Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem"

Transkript

1 Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem

2 Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever, föräldrar och lärare samt stadens egen granskning. Fritidshemmets uppdrag är stort och betydelsefullt. Det är ett viktigt komplement till skolan, där eleverna får använda och utveckla förmågor på annat sätt än i skolan. Vidare ska fritidshemmet bidra till att förverkliga skolans värdegrund, medvetet arbeta med att bryta pojkars och flickors invanda roller samt uppmärksamma och stödja elever som behöver särskilt stöd. Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att formulera en plan för att utveckla fritidshemmen. Detta är för att synliggöra att fritidshemmet har ett tydligt pedagogiskt uppdrag och att ytterligare höja kvaliteten i verksamheten. Beslut om planen togs i utbildningsnämnden 29 november Planen innebär bland annat att arbetssätt och resultat ska utvärderas och efterfrågas på liknande sätt som görs med elevernas resultat i olika skolämnen. Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2013 Adress: Box 22049, Stockholm Tel: (vx) Fax: E-post: Formgivning och originalproduktion: b-e-r-g.se Foto: Björn Tesch och Ulrica Zwenger Omslagsbild: Lena Granefelt / Johnér Upplaga: exemplar Stockholm i februari 2013 Thomas Persson Utbildningsdirektör 3

3 Innehållsförteckning Uppdraget 6 Bakgrund och målbild 7 Lärande på fritidshemmet 8 Mål och uppföljning 9 Planering och skolsamverkan 10 Kvalitetsutveckling 11 Uppföljning 12 Sammanfattning 13 Plan för utveckling av fritidshem

4 Uppdraget I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet: Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Kommunfullmäktige beslutade i budget 2012 om en aktivitet som innebär att en plan skulle tas fram för utveckling av fritidshem. Utbildningsnämnden har i verksamhetsplan 2012 formulerat följande: Under året kommer arbete med kvalitetsutveckling av fritidshemmen i staden att bedrivas. Arbetet kommer att utgå från fritidshemmets pedagogiska uppdrag och formuleras i en utvecklingsplan. Goda exempel ska spridas bland övriga och skolor ska uppmuntras att presentera sin fritidsverksamhet på Pedagog Stockholm. Fritidshemmets uppdrag som komplettering till grundskolan ska särskilt uppmärksammas. Denna del som innehåller skapande arbete, entreprenörskap, lek och fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen, är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidigare skolåren har detta stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Goda lösningar för att uppnå detta samt olika lösningar för läxhjälp på fritidshemmet ska spridas. Användandet av it på fritidshemmen ska uppmärksammas. Bakgrund och målbild Bakgrund 2012 års siffror visar att av stadens elever i kommunal grundskola, grundsärskola och förskoleklass går på fritidshem. Det finns fritidshem på 128 kommunala skolor elever går i klass F 3, vilket innebär att 96 procent av de aktuella familjerna valt att betala för en fritidshemsplats. Detta innebär att staden har ett stort ansvar att erbjuda omsorg i en trygg och stimulerande miljö. Målbild Fritidshemmet erbjuder en verksamhet präglad av god balans mellan omsorg och lärande, mellan styrda aktiviteter och fri lek. Fritidshemmet utmanar varje elev utifrån ålder, mognad, behov och intressen. Miljön präglas av trygghet och ett demokratiskt arbetssätt. Personalen arbetar medvetet med att försöka bryta invanda könsrollsmönster. Verksamheten är varierad så att både skapande, rörelse, lek, rekreation och vila får utrymme. Personalen arbetar aktivt för att stödja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande. Fritidshemmet är ett värdefullt komplement till skolan och tillför ytterligare perspektiv på elevers lärande i social utveckling, välbefinnande och omsorg. Personalen arbetar kontinuerligt med att implementera skolans värdegrund för att eleverna ska utveckla förmågor som kommunikation, ansvar, samarbete, reflektion och kreativitet. I det dagliga arbetet arbetar personalen för att synliggöra och ge eleverna verktyg att lösa konflikter och därmed utveckla sin sociala kompetens. Personalen planerar sin verksamhet utifrån målen i styrdokumenten och en kartläggning av barngruppens behov. Verksamheten har ett systematiskt kvalitetsarbete. Fritidshemmet uppmärksammar och stödjer elever i behov av särskilt stöd. Elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek i förhållande till personaltäthet och personalens kompetens. Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. 6 7

5 Mål och uppföljning Fritidshemmen har ett tydligt pedagogiskt uppdrag, som på olika sätt behöver synliggöras. Målen för varje skolas fritidsverksamhet ska formuleras och utvärderas. Varje elev ska utifrån sina förutsättningar ges möjligheter att uppleva delaktighet, trygghet och självkänsla på fritidshemmet. I det arbetet kan pedagogiska planeringar och individuella utvecklingsplaner vara bra verktyg. Genom att mål, arbetssätt och utvärdering/ bedömning formuleras, kan pedagogerna på fritidshemmet skapa struktur för sin planering, påvisa resultat av sitt arbete och tydligt kunna beskriva uppdraget för elever, föräldrar och skolans övriga verksamheter. Pedagogiska planeringar kan formuleras för exempelvis leken, rastverksamheten, skapande verksamhet eller temaarbetet. Genom användandet av pedagogisk planering i skola och på fritids knyter båda verksamheterna nära varandra så att ansvaret för hela skoldagen blir tydligt. Skola och fritidshem ska ha minst ett gemensamt utvecklingssamtal varje år. Samtalet får då förutsättningar att ge en helhetssyn på elevens utveckling, samtidigt som verksamheten förmedlar samsyn på det mångsidiga lärandet. IUP (individuell utvecklingsplan) för varje elev ska upprättas i samråd så att det gemensamma uppdraget när det gäller exempelvis värdegrundsarbetet formuleras av skola och fritidshem tillsammans. Genom elevens IUP kan varje elev uppmärksammas och säkerställa att man inte enbart ser till hur grupperna som helhet fungerar. Personalen på fritidshemmet är, när så är aktuellt, delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogram. Lärande på fritidshemmet Fritidshemmet ska använda sina möjligheter att ge eleverna andra och fördjupade erfarenheter och kunskaper än de får i skolan. Personalen på fritidshemmet har kompetens att arbeta med en bred definition av begreppet kunskap genom att förena omsorg och lärande. Såväl sociala förmågor, praktiska kunskaper som faktakunskaper är viktiga för elevernas utveckling. I läroplanen påpekas att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Att leka är viktigt för att eleverna ska kunna bearbeta sin uttryck och utveckla sitt lärande. Leken är deras verktyg att förstå, hantera information och lösa problem. Eleverna omsätter det man har lärt sig i skolan och testar det genom leken. Det är avgörande att leken används på ett medvetet sätt för att stimulera och stödja elevernas utveckling. Leken ska ske under insyn av vuxna för att säkerställa att leken främjar allas möjligheter att träna samspel med andra. Uppdraget att komplettera utbildningen i skolan ska uppmärksammas. Goda exempel för läxläsning och användandet av it ska spridas. 8 9

6 Kvalitetsutveckling Planering och skolsamverkan För ett fungerande samarbete mellan skola och fritidshem krävs förutsättningar i form av gemensam planeringstid samt tydlighet i vad som ska planeras gemensamt. Arbetslagens sammansättning, lokalanvändning och ledningens stöd är andra viktiga förutsättningar. För att kunna fullfölja sitt uppdrag behöver personalen på fritidshemmet tid både att planera för och reflektera över sin verksamhet. Planeringstiden ska möta behovet av att kortsiktigt planera veckans arbete, men även längre planeringstillfällen då personalen får möjlighet att i lugn och ro utvärdera och lägga upp arbetet på längre sikt. Det tudelade uppdraget, som innefattar både skolsamverkan och fritidshemsverksamhet, kräver tid för förberedelse och omställning mellan de båda verksamheterna. De skolor som har hittat fungerande praktiska lösningar på planeringstid och organisation av skolsamverkan ska uppmuntras att sprida sina goda exempel så att de som ännu inte hittat fungerande strukturer ska få hjälp. Skolornas systematiska kvalitetsarbete ska omfatta fritidshemsverksamheten. Olika former för självvärdering av verksamheters kvalitet ska undersökas och vid behov anpassas för att kunna användas på fritidshemmen. Fritidshemmens kvalitetsarbete ska innefatta planering, uppföljning, utvärdering och analys samt rutiner för hur resultaten används för att förbättra kvaliteten. Arbetet ska innefatta kontinuerlig uppföljning och utvärdering av konkreta mål. För att höja kvaliteten i fritidshemsverksamheten måste arbetssätt och resultat utvärderas och efterfrågas på liknande sätt som sker med exempelvis elevernas kunskapsresultat i olika ämnen. Med tydligare beskrivning av mål, indikatorer/ nyckeltal och resultat kommer verksamheten att lättare kunna följas upp i resultatdialoger på alla nivåer. Brukarundersökningarnas resultat när det gäller fritidshemmen ska uppmärksammas mer. Förvaltningens egna utvärderare och innehållet i deras rapporter när det gäller fritidshemmen ska bli ett viktigt inslag i uppföljningen. Det pågår ett intressant utvecklingsarbete på flera av stadens fritidshem. Dessa goda exempel ska på ett enkelt sätt spridas till övriga skolor, bland annat på webbplatsen pedagogstockholm.se. Nätverksträffar och work-shops tillsammans med andra fritidshem ska uppmuntras. Ett medvetet utvecklings- och kvalitetsarbete är ett av flera sätt att underlätta kommande rekryteringar. Förvaltningen ska på detta sätt stödja rektorerna i arbetet att få fler personer med relevant utbildning att söka sig till staden. Staden eftersträvar en hög andel pedagogiskt utbildad personal på våra fritidshem. Personalen ska få fortbildning för att kunna utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Elever i behov av särskilt stöd ska vara ett prioriterat område för kompetensutveckling. Förvaltningen ska ha ett fortsatt nära samarbete med Stockholms univer sitet. Bra föreläsningar i samarbete med universitetet ska bevakas. Förvaltningen ska undersöka förutsättningarna för ett framtida årligt gemensamt evenemang för stadens fritidshem. Upplägget ska utgå ifrån olika inspirerande inslag

7 Sammanfattning Uppföljning Förvaltningen ska följa upp hur planen för utveckling av fritidshem implementeras på skolorna. Planen kommer att ses över och vid behov revideras i samband med att nya styrdokument, som exempelvis Skolverkets allmänna råd, ges ut. Skolnivå Planens innehåll ska implementeras och synliggöras i verksamheten Fritidshemmets uppdrag att förena omsorg och lärande ska vara tydligt Arbetsmodell med pedagogisk planering kan användas även på fritidshemmen IUP ska utarbetas i samråd mellan skola och fritidshem Fritidshem och skola ska genomföra minst ett gemensamt utvecklingssamtal varje år Roller och uppdrag i samverkan mellan fritidshem och skola ska vara tydliga Planeringstid schemaläggs för både fritidshemsverksamheten och skolsamverkan Skolans systematiska kvalitetsarbete ska omfatta fritidshemmen Personalen ska erbjudas fortbildning för att kunna utveckla kvaliteten i verksamheten Skol- och förvaltningsnivå Fritidshemsverksamheten ska följas upp i resultatdialoger på alla nivåer Rapporterna från stadens utvärderare ska följas upp Pågående utvecklingsarbete på fritidshem ska spridas inom staden Goda exempel på användandet av it och läxläsning ska spridas Förutsättningar för ett gemensamt evenemang för stadens fritidshem ska undersökas 12 13

8 Publikationer i skriftserien: Mål & Resultat 1 Det går att lära sig mer två utvärderingar Sambandet mellan grundskolebetyg och 2009 gymnasiebetyg 2007/08 3 Kvalitetsredovisning Brukarundersökningar Mathematics inside the black 2009 box Bedömning för lärande i matematikklassrummet 6 Sambandet mellan grundskolebetyg och slutbetyg åk 9 läsåret 2008/ Rektor i takt eller otakt med tiden? Utvärdering av Ross Tensta-satsningen 2013 MINI Nämndmål och förväntade resultat/målbilder 2013 Riktlinjer & Strategier 1 Utbildningsförvaltningens chefsprogram Trygghet och studiero Elever i behov av särskilt stöd Riktlinjer för 2010 Stockholms grundskola, obligatorisk särskola, gymnasie- och gymnasiesärskola, Riktlinjer och stödmaterial för samverkan och 2010 ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan 5 Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet 2010 inklusive specialpedagogisk verksamhet i Stockholms skolor samt lednings- och kvalitetssystem för skolhälsovården och skolpsykologverksamheten 6 Plan för utveckling av fritidshem 2013 Stöd & Stimulans 1 Etnomatematik Perspektiv för ökad 2007 förståelse i matematiklärandet 2 Läsning lönar sig Läsning och läsprojekt 2008 i Stockholms stad 3 Många trådar in i ämnet genrepedagogiskt 2009 arbete i Knutbyskolan 4 Samtalet om forskning och utveckling 2010 Samlade texter från tidningen LÄRA Stockholm Lärarna, eleverna och deras läsning En 2011 läs- och språksatsning i Stockholms stads grundskolor 6 Entreprenörskap Gensvar för lärande Utvecklingsartiklar från 2011 en forskningscirkel 8 Samtalet om forskning och utveckling Samlade texter från tidningen LÄRA Stockholm

9 Utbildningsförvaltningen

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012

Kvalitetsrapport. Barn och elever i behov av särskilt stöd. februari 2012 Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd februari 2012 Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Inledning... 3 A. Tidig upptäckt resultat och organisation... 4 Skriftliga omdömen...

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Vad är ett bra fritidshem?

Vad är ett bra fritidshem? Vad är ett bra fritidshem? -kvalitet ur några olika perspektiv Ellinor Ljungros Kvalitetsutveckling i fritidshem, 15 hp Umeå universitet Rapport utvecklingsarbete december 2009 Handledare Birgit Andersson

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer