Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB)"

Transkript

1 Datum/Date Dnr/Ref.no KB Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på entreprenad avseende drift av restaurangverksamheten i Kungliga Bibliotekets lokaler i Humlegården, Stockholm. KB är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta och det handskrivna kulturarvet, samt är det nationella arkivet för ljud, bild och rörliga medier. KB:s uppgift är bl.a. att samla in, bevara och tillhandahålla svenskt tryck, vissa elektroniska dokument samt ljud, bild och rörliga medier. KB har i genomsnitt ca 500 besökare om dagen Mer information om bibliotekets arbete och uppgifter återfinns på webbsidan Upphandlingen omfattas inte av Lagen om offentlig upphandling (LOU) men väl av de grundläggande EG-rättsliga principerna. KB strävar efter öppenhet och likabehandling i upphandlingen. Tilldelningen av upphandlingen är inte överprövningsbar. Välkommen med ert avropssvar. Med vänlig hälsning Karin Jortfelt Inköps- och upphandlingssamordnare POST / MAIL BESÖK / VISITS TEL / PHONE FAX E-POST / MAIL / WEB Box 5039 SE Stockholm Humlegården, Stockholm SWEDEN Org.nr

2 Innehållsförteckning Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Allmänt Bakgrund och målsättning med upphandlingen Syftet Ett proaktivt entreprenörskap Beskrivning av marknad Beskrivning av entreprenadens förutsättningar Uppdragsavtal Egen-Risk Avtalsperiod Driftstart Omsättningsbaserad ersättning Indirekt besittningsskydd Prissättning Öppettider Personal Kvalitetssäkring Kassa- och betalsystem Beskrivning av uppdraget Restaurang Sumlen Espressobar Intern catering och beställningar Ritningar Formalia Anbudstid Anbudets form Anbudets giltighetstid Kontaktytor, visning och frågor Tidplan för upphandling Kontaktpersoner på KB Kravspecifikation Allmänna och lagenliga krav Skall-krav på anbudsgivaren Ekonomisk och finansiell ställning Erfarenhet Accept av de kommersiella villkoren/avtalet Krav på tjänsten Produktutbud Service Vision Omsättningsbaserad ersättning Referenser Prövning av anbudssvar och utvärdering Produktutbud (max 20 poäng) Service (max 15 poäng) Vision (max 20 poäng)

3 6.4. Omsättningsbaserad ersättning (max 20 poäng) Referenser (max 25 poäng) Kommersiella villkor Checklista Bilaga 1: Uppdragsavtal gällande drift av Kungl. bibliotekets restaurang- och caféverksamhet Bilaga 2: Prislista Bilaga 9: Allvågs Kassasystem ES-Kassa Bilaga 10: Svarsmall Övriga bilagor levereras som filer 3. Översiktsritning plan 4 4. Översiktsritning plan 5, entreplan 5. Sumlen detaljritning 6. Sumlen positionslista 7. Espressobar detaljritning 8. Espressobar positionslista 3

4 1. Allmänt 1.1. Bakgrund och målsättning med upphandlingen På KB i Stockholm genomförs en omfattande ombyggnationen och renovering av lokalerna. Ombyggnationen slutfördes och invigdes under våren I samband med ombyggnationen har KB beslutat att etablera ett café (Espressobar) i anslutning till entrén. Dessa nya förutsättningar, tillsammans med det faktum att den nuvarande restaurangen (Sumlen) i fastigheten bedrivs på ett temporärt kontrakt har föranlett beslutet om att genomföra en upphandling av restauratör. Målsättningen med upphandlingen i allmänhet och Espressobar i synnerhet är dels att öppna upp KB och skapa en mer välkomnande atmosfär och dels att få en restaurangverksamhet som appellerar och är anpassad till den marknad som KB:s anställda och besökare utgör. I nedanstående texter har används beteckningarna restaurangverksamheten som omfattar all restaurangrelaterad verksamhet i byggnaden samt restaurangen och caféet som enbart syftar till Sumlen respektive Espressobar. I förfrågningsunderlaget och dess bilagor är samtliga intäkts-, kostnadsoch prisuppgifter exklusive moms om inget annat anges Syftet Syftet med restaurangverksamheten är att skapa ett attraktivt utbud av mat och cafésortiment med tydliga skillnader i profil och koncept. För lunchrestaurangen Sumlen ser vi en mer traditionell lunchrestaurang med vällagad mat med hög effektivitet som klarar att serva många människor under några begränsade timmar mitt på dagen. Espressobar är en helt ny mötesplats utanför säkerhetspärren som har öppet hela dagen och ska upplevas som ett modernt café fyllt av liv och rörelse i en modern och öppen miljö mitt i det centrala Stockholm. Caféet serverar ett brett utbud av alternativ som varierar över dagen med frukost, lunchalternativ med kalla rätter och ett modernt dryckessortiment, allt i kombination med take-away. 4

5 Ytterligare en viktig funktion är catering för interna möten, men också i samband med föreläsningar och utställningar. Inom fastigheten finns en hörsal. Förväntningarna på den nya restaurangverksamheten är höga, dels vad gäller omfattning och variation i utbudet, dels på en ökad kvalitetsnivå. För att möjliggöra detta kommer KB att genomföra ett antal förändringar i Sumlen som ger ökad tillagnings-, berednings- och förrådskapacitet samt förbättra logistiken i serveringslinjen. För närvarande saknas rättigheter för vin och öl men detta ska utökas i samband med nytt avtal Ett proaktivt entreprenörskap I och med tillkomsten av Espressobar går restaurangverksamheten från att ha varit anonym och med ett begränsat utbud till en behovsoch marknadsanpassad verksamhet, där marknaden inte enbart består av KB:s anställda och besökare, utan även omfattar närområdet. Det innebär att det kommer att ställas krav på vald restauratör att aktivt bearbeta marknaden och med gott entreprenörskap anpassa utbudet efter marknadens behov och förväntningar. KB förväntar sig en öppen och transparant relation med vald restauratör samt att denne med sin erfarenhet, yrkesskicklighet och kreativitet, aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten Beskrivning av marknad KB har 360 anställda varav ca 240 har sin arbetsplats i fastigheten i Humlegården. Fördelningen män/kvinnor är 45/55 och medelåldern drygt 47 år. Lönenivåerna varierar givetvis, men majoriteten har en månadslön i storleksordningen kr. Antalet besökare motsvarar ett genomsnitt på ca 540 pers./dag något varierande över säsongerna. Av besökarna är ca % forskare. Ett flertal av dem vistas på KB under längre perioder och har i princip sin arbetsplats där, men utan tillgång till personalpentryn och liknande. För forskare och anställda är det med andra ord av vikt att framförallt lunchutbudet varieras dagligen, men även att tillgången på övrig förtäring är lättillgänglig och varierad. I anslutning till Caféet finns en avgränsad yta för besökare med egen medhavd mat. 5

6 Besöksfrekvensen varierar. Störst tillströmning sker under eftermiddagen och vissa dagar kan det vara helt fullt i läsesalarna. De flesta besökarna går kl och då kommer andra målgrupper, som oftast bara besöker KB på kvällstid. För att undvika stölder och kunna kontrollera besöksverksamheten, finns såväl in- som utpasseringskontroll. Samtliga läsesalar och lån av böcker sker inom skalskyddsgränsen. För restaurangverksamheten innebär det att Sumlen ligger innanför spärrarna och har därmed en mer begränsad marknad. Tillträde till Espressobar kan däremot ske direkt från gatan utan inpasseringskontroll och verksamheten är begränsad till KB:s ordinarie öppettider. Observera att riktigheten i beskrivningar av marknaden, och speciellt avseende framtida händelser eller uppskattning av framtida volymer, är något som KB inte kan garantera eller ställas ansvarig för. 2. Beskrivning av entreprenadens förutsättningar 2.1. Uppdragsavtal Egen-Risk Förutsättningen för detta uppdragsavtal är avtalsformen Egen-Risk, vilket innebär att restauratören äger resultatet och erlägger en omsättningsbaserad ersättning till KB Avtalsperiod Den inledande avtalsperioden är tre (3) år med början Därefter kan avtalet förlängas i perioder om ett (1) år med en ömsesidig uppsägningstid på nio (9) månader. För det fall en domstol genom lagakraftvunnen dom skulle anse att detta avtal konstituerar ett hyresförhållande ska hyresperioden vara den samma som avtalsperioden och en uppsägning av uppdragsavtalet innebär att även hyresförhållandet upphör. 6

7 2.3. Driftstart Ombyggnation av restaurang Sumlen är planerad att genomföras under december 2013 och januari Uppdragsgivaren bedömer att driftstart kan ske 1 mars Omsättningsbaserad ersättning För att få ett täckningsbidrag på gjorda investeringar och fastighetskostnader relaterade till restaurangverksamheten, har KB valt att restauratören ska erlägga en omsättningsbaserad ersättning till KB. Anbudsgivare ska själva bedöma den ekonomiska potentialen i uppdraget och offerera en procentsats. Offererad procentsats kommer att utgöra ett av upphandlingens utvärderingskriterier Indirekt besittningsskydd Detta avtal konstituerar inte ett hyresförhållande. För det fall det skulle anses att ett hyresförhållandeföreligger förpliktar sig restauratören att teckna överenskommelse senast när restauratören har påbörjat sin verksamhet och det påstådda hyresförhållandet varat längre än nio månader Prissättning Vid all prissättning gäller att restauratören föreslår prisnivå, men för att den ska träda i kraft måste den först godkännas av KB. Ordinarie pris för en komplett Dagens lunch är gällande förmånsvärde + 5 kr, inkl. moms. KB har ett kassa- och betalsystem som möjliggör förskottsbetalning med inpasserings- och/eller lojalitetskort. För kort med förskottsbetalning ges rabatt beroende på storleken på förskottsbetalningen enligt följande: 700 kr inkl. moms ger 5 % rabatt på Dagens lunch och 3 % på övrigt sortiment kr inkl. moms ger 8 % respektive 5 % rabatt. Kampanjvaror, alkoholhaltiga drycker och vissa lågmarginalprodukter såsom tidningar, lotter och liknande omfattas ej av rabatterna. För alla övriga transaktioner där betalning sker med kontanter, Rikskuponger, faktura samt bank- eller kreditkort, gäller ordinarie pris. 7

8 I Bilaga 2 redovisas en prislista på ordinarie priser för avtalsår En justering av priserna samt anpassning av utbudet i prislistan inför avtalsstart kan bli aktuell. Tills vidare och under hela upphandlingsprocessen baseras all omsättning, varukostnadsratio etc., på priser i Bilaga 2. Prislistor för avtalsåret 2015 samt därefter följande avtalsår, fastställs av parterna i samband med vart års budget Öppettider Espressobar följer KB:s ordinarie öppettider, vilket är enligt följande: September maj: Måndag-torsdag kl Fredag kl Lördag kl Juni augusti: Måndag-torsdag kl Fredag kl Lördag kl (stängt i juli) Sumlen har öppet för lunchservering helgfri måndag fredag, kl Under sommarperioden är Sumlen stängd från midsommar till mitten på augusti och under resten av året i samband med s.k. klämdagar. Finner vald restauratör lönsamhet i förlängt öppethållande i Sumlen, inom ramen för KB:s ordinarie öppettider, är detta tillåtet. Beställningsverksamheten som omfattar evenemang, arrangemang i Hörsal och Annex och leveranser till mötesrummen i fastigheten har inga bestämda öppettider då leverans sker efter avrop från beställaren. Restauratören ska dock finnas tillgänglig för att kunna ta emot beställningar helgfri måndag - fredag kl I övriga delar ser KB att det är restauratörens ansvar att planera verksamheten samt komma med förslag på serviceutbud och tillgänglighet för att skapa en för alla parter god lönsamhet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. 8

9 Förändringar av ovanstående öppet- och stängningstider kan endast ske i överenskommelse mellan behöriga företrädare för parterna under avtalsperioden Personal KB önskar konstruktivt samarbete med fortlöpande nära kommunikation och full insyn i restaurangverksamheten, varför vi ser att tillsättandet av nyckelpersoner sker i samförstånd med KB Kvalitetssäkring Leverantören ska ha regelbundna möten varje kvartal med KB för uppföljning, avstämning och samarbete Kassa- och betalsystem KB har ett kassa- och betalsystem för en effektiv hantering av betalningstransaktioner och interna beställningar. Detta system baseras på KB:s inpasseringskort alternativt betalsystemets kort som distribueras via restaurangen. Korten kan laddas med förskottsbetalning. För beskrivning av kassa- och betalsystem, se bilaga Beskrivning av uppdraget Restauratörens uppdrag fördelas över tre (3) verksamhetsområden: 1. Lunchrestaurangen Sumlen (kök och matsal), plan 4 2. Caféet Espressobar, entréplan, plan 5 3. Beställningsverksamheten a. Leverans av förtäring inklusive servering till Annexet, plan 4 eller till annan anvisad plats inom KB i samband med event, speciella arrangemang och liknande. b. Leverans av förtäring till mötesrum i fastigheten. Samtliga verksamheter kommer att betjänas av Sumlens tillagningskök, beläget på plan 4. Vald restauratör tillerkänns även möjligheten att tillaga i externt produktionskök under förutsättning att det inte påverkar kvalitén negativt på levererade varor. 9

10 I den publika delen av KB gäller, i normalfallet, att ingen förtäring av vare sig dryck eller mat får ske förutom i Sumlen och Espressobar. Undantag är servering (beställningar) i Annexet (Hörsalen) vid specifika tillfällen och i samband med föreläsning, seminarier, utbildningar. Kaffeautomater finns men endast i anslutning till kontorsmiljöerna och i personalutrymme för medhavd mat på plan 8. Vald restauratör ska ansöka om serveringstillstånd för vin och öl i Espressobar samt servering av alkohol i samband med beställningar omfattande matsalarna i Sumlen och Espressobar samt serveringsytor i Annexet och på plan 8. Det är viktigt för KB att serveringstillstånd kan beviljas leverantören för detta uppdrag. KB:s huvudsakliga kontorslokaler är placerade på plan 6-9. Här finns även interna möteslokaler och på plan 8 finns ett större personalpentry med mikrovågsugnar där anställda i KB kan förvara och värma medhavd mat. I Annexet på plan 4 finns en hörsal med plats för 150 personer. I direkt anslutning till hörsalen finns serveringsytor som kan tas i anspråk vid beställningar. I fastigheten finns sammanlagt 3 hissar som kan användas för varutransporter. Dessa är gemensamma för fastigheten. Någon direkt hissförbindelse mellan produktionsköket på plan 4 och Espressobar finns inte. Varumottagning är placerad i nära anslutning till Restaurangen på plan 4 och här ligger även rum för avfallshantering. För översiktsritning av plan 4 och entréplan (5) samt detaljritning på Sumlen och Espressobar, se Bilagorna Restaurang Sumlen Restaurangens bruttoyta är ca 245 kvm, varav matsalsyta ca 141 kvm. Antalet sittplatser är 84 stycken vilket kapacitetsmässigt motsvarar ca 200 lunchgäster per dag. För närvarande är köket byggt och utrustat som ett mottagningskök. Ventilationskapaciteten möjliggör matlagning på plats varför KB avser bygga om köket till ett tillagningskök. 10

11 Ombyggnationerna kommer att vara klart till avtalsstart. I samband med detta genomförs nyinvestering och komplettering av maskinparken, ytterligare beredningsytor och förråd skapas samt att serveringslinjen byggs om för att uppnå bättre logistik och funktionalitet både för restauratören och för gästerna. Vald serveringsform är portionering men serveringslinjen kan även anpassas för självtag, se bilaga 5 och 6. Nuvarande utbud består av traditionell Dagens lunch kött, fisk och vegetariskt samt ett begränsat cafésortiment. Öppettiderna för lunchservering är måndag till fredag kl Med de nya produktionsresurserna som erbjuds i Sumlen finns nu möjligheten till ett mer varierat och marknadsanpassat lunchutbud. I intervjuer med anställda inom KB har önskemål framförts om ett mer hälsoinriktat utbud med mindre husmanskost och istället en större andel vegetariska inslag, där huvudkomponenten fortfarande kan vara kött eller fisk men inte lika dominerande. Under år 2012 serverades luncher per dag. Det potentiella underlaget för luncher är betydligt högre än så och med tillagning på plats finns alla möjligheter till såväl kvalitetshöjning som ökad försäljning och förbättrad köksekonomi. Försäljningen under 2012 påverkades också av de stora ombyggnationer som genomförts. KB ställer inga direkta krav på lunchutbudet men måndag till fredag ska Sumlen kunna erbjuda minst två - tre fullvärdiga lunchalternativ, varav minst ett ska var vegetariskt. Vad gäller antalet lunchrätter så ser KB hellre ett fåtal rätter som är tillagade med stor omsorg än ett brett lunchsortiment. KB förväntar sig hög kvalité på råvaror och variation över tiden, dvs. inga rullande menyer. Hälsa och miljö är andra viktiga aspekter i utbudet. Här förväntar sig KB att restauratören tar initiativ och kommer med förslag på tillagningsformer, näringsinnehåll, ekologiskt, närodlat, produktval etc. Att restauratören tillämpar rekommendationerna i Miljöstyrningsrådets Fiskelista, ses som en självklarhet. KB ser gärna att Fair Trade-märkta produkter prioriteras. Det innebär att allt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor och socker ska vara Fair Trade. Generellt gäller att halvfabrikat inte får förekomma. I undantagsfall kan det dock accepteras om det inte medför negativa konsekvenser på vare sig kvalitet eller ur hälsosynpunkt. Diskinlämning sker på brickvagnar med placering i nära anslutning till diskrummet. Ytterligare yta för placering av brickvagnar kan bli aktuellt, men är f. n. inte avsatt i matsalen. 11

12 Sumlens matsal är huvudsakligen avsedd för lunchverksamhet men om efterfrågan finns kan lokalen även användas för beställningsverksamhet alternativt att KB finner annan användning för lokalerna på ickelunchtid. Förtäring och uppvärmning av medhavd mat accepteras inte i Sumlen. För anställda finns personalpentry på plan 8. För besökare finns sektion för beredning i anslutning till Espressobars matsal och tillgång till sittplatser, dock inga uppvärmningsmöjligheter Espressobar Espressobar på entréplanet är dels ett komplement till lunchrestaurangen under lunchtid, dels en utökad servicefunktion och informell mötesplats för KB:s anställda och besökare under hela KB:s öppethållande. Espressobar består av en barenhet med förvaringsmöjligheter på ca 14 kvm. Personaltoalett och städförråd finns i direkt anslutning till barenheten, se ritning Bilaga 7. Matsalsytan är ca 118 kvm och kommer att ha ca 64 sittplatser. Längs ena långväggen finns en utställning som informerar om KB:s verksamhet. Bredvid barenheten ligger ingången till besöksgarderoben vilket innebär att alla besökare med ytterkläder och/eller väskor kommer att passera barenheten. I den bortre ändan av matsalen finns sektion för beredning av medhavd mat. Upp-värmningsmöjligheter saknas och vad som erbjuds är en mindre beredningsbänk och avfallshantering. Besökare till KB med medhavd mat har endast rätt att nyttja sittplatserna i Espressobars matsal. Arbetsnamnet för den här delen av verksamheten är café, men den kan lika gärna kallas för bar eller bistro. Vad som utmärker den är att verksamheten som bedrivs skiftar under dagen beroende på marknadens behov och efterfrågan. Serveringsdisken är även utformad så att den ska kunna fungera som bardisk på kvällstid eller vid beställningar. All förvaring och exponering av färska matvaror sker i barenheten. Yta för beredning finns men är mycket begränsad och lämpar sig mer för slutmontering varför all beredning förväntas ske i Sumlens kök på plan 4. Uppvärmningsmöjligheterna utgörs av en mikrovågsugn. Barenhetens begränsade utrymme och ventilationskapacitet, innebär att inga ytterligare uppvärmningsresurser är planerade. Espressobar är 12

13 utrustat med diskmaskin. För mer detaljerad beskrivning se positionslista, Bilaga 8. Initialt ser KB ett utbud av café/bistro-karaktär som det mest gångbara alternativet; rena caféprodukter företrädesvis med bakverk som bakats på plats kompletterat med ett bistrosortimentet bestående av sallader, smörgåsar, wraps, pintxos/tapas etc. Utbud bestäms dock av vald restauratör utifrån vad som är praktiskt genomförbart och de resurser som finns tillgängliga. Utbudet ska beskrivas i restauratörens anbud och utgör ett av upphandlingens utvärderingskriterier. I tillägg till caféprodukterna bör även ett kiosksortiment finnas tillgängligt men det är upp till restauratören att anpassa utbud och omfattning för att uppnå god lönsamhet. KB har beslutat att utöka Espressobar med serveringstillstånd för vinoch ölservering, vilket överlämnas till vald Restauratör att genomföra Intern catering och beställningar Under ombyggnadsperioden, då delar av fastigheten varit stängd och lokaliserad till andra lokaler har intern catering och beställningsverksamhet varit i det närmaste obefintlig. Enligt nuvarande restauratör rör det sig om 3-5 beställningar/kaffevagnar per vecka. I och med färdigställandet av Annexet skapas nya spännande lokaler för KB:s publika verksamhet som förväntas öka konferens- och seminarieverksamheten. En del av den utbildningsverksamhet som idag genomförs i Garnisonen kan bli förlagd till Annexets hörsal som har 150 sittplatser. Det nya ombyggda KB förväntas skapa ett ökat intresse bland KB:s målgrupper vilket i sin tur kan generera fler möten med krav på tillhörande mötesförtäring. I Annexet har det före ombyggnationen förekommit en hel del interna beställningar. De större evenemangen inkluderar vanligtvis vin, snittar och liknande. Även externa beställare anordnar evenemang, framförallt i mars-maj och oktober-november Någon aktiv marknadsföring eller försäljning av Hörsalen från KB:s sida har dock inte förekommit. Några direkta restriktioner för vem som får beställa finns inte. KB upplåter annexet mot ersättning och restauratören svarar för mötesförtäring och servering. Fakturering mot kund sker var för sig. 13

14 Någon rangering för paus- och måltidsförtäring finns inte, utan alla leveranser kommer att ske på vagn från Sumlen. Restauratören svarar för leverans fram till dörr och återtransport av diskgods. Driften (administration, underhåll, möblering, teknisk support, uppdukning i konferensrummen, återställande på vagn etc.) av konferensverksamheten kommer att skötas av KB:s egen personal. Med tanke på kökets begränsade kapacitet lär det inte bli aktuellt med catering till externa beställare. Finns lediga resurser och restauratören erhåller sådan förfrågan är KB:s godkännande en förutsättning för att leveransen ska kunna genomföras Ritningar Ny utformning av Sumlens kök och Espressobar är ritat av Kökspennan AB. Detaljritning av kök och Espressobar med positionslistor, är bifogat anbudsunderlaget, se Bilagorna Formalia Anbudet kan skickas per e-post till eller med vanlig post. Adress: Kungl. biblioteket Box STOCKHOLM 4.1. Anbudstid Anbudet ska vara KB tillhanda senast Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång kommer inte att prövas Anbudets form Anbudet ska vara skriftligt, på svenska och undertecknat av behörig företrädare för Anbudsgivaren. Vidare ska anbudet innehålla fullmakt för undertecknande av avtal. Anbudet ska lämnas i två kompletta exemplar (lösa blad i pärm med tydlig sidnumrering, utan häftning eller spiralbindning), ett original som 14

15 är behörigt undertecknat och en kopia. Anbudet ska dessutom innehålla en digital kopia (USB-minne). Om anbudet skiljer sig åt mellan dessa olika media, gäller det underskriva pappersoriginalet. KB avböjer bestämt att anbudet inte innehåller annat än begärd information t.ex. allmänt hållen reklam, företagsbroschyrer eller liknande Anbudets giltighetstid Anbud ska vara bindande till och med Kontaktytor, visning och frågor Intresserade Anbudsgivare erbjuds möjligheten till visning av lokalerna. Fotografering av utrymmen i anslutning till restaurang och espressobar är tillåten. Visning kommer att genomföras vid tre (3) tillfällen den 18 oktober kl , den 24 oktober kl och 29 oktober kl Visning per anbudsgivare är begränsad till två (2) personer och ett (1) tillfälle. Anmälan görs på adress Anbudsgivare har möjlighet att ställa frågor angående upphandlingen t.o.m på adress Sammanställning av frågor och svar kommer att publiceras på KB:s webbsida; Upphandling. Det är anbudsgivarens ansvar att själv se till att denna tar del av svar på frågor och eventuell övrig information som publiceras på webbsidan under anbudstiden Tidplan för upphandling Förfrågningsunderlaget publiceras Vecka Visning av lokalerna Sista dag för frågor Sista dag för inlämnande av anbud Vecka 47 Granskning och kvalificering av inkomna anbud Vecka Utvärdering av kvalificerade anbud Meddelande om tilldelningsbeslut 15

16 4.6. Kontaktpersoner på KB Tf. chef för Internservice & Säkerhet Stefan Clevström, Tel: , E-postadress: Inköps- och upphandlingshandläggare Karin Jortfelt Tel: , E-postadress: 5. Kravspecifikation 5.1. Allmänna och lagenliga krav Allmänna krav ställs för att kvalificera en anbudsgivare, se checklistan. Den efterfrågade dokumentationen skall omfatta både anbudsgivande leverantör och eventuell underleverantör. Anbudsgivare skall ha erfarenhet av det verksamhetsområde inom vilket anbud lämnas. Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte-, och avgiftsskyldigheter. Företaget eller person som företräder företaget får inte vara dömd för brott i yrkesutövningen eller ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Förlaga för en sanningsförsäkran bifogas detta förfrågningsunderlag. Om anbudsgivarens finansiella styrka inte kan garanteras eller övriga krav enligt 10 kap. 2 lagen om offentlig upphandling inte kan uppfyllas, kommer ansökan att förkastas utan vidare prövning Skall-krav på anbudsgivaren Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren skall ha en stabil ekonomisk ställning. KB kommer vid den ekonomiska kvalificeringen att göra en helhetsbedömning av den ekonomiska riskbilden för företaget. KB kan därvid bl.a. komma att inhämta information via affärs- och kreditföretaget UC (Upplysningscentralen). Vid bedömningen kommer anbudsgivarens soliditet och kassalikviditet samt resultat att granskas. Om anbudsgivaren har ovanligt låga eller negativa nyckeltal och/eller negativt resultat ska en godtagbar 16

17 förklaring kunna lämnas med anbudet, så att det är klarlagt att anbudsgivaren har en stabil ekonomi (t ex genom att bifoga moderbolags-, koncern- eller bankgaranti) Erfarenhet Anbudsgivaren skall uppfylla ett (1) av nedanstående krav på erfarenhet. 1. Anbudsgivaren ska ha bedrivit restaurangverksamhet under minst två år omfattande lunch-servering och caféverksamhet samt genomfört beställnings- eller festvåningsarrangemang för minst 100 sittande gäster. 2. Ägare eller person i företagsledning skall ha arbetat som restaurangeller kökschef under minst 3 år i restaurangverksamhet som erhållit ranking God klass eller bättre i White Guide alternativt varit medlem i Svenska Kocklandslaget eller nått semifinal i Årets Kock Accept av de kommersiella villkoren/avtalet I den händelse anbudsgivaren inte kan acceptera vissa delar i avtalet eller förfrågningsunderlaget, skall detta redovisas inklusive förslag på önskad skrivelse under anbudstiden. KB äger då rätt att diskvalificera anbudet. Väljer KB att acceptera ändringen, ska vald Restauratör före avtalstecknande erbjudas möjligheten att införa samma ändring i avtalet och/eller förfrågningsunderlaget Krav på tjänsten Anbudssvar ska lämnas i KB:s svarsmall direkt eller med angivande av bilaga numrerad med nedanstående nummer. Kraven kommer att utvärderas Produktutbud Anbudsgivaren ska beskriva tänkt produktutbud. Beskrivningen ska bestå av: 1. Två (2) veckors lunchmenyer, serverade under september månad år 2013, från den restaurang anbudsgivaren har angivit som referens, se nedan punkt Menyerna ska vara av s.k. Dagens-rätt karaktär med ett ordinarie försäljningspris inklusive tillbehör ej överstigande 115 kr inkl. moms. Alternativt om referensenheten saknar lunchmenyer enligt ovan. Exempel på två veckors lunchmeny. Den genomsnittliga varukostnaden får ej överstiga 25,50 kr per rätt (exklusive tillbehör som dryck, smör och bröd, råkost och kaffe). Redovisar anbudsgivaren detta alternativ 17

18 ska det tydligt framgå att menyerna är fiktiva samt att varukostnad anges för varje rätt. 2. Planerat utbud i Espressobar: 2.1. Utbud av måltidskaraktär 2.2. Enklare förtäring 2.3. Bakverk 2.4. Övrigt Service Anbudsgivaren ska beskriva förmågan att leverera utbud och service med hög kvalité. Beskrivningen ska bestå av: 1. Bemanningsplan 1.1. Antal anställda 1.2. Anställningens funktion (kock, servitris, disk etc.) 1.3. Arbetstimmar per dag och tjänst 1.4. Planerad andel extra-anställd personal 2. En eller flera Ägares alternativt person(-er) i Företagsledningens, CV eller annan dokumentation som beskriver: 2.1. Restaurangerfarenhet 2.2. Kompetens specifik för restaurangbranschen 2.3. Personliga utmärkelser eller tävlingsmeriter inom restaurangbranschen. (Antalet Ägare eller personer ur Företagsledning, vilka ska beskrivas enligt ovan, är maximerad till tre (3) personer). 3. I vilken omfattning (timmar per vecka) och funktion kommer den eller de personer som beskrivits under punkten 2 att vara aktivt involverade i den dagliga driften. 4. Hur Anbudsgivaren säkerställer att egen personal kompetensutvecklas och vilka utbildningsmöjligheter man erbjuder sin personal Budgeterat antal utbildningstimmar alternativt utbildningskostnad per anställd och år Exempel på utbildningar som genomförts med Anbudsgivarens personal under år Beskrivning av intern respektive extern utbildning (med internt avses att utbildaren/kursledaren innehar annan ordinarie tjänst hos Anbudsgivaren). 18

19 Vision Anbudsgivaren ska beskriva sin vision gällande hela uppdragets utförande. Visionen bör omfatta samtliga verksamhetsområden och innehålla följande: 1. Idéer om hur Sumlen kan utvecklas. 2. Idéer om hur Espressobar kan utvecklas. 3. Urval av produkter/råvaror med fokus på kvalité och miljö. 4. Tillagningsmetoder med fokus på kvalité och hälsa Omsättningsbaserad ersättning Anbudsgivaren ska göra en bedömning av de uppdragets ekonomiska förutsättningar och offerera en omsättningsbaserad ersättning till KB. Ersättningen ska anges som en procentsats och gälla under hela avtalsperioden. 1. Omsättningsbaserade ersättningen i procent (%) Referenser Tidigare erfarenhet och drift av restaurangverksamhet är nödvändig för att framgångsrikt kunna driva och utveckla verksamheten. 1. Anbudsgivaren ska ange en (1) referensenhet på uppdrag som, så långt det är möjligt, motsvarar uppdraget för KB. Referensen ska företrädesvis ges på pågående uppdrag inom Stor-Stockholm alternativt på uppdrag belägna i Sverige. Har Anbudsgivaren flera enheter bör val av referensenhet ske enligt följande rangordning: A. Lunchservering av Dagens-rätt karaktär och Caféverksamhet B. Lunchservering av Dagens-rätt karaktär C. Caféverksamhet Har Anbudsgivaren inte varit uppdragstagare på referensenheten, utan anställd som restaurang- eller kökschef, ska detta tydligt anges. 2. I beskrivning av referensenheten ska följande ingå; 2.1. Beskrivning av uppdraget Namn, titel, mail adress och telefonnummer till referenten. Referenten ska i första hand vara Anbudsgivarens kontaktperson i det aktuella uppdraget. Finns inte sådan, ska referenten inneha en ledningsfunktion hos uppdragsgivaren eller, om uppdragsgivare saknas, fastighetsägare eller hyresvärd KB ska ges möjlighet att, utan Anbudsgivarens vetskap, kunna besöka referensenhet. I de fall referensenheten är stängd för externa besökare, ska vald referent ha informerats om att ett besök kan bli aktuellt. Referenten ska ha lämnat sitt godkännande till ett sådant besök och även erbjudit sig att ombesörja nödvändiga åtgärder för att besöket ska kunna genomföras utan att anbudsgivaren informeras. 19

20 6. Prövning av anbudssvar och utvärdering Prövning av anbuden sker i två steg: 1. Kontroll av allmänna krav samt skall-krav. 2. Anbudsutvärdering En förutsättning för utvärdering är att anbudsgivaren uppfyller samtliga skall-krav i kravspecifikationen. Anbudssvaren kommer att utvärderas utifrån nedanstående. KB kommer att anta de anbud som är mest fördelaktiga med hänsyn tagen till angivna utvärderingskriterier. En utvärderingsgrupp bestående av chefen för Internservice & säkerhet, en extern upphandlingsrådgivare, KB:s upphandlingsansvarige och KB:s upphandlingssamordnare kommer att bedöma efterförfrågat material och erfarenheter. Varje gruppmedlem kommer att göra en individuell bedömning av anbudsgivarnas beskrivning av kriterierna 1-4 med undantag för kriterierna , , och samt kriterie en extern upphandlingsrådgivare svarar för bedömningen. Utvärderingsmodell Utvärderingskriterierna viktas enligt följande: 1. Produktutbud, max 20 poäng 2. Förmåga att leverera utbud och service med hög kvalité, max 15 poäng 3. Vision för uppdragets utförande, max 20 poäng 4. Omsättningsbaserad ersättning, max 20 poäng 5. Referens och besök på referensenhet, max 25 poäng Utvärderingskriterierna och poäng redovisas i tabellen nedan. Utvärderingskriterier Poängskala Max Poäng Produktutbud 1.1. Två (2) veckors faktiska lunchmenyer av Dagens-rätt karaktär (max 10 p) 1.2. Planerat utbud i Espressobar (max 10 p) 2. Service 2.1. Bemanningsplan (max 6 p) 2.2. Ägares/person(-er) i Företagsledningens, CV eller p = Mycket bra p = Bra 8-11 p = Tillfredställande 4-7 p = Dålig 0-3 p = Mycket dålig p = Mycket bra 8-11 p = Bra 4-7 p = Tillfredsställande 1-3 p = Dålig 15 20

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-04-30 2.2-2015-443 Anbudsinbjudan Utbyggnad av mobil inomhustäckning, Kungliga biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbudssvar gällande utbyggnad av mobil inomhustäckning i Kungliga

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-04-30 161-5-2008 Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Inbjudan för att ansöka om att få lämna anbud på boktransporter. Kungl. biblioteket

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Växtservice till SMHI

Växtservice till SMHI Prisförfrågan Växtservice till SMHI 1. Information Denna upphandling avser att resultera i ett ramavtal som består i att en extern entreprenör kommer till SMHI och ansvarar för service och underhåll av

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG: Upphandling av Caféverksamhet Naturum Laponia

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG: Upphandling av Caféverksamhet Naturum Laponia Laponiatjuottjudus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG: Upphandling av Caféverksamhet Naturum Laponia 2015-04- 17 Poasstaadreassa/Postadress: Laponiatjuottjudus Box 14 962 21 Jåhkåmåhkke/Jokkmokk INBJUDAN... 4 1. ALLMÄNT...

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden.

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Sida 1 (6) Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Alingsås kommun inbjuder Er att lämna skriftligt anbud

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2

Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 Förfrågningsunderlag Upphandling av konsultstöd för produktion av årsredovisning och ägarrapport samt rådgivande tjänst kring kommunikation Dnr AP2 2012/25 1 1. ALLMÄN INFORMATION 1.1 Om Andra AP-fonden

Läs mer