BAKGRUND Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAKGRUND Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet"

Transkript

1 BAKGRUND Rundbana i Sverige bedrivs antingen i specialiserade klubbar eller i klubbar med fler discipliner. Alla klubbar är medlemmar i Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) knöts förbundet till FIM, den globala mc-sportens huvudorganisation. SVEMO är också sedan mer än 50 år anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Rundbaneklubbarna är ideella föreningar av klassisk nordisk modell: medlemmarna väljer styrelse på årsmötet och den utser klubbens funktionärer samt ansvarar för föreningens skötsel och ekonomi. Även när verksamhet drivs i bolagsform bestäms policy av föreningen som majoritetsägare. Nästan allt arbete i klubbarna görs frivilligt och oavlönat. Grenarna inom rundbana är högt specialiserade och motorcyklarna kan bara köras på särskilda banor. Denna exklusivitet innebär att sporten utövas av ett fåtal jämfört med grenar där man kör mer normala motorcyklar, där många ansluter sig till en klubb enbart för att få billigare mc-försäkring. På SVEMOs distrikt- och riksstämmor beror antalet röster per klubb på mängden medlemmar. De föreningar som driver speedway och isracing har med automatik för få röster för att den vägen hävda sina intressen inom förbundet. Det är istället via Serieföreningen, som rundbanan har inflytande. Den fungerar som en informell riksdag till SVEMOs regering. Rundbanan är unik i SVEMO-familjen. Det är arenasport där hela tävlingen enkelt kan ses. Man har seriesystem med reguljära tävlingar där professionella förare från hela världen deltar. Förare betalas av hävd efter prestation. Genom åren har svenska förare nått stora sportsliga framgångar. Allt detta skapar publik- och mediaintresse. Främst speedway har stor kommersiell potential. Sporten omsätter i dagsläget c:a 100 miljoner kronor årligen. Nettot för samtliga klubbar är dock på sin höjd totalt 1 miljon. Det måste öka så att sporten kan investera i en sund framtid. Föreningarna förfogar dock inte över alla de verktyg som påverkar de intäkter sporten kan generera. Hur kommersiella rättigheter av stor ekonomisk betydelse får nyttjas beror istället på förhandlingar med SVEMO. Vid sådana diskussioner är rundbanan bakbunden då förhandlingsutrymmet avgörs av SVEMOs stadga som förbundet tolkar den då tolkningsföreträdet också är stadgat. De flesta mc-discipliner i Sverige är traditionellt amatöridrott, men främst speedway har utvecklats till att bli närmast helt professionell. Utvecklingen åt två olika håll inom samma familj resulterar i olika synsätt. SVEMOs styrelse och kansli kommer allt längre ifrån en gren vars utveckling driver fram klubbstyrelser som måste prioritera ekonomi och publika frågor. Klubbarna är under konstant ekonomiskt tryck, anser att sportens potential inte tas tillvara och att SVEMO är ett väsentligt hinder för det. Strider uppstår allt oftare om fördelning av pengar, reklamrätt, media och dylikt. Motsättningar mellan främst speedway och SVEMO har materiell grund. Tvister beror med andra ord inte på enskilda individer. Debattklimatet inom en liten sport där alla känner alla kan självklart färgas av personligheter, men motsättningarna är reella, konkreta och rör sakförhållanden. Hur rundbana bäst organiseras för att klara nutida och framtida krav har därför blivit en fråga som måste hanteras.

2 ALTERNATIV 1: Som hittills Som hittills är oförändrat som organisation sedan modern speedway infördes i Sverige. Redan föd-- seln 1948 ledde till strider mellan företrädare för den då nya sporten och förbundet. Rundbanans kostader för som hittills till SVEMO är c:a 3 miljoner årligen inräknat alla avgifter och förbundets del av ersättning för visning av speedway i TV. Summan kan bli högre om SVEMO tar sig an den arenareklam man enligt 2008 års stadga ska ha rätt till eller om man vill släppa ifrån sig mindre TV-pengar. Olika avgifter kan höjas av SVEMOs styrelse och utan föregående förhandling gjorde speedwayens elitklubbar ett bitvis framgångsrikt försök att organisera sig kommersiellt då man bildade ESS (Elitspeedway Sverige Ekonomisk Förening). Efterhand tilläts klubbegoism att bryta fram och mycket som hade vunnits i form av nationella sponsorer och (betald) TV-rätt gick förlorat eller tillbaka till SVEMO. Ett försök gjordes därpå att inom förbundet skapa en liknande organisation, men Svensk Speedway & Isracing AB avslutades 2013 utan noterbar framgång. Som hittills innebär att rundbana administreras av SVEMO med 1,75 heltidstjänster och personalkostnad på cirka 1 miljon (ingår i 3 milj ovan). Motorcykeltävlingsförsäkring som skyddar tredje man krävs enligt lag. Den betalas av SVEMO men via klubbarnas avgifter. En olycksfallsförsäkring finns, som betalas av aktiva via deras licensavgift. SVEMO äger både Nationellt Tävlingsreglemente och Specialreglementen för olika discipliner. Rundbaneklubbarna kan via Serieföreningen eller indirekt påverka reglerna, men alla avgörande beslut tas av SVEMO.

3 ALTERNATIV 2: Brittisk modell Kort historik: Brittisk rundbana har en stökig historik och lite bakgrundsinformation är nödvändig: På sent 1800-tal uppdrog regeringen åt The Royal Automobile Club (RAC) att sköta all motor sport överlät RAC daglig hanteringen av motorcykelsport till AutoCycle Union, som motsvarar SVEMO och är anslutet till FIM. Speedwayreglementet låg dock under Speedway Control Board, en styrelse över sporten bestående av tre personer från RAC och två från ACU. Klubbarna organiserade sig efter ligatillhörighet; de flesta i Provincial League medan topp-klubbarna körde i National League bröt sig Provincial League ut, bildade nytt förbund och utfärdade egna licenser. Brottet med AutoCycle Union innebar dock att förare med kontrakt i en PL-klubb inte fick köra tävlingar under FIMs eller ACUs reglementen. Man isolerades till den brittiska andraligan. Speedway var vid denna tid näst största publiksport i landet med stor ekonomisk betydelse. Härvan av anklagelser och påståenden i media var en skandal och regeringen tvingade RAC att tillsätta en juristkommission för att se över läget och föreslå åtgärder. Den leddes av Lord Shawcross, som bland annat var assisterande domare i Nürnbergrättegångarna där ledande nazister dömdes efter Andra världskriget. Dagens ordning i brittisk rundbana följer i stort kommissionens förslag. Brittiska klubbar är företag ägda av en eller flera personer. Huvudfunktionärer och ägare arbetar mot ersättning. Sedan 1965 ingår alla klubbar i British Speedway Promotors Association (BSPA). Ett årsmöte väljer en styrelse på fem personer för ett år i taget: tre från klubbar i andradivisionen och två från den högsta. Styrelsen kallas the Management Committee och är i allt väsentligt speedwayens brittiska regering. Sedan Shawcross äger dock Speedway Control Bureau reglementet inkl. domare och utbildning. SCBs styrelse utses av BSPA (2 pers) och förbundet ACU (3 pers). SCB har en sekreterare på deltid och finansieras med en mindre avgift från varje klubb. Trots att det är förbundet ACU som är anslutet till FIM sitter två delegater från BSPA i FIMs rundbanekommission (sportens globala regering ). Brittisk speedway har ingen automatisk upp- eller nedflyttning mellan serierna då de ekonomiska villkoren är så olika. Hemmalaget betalar bortalagets poäng med standard payrate och i högsta ligan är den 90 GDP/poäng och i den andra 55. Inget hindrar en klubb att betala mer, men det sker då på egen bekostnad. Förare har mycket långa avtal med sin klubb och räknas som en tillgång i företaget. Man kan mot avgift låna eller hyra ut förare till andra klubbar. Vid behov begär man hem sin tillgång till det egna laget. Varje klubb ställer en garanti ( bond ) till BSPAs förfogande, som används om företaget kommer på obestånd och inte kan betala sina förare. Garantin är f.n GDP ( SEK) i högsta ligan nyttjades Birminghams garanti och då ströks laget och resultaten ur serien. Potentiella klubbägare måste söka licens hos BSPA för att få driva speedwayverksamhet.

4 BSPA sköter sju gemensamma tävlingar (bl.a brittiska finalen), upplägg av serier, körscheman och liknande. Nationella, övergripande kommersiella frågor som namn på en liga eller sponsorer för gemensamma tävlingar samt TV hanteras av BSPA. Man har lagt uppgiften på företaget GoSpeed Ltd ägt av Swindon-promotorn Terry Russell, som arbetar mot provision. Inkomster från kommersiell verksamhet används till administration, fördelas till alla klubbar samt avsätts en summa också till den förbättringsfond som används för gemensamma satsningar. BSPAs kontor i Rugby har fyra heltider och finansieras med klubbavgifter och andel av kommersiella intäkter. Kommersiella spörsmål som inte är nationella sköts av den enskilda klubben. Konflikter mellan klubbar och/eller förare och klubb hanteras i BSPAs styrelse. Beslut kan överklagas till förbundet ACU och därpå till motorsportens högsta juridiska organ the Stewards of the RAC. Det finns inga hinder för att ta en konflikt till civil domstol, men skulle ses som illojalt om man inte först hade prövat frågan internt. Förslag till regler läggs på BSPAs årliga möte, hanteras så av styrelsen och går sedan till Speedway Control Bureau för slutligt antagande. Förslag ifrågasätts inte av varken SCB eller förbundet om de inte bedöms vara skadliga för sporten eller i konflikt med FIMs regelverk. Försäkring som skyddar tredje man betalas av varje klubb via BSPA. ALTERNATIV 2: Dansk modell Förbundet Dansk Motor Union (DMU) organiserar all mc-sport i landet och är medlem i FIM. Man är organiserad i fyra divisioner: motocross, BMX-cykel, speedway samt övrigt. Divisionen leds av två personer: ordförande och vice. De väljs av klubbarna på årsmötet och kallas Kommissionen. Divisionerna är förhållandevis oberoende i förhållande till DMUs styrelse. Den består av nio personer: förbundets ordförande plus de åtta kommissionärerna. Styrelsen hanterar enbart frågor som inte kan lösas inom en division eller som gäller all dansk mc-sport. DMU sköter officiellt reglemente, domare, utbildning och rekrytering men divisionen utför närmast arbetet på entreprenad. Finansiering av divisionen sker med klubbavgifter. Som i Sverige försäkras förare och aktiva via licensavgifter till förbundet. DMU är knutet till Team Danmark, ett samlingsorgan för kommersiella frågor för all dansk idrott som bl.a avtalar om TV. Vill Speedwaydivisionen avtala med TV eller nationella sponsorer kan den göra det men först efter godkännande från Team Danmark som kontrollerar att ett sådant avtal inte står i konflikt med andra, redan tecknade avtal. Svend Jacobsen är ordförande i Division Speedway, som har regler som avviker från FIMs både vad gäller dämpare och tävlingsställ för alla serier utom den högsta där FIMs regler gäller. Erik Gundersen är nationstränare/ledare för förare under 21 år och Anders Secher för seniorer. Båda arbetar under speedwaydivisionen, som får finansiellt stöd av Team Danmark för de två, då de utför arbete av nationell art.

5 ALTERNATIV 3: Eget förbund Kostnaden för ett rundbaneförbund är en ambitionsfråga och kan inte beräknas innan man vet exakt vad det ska uträtta. I motsats till alternativ 1 och 2 ligger dock all ekonomisk kontroll inom sporten. Försäkringsfrågorna är okomplicerade och skulle inte kosta mer än idag. Domen i fallet Svenska Motor Alliansen/Konkurrensverket vs Svenska Bilsportförbundet (20 dec 2012) är i klar och vägledande: Ett rundbaneförbund kan utfärda egna licenser till både banor och aktiva inklusive utländska för tävlingar som organiseras av medlemsklubbar i detta förbund. SVEMO eller FIM får enligt domen inte hindra människor inom EU-sfären från att ha dubbla licenser. FIMs roll är emellertid avgörande. Ska dessa licenser för svenska förare fungera utomlands (inom FIM-sfären) måste ett svenskt rundbaneförbund vara anslutet till FIM. I dagsläget släpper FIM bara in ett förbund per land och SVEMO är redan anslutet. Skulle FIM vägra att släppa in ett nytt förbund (som organiserar all rundbana i Sverige, men inga andra grenar) kan saken prövas rättsligt då det sannolikt vore brott mot EU rätten. En process lär dock ta några år och under väntetiden måste man av ovanstående skäl stanna kvar i SVEMO. Frågan bör studeras vidare då FIM f.n inte kan lämna svar på hur man agerar om all svensk rundbana lämnar SVEMO och bildar eget. Det beror på att man aldrig har ställts inför ett sådant läge. I USA finns - enbart i Kalifornien - tre olika förbund som ger ut licenser och arrangerar tävlingar, men bara American Motorcycling Association (AMA) är med i FIM. Av det skälet är alla förare som kör utanför USA med där. Ett annat villkor för anknytning till FIM är att man är anhängig den olympiska rörelsen. FIM släpper således bara in förbund som ingår i Riksidrottsförundet (RF). Villkor för inträde i RF är enkla att klara: minst 25 klubbar med sammanlagt 1500 medlemmar och att man antar RF:s stadgar.

6 Min rekommendation: Som hittills innebär att fundamentala villkor för sporten enbart beror på SVEMOs goda vilja. Många års förhandlingar har givit magra resultat då rundbanan är svag i förbundets organisationsmodell. Ett starkt, enigt och uthålligt arbete samt stridsåtgärder kan förbättra klubbarnas villkor, men det blir till priset av ständiga konflikter. Mycket möda förspills som behövs för mer framåtriktat arbete. Sportens stridsförmåga beror också i hög grad på enskilda individer. Stridbara personer med tillräcklig tid, kunskap och motivation lär inte alltid finnas till hands. Styrkeförhållandet SVEMO vs rundbana saknar rimlig balans och är inom nuvarande ramar närmast omöjligt att förändra. Högt specialiserad rundbana, som omsätter stora belopp, kan inte drivas vare sig på dagens låsta villkor eller med spontanism. Det krävs en genomtänkt, långsiktig arbetsplan (=strategi). Man kan inte begära att ett blandförbund som SVEMO effektivt kan driva rundbanans specifika frågor. Kortsiktigt krävs likväl åtgärder för mer inkomster och lägre utgifter utan att kvalitet - och därmed publikt intresse - går förlorat. Det finns ett akut behov av nyrekrytering på alla plan, inte minst av förare. På något längre sikt måste samarbete inledas med klubbar i Polen, Danmark och England om sportens grundläggande kostnadsproblem. Den frågan inkluderar bitvis avancerade tekniska spörsmål. Det enda som talar för att fortsätta som hittills är bekvämlighet och resignation ( inget kan förändras ). Jag avråder bestämt från att fortsätta på samma sätt.. FIM kan för närvarande inte ansluta ett svenskt rundbaneförbund. Saken kan sannolikt lösas med långsiktigt juridisk arbete och okonventionella metoder, men i just nu innebär FIMs hållning att rundbanan bör stanna i SVEMO och där söka bättre villkor än idag. I dagsläget kan jag inte rekommendera eget förbund... Jag föreslår att rundbanan söker nytt förhållande till SVEMO enligt alternativ 2, som fortsättningsvis kallas Rundbana Sverige. Många skäl talar för det. Bland annat följande, som är grundläggande: - Alternativ 2 är en flexibel lösning. Man kan välja tillbaka till Som hittills eller Eget förbund eller mer uppgifter för Rundbana Sverige vartefter man hittar sin kapacitet, sitt tänk och sin praktik. - Det är en trygg lösning. Man slipper att hastigt reda ut förhållandet till myndigheter, RF och FIM med de risker för fel och fummel som snabbstart med Eget förbund innebär. - Det ger många möjligheter och kan genomföras i en process. Det är sannolikt att SVEMO under prövotiden anstränger sig för att sporten ska stanna kvar och rundbanan därför kan skaffa sig ett stort fredat utrymme. Sporten har potential. ESS visade att nationella, gemensamma sponsorer kan skaffas. Lyckas det igen skapas bättre ekonomi, finansiering av gemensamma projekt som en rejäl, långsiktig och uthållig satsning på ungdom och rekrytering.

7 Så kallade immaterialrättigheter (t.ex avbildning av en tävling) kan inte lagligen beslagtas via en stadga vare sig av SVEMO eller någon annan organisation. ESS bör sköta kommersiella frågor och media för all rundbana på grundval av medlemskap eller via avtal. En fördelningsnyckel bör tas fram så att klubbar med regelbunden verksamhet - däribland isracing - får del av kommersiella intäkter trots att de i huvudsak måste genereras via Elitserien i speedway. TV och andra media samt publiken är en helhet och det fönster som kan ge nationella sponsorer. Detta synsätt är inte naturligt inbyggt i SVEMO. Amatörsport dominerar förbundet medan rundbana sysslar med sådana frågor varje dag. Professionell arenasport med betalda och internationella förare måste centralt skötas på annat sätt än fritidsbetonad mc-sport. Den danska modellen har mer att ge än den brittiska, som av historiska skäl är rörig och komplicerad. Beslutar klubbarna om alternativ 2 ska förhandlare utses visavi SVEMO. De ska behärska sporten i detalj, dess ekonomi samt media och reglemente. Det är en fördel om basala tekniska kunskaper finns i delegationen, som bör vara liten av hastighetsskäl. Förhandlarna måste ha juridiskt understöd och rätt att hämta råd från specialister och sakkunniga inom rundbanan. De måste också kunna kalla på stridsåtgärder om det blir nödvändigt. Sådana bör diskuteras innan förhandlingar startas och vara solidariska så att förbundet inte kan ge sig på en enskild klubb utan helheten. Det är också av yttersta vikt att speedwayens elitklubbar inte agerar utan hänsyn till helheten. Administration av och kostnader för alternativ 2 beror på ambitioner och förhandlingsresultat: vad ska göras av SVEMO (mot ersättning) och vad av Rundbana Sverige? Tydliga gränsdragningar måste förhandlas fram och stadfästas i ett protokoll. Det kan vara femårigt för arbetsro och även stadga när förhandling senast ska starta inför nästa period (förslagsvis minst ett år innan perioden är slut). SVEMO anger att rundbanans andel av övergripande administration f. n kostar per år. En logisk plattform vore att omvandla Serieföreningen till Rundbana Sverige. En valberedning måste i så fall utses, som arbetar parallellt med förhandlarna och tar fram förslag till styrelse med kunskap, arbetsförmåga och omdöme för att t.ex anställa rätt personal den dag en förhandling är klar. Personalfrågor bör inte diskuteras innan man i detalj vet vad som ska göras eller ens var ett eventuellt kontor ska placeras. Man ska inte spänna vagnen framför hästen! Vill man nå maximalt oberoende inom förbundet är det klokt att fysiskt avskilja Rundbana Sverige från såväl Norrköping som SVEMOs byggnad. Domarföreningen bör knytas till en styrelse via adjungering och ges en betydande roll i utbildning av högre funktionärer. Specialreglementet ska ägas av Rundbana Sverige men godkännas av SVEMO då det samtidigt utgör del av Nationella Tävlingsreglementet och RF:s regelverk. Första instans för tvister mellan klubbar och/eller förare och klubb bör ligga under Rundbana Sverige. Rätt till prövning via SVEMO och RF bibehålls. Detaljer som försäkringsfrågor och liknande kan lämnas muntligt om det blir en seriös diskussion om alternativ 3 eller om man senare kommer fram till att sådana frågor ska ingå i uppgifter som sköts av Rundbana Sverige.

8

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer av Christer Pallin 1 Innehåll RF:s normalstadgar för idrottsföreningar 3 STADGAR Idrottsrörelsens verksamhetsidé 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

Hur avvecklar man en bank i kris? *

Hur avvecklar man en bank i kris? * ANFÖRANDE DATUM: 2011-04-01 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) PLATS: Swedbank, Stockholm Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land. Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat land Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Innehåll Inledning 3 När är bortförandet eller kvarhållandet olovligt? 4 Svensk rätt 4 Vem är vårdnadshavare?

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer