Socialt företagande en bransch i tillväxt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt företagande en bransch i tillväxt"

Transkript

1 Socialt företagande en bransch i tillväxt

2 Nutek Stockholm 2008 Infonr ISSN Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio Merayo Produktion: Ordförrådet Tryck: Danagårds

3 Förord Sedan 2004 har Nutek varit huvudman för projektet Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden. Det är ett projekt inom gemenskapsinitiativet Equal med syfte att förbättra förutsättningarna att starta och driva sociala företag. Företag som genom att driva en näringsverksamhet uppfyller sina mål att genom företagandet skapa möjlighet till utveckling och försörjning för människor som har det särskilt svårt på dagens arbetsmarknad. Nutek har tillsammans med ett brett partnerskap av sociala företag, företagsfrämjande aktörer och myndigheter arbetat med att analysera förutsättningarna för det sociala företagandet, sprida information och kunskap och att ta fram konkreta förslag på hur utvecklingen kan stimuleras i framtiden. Detta arbete har utgjort underlag till att Nutek, hösten 2007, fick regeringens uppdrag att utarbeta ett förslag till ett tvärsektoriellt program för Fler och växande sociala företag. Programmet som utformas i samarbete med berörda myndigheter, företagsfrämjande aktörer och intresseorganisationer ska överlämnas till regeringen i maj Målsättningen med den skrift du nu håller i handen är att belysa de sociala företagens förutsättningar hinder och möjligheter genom konkreta exempel och kommentarer från politiker, tjänstemän, näringsliv och sociala företag. Vår förhoppning är att den ska väcka intresse, förståelse och vilja att vara med och bidra till utvecklingen av fler och växande sociala företag. Vi vänder oss med skriften till politiker och tjänstemän inom berörda myndigheter men också företagsrådgivare, anställda och aktiva i intresse- och brukarorganisationer. Projektledare för arbetet med skriften har varit Eva Johansson, Nutek. Frilansjournalist Bitte Lundborg har varit redaktör och svarar för intervjuer och reportage. Stockholm i februari 2008 Sune Halvarsson Tf generaldirektör Eva Johansson Projektledare

4 Innehåll 1... Förord 3... Allt fler får arbete i sociala företag 6... Människor växer när de tar ansvar 7... Fler ska få chansen till ett bättre liv 8... Vi arbetar till 100 procent Kan vi, kan alla komma tillbaka Kommunen har en nyckelroll Kooperativ bidrar till kommunens tillväxt Företag växer ur ett starkt föreningsliv Prislappar på utanförskapet Röster från riksdagen: Det behövs en nationell strategi Konkurrensen ska vara på lika villkor Företagen blir en skola för entreprenörer Det civila samhället blir starkare Det handlar om riktiga jobb En ny dimension i företagande En stark aktör mot utanförskap Konkurrera med kvalitet Trädgårdsmöbler hjälper tidigare kriminella Konsten att skaffa kapital Dags att upphandla med sociala hänsyn Bergsjön visar vägen På marknadens stormiga hav Systemfel kan rättas till förslag till lösningar

5 Allt fler får arbete i sociala företag Intresset för företagande med sociala förtecken har ökat markant under de senaste åren. Orsakerna till det är många. En ökad medvetenhet om miljöfrågorna, behovet av att utveckla formerna för välfärden och insikt om att en ekonomisk tillväxt måste ske på villkor som är både ekologiskt och socialt hållbara över tid är säkert faktorer som påverkar. Begrepp som socialt entreprenörskap, samhällsentreprenörskap, Corporate Social Responsibility CSR, social ekonomi och socialt företagande förekommer allt oftare i debatten. Samtidigt är det inte alltid så lätt att veta vad som ryms inom de olika begreppen. För många av oss kan orden vara laddade med värderingar och föreställningar. Den här skriften har inte ambitionen att rita kartan eller förklara alla olika begrepp. I stället handlar den om erfarenheter av att utveckla, etablera och driva företag med målsättning att skapa arbetstillfällen för grupper som har det särskilt svårt på arbetsmarknaden det vill säga: sociala företag. Den definition som vi utgått från är denna: Sociala företag driver näringsverksamhet med målet att integrera människor i samhälle och arbetsliv. De skapar delaktighet för medarbetarna. De återinvesterar sina vinster i egen eller liknade verksamhet. De är fristående från offentlig sektor. De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med marknadens behov av produkter eller tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjänster och nya arbetstillfällen. De flesta medarbetare i sociala företag har varit borta länge från arbetsmarknaden. Många har aldrig haft ett riktigt arbete eller kanske bara några korta ströjobb. Detta trots att individen både vill och kan arbeta. Problemet kan vara att han eller hon inte klarar av att arbeta åtta timmar om dagen fem dagar i veckan eller att personens bakgrund gör arbetsgivaren tveksam. Det kan handla om psykiska eller fysiska funktionshinder, tidigare missbruk eller kriminalitet, långvarig sjukdom eller arbetslöshet, hemlöshet eller något annat. I de sociala företagen får alla möjlighet att arbeta till 100 procent av sin förmåga. Efter hand tar man mer ansvar för sina arbetsuppgifter och för företaget tillsammans med arbetskamraterna. Empowerment, detta oöversättliga men också oöverträffade begrepp, är en av de viktigaste komponenterna i det sociala företagandet. 3 Idag finns det 150 sociala företag som tillsammans sysselsätter drygt personer. Samtidigt har en miljon människor inget arbete att gå till.

6 4 Jag har återerövrat makten över mitt eget liv. Förut var jag maktlös på alla sätt. Jag var maktlös i mitt missbruk, då styrde drogerna mitt liv och mitt handlande. Men jag var också maktlös i förhållande till myndigheter. Jag var helt utlämnad till dem. Idag har jag återerövrat makten på alla områden i mitt liv. Jag har den makt jag vill och behöver ha. Kooperatören Elisabeth Lindgren beskriver vad arbetet i Kooperativet Kullen betytt för henne efter 25 år av missbruk och åtgärder.* Det är rimligt att samhället ger ekonomiskt stöd för att kompensera företaget för medarbetarnas lägre produktivitet och större behov av stöd i arbetet. Lönebidrag och andra individuellt inriktade stöd, som alla arbetsgivare kan använda sig av, är en väg. Genom ersättning för tjänster eller genom bidragsgivning betalar offentlig sektor för rehabilitering, arbetsträning och sysselsättning mm. Den offentliga sektorns stöd är väl investerade pengar som ger mångfalt tillbaka till samhället i form av minskade kostnader och ökade skatteintäkter. De socioekonomiska bokslut som genomförts i ett antal sociala företag visar siffror på vad samhället tjänar på att människor kommer i arbete. En del av de sociala företagens affärsverksamhet är alltså de rehabiliterings- och arbetsmarknadsinriktade tjänster man tillhandhåller mot ersättning från offentlig sektor. Den andra delen är den produktion av varor och/eller tjänster som säljs på marknaden till privatpersoner, företag eller offentlig sektor. Hur stor andel av ekonomin i företaget som utgörs av den ena eller andra typen av produktion varierar mycket. Det handlar om medarbetarnas förutsättningar, affärsidé och ekonomiska förutsättningar att investera i utveckling. Nytt och spännande är de initiativ till samverkan om affärskoncept och branschutbildning som nu etableras genom det som kallas Social franchising. Sociala företag finns inom de flesta branscher, men service och hantverk dominerar finns det ca 150 företag som ryms inom definitionen ovan. Tillsammans sysselsätter de drygt 4000 personer. Samtidigt har vi, trots sjunkande arbetslöshetssiffror, närmare en miljon människor mellan 18 och 65 år som inte har ett arbete att gå till. Naturligtvis är det sociala företagandet inte en väg som passar alla. Dessutom är arbete över huvudtaget inte möjligt för en del människor. Men om så bara 10 procent skulle lämna ett liv i bidragsberoende, drogberoende eller kriminalitet genom socialt före tagande, så är vinsterna oerhört stora, både mänskligt och ekonomiskt. Bilden till höger är ett försök att åskådliggöra de sociala företagens tredelade uppdrag. Den visar också hur komplicerat det kan vara för ett litet företag att förstå och använda sig av den offentliga sektorns mångfald av stöd och ersättningsformer. Inom ramen för Equal-projektet NTG (Nationell Tematisk Grupp) har sociala företagare, företagsrådgivare från Coompanion och företrädare för myndigheter och intresseorganisationer arbetat tillsammans för att förbättra förutsättningarna att starta och driva sociala företag. Projektet är slut men arbetet går vidare. Även * Från boken Kärnan av Empowerment erfarenheter från tio Europeiska Empowermentverksamheter. Kvinnoforum förlag 2007.

7 om kunskapen har ökat om det sociala företagandet och dess förutsättningar att erbjuda nya vägar till arbete, rehabilitering och utveckling så finns mycket kvar att göra. Fortfarande finns många hinder och svårigheter på vägen från idé till start. En del av dessa handlar om attityder och/eller brister i kunskap hos dem som möter de nya entreprenörerna på myndigheten, banken eller företagsrådgivningen. I andra fall är det lagar och regler eller tilllämpningen av dessa som lägger hinder i vägen. I slutet av denna skrift redogör vi för de strukturella hinder vi identifierat och ger förslag på lösningar. Produktion på (lokala) marknaden Försäljning av varor och/eller tjänster till privatpersoner, företag och offentlig sektor Marknadens behov av produkter Offentlig upphandling Arbete, arbetsträning, praktik mm Försäljning av tjänster/uppdrag Anordnarbidrag Verksamhetsbidrag Projektbidrag Handledare, lokaler betalas av offentlig sektor 5 Kapitalförsörjning Investering och utveckling Projektbidrag (EU mfl) Kreditgarantiförening KGF (1 regional) Ekobanken (andra typer av säkerheter) Individens behov av arbete Socialt företag Behov av rehabtjänster och fler arbetstillfällen Vidgar arbetsmarknaden, empowerment, arbetsträning Lönebidrag Trygghetsanställning Anställningsstöd Sjuk/aktivitetsersättning Försörjningsstöd Kompetensutveckling och utbildning Individ- & anställningsstöd I de sociala företagen får alla möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga.

8 Människor växer när de tar ansvar 6 Det finns bara en lyckosam metod för att förändra och utveckla verksamheter. Alla berörda ska vara delaktiga och vilja samverka för det man vill uppnå. Tidigare riksdagsledamoten Eva Arvidsson (s) har varit ordförande i projektet Socialt företagande sedan Redan som socialnämndsordförande i Nynäshamn i slutet av åttiotalet kom hon till insikt om att det är nödvändigt att involvera brukarna på ett tidigt stadium för att få ett bra resultat av arbetet. Denna insikt djupnade när hon i början av nittiotalet var med om att starta Basta Arbetskooperativ. Där är arbetet den rehabiliterande kraften och det är brukarnas delaktighet som avgör resultatet av rehabiliteringen. Det som hände med lärlingar och kooperatörer på Basta kallar vi empowerment, att människor får hopp och framtidstro att själva kunna forma sina liv. Det var och är fantastiskt att se vad som händer med människor när de behandlas med respekt och får ta ansvar! En annan aspekt av delaktighet handlar om ekonomi. Ökad förståelse för kostnad och resultat leder till bättre hushållning med skattemedlen. Det är nödvändigt att ha en långsiktig strategi för att nå resultat för individen. Därmed minskar också kostnaderna för samhället. Som socialnämndsordförande ville hon få bort stuprörstänkandet, att varje nämnd och huvudman bara ser till sin egen budget. Men ingen vågade tänka nytt av rädsla att sitta med Svarte Petter, alltså vara tvungen att betala för en ny verksamhet, hur bra den än är. Nu gläds hon över att en förändring är på väg. Modellen Socioekonomiskt bokslut visar samhällets vinster av samverkan och förebyggande arbete. Flera studier har finansierats av EU-medel via den nationella temagruppen och har väckt stort intresse. Tiden som ordförande för Socialt företagande har varit spännande och lärorik. Många har deltagit i arbetet att påverka beslutsfattare och sprida goda exempel på socialt företagande. Det händer stora saker när människor får växa och utvecklas och arbeta till hundra procent av sin förmåga! Vid projekttidens slut i december 2007 konstaterar Eva Arvidsson med stor tillfredställelse att arbetet har lett till att Nutek har fått ett regeringsuppdrag att främja socialt företagande: Nu är vi på banan!

9 Fler ska få chansen till ett bättre liv Min farmor skulle inte behöva niga för de andra tanterna i syföreningen för att de hade det bättre ställt än vi! 7 Under projekttiden har åtskilliga konferenser ordnats runt om i landet och även i EU. Det som mest har berört deltagarna är de personliga berättelserna av vad det sociala företagandet har inneburit för dem. Tidigare riksdagsledamoten Margareta Andersson (c) har varit vice ordförande för projektet Socialt företagande. Hon har starka upplevelser av olika möten. Tina, Elisabeth, Namu, Tomas och många andra har berättat om sina liv och hur de tagit sig upp ur eländet på egen hand, men med stöd av kooperativen. Tårarna har runnit mer än en gång och det har känts ännu viktigare att arbeta för att fler får chansen till ett bättre liv! Att alla människor har lika värde bottnar djupt i henne ända sedan hon var liten. Min farmor skulle inte behöva niga för de andra tanterna i syföreningen för att de hade det bättre ställt än vi! Som vuxen engagerade hon sig politiskt och fick uppdrag i socialnämnden i Vetlanda kommun. På åttiotalet var hon dess ordförande tills hon kom in i riksdagen och fick arbeta med arbetsmarknadsfrågor. Där såg jag hur svårt det kan vara för dem som inte passar in i systemet. Projektet har gett goda kontakter med olika människor kooperatörer, politiker och tjänstemän i kommuner och myndigheter. Det är dessa mänskliga möten som har gett henne kraft i arbetet att försöka få regering och myndigheter att förstå vilka möjligheter som finns i det sociala företagande för människor utanförskap möjlighet att växa och försörja sig. Kooperatörerna på de sociala arbetskooperativen har gett inspiration att gå vidare. Och vårt trägna arbete har gett resultat! På alla nivåer i samhället finns större förstående och öppenhet. Alltfler inser att människor med funktionshinder är en resurs när de får möjlighet att arbeta på sina egna villkor till hundra procent. Nu arbetar Margareta Andersson enligt dessa tankegångar med ett projekt i Jönköpings län där kommunpolitiker och tjänstemän är med på noterna. Ringarna sprider sig på vattnet. Arbetet går vidare!

10 Vi arbetar till 100 procent 8 Det är häftigt att vi går runt av egen kraft. Jag är väldigt stolt över det. Mikael Persson är en av tio kooperatörer i Solakoop. Som den företagare han är har han siffror och ekonomi klart för sig. För att klara hyran till kommunen, kr, behövdes 35 procents beläggning på det Bed&Breakfast som Solakoop driver. Men det blev mer än så det första året, 46 procent, och kooperativet tvingades också säga fullbelagt till ett fyrtiotal som ville övernatta här. Under drygt två år har koo- perativet gått med en liten vinst som sparas för framtiden. Nu ska verksamheten utvidgas för att kunna ta emot fler övernattande gäster. Dessutom ska man sälja arbetsrehabilitering. Spänningen är stor inför flytten till större lokaler tvärs över gatan i den gamla kaptensvillan. Men Mikael har inte alltid känt förväntan inför framtiden. För två och ett halvt år sedan kände han sig helt uträknad. Förr var det så att jag skjutsade min fru till hennes jobb, sen åkte jag hem och la mig. Foto: Emilio Merayo Nu har det öppnat, det första hotellet i Sverige som drivs enligt konceptet Le Mat. Nöjda delägare är Lena Jansson Hjelm och Mikael Persson.

11 Jag gick aldrig ut. Nu jobbar jag här och är inte rädd att vara i lag med folk. Allting har lossnat med kooperativet. Arbetar efter förmåga Också Lena Jansson Hjelm tycker att Solakoop har blivit en vändpunkt för henne. Hon är gift tvåbarnsmamma, utbildad undersköterska med universitetsexamen. Kooperativet har betytt mycket för hennes hälsa och självkänsla. Den personliga vinsten kan inte mätas i pengar, säger hon. Det är en mänsklig rättighet att få bidra med sitt arbete fast man har ett funktionshinder. Att vara produktiv betyder mycket för hälsa och självkänsla. Lena betonar att kooperatörerna gör jobb på riktigt men i egen takt. Alla i Solakoop arbetar till 100 procent av sin förmåga. Det kan betyda 5, 10 eller 20 procent eller mer och att arbetsförmågan kan variera över tid. Det finns självklar acceptans i kooperativet när någon inte orkar komma utan behöver vila ett tag. Både Lena och Mikael betonar att det är en stor trygghet att handledarna finns där. Och Veronika Höijer och Bosse Pettersson berättar om hur kooperatörerna har utvecklats och tar ansvar för sitt företag. När man har varit sjuk länge är det ett stort steg att kunna säga till sig själv i spegeln: jag är företagare och jag duger! säger Veronika. Fakta om Solakoop Solakoop i Karlstad är ett kooperativ som drivs av psykiskt funktionshindrade. I maj 2005 startade ett sommarkafé och senare ett Bed & Breakfast. I Solakoop arbetar tio personer. Två handledare, Bosse Pettersson och Veronika Höijer, är anställda av kommunen. Kooperativet fick ett lån vid starten på kr från kommunen och ett kommunalt bidrag på kr vilket användes för att renovera och utrusta lokalerna i den gamla kommunalt ägda överstevillan vid Klarälven. I B&B finns 3 rum (åtta bäddar). Solakoop blev känt via turistbyrån och gäster kom snart också via universitetet och sjukhuset. Beläggningen har varit över förväntan och tillsammans med intäkterna från sommarkaféet klarade man hela det första året på dessa pengar och kunde också betala tillbaka lånet på kr. Från och med 2006 har kooperativet betalat hyra till kommunen och gått runt ekonomiskt. Snart flyttar Solakoop B&B till större lokaler. I den före detta kaptensvillan kommer det att finnas 11 uthyrningsrum (22 bäddar). Kooperativets hyra till kommunen blir kronor. Från nyåret 2008 finns ett avtal mellan Solakoop och Karlstads kommun som innebär att staden köper 10 heltidsplatser för arbetsrehabilitering till ett årspris på kr. Då förstärks också kooperativet med två lönebidragsanställda. Solakoop är en del av hotellkedjan Le Mat. Konceptet har utformats inom ett EU-projekt och används på olika orter inom Europa. 9

12 Det är en mänsklig rättighet att få bidra med sitt arbete fast man har ett funktionshinder. Att vara produktiv betyder mycket för hälsa och självkänsla. Lena Jansson Hjelm, Solakoop 10 Lön i stället för bidrag Idag har nästa alla kooperatörer sin försörjning via sjukersättning. Önskedrömmen är att alla som arbetar i kooperativet ska få lön i stället för bidrag. Problemet med sjukersättning är att Försäkringskassan och kooperativet har olika tidsperspektiv. Det tar olika lång tid att bli redo för den vanliga arbetsmarknaden och en del kooperatörer vill stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats Solakoop. Arbetsförmedlingens synpunkt att den som kan arbeta 20 timmar per vecka i kooperativet också kan ha arbetsträning på vanliga företag skapar oro. Karin Haster är verksamhetschef för social ekonomi i Karlstads kommun. Hon tror inte att myndighetens krav kommer att hjälpa människor med funktionshinder. Arbetsförmågan finns under de omständigheter som vi har här i en stödjande och tillåtande miljö. Här är det tillåtet att då och då inte orka med att arbeta. Vanliga arbetsplatser med stress och likadana krav på alla är något helt annat. Hon tror att arbetsförmedlingens ledning förstår problemet, men att reglerna ändå tar över. Enligt en strikt tolkning är en kooperatör egen företagare och kan därför inte få varken lönebidrag eller trygghetsanställning. Nu är många kooperatörer på andra håll i landet anställda med lönebidrag. Karin Haster önskar att det vore så också i Karlstad eftersom det skulle underlätta en stegvis övergång till den öppna arbetsmarknaden. I Solakoop är alla delaktiga och vill jobba så mycket de kan. En poäng med ett kooperativ är att man får växa i egen takt. Man kan stanna kvar i det arbete man trivs med eller gå vidare till annat arbete. Lönebidrag i sociala arbetskooperativ Frågan om det är möjligt att lämna lönebidrag för en person som är medlem i ett kooperativ återkommer då och då. I grunden handlar det om att avgöra om en person ska betraktas som företagare eller inte. Arbetsförmedlingens egen text i Handledarstöd för lönebidragsärenden visar tydligt att det är fullt möjligt att använda lönebidrag till att stödja anställning i sociala arbetskooperativ. Lönebidrag i arbetskooperativ Lönebidrag kan lämnas till ett kooperativ som anställer en person som också är kooperatör och därmed delägare i företaget. För att lönebidrag ska lämnas måste det finnas ett anställningsförhållande där den anställde har lön och anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller som är likvärdiga med kollektivavtal i branschen. Citat ur Arbetsförmedlingens Handläggarstöd för lönebidragsärenden (Uppdaterad )

13 Rätt handlag på Le Mat-hotellet har Mikael Persson på Solakoop i Karlstad. 11 Foto: Emilio Merayo

14 Stolt företagare är Catharina Håkansson i kooperativet Karins döttrar i Göteborg. 12 Foto: Bitte Lundborg

15 Kan vi, kan alla komma tillbaka! Kvinnorna har tidigare använt sin kraft negativt. Här tar vi vara på den på ett positivt sätt. När man skapar växer man som människa. Catharina Håkansson är kooperatör och har varit med om att starta Karins döttrar. Hon arbetar som motivatör och stöttar kvinnor som arbetstränar så att de kan lämna missbruk och annat bakom sig och börja på nytt igen. Vi stöttar tjejerna i allt, säger hon. Metoden är att arbeta med sina händer, väva, sy eller skapa i olika material. Det finns en kraft i glädjen att skapa som får människan att växa. Att arbeta tillsammans för något gemensamt ger bra tillfällen för samtal. I lokalen på Skeppsbron är det trångt mellan vävstolarna. På lagerhyllor ligger travar av tyger i lysande färger och olika nyanser. Kooperativet får lakan gratis och färgar själva. I köket förbereds lunchen som fungerar som en fast punkt på dagen både för de som arbetstränar och för de anställda. Över dagens lunch med vegobiffar, ris, bönor och sallad förs småprat och gemensamma samtal. Agnes Mikita är köksansvarig, men alla turas om att laga maten, vilket är en del av arbetsträningen. Alla får kämpa Bara detta att vara tillsammans med kvinnor är nytt och svårt för många i början. Alla får kämpa för att lära sig att respektera varandra. Det är vi som arbetar här som visar vilken anda råder. Det tar tid att lära sig lojalitet, konstaterar Magdalena Herrnsdorf, också kooperatör. De kvinnor som kommer till Karins Döttrar har ett tungt bagage och det tar tid att ställa om till något nytt. Men hjälp finns för att reda ut trassliga situationer, till exempel skulder och boende. En del går på behandling, andra vill ta hem sina barn från familjehem och behöver hjälp att utvecklas som förälder. Vi som jobbar här har själva varit på botten och rest oss. Det gör att vi blir äkta förebilder. Kan vi så kan alla! Vi vill visa på glädjen i vardagen och i arbetet, säger Catharina. Får ni anställda frågor om vad ni själva varit med om? Ibland. Men det räcker med att säga jag har själv varit där du är nu, svarar Catharina. Vad behövs för att utveckla arbetet i Karins döttrar? Catharina och Magdalena hjälps åt med en lista: En mer långsiktig ekonomi för kooperativet. När någon inte kommer till den arbetsträningsplats som kommunen har köpt utgår ersättning i max fem dagar. Det kan ta tid att få en ny person till den platsen. Resultatet är osäker ekonomi. Arbetet i kooperativet ska värderas högre i reda pengar. Vi utför ett kvalificerat motivationsarbete som ställer höga krav på personalen. Jämfört med liknande arbeten ligger våra löner fortfarande på låglönenivå. 13

16 14 Lönebidragen borde lyftas och de anställda ges trygga anställningar. Rimligt, eftersom samhället sparar stora pengar på att kvinnor blir självförsörjande och bidrar till samhällets tillväxt. Sociala företag borde inte beskattas på samma sätt som andra företag. Samhället har stort ekonomiskt intresse av att fler sociala företag kan starta och utvecklas. Vinsten investeras för att i första hand starta flera företag och inte för egen vinnings skull vilket borde belönas. Ambitionen för oss är att Karins Döttrar ska växa och att vi kan sprida vår modell. Lästips! Vägen ut! Blev Vägen in, socialt företagande och empowerment, Slutsatser ur en forskningsrapport från Göteborgs universitet. Fakta om Karins Döttrar Karins Döttrar är ett av sex kooperativ som ingår i konsortiet Vägen ut! kooperativen i Göteborg. Där arbetar 30 personer som har brutit med kriminalitet och/eller missbruk för att hjälpa andra att komma tillbaka till ett vanligt liv. Karins Döttrar, ett väv- och hantverkskooperativ, startade år 2003 med affärsidén att sälja platser för arbetsträning och dessutom ta in inkomster på produktion av hantverk. Sju kvinnor är anställda med lönebidrag (5,5 tjänster). Det finns åtta platser för kvinnor som behöver arbetsträning. De flesta börjar på halvtid för att senare gå över till heltid. Kostnaden för kommuner eller kriminalvård är 424 respektive 635 kronor per dag. Det finns en öppen verksamhet på kvällstid som får kommunalt stöd. Kooperativet har även skapande verksamhet på häktet för att redan där visa på alternativ till det gamla livet. Tiden i arbetsträning varierar mellan sex månader och ett och ett halvt år. Mellan 70 och 80 procent av kvinnorna går vidare till studier, annat arbete eller arbete inom några av de andra Vägen Ut! kooperativen Enligt ett socioekonomiskt bokslut för Vägen Ut! kooperativen tjänar samhället en miljon kronor om året på varje person som har kommit igång med arbetsträning på heltid och därmed har lämnat missbruk och utanförskap.

17 Kommunen har en nyckelroll Hur kommunen ställer sig till sociala företag har stor betydelse för företagens möjligheter att starta och utvecklas. Politiskt kan frågan lyftas genom policy och handlingsprogram för social ekonomi och socialt företagande. 15 Värmdö kommun, Växjö kommun och Västa Götalandsregionen var tidigt ute med att anta program för hur den tredje sektorn kan medverka till lokal och regional utveckling och sysselsättning. Ett tecken på ökat kommunalt intresse är att några kommuner har inrättat nya tjänster: verksamhetschef för social ekonomi och socialt företagande. Idéer att starta sociala företag föds ofta inom föreningslivet. Eller de uppstår hos eldsjälar som vill förverkliga sina idéer tillsammans med andra. Kooperativ är den vanligaste formen av socialt företagande. Kommunens stöd är viktigt för att komma igång. Det kan handla om att låna ut lokaler kanske hyresfritt, ge projektstöd, svara för lön till handledare eller köpa tjänster. Kommunens vinst är att människor arbetar sig bort från bidragsberoende och kommer till ett positivt sammanhang där de behöver mindre vård och kommunal omsorg. Sociala företag ger stora samhällsekonomiska vinster (se särskilt kapitel). Här följer två exempel på kommuner som arbetar för att främja sociala företag.

18 Kooperativ bidrar till kommunens tillväxt 16 Om man ska vänta på att alla kommer med på tåget kommer man ingenstans. Det är självklart att pröva nya vägar. Ingela Wretling, politiker (s) i Karlstad I Karlstad började satsningen på att stimulera socialt företagande med en gemensam resa till det kända missbrukarkooperativet San Patrignano i Italien. Politiker, brukare, socialdirektör, chefer, tjänstemän sammanlagt 43 personer häpnade över vad de såg: jobb på riktigt, hög kvalitet på produkter och tjänster. Socialförvaltningens avdelning för socialpsykiatri gick vidare med ideerna. Värmlandskooperativen ordnade en utbildning i hur man startar och driver ett kooperativ. Deltog gjorde sexton personer, personal och personer med psykiska funktionshinder, och tio av dem slutförde kursen. Den 28 maj 2005 invigdes det första kooperativet, Solakoop, med pompa och ståt. Det finns ytterligare ett kooperativ i Karlstad, därtill ligger två nu i startgroparna. Det är dags nu att starta en ny utbildning, säger Pia Sahlin-Brunzell, socialdirektör i Karlstad, väl medveten om att en kommun inte kan bestämma över om ett socialt företag ska starta. Politikerna kom in i bilden när beslut skulle tas om kooperativets start. Det stöd som behövdes kunde i huvudsak ordnas inom ramen för befintliga resurser: lön till två handledare, hyresfria lokaler under sex månader. Nu finns det inskrivet i Karlstad kommuns politiska plattform att socialt företagande ska främjas. Hur fick du med dig alla politiker? Om man ska vänta på att alla kommer med på tåget kommer man ingenstans, svarar Ingela Wretling (s), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Om man sätter människor främst och de ser möjligheter till en förbättrad situation vem ska stå på deras sida om inte vi? Alla kan och vill växa och det är självklart att söka vägar för detta. Hon ser det som naturligt att den nämnd som arbetar med människor i utanförskap också engagerar sig för socialt företagande. Varning för välmening Nämndens vice ordförande, Daniel Berghel (m) är också mycket positiv och tycker att modellen är oerhört bra och framgångsrik.

19 Vårt uppdrag är tydligt att förbereda för arbete. Vi ser oss som en del av kommunens näringslivsutveckling. Pia Sahlin-Brunzell, socialdirektör i Karlstad Jag är jätteglad att vi har sociala företag i Karlstad och skulle gärna se flera! Daniel Berghel 17 Jag är jätteglad att vi har sociala företag i Karlstad och skulle gärna se flera! Samtidigt utfärdar han en liten varning. I all välmening kan det vara lätt för politiker att ta ett alltför stort ansvar. Ett socialt företag måste stå på egna ben och bära sig självt. En annan sak har bidragit till det kommunala intresset för socialt företagande, nämligen detta att arbetsmarknadsfrågor och socialtjänst har förts samman i en nämnd, arbetsmarknadsoch socialnämnden. Det betyder starkt fokus på att hjälpa människor från bidragsberoende till annan försörjning. Vårt uppdrag är tydligt att förbereda för arbete. Vi ser oss som en del av kommunens näringslivsutveckling. Kooperativ innebär tillväxt för kommunen, säger Pia Sahlin-Brunzell. I planen för förvaltningen för åren finns två målsättningar som berör sociala företag: Stimulera och uppmuntra socialt företagande. Satsning på social ekonomi och socialt företagande som en möjlighet för dem som står utanför arbetsmarknaden. TIPS TILL KOMMUNPOLITIKER vårda eldsjälarna tro på att människor kan och vill förbättra sin situation inse att initiativ måste komma underifrån sök inspiration, gärna på en gemensam resa med brukare och tjänstemän diskutera fram en gemensam bild av vad som ska göras och varför våga börja våga pröva något nytt inse att ett kooperativ bestämmer själv vad som ska göras inspirera de sociala företagen bland annat genom att ge uppdrag se sociala företag som ett utvecklingsområde framhåll ofta och tydligt att socialt företagande ger samhällsekonomiska vinster Källa: Ingela Wretling, Pia Sahlin-Brunzell

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Vad är ett socialt företag? En näringsverksamhet som: Integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 15 sociala företag

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende Kriminalvårdens personaltidning nummer 4 september 2013 PÅ GRÖN KVIST Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag» Det var skönt att vara tillbaka i Kriminalvården efter att ha överdoserat med fiske

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Svar på skrivelse om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa

Svar på skrivelse om att starta sociala kooperativ för unga med missbruk och unga med psykisk ohälsa Arbetsmarknadsförvaltningen Utrednings- och utvecklingsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-14 Handläggare Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden den 28 november 2013

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

TRAPPSTEGET en investering i framtiden

TRAPPSTEGET en investering i framtiden TRAPPSTEGET en investering i framtiden För varje ung människa som i onödan misslyckas med att få tillträde till arbetsmarknaden och i stället hänvisas till rollen som passivt försörjd, går framtida produktionsvärden

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61 Eva Johansson www.tillvaxtverket.se eva.johansson@tillvaxtverket.se Tel: 08 681 96 61 Arbetsintegrerande Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar til ala..

Erbjud inte fyrkantiga lösningar til ala.. E rb ju d inte fyrkantiga lösningar till alla... Vägen ut! kooperativen är miljödiplomerade och uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas....för en del människor är runda

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

Att främja arbetsintegrerande sociala företag. exemplet Östersunds kommun

Att främja arbetsintegrerande sociala företag. exemplet Östersunds kommun Att främja arbetsintegrerande sociala företag exemplet Östersunds kommun Kommunens Tillväxtarbete Konkreta verktyg för att skapa ett socialt hållbart Östersund Främjande och förebyggande satsningar på

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01

11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01 Sida 40 (53) 11 Svar på skrivelse angående kompetensinventering AMN 2015-0310-01.01 Arbetsmarknadsnämndens beslut 1. Arbetsmarknadsnämnden beslutade att hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande som

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b!

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! genom ett ökat idéburet företagande n ä r i n g s p o l i t i k f ö r idéburet företagande Företagande skapar värde för enskilda individer

Läs mer

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi alla gör något är ingen6ng omöjligt.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi alla gör något är ingen6ng omöjligt. Arbetsintegrerande Sociala företag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Om vi alla gör något är ingen6ng omöjligt. Bo Blideman bosse@tankeochhandling.coop 0705-176 176 Hör gärna av dig! AA tänka

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping 1. Sammanfattning Denna rapport innehåller en form av samhällsekonomisk analys av kostnader för och intäkter från de två projekt

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Framgångsrik Rehabilitering

Framgångsrik Rehabilitering Framgångsrik Rehabilitering vad säger brukaren och de professionella? Helene Hillborg, med dr i Handikappvetenskap Varför fokusera på lönearbete? Ofta ett tydligt önskemål högt värderad roll Att vara produktiv

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Riktlinje för stöd till sociala företag

Riktlinje för stöd till sociala företag Riktlinje för stöd till sociala företag Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-12-12 Riktlinje för stöd till sociala företag Kommunfullmäktige 2016-12-12 1 (9) KSN-2016-1923

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB Rundabordssamtal i samband med ADHES Janssen Janssen-Cilag AB Vad är schizofreni? Schizofreni är en svårt funktionsnedsättande psykisk sjukdom som drabbar en av hundra människor någon gång under livet.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Att investera i framtiden

Att investera i framtiden 2013 Arbetsmarknads- och familjenämnden Datum Diarienummer 1 (5) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Enheten för kvalitet Sofia Eriksson, 070-0866201 Att investera i framtiden -Rapport från utbildning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det?

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Västra Götalandsregionen 9 september 2015 Tomas Bokström & Christina Wahlström Disposition 1. Varför sociala investeringar?

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄ TTEL SE V ÄGE N UT! K OOPERATI VEN 2011. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda

VERKSAMHETSBERÄ TTEL SE V ÄGE N UT! K OOPERATI VEN 2011. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda VERKSAMHETSBERÄ TTEL SE V ÄGE N UT! K OOPERATI VEN 211 Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda FÖRETAG FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD Vägen ut! kooperativen har 12 sociala företag

Läs mer