BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum Tid 17:15 Plats Beslutande Övriga Närvarande V-Café John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd Inga övriga närvarande. 1 Mötets öppnande 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd 3 Val av mötesfunktionärer Magnus Norberg förklarar mötet öppnat. Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättandet av röstlängd. a. Val av mötesordförande Beslut: Sittande ordförande Magnus Norberg väljs till mötesordförande. b. Val av mötessekreterare Beslut: Sittande sekreterare Oliver Walsh väljs till mötessekreterare. c. Val av justerare Beslut: Carl Petterson och Stefan Karlsson väljs till justerare tillika rösträknare. d. Val av rösträknare Beslut: Jesper Jönsson och Cecilia Leman väljs till rösträknare. 4 Adjungeringar Inga adjungeringar. SID 1(20)

2 5 Dagordning Magnus informerar om en sent inkommen proposition, tillägg rörande likabehandlingsombudet, som kommer presenteras med de övriga propositionerna om det godkänns av mötet. Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick. Beslut: Mötet godkänner att propositionen rörande likabehandlingsombudet presenteras med övriga propositioner. 6 Beslutsuppföljning På vårterminsmötet röstades följande propositioner och motioner igenom: Motion angående förändringar i föreningens styrdokument (se bilaga 4) Motion angående införskaffande av hedersmedlemskap (se bilaga 5) Proposition om ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar och reglemente gällande jämlikhetsombud (se bilaga 6) Eftersom dessa innefattar förslag om ändringar i stadgarna måste dessa även bifallas på höstterminsmötet Beslut: Mötet beslutar att bifalla samtliga av vårterminsmötets propositioner och motioner. 7 Information Studierådsrepresentant Ida Pettersson berättar om hennes arbete under året. Detta år har fler studiekvällar i mekanik och endimensionell arrangerats. Uppslutningen har varit bra och detta har varit mycket uppskattat av eleverna. Tillsammans med de andra studierådsordförandena har Ida drivit frågan om hur nedskärningar för kursen endimensionell analys påverkar eleverna och deras studieresultat. Arbetsmarknadskontakt Mattias Spelmans berättar om genomförda företagspresentationer under året. Sportbas Patric Andersson berättar om de evenemang som anordnats under året. Brands skidresa har tyvärr inte kunnat genomföras. PR-chef Olof Nilsson har under året ingått i en arbetsgrupp som sökt sponsring till nollningen. Olof har även ansvarat för försäljning av overaller under nollningen samt tagit foton under BIIFs evenemang. SID 2(20)

3 Ordförande Magnus Norberg berättar om BIIF-styrelsens arbete under året. En avtackning för föregående programledare Robert Jönsson arrangerades under våren. Under nollningen arrangerades den traditionella kursgården som finansierades av insamlade sponsorpengar. Nordic meeting har genomförts och en stadig grund är lagd för detta att bli ett årligt evenemang. Vidare berättar Magnus om att Society of Fire Protection Engineers (SFPE) har uppmanat BIIFs medlemmar att starta ett SFPE student chapter. Styrelsens ambition är att detta ska kunna startas upp under nästa verksamhetsår. Webbi Stefan Karlsson berättar att citatsidan har återinförts på hemsidan. I våras anordnades det första brand-lanet som var mycket uppskattat. Ambitionen är att detta ska bli ett årligt evenemang. Annonsutrymmet på biif.se har omstrukturetas för att kunna göra det möjligt för mer annonsering. Vidare berättare Stefan om ett nytt anmälningssystem som utarbetades i samband med höstfesten. Kassör Emma Ingmarsson berättar om hennes arbete under året och det nya ekonomisystemet som har införts. Sexmästare Sebastian Levin berättar om årets evenemang som arrangerats av sexmästeriet. Carl Pettersson, Brandchef lundakarnevalen 2014 Carl berättar om karnevalen och brandstaben som kommer ansvara för all brandsäkerhet under denna. Vidare berättar han att ca 30 stycken brandvakter kommer behövas under karnevalen. Möjligheten att ansöka till positionen som brandvakt kommer ges i början Fika 9 Ansvarsfrihet för föregående styrelse Fika fortlöper i vanlig ordning. Revisor Olof M. Åkesson presenterar revisorernas förslag att bevilja 2012 års styrelse ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen som presenterades vid vårterminsmötet. Revisorernas förslag finns bifogat i bilaga 3. Beslut: Mötet beviljar 2012 års styrelse ansvarsfrihet. 10 Inkomna motioner och propositioner Propositionen om tillägg av likabehandlingspolicy i reglemente presenteras för mötet (se bilaga 8). SID 3(20)

