Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB)"

Transkript

1 Datum/Date Dnr/Ref.no KB Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på entreprenad avseende drift av restaurangverksamheten i Kungliga Bibliotekets lokaler i Humlegården, Stockholm. KB är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta och det handskrivna kulturarvet, samt är det nationella arkivet för ljud, bild och rörliga medier. KB:s uppgift är bl.a. att samla in, bevara och tillhandahålla svenskt tryck, vissa elektroniska dokument samt ljud, bild och rörliga medier. KB har i genomsnitt ca 500 besökare om dagen Mer information om bibliotekets arbete och uppgifter återfinns på webbsidan Upphandlingen omfattas inte av Lagen om offentlig upphandling (LOU) men väl av de grundläggande EG-rättsliga principerna. KB strävar efter öppenhet och likabehandling i upphandlingen. Tilldelningen av upphandlingen är inte överprövningsbar. Välkommen med ert avropssvar. Med vänlig hälsning Karin Jortfelt Inköps- och upphandlingssamordnare POST / MAIL BESÖK / VISITS TEL / PHONE FAX E-POST / MAIL / WEB Box 5039 SE Stockholm Humlegården, Stockholm SWEDEN Org.nr

2 Innehållsförteckning Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Allmänt Bakgrund och målsättning med upphandlingen Syftet Ett proaktivt entreprenörskap Beskrivning av marknad Beskrivning av entreprenadens förutsättningar Uppdragsavtal Egen-Risk Avtalsperiod Driftstart Omsättningsbaserad ersättning Indirekt besittningsskydd Prissättning Öppettider Personal Kvalitetssäkring Kassa- och betalsystem Beskrivning av uppdraget Restaurang Sumlen Espressobar Intern catering och beställningar Ritningar Formalia Anbudstid Anbudets form Anbudets giltighetstid Kontaktytor, visning och frågor Tidplan för upphandling Kontaktpersoner på KB Kravspecifikation Allmänna och lagenliga krav Skall-krav på anbudsgivaren Ekonomisk och finansiell ställning Erfarenhet Accept av de kommersiella villkoren/avtalet Krav på tjänsten Produktutbud Service Vision Omsättningsbaserad ersättning Referenser Prövning av anbudssvar och utvärdering Produktutbud (max 20 poäng) Service (max 15 poäng) Vision (max 20 poäng)

3 6.4. Omsättningsbaserad ersättning (max 20 poäng) Referenser (max 25 poäng) Kommersiella villkor Checklista Bilaga 1: Uppdragsavtal gällande drift av Kungl. bibliotekets restaurang- och caféverksamhet Bilaga 2: Prislista Bilaga 9: Allvågs Kassasystem ES-Kassa Bilaga 10: Svarsmall Övriga bilagor levereras som filer 3. Översiktsritning plan 4 4. Översiktsritning plan 5, entreplan 5. Sumlen detaljritning 6. Sumlen positionslista 7. Espressobar detaljritning 8. Espressobar positionslista 3

4 1. Allmänt 1.1. Bakgrund och målsättning med upphandlingen På KB i Stockholm genomförs en omfattande ombyggnationen och renovering av lokalerna. Ombyggnationen slutfördes och invigdes under våren I samband med ombyggnationen har KB beslutat att etablera ett café (Espressobar) i anslutning till entrén. Dessa nya förutsättningar, tillsammans med det faktum att den nuvarande restaurangen (Sumlen) i fastigheten bedrivs på ett temporärt kontrakt har föranlett beslutet om att genomföra en upphandling av restauratör. Målsättningen med upphandlingen i allmänhet och Espressobar i synnerhet är dels att öppna upp KB och skapa en mer välkomnande atmosfär och dels att få en restaurangverksamhet som appellerar och är anpassad till den marknad som KB:s anställda och besökare utgör. I nedanstående texter har används beteckningarna restaurangverksamheten som omfattar all restaurangrelaterad verksamhet i byggnaden samt restaurangen och caféet som enbart syftar till Sumlen respektive Espressobar. I förfrågningsunderlaget och dess bilagor är samtliga intäkts-, kostnadsoch prisuppgifter exklusive moms om inget annat anges Syftet Syftet med restaurangverksamheten är att skapa ett attraktivt utbud av mat och cafésortiment med tydliga skillnader i profil och koncept. För lunchrestaurangen Sumlen ser vi en mer traditionell lunchrestaurang med vällagad mat med hög effektivitet som klarar att serva många människor under några begränsade timmar mitt på dagen. Espressobar är en helt ny mötesplats utanför säkerhetspärren som har öppet hela dagen och ska upplevas som ett modernt café fyllt av liv och rörelse i en modern och öppen miljö mitt i det centrala Stockholm. Caféet serverar ett brett utbud av alternativ som varierar över dagen med frukost, lunchalternativ med kalla rätter och ett modernt dryckessortiment, allt i kombination med take-away. 4

5 Ytterligare en viktig funktion är catering för interna möten, men också i samband med föreläsningar och utställningar. Inom fastigheten finns en hörsal. Förväntningarna på den nya restaurangverksamheten är höga, dels vad gäller omfattning och variation i utbudet, dels på en ökad kvalitetsnivå. För att möjliggöra detta kommer KB att genomföra ett antal förändringar i Sumlen som ger ökad tillagnings-, berednings- och förrådskapacitet samt förbättra logistiken i serveringslinjen. För närvarande saknas rättigheter för vin och öl men detta ska utökas i samband med nytt avtal Ett proaktivt entreprenörskap I och med tillkomsten av Espressobar går restaurangverksamheten från att ha varit anonym och med ett begränsat utbud till en behovsoch marknadsanpassad verksamhet, där marknaden inte enbart består av KB:s anställda och besökare, utan även omfattar närområdet. Det innebär att det kommer att ställas krav på vald restauratör att aktivt bearbeta marknaden och med gott entreprenörskap anpassa utbudet efter marknadens behov och förväntningar. KB förväntar sig en öppen och transparant relation med vald restauratör samt att denne med sin erfarenhet, yrkesskicklighet och kreativitet, aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten Beskrivning av marknad KB har 360 anställda varav ca 240 har sin arbetsplats i fastigheten i Humlegården. Fördelningen män/kvinnor är 45/55 och medelåldern drygt 47 år. Lönenivåerna varierar givetvis, men majoriteten har en månadslön i storleksordningen kr. Antalet besökare motsvarar ett genomsnitt på ca 540 pers./dag något varierande över säsongerna. Av besökarna är ca % forskare. Ett flertal av dem vistas på KB under längre perioder och har i princip sin arbetsplats där, men utan tillgång till personalpentryn och liknande. För forskare och anställda är det med andra ord av vikt att framförallt lunchutbudet varieras dagligen, men även att tillgången på övrig förtäring är lättillgänglig och varierad. I anslutning till Caféet finns en avgränsad yta för besökare med egen medhavd mat. 5

6 Besöksfrekvensen varierar. Störst tillströmning sker under eftermiddagen och vissa dagar kan det vara helt fullt i läsesalarna. De flesta besökarna går kl och då kommer andra målgrupper, som oftast bara besöker KB på kvällstid. För att undvika stölder och kunna kontrollera besöksverksamheten, finns såväl in- som utpasseringskontroll. Samtliga läsesalar och lån av böcker sker inom skalskyddsgränsen. För restaurangverksamheten innebär det att Sumlen ligger innanför spärrarna och har därmed en mer begränsad marknad. Tillträde till Espressobar kan däremot ske direkt från gatan utan inpasseringskontroll och verksamheten är begränsad till KB:s ordinarie öppettider. Observera att riktigheten i beskrivningar av marknaden, och speciellt avseende framtida händelser eller uppskattning av framtida volymer, är något som KB inte kan garantera eller ställas ansvarig för. 2. Beskrivning av entreprenadens förutsättningar 2.1. Uppdragsavtal Egen-Risk Förutsättningen för detta uppdragsavtal är avtalsformen Egen-Risk, vilket innebär att restauratören äger resultatet och erlägger en omsättningsbaserad ersättning till KB Avtalsperiod Den inledande avtalsperioden är tre (3) år med början Därefter kan avtalet förlängas i perioder om ett (1) år med en ömsesidig uppsägningstid på nio (9) månader. För det fall en domstol genom lagakraftvunnen dom skulle anse att detta avtal konstituerar ett hyresförhållande ska hyresperioden vara den samma som avtalsperioden och en uppsägning av uppdragsavtalet innebär att även hyresförhållandet upphör. 6

7 2.3. Driftstart Ombyggnation av restaurang Sumlen är planerad att genomföras under december 2013 och januari Uppdragsgivaren bedömer att driftstart kan ske 1 mars Omsättningsbaserad ersättning För att få ett täckningsbidrag på gjorda investeringar och fastighetskostnader relaterade till restaurangverksamheten, har KB valt att restauratören ska erlägga en omsättningsbaserad ersättning till KB. Anbudsgivare ska själva bedöma den ekonomiska potentialen i uppdraget och offerera en procentsats. Offererad procentsats kommer att utgöra ett av upphandlingens utvärderingskriterier Indirekt besittningsskydd Detta avtal konstituerar inte ett hyresförhållande. För det fall det skulle anses att ett hyresförhållandeföreligger förpliktar sig restauratören att teckna överenskommelse senast när restauratören har påbörjat sin verksamhet och det påstådda hyresförhållandet varat längre än nio månader Prissättning Vid all prissättning gäller att restauratören föreslår prisnivå, men för att den ska träda i kraft måste den först godkännas av KB. Ordinarie pris för en komplett Dagens lunch är gällande förmånsvärde + 5 kr, inkl. moms. KB har ett kassa- och betalsystem som möjliggör förskottsbetalning med inpasserings- och/eller lojalitetskort. För kort med förskottsbetalning ges rabatt beroende på storleken på förskottsbetalningen enligt följande: 700 kr inkl. moms ger 5 % rabatt på Dagens lunch och 3 % på övrigt sortiment kr inkl. moms ger 8 % respektive 5 % rabatt. Kampanjvaror, alkoholhaltiga drycker och vissa lågmarginalprodukter såsom tidningar, lotter och liknande omfattas ej av rabatterna. För alla övriga transaktioner där betalning sker med kontanter, Rikskuponger, faktura samt bank- eller kreditkort, gäller ordinarie pris. 7

8 I Bilaga 2 redovisas en prislista på ordinarie priser för avtalsår En justering av priserna samt anpassning av utbudet i prislistan inför avtalsstart kan bli aktuell. Tills vidare och under hela upphandlingsprocessen baseras all omsättning, varukostnadsratio etc., på priser i Bilaga 2. Prislistor för avtalsåret 2015 samt därefter följande avtalsår, fastställs av parterna i samband med vart års budget Öppettider Espressobar följer KB:s ordinarie öppettider, vilket är enligt följande: September maj: Måndag-torsdag kl Fredag kl Lördag kl Juni augusti: Måndag-torsdag kl Fredag kl Lördag kl (stängt i juli) Sumlen har öppet för lunchservering helgfri måndag fredag, kl Under sommarperioden är Sumlen stängd från midsommar till mitten på augusti och under resten av året i samband med s.k. klämdagar. Finner vald restauratör lönsamhet i förlängt öppethållande i Sumlen, inom ramen för KB:s ordinarie öppettider, är detta tillåtet. Beställningsverksamheten som omfattar evenemang, arrangemang i Hörsal och Annex och leveranser till mötesrummen i fastigheten har inga bestämda öppettider då leverans sker efter avrop från beställaren. Restauratören ska dock finnas tillgänglig för att kunna ta emot beställningar helgfri måndag - fredag kl I övriga delar ser KB att det är restauratörens ansvar att planera verksamheten samt komma med förslag på serviceutbud och tillgänglighet för att skapa en för alla parter god lönsamhet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. 8

9 Förändringar av ovanstående öppet- och stängningstider kan endast ske i överenskommelse mellan behöriga företrädare för parterna under avtalsperioden Personal KB önskar konstruktivt samarbete med fortlöpande nära kommunikation och full insyn i restaurangverksamheten, varför vi ser att tillsättandet av nyckelpersoner sker i samförstånd med KB Kvalitetssäkring Leverantören ska ha regelbundna möten varje kvartal med KB för uppföljning, avstämning och samarbete Kassa- och betalsystem KB har ett kassa- och betalsystem för en effektiv hantering av betalningstransaktioner och interna beställningar. Detta system baseras på KB:s inpasseringskort alternativt betalsystemets kort som distribueras via restaurangen. Korten kan laddas med förskottsbetalning. För beskrivning av kassa- och betalsystem, se bilaga Beskrivning av uppdraget Restauratörens uppdrag fördelas över tre (3) verksamhetsområden: 1. Lunchrestaurangen Sumlen (kök och matsal), plan 4 2. Caféet Espressobar, entréplan, plan 5 3. Beställningsverksamheten a. Leverans av förtäring inklusive servering till Annexet, plan 4 eller till annan anvisad plats inom KB i samband med event, speciella arrangemang och liknande. b. Leverans av förtäring till mötesrum i fastigheten. Samtliga verksamheter kommer att betjänas av Sumlens tillagningskök, beläget på plan 4. Vald restauratör tillerkänns även möjligheten att tillaga i externt produktionskök under förutsättning att det inte påverkar kvalitén negativt på levererade varor. 9

10 I den publika delen av KB gäller, i normalfallet, att ingen förtäring av vare sig dryck eller mat får ske förutom i Sumlen och Espressobar. Undantag är servering (beställningar) i Annexet (Hörsalen) vid specifika tillfällen och i samband med föreläsning, seminarier, utbildningar. Kaffeautomater finns men endast i anslutning till kontorsmiljöerna och i personalutrymme för medhavd mat på plan 8. Vald restauratör ska ansöka om serveringstillstånd för vin och öl i Espressobar samt servering av alkohol i samband med beställningar omfattande matsalarna i Sumlen och Espressobar samt serveringsytor i Annexet och på plan 8. Det är viktigt för KB att serveringstillstånd kan beviljas leverantören för detta uppdrag. KB:s huvudsakliga kontorslokaler är placerade på plan 6-9. Här finns även interna möteslokaler och på plan 8 finns ett större personalpentry med mikrovågsugnar där anställda i KB kan förvara och värma medhavd mat. I Annexet på plan 4 finns en hörsal med plats för 150 personer. I direkt anslutning till hörsalen finns serveringsytor som kan tas i anspråk vid beställningar. I fastigheten finns sammanlagt 3 hissar som kan användas för varutransporter. Dessa är gemensamma för fastigheten. Någon direkt hissförbindelse mellan produktionsköket på plan 4 och Espressobar finns inte. Varumottagning är placerad i nära anslutning till Restaurangen på plan 4 och här ligger även rum för avfallshantering. För översiktsritning av plan 4 och entréplan (5) samt detaljritning på Sumlen och Espressobar, se Bilagorna Restaurang Sumlen Restaurangens bruttoyta är ca 245 kvm, varav matsalsyta ca 141 kvm. Antalet sittplatser är 84 stycken vilket kapacitetsmässigt motsvarar ca 200 lunchgäster per dag. För närvarande är köket byggt och utrustat som ett mottagningskök. Ventilationskapaciteten möjliggör matlagning på plats varför KB avser bygga om köket till ett tillagningskök. 10

11 Ombyggnationerna kommer att vara klart till avtalsstart. I samband med detta genomförs nyinvestering och komplettering av maskinparken, ytterligare beredningsytor och förråd skapas samt att serveringslinjen byggs om för att uppnå bättre logistik och funktionalitet både för restauratören och för gästerna. Vald serveringsform är portionering men serveringslinjen kan även anpassas för självtag, se bilaga 5 och 6. Nuvarande utbud består av traditionell Dagens lunch kött, fisk och vegetariskt samt ett begränsat cafésortiment. Öppettiderna för lunchservering är måndag till fredag kl Med de nya produktionsresurserna som erbjuds i Sumlen finns nu möjligheten till ett mer varierat och marknadsanpassat lunchutbud. I intervjuer med anställda inom KB har önskemål framförts om ett mer hälsoinriktat utbud med mindre husmanskost och istället en större andel vegetariska inslag, där huvudkomponenten fortfarande kan vara kött eller fisk men inte lika dominerande. Under år 2012 serverades luncher per dag. Det potentiella underlaget för luncher är betydligt högre än så och med tillagning på plats finns alla möjligheter till såväl kvalitetshöjning som ökad försäljning och förbättrad köksekonomi. Försäljningen under 2012 påverkades också av de stora ombyggnationer som genomförts. KB ställer inga direkta krav på lunchutbudet men måndag till fredag ska Sumlen kunna erbjuda minst två - tre fullvärdiga lunchalternativ, varav minst ett ska var vegetariskt. Vad gäller antalet lunchrätter så ser KB hellre ett fåtal rätter som är tillagade med stor omsorg än ett brett lunchsortiment. KB förväntar sig hög kvalité på råvaror och variation över tiden, dvs. inga rullande menyer. Hälsa och miljö är andra viktiga aspekter i utbudet. Här förväntar sig KB att restauratören tar initiativ och kommer med förslag på tillagningsformer, näringsinnehåll, ekologiskt, närodlat, produktval etc. Att restauratören tillämpar rekommendationerna i Miljöstyrningsrådets Fiskelista, ses som en självklarhet. KB ser gärna att Fair Trade-märkta produkter prioriteras. Det innebär att allt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor och socker ska vara Fair Trade. Generellt gäller att halvfabrikat inte får förekomma. I undantagsfall kan det dock accepteras om det inte medför negativa konsekvenser på vare sig kvalitet eller ur hälsosynpunkt. Diskinlämning sker på brickvagnar med placering i nära anslutning till diskrummet. Ytterligare yta för placering av brickvagnar kan bli aktuellt, men är f. n. inte avsatt i matsalen. 11

12 Sumlens matsal är huvudsakligen avsedd för lunchverksamhet men om efterfrågan finns kan lokalen även användas för beställningsverksamhet alternativt att KB finner annan användning för lokalerna på ickelunchtid. Förtäring och uppvärmning av medhavd mat accepteras inte i Sumlen. För anställda finns personalpentry på plan 8. För besökare finns sektion för beredning i anslutning till Espressobars matsal och tillgång till sittplatser, dock inga uppvärmningsmöjligheter Espressobar Espressobar på entréplanet är dels ett komplement till lunchrestaurangen under lunchtid, dels en utökad servicefunktion och informell mötesplats för KB:s anställda och besökare under hela KB:s öppethållande. Espressobar består av en barenhet med förvaringsmöjligheter på ca 14 kvm. Personaltoalett och städförråd finns i direkt anslutning till barenheten, se ritning Bilaga 7. Matsalsytan är ca 118 kvm och kommer att ha ca 64 sittplatser. Längs ena långväggen finns en utställning som informerar om KB:s verksamhet. Bredvid barenheten ligger ingången till besöksgarderoben vilket innebär att alla besökare med ytterkläder och/eller väskor kommer att passera barenheten. I den bortre ändan av matsalen finns sektion för beredning av medhavd mat. Upp-värmningsmöjligheter saknas och vad som erbjuds är en mindre beredningsbänk och avfallshantering. Besökare till KB med medhavd mat har endast rätt att nyttja sittplatserna i Espressobars matsal. Arbetsnamnet för den här delen av verksamheten är café, men den kan lika gärna kallas för bar eller bistro. Vad som utmärker den är att verksamheten som bedrivs skiftar under dagen beroende på marknadens behov och efterfrågan. Serveringsdisken är även utformad så att den ska kunna fungera som bardisk på kvällstid eller vid beställningar. All förvaring och exponering av färska matvaror sker i barenheten. Yta för beredning finns men är mycket begränsad och lämpar sig mer för slutmontering varför all beredning förväntas ske i Sumlens kök på plan 4. Uppvärmningsmöjligheterna utgörs av en mikrovågsugn. Barenhetens begränsade utrymme och ventilationskapacitet, innebär att inga ytterligare uppvärmningsresurser är planerade. Espressobar är 12

13 utrustat med diskmaskin. För mer detaljerad beskrivning se positionslista, Bilaga 8. Initialt ser KB ett utbud av café/bistro-karaktär som det mest gångbara alternativet; rena caféprodukter företrädesvis med bakverk som bakats på plats kompletterat med ett bistrosortimentet bestående av sallader, smörgåsar, wraps, pintxos/tapas etc. Utbud bestäms dock av vald restauratör utifrån vad som är praktiskt genomförbart och de resurser som finns tillgängliga. Utbudet ska beskrivas i restauratörens anbud och utgör ett av upphandlingens utvärderingskriterier. I tillägg till caféprodukterna bör även ett kiosksortiment finnas tillgängligt men det är upp till restauratören att anpassa utbud och omfattning för att uppnå god lönsamhet. KB har beslutat att utöka Espressobar med serveringstillstånd för vinoch ölservering, vilket överlämnas till vald Restauratör att genomföra Intern catering och beställningar Under ombyggnadsperioden, då delar av fastigheten varit stängd och lokaliserad till andra lokaler har intern catering och beställningsverksamhet varit i det närmaste obefintlig. Enligt nuvarande restauratör rör det sig om 3-5 beställningar/kaffevagnar per vecka. I och med färdigställandet av Annexet skapas nya spännande lokaler för KB:s publika verksamhet som förväntas öka konferens- och seminarieverksamheten. En del av den utbildningsverksamhet som idag genomförs i Garnisonen kan bli förlagd till Annexets hörsal som har 150 sittplatser. Det nya ombyggda KB förväntas skapa ett ökat intresse bland KB:s målgrupper vilket i sin tur kan generera fler möten med krav på tillhörande mötesförtäring. I Annexet har det före ombyggnationen förekommit en hel del interna beställningar. De större evenemangen inkluderar vanligtvis vin, snittar och liknande. Även externa beställare anordnar evenemang, framförallt i mars-maj och oktober-november Någon aktiv marknadsföring eller försäljning av Hörsalen från KB:s sida har dock inte förekommit. Några direkta restriktioner för vem som får beställa finns inte. KB upplåter annexet mot ersättning och restauratören svarar för mötesförtäring och servering. Fakturering mot kund sker var för sig. 13

14 Någon rangering för paus- och måltidsförtäring finns inte, utan alla leveranser kommer att ske på vagn från Sumlen. Restauratören svarar för leverans fram till dörr och återtransport av diskgods. Driften (administration, underhåll, möblering, teknisk support, uppdukning i konferensrummen, återställande på vagn etc.) av konferensverksamheten kommer att skötas av KB:s egen personal. Med tanke på kökets begränsade kapacitet lär det inte bli aktuellt med catering till externa beställare. Finns lediga resurser och restauratören erhåller sådan förfrågan är KB:s godkännande en förutsättning för att leveransen ska kunna genomföras Ritningar Ny utformning av Sumlens kök och Espressobar är ritat av Kökspennan AB. Detaljritning av kök och Espressobar med positionslistor, är bifogat anbudsunderlaget, se Bilagorna Formalia Anbudet kan skickas per e-post till eller med vanlig post. Adress: Kungl. biblioteket Box STOCKHOLM 4.1. Anbudstid Anbudet ska vara KB tillhanda senast Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång kommer inte att prövas Anbudets form Anbudet ska vara skriftligt, på svenska och undertecknat av behörig företrädare för Anbudsgivaren. Vidare ska anbudet innehålla fullmakt för undertecknande av avtal. Anbudet ska lämnas i två kompletta exemplar (lösa blad i pärm med tydlig sidnumrering, utan häftning eller spiralbindning), ett original som 14

15 är behörigt undertecknat och en kopia. Anbudet ska dessutom innehålla en digital kopia (USB-minne). Om anbudet skiljer sig åt mellan dessa olika media, gäller det underskriva pappersoriginalet. KB avböjer bestämt att anbudet inte innehåller annat än begärd information t.ex. allmänt hållen reklam, företagsbroschyrer eller liknande Anbudets giltighetstid Anbud ska vara bindande till och med Kontaktytor, visning och frågor Intresserade Anbudsgivare erbjuds möjligheten till visning av lokalerna. Fotografering av utrymmen i anslutning till restaurang och espressobar är tillåten. Visning kommer att genomföras vid tre (3) tillfällen den 18 oktober kl , den 24 oktober kl och 29 oktober kl Visning per anbudsgivare är begränsad till två (2) personer och ett (1) tillfälle. Anmälan görs på adress Anbudsgivare har möjlighet att ställa frågor angående upphandlingen t.o.m på adress Sammanställning av frågor och svar kommer att publiceras på KB:s webbsida; Upphandling. Det är anbudsgivarens ansvar att själv se till att denna tar del av svar på frågor och eventuell övrig information som publiceras på webbsidan under anbudstiden Tidplan för upphandling Förfrågningsunderlaget publiceras Vecka Visning av lokalerna Sista dag för frågor Sista dag för inlämnande av anbud Vecka 47 Granskning och kvalificering av inkomna anbud Vecka Utvärdering av kvalificerade anbud Meddelande om tilldelningsbeslut 15

16 4.6. Kontaktpersoner på KB Tf. chef för Internservice & Säkerhet Stefan Clevström, Tel: , E-postadress: Inköps- och upphandlingshandläggare Karin Jortfelt Tel: , E-postadress: 5. Kravspecifikation 5.1. Allmänna och lagenliga krav Allmänna krav ställs för att kvalificera en anbudsgivare, se checklistan. Den efterfrågade dokumentationen skall omfatta både anbudsgivande leverantör och eventuell underleverantör. Anbudsgivare skall ha erfarenhet av det verksamhetsområde inom vilket anbud lämnas. Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte-, och avgiftsskyldigheter. Företaget eller person som företräder företaget får inte vara dömd för brott i yrkesutövningen eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Förlaga för en sanningsförsäkran bifogas detta förfrågningsunderlag. Om anbudsgivarens finansiella styrka inte kan garanteras eller övriga krav enligt 10 kap. 2 lagen om offentlig upphandling inte kan uppfyllas, kommer ansökan att förkastas utan vidare prövning Skall-krav på anbudsgivaren Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk ställning. KB kommer vid den ekonomiska kvalificeringen att göra en helhetsbedömning av den ekonomiska riskbilden för företaget. KB kan därvid bl.a. komma att inhämta information via affärs- och kreditföretaget UC (Upplysningscentralen). Vid bedömningen kommer anbudsgivarens soliditet och kassalikviditet samt resultat att granskas. Om anbudsgivaren har ovanligt låga eller negativa nyckeltal och/eller negativt resultat ska en godtagbar 16

17 förklaring kunna lämnas med anbudet, så att det är klarlagt att anbudsgivaren har en stabil ekonomi (t ex genom att bifoga moderbolags-, koncern- eller bankgaranti) Erfarenhet Anbudsgivaren skall uppfylla ett (1) av nedanstående krav på erfarenhet. 1. Anbudsgivaren ska ha bedrivit restaurangverksamhet under minst två år omfattande lunch-servering och caféverksamhet samt genomfört beställnings- eller festvåningsarrangemang för minst 100 sittande gäster. 2. Ägare eller person i företagsledning skall ha arbetat som restaurangeller kökschef under minst 3 år i restaurangverksamhet som erhållit ranking God klass eller bättre i White Guide alternativt varit medlem i Svenska Kocklandslaget eller nått semifinal i Årets Kock Accept av de kommersiella villkoren/avtalet I den händelse anbudsgivaren inte kan acceptera vissa delar i avtalet eller förfrågningsunderlaget, skall detta redovisas inklusive förslag på önskad skrivelse under anbudstiden. KB äger då rätt att diskvalificera anbudet. Väljer KB att acceptera ändringen, ska vald Restauratör före avtalstecknande erbjudas möjligheten att införa samma ändring i avtalet och/eller förfrågningsunderlaget Krav på tjänsten Anbudssvar ska lämnas i KB:s svarsmall direkt eller med angivande av bilaga numrerad med nedanstående nummer. Kraven kommer att utvärderas Produktutbud Anbudsgivaren ska beskriva tänkt produktutbud. Beskrivningen ska bestå av: 1. Två (2) veckors lunchmenyer, serverade under september månad år 2013, från den restaurang anbudsgivaren har angivit som referens, se nedan punkt Menyerna ska vara av s.k. Dagens-rätt karaktär med ett ordinarie försäljningspris inklusive tillbehör ej överstigande 115 kr inkl. moms. Alternativt om referensenheten saknar lunchmenyer enligt ovan. Exempel på två veckors lunchmeny. Den genomsnittliga varukostnaden får ej överstiga 25,50 kr per rätt (exklusive tillbehör som dryck, smör och bröd, råkost och kaffe). Redovisar anbudsgivaren detta alternativ 17

18 ska det tydligt framgå att menyerna är fiktiva samt att varukostnad anges för varje rätt. 2. Planerat utbud i Espressobar: 2.1. Utbud av måltidskaraktär 2.2. Enklare förtäring 2.3. Bakverk 2.4. Övrigt Service Anbudsgivaren ska beskriva förmågan att leverera utbud och service med hög kvalité. Beskrivningen ska bestå av: 1. Bemanningsplan 1.1. Antal anställda 1.2. Anställningens funktion (kock, servitris, disk etc.) 1.3. Arbetstimmar per dag och tjänst 1.4. Planerad andel extra-anställd personal 2. En eller flera Ägares alternativt person(-er) i Företagsledningens, CV eller annan dokumentation som beskriver: 2.1. Restaurangerfarenhet 2.2. Kompetens specifik för restaurangbranschen 2.3. Personliga utmärkelser eller tävlingsmeriter inom restaurangbranschen. (Antalet Ägare eller personer ur Företagsledning, vilka ska beskrivas enligt ovan, är maximerad till tre (3) personer). 3. I vilken omfattning (timmar per vecka) och funktion kommer den eller de personer som beskrivits under punkten 2 att vara aktivt involverade i den dagliga driften. 4. Hur Anbudsgivaren säkerställer att egen personal kompetensutvecklas och vilka utbildningsmöjligheter man erbjuder sin personal Budgeterat antal utbildningstimmar alternativt utbildningskostnad per anställd och år Exempel på utbildningar som genomförts med Anbudsgivarens personal under år Beskrivning av intern respektive extern utbildning (med internt avses att utbildaren/kursledaren innehar annan ordinarie tjänst hos Anbudsgivaren). 18

19 Vision Anbudsgivaren ska beskriva sin vision gällande hela uppdragets utförande. Visionen bör omfatta samtliga verksamhetsområden och innehålla följande: 1. Idéer om hur Sumlen kan utvecklas. 2. Idéer om hur Espressobar kan utvecklas. 3. Urval av produkter/råvaror med fokus på kvalité och miljö. 4. Tillagningsmetoder med fokus på kvalité och hälsa Omsättningsbaserad ersättning Anbudsgivaren ska göra en bedömning av de uppdragets ekonomiska förutsättningar och offerera en omsättningsbaserad ersättning till KB. Ersättningen ska anges som en procentsats och gälla under hela avtalsperioden. 1. Omsättningsbaserade ersättningen i procent (%) Referenser Tidigare erfarenhet och drift av restaurangverksamhet är nödvändig för att framgångsrikt kunna driva och utveckla verksamheten. 1. Anbudsgivaren ska ange en (1) referensenhet på uppdrag som, så långt det är möjligt, motsvarar uppdraget för KB. Referensen ska företrädesvis ges på pågående uppdrag inom Stor-Stockholm alternativt på uppdrag belägna i Sverige. Har Anbudsgivaren flera enheter bör val av referensenhet ske enligt följande rangordning: A. Lunchservering av Dagens-rätt karaktär och Caféverksamhet B. Lunchservering av Dagens-rätt karaktär C. Caféverksamhet Har Anbudsgivaren inte varit uppdragstagare på referensenheten, utan anställd som restaurang- eller kökschef, ska detta tydligt anges. 2. I beskrivning av referensenheten ska följande ingå; 2.1. Beskrivning av uppdraget Namn, titel, mail adress och telefonnummer till referenten. Referenten ska i första hand vara Anbudsgivarens kontaktperson i det aktuella uppdraget. Finns inte sådan, ska referenten inneha en ledningsfunktion hos uppdragsgivaren eller, om uppdragsgivare saknas, fastighetsägare eller hyresvärd KB ska ges möjlighet att, utan Anbudsgivarens vetskap, kunna besöka referensenhet. I de fall referensenheten är stängd för externa besökare, ska vald referent ha informerats om att ett besök kan bli aktuellt. Referenten ska ha lämnat sitt godkännande till ett sådant besök och även erbjudit sig att ombesörja nödvändiga åtgärder för att besöket ska kunna genomföras utan att anbudsgivaren informeras. 19

20 6. Prövning av anbudssvar och utvärdering Prövning av anbuden sker i två steg: 1. Kontroll av allmänna krav samt skall-krav. 2. Anbudsutvärdering En förutsättning för utvärdering är att anbudsgivaren uppfyller samtliga skall-krav i kravspecifikationen. Anbudssvaren kommer att utvärderas utifrån nedanstående. KB kommer att anta de anbud som är mest fördelaktiga med hänsyn tagen till angivna utvärderingskriterier. En utvärderingsgrupp bestående av chefen för Internservice & säkerhet, en extern upphandlingsrådgivare, KB:s upphandlingsansvarige och KB:s upphandlingssamordnare kommer att bedöma efterförfrågat material och erfarenheter. Varje gruppmedlem kommer att göra en individuell bedömning av anbudsgivarnas beskrivning av kriterierna 1-4 med undantag för kriterierna , , och samt kriterie en extern upphandlingsrådgivare svarar för bedömningen. Utvärderingsmodell Utvärderingskriterierna viktas enligt följande: 1. Produktutbud, max 20 poäng 2. Förmåga att leverera utbud och service med hög kvalité, max 15 poäng 3. Vision för uppdragets utförande, max 20 poäng 4. Omsättningsbaserad ersättning, max 20 poäng 5. Referens och besök på referensenhet, max 25 poäng Utvärderingskriterierna och poäng redovisas i tabellen nedan. Utvärderingskriterier Poängskala Max Poäng Produktutbud 1.1. Två (2) veckors faktiska lunchmenyer av Dagens-rätt karaktär (max 10 p) 1.2. Planerat utbud i Espressobar (max 10 p) 2. Service 2.1. Bemanningsplan (max 6 p) 2.2. Ägares/person(-er) i Företagsledningens, CV eller p = Mycket bra p = Bra 8-11 p = Tillfredställande 4-7 p = Dålig 0-3 p = Mycket dålig p = Mycket bra 8-11 p = Bra 4-7 p = Tillfredsställande 1-3 p = Dålig 15 20

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia

Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia Avtal om drift av caféverksamhet i naturum Laponia 1 Parter Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk Org. nr. 8024626965 Nedan Beställaren och Leverantör Namn och adress Nedan Leverantören

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Anbudsinbjudan Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-01-13 137-KB 1131-2014 Anbudsinbjudan Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande Gränssnittsingenjör till Kungl. biblioteket (KB).

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-04-30 2.2-2015-443 Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande utbyggnad av mobil inomhustäckning i Kungliga

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Förfrågningsunderlag, upphandling

Förfrågningsunderlag, upphandling Förfrågningsunderlag, upphandling Kartläggning gällande civilsamhället 1. Inledning Social Ekonomi Övre Norrland, som hädanefter benämns som SEÖN, inbjuder härmed till en upphandling av kartläggning gällande

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto Personligt Hälsokonto ANBUDSFÖRFRÅGAN - Sista dag för anbud är den 15 januari 2013 1/10 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Upphandlingsprocessen 3 1.2 Upphandlingens omfattning 3 1.3 Förfrågningsunderlaget 4 1.4

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-04-30 161-5-2008 Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Inbjudan för att ansöka om att få lämna anbud på boktransporter. Kungl. biblioteket

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress.

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress. Karlstads inköpscentral Skallkrav Diarie 9909-14 Namn Nätverkstjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej

Mobil: Anbud lämnas på del A (Floragården) Ja Nej. Anbud lämnas på del B (Hjortsberg) Ja Nej. Anbud lämnas på del C (Björkhaga) Ja Nej Entreprenad särskild boende mm sida 1 (8) Anbud särskilda boende mm Anbudsformulär Uppgifter om anbudsgivaren Anbudsgivare: Företagsform: Kontaktperson: E-post: Organisationsnummer: Behörig företrädare:

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer