteplikt, ingrepp i annans rätt, överlämning efter insats, enklare olycksundersökning och egenkontroll. Vid behov kan en fördjupad olycksutredning och utvärdering av insatsen göras. Övningsverksamheten registreras i ett särskilt program. Dokumentationen följs upp på årsbasis. Kungälvs kommun har ansvar för Räddningstjänsten i Marstrands hamnområde. Hamnområdet regleras i Kungälvs kommuns Kommunal författningssamling, 1996 nr 4. Alarmering av kommunens räddningsstyrkor sker via SOS Alarm AB. Utlarmning av styrkorna kan ske med minst 2 oberoende larmvägar. Då allmänheten inte kan larma SOS via 6

7 telefonen bereder kommunen möjlighet att larma på strategiska platser och informerar om detta via radio. Vid höjd beredskap utgår Räddningstjänsten från sin organisation i fredstid. Under en anpassningsperiod, uppskattad till mer än 10 år, kan Räddningstjänsten förstärkas och förberedas för tillkommande arbetsuppgifter. 2 Prioriteringar av olycksrisker samt säkerhetsmål 2.1 Olyckstyper Som en del i framtagandet av handlingsprogrammet för det olycksförebyggande arbetet har alla förvaltningar inom Kungälvs kommun gemensamt med Ale kommun svarat på frågor, bland annat kring organisation av det befintliga säkerhetsarbetet, de förändringar som borde ske samt deras bild av befintliga olycksrisker i kommunen. Ett stort antal olycksrisker framkom som kommunens tjänstemän anser som viktiga. Kungälvs kommun anser att i det aktuella handlingsprogrammet ska kommunen fokusera på följande typolyckor (utan inbördes rangordning); trafikolyckor (inkl. moped och cykelolyckor), bränder, fallolyckor samt hot och våld. Hot och våld är en olyckstyp som är viktig att arbeta med, men som Kungälvs kommun beslutar att inte fokusera på i det här handlingsprogrammet. Arbetet med brottsligheten och drogproblematiken i Kungälvs kommun förändras inte utav att frågan inte tas upp i det aktuella handlingsprogrammet. Lagen säger att handlingsprogrammet ska inkluderar olyckor som kan leda till räddningsinsats. I första hand innebär det bränder, drunkningsolyckor samt trafikolyckor. Räddningstjänstens insatsstatistik för Kungälvs kommun visar att behovet är störst för att arbeta med trafikolyckor samt bränder. Kungälvs kommun har i viss mån även tillgång till statistik för fallolyckor vilket har gjort att även den gruppen är i fokus. 2.2 Statistik Kungälvs kommun är i behov att finna en metod för statistikåterföring. Inom de tre olyckstyperna (trafikolyckor, bränder och fallolyckor) finns det statistik som i viss mån kan användas, trots det behöver underlaget förbättras inom dessa områden. För övriga olycksrisker har Kungälvs kommun inte ett komplett statistiskt underlag för att skapa rätt mål och åtgärder. 2.3 Medarbetardelaktighet Kungälvs kommun ska utifrån sin vision och värdegrund arbeta för att skapa trygghet, kontinuitet och dialog med och för sina invånare. Dialogen är ett verktyg för att nå ut till medarbetare liksom medborgarna i Kungälvs kommun. Det är därför viktigt att säkerhetsarbetet implementeras i hela organisationen, utan det får lagen inte genomslagskraft och försvårar det interna arbetet likaväl som möjligheten att nå ut till kommunens medborgare. Att skapa ett systematiskt säkerhetsarbete är en grund för att skapa trygghet och kontinuitet för säkerhetsfrågorna i Kungälvs kommun. 7

8 3 Mål Lagens nationella mål samt de mål som är uppställda utifrån Kungälvs säkerhetspolicy, som styr säkerhetsarbetet för kommunen, ligger till grund för beslutade säkerhetsmål. 3.1 Nationella mål I hela landet ska människors liv och hälsa samt egendom och miljö beredas med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 3.2 Kommunövergripande säkerhetsmål Kommunens säkerhetsarbete syftar till att alla som bor, verkar och besöker Kungälvs kommun ska känna trygghet. Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del i all verksamhet som bedrivs i kommunen. Det ska ske på ett sådant sätt att skador på medarbetares och personers hälsa förebyggs och minimeras Kommunens olycksförebyggande arbete 1. Medarbetarnas medvetenhet och delaktighet i det olycksförebyggande säkerhetsarbetet ska öka. 2. Gemensamma rutiner för statistikåterföring ska upprättas. 3. Samarbete mellan förvaltningar och med kommuner, myndigheter, ideella organisationer samt näringsidkare gällande säkerhetsfrågor ska öka. 4. Fallolyckorna ska minska bland kommunens äldre och yngre invånare. 5. Åtgärder ska vidtas för att minska antalet trafikolyckor och bränder samt konsekvenserna av dessa Kommunens tillsyn över det brandförebyggande arbetet 1. Tillsynsplan ska upprättas årligen med start Tillsynsverksamheten ska främja införandet av det systematiska brandskyddsarbetet. 3. Den enskildes förmåga att ta ansvar för sitt förebyggande brandskyddsarbete ska öka Räddningstjänstens utryckande verksamhet 1. Räddningstjänstens utryckande organisation ska vara utformad efter de lokala förhållandena och den lokala riskbilden. 2. Räddningstjänstens utryckande verksamhet ska vara organiserad så att en första insats kan påbörjas inom för bebyggelsetypen normal tid. 8

9 3. Räddningstjänsten ska ha utrustning och kompetens för att klara av de vanligt förekommande olyckorna. 4. Vid mindre vanligt förekommande olyckor ska Räddningstjänsten kunna vidta de livräddande åtgärder och påbörja insatsen för att sedan samverka med andra enheter, kommuner, staten och enskilda, för att lösa uppgiften. 5. Räddningstjänstens utryckande verksamhet ska utveckla sin förmåga att hantera trafikolyckor 6. Räddningstjänstens utryckande verksamhet ska utveckla sin förmåga att hantera bränder. 7. Räddningstjänstens utryckande verksamhet ska utveckla sin förmåga att hantera kemikalieolyckor. 8. Räddningstjänstens ledningsförmåga vid större olyckor ska utvecklas. 4 Organisation och Ansvarsfördelning 4.1 Organisation Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att upprätta handlingsplan som ansluter till handlingsprogrammet för Lag om skydd mot olyckor. Handlingsplanen ska innehålla mål, åtgärder och samverkansformer. I samband med årsbokslut ska handlingsplanen redogöras inför Kommunstyrelsen. 4.2 Ansvarsfördelning Kommunen har ett ansvar som verksamhetsutövare där man ska bedriva ett olycksförebyggande säkerhetsarbete. Detta inkluderar även att bedriva ett brandförebyggande arbete inom sina verksamheter. Därutöver har kommunen en särskild uppgift som tillsynsmyndighet för det brandförebyggande arbetet såväl som inom sin egen verksamhet som gentemot andra verksamhetsutövare inom kommunens geografiska område Kommunens olycksförebyggande arbete Respektive nämnd och styrelse ska delta i kommunens säkerhetsarbete. Det sker genom representation och delaktighet i den övergripande säkerhetshandläggargruppen Kommunens tillsynsansvar över det brandförebyggande arbetet Tekniska nämnden fullgör kommunens tillsynsansvar för den brandförebyggande verksamheten, dvs. myndighetsrollen, samt ansvaret för sotningsfrågor. Utifrån handlingsprogrammet ger Kommunfullmäktige uppdraget till Tekniska nämnden att skapa en tillsynsplan. I planen ska beskrivas vilka beslutsunderlag som ligger till grund för tillsyn samt var och hur tillsyn ska genomföras. Planen ska revideras minst 1gångr/år. Tekniska nämnden ska även hålla ett register över de verksamheter och byggnader som omfattas av tillsyn och i vilken omfattning tillsynen ska ske. Räddningstjänsten är delaktig i det olycksförebyggande arbetet på samma villkor som andra förvaltningar. 9

10 4.2.3 Räddningstjänstens utryckande verksamhet Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala Räddningstjänstens utryckande verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor. För Räddningstjänsten ligger extra fokus på trafikolyckor och bränder under det här handlingsprogrammet. Om behov finns ska Räddningstjänsten samarbeta med andra förvaltningar. 5 Samverkansavtal Samarbetsavtalet mellan Ale och Kungälvs kommuner, som gäller från och med , reglerar att Kungälv skall tillhandahålla och utföra såväl strategisk som operativ ledning, stöd till det förebyggande brandskyddsarbetet och driftledningsstöd åt Ales Räddningstjänst. Det innebär bland annat att kommunerna har gemensam räddningschef och gemensam chefsberedskap. Kungälvs kommun har tecknat följande samverkansavtal. 5.1 Kommunens tillsyn över det brandförebyggande arbetet Genom avtalet med Ale kommun betjänar Räddningstjänstens förebyggande avdelning även Ale kommun. 5.2 Räddningstjänstens utryckande verksamhet Gränslös samverkan med Räddningstjänsterna i närområdet. Avtal om gemensam ledningsorganisation med Ale kommun. Alarmeringsavtal med SOS Alarm AB. Samverkan kring ledningsstöd i Västra Götaland, VG-stab. Avtal om första insats i Göteborgs kommun, Rödbo, norra Hisingen. Avtal om första insats i Stenungsunds kommuns södra delar. Avtal om Akut-RVR med Larmtjänst AB 6 Uppföljning och Utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker i samband med årsbokslut. I samband med revidering av handlingsprogrammet, vid ny mandatperiod, sammanställs en utförligare utvärderingsrapport. 10

11 Referenser Svenska brandskyddsföreningen LSO, beskrivningar och kommentarer. Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 Kungälvs sjukhus (Skadade som sökt vård på Kungälvs sjukhus - ett hälsofrämjande sjukhus- en sammanställning av resultatet från åren för Tjörn, Kungälv och Ale kommuner. NCO: s rapport 2004:2 Olyckor i siffror Räddningstjänstens insatsstatistik 2003 Värdering av befintlig riskanalys för Kungälvs Räddningstjänst, Räddningsverket, Äldres skador i Sverige Kvalitetsrapport 2003 från medicinskt ansvariga sjuksköterskan (Mas) Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Marstrands hamn i Kungälvs kommun, Kommunal författningssamling, Reglemente, 1996, nr 4, Kungälvs kommun,

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN 1(15) HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN Handlingsprogrammet är framtaget av riskhanteringsgruppen i Jokkmokks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2008 10

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

Handlingsprogram 2009/rev 2012

Handlingsprogram 2009/rev 2012 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR SOM KAN FÖRANLEDA RÄDDNINGSINSATS Antagen av räddningsnämnd 2009 Antagen av kommunfullmäktige nov 2009 Reviderad utgåva antagen av räddningsnämnd 2012-05-22 Reviderad

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM

HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM HANDLINGSPLAN AUTOMATISKA BRANDLARM Framtida hantering av automatiska brandlarm anslutet till Luleå räddningstjänst Arbetsgrupp: Kalle Håkansson Ronnie Lindberg Torbjörn Landström Tomas Wikström Jon Kero

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar!

Namninsamling: Vi kräver fortsatt dygnet-runt-bemanning på brandstationen i Östhammar! VI KRÄVER FORTSATT DYGNET-RUNT-BEMANNING PÅ BRANDSTATIONEN I ÖSTHAMMAR! Bemanningen ska inte understiga den som finns nu: 1 styrkeledare + 1 brandman dygnet runt Bakgrund och motivering till kravet: Uppsala

Läs mer

Kommunal räddningstjänst 2002. En lägesredovisning

Kommunal räddningstjänst 2002. En lägesredovisning Kommunal räddningstjänst 2002 En lägesredovisning 2003 Räddningsverket, Karlstad Tillsynsenheten ISBN 91-7253-202-5 Beställningsnummer I99-103/03 2003 års utgåva Kommunal räddningstjänst 2002 En lägesredovisning

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg

Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Sörmlandskustens räddningstjänst Per Wikberg Upplägg Organisation Utveckling av det brottsförebyggande arbetet med start 2008 och framåt, med polisavtal mm Byggnation samutnyttjande av ny brandstation

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) avseende samverkan Presentation av Mål/syfte Att genom samverkan bli effektivare och kraftfullare i vår strävan att skapa trygghet och säkerhet för de som verkar, bor och vistas i RäddSamF:s område. RäddSamF skall kunna

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Räddningstjänsten- nyckeltal

Räddningstjänsten- nyckeltal Räddningstjänsten- nyckeltal Sammanfattning Eftersom Räddningstjänsten utreds som ett eget område under Samverkansutredningen, har vi bara ytligt berört nyckeltal för Räddningstjänsten vad gäller ekonomi

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST Foto: räddningstjänsten Foto: räddningstjänsten Antagen av Foto: räddningstjänsten Gäller från 2011- Antagen av kommunfullmäktige 111128

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM

För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM För en säkrare och tryggare kommun! HANDLINGSPROGRAM för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete Antagit av Kommunfullmäktige 2012-10-22 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Verksamhetsidé

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM FÖR STRÖMSTADS KOMMUN ENLIGT LAG (2003:778) OM SKYDD MOT OLYCKOR 1 Inledning... 3 2 Bakgrund och syfte... 4 3 mets avgränsningar... 5 4 Beskrivning av Strömstads kommun... 5 5 Målsättning...

Läs mer

LSO under tio år. En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats

LSO under tio år. En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats LSO under tio år En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats 2 Utvärderingar inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utförs med ett lärande och förbättrande syfte. Resultaten i

Läs mer

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 KAPITEL 13 TOTALFÖRSVAR SID 1/6 13. Totalförsvar 13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 13.2 Verksamhet... 4 Beredskapsplanläggning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 2012-01-23/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). Efter flera års planeranden och förberedelser har räddningstjänsten äntligen fått klart med införandet

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Anpassning till lag om skydd mot olyckor

Anpassning till lag om skydd mot olyckor Revisionsrapport Anpassning till lag om skydd mot olyckor Motala kommun April 2010 Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Innehållsföreteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Inledning...3

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Marie Caldenby, Förbundsjurist. Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum

Marie Caldenby, Förbundsjurist. Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Marie Caldenby, Förbundsjurist Göteborg Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum RSG:s förbundsområde Sex kommuner 785 000 invånare 850 anställda 12 heltidsstationer 8 deltidsstationer 7 räddningsvärn

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Antagen av direktionen 2013-09-02 Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Den enskildes respektive kommunernas skyldigheter

Läs mer

Handlingsprogram LSO 2014. Beslutad: 2014-02-14

Handlingsprogram LSO 2014. Beslutad: 2014-02-14 Handlingsprogram LSO 2014 Beslutad: 2014-02-14 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 VÄRENDS RÄDDNINGSTJÄNST 3 Operativ organisation 4 PROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE VERKSAMHET 7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1) Revisionsrapport Granskning av det olycksförebyggande arbetet Nerikes Brandkår, 2008 2008-04 21 Ref R Wallin (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 3. Syfte... 4 3.1 Avgränsning, metod... 4 3.1.1

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor 1 Antaget av kommunfullmäktige 2008-06-18 241 Dnr 66/08.179 Handlingsprogram för förebyggande åtgärder för skydd mot olyckor Bakgrund I propositionen (2002/03:119) till Lag om skydd mot olyckor, LSO, (SFS

Läs mer

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion

2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion 201-02-27 Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion Malung-Sälen 201-2014 Innehållsförteckning BAKGRUND... RISKANALYS... BESKRIVNING AV KOMMUNEN... TILLBAKABLICKANDE RISKANALYS... 4 Antal räddningsinsatser

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun.

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. 2015-03-17 0(13) Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-26 3 2015-03-17 1(13) Målsättning och syfte Brandskyddets uppgift är att ge människor

Läs mer