4 Mötet diskuterar policyn och det framgår tydligt att policyn behöver ses över innan denna kan föras in i reglementet. Beslut: Mötet beslutar att återremittera propositionen om tillägg av likabehandlingspolicyn i reglementet till vårterminsmötet Beslut: Mötet beslutar att bifalla propositionen angående ändring i reglemente angående PR-Chef (se bilaga 7). 11 Val av funktionärer Styrelsen Beslut: Mötet väljer Martin Estlund i till ordförande för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Daniel Håkansson till kassör för BIIFs styrelse Beslut: Mötet väljer Anna Henriksson till sekreterare för BIIFs styrelse Beslut: Mötet väljer Karolina Lundh i till studierådsordförande för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Pernilla Lindau i till sexmästare för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Eleonora Grönlund till sportbas för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Dea Ternström till PR-Chef för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Linnea Hjelte till arbetsmarknadskontakt för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Johannes Corbee till webbi för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Sexmästeriet Beslut: Mötet väljer brandsex i enighet med valberedningens förslag. Jenny Nilsson Erik Mattsson Carolina Osvalder Simon Troell Josefin Andersson Håkan Niva Sportrådet Beslut: Mötet väljer följande personer till sportrådet. Martin Sigvardsson Erika Lövström PR-gruppen Beslut: Mötet väljer Hampus Ragnar till PR-gruppen. Beslut: En post i PR-gruppen vakantsätts. SID 4(20)

5 Arbetsmarknadsgruppen Beslut: Mötet väljer följande personer till arbetsmarknadsgruppen. Anna Mårtensson Per Boström Sofia Majtorp Johanna Andersson Datorgruppen Beslut: Mötet väljer följande personer till datorgruppen. Patrik Kjellberg Viktor Danielsson Arkivgruppen Beslut: Mötet väljer arkivgruppen i enighet med valberedningens förslag. Sofia Majtorp Julia Lennartsson Likabehandlingshetsombud Beslut: Vakantsätts. Studeranderepresentant Sveriges Brandbefäls Riksförbund Beslut: Mötet väljer Albin Gudmundsson i enighet med valberedningens förslag. Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskingenjörer Beslut: Vakantsätts. Sångcanteur Beslut: Mötet väljer Andreas Stagnebo till sångcentaur i enighet med valberedningens förslag. Bastuchef Föreningen saknar tillgång till en bastu i och med ombyggnationen av V huset. Beslut: Vakantsätts tills det att en bastu finns att tillgå. Revisorer Beslut: Mötet väljer följande person till revisorer. Jonas blom Tobias mörtlund BIIF-DJ Beslut: Mötet väljer Anna Kylén till BIIF-DJ. Skyddsombud Beslut: Vakantsätts. Kontaktperson RUB: Beslut: Mötet väljer Frida Svensson Bi10/RUB13 till kontaktperson RUB i enighet med valberedningens förslag. SID 5(20)

6 Informationsansvarig gentemot gymnasieelever Beslut: Vakantsätts. Carl Pettersson presenterar ett förslag på instiftande av brandingenjörsprogrammets grundare Robert Jönsson som hedersmedlem i BIIF. Enligt praxis träder en motion inte i kraft för ens den bifallits på två avslutade föreningsmöten. Beslut: Mötet beslutar att godkänna tillämpningen av Motion angående införskaffande av hedersmedlemskap innan hösterminsmötets avslutande. Beslut: Mötet väljer enhälligt Robert Jönsson som hedersmedlem i BIIF. 12 Övrigt 13 Mötets avslutande BIIFs årliga julmys kommer att hållas 9/12 klockan i V-café. Ordförande förklarar mötet avslutat. SID 6(20)

7 Magnus Norberg, ordförande Oliver Walsh, sekreterare Carl Pettersson, justerare Stefan Karlsson, justerare SID 7(20)

8 Bilaga 1. Röstlängd Höstterminsmöte: Carl Pettersson Per Boström Magnus Norberg Patric Andersson Emma Ingmarsson Mattias Spelmans Emma Halldén Ida Pettersson Anna Mårtensson Tobias Mörtlund Olof M Åkesson Oliver Walsh Albin Karlberg Jesper Jönsson Olof Nilsson Erik Isaksson Emma Axelsson Mattias Eriksson Samuel Green Elin Edman Karolina Lundh Cecilia Léman Ida Dahlstrand Dea Ternström Pernilla Lindau Andres Stagnebo Sofia Majtorp Daniel Håkansson Elin Elission Sofia Månsson Johannes Corbee Martin Estlund Stefan Karlsson Sebastian Levin Caroline Carlheim Alexander Elias Anna Kylén Julia Lennartsson Oscar Karlsson Axel Philip Patrik Kjellberg Philip Hellberg RH12 Bi08/ RH12 SID 8(20)

9 Erik Mattsson Louise Lund Carolina Osvalder Jenny Nilsson Josefin Andersson Johanna Andersson Victoria Luoma Erika Lövström Eleonora Grönlund Niklas Berg Anna Henriksson Jonas Blom Fredrik Pettersson Linus Östman Joakim Ahlenbäck Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Erik Nilsson Anton Svenningsson Erika Bengtsson Simon Troell Håkan Niva Gustav Berglund SID 9(20)

10 Bilaga 2. Dagordning höstterminsmöte Mötets öppnande 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd 3 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Justeringspersoner d. Rösträknare 4 Adjungeringar 5 Dagordning 6 Beslutsuppföljning 7 Information 8 Fika 9 Ansvarsfrihet för förgående styrelse 10 Inkomna motioner och propositioner 11 Val av funktionärer 12 Övrigt 13 Mötets avslutande SID 10(20)

11 Bilaga 3. Lund Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012 I enlighet med den revisionsberättelse som revisorerna presenterade på vårterminsmötet den 22:a april 2013 rekommenderar revisorerna att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Tomas Ringdén Olof M Åkesson SID 11(20)

12 Bilaga 4. Motion angående förändringar i föreningens styrdokument Bakgrund Föreningens viktigaste styrdokument är stadgarna, som föreningens verksamhet utgår från. I stadgarna skall formalia och procedurer regleras. Förutom stadgarna finns reglementet som kan sägas vara en komplettering till stadgarna och mer utförligt beskriver verksamheten. Vid genomgång av ovanstående två styrdokument har behov av förändringar framkommit. I stadgarna a) Under 5:6 Kallelse står det endast att kallelse till föreningsmöte behöver anslås på föreningens anslagstavla. Jag anser att det viktigaste inte är hur kallelsen ska anslås utan att den anslås tydligt varpå en ändring bör göras. b) Samma sak gäller 5:7 Föredragningslistan. c) I en demokratisk organisation är det eftersträvansvärt att medlemmarna kan ta del av beslut som fattas. För att underlätta detta förslår jag att det under 5:8 Justering läggs in en mening om att protokollet skall publiceras tydligt och att detta bör ske senaste 10 läsdagar efter att protokollet justerats. d) För att ge medlemmarna större möjlighet att styra över sina pengar är det viktigt att en budget beslutas av ett medlemsmöte. Det mest lämpliga mötet för detta ändamål bedöms vara höstterminsmötet. För denna förändring krävs en ändring i 5:10 Höstterminsmötet. e) I dagsläget föreligger inget krav på valberedningen att deras förslag på funktionärer skall meddelas andra än sittande styrelse. För att föreningens medlemmar ska få veta vilka som nominerats till de olika posterna tycker jag att denna information skall delges föreningens medlemmar tydligt. Detta fodrar ändring i 6:2 Uppgift. f) Under 7:7 Verksamhet går att läsa Det åligger styrelsen [...] e) att bereda inkomna förslag [...]. Förslag inlämnas inte, utan det gör motioner varpå jag anser att denna mening bör ändras. g) Med samma motivering som för c) anser jag att ett tillägg till styrelsens uppgifter bör göras i form av att protokollen från styrelsemötena tydligt skall anslås inom 10 läsdagar. I reglementet Överlag anser jag att reglementet bör kompletteras med paragrafer för att enklare kunna göra hänvisningar till styrdokumentet och ändringar som däri önskas göras. h) Under Ordförandes åläggande anser jag att det bör ålägga hen att ansvara för att föreningens styrdokument uppdateras. i) Vad gäller Kassörens ålägganden står det att en enkel bokföring ska skötas. Jag anser att det inte ska vara specificerat att det ska vara en enkel bokföring, utan att det istället bara ska stå bokföring. j) För att fortsätta med Kassörens uppgifter anser jag att det bör specificeras att hen minst en gång per läsperiod, till styrelsen, ska informera om föreningens ekonomiska status. Yrkande Jag yrkar att I BIIF:s stadgar under 5:6 Kallelsen ändra lydelsen: Kallelse till föreningsmöte skall av föreningens styrelse upprättas på föreningens anslagstavla senast tio läsdagar före SID 12(20)

13 mötet. till Kallelse till föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio läsdagar före mötet. att i BIIF:s stadgar under 5:7 Föredragningslista ändra lydelsen: Föredragningslista med promemorior skall av föreningens styrelse sättas upp på föreningens anslagstavla senast fem dagar före mötet. till Föredragningslista med promemorior skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast fem dagar före mötet. att i BIIF:s stadgar efter efter punkten 5:8 Justering lägga in punkten 5:9 Protokoll med nedanstående lydelse, samt numrera om efterföljande punkter: Protokoll från föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio läsdagar efter att det justerats. att i BIIF:s stadgar under 5:10 Höstterminsmöte efter punkten b) lägga in en ny punkt c) med nedanstående lydelsen, samt numrera om nuvarande punkt c) till d): c) budget för nästa verksamhetsår, samt. att i BIIF:s stadgar under 6:2 Uppgift ändra lydelsen: Det åligger valberedningen att senast tio läsdagar före föreningens höstterminsmöte respektive vårterminsmöte framlägga ett förslag till val av funktionärer för föreningens styrelse.. till Det åligger valberedningen att senast tio läsdagar före föreningens höstterminsmöte respektive vårterminsmöte framlägga ett förslag till val av funktionärer för föreningens styrelse, samt tydligt anslå detsamma för föreningens övriga medlemmar.. att i BIIF:s stadgar under 7:7 Verksamhet ändra lydelsen: e) att bereda inkomna förslag. till e) att bereda inkomna motioner. att i BIIF:s stadgar under 7:7 Verksamhet efter punkten e) lägga in en ny punkt f) med nedanstående lydelsen, samt numrer om nuvarande punkt f) till g): f) att tydligt anslå protokoll från styrelsemöte senast tio läsdagar efter mötet, samt. att i BIIF:s reglemente under Ordförande (sid 3) efter punkten Att vara föreningens representant i V-sektionens styrelse lägga in en ny punkt med följande lydelsen: Att ansvara för att föreningens styrdokument uppdateras. SID 13(20)

14 att i BIIF:s reglemente under Kassör (sid 4) ändra lydelsen: Att sköta en enkel bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden. till Att sköta en bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden. att i BIIF:s reglemente under Kassör (sid 4) efter punkten Att lämna in deklarationen för sitt sittande år lägga in en ny punkt med följande lydelsen: Att i minst en gång per läsperiod, till styrelsen, ska informera om föreningens ekonomiska status. SID 14(20)

15 Bilaga 5. Motion angående införskaffande av hedersmedlemskap Bakgrund För att hedra personer som har haft stor betydelse för BIIF och dess medlemmar genom tiden tycker jag det är på sin plats att dessa kan utses till hedersmedlemmar i föreningen. Det är även av vikt för verksamheten att bevara sin historia och kultur, att införskaffa hedermedlemskap kommer BIIF att minnas dessa personer och vad de åstadkommit för föreningen. Det finns i BIIF:s stadgar en post som heter stödmedlem men syftet med förslaget om hedersmedlem skiljer sig så att BIIF ska kunna visa sin tacksamhet och hedra personer som varit av stor betydelseför BIIF och att förereningen således ska minnas dem och deras insatser. Förslag I stadgarna: Inför nytt kapitel Kap 3 efter Kap 2 Medlemmarna och innan nuvarande Kap 3 Stödmedlemmar Kap 3 Hedersmedlemmar 3:1 Medlemskap Till hedersmedlem kan sådan person utses som på ett förtjänstfullt sätt stöttat föreningen och dess verksamhet. Föreningsmöte äger rätt att på styrelsens eller enskild medlems förslag välja in person som hedersmedlem i föreningen. Föreningsmötets beslut skall fattas med minst två tredjedelars majoritet. Hedersmedlemskap gäller livet ut såvida hedersmedlemmen inte allvarligt skadar föreningens anseende och föreningsmöte beslutar annat. Hedersmedlem kan givetvis själv begära utträde ur föreningen. 3:2 Rättigheter Hedersmedlem har på föreningsmötet endast yttrande- och yrkanderätt. 3:3 Skyldigheter Hedersmedlem är skyldig att iaktta föreningens stadgar och reglementen. Hedersmedlem är inte skyldig att erlägga medlemsavgift. Författat av BIIFs styrelse SID 15(20)

16 Bilaga 6. Proposition om ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar och reglemente gällande jämlikhetsombud Bakgrund Likabehandlingsgruppen på kåren har beslutat att alla ombud ska ha samma namn, nämligen likabehandlingsombud. För BIIF:s del innebär det att Jämlikhetsombudet bör byta namn till likabehandlingsombud. Detta innebär ändringar i både stadgar och reglemente. Yrkande BIIFs styrelse yrkar därmed: att stadgarna ändras KAP 9 Studierådet 9:2 Sammansättning Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud, samt jämlikhetsombud - ändras till följande beskrivning: 9:2 Sammansättning Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud, samt likabehandlingsombud att reglemente ändras Jämlikhetsombud Jämlikhetsombudet skall värna om jämlikheten för intresseföreningens medlemmar. Det åligger jämlikhetsombudet: att ingå i studierådet. att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens medlemmar, att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i föreningens verksamhet. att vara föreningens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingfrågor, samt att kontinuerligt informera studierådet om kårens organ som arbetar med likabehandlingfrågor. ändras till följande beskrivning: Likabehandlingsombud Likabehandlingsombud skall värna om jämlikheten för intresseföreningens medlemmar. Det åligger likabehandlingsombudet: att ingå i studierådet. att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens medlemmar, att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i föreningens verksamhet. att vara föreningens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingfrågor, samt SID 16(20)

17 att kontinuerligt informera studierådet om kårens organ som arbetar med likabehandlingfrågor. Författat av BIIFs styrelse SID 17(20)

18 Bilaga 7. Proposition angående ändring i reglemente angående PR-Chefen Bakgrund PR-chefen ska ansvara för kommunikation och information till föreningens alla medlemmar. I dagsläget är PR-chefen en styrelsepost utan definierade åtaganden och detta gör att postens potential försummas. En stor del av informationsspridningen inom föreningen sker idag genom sociala medier. Genom att utse en ansvarig för denna typ av kommunikation kan man se till att den är aktuell och når till så stor del av förningen som är möjligt. Detta uppnås genom att uppdatera reglementet med åtaganden till den specifika styrelseposten. Yrkande Att följande stycke läggs till i reglementet: PR-Chef Det åtligger PR-Chefen: Att ansvara för informationsspridning inom föreningen. Att ansvara för styrelsen kommunikation via social medier. Att överlämna ett testamente åt sin efterträdare. Författat av BIIFs styrelse SID 18(20)

19 Bilaga 8. Proposition om tillägg i likabehandlingsombudet som står angivna i reglementet, för Brandingenjörsstuderandes intresseförening, BIIF. BAKGRUND: Många föreningar har en likabehandlingspolicy och i denna proposition föreslås att BIIF också ska ha en sådan. Det är bra att ha en policy med gemensamma riktlinjer för hela föreningen där alla kan se vad föreningen strävar efter gällande likabehandling. Likabehandlingspolicyn har arbetats fram av BIIF:s likabehandlingsombud. Många av grunderna i policyn är inspirerade från andra föreningars policy, där ibland Teknologkårens likabehandlingspolicy. YRKANDE 1: BIIFs styrelse yrkar därmed: - att reglementet får ett tillägg enligt nedan: (Efter huvudrubriken reglemente ) Policyer Policyerna behandlar BIIFs åsikter i enstaka frågor och hur BIIF skall agera i olika situationer. Policy utgör därmed riktlinjer för hur BIIF-styrelsen och BIIFs övriga funktionärer skall agera. Aktuella policyer skall årligen samt vid ändringar tillställas berörda funktionärer. BIIFs policyer är: a) Likabehandlingspolicy YRKANDE 2: BIIFs styrelse yrkar därmed: - att reglementet får ett tillägg enligt nedan: (Under rubriken Likabehandlingsombud och gällande dess ålägganden) Att kontinuerligt följa upp föreningens likabehandlingspolicy. Författat av BIIFs styrelse 2013 SID 19(20)

20 Bilaga 9. Likabehandlingspolicy Brandingenjörsstudenternas intresseförening, BIIF, vid Lunds Tekniska Högskola bedriver en omfattande verksamhet, både i form av studentfackligt arbete, såsom utbildnings- och studiesocial bevakning, och olika studentikosa aktiviteter, t.ex. nollning. Det är väldigt viktigt att all verksamhet medvetet bedrivs på ett sådant sätt att alla är välkomna och blir jämlikt behandlade. Huvudansvaret för att så sker åligger styrelsen för BIIF. BIIF accepterar inte verksamhet där! Någon individ eller grupp av individer utsätts för negativ särbehandling eller värderas annorlunda på grund av kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, trosuppfattning, sexuellt läggning, politisk uppfattning eller social särbehandling på grund av studieresultat.! Någon individ eller grupp av individer kategoriskt behandlas utifrån en förmodad grupptillhörighet.! Trakasserier eller andra kränkande moment förekommer. En händelse eller miljö är att betrakta som kränkande ifall någon uppfattar den som sådan. BIIF skall verka för att verksamheten präglas av jämlikhet. att verksamheten i möjligaste mån planeras på ett sådant sätt att alla kan delta. att en diskussion om jämlikhet fortlöpande hålls inom organisationen. att dess funktionärer är medvetna om vilka attityder och värderingar man förmedlar till medlemmarna. att följa upp kränkande händelser och förhindra att liknande situationer uppstår. att genom attitydförändrande arbete stävja diskriminering inom den egna organisationen. SID 20(20)

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-02-02 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip Lindvall Per

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Stadgar för Lingsektionen

Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen Stadgar för Lingsektionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, organisationsnummer 822001-9262. Fastställt under Sektionsmötet 2015-04-22. 1 Innehåll 1 Firma 5 1.1

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-03-22 Tid 12:00 Plats Beslutande Adjungerande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer