FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET"

Transkript

1 FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

2 1 Inledning Lag om skydd mot olyckor Bakgrund Allmänt Riskbild Kommunens olycksförebyggande arbete Kommunens tillsynsansvar över det brandförebyggande arbetet Räddningstjänstens utryckande verksamhet Prioriteringar av olycksrisker samt säkerhetsmål Olyckstyper Statistik Medarbetardelaktighet Mål Nationella mål Kommunövergripande säkerhetsmål Kommunens olycksförebyggande arbete Kommunens tillsyn över det brandförebyggande arbetet Räddningstjänstens utryckande verksamhet Organisation och Ansvarsfördelning Organisation Ansvarsfördelning Kommunens olycksförebyggande arbete Kommunens tillsynsansvar över det brandförebyggande arbetet Räddningstjänstens utryckande verksamhet Samverkansavtal Kommunens tillsyn över det brandförebyggande arbetet Räddningstjänstens utryckande verksamhet Uppföljning och Utvärdering...10 Referenslista

3 1 Inledning 1.1 Lag om skydd mot olyckor I maj 2003 lade regeringen fram en proposition om en ny lag som skulle ersätta Räddningstjänstlagen; Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Lagen trädde i kraft Som en konsekvens av lagen har kommunerna i uppdrag att skapa ett handlingsprogram utifrån det olycksförebyggande arbetet samt ett handlingsprogram för den utryckande verksamheten (ersätter och kompletterar den gamla räddningstjänstplanen). Utifrån de nationella målen som står i 1 kap. 1 ( syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd. ) ska Kungälv ange mål för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsats. Handlingsprogrammet för den olycksförebyggande verksamheten inkluderar även hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad, hur den planeras samt en tillsynsplan över det brandförebyggande arbetet. Handlingsprogrammet för den utryckande verksamheten beskriver huvudsakligen den förmåga och kapacitet som Räddningstjänsten besitter och ska ha för att uppfylla kraven. Lagstiftaren vill se konkreta resultat när det gäller att: - minska antalet döda. - minska antalet skadade människor till följd av olyckor och om människor ändå skadas, minska skadornas omfattning. - minska miljö- och egendomsskador till följd av olyckor. Handlingsprogrammet ska ha fokus på medborgaren och dennes säkerhet. Utifrån det har Kungälvs kommun även valt att rikta in sig på olyckor som inte nödvändigtvis leder till räddningsinsats. Handlingsprogrammet sträcker sig mellan åren då Kommunfullmäktige antar ett nytt handlingsprogram i samband med ny mandatperiod. 1.2 Bakgrund Allmänt Kungälvs kommun har skapat ett gemensamt handlingsprogram för den utryckande och den olycksförebyggande verksamheten. Arbetet har genomförts i samverkan med Ale kommun för att ytterliggare stärka ett samarbete mellan kommunerna. Intentionen är att skapa former där Ale och Kungälv i framtiden kan arbeta gemensamt med säkerhetsfrågor. Handlingsprogrammet är på en övergripande nivå, men med viss fokus på de olycksrisker som är vanliga enligt lokal statistik. Nämnderna ska gemensamt skapa ett underdokument som kallas handlingsplan. 3

4 1.2.2 Riskbild Under framtagandet av handlingsprogrammet har riskanalyser använts som en del av underlaget. Flera av riskanalyserna togs fram för flera år sedan och är dåligt uppdaterade. Det medför att det inte kan användas fullt ut som underlag. Som ett led i arbetet med kommande handlingsprogram bör kommunens riskanalyser ses över och samordnas för att bättre svara mot kommunens behov av underlag. Regelbunden uppdatering och utveckling av riskanalyser kan användas för att följa riskutvecklingen och på så sätt följa upp effekten av kommunens säkerhetsarbete. Som underlag till handlingsprogrammet har även Räddningstjänstens insatsstatistik använts. För andra typer av olyckor är underlaget av varierande kvalitet och någon fullständig sammanställning har inte kunnat göras. Det framkommer dock att fallolyckor är en vanlig orsak till skador och för inläggning på sjukhus. Kungälvs kommun har ett växlande landskap med både skärgård och stora skogar. Kommunen har en stor och tätt befolkad landsbygd, nästan 1/3 av kommunens befolkning bor utanför tätort. Det innebär en större utsatthet ur elförsörjnings synvinkel än för en kommun med större antal boende inom tätort, och då särskilt svagare grupper som äldre. Genom kommunen går E6:an som är en hårt trafikerad väg. Andra olycksrisker är övriga transportleder så som Göta älv, Bohus-järnvägen och farleden in mot Stenungsund som tangerar kommunen. Stor del av flygtrafiken till och från Säve flygplats går över Kungälvs kommun och utöver detta ligger det fyra flygrutter över kommunen. En olycka på Eka Chemicals i Bohus skulle kunna påverka Kungälv. Stora mängder farligt gods transporteras genom kommunen. En regelbundet förekommande olycka i Kungälvs kommun är bränder; t ex bostads- och skogsbränder. På flera ställen i Kungälv finns komplexa byggnader där en brand skulle få stora konsekvenser. I Marstrand och Kungälv finns även förtätad trähusbebyggelse. Inom kommunen finns även flera småbåtshamnar med Marstrand som den mest besökta vilket medför särskilda risker vid brand och andra olyckor. I anslutning till Göta älv och Nordre älv finns översvämnings- och skredrisker. Kungälvs kommun är inte heller förskonat från extrema vädersituationer. I Kungälv, så som i många andra kommuner, bor äldre kvar i hemmet allt längre och gruppen barn antas öka kraftigt under den kommande 10-års perioden Kommunens olycksförebyggande arbete Kungälvs kommun arbetar sedan många år med säkerhetsarbete i olika former. FALK är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget samt Kommunen. Arbetet riktar sig mot olika målgrupper bland annat utsatta kvinnor, missbrukare, ungdomar och äldre och sker i de flesta fall i förebyggande syfte. I Kungälvs kommun finns även ett Trygghetsråd som bland annat samarbetar med polisen och Kungälvsbostäder. Syftet med rådet är att arbeta brottsförebyggande. Utifrån ämnesområdet samverkar rådet med personer som kan bidra med kunskap kring de olika frågorna. Kungälvs kommun arbetar utifrån sina verksamhetsområden med olika former av säkerhetsarbete. Ett exempel på det är bland annat Barn- och Ungdomsförvaltningen som för statistik över de tillbud som sker på skolgårdar. Kungälvs kommun är delaktig i KUSTOMprojektet och delar en trafikinformatör med Lerums kommun. 4

5 Kungälv har nyligen startat en kommunövergripande säkerhetshandläggargrupp där representanter från alla förvaltningar arbetar gemensamt med kris- och säkerhetsfrågor för Kungälvs kommun Kommunens tillsynsansvar över det brandförebyggande arbetet Enligt Lag om skydd mot olyckor ska Kungälvs kommun bedriva tillsynsverksamhet över hur företag, organisationer och enskilda tar sitt ansvar för att förebygga brands uppkomst. Kommunens brandförebyggande arbete är huvudsakligen organiserat i en förebyggande avdelning som är en gemensam resurs för Ale och Kungälvs kommuner. Detta regleras i ett avtal mellan kommunerna. Se vidare under punkt 5. Kungälvs kommun ska som en del i sin tillsynsverksamhet ta emot och hantera de skriftliga redogörelser som lämnats in till kommunen i enlighet med 2 kap. 3 lag om skydd mot olyckor. Den skriftliga redogörelsen kommer att utgöra ett underlag vid tillsyn av de verksamheter som omfattas av kravet på inlämning av skriftlig redogörelse. Kungälvs kommun ska hålla ett register över de verksamheter och byggnader som omfattas av tillsynen och inom vilka tidsintervaller som tillsynen ska ske. Kungälvs kommuns ska med nuvarande kompetens- och personalkategorier kunna ge den enskilde kvalificerad information, rådgivning och utbildning i brandsäkerhetsfrågor. Kungälvs kommun ska ha kompetens för att svara på remissyttranden inom Räddningstjänstens verksamhetsområde samt genomföra tillsyn enligt LSO. Kommunen har slutit avtal med en enskild entreprenör (sotningsbolag) om att utföra rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för kommunens räkning. Kommunen har tagit beslut som tillåter rengöring (sotning) i egen regi efter skriftlig ansökan från enskild fastighetsägare. Mellan Kungälv, Ale, Tjörn, Orust, Öckerö, Stenungsund, Lilla Edet, Alingsås och Storgöteborgs Räddningstjänster finns ett samverkansforum som benämns KOSST-gruppen Räddningstjänstens utryckande verksamhet Den utryckande organisationen i Kungälvs kommun består av både heltidspersonal och räddningstjänstpersonal i beredskap. Heltidspersonal innebär att personalen finns på brandstationen dygnet runt och rycker ut inom 90 sekunder från larm, räddningstjänstpersonal i beredskap innebär att de har beredskap i hemmet eller hos sin huvudarbetsgivare och inom en viss tid infinner sig på brandstationen vid ett eventuellt larm. Normalbemanning i Kungälvs kommun är heltid 1 förman och 5 brandmän samt räddningstjänstpersonal i beredskap 2 förmän och 11 brandmän. Därtill delar Kungälvs kommun en ledningsfunktion, kallad chef i beredskap, med Ale kommun. Personalen är i nuläget och vid normaldrift fördelad enligt nedanstående tabell. Heltidspersonalen arbetar fyrskift i Kungälv plus en räddningstjänstpersonal i beredskap som för tillfället arbetar sexskift. Räddningstjänstpersonalen i beredskap roterar för närvarande på tre grupper i Kode och Marstrand. Vid särskilda kriterier fastslagna av ansvarig nämnd kan bemanningen omfördelas mellan stationerna respektive minskas med som mest 3 brandmän. 5

6 Station Förman Brandmän Kungälv 1 6 Kode 1 4 Marstrand 1 6 Totalt 3 16 Minimibemanning 3 13 Personalen har idag normal kompetens enligt Räddningsverkets gamla utbildningssystem för hel- och deltidspersonal. Personalens kompetens ska vara anpassad efter den lokala riskbilden. Den lokala riskbilden medför att kemkompetens är viktig och de närmaste åren behöver den ses över och utvecklas. Personalen övar regelbundet utifrån riskbilden, de händelser som kan tänkas inträffa och den utrustning som man förfogar över. Vid behov genomförs särskilda satsningar inom övningsverksamheten, t.ex. påbörjades ett projekt kring rökdykning under 2004 efter att frågan aktualiserats efter en olycka i Sverige Kommunfullmäktige har gett ett uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt sammangående med Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Om beslutet blir att inte gå samman med RSG kan en översyn av organisationen behöva göras. I dagsläget är det svårt att rekrytera personal till Marstrand som uppfyller de kriterier som organisationen utgår ifrån. Det kan medföra behov att förändra hur beredskapen är ordnad i organisationen. Räddningstjänsten har tillgång till fordon, båtar och utrustning för att kunna hantera de vanligt förekommande olyckorna eller för att påbörja mer ovanliga insatser, kopplade till den lokala riskbilden. Därtill sker ett samarbete i regionen i de fall den lokala Räddningstjänsten saknar resurser. Vid en större olycka med många enheter och samverkansparter är Räddningstjänsten idag resurssvag i sin ledningsstruktur, vilken därför bör utvecklas inom de närmaste åren. Räddningstjänsten genomgår en ständig utveckling och omdaning efter de lokala förutsättningarna och utvecklingen av kunskap och utrustning inom räddningstjänstområdet. I början av 2005 utvecklas samarbetet med Stenungsund avseende gränslös släckhjälp mellan kommunerna. Under 2004 påbörjades försök med så kallat förlarm i Marstrand och kommer under 2005 att införas i Kode och Kungälvs. Förlarm innebär att utalarmeringen vid larm kan ske snabbare. I Marstrand bedrivs försöksverksamhet med så kallat Sjukvårdlarm, dvs. att Räddningstjänsten gör en sjukvårdsinsats till ambulanspersonal kommer till platsen. Arbete pågår för att ta ställning till införandet av ett nytt radiosystem, Rakel. Kungälvs kommun ska utveckla och stärka olika samarbeten inom Räddningstjänsten. Den utryckande verksamheten dokumenterar sina insatser med hjälp av Räddningsverkets insatsrapport, och där tas t.ex. följande delar upp, Räddningstjänstinsatsens avslutande, tjänsteplikt, ingrepp i annans rätt, överlämning efter insats, enklare olycksundersökning och egenkontroll. Vid behov kan en fördjupad olycksutredning och utvärdering av insatsen göras. Övningsverksamheten registreras i ett särskilt program. Dokumentationen följs upp på årsbasis. Kungälvs kommun har ansvar för Räddningstjänsten i Marstrands hamnområde. Hamnområdet regleras i Kungälvs kommuns Kommunal författningssamling, 1996 nr 4. Alarmering av kommunens räddningsstyrkor sker via SOS Alarm AB. Utlarmning av styrkorna kan ske med minst 2 oberoende larmvägar. Då allmänheten inte kan larma SOS via 6

7 telefonen bereder kommunen möjlighet att larma på strategiska platser och informerar om detta via radio. Vid höjd beredskap utgår Räddningstjänsten från sin organisation i fredstid. Under en anpassningsperiod, uppskattad till mer än 10 år, kan Räddningstjänsten förstärkas och förberedas för tillkommande arbetsuppgifter. 2 Prioriteringar av olycksrisker samt säkerhetsmål 2.1 Olyckstyper Som en del i framtagandet av handlingsprogrammet för det olycksförebyggande arbetet har alla förvaltningar inom Kungälvs kommun gemensamt med Ale kommun svarat på frågor, bland annat kring organisation av det befintliga säkerhetsarbetet, de förändringar som borde ske samt deras bild av befintliga olycksrisker i kommunen. Ett stort antal olycksrisker framkom som kommunens tjänstemän anser som viktiga. Kungälvs kommun anser att i det aktuella handlingsprogrammet ska kommunen fokusera på följande typolyckor (utan inbördes rangordning); trafikolyckor (inkl. moped och cykelolyckor), bränder, fallolyckor samt hot och våld. Hot och våld är en olyckstyp som är viktig att arbeta med, men som Kungälvs kommun beslutar att inte fokusera på i det här handlingsprogrammet. Arbetet med brottsligheten och drogproblematiken i Kungälvs kommun förändras inte utav att frågan inte tas upp i det aktuella handlingsprogrammet. Lagen säger att handlingsprogrammet ska inkluderar olyckor som kan leda till räddningsinsats. I första hand innebär det bränder, drunkningsolyckor samt trafikolyckor. Räddningstjänstens insatsstatistik för Kungälvs kommun visar att behovet är störst för att arbeta med trafikolyckor samt bränder. Kungälvs kommun har i viss mån även tillgång till statistik för fallolyckor vilket har gjort att även den gruppen är i fokus. 2.2 Statistik Kungälvs kommun är i behov att finna en metod för statistikåterföring. Inom de tre olyckstyperna (trafikolyckor, bränder och fallolyckor) finns det statistik som i viss mån kan användas, trots det behöver underlaget förbättras inom dessa områden. För övriga olycksrisker har Kungälvs kommun inte ett komplett statistiskt underlag för att skapa rätt mål och åtgärder. 2.3 Medarbetardelaktighet Kungälvs kommun ska utifrån sin vision och värdegrund arbeta för att skapa trygghet, kontinuitet och dialog med och för sina invånare. Dialogen är ett verktyg för att nå ut till medarbetare liksom medborgarna i Kungälvs kommun. Det är därför viktigt att säkerhetsarbetet implementeras i hela organisationen, utan det får lagen inte genomslagskraft och försvårar det interna arbetet likaväl som möjligheten att nå ut till kommunens medborgare. Att skapa ett systematiskt säkerhetsarbete är en grund för att skapa trygghet och kontinuitet för säkerhetsfrågorna i Kungälvs kommun. 7

8 3 Mål Lagens nationella mål samt de mål som är uppställda utifrån Kungälvs säkerhetspolicy, som styr säkerhetsarbetet för kommunen, ligger till grund för beslutade säkerhetsmål. 3.1 Nationella mål I hela landet ska människors liv och hälsa samt egendom och miljö beredas med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 3.2 Kommunövergripande säkerhetsmål Kommunens säkerhetsarbete syftar till att alla som bor, verkar och besöker Kungälvs kommun ska känna trygghet. Säkerhetsarbetet ska vara en naturlig del i all verksamhet som bedrivs i kommunen. Det ska ske på ett sådant sätt att skador på medarbetares och personers hälsa förebyggs och minimeras Kommunens olycksförebyggande arbete 1. Medarbetarnas medvetenhet och delaktighet i det olycksförebyggande säkerhetsarbetet ska öka. 2. Gemensamma rutiner för statistikåterföring ska upprättas. 3. Samarbete mellan förvaltningar och med kommuner, myndigheter, ideella organisationer samt näringsidkare gällande säkerhetsfrågor ska öka. 4. Fallolyckorna ska minska bland kommunens äldre och yngre invånare. 5. Åtgärder ska vidtas för att minska antalet trafikolyckor och bränder samt konsekvenserna av dessa Kommunens tillsyn över det brandförebyggande arbetet 1. Tillsynsplan ska upprättas årligen med start Tillsynsverksamheten ska främja införandet av det systematiska brandskyddsarbetet. 3. Den enskildes förmåga att ta ansvar för sitt förebyggande brandskyddsarbete ska öka Räddningstjänstens utryckande verksamhet 1. Räddningstjänstens utryckande organisation ska vara utformad efter de lokala förhållandena och den lokala riskbilden. 2. Räddningstjänstens utryckande verksamhet ska vara organiserad så att en första insats kan påbörjas inom för bebyggelsetypen normal tid. 8

9 3. Räddningstjänsten ska ha utrustning och kompetens för att klara av de vanligt förekommande olyckorna. 4. Vid mindre vanligt förekommande olyckor ska Räddningstjänsten kunna vidta de livräddande åtgärder och påbörja insatsen för att sedan samverka med andra enheter, kommuner, staten och enskilda, för att lösa uppgiften. 5. Räddningstjänstens utryckande verksamhet ska utveckla sin förmåga att hantera trafikolyckor 6. Räddningstjänstens utryckande verksamhet ska utveckla sin förmåga att hantera bränder. 7. Räddningstjänstens utryckande verksamhet ska utveckla sin förmåga att hantera kemikalieolyckor. 8. Räddningstjänstens ledningsförmåga vid större olyckor ska utvecklas. 4 Organisation och Ansvarsfördelning 4.1 Organisation Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att upprätta handlingsplan som ansluter till handlingsprogrammet för Lag om skydd mot olyckor. Handlingsplanen ska innehålla mål, åtgärder och samverkansformer. I samband med årsbokslut ska handlingsplanen redogöras inför Kommunstyrelsen. 4.2 Ansvarsfördelning Kommunen har ett ansvar som verksamhetsutövare där man ska bedriva ett olycksförebyggande säkerhetsarbete. Detta inkluderar även att bedriva ett brandförebyggande arbete inom sina verksamheter. Därutöver har kommunen en särskild uppgift som tillsynsmyndighet för det brandförebyggande arbetet såväl som inom sin egen verksamhet som gentemot andra verksamhetsutövare inom kommunens geografiska område Kommunens olycksförebyggande arbete Respektive nämnd och styrelse ska delta i kommunens säkerhetsarbete. Det sker genom representation och delaktighet i den övergripande säkerhetshandläggargruppen Kommunens tillsynsansvar över det brandförebyggande arbetet Tekniska nämnden fullgör kommunens tillsynsansvar för den brandförebyggande verksamheten, dvs. myndighetsrollen, samt ansvaret för sotningsfrågor. Utifrån handlingsprogrammet ger Kommunfullmäktige uppdraget till Tekniska nämnden att skapa en tillsynsplan. I planen ska beskrivas vilka beslutsunderlag som ligger till grund för tillsyn samt var och hur tillsyn ska genomföras. Planen ska revideras minst 1gångr/år. Tekniska nämnden ska även hålla ett register över de verksamheter och byggnader som omfattas av tillsyn och i vilken omfattning tillsynen ska ske. Räddningstjänsten är delaktig i det olycksförebyggande arbetet på samma villkor som andra förvaltningar. 9

10 4.2.3 Räddningstjänstens utryckande verksamhet Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala Räddningstjänstens utryckande verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor. För Räddningstjänsten ligger extra fokus på trafikolyckor och bränder under det här handlingsprogrammet. Om behov finns ska Räddningstjänsten samarbeta med andra förvaltningar. 5 Samverkansavtal Samarbetsavtalet mellan Ale och Kungälvs kommuner, som gäller från och med , reglerar att Kungälv skall tillhandahålla och utföra såväl strategisk som operativ ledning, stöd till det förebyggande brandskyddsarbetet och driftledningsstöd åt Ales Räddningstjänst. Det innebär bland annat att kommunerna har gemensam räddningschef och gemensam chefsberedskap. Kungälvs kommun har tecknat följande samverkansavtal. 5.1 Kommunens tillsyn över det brandförebyggande arbetet Genom avtalet med Ale kommun betjänar Räddningstjänstens förebyggande avdelning även Ale kommun. 5.2 Räddningstjänstens utryckande verksamhet Gränslös samverkan med Räddningstjänsterna i närområdet. Avtal om gemensam ledningsorganisation med Ale kommun. Alarmeringsavtal med SOS Alarm AB. Samverkan kring ledningsstöd i Västra Götaland, VG-stab. Avtal om första insats i Göteborgs kommun, Rödbo, norra Hisingen. Avtal om första insats i Stenungsunds kommuns södra delar. Avtal om Akut-RVR med Larmtjänst AB 6 Uppföljning och Utvärdering Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker i samband med årsbokslut. I samband med revidering av handlingsprogrammet, vid ny mandatperiod, sammanställs en utförligare utvärderingsrapport. 10

11 Referenser Svenska brandskyddsföreningen LSO, beskrivningar och kommentarer. Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 Kungälvs sjukhus (Skadade som sökt vård på Kungälvs sjukhus - ett hälsofrämjande sjukhus- en sammanställning av resultatet från åren för Tjörn, Kungälv och Ale kommuner. NCO: s rapport 2004:2 Olyckor i siffror Räddningstjänstens insatsstatistik 2003 Värdering av befintlig riskanalys för Kungälvs Räddningstjänst, Räddningsverket, Äldres skador i Sverige Kvalitetsrapport 2003 från medicinskt ansvariga sjuksköterskan (Mas) Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Marstrands hamn i Kungälvs kommun, Kommunal författningssamling, Reglemente, 1996, nr 4, Kungälvs kommun,

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011.

Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Sundsvalls kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor För perioden 1 jan 2008 31 december 2011. Slutversion 2007-10-31 Innehållsförteckning 1 Bakgrunder och syften... 3 2 Omfattning av handlingsprogrammet...

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 Allmänna råd Utkom från trycket den 22 november 2012

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Eriksson Per Datum 2015-11-06 Diarienummer KSN-2015-1931 Kommunstyrelsen Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd

Läs mer

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN 106-0501/ 2007 SID 1 (5) Handläggare: Sture Svedjedal Telefon: 08/ 508 25 072 Till Socialtjänstnämnden Yttrande över remiss av förslag till Stockholms stads

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 170.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1997-05-26 53 1997-05-27 1997/236-171 Kf 2012-06-25 120 2012-06-26 2011/906 HANDLINGSPROGRAM FÖR SAMHÄLLSINRIKTAT

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) Uppsala KOMMUN Are^j,e (JO KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2012-09-14 BUN-2012-1125 Barn- och ungdomsnämnden Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram

Läs mer

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete. Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete. Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Sandvikens kommun 2015-2018 2018 Innehåll Bakgrund...3 Övergripande beskrivning av Sandvikens kommun...4 Förebyggande

Läs mer

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst

Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst Ledning av insatser i kommunal räddningstjänst 1 MSBFS 2012:5 Stefan Svensson Docent, Lunds Universitet 3 Bakgrund kompetens? RUB? RälA? komplexitet Ledningstradition 4 Samhällskomplexitet Reflektion,

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen

Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Kommunstyrelsen Fallprevention DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Fallprevention är framtaget av arbetsgruppen för fallprevention och är ett delprogram till Handlingsprogram trygghet

Läs mer

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx

Handlingsprogram. - gäller från 2015-10-01. Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Handlingsprogram - gäller från 2015-10-01 Beslutad: Reviderad: Dnr: 2015xxxxx Räddningstjänsten Västra Blekinges handlingsprogram INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ÄNDAMÅL VISION, VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 22 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM RÄDDNINGSTJÄNST Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga - Kungsör Antagen av direktionen: 2005-08 - 22 1 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016. Förord

Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016. Förord Handlingsprogram för räddningstjänst 2013-2016 i Förord Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. Enligt lagen ska alla kommuner utarbeta handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunen

Läs mer

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning Landstingsstyrelsens förvaltning Administration 1 (6) Handläggare: Hendry Andersson Rickard Fröling Locum AB Landstingsstyrelsen Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till

Läs mer

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning

Lag och förordning om skydd mot olyckor. En sammanfattning Lag och förordning om skydd mot olyckor En sammanfattning Lag om skydd mot olyckor 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

Kommittédirektiv. En effektivare kommunal räddningstjänst. Dir. 2017:15. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017

Kommittédirektiv. En effektivare kommunal räddningstjänst. Dir. 2017:15. Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Kommittédirektiv En effektivare kommunal räddningstjänst Dir. 2017:15 Beslut vid regeringssammanträde den 16 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska ur ett brett effektivitetsperspektiv se

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER

SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST KF 2007-02-25, 2 Gällande mandatperioden 2007-2010 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Allmän beskrivning av kommunen... 3 1.2 Arbete Näringsliv...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR HANDLINGSPROGRAM ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Gävle Hofors Ockelbo Sandviken & Älvkarleby kommuner Sida 2(42) Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Kommunalförbundets

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänstverksamhet Remissversion 1 2 Sammanfattning Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun upprätta ett handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet.

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB

Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 6 {14) Sammanträdesdatum 2014-11-06 229 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Dnr 2014/1089 - lt INLEDNING Uppdatering av kommunens plan för räddningsinsats

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete. VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-11-05 DNR SN 2014.206 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje systematiskt brandskyddsarbete.

Läs mer

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad Örkelljunga kommun och Lagen om Skydd mot Olyckor Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver att kommunerna ska arbeta med

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

Räddningstjänster inom GR

Räddningstjänster inom GR Räddningstjänster inom GR Göteborgsregionen (GR) 14 kommuner 992 010 invånare (1 nov 2015) Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Vårgårda

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018 2 (22) Innehåll Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018...1 Håbo

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6

10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 10 Kommunens plan för räddningsinsats; Sala Ytbehandling AB Jfr Bilaga KS 2014/217/1-2 Ärendet behandlas på ledningsutskottets sammanträde den 6 november. ~ ~~~~ Bilaga KS 2014/21 7/1 l (l) 2014-10-24

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

SAMVERKAN FÖR LÄGRE KOSTNADER OCH MINSKAT MÄNSKLIGT LIDANDE

SAMVERKAN FÖR LÄGRE KOSTNADER OCH MINSKAT MÄNSKLIGT LIDANDE SAMVERKAN FÖR LÄGRE KOSTNADER OCH MINSKAT MÄNSKLIGT LIDANDE att använda skadedata i det förebyggande arbetet Samverkan inom Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka

Läs mer

Vårt jobb är din säkerhet

Vårt jobb är din säkerhet Vårt jobb är din säkerhet Tärnsjö Ransta Möklinta Hedåker Sala Heby Östervåla Räddningstjänsten Sala-Heby, Väsbygatan 1, Box 304, 733 25 Sala Välkommen till Räddningstjänsten Sala-Heby Räddningstjänsten

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

Ystad kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Ystad kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Ystad kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2009-04-16 38 Ystad kommuns riskinventering finns som särskild handling Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Krisberedskap och skydd mot olyckor

Krisberedskap och skydd mot olyckor Krisberedskap och skydd mot olyckor Läget i länet Rapport: 2009:52 Rapportnr: 2009:52 Rapportansvarig/text: Anders Frelek och Hans Terling Foto: Jan-Erik Gustavsson och Anders Frelek Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström

Östgötamodellen för Egenkontroll. Calle Granström Östgötamodellen för Egenkontroll Calle Granström Förutsättningar och drivkraft för förändring Länsstyrelsen hade länge påtalat vikten av egenkontroll De egenkontroller som kom in var av mycket skiftande

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

INFORMATION. Ny insatsrapport

INFORMATION. Ny insatsrapport INFORMATION 2014-0 4-01 Ny insatsrapport Den arbetsgrupp som arbetat med att utveckla insatsrapporten har nu kommit med ett förslag till ny insatsrapport. För att rapporten ska bli riktigt bra behövs nu

Läs mer

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Granskning av brandskydd på. äldreboenden. Marlen Dagersten. maj 2013

Revisionsrapport. Mjölby kommun. Granskning av brandskydd på. äldreboenden. Marlen Dagersten. maj 2013 Revisionsrapport Granskning av brandskydd på äldreboenden Mjölby kommun Marlen Dagersten maj 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet

Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Samverkan i lokalsamhället- Det goda samarbetet Trygghet och säkerhet Sollentuna kommun Övergripande syfte med förarbetet inom trygghetsoch säkerhet i Sollentuna kommun Det övergripande syftet är att öka

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handlingsplanen är framtagen av Räddningstjänsten i Kristianstads kommun Handlingsplanen fastställs av Kommunfullmäktige 15 mars 2016. Foto: Kristianstads kommun och MSB Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF

Klassificering av MSB:s utbildningar inom EQF/NQF MSB-1.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 () Ert datum Er referens Utbildning, övning och beredskap Verksamhetsställe Sandö Enhetschef Tomas Ljunglund 010-240 2107 Tomas.ljunglund@msb.se Myndigheten

Läs mer

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag

Brandskyddspolicy för Arboga kommun och dess kommunala bolag för Arboga kommun och dess kommunala bolag Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2016, 210. Innehåll Inledning... 5 Bakgrund... 5 Ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor... 5 Ledningsansvar...

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. KS

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 46 Säkerhetspolicy för. KS 2015-64 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare Lennart Johansson (M), ersättare Lars Lundberg (KD), ersättare

Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare Lennart Johansson (M), ersättare Lars Lundberg (KD), ersättare Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00-10, 10:15-11:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter

Läs mer

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun

Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun Säkerhetspolicy för Sandvikens kommun En trygg och säker kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 3 september 2001, 94 Dnr KS2006/458 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Definition...

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Kommittédirektiv Översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2011:106 Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst. Syftet med

Läs mer

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. (AU 46) KS

Säkerhetspolicy för Falkenbergs kommun. (AU 46) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 73 Säkerhetspolicy för. (AU 46) KS 2015-64 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer