Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Årscykel för arbetes gång Jan-Mars -Årligen: Inventering av skolans trygga/otrygga områden (socped. perspektiv) -Uppföljning/ fastställande av handlingsplan och åtgärder utifrån inventering Nov -Upprätta kalendarium för årets mål: det socialpedagogiska arbetet -Delta i kommunens attitydundersökning (värdegrund) Aug-nov -Revidering av likabehandlingsplanen (fastställande av årets fokus i likabehandlingsplanen) -Uppstart av trygghetgruppens arbete -Föräldramöte med samverkan kring likabehandling och ordningsregeler April/maj -Uppföljning av handlingsplan och åtgärder -Avstämning/revidering av ordningsregler (i klasserna) Juni -Rev av ordningsregler -Utvärdering, analys, framåtblickar

2 Innehåll... 1 Likabehandlingsplan läsåret 2013/ Årscykel för arbetes gång Innehåll... 2 Inledning... 3 Mål/Vision... 3 Ansvar... 4 Främjande arbete... 5 Förebyggande arbete... 6 Fortlöpande förebyggande insatser... 6 Förebyggande Arbete: årets fokus Kartläggning och nulägesanalys:... 7 Mål för året och konkreta åtgärder... 7 Uppföljning/utvärdering Förebyggande arbete: årets fokus Tydligt mål och konkreta åtgärder... 8 Upptäcka... 9 Utreda och åtgärda Trygghetsgruppen arbetar genom att: Konflikt mellan vuxen och elev Konflikt mellan elev och vuxen Förankring Rutiner Arbetsgång vid trakasserier, kränkande behandling och diskriminering (barn-barn) Arbetsgång då spridande av odemokratiska värderingar sker Arbetsgång vid våld eller hot Arbetsgång vid omhändertagande av egendom Rutin för handläggning av klagomål Kompetensutveckling i socialpedagogiskt arbete Definitioner Elev Personal Diskrimineringsgrund Diskriminering Kränkande behandling Mobbning

3 Inledning Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (LGR 11). Skolan skall i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska och ansvarskännande människor. Waldorfskolan vill utveckla hela människan tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning. Kunskapsinhämtande och fostran utgör en helhet genom att stoffet väljs och presenteras så att det i varje stadium anknyter till barnets egen utveckling och hjälper det framåt (EN väg till frihet, waldorfskolans kursplan). Omdömesförmågan utvecklas genom en allsidig belysning av problemen. Fram till puberteten aktiverar waldorfpedagogiken särskilt vilje- och känslokrafterna, som bildar underlag för den i puberteten vaknade, självständiga tankeförmågan. Elevernas kreativa och fria tänkande är Waldorfskolans främsta mål. Mål/Vision Björkö Friskola vill med denna plan visa vårt avståndstagande från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling i enlighet med diskrimineringslagen och Skollagens kapitel 14 a. Arbets- och umgängesklimatet i skolan ska vara sådant att alla, såväl barn som vuxna, känner sig respekterade, delaktiga och trygga. Alla vuxna på skolan skall i vårt arbete med eleverna och inom stadie- och arbetsgrupper verka för att utveckla vår förmåga att hantera de etiska dilemman, som vi ständigt konfronteras med och aktivt främja likabehandling. Ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering pga. exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder skall förekomma i skolan. När rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering sker är det skolans ansvar att se till att detta upphör. 3

4 Ansvar Rektor Det är rektors ansvar att: - se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten på skolan. - se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning samt annan kränkande behandling. - årligen upprätta, utvärdera likabehandlingsplanen i samarbete med personal och elever. - om skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och åtgärder vidtas. Rektor ska även: - se till att verksamheten har ett gemensamt system för hur man dokumenterar, utreder och åtgärdar anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling. Lärare och annan skolpersonal Det är lärarens och annan skolpersonals ansvar att: - följa skolans likabehandlingsplan. - ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning. - se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks. - dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas. - bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling, där den enskilda läraren är berörd, följs upp. Elever Det är alla elevers gemensamma ansvar att: - påtala diskriminering och annan kränkande behandling som förekommer på skolan. Personer som skolans elever kan vända sig till, utöver sinklasslärare/ mentor, för stöd och hjälp är: Kristina Berry, rektor Anki Leideborg, skolsköterska Karin Mellgren, kurator 4

5 Främjande arbete Det främjande arbetet ska syfta till att förstärka respekten för allas lika värde. Det ska omfatta alla diskrimineringsgrunder, riktas mot alla och bedrivas utan förekommen anledning. Det främjande arbetet ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. Vi på Björkö Friskola arbetar främjande genom att: På vårterminen anordnas alltid 5-årsverksamhet, för att bygga upp trygghet inför lekis Under vårterminen samarbetar lekis och klass 1 för att skapa trygghet för lekisbarnen som till hösten blir 1:or Inför lekisåret och klass 1 gör de lärare som skall vara lekisfröknar och klasslärare i klass 1 hembesök hos alla elever. Flera av våra återkommande skoltraditioner har bland annat till syfte att stärka respekten för allas lika värde. Exempel på detta är våra årstidsfester då alla klasser samlas och framträder för varandra. År 1 och år 9 blomsteröverlämning där år 9 välkomnar år 1 vid skolstart och år 1 tackar av år 9 vid skolavslutningen. Drakdag/skördefest i början av nytt läsår, en dag då alla elever och lärare kommer samman. Genom handhälsningen på morgonen möter vi varandra varje dag så att alla, barn och vuxna, blir synliga. Alla vuxna är goda förebilder som tydligt markerar vad som tolereras och inte på skolan. Skolan har ett faddersystem som omfattar barn och vuxna på skolan. Daglig morgonsamling i klasserna, då möjlighet finns att berätta för och lyssna till varandra. Eurytmiämnet från lekis till och med klass 4. Dramaämnet från klass 5. Lägerverksamhet i olika klasser, detta sker i samband med en samarbetsfrämjande aktivitet som exempelvis vandring eller paddling. I början av det åttonde skolåret åker klassen på en segling under fyra dagar tillsammans med mentorer. Stolsprojektet i början av klass 7. Under de första veckorna av läsåret har stadierna flera gemensamma aktiviteter för att lära känna nya stadiet. I slutet av läsåret anordnas en dag, exempelvis kubbturnering, för de klasser som ska bilda det nya högstadiet. Nya elever bjuds in att delta. 5

6 Förebyggande arbete Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det ska endast omfatta områden som i en kartläggning av verksamheten identifieras som riskfaktorer. Fortlöpande förebyggande insatser På skolan finns en trygghetsgrupp som skall arbeta förebyggande för likabehandling för att motverka mobbning. I denna grupp finns personal från alla stadier representerade. Tydliga och gemensamma ordningsregler (se bilaga) tas fram i samspel mellan elever och vuxna, och diskuteras och revideras varje läsår. Föräldrar görs delaktiga genom att ordningsregler lyfts och tillfälle att tycka, tänka och komma med idéer (mingellappar) ges på storföräldramötet i september. Ordningsreglerna skall också gå ut till alla föräldrar och elever för påseende vid skolstart. Lärarnas fikarum är ute på skolgården. Rast (ute och i KA)- buss- och omklädningsrumstillsynen är fördelad mellan skolpersonalen enligt fastställt schema. Tjänstefördelning genomförs med en medveten tanke på förebyggande insatser. Inventering i de arbetsroller som finns på skolan, med tydlig fördelning av ansvar. Större fokus på utökad direkt kommunikation med våra elever. Vikten av samtal och närvaro med elever under icke-undervisande tid, det vi kallar för den kittande delen i vår verksamhet. Klassföreståndartid varje vecka med diskussioner och utvärdering. Klassråd från klass 5, där situationen i klassen och på skolan regelbundet tas upp. Elevrådet år 6-9 tar regelbundet upp och diskuterar läget på skolan. Etik/religion finns som enskilt ämne på schemat från år 6. Varje läsår inleds med ett för alla föräldrar gemensamt föräldramöte där vi bland annat informerar om vårt socialpedagogiska arbete. På detta möte bereds också tid för en mingeldel där man som förälder kan komma med frågor, tankar, idéer kring bla socialpedagogiskt arbete. Därefter täta föräldramöten klassvis under läsåret, 2 per termin. Utvecklingssamtal med samtliga elever 2 ggr/läsår Elevenkäter, attitydundersökningar genomförs. Skolan deltar i kommunens årliga attitydsundersökning. Trygga områden-undersökning genomförs årligen. Temadag/aktiviteter anordnade av elevrådet/trygghetsgruppen Regelbundna elevgenomgångar både i stadierna, kollegiet och i elevhälsoteamet, stödgrupp och trygghetsgrupp Varje läsår, innan höstlov gås rastbarn (barn som av olika anledningar behöver lite extra uppmärksamhet på rasterna) igenom i kollegiet Rastaktiviteter, tex i Kulturarenan för högstadiet Faddersystem, främst från lekis upp till och med mellanstadiet. Klass 3 är faddrar till lekis, klass 4 är faddrar till klass 1 osv. 6

7 Årlig kartläggning av skolgård och lokaler utifrån frågeställningen trygga/otrygga platser under lektionsfri tid Förebyggande Arbete: årets fokus Kartläggning och nulägesanalys: Vi på Björkö Friskola ser det som grundläggande att arbeta med hela människan, och inte enbart eleven. Vi ägnar mycket tid åt att skapa goda relationer med och bland våra elever, då vi ser det som en viktig grund för kunskapande och formandet av trygga och ansvarstagande människor. Vid inledningen av läsåret genomfördes ett för hela skolan gemensamt föräldramöte, där vi presenterade våra tankar kring årets fokus i likabehandlingsplanen, tex trygghetsgruppen och dess arbete med att alla ska veta vilka trygghetsgruppen är och vad de gör, och att alla på skolan ska känna till likabehandlingsplanen och hur vi använder den i praktiken i den dagliga verksamheten. Föräldrarna gjordes delaktiga genom att de efter presentationen gruppvis fick samtala och skriva ner sina kommentarer, förslag och frågeställningar. Föräldrarnas synpunkter sammanställdes sedan och vi fick positiv feedback på det socialpedagogiska arbete som redan nu ses som en naturlig del av vår verksamhet. Vi fick också en del önskemål om förtydligande ang vilka trygghetsgruppen är osv. Mål för året och konkreta åtgärder Vi ska underhålla, utveckla och förtydliga vårt socialpedagogiska arbete för att säkerställa att skolan är en trygg arbetsplats och en socialt stimulerande och trygg miljö. Detta gör vi bla genom att: säkerställa att alla på skolan har kännedom om Trygghetsgruppen och dess arbete Trygghetsgruppen driver arbetet med att förankra/medvetandegöra alla på skolan, elever som personal och föräldrar kring likabehandlingsplanen och hur den fungerar i praktiken, Trygghetsgruppen har en egen verksamhetsplan för läsåret, med insatser kopplade till likabehandlingsplanen, bland annat att: Pusha för en gemensam aktivitetsdag under våren, som främjar samverkan mellan åldrarna På trygghetsgruppens initiativ läsa och diskutera Skolverkets utvärderingsskrifts Vad fungerar? Vara noga med att synliggöra kurator och skolsköterska i verksamheten, återkommande presentation på föräldramöte och i klasserna Föreläsning om nätvett, både för elever och föräldrar på skolan Personalföreläsning om samtalsmetodik, psykolog Karin P. Delta i och i kollegiet följa upp kommunens attitydsundersökning (med fokus på värdegrundsfrågor) 7

8 Uppföljning/utvärdering Förebyggande arbete: årets fokus Tydligt mål och konkreta åtgärder Mål Vi ska utveckla vårt förebyggande socialpedagogiska arbete på skolan. Konkreta åtgärder med uppföljning efter genomförd utvärdering juni 2013 Konkreta åtgärder inleds med * och uppföljning av hur åtgärden föll ut kan läsas under rubriken utvärdering. *Arbeta med kuratorshandledning stadievis Utvärdering: Detta har skett vid ett till två tillfällen per stadie. Inte så handledande, utan mer information och kontaktförmedling, bra så långt! Det behöver tidigt på läsåret tillsammans med kurator sättas ett kalendarium för att få lite mer regelbundenhet kring detta. Skulle vilja att vi utvecklade den askulterande verksamheten, någon som observerar klassrumssituationen, tex att rektor gick runt och observerar undervisningen. Frigör tid för rektor att vara runt mera! *Etablera trygghetsgruppen som arbetsgrupp i verksamheten. Utvärdering: Detta har gjorts men mötestid för ordentlig etablerande har varit bristvara Vi har etablerat oss men ej fått någon kontinuitet i arbetet. Behöver hitta andra arbetsformer, speciellt för det akuta arbetet. Det förebyggande arbetet fungerar i den form vi haft. Vi skulle velat introducera de idéer för förebyggande arbete vi haft för kollegiet. För mer utvärderingstankar se trygghetsgruppens egen utvärdering. *Etablera rastaktiviteter i Kulturarenan Utvärdering: Detta har genomförts och sjösattes efter höstlovet. Genomfördes målmedvetet, utvärderades löpande med övervägande goda resultat. Fungerat väldigt bra! Viktigt att tänka kring detta på förarbetsdagarna då det gäller tex schema över aktiviteter, och tänka över hur vi får med klass 7, vilket var svårt föregående läsår. Viktigt att det finns schema för aktiviteter i idrottshallen. *Tillse att eleverna genom elevrådet och trygghetsgruppens arbete, aktivt arbetar med och är förtrogna med likabehandlingsplanen Utvärdering: Detta arbete har varit svårt att driva med elevrådet, bla pga tristbrist. Finns stora och nog också möjliga utvecklingsmöjligheter att driva detta arbete i mycket större grad. Kanske något slags årets fokus i likabehandlingsplanen, bara att få till HUR likabehandlingsarbete ska gå till, både spridandet av kunskap om den och omsättandet i praktiken tex i form av temadagar. Denna åtgärd föler med till läsåret

9 *Tillsammans med eleverna utveckla arbetet med fadderklasser och gemensamma aktiviteter på stadierna. Vara noga med dokumentationen av denna verksamhet för att synliggöra den. Utvärdering: Detta har i stor utsträckning gjorts, intervall eller kontinuitet mellan träffarna har varierat från klass till klass. (se bla ls vb) Kan trygghetsgruppen (kanske tillsammans med annan grupp eller/och elevrådet)få i uppdrag att tex genom temadag för hela skolan implementera likabehandlingsplan/nya uppdaterade ordningsregler? Detta tar vi med till läsåret Elevens val har varit ett bra sätt att blanda klasserna på hög, vi har även gjort snöskulpturer, kubb, blandade grupper friluftsdagar för att sammansvetsa grupperna. Elevens val har byggt broar mellan elever, en slags fadderverksamhet Sista skolveckan finns förslag om att lägga in friluftsdagar, temadagar sommar/natur, detta är ett bra sätt att tex bygga team runt klasser med klasslärare och ämneslärare, ex mellanstadiets friluftsdag eller lågstadiets mattetemadag i maj. En brobyggande verksamhet som gynnar både äldre och yngre barn. Mycket positivt för skolan/stadiet gällande känsla av gemenskap och trygghet, socialiserande. Det är viktigt att vi faktiskt tar oss tid med fadderskapet, så att eleverna blir engagerade och tar ansvar, typ läsa för lekis, enkelt men viktigt! Fadderarbetet är mycket bra både för äldre och yngre barn. Faddrar lär sig att ta ansvar och se hur de yngre gör och tänker. Fadderbarnen får nya kontakter och mer trygghet tex på skolgården. Upptäcka Verksamheten bör organiseras så att personalen tidigt kan upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Eventuella fall av kränkande behandling på Björkö Friskola kan upptäckas genom; Stadiegruppernas möte varje vecka med representant från stödgruppen. Klassgenomgångar där alla klassens lärare deltar. Klassföreståndartiden - en lektion vecka avsatt för klassen och klassläraren för samtal. Föräldramöten ca 5 gånger per läsår och klass och en god tradition kring att ta kontakt med föräldrar vid behov. Att vi är en liten skola med goda möjligheter att samarbeta även under icke organiserad tid. Elevskyddsombud deltar på skyddsronder. Anmälan som görs till trygghetssgruppen. Genom utvärderingar och utvecklingssamtal. Vår tillgänglighet som personal, på skolan och kontakten mellan oss, tex kökspersonal, vaktmästare, pedagogisk personal, samtliga med eleven i fokus 9

10 Utreda och åtgärda I första hand tas kontakt med någon ur personalen som är i närheten, denne försöker utreda händelsen. Denna utredning sker i samtal med inblandade barn, elever. Den syftar främst till att lösa konflikten här och nu och att hitta vägar till någon överenskommelse. Klasslärare informeras och ansvarar för det fortsatta arbetet. Klasslärare tar hjälp av arbetslaget om det behövs. Föräldrar informeras. Om kränkningen/trakasserierna/diskrimineringen inte upphör kontaktar läraren vårdnadshavarna för att tillsammans upprätta en plan för den rådande situationen Vid svårare fall eller upprepning kan man som elev, förälder och personal vända sig till trygghetssgruppen (denna arbetar då enligt samma ordning som tidigare mobbningsgruppen). Trygghetsgruppen arbetar genom att: 10 Samla information. Besluta vilka från gruppen (två personer) som genomför samtalen. Samtal med den mobbade och mobbaren/mobbarna var för sig. Ta nödvändiga föräldrakontakter. Hjälpa både den utsatte och mobbaren att tala igenom den uppkomna situationen. Återkoppling i gruppen för att besluta detaljer i det vidare handlingsförloppet.. Ge strategier för att säkerställa att mobbningen upphör Ha uppföljningssamtal under läsåret Dokumentera de åtgärder som vidtas. Om problemet kvarstår: Kallar rektor den/de som mobbar till elevhälsoteamskonferens (elev, förälder och stödgrupp). Åtgärdsprogram upprättas. Uppföljande elevhälsoteamskonferens: åtgärdsprogrammet utvärderas, eventuellt utarbetas ett nytt program. Om problemet kvarstår görs en anmälan till sociala myndigheter och/eller polis Uppföljning av ärendet görs. Detta är grundmodellen, som sedan anpassas efter de barn som är inblandade. Skulle någon av trygghetssgruppens medlemmar vara nära relaterade till gällande elev utgår den ur gruppen. Trygghetsgruppen består av: Karin Forsén Persson (Ls-lärare), Lina Ernerudh (Mslärare), Robert Karlsson (ass MS), Per Hultgren (Hs-lärare), Nicklas Fredriksson (lekis, enhetsledare fritids), Ann-Christin Leideborg (skolsköterska) I de fall där den kränkande behandlingen gäller vuxen till barn eller vuxen till vuxen behandlas ärendet av skolans ledning, genom samordningsgruppen på skolan.

11 Konflikt mellan vuxen och elev Om eleven känner sig kränkt av någon vuxen vänder sig han/hon eller förälder till rektor, skolsköterska eller annan personal. Samordningsgruppen vidtar utredning samt eventuellt nödvändiga åtgärder. Båda parter skall få möjlighet till samtal med varandra. Detta samtal kan ske enskilt, tillsammans med föräldrar, klassföreståndare, eller annan vuxen allt efter parternas önskemål och ärendet art. Dock skall rektor/ledning alltid finnas representerade vid samtalet. Eventuella ytterligare åtgärder, så som anmälan till sociala myndigheter eller polis, vidtas av samordningsgruppen. Vid behov skall eleven erbjudas hjälp och stöd (tex psykologkontakt). Uppföljning av ärendet görs. Dokumentation förs under hela ärendet. Arkiveras i likabehandlingsplanspärm på kontoret. Samordningsgruppen: Rektor, Pedagogisk samordnare och Verksamhetsadministratör Skulle någon i samordningsgruppen vara nära relaterad till inblandade utgår den ur gruppen. Konflikt mellan elev och vuxen Om en vuxen känner sig kränkt av en elev vänder sig denne till rektor/ledning. Samordningsgruppen vidtar utredning samt eventuellt nödvändiga åtgärder. Båda parter skall få möjlighet till samtal med varandra. Detta samtal kan ske enskilt, tillsammans med föräldrar, tillsammans med klassföreståndare. Dock skall rektor/ledning alltid finnas representerade vid samtalet. Eventuella ytterligare åtgärder, så som anmälan till sociala myndigheter eller polis, vidtas av samordningsgruppen. Uppföljning av ärendet görs. Dokumentation förs under hela ärendet. Arkiveras i likabehandlingsplanspärm på kontoret. Samordningsgruppen: Rektor, Pedagogisk samordnare och Verksamhetsadministratör. Skulle någon i samordningsgruppen vara nära relaterad till inblandade utgår den ur gruppen. Förankring Information om likabehandlingsplanen ges på föräldramöten och den finns i sin helhet på hemsidan Likabehandlingsplanen finns i klassrummen. Elever informeras om planen genom elevrådet, trygghetsgruppen. Handlingsplanen revideras varje år av kollegiet utifrån en analys av genomförda åtgärder. 11

12 Ordningsregler med tillhörande bilaga förväntningar revideras årligen och sänds hem till alla elever vid inledningen av nytt läsår Rutiner Arbetsgång vid trakasserier, kränkande behandling och diskriminering (barn-barn) Trygghetsgruppen kontaktas av lärare/elev/förälder som delger information om det aktuella ärendet. Trygghetsgruppen sammanträder och beslutar vilka två representanter som agerar i ärendet. Snarast möjligt, samma dag så långt det är möjligt, möter trygghetsgruppen den som utsatts för trakasserier/kränkande behandling/diskriminering. Vid behov kan klassläraren/assistent finnas med som stöd för eleven. Eleven får vid mötet tillfälle att i lugn och ro berätta vad som inträffat och vilka som var inblandade. Trygghetsgruppen berättar hur man kommer att arbeta vidare med ärendet och att återkoppling och uppföljning kommer att ske under den närmsta tiden för att försäkra sig om att trakasserierna/kränkande behandlingen/diskrimineringen upphört. Trygghetsgruppen möter den/de som trakasserat, kränkt eller diskriminerat. Är det flera inblandade sker samtalen alltid enskilt och direkt efter varandra för att undvika ryktesspridning. Trygghetsgruppen gör klart att detta beteende är ytterst allvarligt och absolut inte tolereras eller accepteras. Vid behov tas kontakt med vårdnadshavare. Utifrån dessa möten tas sedan ställning till om vidare åtgärder behöver vidtas som till exempel; åtgärdsprogram, fler rastvakter, bussvakter, hjälp från kommunens handledningsteam, polisanmälan, miljöombyte för elev etc. Uppföljning sker efter en vecka och sedan återkommande under en tid. Dokumentation av ärendet görs löpande och arkiveras i trygghetsgruppen ärendepärm. Arbetsgång då spridande av odemokratiska värderingar sker Omedelbart samtal med eleven, mentor, rektor/ledning för att upplysa om allvaret i det inträffade. Vid upprepning tas kontakt med vårdnadshavare. Vid ytterligare upprepning tas kontakt med polis och en eventuell polisanmälan upprättas. Ärendet dokumenteras. 12

13 Arbetsgång vid våld eller hot Då en elev använt våld, uttalat hot om våld eller annat typ av hot kallas denne till samtal tillsammans med vårdnadshavare, personal/elevvårdspersonal samt rektor/ledning. Vid samtalet belyses det allvarliga i situationen samt vilka lämpliga åtgärder som bör vidtas. Ställning tas till en eventuell polisanmälan. Vid upprepade fall görs övervägande om sociala myndigheten skall kontaktas. Arbetsgång vid omhändertagande av egendom Omhändertagen egendom lämnas tillbaka efter lektionens slut, i vissa fall vid skoldagens slut. I särskilda fall hämtas egendomen av vårdnadshavare. Rutin för handläggning av klagomål Skolans rutin för handläggning av klagomål finns på vår hemsida. Anmälan sker till huvudman. Kompetensutveckling i socialpedagogiskt arbete - Vår kurator Karin Mellgren gör avstämningar och handleder 2-3 tillfällen/läsår stadievis på stadietid, våra pedagoger i förebyggande socialpedagogiskt arbete. -Vi kommer att få ta del av en föreläsning på temat samtalsmetodik, av psykolog Karin Palmeblad. - Skolan skickar representanter för informationskväll på Barnahus -Föräldraföreningen erbjuder föreläsning på temat Nätvett. - Trygghetsgruppen genomför två studiumtillfällen utifrån skolverkets material om mobbing Vad fungerar. 13

14 Bilaga Förväntningar Hos elever, föräldrar och lärare Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv värden, traditioner, språk, kunskaper från en generation till nästa. Skolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (utdrag ur Lgr 11) För att uppfylla vårt uppdrag behövs att vi alla samarbetar kring detta. Som elev kan du förvänta dig av oss att vi bryr oss om dig att vi bemöter dig med respekt att vi arbetar för en lugn, trivsam och trygg skolmiljö att vi gör allt vi kan för att motverka alla former av kränkande tilltal och mobbning att vi utgår ifrån dina förutsättningar och strävar efter att anpassa undervisningen därefter Vi förväntar oss av dig som elev att du är utvilad och har ätit frukost att du passar tider och tar ansvar för skolarbetet, tex genom att ha med dig rätt material till lektion att du använder ett vårdat språk, att du bemöter andra respektfullt i tilltal och handling att du medverkar till att bibehålla vår fina skolmiljö Som förälder kan du förvänta dig att vi bryr oss om ditt barn och att vi ser till ditt barns bästa att vi arbetar för att ditt barn skall känna sig tryggt i skolan att vi utgår från dina barns förutsättningar och strävar efter att anpassa undervisningen därefter att vi eftersträvar en lugn, trygg och trivsam arbetsmiljö att vi gör allt vi kan för att motverka alla former av kränkande tilltal och mobbning att vi informerar regelbundet såväl om ditt barns och klassens och skolans Angelägenheter Vi förväntar oss av dig som förälder att du hjälper ditt barn att komma i tid och ha med sig rätt material att du sörjer för att ditt barn är utvilat och har ätit frukost att du uppmuntrar ditt barn att ta ansvar för skolarbetet att du ställer upp på skolans värdegrund att du tar del av den information som skolan förmedlar att du vill ha en bra kommunikation med oss på skolan att du tar aktiv del i föräldraarbetet på skolan så som föräldramöten, städning m.m. 14

15 Ordningsregler Senast reviderad mars 2014 *Vi bidrar till ett gott arbetsklimat ute och inne *Vi gör inte illa någon med ord eller handling på skolan eller i mobilen/datorn *Vi respekterar skolans miljö, byggnader och materiel *Skor och ytterkläder har vi inte på oss inomhus *Vi har inte läsk, godis och tuggummi i skolan *Om läraren inte anger annat samlas mobiltelefoner in på lektionstid Säkerhet Under skoldagen har personalen ansvar för elevernas säkerhet och därför ska du som elev: alltid använda hjälm när du åker cykel, skateboard eller liknande under skoltid. inte kasta snöboll Rektor och lärare har befogenheter att vidta tillfälliga åtgärder för trygghet och studiero. Konsekvenser Om reglerna inte följs kan det leda till: Samtal/tillsägelse av personal Samtal med föräldrar 3 Att skolan tar i förvar störande eller farliga föremål Återläsning/kvarsittning Elevhälsokonferens med rektor/elevhälsoteam Anmälan till barn- och ungdomsnämnd samt socialnämnd Polisanmälan 15

16 Bilaga: Definitioner Elev Den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen (1985:1 100 Personal Anställda och uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet. Diskrimineringsgrund En diskrimineringsgrund är en del av din person som är skyddad av svenska lagar mot diskriminering. Det betyder att det är förbjudet enligt lag att behandla någon sämre än någon annan på grund av en diskrimineringsgrund. I lagarna står i vilka situationer som detta är förbjudet. Exempelvis är det diskriminering om en affär behandlar en kvinna som vill handla sämre än en man som vill handla, men om Per inte vill umgås med Carola på sin fritid så är det inte diskriminering. Diskriminering Direkt diskriminering är då ett barn eller en elev missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, dvs. kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Indirekt diskriminering är då ett barn eller elev missgynnas genom att ordningsregler m.m. tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Kränkande behandling Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan riktas mot en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande. Kränkningen kan vara fysisk, verbal, psykosocial eller text- och bildburen. Det är ytterst den som utsätts för handlingen som värderar om den är negativ eller inte. Mobbning Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer. Med mobbning menas både fysiskt och psykiskt våld. I psykiskt våld innefattas även utfrysning. Mobbning innebär att den som är utsatt, är i underläge och känner sig kränkt. Spontant bråk mellan elever är inte mobbning. 16

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan för Broarps skola Läsåret 2014-2015 Attendo Individ och Familj AB - Box 28-575 21 Eksjö Tel. 0730-660 116 - - lisbeth.lindstrom@attendo.se 1. Mål och Vision Mål: Skolan ska ha en likabehandlingsplan

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är:

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Mobbningsplan för Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Agneta Svanberg rektor Tel: 0455-618601 Anna Isberg administratör Tel: 0455-618603 Tina Åkesson skolsköterska Tel: 0455-618600 Thea Lundberg lärare

Läs mer

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15

Vasaskolans. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för skola och fritidshem. Läsåret 14/15 Vasaskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för skola och fritidshem Läsåret 14/15 Mål och vision Vi vill ge eleverna metoder som hjälper dem att utveckla en etisk och moralisk kompetens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Uppsala Musikklasser, september 2014 Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling De två planerna, årlig plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 I skollagen står det att Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal i såväl skolan som förskola och fritids. Enligt den har

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 1. Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan(2006:67) säger att den som ansvarar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LJUSDALS KOMMUN LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Utifrån diskrimineringslagen (2008:567) Nybo skola 2015 [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde

Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde 2013-11-18 1 (7) Likabehandlingsplan för Ugglans förskola, avd. Storken, Forsens utbildningsområde Handlingsprogram för att motverka alla former av kränkande behandling och diskriminering Inledning Den

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer