BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv. 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum Tid 17:15 Plats Beslutande Övriga Närvarande V-Café John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd Inga övriga närvarande. 1 Mötets öppnande 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd 3 Val av mötesfunktionärer Magnus Norberg förklarar mötet öppnat. Inga invändningar mot mötets behörighet eller upprättandet av röstlängd. a. Val av mötesordförande Beslut: Sittande ordförande Magnus Norberg väljs till mötesordförande. b. Val av mötessekreterare Beslut: Sittande sekreterare Oliver Walsh väljs till mötessekreterare. c. Val av justerare Beslut: Carl Petterson och Stefan Karlsson väljs till justerare tillika rösträknare. d. Val av rösträknare Beslut: Jesper Jönsson och Cecilia Leman väljs till rösträknare. 4 Adjungeringar Inga adjungeringar. SID 1(20)

2 5 Dagordning Magnus informerar om en sent inkommen proposition, tillägg rörande likabehandlingsombudet, som kommer presenteras med de övriga propositionerna om det godkänns av mötet. Beslut: Dagordningen godkänns i föreliggande skick. Beslut: Mötet godkänner att propositionen rörande likabehandlingsombudet presenteras med övriga propositioner. 6 Beslutsuppföljning På vårterminsmötet röstades följande propositioner och motioner igenom: Motion angående förändringar i föreningens styrdokument (se bilaga 4) Motion angående införskaffande av hedersmedlemskap (se bilaga 5) Proposition om ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar och reglemente gällande jämlikhetsombud (se bilaga 6) Eftersom dessa innefattar förslag om ändringar i stadgarna måste dessa även bifallas på höstterminsmötet Beslut: Mötet beslutar att bifalla samtliga av vårterminsmötets propositioner och motioner. 7 Information Studierådsrepresentant Ida Pettersson berättar om hennes arbete under året. Detta år har fler studiekvällar i mekanik och endimensionell arrangerats. Uppslutningen har varit bra och detta har varit mycket uppskattat av eleverna. Tillsammans med de andra studierådsordförandena har Ida drivit frågan om hur nedskärningar för kursen endimensionell analys påverkar eleverna och deras studieresultat. Arbetsmarknadskontakt Mattias Spelmans berättar om genomförda företagspresentationer under året. Sportbas Patric Andersson berättar om de evenemang som anordnats under året. Brands skidresa har tyvärr inte kunnat genomföras. PR-chef Olof Nilsson har under året ingått i en arbetsgrupp som sökt sponsring till nollningen. Olof har även ansvarat för försäljning av overaller under nollningen samt tagit foton under BIIFs evenemang. SID 2(20)

3 Ordförande Magnus Norberg berättar om BIIF-styrelsens arbete under året. En avtackning för föregående programledare Robert Jönsson arrangerades under våren. Under nollningen arrangerades den traditionella kursgården som finansierades av insamlade sponsorpengar. Nordic meeting har genomförts och en stadig grund är lagd för detta att bli ett årligt evenemang. Vidare berättar Magnus om att Society of Fire Protection Engineers (SFPE) har uppmanat BIIFs medlemmar att starta ett SFPE student chapter. Styrelsens ambition är att detta ska kunna startas upp under nästa verksamhetsår. Webbi Stefan Karlsson berättar att citatsidan har återinförts på hemsidan. I våras anordnades det första brand-lanet som var mycket uppskattat. Ambitionen är att detta ska bli ett årligt evenemang. Annonsutrymmet på biif.se har omstrukturetas för att kunna göra det möjligt för mer annonsering. Vidare berättare Stefan om ett nytt anmälningssystem som utarbetades i samband med höstfesten. Kassör Emma Ingmarsson berättar om hennes arbete under året och det nya ekonomisystemet som har införts. Sexmästare Sebastian Levin berättar om årets evenemang som arrangerats av sexmästeriet. Carl Pettersson, Brandchef lundakarnevalen 2014 Carl berättar om karnevalen och brandstaben som kommer ansvara för all brandsäkerhet under denna. Vidare berättar han att ca 30 stycken brandvakter kommer behövas under karnevalen. Möjligheten att ansöka till positionen som brandvakt kommer ges i början Fika 9 Ansvarsfrihet för föregående styrelse Fika fortlöper i vanlig ordning. Revisor Olof M. Åkesson presenterar revisorernas förslag att bevilja 2012 års styrelse ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen som presenterades vid vårterminsmötet. Revisorernas förslag finns bifogat i bilaga 3. Beslut: Mötet beviljar 2012 års styrelse ansvarsfrihet. 10 Inkomna motioner och propositioner Propositionen om tillägg av likabehandlingspolicy i reglemente presenteras för mötet (se bilaga 8). SID 3(20)

4 Mötet diskuterar policyn och det framgår tydligt att policyn behöver ses över innan denna kan föras in i reglementet. Beslut: Mötet beslutar att återremittera propositionen om tillägg av likabehandlingspolicyn i reglementet till vårterminsmötet Beslut: Mötet beslutar att bifalla propositionen angående ändring i reglemente angående PR-Chef (se bilaga 7). 11 Val av funktionärer Styrelsen Beslut: Mötet väljer Martin Estlund i till ordförande för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Daniel Håkansson till kassör för BIIFs styrelse Beslut: Mötet väljer Anna Henriksson till sekreterare för BIIFs styrelse Beslut: Mötet väljer Karolina Lundh i till studierådsordförande för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Pernilla Lindau i till sexmästare för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Eleonora Grönlund till sportbas för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Dea Ternström till PR-Chef för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Linnea Hjelte till arbetsmarknadskontakt för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Beslut: Mötet väljer Johannes Corbee till webbi för BIIFs styrelse 2014 i enighet med valberedningens förslag. Sexmästeriet Beslut: Mötet väljer brandsex i enighet med valberedningens förslag. Jenny Nilsson Erik Mattsson Carolina Osvalder Simon Troell Josefin Andersson Håkan Niva Sportrådet Beslut: Mötet väljer följande personer till sportrådet. Martin Sigvardsson Erika Lövström PR-gruppen Beslut: Mötet väljer Hampus Ragnar till PR-gruppen. Beslut: En post i PR-gruppen vakantsätts. SID 4(20)

5 Arbetsmarknadsgruppen Beslut: Mötet väljer följande personer till arbetsmarknadsgruppen. Anna Mårtensson Per Boström Sofia Majtorp Johanna Andersson Datorgruppen Beslut: Mötet väljer följande personer till datorgruppen. Patrik Kjellberg Viktor Danielsson Arkivgruppen Beslut: Mötet väljer arkivgruppen i enighet med valberedningens förslag. Sofia Majtorp Julia Lennartsson Likabehandlingshetsombud Beslut: Vakantsätts. Studeranderepresentant Sveriges Brandbefäls Riksförbund Beslut: Mötet väljer Albin Gudmundsson i enighet med valberedningens förslag. Studeranderepresentant Sveriges Brand- och Riskingenjörer Beslut: Vakantsätts. Sångcanteur Beslut: Mötet väljer Andreas Stagnebo till sångcentaur i enighet med valberedningens förslag. Bastuchef Föreningen saknar tillgång till en bastu i och med ombyggnationen av V huset. Beslut: Vakantsätts tills det att en bastu finns att tillgå. Revisorer Beslut: Mötet väljer följande person till revisorer. Jonas blom Tobias mörtlund BIIF-DJ Beslut: Mötet väljer Anna Kylén till BIIF-DJ. Skyddsombud Beslut: Vakantsätts. Kontaktperson RUB: Beslut: Mötet väljer Frida Svensson Bi10/RUB13 till kontaktperson RUB i enighet med valberedningens förslag. SID 5(20)

6 Informationsansvarig gentemot gymnasieelever Beslut: Vakantsätts. Carl Pettersson presenterar ett förslag på instiftande av brandingenjörsprogrammets grundare Robert Jönsson som hedersmedlem i BIIF. Enligt praxis träder en motion inte i kraft för ens den bifallits på två avslutade föreningsmöten. Beslut: Mötet beslutar att godkänna tillämpningen av Motion angående införskaffande av hedersmedlemskap innan hösterminsmötets avslutande. Beslut: Mötet väljer enhälligt Robert Jönsson som hedersmedlem i BIIF. 12 Övrigt 13 Mötets avslutande BIIFs årliga julmys kommer att hållas 9/12 klockan i V-café. Ordförande förklarar mötet avslutat. SID 6(20)

7 Magnus Norberg, ordförande Oliver Walsh, sekreterare Carl Pettersson, justerare Stefan Karlsson, justerare SID 7(20)

8 Bilaga 1. Röstlängd Höstterminsmöte: Carl Pettersson Per Boström Magnus Norberg Patric Andersson Emma Ingmarsson Mattias Spelmans Emma Halldén Ida Pettersson Anna Mårtensson Tobias Mörtlund Olof M Åkesson Oliver Walsh Albin Karlberg Jesper Jönsson Olof Nilsson Erik Isaksson Emma Axelsson Mattias Eriksson Samuel Green Elin Edman Karolina Lundh Cecilia Léman Ida Dahlstrand Dea Ternström Pernilla Lindau Andres Stagnebo Sofia Majtorp Daniel Håkansson Elin Elission Sofia Månsson Johannes Corbee Martin Estlund Stefan Karlsson Sebastian Levin Caroline Carlheim Alexander Elias Anna Kylén Julia Lennartsson Oscar Karlsson Axel Philip Patrik Kjellberg Philip Hellberg RH12 Bi08/ RH12 SID 8(20)

9 Erik Mattsson Louise Lund Carolina Osvalder Jenny Nilsson Josefin Andersson Johanna Andersson Victoria Luoma Erika Lövström Eleonora Grönlund Niklas Berg Anna Henriksson Jonas Blom Fredrik Pettersson Linus Östman Joakim Ahlenbäck Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Erik Nilsson Anton Svenningsson Erika Bengtsson Simon Troell Håkan Niva Gustav Berglund SID 9(20)

10 Bilaga 2. Dagordning höstterminsmöte Mötets öppnande 2 Mötets behörighet samt upprättande av röstlängd 3 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Justeringspersoner d. Rösträknare 4 Adjungeringar 5 Dagordning 6 Beslutsuppföljning 7 Information 8 Fika 9 Ansvarsfrihet för förgående styrelse 10 Inkomna motioner och propositioner 11 Val av funktionärer 12 Övrigt 13 Mötets avslutande SID 10(20)

11 Bilaga 3. Lund Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012 I enlighet med den revisionsberättelse som revisorerna presenterade på vårterminsmötet den 22:a april 2013 rekommenderar revisorerna att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Tomas Ringdén Olof M Åkesson SID 11(20)

12 Bilaga 4. Motion angående förändringar i föreningens styrdokument Bakgrund Föreningens viktigaste styrdokument är stadgarna, som föreningens verksamhet utgår från. I stadgarna skall formalia och procedurer regleras. Förutom stadgarna finns reglementet som kan sägas vara en komplettering till stadgarna och mer utförligt beskriver verksamheten. Vid genomgång av ovanstående två styrdokument har behov av förändringar framkommit. I stadgarna a) Under 5:6 Kallelse står det endast att kallelse till föreningsmöte behöver anslås på föreningens anslagstavla. Jag anser att det viktigaste inte är hur kallelsen ska anslås utan att den anslås tydligt varpå en ändring bör göras. b) Samma sak gäller 5:7 Föredragningslistan. c) I en demokratisk organisation är det eftersträvansvärt att medlemmarna kan ta del av beslut som fattas. För att underlätta detta förslår jag att det under 5:8 Justering läggs in en mening om att protokollet skall publiceras tydligt och att detta bör ske senaste 10 läsdagar efter att protokollet justerats. d) För att ge medlemmarna större möjlighet att styra över sina pengar är det viktigt att en budget beslutas av ett medlemsmöte. Det mest lämpliga mötet för detta ändamål bedöms vara höstterminsmötet. För denna förändring krävs en ändring i 5:10 Höstterminsmötet. e) I dagsläget föreligger inget krav på valberedningen att deras förslag på funktionärer skall meddelas andra än sittande styrelse. För att föreningens medlemmar ska få veta vilka som nominerats till de olika posterna tycker jag att denna information skall delges föreningens medlemmar tydligt. Detta fodrar ändring i 6:2 Uppgift. f) Under 7:7 Verksamhet går att läsa Det åligger styrelsen [...] e) att bereda inkomna förslag [...]. Förslag inlämnas inte, utan det gör motioner varpå jag anser att denna mening bör ändras. g) Med samma motivering som för c) anser jag att ett tillägg till styrelsens uppgifter bör göras i form av att protokollen från styrelsemötena tydligt skall anslås inom 10 läsdagar. I reglementet Överlag anser jag att reglementet bör kompletteras med paragrafer för att enklare kunna göra hänvisningar till styrdokumentet och ändringar som däri önskas göras. h) Under Ordförandes åläggande anser jag att det bör ålägga hen att ansvara för att föreningens styrdokument uppdateras. i) Vad gäller Kassörens ålägganden står det att en enkel bokföring ska skötas. Jag anser att det inte ska vara specificerat att det ska vara en enkel bokföring, utan att det istället bara ska stå bokföring. j) För att fortsätta med Kassörens uppgifter anser jag att det bör specificeras att hen minst en gång per läsperiod, till styrelsen, ska informera om föreningens ekonomiska status. Yrkande Jag yrkar att I BIIF:s stadgar under 5:6 Kallelsen ändra lydelsen: Kallelse till föreningsmöte skall av föreningens styrelse upprättas på föreningens anslagstavla senast tio läsdagar före SID 12(20)

13 mötet. till Kallelse till föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio läsdagar före mötet. att i BIIF:s stadgar under 5:7 Föredragningslista ändra lydelsen: Föredragningslista med promemorior skall av föreningens styrelse sättas upp på föreningens anslagstavla senast fem dagar före mötet. till Föredragningslista med promemorior skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast fem dagar före mötet. att i BIIF:s stadgar efter efter punkten 5:8 Justering lägga in punkten 5:9 Protokoll med nedanstående lydelse, samt numrera om efterföljande punkter: Protokoll från föreningsmöte skall av föreningens styrelse anslås tydligt senast tio läsdagar efter att det justerats. att i BIIF:s stadgar under 5:10 Höstterminsmöte efter punkten b) lägga in en ny punkt c) med nedanstående lydelsen, samt numrera om nuvarande punkt c) till d): c) budget för nästa verksamhetsår, samt. att i BIIF:s stadgar under 6:2 Uppgift ändra lydelsen: Det åligger valberedningen att senast tio läsdagar före föreningens höstterminsmöte respektive vårterminsmöte framlägga ett förslag till val av funktionärer för föreningens styrelse.. till Det åligger valberedningen att senast tio läsdagar före föreningens höstterminsmöte respektive vårterminsmöte framlägga ett förslag till val av funktionärer för föreningens styrelse, samt tydligt anslå detsamma för föreningens övriga medlemmar.. att i BIIF:s stadgar under 7:7 Verksamhet ändra lydelsen: e) att bereda inkomna förslag. till e) att bereda inkomna motioner. att i BIIF:s stadgar under 7:7 Verksamhet efter punkten e) lägga in en ny punkt f) med nedanstående lydelsen, samt numrer om nuvarande punkt f) till g): f) att tydligt anslå protokoll från styrelsemöte senast tio läsdagar efter mötet, samt. att i BIIF:s reglemente under Ordförande (sid 3) efter punkten Att vara föreningens representant i V-sektionens styrelse lägga in en ny punkt med följande lydelsen: Att ansvara för att föreningens styrdokument uppdateras. SID 13(20)

14 att i BIIF:s reglemente under Kassör (sid 4) ändra lydelsen: Att sköta en enkel bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden. till Att sköta en bokföring av föreningens ekonomiska förehavanden. att i BIIF:s reglemente under Kassör (sid 4) efter punkten Att lämna in deklarationen för sitt sittande år lägga in en ny punkt med följande lydelsen: Att i minst en gång per läsperiod, till styrelsen, ska informera om föreningens ekonomiska status. SID 14(20)

15 Bilaga 5. Motion angående införskaffande av hedersmedlemskap Bakgrund För att hedra personer som har haft stor betydelse för BIIF och dess medlemmar genom tiden tycker jag det är på sin plats att dessa kan utses till hedersmedlemmar i föreningen. Det är även av vikt för verksamheten att bevara sin historia och kultur, att införskaffa hedermedlemskap kommer BIIF att minnas dessa personer och vad de åstadkommit för föreningen. Det finns i BIIF:s stadgar en post som heter stödmedlem men syftet med förslaget om hedersmedlem skiljer sig så att BIIF ska kunna visa sin tacksamhet och hedra personer som varit av stor betydelseför BIIF och att förereningen således ska minnas dem och deras insatser. Förslag I stadgarna: Inför nytt kapitel Kap 3 efter Kap 2 Medlemmarna och innan nuvarande Kap 3 Stödmedlemmar Kap 3 Hedersmedlemmar 3:1 Medlemskap Till hedersmedlem kan sådan person utses som på ett förtjänstfullt sätt stöttat föreningen och dess verksamhet. Föreningsmöte äger rätt att på styrelsens eller enskild medlems förslag välja in person som hedersmedlem i föreningen. Föreningsmötets beslut skall fattas med minst två tredjedelars majoritet. Hedersmedlemskap gäller livet ut såvida hedersmedlemmen inte allvarligt skadar föreningens anseende och föreningsmöte beslutar annat. Hedersmedlem kan givetvis själv begära utträde ur föreningen. 3:2 Rättigheter Hedersmedlem har på föreningsmötet endast yttrande- och yrkanderätt. 3:3 Skyldigheter Hedersmedlem är skyldig att iaktta föreningens stadgar och reglementen. Hedersmedlem är inte skyldig att erlägga medlemsavgift. Författat av BIIFs styrelse SID 15(20)

16 Bilaga 6. Proposition om ändring i BIIF:s, Brandingenjörsstuderandes intresseförenings, stadgar och reglemente gällande jämlikhetsombud Bakgrund Likabehandlingsgruppen på kåren har beslutat att alla ombud ska ha samma namn, nämligen likabehandlingsombud. För BIIF:s del innebär det att Jämlikhetsombudet bör byta namn till likabehandlingsombud. Detta innebär ändringar i både stadgar och reglemente. Yrkande BIIFs styrelse yrkar därmed: att stadgarna ändras KAP 9 Studierådet 9:2 Sammansättning Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud, samt jämlikhetsombud - ändras till följande beskrivning: 9:2 Sammansättning Studierådet består av erforderligt antal ledamöter, dock minst två från varje årskurs, studerandeskyddsombud, samt likabehandlingsombud att reglemente ändras Jämlikhetsombud Jämlikhetsombudet skall värna om jämlikheten för intresseföreningens medlemmar. Det åligger jämlikhetsombudet: att ingå i studierådet. att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens medlemmar, att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i föreningens verksamhet. att vara föreningens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingfrågor, samt att kontinuerligt informera studierådet om kårens organ som arbetar med likabehandlingfrågor. ändras till följande beskrivning: Likabehandlingsombud Likabehandlingsombud skall värna om jämlikheten för intresseföreningens medlemmar. Det åligger likabehandlingsombudet: att ingå i studierådet. att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i utbildningen för föreningens medlemmar, att verka för att jämlikhetsaspekten integreras i föreningens verksamhet. att vara föreningens representant i det organ som hos kåren arbetar med likabehandlingfrågor, samt SID 16(20)

17 att kontinuerligt informera studierådet om kårens organ som arbetar med likabehandlingfrågor. Författat av BIIFs styrelse SID 17(20)

18 Bilaga 7. Proposition angående ändring i reglemente angående PR-Chefen Bakgrund PR-chefen ska ansvara för kommunikation och information till föreningens alla medlemmar. I dagsläget är PR-chefen en styrelsepost utan definierade åtaganden och detta gör att postens potential försummas. En stor del av informationsspridningen inom föreningen sker idag genom sociala medier. Genom att utse en ansvarig för denna typ av kommunikation kan man se till att den är aktuell och når till så stor del av förningen som är möjligt. Detta uppnås genom att uppdatera reglementet med åtaganden till den specifika styrelseposten. Yrkande Att följande stycke läggs till i reglementet: PR-Chef Det åtligger PR-Chefen: Att ansvara för informationsspridning inom föreningen. Att ansvara för styrelsen kommunikation via social medier. Att överlämna ett testamente åt sin efterträdare. Författat av BIIFs styrelse SID 18(20)

19 Bilaga 8. Proposition om tillägg i likabehandlingsombudet som står angivna i reglementet, för Brandingenjörsstuderandes intresseförening, BIIF. BAKGRUND: Många föreningar har en likabehandlingspolicy och i denna proposition föreslås att BIIF också ska ha en sådan. Det är bra att ha en policy med gemensamma riktlinjer för hela föreningen där alla kan se vad föreningen strävar efter gällande likabehandling. Likabehandlingspolicyn har arbetats fram av BIIF:s likabehandlingsombud. Många av grunderna i policyn är inspirerade från andra föreningars policy, där ibland Teknologkårens likabehandlingspolicy. YRKANDE 1: BIIFs styrelse yrkar därmed: - att reglementet får ett tillägg enligt nedan: (Efter huvudrubriken reglemente ) Policyer Policyerna behandlar BIIFs åsikter i enstaka frågor och hur BIIF skall agera i olika situationer. Policy utgör därmed riktlinjer för hur BIIF-styrelsen och BIIFs övriga funktionärer skall agera. Aktuella policyer skall årligen samt vid ändringar tillställas berörda funktionärer. BIIFs policyer är: a) Likabehandlingspolicy YRKANDE 2: BIIFs styrelse yrkar därmed: - att reglementet får ett tillägg enligt nedan: (Under rubriken Likabehandlingsombud och gällande dess ålägganden) Att kontinuerligt följa upp föreningens likabehandlingspolicy. Författat av BIIFs styrelse 2013 SID 19(20)

20 Bilaga 9. Likabehandlingspolicy Brandingenjörsstudenternas intresseförening, BIIF, vid Lunds Tekniska Högskola bedriver en omfattande verksamhet, både i form av studentfackligt arbete, såsom utbildnings- och studiesocial bevakning, och olika studentikosa aktiviteter, t.ex. nollning. Det är väldigt viktigt att all verksamhet medvetet bedrivs på ett sådant sätt att alla är välkomna och blir jämlikt behandlade. Huvudansvaret för att så sker åligger styrelsen för BIIF. BIIF accepterar inte verksamhet där! Någon individ eller grupp av individer utsätts för negativ särbehandling eller värderas annorlunda på grund av kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, trosuppfattning, sexuellt läggning, politisk uppfattning eller social särbehandling på grund av studieresultat.! Någon individ eller grupp av individer kategoriskt behandlas utifrån en förmodad grupptillhörighet.! Trakasserier eller andra kränkande moment förekommer. En händelse eller miljö är att betrakta som kränkande ifall någon uppfattar den som sådan. BIIF skall verka för att verksamheten präglas av jämlikhet. att verksamheten i möjligaste mån planeras på ett sådant sätt att alla kan delta. att en diskussion om jämlikhet fortlöpande hålls inom organisationen. att dess funktionärer är medvetna om vilka attityder och värderingar man förmedlar till medlemmarna. att följa upp kränkande händelser och förhindra att liknande situationer uppstår. att genom attitydförändrande arbete stävja diskriminering inom den egna organisationen. SID 20(20)

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-02-13 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnéa Hjelte Kina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla Lindau

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsväg 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsväg 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2014-04-07 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsväg 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Henrik Hassel Magnus Hagelsteen Robert Jönsson

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-04-03 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-03-27 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-11-27 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Dea Ternström Karolina Lundh Eleonora Grönlund Pernilla Lindau Johannes Corbee Daniel

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-02-02 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip Lindvall Per

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE. John Ericssonsv Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HÖSTTERMINSSMÖTE Datum 2011-11-14 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande 1 Mötets öppnande 2 Mötets behörighet samt

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-10-02 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes Corbee

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-09-11 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Karolina Lundh Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes Corbee Daniel Håkansson

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-03-20 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Linnéa Hjelte Sekr. Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla Lindau Johannes

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-09-25 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-03-22 Tid 12:00 Plats Beslutande Adjungerande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-11-14 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-03-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Martin Sigvardsson Julia Lennartsson Sofia Majtorp Andreas Stagnebo Erika

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2011-05-19 Tid 12:00 Plats Beslutande Styrelserummet John Ericssonsv 1 223 63 Lund Ordf. Erik Sävmark Sekr. Ove Hagelstedt Åsa Andersson Helena Sjöberg Axel Engstrand

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-05-29 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-08-21 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare.

Emelie Jeppsson och Carl August Agrell föreslås och väljs till justeringsmän, tillika rösträknare. 1. OFMÖ 2. Val av mötesordförande Axel Andersson, kårordförande, föreslås och väljs till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Miranda Westfelt föreslås och väljs till mötessekreterare. 4. Val av

Läs mer

Stadgar Lund Sustainable Engineers

Stadgar Lund Sustainable Engineers Stadgar Lund Sustainable Engineers INNEHÅLL 1 ÄNDAMÅL... 1 2 NAMN... 1 3 MEDLEMMAR... 1 4 ORGANISATION... 2 5 FÖRENINGSMÖTE... 2 6 REVISORERNA... 3 7 FÖRENINGSSTYRELSEN... 4 8 PROJEKTGRUPPER... 5 9 FÖRERNINGSORDFÖRANDEN...

Läs mer

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare

Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Årsmöte Chalmers Orienteringslöpare Tid och plats 22:a februari 2017, Vera Sandberg-salen, Chalmers kårhus. Närvarande Bifogad lista 1 Mötets öppnande 2016 års styrelseledamot Simon Öberg hälsade alla

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri.

3 Tillträde till föreningen har studenter vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet samt de som visar intresse däri. EHVS Stadgar Uppdaterade 2015-11-18 ÄNDAMÅL OCH SYFTE 1 Föreningens namn är Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening, förkortat EHVS. Styrelsen ska ha sitt säte i Växjö 2 Föreningen är ideell med syftet

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Medlemsmöte Piratpartiet Stockholm, Stockholm. 09-05-12 1. Mötets öppnande Johan Karlsson förklarar mötet för öppnat kl 18:51 2. Fastställande av röstlängd Johan Karlsson yrkar på att mötet fastställer

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2017-03-01 Tid 12:10 Plats Beslutande BIIF-rummet Ordf. Olivia Wernberg Sekr. Vicktor Riedel Manne Malmberg Karin Sandin Ida Roslund Felicia Klint Karl-Magnus Larsson

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för D-Chip. 25 november, 2004

Stadgar för D-Chip. 25 november, 2004 Stadgar för D-Chip 25 november, 2004 INNEHÅLL 1 FÖRENINGEN...5 1.1 Namn...5 1.2 Ändamål...5 1.3 Maskot...5 1.4 Slagord...5 1.5 Symbol...5 1.6 Sammansättning...5 2 MEDLEMMARNA...5 2.1 Medlemskap...5 2.2

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Protokoll. Holmsundsgymnasternas Årsmöte Verksamhetsåret 2015

Protokoll. Holmsundsgymnasternas Årsmöte Verksamhetsåret 2015 Protokoll Holmsundsgymnasternas Årsmöte Verksamhetsåret 2015 Onsdag den 16 mars 2016 klockan 19.00 Konferensrummet, Storsjöhallen. 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Hanna

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 14/år 2015 Datum: 5/5 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 14/år 2015 Datum: 5/5 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR

Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola STADGAR Stadgar för Ekosystemtekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Stadgar för Ekosystemtekniksektionen

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Årsmöte :00 A117 1(6) Årsmöte 2014-09- 29 18:00 A117 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklaras mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Karlsson, till

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer