TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kl Blad Beslutande Övriga deltagande Gjert Magnusson (s) ordf Ewa-Lena Svensson (fp) Bo Sören Sörensson (ka) George Strömbom (c) Allan Axelsson (m), 1-9 Dan Gustavsson (kd) Rolf Nordfeldt (sb) Mikael Dunder (s) Inger Bengtson (s) Anna Sjunnesson (s), 1-8 Christer Hermansson (fp) tj ers Solveig Börjesson (m), tj ers Cecilia Månfagre (s), tj ers 9-15 Laila Nilsson (kd) Anette Olausson Johansson (mp) Thomas Ellerås (v) Britta Malmberg, förvaltningschef Britta Leander, nämndsekreterare Utses att justera Dan Gustavsson Tid att justera Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-15 Britta Leander Ordförande Justerande Gjert Magnusson Dan Gustavsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kultur- och fritidsnämnden Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, kultur- och fritidskontoret Britta Leander

2 2 KFN 1 Dnr /042 ÅRSREDOVISNINGEN 2004 Årsredovisningen för 2004 presenteras. Nämnden godkänner årsredovisningen för 2004.

3 3 KFN 2 Dnr /805 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UTMÄRKELSER 2004 Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammar varje år förtjänstfulla insatser inom kultur och fritid på Tjörn. Utmärkelserna är: Särskilda kulturinsatser, Stora insatser inom föreningslivet, Bragdmedaljen och Stipendiet för unga. Nomineringar görs från allmänheten. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit emot sammanlagt 14 nomineringar och anmälningar, efter att utmärkelserna annonserats i dagspress och notiser publicerats. Utmärkelsen Särskilda kulturinsatser tilldelas Mona Axelsson, för sitt dokumentationsarbete runt olika kulturmiljöområden på Tjörn. Utmärkelsen Stor föreningsinsats tilldelas Arvid Johansson, för sin stora insats inom Skärhamns IK och för Tjörns del som eldsjäl inom biografverksamheten. Bragdmedaljen tilldelas Emelie Wallberg, svensk mästarinna i 3D-bågskytte för andra året i rad. Stipendiet för unga tilldelas Malou Hansson, för att möjliggöra en studieresa till Indien för att bredda sin kunskap om främmande kulturer. Arbetet syftar till att förmedla kunskaper om detta till skola och föreningsliv. Tjörns kommun ser fram emot en redogörelse efter projektet, både till politiker och elever inom skolan.

4 4 KFN 3 Dnr /805 REMISSVAR: ANSÖKAN OM BIDRAG TILL FÖRBÄTTRING AV STIG VID TJÖRNEHUVUD Rönnängs Intresseförening ansöker om kronor till att förbättra stigen på strandskoningen vid kanalen mellan Rönnäng, Tjörnekalv och den gamla stigen vid Tjörnehuvud. Ansökan behandlades på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde Ärendet återremitterades då till intresseföreningen som ombads inkomma med en mer exakt specifikation över hur de sökta medlen ska användas. Rönnängs intresseförening har inkommit med en specifikation över hur sökta medel ska användas vid förbättring av stig till Tjörnehuvud: 1. Grusning av gångstig helt eller delvis från Ropekullevägen till södra delen av piren. 2. Makadam och grus till avjämning av skrotstensfyllning vid sydöstra delen av piren. 3. Återuppbyggnad av delvis raserad stentrappa och komplettering med trätrappor upp till toppen av Tjörnehuvud samt räcken till trapporna. Kultur- och fritidsnämndens presidium föreslår att Rönnängs intresseförening får ett bidrag på kronor till förbättring av stigen vid Tjörnehuvud. Rönnängs intresseförening får kronor till förbättring av stigen vid Tjörnehuvud.

5 5 KFN 4 Dnr /880 BIBLIOTEKSPLANER TJÖRNS KOMMUN, POLITISK REFERENSGRUPP I regeringens budgetproposition som presenterades föreslås ett tillägg till bibliotekslagen: 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. En grupp som arbetar med en biblioteksplan för Tjörns kommun får som uppgift att kartlägga och ta fram en handlingsplan för kommunens samlade biblioteksresurser. I gruppen bör ingå politiska representanter från berörda nämnder, chefer och ett antal anställda vid berörda bibliotek. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrkte bildandet av en politisk referensgrupp för Tjörns kommuns bibliotek. Ärendet remitterades till Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden för förslag på representanter. I sina remissvar utser Barn- och utbildningsnämnden ledamöterna Owe Berndtsson (s) och Gunnemar Olsson (fp) att ingå i referensgruppen. Socialnämnden utser ledamöterna Louise Marklund (ka)och Barbro Johansson (kd). Kultur- och fritidsnämndens presidium föreslår att Inger Bengtson (s) och en ledamot från oppositionen ingår i referensgruppen från Kultur- och fritidsnämnden. Nämnden utser Inger Bengtson (s) och Ewa-Lena Svensson (fp) som ledamöter i Tjörns kommunbiblioteks politiska referensgrupp.

6 6 KFN 5 Dnr /820 HÖJNING AV LOKALTAXOR OCH TAXOR VID CUPER ETC. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ärendena /820 Höjning av lokaltaxor ( 70) samt /820 Höjning av taxor vid cuper etc. ( 71) remitterades till Föreningsbidragsgruppen för förslag till beslut på kommande nämnd. På nämndens sammanträde diskuterades underlaget och återremitterades till Föreningsbidragsgruppen för nytt underlag till beslut på nästa nämndsammanträde. Föreningsbidragsgruppen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: bifalla Föreningsbidragsgruppens förslag till förändringar av taxor i kommunala lokaler (bilaga 1) de nya föreslagna taxorna ska gälla fr o m lämna ärendet till Tjörns kommuns fullmäktige för beslut Kultur- och fritidsnämndens presidium yrkar bifall på Föreningsbidragsgruppens förslag. Nämnden beslutar att bifalla Föreningsbidragsgruppens förslag till förändringar av taxor i kommunala lokaler samt att de nya föreslagna taxorna ska gälla från och med Ärendet lämnas till Tjörns kommuns fullmäktige för beslut.

7 7 KFN 6 Dnr: /805 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL KONSTVANDRING I SÖDRA VIKEN 2005 Konstvandringen i Södra Viken (Tjörn, Orust, Stenungsund, Kungälv och Uddevalla), har blivit en tradition där konstnärer under tre dagar öppnar sina ateljéer, berättar om sin konst och även säljer. Vandringen har tidigare genomförts med stöd av VGregionen samt de deltagande fem kommunerna. Föreningen Konstvandring i Södra Viken ansöker om fortsatt stöd, i år på kronor. Konstvandringen är en lokal angelägenhet, men även en regional. Vandringen är oerhört välbesökt och drar folk från hela regionen. Liknande verksamhet finns över hela landet. Konstvandringen upplevs i första hand som ett kulturevenemang och inte som en försäljningsverksamhet. Övriga deltagande kommuners kulturenheter föreslår sina nämnder att anslå kronor i bidrag. Kultur- och fritidsnämndens presidium föreslår detsamma. Konstvandringen i Södra Viken får kronor i bidrag.

8 8 KFN 7 Dnr /805 ANSÖKAN OM RESEBIDRAG: WÅGERMANSKA KONSTHALLEN Föreningen Wågermanska konsthallen planerar en studieresa till tre kommuner i Danmark. Dit kommer de även att ta med kulturmaterial från Tjörn, Orust och Stenungsund. Föreningen vill även träffa representanter från kulturnämnderna efter sin resa. Hos vardera kommun Tjörn, Orust och Stenungsund ansöks om kronor. Kultur- och fritidsnämndens presidium föreslår att ansökan avslås. Wågermanska konsthallens ansökan om resebidrag avslås.

9 9 KFN 8 Dnr /805 FÖRDELNING AV BIDRAG TILL KULTURFÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND Kultur- och fritidsnämnden disponerar över kronor för bidrag till kulturverksamhet. Nämnden beslutar om bidragsfördelningen mellan studieförbunden och kulturföreningarna. Nämnden ska också ta ställning till om anslaget till studieförbunden ska avse så kallade riktade bidrag, hur stor del dessa i sådana fall ska utgöra samt vilka ändamål de ska avse. Grundbidraget, 70 procent av totala bidraget till studieförbunden, betalas ut enligt gällande rekommendationer från folkbildningsrådet. I 2004 års fördelning gick 19 procent av bidraget ( kronor) till Tjörns kulturföreningar och 81 procent ( kronor) till studieförbunden kronor av den sistnämnda summan avsattes till riktade bidrag för ändamålet Kultur för barn och ungdom. Kultur- och fritidsnämndens presidium föreslår att summan för riktade bidrag justeras uppåt till kronor men att fördelningen i övrigt görs enligt 2004 års proportioner. Summan för riktade bidrag till kulturföreningar och studieförbund justeras uppåt till kronor. Fördelningen av bidrag till kulturföreningar och studieförbund i övrigt görs enligt 2004 års proportioner.

10 10 KFN 9 Dnr /827 UPPEHÅLL AV VERKSAMHETEN PÅ LÅNGEKÄRRS FRITIDSGÅRD Sedan har inga ungdomar besökt fritidsgården i Långekärr. Kultur- och fritidsnämndens presidium föreslår ett uppehåll av verksamheten på Långekärrs fritidsgård och att medel avsatta för den istället används till förstärkning av annan fritidsgårdsverksamhet på Tjörn. Ett uppehåll görs i fritidsgårdsverksamheten i Långekärr. Folkpartiet reserverar sig mot beslutet.

11 11 KFN 10 Dnr /210 ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV MAST OCH TEKNIKBODAR, DYREBY 1:36 3G Infrastructure Services AB ansöker om bygglov för att uppföra en 54 meter hög mast samt två teknikbodar utanför detaljplanerat område, Dyreby 1:36. Tjörns kommuns miljö- och byggnämnd har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämndens presidium har inget att erinra mot planen. Nämnden har inget att erinra mot planen gällande uppförande av mast och teknikbodar i Dyreby 1:36.

12 12 KFN 11 Dnr /210 ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV MAST OCH TEKNIKBODAR, HALSBÄCK 1:9 3G Infrastructure Services AB ansöker om bygglov för att uppföra en 48 meter hög mast samt två teknikbodar utanför detaljplanerat område, Halsbäck 1:9. Tjörns kommuns miljö- och byggnämnd har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden har inget att erinra mot planen gällande uppförande av mast och teknikbodar i Halsbäck 1:9.

13 13 KFN 12 Dnr /210 ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV MAST OCH TEKNIKBODAR, FJÄLEBRO 2:15 3G Infrastructure Services AB ansöker om bygglov för att uppföra en 48 meter hög mast samt två teknikbodar utanför detaljplanerat område, Fjälebro 2:15. Tjörns kommuns miljö- och byggnämnd har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämndens presidium föreslår att nämnden avstyrker placeringen av masten och teknikbodarna, på grund av att det aktuella området har en speciellt värdefull kulturmiljö. Presidiet hänvisar till Kulturminnesvårdsprogrammet för Tjörns kommun (åtgärdsförslag fastställt av kommunfullmäktige ), där Fjälebro omnämns som en av kommunens speciellt värdefulla miljöer. Det står bland annat: Fjälebro. Äldre bymiljö med omkringliggande kulturlandskap talshus av så kallad framkammartyp på gamla byplatsen samt en väderkvarn utgör viktiga inslag i miljön. Lämningar från förhistorisk tid finns inom området För miljöns helhet är ett fortsatt brukande av marken viktigt. Nybebyggelse, som ej naturligt hör ihop med jordbruket bör inte förekomma. Fornminneslagen begränsar markutnyttjandet inom vissa delar av området. Eventuellt tillkommande bebyggelse, liksom om- och tillbyggander [sic!] bör utföras med största hänsyn till ändre byggnadstradition. Nämnden avstyrker planen att placera en mast och teknikbodar i Fjälebro 2:15, på grund av att det aktuella området har en speciellt värdefull kulturmiljö.

14 14 KFN 13 Dnr /210 ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR UPPFÖRANDE AV MAST OCH TEKNIKBODAR, KYRKOFJÄLL 1:29 3G Infrastructure Services AB ansöker om bygglov för att uppföra en 72 meter hög mast samt två teknikbyggnader om 5 kvadratmeter vardera utanför detaljplanerat område, Kyrkofjäll 1:29. Tjörns kommuns miljö- och byggnämnd har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden avstyrker planen att uppföra mast och teknikbodar i Kyrkofjäll 1:29 med motiveringen att området är av riksintresse för naturvården och friluftslivet.

15 15 KFN 14 Dnr /214 DETALJPLAN FÖR DEL AV TOFTENÄS 1:75 I SKÄRHAMN En detaljplan för fastigheten på Toftenäs 1:75 har utarbetats av fastighetsägaren i samarbete med Planavdelningen, Tjörns kommun. Tjörns kommuns miljö- och byggnämnd har remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen gällande del av Toftenäs 1:75 i Skärhamn..

16 16 KFN 15 INFORMATION 1. Hyror i Sibräckagården På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde beslutades att ordförande tillsammans med enhetschefen för lokaler skulle ta kontakt med gårdsrådet i Sibräckagården för att utreda möjligheten att ta ut hyror. Gjert Magnusson informerar. 2. Vårens kulturprogram Vårens kulturprogram Det händer på Tjörn är klart. Frivilliga medhjälpare från nämnden får gärna anmäla sig till Maria Bäckersten, tel Saga kulturhus, plan på blivande utseende Förvaltningschefen visar ett förslag på Sagabions blivande utseende. 4. Åstolbibliotekets framtid Åstols skola stänger höstterminen Bibliotekets framtid måste diskuteras. 4. Arkeologisk utredning, Habborsby 3:1, Valla socken Bohusläns museums arkeologiska utredning i Habborsby är klar. 5. Ansökan om bidrag till drogförebyggande insatser 2005 Ungdomskultursamordnaren och folkhälsoplaneraren ska göra en gemensam ansökan till Länsstyrelsen om utvecklingsmedel till förebyggande insatser under Kulturoch fritidsnämndens ordförande har tagit ett ordförandebeslut som stöder ansökan. 6. Förvaltningens projekt, löpande muntlig uppdatering Kultur- och fritidsförvaltningen har ständigt pågående projekt, gällande exempelvis verksamheterna på Sundsby och Saga kulturhus. Muntlig information ges på nämnden, på detta sammanträde och i framtiden. 7. Ortnamnsrådets rekommendation om memorialnamn Information om god ortnamnssed presenteras enligt kulturminneslagen. Informationen noteras.

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013..

HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. HÅBO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013.. 03.. 19 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRADE 2013.. 04-08 C o. T HABO :t KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer