Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhet 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhet 2010"

Transkript

1 Länsbiblioteket i Västerbotten Verksamhet 2010

2 Länsbiblioteket i Västerbotten är en basenhet under Staben för tillväxt och regional utveckling inom Västerbottens Läns Landsting och finansieras av landsting och stat. Ny huvudman från 1 januari 2011 är Region Västerbotten. Länsbiblioteket bistår kommunbiblioteken och arbetar för utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i länet genom bl. a. samordning, rådgivning, fortbildning och information. Text och foto: Länsbiblioteket i Västerbotten (där inget annat anges) Tryck: Västerbottens Läns Landsting,

3 Innehåll Bibliotekens roll för den regionala utvecklingen 5 Kompletterande medieförsörjning 9 Barn och unga 12 Västerbotten möter världen 14 Sjukhusbiblioteken 16 Kalendarium 20 Verksamhetsplan

4 4

5 Bibliotekens roll för den regionala utvecklingen Länsbibliotekets uppgift är att verka för en positiv och ständig utveckling genom att samordna, stödja, stimulera och entusiasmera biblioteksverksamheten i länet. Länsbiblioteket och kommunbiblioteken En central roll för Länsbiblioteket är att kontinuerligt besöka kommunbiblioteken för att diskutera lokala och regionala utvecklingsfrågor. Detta år har fokus legat på bibliotekens roll i integration och mångfald, biblioteken som mötesplats och arena samt hur den kompletterande medieförsörjningen kan utvecklas. Unikt i vårt län är samarbetet mellan kommunerna i Umeåregionen, i V8-området samt Skellefteå. Länsbiblioteket har i egen regi eller i nära samarbete med andra genomfört kompetensutvecklande insatser för ca 2500 deltagare. Det nya Ålidhemsbiblioteket 5

6 Länsbibliotekets samverkan regionalt och nationellt En betydande del av länsbibliotekets utvecklingsarbete har skett i olika samarbetsoch metodutvecklingsprojekt på regional, nationell och internationell nivå. Prioriterade områden har varit bibliotekssamverkan, läsfrämjande och tillgänglighet. Samarbetet med de övriga norrlandslänen kring biblioteksutveckling fortsätter. En process pågår för att identifiera länsbibliotekens olika kompetenser, för att synliggöra hur vi kompletterar varandra o c h vad som behöver förstärkas inför en eventuell framtida gemensam region. Skönlitterärt arbete i Västerbotten Med Skönlitterärt arbete i Västerbottens län, utvecklades nya metoder för att förmedla skönlitteratur till vuxna. Fortbildningen som pågått sedan 2007 avslutades 2010 då en metod- och informationsskrift gavs ut. Projektet har erhållit stöd från Kulturrådet. 6

7 Tillgänglighet Första halvåret 2010 avslutades två projekt med fokus på tillgänglighetsfrågor: SPUNK läsglädje med barn och unga i särskola och AudioIndex det talande biblioteket. Projekten avslutades med konferensen Hur står det till med tillgängligheten?, med Länsbiblioteket och Västerbottens läns landsting som arrangör. Under konferensen hölls 14 seminarier med 150 deltagare. En av programpunkterna var Täppas Fogelberg, känd talbokaholic, som talade om tillgänglighet, attityder och bemötande. Länsbiblioteket har konverterat ett fyrtiotal äldre lokala inläsningar till s.k. daisyformat, främst skönlitteratur som finns att nå från Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog. Under året har en inläsning skett i samarbete med Länsbibliotek Västernorrland av boken Sanatoriet i Hällnäs av Lars-Göran Wiman. Vid årets bokmässa i Göteborg mottog representanter för Umeåregionens bibliotek årets Amy-pris för sitt arbete med tillgänglighet. Täppas Fogelberg Susanne Andersson, Robertsfors bibliotek tar emot Amy-priset 7

8 Litterär turism i norr Ett angeläget åtagande för projektet var att ha en monter för Västerbotten och Norrbotten på Bok & biblioteksmässan i Göteborg. EU-projektet Litterär turism i norr, som ägs av Länsbiblioteket i Västerbotten, avslutas i december Projektet har under året arbetat med en rad aktiviteter och nätverksbyggande för att stärka den litterära turismen i Västerbotten och Norrbotten. Projektet har stöttat utvecklingen av litterära turistmål i Norsjö, Vilhelmina, Skellefteå, Kiruna, Boden och Tornedalen. Göran Lidberg från Bernhard Nordh-sällskapet om Marsliden som litterärt besöksmål. 1.3 ton kärnis från Torne älv Bok & Bibliotek 1300 besökare på 48 programpunkter lade sina händer på isblocket 8 Monterns webbsändningar sågs av 215 personer

9 Kompletterande medieförsörjning Länsbibliotekets uppgift är att komplettera kommunbiblioteken med såväl fysiska som digitala medier. Fjärrlån I Västerbottens län samarbetar sex respektive åtta kommuner om en gemensam webbplats och katalog med fria lånesamarbeten inom dessa. Kommunbiblioteken förser sina låntagare med efterfrågade medier och kontaktar Länsbiblioteket för kompletterande service. Fjärrlån: 835 (2010) 6762 (2000) Depositioner Länsbiblioteket tillhandahåller litteratur på många språk. Förutom svenska, så har böcker på 22 språk sänts ut till kommuninvånare i länet. Albanska Amhariska Arabiska Engelska Finska Franska Hindi Polska Nypersiska Dari Rumänska Ryska Serbiska Somali Bosniska Sorani Spanska Tyska Sydsamiska Thailändska Tigrinja Vietnamesiska Depositioner: 156 (år 2010), 70 (år 2000) 9

10 Databaser Länsbiblioteket har fortsatt att stödja kommunernas tillgång till digitala tjänster främst i form av databaser, ej fritt tillgängliga på Internet men åtkomliga med remote access, d.v.s. via lånekort hemifrån. Genom ett nationellt samarbete samt ett nära arbete med kommunbiblioteken bidrar Länsbiblioteket till förmånliga avtal och gör tjänsterna mer tillgängliga för länets invånare. Databasen är en deldatabas i den nationella katalogen Libris och ett samarbete mellan länsbiblioteken i Norr. Bothnica är en litteraturdatabas där litteratur och artiklar om den nordligaste delen av landet visas och är sökbar för intresserad allmänhet, forskare och skolundervisning. 10

11 Tidbib är en databas som visar de tidningar och tidskrifter som finns på kommunbiblioteken i länet. Den har byggts upp av Länsbiblioteket med teknikstöd från Landstinget och i samarbete med Umeå kommun och ILS i Umeå, (Informations-och lånecentraler i samverkan). Alla bibliotek i länet som vill kan delta och själva lägga in och uppdatera sina uppgifter. Distansstudier Länsbiblioteket har sammanställt och uppdaterat en folder där alla universitet och högskolor i norr informerar om den service de ger till sina distansstuderande. Kommunbiblioteken i länet kan använda denna för att ge information till de kommuninvånare som studerar på distans i vårt län. 11

12 Barn och unga Barn- och ungdomsbiblioteksverksamheten i Västerbotten utgår från FN:s barnkonvention om barns rättigheter och behov. Barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet. Alla barn har lika värde. Barnbiblioteksverksamheten ger alla barn och ungdomar tillgång till information, kunskap, upplevelser och glädje i språket. Barnbibliotekets roll i samhället I samarbete med utbildningen för Biblioteksoch informationsvetenskap vid Umeå universitet, har Länsbiblioteket planerat och genomfört en kurs om barnbibliotekets roll i samhället. Kursen som hade deltagare från hela landet kommer att erbjudas vartannat år. Barn som anhöriga Inom landstinget finns nätverket Barn som anhöriga som verkar för att uppmärksamma och öka kunskapen om de närstående barnens situation. I klinikernas stödmaterial finns en bibliografi över barn- och 12

13 ungdomslitteratur om barn och ungdomar i svåra livssituationer, Sorg saknad sammanhang, och en uppdaterad litteraturförteckning som sammanställs av Länsbiblioteket och Alva kultur. Språknätet Språknätet är ett regionalt kompetens- och resursnätverk med fokus på små barns språktillägnan där barnhälsovård, lekterapi, logopedi, mångkultur och Länsbibliotek ingår. Skapande skola Länsbiblioteket ingår i det regionala nätverket Bungk som samarbetar kring barnoch ungdomskulturfrågor och stödjer skolorna. Give me five 5-åringar och bilderböcker - en oslagbar kombination! Länsbiblioteket har beviljats statliga medel för att utveckla lustfyllda lässtrategier för mindre barn och deras vuxna. Fantasystafetten Läs- och skrivprojektet Fantasystafetten, för klasser i skolår 5 i länet, har genomförts i samarbete med Mediacenter i Västerbotten. Projektet avslutades under våren med bokutgivning och tårtkalas. 13

14 Västerbotten möter världen Frågor kring mångkultur och integration har kommit att ta en allt större plats i Länsbibliotekets verksamhet. Detta gäller såväl vårt läsfrämjande och metodutvecklande arbete som de aktiviteter vi bedriver för att stimulera barn och ungas delaktighet i kulturlivet. Muhammad från Frostmofjället berättelser om manlighet i mångkulturella miljöer Muhammad från Frostmofjället, ett läsfrämjande projekt som stimulerade barns intresse för läsning och berättelser just i de skärningspunkter där olika kulturer möts och blir nyfikna på varandra. Barnböcker på olika språk 14

15 Världen i Västerbotten Projektet Världen i Västerbotten satte särskilt fokus på att skapa interkulturella mötesplatser för ungdomar i hela länet. Projektet hjälpte invandrarungdomar att bygga nätverk för ökad delaktighet i samhället och kulturen, samt att synliggöra för svenskfödda ungdomar vilka möjligheter det mångkulturella samhället öppnar. Projektet engagerade 700 barn och ungdomar. Projektet finansierades av Europeiska integrationsfonden, Statens kulturråd och Västerbottens läns landsting. Biblioteket mitt i världen Länsbiblioteket har beviljats statliga och regionala medel för projektet Biblioteket mitt i världen. Projektets mål är att synliggöra och utveckla biblioteken som interkulturella mötesplatser i alla Västerbottens kommuner. Även här satsar vi särskilt på att öka de ungas delaktighet. Boxning, böcker och värderingar med Raad AL- Duhan i Stensele skola 15

16 Sjukhusbiblioteken Sjukhusbiblioteken i länet ansvarar för en bred och mångsidig verksamhet och bedriver Kultur i vården samt allmän biblioteksverksamhet. I Skellefteå och Lycksele ansvarar man även för den medicinska biblioteksverksamheten. Medicinska biblioteken Den medicinska biblioteksverksamheten i Lycksele och Skellefteå ger stöd åt vårdpersonal i ett evidensbaserat arbetssätt genom att tillhandahålla aktuell information i både tryckt och elektronisk form. Personalen har förutom vid Skellefteå och Lycksele lasarett även besökt sjukstugorna i Tärnaby och Storuman för att informera om och utbilda kring de elektroniska medicinska resurserna. 130 personer deltog vid utbildning kring medicinska elektroniska resurser 800 medicinska e-tidskrifter är tillgängliga och användandet ökade med 25% E-biblioteket användes ca gånger EiRA och Sjukvårdens e-bibliotek EiRA-samarbetet är nationellt och omfattar huvudsakligen inköp av e-tidskrifter. EiRA har under året gett landstinget tillgång till ca 800 e- tidskrifter samt ett kliniskt beslutsstöd. Innehållet i EiRA tillgängliggörs genom Sjukvårdens e-bibliotek. E-biblioteket omfattar även andra informationsresurser inom hälso- och sjukvård. 16

17 Kultur i vården För att främja ett vidgat hälsobegrepp i vårdmiljö och skapa utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser har det under året presenterats olika kulturarrangemang för patienter, personal och anhöriga. Dessa har ägt rum på Norrlands universitetssjukhus, Lycksele och Skellefteå lasarett. Kultur i vården arbetar i nära samarbete med vården och i nätverk med länets kulturkonsulenter, kulturinstitutioner samt bildningsförbund och Umeå universitet. Kultur i vården har under 2010 arrangerat mer än 250 kulturarrangemang som haft totalt deltagare. Antalet dagar med arrangemang uppgick till Novemberblues - sjukt bra kulturfestival För tredje året i rad arrangerades kulturfestivalen Novemberblues. Vid länets tre sjukhus erbjöds författarbesök, musik, filmvisningar, dans, slöjdworkshops, fotoföreläsning och andra överraskningar. En av programpunkterna var författaren och poeten Bob Hansson som pratade om sin bok Vips så blev det liv! Bild: Frida Hammar 17

18 Lycksele sjukhusbibliotek Sjukhusbiblioteket på Lycksele lasarett är en knutpunkt som har erbjudit ett antal kulturella evenemang, författarbesök, musik, workshops, filmvisningar och utställningar samt medicinsk biblioteksverksamhet. Lasarettets kör har övat i biblioteket och gav härliga konserter på sjukhuset. Biblioteket har gett personal på Lycksele lasarett och på inlandets sjukstugor handledning i medicinsk informationssökning och i biblioteket finns aktuell medicinsk litteratur. Foto: Jan Alfredsson Läsecirklar pågår, intressanta samtal väcks när man har läst samma bok. Foto: Jan Alfredsson 18 Skellefteå sjukhusbibliotek Biblioteket har erbjudit kulturella upplevelser och litteratur. Medicinsk information i tryckt och elektronisk form har tillhandahållits och vårdpersonal har erbjudits handledning i informationssökning. Kliniker har informerats om Sjukvårdens e-bibliotek, exempelvis under ett välbesökt personalmöte vid den psykogeriatriska avdelningen. Bibliotekets läsrum är tillgängligt dygnet runt, året om och är en populär mötesplats. Skellefteå sjukhusbibliotek: besök utlån

19 Alva kultur Alva kultur är ett kulturcentrum som innefattar sjukhusbiblioteket, Galleri Alva och Alva moviebox. Miljön som presenteras är tilltalande och tillgänglig samt skapar förutsättningar för kulturella och sociala sammanhang, trivsel och gemenskap, väntade och oväntade möten. Alva kultur: besök 10 utställningar på Galleri Alva 248 öppetdagar 1730 boktips och 1240 samtal om litteratur, konst eller kultur 19 Kultur på recept Västerbottens läns landsting fick under året projektmedel av regeringen för att genomföra projektet Kultur på recept. Projektet, som fått namnet Med mina händer, är en vetenskaplig studie som under ett år ska undersöka om eget skapande som keramik och måleri kan motverka stressrelaterade besvär. Sjukhusbiblioteken: Patienter bok musik författarbesök anhörig barn sökning vårdpersonal oas lust samtal film möten litteratur konst databas tröst Bild: Frida Hammar

20 Kalendarium ett urval av arrangemang i egen regi eller i samarbete med andra Januari Februari Mars Barnbibliotekariemöte i V8- samarbetet Ålidhemsbiblioteket invigs Ledarutbildning, Världen i Västerbotten Kursen Barnbibliotekens roll i samhället startar SAV-avslutning med föreläsningar Nättjänster i Västerbotten, utbildningsdag om nättjänster, Vem vill höra min berättelse? Fortbildning kring identitet, berättelser och läsning. Bibliotekschefsmöte i samarbete med Norrbotten Men den var ju min! seminariedagar om ny medieförmedling och upphovsrätt, Medverkar vid Kulturlov i Vilhelmina Teaterworkshop April Maj Juni Littfest Berättarfestival Hur står det till med tillgängligheten? Bokjuryn - nationell läskampanj där barn röstar fram årets bästa böcker. Prisutdelning och avslutningsfest med 500 barn. Litteraturseminarium på Medieplaneringskursen - barn och unga Fantasystafettens avslutning Bibliotekschefsmöte 20

21 Juli Augusti September Härlig sommar är det då Biblioteken öppna stå Litteraturseminarium inom Medieplaneringskursen Med framtiden i sikte, nationell medicinsk bibliotekskonferens Sommarläger, Den god förebilden Bok- och biblioteksmässan. Västerbotten och Norrbotten hade gemensam monter Roligt eller farligt? Fortbildningsdag om bilderbokens nya villkor. Ledarutbildning Oktober November December Länskulturdagar i Vilhelmina African Story Week Informationsdag för studenter på Biblioteks- och informationsvetenskap Möte med ungdomsstyrelsen Digitala tjänster, fortbildningsdag. Novemberblues sjukt bra kulturfestival! Bibliotekschefsmöte Fjärrlånekonferens Medieplaneringskurs 21

22 Verksamhetsplan Länsbiblioteket är en del av det nationella biblioteksnätverket och ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling. Verksamheten ska bidra till den regionala utvecklingen och stärka den regionala identiteten. Stat och landsting har ett delat ansvar för den regionala biblioteksverksamheten i syfte att säkerställa tillgången till litteratur, medier och information för alla i regionen. Vid Länsbiblioteket bedrivs ett flertal projekt, med såväl landstingsintern som extern finansiering, i syfte att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, sprida kunskap om det mångkulturella samhället samt utveckla, förnya och fördjupa litteraturfrämjande metoder. Regionalt, nationellt och internationellt samarbete är en viktig del i Länsbibliotekets verksamhet. Med utgångspunkt från nämnden för regional utvecklings riktlinjer och prioriteringar har tre områden identifierats där Länsbibliotekets verksamhet bland annat bidrar till att uppfylla målet Ökad tillväxt och regional kraftsamling. Länsbiblioteket har formulerat övergripande mål för verksamheten och därigenom formulerat en sammanhållen verksamhetsplan för länsbiblioteket, Kultur i vården, medicinsk biblioteksverksamhet i Skellefteå och Lycksele samt för Eira. 22

23 23

24 Länsbiblioteket i Västerbotten UMEÅ Besöksadress: Rådhusesplanaden 8 Sjukhusbiblioteket Lycksele lasarett LYCKSELE Alva kultur Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ Sjukhusbiblioteket Skellefteå lasarett SKELLEFTEÅ /77 Från och med 1 januari 2011: 24

Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhetsrapport 2011

Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhetsrapport 2011 Länsbiblioteket i Västerbotten Verksamhetsrapport 2011 Länsbiblioteket i Västerbotten har länet som arbetsfält och ingår i det nationella biblioteksnätverket. Länsbiblioteket arbetar för utveckling av

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK Ett framgångsrikt 2008 Länsbiblioteket i siffror Genom våra webbplatser Barnens Polarbibliotek, Norrbottenslitteratur.se och bibblo.se når vi årligen ca 200

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV)

Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Skönlitterärt Arbete i Västerbottens län (SAV) Bakgrund Hösten 2006 sökte Bjurholms kommun i samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten medel hos Kulturrådet för ett utvecklingsprojekt med namnet SAV

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015

Patientinformation. idag och imorgon. Sjukhusbiblioteken i Region Skåne. Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015 Patientinformation idag och imorgon Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Medicinska bibliotekskonferensen Stockholm 17 april 2015 Sjukhusbiblioteken i Region Skåne Sjukhusbiblioteket med Patientutbildningscentrum

Läs mer

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1

7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 7. Sammanställning av uppgifter lämnade i enkät och intervjuer. 1 Bibliotek (antal invånare i kommunen) % utrikes födda Uppgiftslämnare Aneby (6 400) 8 % Inger Eriksson Abrinius och Inger Hällfors Statistik

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Give me five barn, böcker, berättelser

Give me five barn, böcker, berättelser För bibliotek och förskolor: Give me five barn, böcker, berättelser Give me five är ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus. Tillsammans gör barn, bibliotekarier,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

På andra språk än svenska

På andra språk än svenska På andra språk än svenska Inledning Strax efter påsk 2008 skickade Regionbibliotek Västra Götaland ut en enkät till kommunbiblioteken i regionen angående böcker på andra språk än svenska. Ett angeläget

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Länsbibliotek Dalarna

Länsbibliotek Dalarna Kulturnämnden Länsbibliotek Dalarna www.lansbibliotekdalarna.se Verksamhet Helårsrapport 2010 Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling. Uppdraget är att vara

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD

GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD GRÄNSÖVERSKRIDANDE STÖD Språk, kultur och etnicitet i brottsofferstödet? Presentation av projekt Stöd på eget språk Brottsofferjourernas Riksförbund 2006-2009 Brottsofferjourernas Telefoncentral Projektmedel

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN

.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN .DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN 9LGDUEHWVP WHWRPPHGLHSODQHULQJRNWREHUORYDGH/lQVELEOLRWHNHWDWWWD IUDPHWWVWUXNWXUHUDWXQGHUODJVRPKMlOSLGHWORNDODPHGLHSODQHDUEHWHWI UOLWWHUDWXUSn

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Att sätta upp hängrännor

Att sätta upp hängrännor Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro Län Att sätta upp hängrännor Mot framtidens länsbibliotek Länsbiblioteket i Örebro län har som arbetsuppgifter att svara för regional biblioteksverksamhet och skiljer

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg

Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Modell för mediesamarbetet inom Blekinge och Kronoberg Förslag till en ny modell för bibliotekens mediesamarbete med utgångspunkt i det regionala biblioteksuppdraget Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Målsättning...

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17

Biblioteksplan. för Kristianstad 2015-2017. Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad 2015-2017 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03 - 17 Biblioteksplan för Kristianstad ORDLISTA... 2 INLEDNING... 3 VISION & STRATEGIER... 3 BAKGRUND OCH SAMVERKAN... 3 BAKGRUND...

Läs mer