Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhet 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhet 2010"

Transkript

1 Länsbiblioteket i Västerbotten Verksamhet 2010

2 Länsbiblioteket i Västerbotten är en basenhet under Staben för tillväxt och regional utveckling inom Västerbottens Läns Landsting och finansieras av landsting och stat. Ny huvudman från 1 januari 2011 är Region Västerbotten. Länsbiblioteket bistår kommunbiblioteken och arbetar för utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i länet genom bl. a. samordning, rådgivning, fortbildning och information. Text och foto: Länsbiblioteket i Västerbotten (där inget annat anges) Tryck: Västerbottens Läns Landsting,

3 Innehåll Bibliotekens roll för den regionala utvecklingen 5 Kompletterande medieförsörjning 9 Barn och unga 12 Västerbotten möter världen 14 Sjukhusbiblioteken 16 Kalendarium 20 Verksamhetsplan

4 4

5 Bibliotekens roll för den regionala utvecklingen Länsbibliotekets uppgift är att verka för en positiv och ständig utveckling genom att samordna, stödja, stimulera och entusiasmera biblioteksverksamheten i länet. Länsbiblioteket och kommunbiblioteken En central roll för Länsbiblioteket är att kontinuerligt besöka kommunbiblioteken för att diskutera lokala och regionala utvecklingsfrågor. Detta år har fokus legat på bibliotekens roll i integration och mångfald, biblioteken som mötesplats och arena samt hur den kompletterande medieförsörjningen kan utvecklas. Unikt i vårt län är samarbetet mellan kommunerna i Umeåregionen, i V8-området samt Skellefteå. Länsbiblioteket har i egen regi eller i nära samarbete med andra genomfört kompetensutvecklande insatser för ca 2500 deltagare. Det nya Ålidhemsbiblioteket 5

6 Länsbibliotekets samverkan regionalt och nationellt En betydande del av länsbibliotekets utvecklingsarbete har skett i olika samarbetsoch metodutvecklingsprojekt på regional, nationell och internationell nivå. Prioriterade områden har varit bibliotekssamverkan, läsfrämjande och tillgänglighet. Samarbetet med de övriga norrlandslänen kring biblioteksutveckling fortsätter. En process pågår för att identifiera länsbibliotekens olika kompetenser, för att synliggöra hur vi kompletterar varandra o c h vad som behöver förstärkas inför en eventuell framtida gemensam region. Skönlitterärt arbete i Västerbotten Med Skönlitterärt arbete i Västerbottens län, utvecklades nya metoder för att förmedla skönlitteratur till vuxna. Fortbildningen som pågått sedan 2007 avslutades 2010 då en metod- och informationsskrift gavs ut. Projektet har erhållit stöd från Kulturrådet. 6

7 Tillgänglighet Första halvåret 2010 avslutades två projekt med fokus på tillgänglighetsfrågor: SPUNK läsglädje med barn och unga i särskola och AudioIndex det talande biblioteket. Projekten avslutades med konferensen Hur står det till med tillgängligheten?, med Länsbiblioteket och Västerbottens läns landsting som arrangör. Under konferensen hölls 14 seminarier med 150 deltagare. En av programpunkterna var Täppas Fogelberg, känd talbokaholic, som talade om tillgänglighet, attityder och bemötande. Länsbiblioteket har konverterat ett fyrtiotal äldre lokala inläsningar till s.k. daisyformat, främst skönlitteratur som finns att nå från Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog. Under året har en inläsning skett i samarbete med Länsbibliotek Västernorrland av boken Sanatoriet i Hällnäs av Lars-Göran Wiman. Vid årets bokmässa i Göteborg mottog representanter för Umeåregionens bibliotek årets Amy-pris för sitt arbete med tillgänglighet. Täppas Fogelberg Susanne Andersson, Robertsfors bibliotek tar emot Amy-priset 7

8 Litterär turism i norr Ett angeläget åtagande för projektet var att ha en monter för Västerbotten och Norrbotten på Bok & biblioteksmässan i Göteborg. EU-projektet Litterär turism i norr, som ägs av Länsbiblioteket i Västerbotten, avslutas i december Projektet har under året arbetat med en rad aktiviteter och nätverksbyggande för att stärka den litterära turismen i Västerbotten och Norrbotten. Projektet har stöttat utvecklingen av litterära turistmål i Norsjö, Vilhelmina, Skellefteå, Kiruna, Boden och Tornedalen. Göran Lidberg från Bernhard Nordh-sällskapet om Marsliden som litterärt besöksmål. 1.3 ton kärnis från Torne älv Bok & Bibliotek 1300 besökare på 48 programpunkter lade sina händer på isblocket 8 Monterns webbsändningar sågs av 215 personer

9 Kompletterande medieförsörjning Länsbibliotekets uppgift är att komplettera kommunbiblioteken med såväl fysiska som digitala medier. Fjärrlån I Västerbottens län samarbetar sex respektive åtta kommuner om en gemensam webbplats och katalog med fria lånesamarbeten inom dessa. Kommunbiblioteken förser sina låntagare med efterfrågade medier och kontaktar Länsbiblioteket för kompletterande service. Fjärrlån: 835 (2010) 6762 (2000) Depositioner Länsbiblioteket tillhandahåller litteratur på många språk. Förutom svenska, så har böcker på 22 språk sänts ut till kommuninvånare i länet. Albanska Amhariska Arabiska Engelska Finska Franska Hindi Polska Nypersiska Dari Rumänska Ryska Serbiska Somali Bosniska Sorani Spanska Tyska Sydsamiska Thailändska Tigrinja Vietnamesiska Depositioner: 156 (år 2010), 70 (år 2000) 9

10 Databaser Länsbiblioteket har fortsatt att stödja kommunernas tillgång till digitala tjänster främst i form av databaser, ej fritt tillgängliga på Internet men åtkomliga med remote access, d.v.s. via lånekort hemifrån. Genom ett nationellt samarbete samt ett nära arbete med kommunbiblioteken bidrar Länsbiblioteket till förmånliga avtal och gör tjänsterna mer tillgängliga för länets invånare. Databasen är en deldatabas i den nationella katalogen Libris och ett samarbete mellan länsbiblioteken i Norr. Bothnica är en litteraturdatabas där litteratur och artiklar om den nordligaste delen av landet visas och är sökbar för intresserad allmänhet, forskare och skolundervisning. 10

11 Tidbib är en databas som visar de tidningar och tidskrifter som finns på kommunbiblioteken i länet. Den har byggts upp av Länsbiblioteket med teknikstöd från Landstinget och i samarbete med Umeå kommun och ILS i Umeå, (Informations-och lånecentraler i samverkan). Alla bibliotek i länet som vill kan delta och själva lägga in och uppdatera sina uppgifter. Distansstudier Länsbiblioteket har sammanställt och uppdaterat en folder där alla universitet och högskolor i norr informerar om den service de ger till sina distansstuderande. Kommunbiblioteken i länet kan använda denna för att ge information till de kommuninvånare som studerar på distans i vårt län. 11

12 Barn och unga Barn- och ungdomsbiblioteksverksamheten i Västerbotten utgår från FN:s barnkonvention om barns rättigheter och behov. Barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet. Alla barn har lika värde. Barnbiblioteksverksamheten ger alla barn och ungdomar tillgång till information, kunskap, upplevelser och glädje i språket. Barnbibliotekets roll i samhället I samarbete med utbildningen för Biblioteksoch informationsvetenskap vid Umeå universitet, har Länsbiblioteket planerat och genomfört en kurs om barnbibliotekets roll i samhället. Kursen som hade deltagare från hela landet kommer att erbjudas vartannat år. Barn som anhöriga Inom landstinget finns nätverket Barn som anhöriga som verkar för att uppmärksamma och öka kunskapen om de närstående barnens situation. I klinikernas stödmaterial finns en bibliografi över barn- och 12

13 ungdomslitteratur om barn och ungdomar i svåra livssituationer, Sorg saknad sammanhang, och en uppdaterad litteraturförteckning som sammanställs av Länsbiblioteket och Alva kultur. Språknätet Språknätet är ett regionalt kompetens- och resursnätverk med fokus på små barns språktillägnan där barnhälsovård, lekterapi, logopedi, mångkultur och Länsbibliotek ingår. Skapande skola Länsbiblioteket ingår i det regionala nätverket Bungk som samarbetar kring barnoch ungdomskulturfrågor och stödjer skolorna. Give me five 5-åringar och bilderböcker - en oslagbar kombination! Länsbiblioteket har beviljats statliga medel för att utveckla lustfyllda lässtrategier för mindre barn och deras vuxna. Fantasystafetten Läs- och skrivprojektet Fantasystafetten, för klasser i skolår 5 i länet, har genomförts i samarbete med Mediacenter i Västerbotten. Projektet avslutades under våren med bokutgivning och tårtkalas. 13

14 Västerbotten möter världen Frågor kring mångkultur och integration har kommit att ta en allt större plats i Länsbibliotekets verksamhet. Detta gäller såväl vårt läsfrämjande och metodutvecklande arbete som de aktiviteter vi bedriver för att stimulera barn och ungas delaktighet i kulturlivet. Muhammad från Frostmofjället berättelser om manlighet i mångkulturella miljöer Muhammad från Frostmofjället, ett läsfrämjande projekt som stimulerade barns intresse för läsning och berättelser just i de skärningspunkter där olika kulturer möts och blir nyfikna på varandra. Barnböcker på olika språk 14

15 Världen i Västerbotten Projektet Världen i Västerbotten satte särskilt fokus på att skapa interkulturella mötesplatser för ungdomar i hela länet. Projektet hjälpte invandrarungdomar att bygga nätverk för ökad delaktighet i samhället och kulturen, samt att synliggöra för svenskfödda ungdomar vilka möjligheter det mångkulturella samhället öppnar. Projektet engagerade 700 barn och ungdomar. Projektet finansierades av Europeiska integrationsfonden, Statens kulturråd och Västerbottens läns landsting. Biblioteket mitt i världen Länsbiblioteket har beviljats statliga och regionala medel för projektet Biblioteket mitt i världen. Projektets mål är att synliggöra och utveckla biblioteken som interkulturella mötesplatser i alla Västerbottens kommuner. Även här satsar vi särskilt på att öka de ungas delaktighet. Boxning, böcker och värderingar med Raad AL- Duhan i Stensele skola 15

16 Sjukhusbiblioteken Sjukhusbiblioteken i länet ansvarar för en bred och mångsidig verksamhet och bedriver Kultur i vården samt allmän biblioteksverksamhet. I Skellefteå och Lycksele ansvarar man även för den medicinska biblioteksverksamheten. Medicinska biblioteken Den medicinska biblioteksverksamheten i Lycksele och Skellefteå ger stöd åt vårdpersonal i ett evidensbaserat arbetssätt genom att tillhandahålla aktuell information i både tryckt och elektronisk form. Personalen har förutom vid Skellefteå och Lycksele lasarett även besökt sjukstugorna i Tärnaby och Storuman för att informera om och utbilda kring de elektroniska medicinska resurserna. 130 personer deltog vid utbildning kring medicinska elektroniska resurser 800 medicinska e-tidskrifter är tillgängliga och användandet ökade med 25% E-biblioteket användes ca gånger EiRA och Sjukvårdens e-bibliotek EiRA-samarbetet är nationellt och omfattar huvudsakligen inköp av e-tidskrifter. EiRA har under året gett landstinget tillgång till ca 800 e- tidskrifter samt ett kliniskt beslutsstöd. Innehållet i EiRA tillgängliggörs genom Sjukvårdens e-bibliotek. E-biblioteket omfattar även andra informationsresurser inom hälso- och sjukvård. 16

17 Kultur i vården För att främja ett vidgat hälsobegrepp i vårdmiljö och skapa utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser har det under året presenterats olika kulturarrangemang för patienter, personal och anhöriga. Dessa har ägt rum på Norrlands universitetssjukhus, Lycksele och Skellefteå lasarett. Kultur i vården arbetar i nära samarbete med vården och i nätverk med länets kulturkonsulenter, kulturinstitutioner samt bildningsförbund och Umeå universitet. Kultur i vården har under 2010 arrangerat mer än 250 kulturarrangemang som haft totalt deltagare. Antalet dagar med arrangemang uppgick till Novemberblues - sjukt bra kulturfestival För tredje året i rad arrangerades kulturfestivalen Novemberblues. Vid länets tre sjukhus erbjöds författarbesök, musik, filmvisningar, dans, slöjdworkshops, fotoföreläsning och andra överraskningar. En av programpunkterna var författaren och poeten Bob Hansson som pratade om sin bok Vips så blev det liv! Bild: Frida Hammar 17

18 Lycksele sjukhusbibliotek Sjukhusbiblioteket på Lycksele lasarett är en knutpunkt som har erbjudit ett antal kulturella evenemang, författarbesök, musik, workshops, filmvisningar och utställningar samt medicinsk biblioteksverksamhet. Lasarettets kör har övat i biblioteket och gav härliga konserter på sjukhuset. Biblioteket har gett personal på Lycksele lasarett och på inlandets sjukstugor handledning i medicinsk informationssökning och i biblioteket finns aktuell medicinsk litteratur. Foto: Jan Alfredsson Läsecirklar pågår, intressanta samtal väcks när man har läst samma bok. Foto: Jan Alfredsson 18 Skellefteå sjukhusbibliotek Biblioteket har erbjudit kulturella upplevelser och litteratur. Medicinsk information i tryckt och elektronisk form har tillhandahållits och vårdpersonal har erbjudits handledning i informationssökning. Kliniker har informerats om Sjukvårdens e-bibliotek, exempelvis under ett välbesökt personalmöte vid den psykogeriatriska avdelningen. Bibliotekets läsrum är tillgängligt dygnet runt, året om och är en populär mötesplats. Skellefteå sjukhusbibliotek: besök utlån

19 Alva kultur Alva kultur är ett kulturcentrum som innefattar sjukhusbiblioteket, Galleri Alva och Alva moviebox. Miljön som presenteras är tilltalande och tillgänglig samt skapar förutsättningar för kulturella och sociala sammanhang, trivsel och gemenskap, väntade och oväntade möten. Alva kultur: besök 10 utställningar på Galleri Alva 248 öppetdagar 1730 boktips och 1240 samtal om litteratur, konst eller kultur 19 Kultur på recept Västerbottens läns landsting fick under året projektmedel av regeringen för att genomföra projektet Kultur på recept. Projektet, som fått namnet Med mina händer, är en vetenskaplig studie som under ett år ska undersöka om eget skapande som keramik och måleri kan motverka stressrelaterade besvär. Sjukhusbiblioteken: Patienter bok musik författarbesök anhörig barn sökning vårdpersonal oas lust samtal film möten litteratur konst databas tröst Bild: Frida Hammar

20 Kalendarium ett urval av arrangemang i egen regi eller i samarbete med andra Januari Februari Mars Barnbibliotekariemöte i V8- samarbetet Ålidhemsbiblioteket invigs Ledarutbildning, Världen i Västerbotten Kursen Barnbibliotekens roll i samhället startar SAV-avslutning med föreläsningar Nättjänster i Västerbotten, utbildningsdag om nättjänster, Vem vill höra min berättelse? Fortbildning kring identitet, berättelser och läsning. Bibliotekschefsmöte i samarbete med Norrbotten Men den var ju min! seminariedagar om ny medieförmedling och upphovsrätt, Medverkar vid Kulturlov i Vilhelmina Teaterworkshop April Maj Juni Littfest Berättarfestival Hur står det till med tillgängligheten? Bokjuryn - nationell läskampanj där barn röstar fram årets bästa böcker. Prisutdelning och avslutningsfest med 500 barn. Litteraturseminarium på Medieplaneringskursen - barn och unga Fantasystafettens avslutning Bibliotekschefsmöte 20

21 Juli Augusti September Härlig sommar är det då Biblioteken öppna stå Litteraturseminarium inom Medieplaneringskursen Med framtiden i sikte, nationell medicinsk bibliotekskonferens Sommarläger, Den god förebilden Bok- och biblioteksmässan. Västerbotten och Norrbotten hade gemensam monter Roligt eller farligt? Fortbildningsdag om bilderbokens nya villkor. Ledarutbildning Oktober November December Länskulturdagar i Vilhelmina African Story Week Informationsdag för studenter på Biblioteks- och informationsvetenskap Möte med ungdomsstyrelsen Digitala tjänster, fortbildningsdag. Novemberblues sjukt bra kulturfestival! Bibliotekschefsmöte Fjärrlånekonferens Medieplaneringskurs 21

22 Verksamhetsplan Länsbiblioteket är en del av det nationella biblioteksnätverket och ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling. Verksamheten ska bidra till den regionala utvecklingen och stärka den regionala identiteten. Stat och landsting har ett delat ansvar för den regionala biblioteksverksamheten i syfte att säkerställa tillgången till litteratur, medier och information för alla i regionen. Vid Länsbiblioteket bedrivs ett flertal projekt, med såväl landstingsintern som extern finansiering, i syfte att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, sprida kunskap om det mångkulturella samhället samt utveckla, förnya och fördjupa litteraturfrämjande metoder. Regionalt, nationellt och internationellt samarbete är en viktig del i Länsbibliotekets verksamhet. Med utgångspunkt från nämnden för regional utvecklings riktlinjer och prioriteringar har tre områden identifierats där Länsbibliotekets verksamhet bland annat bidrar till att uppfylla målet Ökad tillväxt och regional kraftsamling. Länsbiblioteket har formulerat övergripande mål för verksamheten och därigenom formulerat en sammanhållen verksamhetsplan för länsbiblioteket, Kultur i vården, medicinsk biblioteksverksamhet i Skellefteå och Lycksele samt för Eira. 22

23 23

24 Länsbiblioteket i Västerbotten UMEÅ Besöksadress: Rådhusesplanaden 8 Sjukhusbiblioteket Lycksele lasarett LYCKSELE Alva kultur Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ Sjukhusbiblioteket Skellefteå lasarett SKELLEFTEÅ /77 Från och med 1 januari 2011: 24

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV)

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Bakgrund Hösten 2006 sökte Bjurholms kommun i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten medel hos Kulturrådet för ett utvecklingsprojekt med namnet SAV

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017

Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 1 (19) Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-19 2 (19) Innehållsförteckning Biblioteksplan för Hofors kommun 2015 2017...1 Bakgrund och syfte...4 Verksamhetsbeskrivning...4

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Att möta världen Ett ljus i vardagen Verktyg för mångfald Ett modigt bibliotek www.framsidan.net Översättningens utmaningar Norrbotten

Läs mer

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget innehåll 1 förord 2 bakgrund 2 BILL och EBILL 4 studentens behov 4 Media 6 Inköpsnivå för folkbiblioteket 7 Inköpsnivå

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 1 Verksamhetsberättelse 2007 Länsbibliotek Sydost är ett samordnat länsbibliotek för Blekinge och Kronobergs län. Huvudman för verksamheten är Landstinget Blekinge. Samverkansavtal finns mellan Landstinget

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165

Biblioteksplan. för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun 2011 2014 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 165 Innehållsförteckning 1 Syfte och uppföljning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Uppföljning

Läs mer