BAKGRUND Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAKGRUND Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet"

Transkript

1 BAKGRUND Rundbana i Sverige bedrivs antingen i specialiserade klubbar eller i klubbar med fler discipliner. Alla klubbar är medlemmar i Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) knöts förbundet till FIM, den globala mc-sportens huvudorganisation. SVEMO är också sedan mer än 50 år anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Rundbaneklubbarna är ideella föreningar av klassisk nordisk modell: medlemmarna väljer styrelse på årsmötet och den utser klubbens funktionärer samt ansvarar för föreningens skötsel och ekonomi. Även när verksamhet drivs i bolagsform bestäms policy av föreningen som majoritetsägare. Nästan allt arbete i klubbarna görs frivilligt och oavlönat. Grenarna inom rundbana är högt specialiserade och motorcyklarna kan bara köras på särskilda banor. Denna exklusivitet innebär att sporten utövas av ett fåtal jämfört med grenar där man kör mer normala motorcyklar, där många ansluter sig till en klubb enbart för att få billigare mc-försäkring. På SVEMOs distrikt- och riksstämmor beror antalet röster per klubb på mängden medlemmar. De föreningar som driver speedway och isracing har med automatik för få röster för att den vägen hävda sina intressen inom förbundet. Det är istället via Serieföreningen, som rundbanan har inflytande. Den fungerar som en informell riksdag till SVEMOs regering. Rundbanan är unik i SVEMO-familjen. Det är arenasport där hela tävlingen enkelt kan ses. Man har seriesystem med reguljära tävlingar där professionella förare från hela världen deltar. Förare betalas av hävd efter prestation. Genom åren har svenska förare nått stora sportsliga framgångar. Allt detta skapar publik- och mediaintresse. Främst speedway har stor kommersiell potential. Sporten omsätter i dagsläget c:a 100 miljoner kronor årligen. Nettot för samtliga klubbar är dock på sin höjd totalt 1 miljon. Det måste öka så att sporten kan investera i en sund framtid. Föreningarna förfogar dock inte över alla de verktyg som påverkar de intäkter sporten kan generera. Hur kommersiella rättigheter av stor ekonomisk betydelse får nyttjas beror istället på förhandlingar med SVEMO. Vid sådana diskussioner är rundbanan bakbunden då förhandlingsutrymmet avgörs av SVEMOs stadga som förbundet tolkar den då tolkningsföreträdet också är stadgat. De flesta mc-discipliner i Sverige är traditionellt amatöridrott, men främst speedway har utvecklats till att bli närmast helt professionell. Utvecklingen åt två olika håll inom samma familj resulterar i olika synsätt. SVEMOs styrelse och kansli kommer allt längre ifrån en gren vars utveckling driver fram klubbstyrelser som måste prioritera ekonomi och publika frågor. Klubbarna är under konstant ekonomiskt tryck, anser att sportens potential inte tas tillvara och att SVEMO är ett väsentligt hinder för det. Strider uppstår allt oftare om fördelning av pengar, reklamrätt, media och dylikt. Motsättningar mellan främst speedway och SVEMO har materiell grund. Tvister beror med andra ord inte på enskilda individer. Debattklimatet inom en liten sport där alla känner alla kan självklart färgas av personligheter, men motsättningarna är reella, konkreta och rör sakförhållanden. Hur rundbana bäst organiseras för att klara nutida och framtida krav har därför blivit en fråga som måste hanteras.

2 ALTERNATIV 1: Som hittills Som hittills är oförändrat som organisation sedan modern speedway infördes i Sverige. Redan föd-- seln 1948 ledde till strider mellan företrädare för den då nya sporten och förbundet. Rundbanans kostader för som hittills till SVEMO är c:a 3 miljoner årligen inräknat alla avgifter och förbundets del av ersättning för visning av speedway i TV. Summan kan bli högre om SVEMO tar sig an den arenareklam man enligt 2008 års stadga ska ha rätt till eller om man vill släppa ifrån sig mindre TV-pengar. Olika avgifter kan höjas av SVEMOs styrelse och utan föregående förhandling gjorde speedwayens elitklubbar ett bitvis framgångsrikt försök att organisera sig kommersiellt då man bildade ESS (Elitspeedway Sverige Ekonomisk Förening). Efterhand tilläts klubbegoism att bryta fram och mycket som hade vunnits i form av nationella sponsorer och (betald) TV-rätt gick förlorat eller tillbaka till SVEMO. Ett försök gjordes därpå att inom förbundet skapa en liknande organisation, men Svensk Speedway & Isracing AB avslutades 2013 utan noterbar framgång. Som hittills innebär att rundbana administreras av SVEMO med 1,75 heltidstjänster och personalkostnad på cirka 1 miljon (ingår i 3 milj ovan). Motorcykeltävlingsförsäkring som skyddar tredje man krävs enligt lag. Den betalas av SVEMO men via klubbarnas avgifter. En olycksfallsförsäkring finns, som betalas av aktiva via deras licensavgift. SVEMO äger både Nationellt Tävlingsreglemente och Specialreglementen för olika discipliner. Rundbaneklubbarna kan via Serieföreningen eller indirekt påverka reglerna, men alla avgörande beslut tas av SVEMO.

3 ALTERNATIV 2: Brittisk modell Kort historik: Brittisk rundbana har en stökig historik och lite bakgrundsinformation är nödvändig: På sent 1800-tal uppdrog regeringen åt The Royal Automobile Club (RAC) att sköta all motor sport överlät RAC daglig hanteringen av motorcykelsport till AutoCycle Union, som motsvarar SVEMO och är anslutet till FIM. Speedwayreglementet låg dock under Speedway Control Board, en styrelse över sporten bestående av tre personer från RAC och två från ACU. Klubbarna organiserade sig efter ligatillhörighet; de flesta i Provincial League medan topp-klubbarna körde i National League bröt sig Provincial League ut, bildade nytt förbund och utfärdade egna licenser. Brottet med AutoCycle Union innebar dock att förare med kontrakt i en PL-klubb inte fick köra tävlingar under FIMs eller ACUs reglementen. Man isolerades till den brittiska andraligan. Speedway var vid denna tid näst största publiksport i landet med stor ekonomisk betydelse. Härvan av anklagelser och påståenden i media var en skandal och regeringen tvingade RAC att tillsätta en juristkommission för att se över läget och föreslå åtgärder. Den leddes av Lord Shawcross, som bland annat var assisterande domare i Nürnbergrättegångarna där ledande nazister dömdes efter Andra världskriget. Dagens ordning i brittisk rundbana följer i stort kommissionens förslag. Brittiska klubbar är företag ägda av en eller flera personer. Huvudfunktionärer och ägare arbetar mot ersättning. Sedan 1965 ingår alla klubbar i British Speedway Promotors Association (BSPA). Ett årsmöte väljer en styrelse på fem personer för ett år i taget: tre från klubbar i andradivisionen och två från den högsta. Styrelsen kallas the Management Committee och är i allt väsentligt speedwayens brittiska regering. Sedan Shawcross äger dock Speedway Control Bureau reglementet inkl. domare och utbildning. SCBs styrelse utses av BSPA (2 pers) och förbundet ACU (3 pers). SCB har en sekreterare på deltid och finansieras med en mindre avgift från varje klubb. Trots att det är förbundet ACU som är anslutet till FIM sitter två delegater från BSPA i FIMs rundbanekommission (sportens globala regering ). Brittisk speedway har ingen automatisk upp- eller nedflyttning mellan serierna då de ekonomiska villkoren är så olika. Hemmalaget betalar bortalagets poäng med standard payrate och i högsta ligan är den 90 GDP/poäng och i den andra 55. Inget hindrar en klubb att betala mer, men det sker då på egen bekostnad. Förare har mycket långa avtal med sin klubb och räknas som en tillgång i företaget. Man kan mot avgift låna eller hyra ut förare till andra klubbar. Vid behov begär man hem sin tillgång till det egna laget. Varje klubb ställer en garanti ( bond ) till BSPAs förfogande, som används om företaget kommer på obestånd och inte kan betala sina förare. Garantin är f.n GDP ( SEK) i högsta ligan nyttjades Birminghams garanti och då ströks laget och resultaten ur serien. Potentiella klubbägare måste söka licens hos BSPA för att få driva speedwayverksamhet.

4 BSPA sköter sju gemensamma tävlingar (bl.a brittiska finalen), upplägg av serier, körscheman och liknande. Nationella, övergripande kommersiella frågor som namn på en liga eller sponsorer för gemensamma tävlingar samt TV hanteras av BSPA. Man har lagt uppgiften på företaget GoSpeed Ltd ägt av Swindon-promotorn Terry Russell, som arbetar mot provision. Inkomster från kommersiell verksamhet används till administration, fördelas till alla klubbar samt avsätts en summa också till den förbättringsfond som används för gemensamma satsningar. BSPAs kontor i Rugby har fyra heltider och finansieras med klubbavgifter och andel av kommersiella intäkter. Kommersiella spörsmål som inte är nationella sköts av den enskilda klubben. Konflikter mellan klubbar och/eller förare och klubb hanteras i BSPAs styrelse. Beslut kan överklagas till förbundet ACU och därpå till motorsportens högsta juridiska organ the Stewards of the RAC. Det finns inga hinder för att ta en konflikt till civil domstol, men skulle ses som illojalt om man inte först hade prövat frågan internt. Förslag till regler läggs på BSPAs årliga möte, hanteras så av styrelsen och går sedan till Speedway Control Bureau för slutligt antagande. Förslag ifrågasätts inte av varken SCB eller förbundet om de inte bedöms vara skadliga för sporten eller i konflikt med FIMs regelverk. Försäkring som skyddar tredje man betalas av varje klubb via BSPA. ALTERNATIV 2: Dansk modell Förbundet Dansk Motor Union (DMU) organiserar all mc-sport i landet och är medlem i FIM. Man är organiserad i fyra divisioner: motocross, BMX-cykel, speedway samt övrigt. Divisionen leds av två personer: ordförande och vice. De väljs av klubbarna på årsmötet och kallas Kommissionen. Divisionerna är förhållandevis oberoende i förhållande till DMUs styrelse. Den består av nio personer: förbundets ordförande plus de åtta kommissionärerna. Styrelsen hanterar enbart frågor som inte kan lösas inom en division eller som gäller all dansk mc-sport. DMU sköter officiellt reglemente, domare, utbildning och rekrytering men divisionen utför närmast arbetet på entreprenad. Finansiering av divisionen sker med klubbavgifter. Som i Sverige försäkras förare och aktiva via licensavgifter till förbundet. DMU är knutet till Team Danmark, ett samlingsorgan för kommersiella frågor för all dansk idrott som bl.a avtalar om TV. Vill Speedwaydivisionen avtala med TV eller nationella sponsorer kan den göra det men först efter godkännande från Team Danmark som kontrollerar att ett sådant avtal inte står i konflikt med andra, redan tecknade avtal. Svend Jacobsen är ordförande i Division Speedway, som har regler som avviker från FIMs både vad gäller dämpare och tävlingsställ för alla serier utom den högsta där FIMs regler gäller. Erik Gundersen är nationstränare/ledare för förare under 21 år och Anders Secher för seniorer. Båda arbetar under speedwaydivisionen, som får finansiellt stöd av Team Danmark för de två, då de utför arbete av nationell art.

5 ALTERNATIV 3: Eget förbund Kostnaden för ett rundbaneförbund är en ambitionsfråga och kan inte beräknas innan man vet exakt vad det ska uträtta. I motsats till alternativ 1 och 2 ligger dock all ekonomisk kontroll inom sporten. Försäkringsfrågorna är okomplicerade och skulle inte kosta mer än idag. Domen i fallet Svenska Motor Alliansen/Konkurrensverket vs Svenska Bilsportförbundet (20 dec 2012) är i klar och vägledande: Ett rundbaneförbund kan utfärda egna licenser till både banor och aktiva inklusive utländska för tävlingar som organiseras av medlemsklubbar i detta förbund. SVEMO eller FIM får enligt domen inte hindra människor inom EU-sfären från att ha dubbla licenser. FIMs roll är emellertid avgörande. Ska dessa licenser för svenska förare fungera utomlands (inom FIM-sfären) måste ett svenskt rundbaneförbund vara anslutet till FIM. I dagsläget släpper FIM bara in ett förbund per land och SVEMO är redan anslutet. Skulle FIM vägra att släppa in ett nytt förbund (som organiserar all rundbana i Sverige, men inga andra grenar) kan saken prövas rättsligt då det sannolikt vore brott mot EU rätten. En process lär dock ta några år och under väntetiden måste man av ovanstående skäl stanna kvar i SVEMO. Frågan bör studeras vidare då FIM f.n inte kan lämna svar på hur man agerar om all svensk rundbana lämnar SVEMO och bildar eget. Det beror på att man aldrig har ställts inför ett sådant läge. I USA finns - enbart i Kalifornien - tre olika förbund som ger ut licenser och arrangerar tävlingar, men bara American Motorcycling Association (AMA) är med i FIM. Av det skälet är alla förare som kör utanför USA med där. Ett annat villkor för anknytning till FIM är att man är anhängig den olympiska rörelsen. FIM släpper således bara in förbund som ingår i Riksidrottsförundet (RF). Villkor för inträde i RF är enkla att klara: minst 25 klubbar med sammanlagt 1500 medlemmar och att man antar RF:s stadgar.

6 Min rekommendation: Som hittills innebär att fundamentala villkor för sporten enbart beror på SVEMOs goda vilja. Många års förhandlingar har givit magra resultat då rundbanan är svag i förbundets organisationsmodell. Ett starkt, enigt och uthålligt arbete samt stridsåtgärder kan förbättra klubbarnas villkor, men det blir till priset av ständiga konflikter. Mycket möda förspills som behövs för mer framåtriktat arbete. Sportens stridsförmåga beror också i hög grad på enskilda individer. Stridbara personer med tillräcklig tid, kunskap och motivation lär inte alltid finnas till hands. Styrkeförhållandet SVEMO vs rundbana saknar rimlig balans och är inom nuvarande ramar närmast omöjligt att förändra. Högt specialiserad rundbana, som omsätter stora belopp, kan inte drivas vare sig på dagens låsta villkor eller med spontanism. Det krävs en genomtänkt, långsiktig arbetsplan (=strategi). Man kan inte begära att ett blandförbund som SVEMO effektivt kan driva rundbanans specifika frågor. Kortsiktigt krävs likväl åtgärder för mer inkomster och lägre utgifter utan att kvalitet - och därmed publikt intresse - går förlorat. Det finns ett akut behov av nyrekrytering på alla plan, inte minst av förare. På något längre sikt måste samarbete inledas med klubbar i Polen, Danmark och England om sportens grundläggande kostnadsproblem. Den frågan inkluderar bitvis avancerade tekniska spörsmål. Det enda som talar för att fortsätta som hittills är bekvämlighet och resignation ( inget kan förändras ). Jag avråder bestämt från att fortsätta på samma sätt.. FIM kan för närvarande inte ansluta ett svenskt rundbaneförbund. Saken kan sannolikt lösas med långsiktigt juridisk arbete och okonventionella metoder, men i just nu innebär FIMs hållning att rundbanan bör stanna i SVEMO och där söka bättre villkor än idag. I dagsläget kan jag inte rekommendera eget förbund... Jag föreslår att rundbanan söker nytt förhållande till SVEMO enligt alternativ 2, som fortsättningsvis kallas Rundbana Sverige. Många skäl talar för det. Bland annat följande, som är grundläggande: - Alternativ 2 är en flexibel lösning. Man kan välja tillbaka till Som hittills eller Eget förbund eller mer uppgifter för Rundbana Sverige vartefter man hittar sin kapacitet, sitt tänk och sin praktik. - Det är en trygg lösning. Man slipper att hastigt reda ut förhållandet till myndigheter, RF och FIM med de risker för fel och fummel som snabbstart med Eget förbund innebär. - Det ger många möjligheter och kan genomföras i en process. Det är sannolikt att SVEMO under prövotiden anstränger sig för att sporten ska stanna kvar och rundbanan därför kan skaffa sig ett stort fredat utrymme. Sporten har potential. ESS visade att nationella, gemensamma sponsorer kan skaffas. Lyckas det igen skapas bättre ekonomi, finansiering av gemensamma projekt som en rejäl, långsiktig och uthållig satsning på ungdom och rekrytering.

7 Så kallade immaterialrättigheter (t.ex avbildning av en tävling) kan inte lagligen beslagtas via en stadga vare sig av SVEMO eller någon annan organisation. ESS bör sköta kommersiella frågor och media för all rundbana på grundval av medlemskap eller via avtal. En fördelningsnyckel bör tas fram så att klubbar med regelbunden verksamhet - däribland isracing - får del av kommersiella intäkter trots att de i huvudsak måste genereras via Elitserien i speedway. TV och andra media samt publiken är en helhet och det fönster som kan ge nationella sponsorer. Detta synsätt är inte naturligt inbyggt i SVEMO. Amatörsport dominerar förbundet medan rundbana sysslar med sådana frågor varje dag. Professionell arenasport med betalda och internationella förare måste centralt skötas på annat sätt än fritidsbetonad mc-sport. Den danska modellen har mer att ge än den brittiska, som av historiska skäl är rörig och komplicerad. Beslutar klubbarna om alternativ 2 ska förhandlare utses visavi SVEMO. De ska behärska sporten i detalj, dess ekonomi samt media och reglemente. Det är en fördel om basala tekniska kunskaper finns i delegationen, som bör vara liten av hastighetsskäl. Förhandlarna måste ha juridiskt understöd och rätt att hämta råd från specialister och sakkunniga inom rundbanan. De måste också kunna kalla på stridsåtgärder om det blir nödvändigt. Sådana bör diskuteras innan förhandlingar startas och vara solidariska så att förbundet inte kan ge sig på en enskild klubb utan helheten. Det är också av yttersta vikt att speedwayens elitklubbar inte agerar utan hänsyn till helheten. Administration av och kostnader för alternativ 2 beror på ambitioner och förhandlingsresultat: vad ska göras av SVEMO (mot ersättning) och vad av Rundbana Sverige? Tydliga gränsdragningar måste förhandlas fram och stadfästas i ett protokoll. Det kan vara femårigt för arbetsro och även stadga när förhandling senast ska starta inför nästa period (förslagsvis minst ett år innan perioden är slut). SVEMO anger att rundbanans andel av övergripande administration f. n kostar per år. En logisk plattform vore att omvandla Serieföreningen till Rundbana Sverige. En valberedning måste i så fall utses, som arbetar parallellt med förhandlarna och tar fram förslag till styrelse med kunskap, arbetsförmåga och omdöme för att t.ex anställa rätt personal den dag en förhandling är klar. Personalfrågor bör inte diskuteras innan man i detalj vet vad som ska göras eller ens var ett eventuellt kontor ska placeras. Man ska inte spänna vagnen framför hästen! Vill man nå maximalt oberoende inom förbundet är det klokt att fysiskt avskilja Rundbana Sverige från såväl Norrköping som SVEMOs byggnad. Domarföreningen bör knytas till en styrelse via adjungering och ges en betydande roll i utbildning av högre funktionärer. Specialreglementet ska ägas av Rundbana Sverige men godkännas av SVEMO då det samtidigt utgör del av Nationella Tävlingsreglementet och RF:s regelverk. Första instans för tvister mellan klubbar och/eller förare och klubb bör ligga under Rundbana Sverige. Rätt till prövning via SVEMO och RF bibehålls. Detaljer som försäkringsfrågor och liknande kan lämnas muntligt om det blir en seriös diskussion om alternativ 3 eller om man senare kommer fram till att sådana frågor ska ingå i uppgifter som sköts av Rundbana Sverige.

8

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Tid 2004-10-10 kl 10.00-16.00 Plats Scandic Nord Hotel, Norrköping

Tid 2004-10-10 kl 10.00-16.00 Plats Scandic Nord Hotel, Norrköping 1(5) ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MELLAN SVEMO STYRELSE OCH REPRESENTANTER FRÅN SNÖSKOTER-, TRIAL-, DRAGRACING- OCH ROADRACINGSEKTIONERNA SAMT RESPEKTIVE INTERNATIONELL REPRESENTANT OCH HANDLÄGGARE Tid 2004-10-10

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

U L F Organisation INNEHÅLL. Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6

U L F Organisation INNEHÅLL. Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6 INNEHÅLL sid Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6 3:1 ISHOCKEYNS ORGANISATION i SVERIGE Ishockeyn i Sverige är ett av de största specialidrottsförbunden och

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0

Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0 Sammanställning över befintliga tävlingsformer Dragracing MC/Snöskoter version 1.0 Det här är en sammanställning för att du ska få en överblick över vilka tävlingsformer som finns för dragracing MC/Snöskoter.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR LICENSNÄMNDEN 1. Licensnämnd för Svenska Hockeyligan och Hockeyallsvenskan Svenska Ishockeyförbundet (nedan kallat SIF) och Svenska Hockeyligan (nedan kallat SHL) har sedan 2004 ett samarbetsavtal

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE Volvo Pistolklubb

EN INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE Volvo Pistolklubb EN INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE Volvo Pistolklubb 2015-10-05 tanken med denna skrift är att ge dig en liten inblick i de krav/förväntningar som ställs på dig/du kan ställa som blivande pistolskytt. Varför

Läs mer

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar.

1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar. PROTOKOLL STY 1/2003 1(5) PROTOKOLL STY 1/2003 Sammanträdesdata Tid 2003-01-25 kl 10.00-15.00 Plats Elite Plaza Hotel, Göteborg Närvarande Jacob Douglas Stig Klemetz Ann-Kristin Blomgren Jörgen Hafström

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO)

Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) 1 Redovisning av Idrottslyftet år 3 för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SVEMO) Totalt antal beviljade, och slutredovisade projekt: 37 Även under år 3 valde vi att jobba vidare med det arbetssätt

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5)

Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5) Protokoll Sektionsmöte 7-2006 1 (5) SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET Protokoll Sektionsmöte 7-2006 Plats: Scandic Elmia, Jönköping Datum: 2006-10-22 Deltagare: Jan-Eric Sällqvist Sammankallande

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 5-2011 2011-07-30 (10.00) - 2011-07-31 (16.00) SVEMO kansli, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: Att tillämpa den nya ordningen vid förbundsmötet 2013. 2 kap Förbundsmöte 6

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Finansierat av ett bidrag från EU-kommissionenen generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter Industriella relationer och

Finansierat av ett bidrag från EU-kommissionenen generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter Industriella relationer och SV UNDERSÖKNING OM ARBETSVILLKOREN BLAND PROFESSIONELLA IDROTTSUTÖVARE I EUROPA VS/2011/0178 Finansierat av ett bidrag från EU-kommissionenen generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och lika

Läs mer

[SVEMO TA HANDLINGSGUIDE SPEEDWAY] Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.

[SVEMO TA HANDLINGSGUIDE SPEEDWAY] Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo. 2011 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se [SVEMO TA HANDLINGSGUIDE SPEEDWAY] Guide för speedwayklubbar vid användande av SVEMO TA som liverapportering

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping

PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) 2006-03-13. Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping PROTOKOLL STY 2/2006 1(7) PROTOKOLL STY 2/2006 Sammanträdesdata Tid 2006-03-04 kl 10.00-17.45 Plats SVEMO kansli, Norrköping Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Tid 2007-12-01 kl 10.30 16.00 Plats Scandic Hotel Hasselbacken, Stockholm

Tid 2007-12-01 kl 10.30 16.00 Plats Scandic Hotel Hasselbacken, Stockholm 2007-12-06 1 ( 5) PROTOKOLL STY 8/2007 Sammanträdesdata Tid 2007-12-01 kl 10.30 16.00 Plats Scandic Hotel Hasselbacken, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete

Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete Strategi för Riksidrottsförbundets internationella arbete RS 2013-04-08--09 Bilaga A till RS-prot nr 16/11-13 Strategi fö r Riksidröttsfö rbundets internatiönella arbete 2013-2017 Inledning Idrotten är

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ROADRACING 13 2013 2013-12-16 (14.00-18.00) Deltagare SVEMO Fredrik Hansson Patrik Marklund Rikard Sthillert Gäster Therése Hammarberg Sammankallande Ledamot Ledamot Ny ledamot

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation

Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation 1 juli 2014 Svenska Skidförbundet Försäkringsinformation i samarbete med Folksam Svenska Skidförbundets försäkringar I den här broschyren får du en kortfattad beskrivning av försäkringarna som omfattar

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Tid Fredagen den 12 maj 2000. First Hotel Strand, Sundsvall

Tid Fredagen den 12 maj 2000. First Hotel Strand, Sundsvall Norrköping 00 05 16 1(5) PROTOKOLL UK 2/00 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 12 maj 2000 Plats Deltagare First Hotel Strand, Sundsvall Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank (frånvaro p g a sjukdom)

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27

v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 v1.0 Manual enkel översikt Av Daniel Azzarri daniel@sbf.se 2006-03-27 Bilsport Online v1.0 Bilsport Online är en webbtjänst utvecklad för att hjälpa till med administrationen kring svensk bilsport. Via

Läs mer

Linguaiuris Legal advise and Translation

Linguaiuris Legal advise and Translation Hur regleras Comunidades de Propietarios (spanska ägarföreningar)? Denna artikel är en sammanfattning av frågor som behandlades i ett föredrag som hölls av Charlotte Andersson, jurist på Linguaiuris, inom

Läs mer