Statsbidrag för förskoleklassen samt årskurserna 1-3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statsbidrag för förskoleklassen samt årskurserna 1-3"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum Vår referens Charlotte Hjertström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Statsbidrag för förskoleklassen samt årskurserna 1-3 GRF Sammanfattning Regeringen har beslutat om ett statsbidrag för personalförstärkning i förskoleklass och grundskolans lägre årskurser (förordning 2015:215) med syfte att höja utbildningens kvalitet. Statsbidraget ska enligt förordningen kunna sökas av huvudmän för insatser i förskoleklass samt årskurserna 1 3 i bland annat grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att påbörja rekrytering av personal för årskurs F-3 och tillsätta tjänster utifrån fastslagen bidragsram. Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse grundskolenämnden statsbidrag för förskoleklassen samt årskurserna 1-3 Förordning (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning Beslutsplanering Grundskolenämnden Ärendet Bakgrund Regeringen har tagit fram en förordning om ett statsbidrag (2015:215) med syfte att höja utbildningens kvalitet i förskoleklass och årskurs 1-3. Statsbidraget ska enligt förordningen kunna sökas av huvudmän för insatser i förskoleklass samt årskurserna 1 3 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Enligt förordningen ska ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut statsbidraget. Skolverket inväntar ett uppdrag och beslut om pengar att fördela. Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett år i sänder. Bidragsåret börjar den 1 juli Skolverket förväntar sig att huvudmännen ska kunna söka bidraget under sommaren

2 2 (3) Enligt förordningen 3 ska statsbidraget gå till kostnader för att: 1. minska klass- eller gruppstorleken, 2. utöka antalet lärare eller förskollärare inklusive speciallärare i förhållande till antalet elever, 3. utöka antalet annan personal i verksamheterna i förhållande till antalet elever om lärarna därigenom i större utsträckning kan bedriva undervisning, eller 4. på annat sätt utöka den tid som lärarna kan ägna åt eleverna. Huvudmannens ska enligt 5 i förordningen redogöra för sin lokala rekryteringsstrategi som i tillämpliga delar ska innehålla sådant som hur: 1. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar, 2. rekrytering av personal ska hanteras i förhållande till mottagandet av nyanlända barn, 3. tillgången till legitimerade och behöriga lärare kan säkras, 4. huvudmannen arbetar med ledarskap, främst när det gäller rektorerna, och 5. de ändamål enligt 3 som bidraget söks för ska uppnås. Statens skolverk ska inför varje bidragsår fastställa en bidragsram för varje huvudman. Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som beräknas utifrån elevantalet. Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär. Grundskoleförvaltningens rekryteringsbehov En av grundskoleförvaltningens största utmaningar för ökad måluppfyllelse är att säkra tillgången till rätt kompetens i grundskoleförvaltningens verksamhet. Enligt befolkningsprognosen kommer elevantalet i Malmö att öka från barn i åldern 6-15 år till barn under en tioårs period, vilket motsvarar en ökning på 46 procent. Under prognostiden fram till år 2025 kommer varje åldergrupp 6-9 år, 7-12 år och år att ha ökat markant. 2 Skollagsstiftningen ställer krav på behörighet och legitimation i alla de ämnen som lärare undervisar i. Det innebär utmaningar för grundskoleförvaltningen vad gäller profilering, rekrytering, bemanningsplanering samt sättet att organisera arbetet. Förvaltningen ser förnärvarande över vilket långsiktigt kompetens- och rekryteringsbehov förvaltningen står inför. Utifrån analysen kring behov i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, har riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning för grundskoleförvaltningen i Malmö stad tagits fram för att trygga en kompetensförsörjning med syfte att alla elever ska ha tillgång till lärare med rätt kompetens. Planen innehåller övergripande strategier för att såväl attrahera och rekrytera nya medarbetare som att kunna behålla och utveckla befintliga medarbetare. Utöver detta sker fortlöpande en omvärldsbevakning och ett samarbete med övriga skolförvaltningar inom Malmö Stad. Övriga utredningar som pågår kring korttidsbemanning, lönebildning med flera syftar också till att stärka Malmö stads skolor som arbetsgivare för att fler lärare och fritidspedagoger ska söka sig till förvaltningens skolor. 2 Malmö stad, Stadskontoret Befolkningsprognos sid 19.

3 3 (3) Grundskoleförvaltningens förslag Utifrån behov identifierat i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete är satsningar på rekrytering av kompetent personal viktigt för en ökad måluppfyllelse och likvärdighet i grundskolenämnden och grundskoleförvaltningens verksamhet. Grundskoleförvaltningen ämnar därför söka medel i den riktade satsningen för stärkt bemanning i förskoleklass och årskurserna 1 3. Grundskoleförvaltningen skattar att den bidragsram som fastställs utifrån förordningen, skulle innebära ökade resurser för grundskoleförvaltningen med mer än 50 miljoner kr per läsår. Grundskoleförvaltningen ämnar omgående påbörja rekrytering för ökad bemanning i årskurs F-3 enligt följande inriktning: En jämn fördelning av de statsbidragsfinansierade tjänsterna över grundskoleförvaltningens skolor, baserat på antal elever i de aktuella årskurserna. Grundskoleförvaltningens utbildningschefer ansvarar för att resurserna för tjänster för ökad bemanning inom årskurserna F-3 fördelas inom respektive utbildningsområde. Rektorerna beslutar om vad för slags kompetens som ska anställas utifrån förutsättningarna i förordningen. Ordinarie rekryteringsprocess ska användas. I avvaktan på anvisningar från Skolverket ämnar grundskoleförvaltningen påbörja rekryteringsprocesserna i en första omgång baserat på ca 50 miljoner kr för helår. När förvaltningen får de exakta summorna görs en andra kompletterande fördelning och rekryteringsrunda, vilket förväntas ske under sommaren I en tredje fördelningsomgång kan ytterligare medel förväntas riktat till skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Den tredje fördelningsomgången sker sannolikt inte förrän under hösten Med anledning av aviserat statsbidrag för personalförstärkningar föreslår grundskoleförvaltningen att grundskolenämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja rekrytering av personal för att möjliggöra en tillbörlig personalökning inför starten av höstterminen, samt att tillsätta tjänster utifrån fastslagen bidragsram. Ansvariga Helena Plantin Avdelningschef Anders Malmquist Förvaltningschef

4 Svensk forfattningssamling 2015:215 Forordnin g (2015:215) om statsbidrag lor de liig... Sida 1 av 4 SVERIGES lirt&f RIKSDAG T&' Startsidan / Dokument & lagar t Lagar / Svensk forfattningssamling / Forordning (2015'.215) om statsbidrag for de ldgre irskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning Svensk fcirfattn ingssam I i ng 201 5:215 Det kan fcirekomma fel i ftrfattningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera diirfor alltid mot den tryckta versionen. Fcirordning (201 5:215) om statsbidrag fdr de ldgre irskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer Samt viss annan utbildning SFS nr: 2OL5:275 Departement/ myndighet : Utbild ningsdepartementet Utf6rdad: Omtryck: Andrad: 6vrig text: Andringsregister: SFSR (Laorummet) Kd!!a : Regeringskansliet / Lagrummet /Trdder i kraft I: / lnledande bestdmmelser 1 Denna forordning inneh8ller bestdmmelser om statsbidrag f6r fdrskoleklassen samt Srskurserna 1-3 i grundskolan, grundsdrskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med bidraget 5r att hoja utbildningens kvalitet. 2 6 Statsbidrag 16mnas i den m3n det finns tillgbng pe medel och fdr ett 3r i sdnder (bidrags8r). BidragsSret bdrjar den 1juli. Fdrutsdttninoar f6r statsbidraq 3 6 Statsbidrag f8r lsmnas till huvudmiin for de verksamheter som anges i 1 5 f6r kostnader f6r att 1. minska klass- eller gruppstorleken, 2. utoka antalet ldrare eller forskollsrare inklusive speciallsrare i fdrh8llande till antalet elever, 3. ut6ka antalet annan personal i verksamheterna i forhellande till antalet elever om liirarna ddrigenom i storre utstrdckning kan bedriva undervisning, eller 4. pe annat sdtt utoka den tid som ldrarna kan Sgna 3t eleverna. 4 6 Statsbidrag fbr inte lsmnas fdr 1. kompetensutveckli ng, 2. insatser som statsbidrag ldmnas for pb annat sdtt, 3. insatser som huvudmannen redan erbjuder, eller

5 Svensk ftirfattningssamling 2015:215 Fdrordning (2015:215) om statsbidrag ftir de l[g... Sida 2 av4 4. utbildning som bedrivs enligt fiirordningen (1992:395) om uppd ragsutbildn ing inom skolvesendet. Ans6kan om statsbidraq 5 6 Ansokan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Till ansokan ska det bifogas en redogcirelse fdr huvudmannens lokala rekryteringsstrateg i som i tillampliga delar ska inneh8lla ssdant som hur 1. rekrytering av personal ska hanteras iforhallande till pensionsavgb ngar, 2. rekrytering av personal ska hanteras i fdrhsllande till mottagandet av nyanldnda barn, 3. tillg8ngen till legitimerade och behdriga liirare kan sdkras, 4. huvudmannen arbetar med ledarskap, framst ner det giiller rektorerna, och 5. de andam8l enligt 3 5 som bidraget soks for ska uppn8s. Redogorelsen ska vara framtagen efter att berorda fackliga orga nisationer har horts. 6 6 Med nyanliind avses idenna fdrordning den som 1. har varit bosatt utomlands, 2. nu ar bosatt i landet, och 3. har p8borjat sin utbildning har senare 5n hdstterminens sta rt det kalendersr db han eller hon fyller sju 3r. En elev ska inte langre anses vara nyanldnd efter fyra 3rs skolg8ng har i landet. Som bosatt utomlands anses den som inte anses bosatt i landet enligt 29 kap. 2 5 skollagen (2010:800). 7 6 Statens skolverk provar frsgor om och betalar ut statsbidraget. I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen for redovisning enligt 11 5 anges. Beslutet f3r fcirenas med villkor. Villkoren ska framgs av beslutet. gs Statens skolverk ska infor varje bidragssr faststdlla en bidragsram for varje huvudman. Det statsbidrag som huvudmannen f8r for ett bidragssr enligt denna forordning f3r inte 6verskrida huvudmannens bidragsram for bidrags3ret. Bidragsramen ska faststellas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgangliga medel som antalet elever vid de verksamheter som huvudmannen kan f3 statsbidrag for enligt denna forordning utgdr av det sammanlagda antalet elever vid samtliga verksamheter som bidrag f3r lsmnas fdr enligt denna frlrordning.

6 Svensk ltirfattningssamling 2015:215 Fdrordning (2015:215) om statsbidrag ftir de liig... Sida3 av4 Omfordelnino 9 6 Sedan Statens skolverk har provat ansokningar fr8n alla sdkande huvudmdn och fattat beslut utifran bidragsramen f3r verket besluta att fordela de medel som Sterstar eller som har Sterkravts enligt 13 S till huvudman som har ansdkt om statsbidrag enligt denna fdrordning, aven om huvudmannens bidragsramar ddrmed overskrids. Omfordelning enligt forsta stycket ska i fdrsta hand goras till kommuner med en sarskilt stor andel ungdomar som efter avslutad grundskola eller motsvarande utbildning inte var behoriga till ett nationellt program i gymnasieskolan undet 2OI eller till andra huvudmdn i ssdana kommuner. Uppfolininq och redovisninq 10 E Statens skolverk ska fdlja upp hur statsbidraget har anve nts. Skolverket ska isamband med sin 3rsredovisning till Regeringskansliet lamna en redovisning av hur bidraget har anvants. lls Mottagaren av statsbidrag 5r skyldig att lamna s8dan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begar. an$ Mottagaren av statsbidrag enligt denna forordning ar Sterbetaln ingsskyld ig, om 1. mottagaren genom att lamna oriktiga uppgifter eller p3 negot annat satt har fororsakat att bidraget har ldmnats felaktigt eller med for hogt belopp, 2. bidraget av n8got annat skal har lamnats felaktigt eller med fdr hogt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har anvents for det iindamsl det har lamnats for, 4. s8dan redovisning som avses i 11 5 inte har lamnats, elle r 5. mottagaren inte har fdljt villkor i beslutet om bidrag Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kraiva tillbaka ett statsbidrag om n8gon iir Sterbetalningsskyld ig en ligt om det finns sarskilda skiil for det, fer Skolverket efterge Sterkrav helt eller delvis PA statsbidrag som kravs tillbaka ska rdnta tas ut frsn och med den dag som infaller en msnad efter det att beslut om Sterkrav har fattats och efter en rentesats som vid varje tidpunkt overstiger statens utleningsrdnta med tv8 procentenheter.

7 Svensk ftirfattningssamling F<irordning (2015:215) om statsbidrag ft)r de liig... Sida 4 av 4 Om det finns sdrskilda skiil for det, f8r Statens skolverk efter-qe krav pb rdnta helt eller delvis. Overklagande 15 6 Beslut enligt denna forordning f8r inte dverklagas' Sveriges riksdag 1001,2 Stockholm Telefon: Frigor om riksdagen Telefon: E-post: l3

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap Promemoria 2015-09-01 Investeringar i skolan för mer kunskap I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar stora valmöjligheter på arbetsmarknaden medan en dålig skolgång riskerar

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Budgetunderlag 2015 2017

Budgetunderlag 2015 2017 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (21) 2015 2017 Skolverket överlämnar härmed budgetunderlag för 2015 2017. Beslut i ärendet har fattats av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. I den slutgiltiga

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport

Värmdö kommun. Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för utbildning Revisionsrapport Resursfördelning inom Finansieringsnämnden för Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-09-04 Antal sidor: 14 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning

Läs mer

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28)

Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0660 Landstingsstyrelsen Yttrande över promemorian Bidrag för glasögon till barn och unga (DS2015:28) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare

Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringsbeslut II:8 2007-04-19 U2007/3168/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar

Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Remisspromemoria 2011-06-01 U2011/3561/SV Utbildningsdepartementet Konst- och kulturutbildningar samt nya yrkeshögskoleutbildningar Ett anpassat regelverk för de kompletterande utbildningarna 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anställning under viss kompletterande utbildning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 17 juni 2015 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Utbildning ger utdelning? 17

Utbildning ger utdelning? 17 Sara Berggren Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Inledning 9 Utbildning ger utdelning? 17 Mål och lägesbeskrivning av barnoch ungdomsutbildningen 19 Statens insatser inom utbildningen 24 Delegationen

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer