Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (58)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-25 Sida 1 (58)"

Transkript

1 Sida 1 (58) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-16:50 Beslutande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan Holmberg (S) Glenn Ljunggren (S) Mona Haugland (S) Morgan Persson (UP) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Ove Wiktorsson (C) 71-74, kl. 09:00-15:10 Robert Syrén (M) Ersättare för Ove Wiktorsson (C) Charlotta Windeman (M) Ersättare för Anna Vedin (M) Sven Niklasson (SD) Ersättare Kerstin Petersson (FP) Ulrika Winblad (S) Linnea Stevander (S) Charlotta Windeman (M) Robert Syrén (M) Monica Haraldsson (M) 71-74, kl. 09:00-15:50 Bevis/Anslag Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Enheten för kommunkansli och juridik Underskrift Fredrik Skreberg ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Sida 2 (58) Sekreterare Fredrik Skreberg Paragraf Ordförande Miguel Odhner (S) Justerande Anders Holmensköld (M) Ej närvarande Anna Vedin (M) Niclas Palmqvist (UP) Mats Frisell (S) Övriga deltagare Magnus Gyllestad Kommunchef Anne-Caterine Jakobsson Kommunledningssektorn 73 Kathrin Ahlstedt Kommunledningssektorn Susanne Junkala Kommunledningssektorn

3 Sida 3 (58) Innehållsförteckning Val av justerare... 5 Tillkommande och utgående ärenden... 6 Kommunchefens rapport... 7 Utskottsrapporter... 8 Årsredovisning och koncernbokslut 2014 (Dnr KS2014/1964)... 9 Februariprognos 2015 (Dnr KS2015/412) Finansiell rapport (Dnr KS2015/82) Rambudget med utblick mot 2023 (Dnr KS2015/318) Detaljbudget för den politiska organisationen 2015 (Dnr KS2014/1595) Bagahus AB - nyemission (Dnr KS2014/2458) Borgen för SOLTAK AB (Dnr KS2015/319) Information om nuläge för investeringar 2015 (Dnr KS2015/649) Medverkan i Projekt Ren kustlinje EU-projekt inom Interreg V A ÖKS (Dnr KS2014/2465) Uppföljning av funktionshinderpolitiska programmets handlingsplan 2014 (Dnr KS2012/1521) Social investering riktad prevention mot droger (Dnr KS2015/615) Förfrågan om lokalisering av schakttipp vid Aleklätten, inom fastigheten Trankärr 2:1 (Dnr KS2013/1030) Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (Dnr KS2011/2203) Förslag till nya riktlinjer för tjänsteresor och upphävande av resepolicy (Dnr KS2014/1660) Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun (Dnr KS2015/382) Förslag till renhållningstaxa 2015 (Dnr KS2014/2336) Rapportering ej verkställda beslut enligt 16 kap f-i socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 27 fii, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Kvartal (Dnr KS2014/919) Svar på motion om jämlik lön (Dnr KS2014/1461) Svar på motion om ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (Dnr KS2014/450) Överenskommelse om gemensam handlingsplan för besöksnäringen i Bohuslän (Dnr KS2014/2281) Riktlinje Drogfria Ungdomsmiljöer (Dnr KS2015/333) Patientsäkerhetsberättelse 2014 (Dnr KS2015/313) Verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse för den medicinska elevhälsan (Dnr KS2015/426) Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser i Kungälv (Dnr KS2015/427) Granskningsrapport om Ringens Varv (Dnr KS2015/484) SMS-parkering på kommunens parkeringar (Dnr KS2015/83) Planansökan Detaljplan Hermansby 56 Instön (Dnr KS2015/201) Marstrand 6:6, 74:4, 74:8 Planansökan (Dnr KS2015/42) Marköverlåtelse till SverigeBogården AB i enlighet med markanvisningsavtalet för bostäder på Hareslätt Marstrand 6:7 (Dnr KS2014/1091) Köp av fastigheten Kajan 1 och försäljning av elverksfastigheter till Kungälvs energi. (Dnr KS2015/344).. 50 Samverkansavtal avseende Resecentrum (Dnr KS2015/361) Svar på remiss "Harmonisering av färdtjänstreglerna" från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) (Dnr KS2014/2473)... 52

4 Sida 4 (58) Redovisning av inkomna skrivelser till kommunstyrelsen för perioden 7 februari till 13 mars 2015 (Dnr KS2015/2) Anmälan av delegeringsbeslut Redovisning av ordförandebeslut (Dnr KS2015/3) Rapporter Val av gemensam revisor till samordningsförbundet, Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden till (Dnr KS2014/2146-2)... 58

5 Sida 5 (58) 71/2015 Val av justerare Till justerare föreslås Anders Holmensköld (M). Ordföranden meddelar att protokollet justeras måndagen den 30 mars. Beslut Till justerare utses Anders Holmensköld (M).

6 Sida 6 (58) 72/2015 Tillkommande och utgående ärenden Tillkommande ärende: - Val av gemensam revisor till samordningsförbundet, Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn för perioden till Utgående ärende: - Medverkan i Projekt Ren kustlinje EU-projekt inom Interreg V A ÖKS (Dnr KS2014/2465) Beslut Föredragningslistan fastställs.

7 Sida 7 (58) 73/2015 Kommunchefens rapport Kommunchef, Magnus Gyllestad, informerar bland annat om: - Avgångsenkäter Beslut Informationen antecknas till protokollet.

8 Sida 8 (58) 74/2015 Utskottsrapporter Personal- och näringslivsutskottet: - Miguel Odhner (S), utskottets ordförande, informerar bland annat om utskottets arbetssätt, reglemente, pågående arbete med att ta fram strategier samt förväntningar i samband med att utskottet består av helt nya ledamöter. Indikatorer för uppföljning gås igenom och kommer återkomma till styrelsen framöver. Sociala utskottet: - Linda Åshamre (S), utskottets ordförande, informerar bland annat om utskottets ansvarområden och inledande arbete för ny mandatperiod. Avvikelser utmaningar och volymökningar gås igenom. Beslut Informationen antecknas till protokollet.

9 Sida 9 (58) 75/2015 Årsredovisning och koncernbokslut 2014 (Dnr KS2014/1964) Årets resultat för kommunen och dess kommunbolag skall fastställas av kommunfullmäktige i samband med att årsredovisningen för det gångna verksamhetsåret lämnas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Årsredovisning och koncernbokslut Bilaga Kopia av Särredovisning VA 2014 till KS.xlsx Bilaga Bilaga protokoll nr1 försäkran KS.pdf Bilaga Protokoll_KN_ doc Bilaga Protokoll_KE_ doc Bilaga Styrelsens försäkran till KS påskriven.pdf Bilaga BORF 2014_NY.pdf Bilaga Bokab Årsredovisning 2014.pdf Bilaga Årsredovisning_2014 Kungälv Energi.pdf Bilaga Bagahus - Årsredovisning 2014.pdf Bilaga Kungälvsbostäder årsredoivisning 2014.pdf Bilaga ÅR 2014 AB Kongahälla.pdf Bilaga ÅR 2014 till KS 18 mars.pdf Bilaga Årsredovisning 2014 SOLTAK AB Beslut Verksamheten i de helägda kommunala bolagen, koncernen Kungälv Energi AB, BOKAB och Bagahus AB har 2014 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Förslag till kommunfullmäktige 1. Årsredovisning 2014 för Kungälvs kommun godkänns. 2. Ombud vid bolagens ordinarie bolagsstämmor får i uppdrag att föreslå och rösta för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren från bolag med vinst skall ske i enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige 3. Koncernredovisning för 2014 för Kungälvs kommun och de kommunala bolagen koncernen Kungälvs Energi, BOKAB, Bagahus AB, det vilande bolaget Kongahälla AB samt stiftelsen Kungälvsbostäder godkänns. 4. Redovisning av VA-verksamheten 2014 fastställs och godkänns. 5. Tilläggsanslag till 2015 fastställs med 44,2 miljoner för investering. Finansiering sker ur tillgänglig likviditet. 6. Till socioekonomisk fond avsätts 20,0 miljoner kronor. Finansiering sker ur tillgänglig likviditet.

10 Sida 10 (58) Gemensam anteckning till protokollet lämnas av Socialdemokraterna, Folkpartiet, Utvecklingspartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet Gemensam anteckning till protokollet lämnas av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna Anteckning till protokollet lämnas av Ove Wiktorsson (C) Expedieras till: Lars Davidsson För kännedom till:

11 Sida 11 (58) 76/2015 Februariprognos 2015 (Dnr KS2015/412) Februariprognosen lämnas med stöd av Årsplan 2015 och bygger på den ekonomiska redovisningen till och med februari 2015 samt senaste skatteprognos. Chefsekonom, Lars Davidsson, informerar vid kommunstyrelsens sammanträde. Yrkanden Anders Holmensköld (M): Kommunstyrelsen antar skrivelse Återupprättat ekonomiskt Generationsansvar för Kungälvs Kommun Politiska prioriteringar från Alliansen; Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna med anledning av februariprognosen som sin handlingsplan för att komma till rätta med kostnadsutvecklingen och att alla delar följs upp av kommunstyrelsen från och med april. Miguel Odhner (S): Avslag på Anders Holmenskölds (M) yrkande. Bifall till kommunchefens förslag om att föra dialog runt kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen (enligt uppdrag i årsplan) samt dialog kring strategi för att stödja målet om bostadsbyggandet. Dialog skall föras med Kommunstyrelsen budgetgrupp. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Miguel Odhners (S) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 5 nej-röster för Anders Holmenskölds (M) yrkande antar kommunstyrelsen Miguel Odhners (S) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhners (S) X Maria Kjellberg (MP) X Anders Holmensköld (M) X Linda Åshamre (S) X Johan Holmberg (S) X Glenn Ljunggren (S) X Mona Haugland (S) X Ulrika Winblad (S) X Martin Högstedt (UP) X Jan Tollesson (FP) X Knut Nordin (V) X Gun-Marie Daun (KD) X

12 Sida 12 (58) Robert Syrén (M) Charlotta Windeman (M) Sven Niklasson (SD) Summa: 10 5 X X X Beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. 2. Förvaltningen får i uppdrag att föra dialog med kommunstyrelsens budgetgrupp runt kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen (enligt uppdrag i årsplan) samt dialog kring strategi för att stödja målet om bostadsbyggandet. Gemensam anteckning till protokollet lämnas av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet. Expedieras till: Magnus Gyllestad, Lars Davidsson För kännedom till:

13 Sida 13 (58) 77/2015 Finansiell rapport (Dnr KS2015/82) Den finansiella rapporten lämnas till kommunstyrelsen vid tre tillfällen per år. I samband med tertialboksluten ingår den i tertialrapporten. Under 2014 har låneskulden netto med 217,0 miljoner kronor och uppgår nu till 1 082,0 miljoner kronor, varav 472,0 miljoner är vidareutlånade till Kungälv Energi AB. De svenska marknadsräntorna har sjunkit kraftigt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Finansiell rapport Bilaga Finansiell rapport xls Beslut Finansiell rapport antecknas till protokollet. Expedieras till: Lars Davidsson För kännedom till:

14 Sida 14 (58) 78/2015 Rambudget med utblick mot 2023 (Dnr KS2015/318) Kommunfullmäktiges beredningar lämnar ett gemensamt förslag till Rambudget , med utblick mot Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att utarbeta Årsplan för 2016 och att lägga förslag till Investeringsbudget för perioden , med utblick mot Kommunens myndighetsnämnder föreslås få i uppdrag att lämna förslag till mål och verksamhetsinriktning för Kommunens helägda bolag föreslås få i uppdrag att redovisa hur man kan medverka till att kommunfullmäktiges strategiska mål uppfylls. Beslutsunderlag Beredningsskrivelse Rambudget med utblick mot Bilaga Reservation till rambudget 2016 final.pdf Bilaga Rambudget förslag 9 mars 2015.pdf Motion om Generationsansvar för ett starkare Kungälv - Alliansens budgetmotion Yrkanden Miguel Odhner (S): Bifall till ekonomiberedningens förslag. Anders Holmensköld (M): Avslag på ekonomiberedningens förslag och bifall till Motion om Generationsansvar för ett starkare Kungälv - Alliansens budgetmotion Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Miguel Odhners (M) yrkande. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och Nej-röst för bifall till Anders Holmenskölds (M) yrkande. Omröstningsresultat Med 10 ja-röster för Miguel Odhners (S) yrkande och 5 nej-röster för Anders Holmenskölds (M) yrkande antar kommunstyrelsen Miguel Odhners (S) yrkande. Ledamot Ja Nej Avstår Miguel Odhners (S) X Maria Kjellberg (MP) X Anders Holmensköld (M) X Linda Åshamre (S) X Johan Holmberg (S) X Glenn Ljunggren (S) X

15 Sida 15 (58) Mona Haugland (S) Ulrika Winblad (S) Martin Högstedt (UP) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Gun-Marie Daun (KD) Robert Syrén (M) Charlotta Windeman (M) Sven Niklasson (SD) X X X X X Summa: 10 5 X X X X Förslag till kommunfullmäktige 1. Strategiska förutsättningar, strategiska och finansiella mål fastställs för planperioden Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen fastställs till 21,44 (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats 3. Kommunstyrelsens driftram för 2016 fastställs till 2 189,0 miljoner kronor, enligt resultaträkning 4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Årsplan för Årsplanen skall innehålla resultatmål enligt Modell för styrningen i Kungälvs kommun, samt detaljbudget. Årsplanen skall redovisas för kommunfullmäktige i november. 5. Uppdrag ges till ekonomiberedningen att utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska organisationen inom ramen 18,0 miljoner kronor 6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2016 fastställs till 590,0 miljoner kronor, varav 450,0 miljoner kronor för skattefinansierade och 140,0 miljoner kronor för avgiftsfinansierade investeringar 7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förlag till investeringsplan för beslut i kommunfullmäktige i november. Planen skall omfatta åren med utblick mot Planen skall innehålla driftkostnadskalkyler 8. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att under 2016 följa upp verksamheten och redovisa måluppfyllelsen. Redovisning till kommunfullmäktige skall ske per april och augusti 9. Uppdrag ges till miljö- och byggnadsnämnden och sociala myndighetsnämnden att a. Inom ramen för nämndens uppdrag och givna förutsättningar till kommunstyrelsen lämna förslag till mål och verksamhetsinriktning för år 2016, b. Följa upp mål, program och andra planer samt redovisa uppföljningen till kommunstyrelsen, c. Ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att mål, program och planer kan genomföras

16 Sida 16 (58) 10. Uppdrag ges till kommunens ägarombud på bolagsstämmorna för Kungälv Energi AB, BOKAB Och Bagahus AB ( bolagen ) att föreslå och rösta för att a. Bolagen i samband med budget och investeringsplan, enligt ägardirektiv, till kommunstyrelsen skall redovisa hur man kan medverka till att kommunfullmäktiges strategiska mål uppfylls. Expedieras till: Lars Davidsson För kännedom till:

17 Sida 17 (58) 79/2015 Detaljbudget för den politiska organisationen 2015 (Dnr KS2014/1595) Kommunfullmäktige har gett ekonomiberedningen i uppdrag att lägga förslag till detaljbudget för hela den politiska organisationen. Den ekonomiska ramen är 18 miljoner kronor. Förslaget bygger på utfallet 2014, med uppräkning till Kommunstyrelsen föreslås få uppdrag att följa upp, redovisa och föreslå åtgärder vid eventuella avvikelser. Beslutsunderlag Beredningsskrivelse Detaljbudget för den politiska organisationen Förslag till kommunfullmäktige 1. Detaljbudget för den politiska organisationen 2015 fastställs så att: a. För arvoden, förlorad arbetsförtjänst och bilersättning budgeteras ,0 tkr b. För pensionsavsättning enligt pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF) budgeteras 500,0 tkr c. För kompetensutveckling inklusive logi och resor budgeteras 500,0 tkr d. För revisionstjänster budgeteras 900,0 tkr e. För IT-kostnader och licenser budgeteras 300,0 tkr f. För kopiering budgeteras 300,0 tkr g. För ungdomsfullmäktige budgeteras 100,0 tkr h. För övriga kostnader budgeteras 1 200,0 tkr i. För oförutsett ställs 2 000,0 tkr till kommunfullmäktiges förfogande 2. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att följa upp, redovisa och föreslå åtgärder vid eventuella avvikelser Expedieras till: Lars Davidsson, Pia Jakobsson För kännedom till:

18 Sida 18 (58) 80/2015 Bagahus AB - nyemission (Dnr KS2014/2458) Bagahus AB är etablerat som kommunens bolag och verksamheten växer. Aktiekapitalet utökas genom nyemission till fyra miljoner kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bagahus AB - nyemission Förslag till kommunfullmäktige Aktiekapitalet i det helägda bolaget Bagahus AB utökas genom nyemission till fyra miljoner kronor. Finansiering sker genom tillgänglig likviditet. Expedieras till: Lars Davidsson För kännedom till:

19 Sida 19 (58) 81/2015 Borgen för SOLTAK AB (Dnr KS2015/319) Styrelsen för SOLTAK AB har godkänt investeringsbudget för 2015 på 18,2 miljoner kronor. För att kunna genomföra budgeterade investeringar behöver bolaget låna upp motsvarande belopp. Ägarkommunerna föreslås bevilja borgen för upplåningen, utifrån invånarantal, till ett sammanlagt belopp av 25 miljoner kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Borgen för SOLTAK AB Förslag till kommunfullmäktige Borgen, såsom för egen skuld, beviljas för SOLTAK AB:s låneförpliktelser, upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Expedieras till: Lars Davidsson För kännedom till:

20 Sida 20 (58) 82/2015 Information om nuläge för investeringar 2015 (Dnr KS2015/649) Information angående nuläget för investeringar För 2015 har en ram omfattande 450 miljoner kronor tilldelats för de skattefinansierade investeringarna och 200 miljoner kronor för de avgiftsfinansierade investeringarna tilldelats. I nuläget kan förvaltningen konstatera förvaltningen att de arbetar med skattefinansierade projekt motsvarande 508 miljoner kronor samt avgiftsfinansierade projekt motsvarande 150 miljoner kronor. Beslutsunderlag Information om nuläge för investeringar Beslut Informationen antecknas till protokollet.

21 Sida 21 (58) 83/2015 Medverkan i Projekt Ren kustlinje EU-projekt inom Interreg V A ÖKS (Dnr KS2014/2465) Ärendet utgår.

22 Sida 22 (58) 84/2015 Uppföljning av funktionshinderpolitiska programmets handlingsplan 2014 (Dnr KS2012/1521) Rapporten är en uppföljning av de aktiviteter som förvaltningen arbetat med utifrån funktionshinderpolitiska programmets handlingsplan för Uppföljningsrapporten redovisas årligen för rådet för funktionshinderfrågor, förvaltningsledningen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår att redovisningen av uppföljningsrapporten godkänns. Beslutsunderlag Uppföljning av funktionshinderpolitiska programmets handlingsplan Uppföljningsrapport till handlingsplan 2014 Förslag till kommunfullmäktige Redovisningen av rapporten godkänns. Expedieras till För kännedom till Kommunledningssektorn/Clara Helgesson, Marie Flodin

23 Sida 23 (58) 85/2015 Social investering riktad prevention mot droger (Dnr KS2015/615) Användandet av hasch, marijuana och spice har ökat kraftigt i hela Västvärlden, Sverige och även Kungälv under de gånga tio åren. I Sverige har vi nu, enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, samma höga bruksnivåer som uppmättes i början på 70-talet vilket är illavarslande. Med bruket kommer ohälsa, riskbeteende och kriminalitet. Kungälv var tidigt ute och påtalade faran för ungdomar, föräldrar, personal och allmänhet. Sedan dess har olika preventiva åtgärder vidtagits inom ramen för ordinarie arbete. Dessa bedöms inte vara tillräckliga för att i tillräcklig utsträckning minska bruksnivåerna. Denna investering är en riktad prevention. Det innebär att resurser avsätts för att arbeta riktat mot de miljöer där bruk och hantering förekommer bland ungdomar. Riktad prevention är ett viktigt mellansteg mellan allmän prevention och behandling. Den allmänna preventionen riktar sig mot alla ungdomar och föräldrar och behandlingen mot de individer som är i behov av aktivt stöd för pågående bruk/missbruk. Yrkande Anders Holmensköld (M): Ärendet återremitteras till förvaltningen för att återkomma med ett klargörande hur arbetet med allmänprevention stärks och bedrivs parallellt med projektet. Maria Kjellberg (MP): Avslag på Anders Holmenskölds (M) yrkande. Ärendet avgörs på dagens sammanträde. Morgan Persson (UP): Om ärendet avgörs idag. Förvaltningen får i uppdrag att klargöra hur arbetet med allmän prevention stärks och bedrivs parallellt med projektet. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Anders Holmenskölds (M) yrkande om återremiss mot att ärendet avgörs på dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Maria Kjellbergs (MP) yrkande. Omröstning begärs inte. Ordföranden ställer proposition på Morgan Perssons (UP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet. Omröstning begärs inte. Beslutsunderlag Social investering riktad prevention mot Beslut 1. Projektet Riktad prevention godkänns. 2. Projektet finansieras med 2,12 miljoner kronor årligen i 5 år och indexuppräknas med 1,5% årligen.

24 Sida 24 (58) Expedieras till 3. Finansieringen sker genom ianspråktagande av investeringsutrymmet i avsatt medel för sociala investeringar. 4. Kommunchefen får i uppdrag att starta projektet. 5. Förvaltningen får i uppdrag att klargöra hur arbetet med allmän prevention stärks och bedrivs parallellt med projektet. Magnus Gyllestad För kännedom till Patrik Skog, Christer Mattsson

25 Sida 25 (58) 86/2015 Förfrågan om lokalisering av schakttipp vid Aleklätten, inom fastigheten Trankärr 2:1 (Dnr KS2013/1030) Samgräv Maskinförmedling AB önskar arrendera ett markområde sydväst om Aleklätten för lokalisering av ett område för deponering av inert avfall, lagring och behandling av inerta massor. Om kommunen som markägare medger att marken kan användas för detta ändamål avser Samgräv Maskinförmedling AB att ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för inert deponi enligt kapitel 9 Miljöbalken. När förvaltningen arbetat med frågan har vi gjort en sammanvägd bedömning utifrån översiktsplanen, näringslivsperspektiv, påverkan på natur- och kulturvärden, påverkan på det rörliga friluftslivet, den tänkta verksamhetens risk för störning av kringboende, risk för påverkan på föreslaget vattenskyddsområde Göta älv, behovet av verksamhetens art i Kungälv och norra delen av Göteborgsregionen samt möjligheterna till ekonomisk ersättning för kommunen som markägare. Vid en sammantagen bedömning av föreslagen markanvändning bedöms riskerna överväga de förväntade fördelarna, främst med hänsyn till risk för förorening, förlorande naturvärden, störningar för kringboende samt övriga osäkerhetsfaktorer. Förvaltningen framhåller ett försiktigt förhållningssätt väl medveten om att vi samtidigt då väljer att ur ett livscykelperspektiv inte ta fullt ansvar för det tillväxtuppdrag som vi har. Översiktsplanens avsaknad av inriktning för markanvändningen i området spelar in i den samlade bedömningen. Förvaltningen ser att den här typen av verksamhet behövs i ett växande samhälle. Den föreslagna platsen uppfyller enligt förvaltningen inte förutsättningarna tillräckligt väl för att enligt vår bedömning var lämplig. Markupplåtelse för en deponi i det föreslagna läget bör därför inte ske. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förfrågan om lokalisering av schakttipp vid Aleklätten, inom fastigheten Trankärr 2: Bilaga Protokollsutdrag Protokollsutdrag - Trankärr 2:1, förfrågan om lokalisering av schakttipp. - Samhällsbyggnadsutskottet Beslut Som markägare ser kommunstyrelsen positivt på att upprätta avtal/försäljning för föreslagen markanvändning. Expedieras till: För kännedom till: Samgräv Maskinförmedling AB, Bilgatan 7A, KUNGÄLV Kommunledningssektorn/ Henrik Haglund, Charlotta Lindström, Håkan Karlsson Samhällsbyggnad/Lisa Strandberg Werlenius, Mikael Svensson, Linda Andreasson, Eva Sigfridsson

26 Sida 26 (58) 87/2015 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (Dnr KS2011/2203) EG-förordning nr 882/2004, som trädde i kraft 1 januari 2006, sätter ramarna för uttaget av avgifter inom livsmedels- och foderområdena. Den svenska regeringen har beslutat att den offentliga kontrollen i Sverige till fullo ska bekostas via avgifter. För riskklassning av livsmedelsanläggningar i Kungälv används livsmedelsverkets vägledning Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Vid revision av underlaget till timtaxan har det visat sig att den behöver höjas. I tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen (KS) den 26 november 2014 föreslog miljöenheten en timtaxa på 1300 kr för normal kontroll och 1100 kr för extra offentlig kontroll, vilket motsvarar en självfinansieringsgrad på 75 %. KS återremitterade ärendet med krav på stegvis ökning av timtaxan samt att företagarna skulle informeras. Det fanns också önskemål om att höja taxan till 1400 kr per timme för den offentliga kontrollen för att få full kostnadstäckning för den offentliga kontrollen. Höjningen skulle innebära en självfinansieringsgrad på 80 %. Vid sammanträdet med personal- och näringslivsutskottet den 28 januari 2015 föreslogs därför en taxa på 1400 kr per timme för normal kontroll och 1200 kr per timme för extra offentlig kontroll. Vid en närmare granskning av kostnadstäckningen för den offentliga kontrollen bedöms det av miljöenheten inte som nödvändigt att ha 80 % självfinansiering för att få full kostnadstäckning. Detta beror på att den avgiftsfinansierade delen av verksamheten idag utgörs av 75 %, d.v.s. för att få full kostnadstäckning för den offentliga kontrollen räcker det med en självfinansieringsgrad på 75 %. Det tidigare taxeförslaget på 75 % finansieringsgrad vilket ger en timtaxa på 1300 kr för normal kontroll och 1100 kr för extra offentlig kontroll föreslås därför igen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Svar till PNU.docx Bilaga Bilaga 1 BESLUTSFÖRSLAG 2015 Underlag Taxa inom livsmedelsområdet 2015.doc Bilaga Bilaga 2 Inspektionsfrekvens och taxeuträkning.docx Bilaga Bilaga 3 sammanställning timavgifter.docx Bilaga Utkast Informationsbrev - SENASTE.pdf Protokollsutdrag - Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet - Personal och näringslivsutskottet Förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till ny taxa för Kungälvs kommuns offentliga kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter daterad 12 januari 2015 antas. 2. Taxan ska gälla från och med den 1 maj 2015.

27 Sida 27 (58) 3. Timtaxan ska justeras till 1100 kronor per timme kontrolltid för normalkontroll och 1000 kronor för extra offentlig kontroll fr.o.m. 1 maj 2015 t o m 31 december Timtaxan ska justeras till 1100 kronor per timme kontrolltid för normalkontroll och 1100 kronor per timme för extra offentlig kontroll från och med 1 januari Timtaxan ska höjas utifrån konsumentprisindex i enlighet med vad om anges i 4 paragrafen i livsmedelstaxan. Expedieras till: Cornelia Jalmgård, Martin Rahl För kännedom till: Kristina Franzén

28 Sida 28 (58) 88/2015 Förslag till nya riktlinjer för tjänsteresor och upphävande av resepolicy (Dnr KS2014/1660) Förvaltningen har fått i uppdrag att uppdatera kommunens resepolicy och tillhörande detaljföreskrifter från En bred arbetsgrupp har nu tagit fram ett förslag. I enlighet med kommunens föreslagna nya terminologi för styrdokument kommer termen resepolicy att ersättas av riktlinjer för tjänsteresor. Förslag till kommunstyrelsen: Bifogade riktlinjer för tjänsteresor antas. Bifogade tillämpningsanvisningar för tjänsteresor samt för kommunala fordon antecknas till protokollet. Förslag till kommunfullmäktige: Gällande resepolicy från 2008 (dnr KS2007/1294) upphävs. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till nya riktlinjer för tjänsteresor och upphävande av resepolicy Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Förslag - Riktlinjer för tjänsteresor.pdf Bilaga Förslag - Tillämpningsanvisning kommunala fordon.pdf Bilaga Förslag - Tillämpningsanvisning tjänsteresor.pdf Protokollsutdrag - Uppdatering av resepolicy för Kungälvs kommunanställda - Personal och näringslivsutskottet Beslut 1. Bifogade riktlinjer för tjänsteresor antas. 2. Bifogade tillämpningsanvisningar för tjänsteresor samt för kommunala fordon antecknas till protokollet. 3. I det femte stycket under rubriken Beställning av bilar, resor och hotell stycket ändras anvisningarna från Första klass kan bokas för att möjliggöra ombordarbete, om det visar sig billigare eller vid resor längre än 60 mil, till Första klass kan bokas för att möjliggöra ombordarbete, om det visar sig billigare eller vid resor längre än 45 mil. 4. I det sjätte stycket under rubriken Beställning av bilar, resor och hotell ändras anvisningarna från Bokning av resa och hotell kan även ske via resebyrå. På kommunens intranät finns information om aktuella avtal med resebyrå, till Bokning av resor och hotell skall företrädesvis ske genom avtal med aktuell resebyrå. Förslag till kommunfullmäktige Gällande resepolicy från 2008 (dnr KS2007/1294) upphävs. Expedieras till: Samhällsbyggnad/Jenny Lindqvist

29 Sida 29 (58) 89/2015 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun (Dnr KS2015/382) Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomist bistånd 2015 har utarbetats av stöd- och försörjningsenheten/myndighetsverksamheten. 1 juli 2014 antogs ny lag gällande fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd. Inga styrande förändringar har meddelats för De reviderade riktlinjerna innehåller små justeringar och förtydliganden från föregående år. I år inkluderas förslag till riktlinjer för julklappar till barn med hushåll med långvarigt uppbärande av försörjningsstöd med särskild hänsyn till barnperspektivet. Justeringar har gjorts för de schabloniserade kostnader för bland annat högsta godtagbara hyra, elkostnader och andra kostnader som godkänns och följer de riktlinjer som är rekommenderade från Socialstyrelsen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd följs kontinuerligt upp och revideras för att garantera en rättssäker handläggning. Detta förslag är en revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd som antogs i mars 2014, och uppfyller därmed detta krav. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun Bilaga Protokollsutdrag Bilaga Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun.pdf Protokollsutdrag - Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun - Sociala utskottet Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd revideras enligt förslag Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun 23 april Ändringarna träder i kraft från och med den 1 maj Expedieras till: Jonas Arngården För kännedom till: Robin Akbas, Annica Emanuel

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30

Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30 Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-03-21

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-03-21 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-03-21 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 21 mars kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-02-28 Sida 1 (2) 30/2013 Aröd 4:24 Ansökan om planbesked (Dnr KS2012/1264) Sökandens önskemål: Sökanden vill att fastigheten Aröd 4:24 undantas från områdesbestämmelserna

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 23 maj kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer