Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Säffle kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Säffle kommun"

Transkript

1 Gäller för: Säffle kommun Öppenvårdspsykiatrin Vårdcentraler Socialtjänst Godkänd av: Robert Lindahl Eva Eriksson Birgitta Evensson Lotta Österlund-Jansson Kertin Belander Utarbetad av: Karna Rusek Stefan Löwenborg Rita Sadõjk Annika Melin Revisionsansvarig: Lokal styrgrupp Utgåva: 1 Giltighetstid: Reviderad: Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Säffle kommun Riktlinjer för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med riskbruk, skadligt bruk och beroendeproblem

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 LÄNSÖVERGRIPANDE AKTÖRER... 3 LOKALA AKTÖRER... 3 KOMMUNENS OCH LANDSTINGETS ANSVAR SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN GEMENSAMMA BEGREPP... 4 RISKBRUK, MISSBRUK/SKADLIGT BRUK OCH BEROENDE. VAD BETYDER ORDEN? PREVENTION OCH TIDIGA INSATSER... 5 SCREENING... 5 KORT RÅDGIVNING UTREDNING OCH BEDÖMNING... 6 BIOLOGISKA TEST ALKOHOL... 6 BIOLOGISKA TEST NARKOTIKA... 6 PSYKOLOGISKA TEST ALKOHOL... 7 PSYKOLOGISKA TEST NARKOTIKA... 7 UTREDNING... 7 UPPFÖLJNING ABSTINENSBEHANDLING PSYKOSOCIAL BEHANDLING OCH LÄKEMEDELSBEHANDLING LÄKEMEDELSASSISTERAD UNDERHÅLLSBEHANDLING VID OPIATBEROENDE BARN TILL FÖRÄLDRAR SOM HAR MISSBRUKS- ELLER BEROENDEPROBLEM GRAVIDA KVINNOR MED MISSBRUKS- ELLER BEROENDEPROBLEM SAMSJUKLIGHET... 9 IDENTIFIKATION... 9 BEHANDLING LÄKEMEDELSBEROENDE DETTA SAKNAR VI ELLER BEHÖVER VI VIDAREUTVECKLA VEM GÖR VAD?

3 1. Bakgrund Förutsättningar på länsnivå Värmlands läns Vårdförbund/Värmlands kommuner samt Landstinget i Värmland 1 har utarbetat ett gemensamt länsövergripande styrdokument för missbruks- och beroendevården. Det är utformat i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Syftet är att utifrån ett klient/patientperspektiv beskriva hur ansvarsfördelningen ser ut mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården och hur samverkan mellan dessa huvudmän är utformat. Länsövergripande aktörer Värmlands läns Vårdförbund Beroendecentrum Värmland Landstinget och framförallt psykiatri och allmänmedicin Region Värmland Lokala aktörer Öppenvårdspsykiatri och lokal beroendeverksamhet inom landstinget Allmänmedicin Socialtjänst Kommunens och landstingets ansvar Kommunen skall erbjuda rådgivning, utredning/bedömning och biståndsbedömda insatser. Man skall planera och genomföra insatserna i samråd med den enskilde och i förekommande fall med dennes anhöriga. Allmänmedicin skall erbjuda behandling för personer med riskbruk och behandling av somatiska åkommor som är relaterade till missbruk/beroende. De skall även erbjuda poliklinisk avgiftning. Vid komplicerad beroendeproblematik ska samarbete ske med psykiatrin och/eller Alkoholpolikliniken. Psykiatrin skall erbjuda lämplig behandling i de fall funktionshindret kräver specialistpsykiatriska insatser. Vid behandling av personer med komplexa vårdbehov/samsjuklighet på grund av psykisk störning och missbruk ska detta ske samtidigt och integrerat i samverkan med beroendevården och socialtjänsten. 2. Samordnad Individuell plan Enligt socialtjänstlagen (2 kap 7 SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (2 HSL) ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan för alla personer som behöver det för att kunna få alla sina behov tillgodosedda genom insatser från bägge huvudmännen från bägge huvudmännen. Av planen ska framgå: Vilka insatser som behövs Vilka insatser respektive huvudman ska svara för Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen och Landstinget Vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen 1 Allmännmedicin ingår sedan den 3 maj 2010 i Hälsoval Värmland och kan bestå av offentlig och/eller privat aktör. 3

4 3. Gemensamma begrepp Missbruks- och beroendevård avser verksamhet riktad till en bred målgrupp. Termen missbrukarvård bör inte användas. Begreppet personer med missbruks eller beroendeproblem ska användas konsekvent och ersätter tidigare utryck som missbrukare, alkoholist etc. Abstinensbehandling ersätter det tidigare begreppet Avgiftning, då det anses bättre motsvara innehållet i vården. Samsjuklighet avser personer med missbruks- eller beroendeproblem och samtidig psykiatrisk eller somatisk sjukdom. Ersätter det tidigare begreppet dubbeldiagnos. Riskbruk, missbruk/skadligt bruk och beroende Varför är det viktigt att skilja på begreppen riskbruk, missbruk/skadligt bruk och beroende? Det är betydelsefyllt bl.a. för hur man planerar behandlingen. Det krävs olika insatser vid olika svårighetsgrader. 1. Riskbruk 2. Missbruk (DSM IV) Skadligt bruk (ICD-10) 3. Beroende Riskbruk avser ett bruk av alkohol som på sikt kan leda till missbruk/skadligt bruk eller beroende. Riskbruk är ingen diagnos. Missbruk (DSM IV) föreligger om minst ett av följande kriterier uppfylls under 12 månader 1. Försummat ansvar inför plikter 2. Risk att någon kan komma till fysisk skada 3. Rättsliga problem 4. Ständiga eller återkommande sociala problem Beroende föreligger om tre kriterier är uppfyllda inom 12 månader 1. Tolerans allt större dos 2. Abstinens 3. Ökad mängd/längre perioder av bruk 4. Kontrollförlust - Varaktig önskan att minska/kontrollera intag 5. Tidsomfattande drogbruk 6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas 7. Fortsatt användning trots upprepade psykiska/fysiska problem 4

5 4. Prevention och tidiga insatser Vid följande situationer kan orsaken till problemen vara alkohol och/eller narkotika. Man bör då använda sig av ett screeningverktyg samt kort rådgivning. Inom socialtjänsten bör man uppmärksamma följande situationer: Parrelaterade problem och våld inom familjen. Försummelse av barnen. Kriminalitet, t.ex. rattfylleri och stöld. Upprepade eller långvariga ekonomiska problem. Inom psykiatrin bör man uppmärksamma följande situationer: Depressioner (t.ex. utmattningsdepressioner och sömnstörning) Upprepat självdestruktivt beteende Olika slag av ångestsyndrom Inom företagshälsovården bör man uppmärksamma följande situationer: Upprepad sjukfrånvaro, speciellt efter helgerna Försämrade arbetsprestationer Inom kroppsjukvården bör man uppmärksamma följande situationer: Olycksfall, hjärtarytmi och högt blodtryck Bukspottkörtelinflammation och mag- och tarmbesvär Leversjukdomar och olika cancerformer Alla, oavsett arbetsplats, bör dock vara uppmärksamma på samtliga symtom. Screening AUDIT DUDIT Används för att identifiera personer med riskbruk av alkohol. Används för att identifiera personer med narkotikarelaterade problem. Båda dessa verktyg går att ladda ner från under testformulär. Om screeningen endast visar en riskfylld alkoholkonsumtion räcker en uppföljning med AU- DIT och kort rådgivning. Om det efter screeningen behövs en diagnostisk bedömning av problemet och dess svårighetsgrad skall personen remitteras till Alkoholpolikliniken. Kort rådgivning När man väl identifierat ett narkotika- eller alkoholproblem är kort rådgivning en bra metod att hindra det riskabla bruket att utvecklas till ett missbruk eller beroende. Vid kort rådgivning kan två metoder användas: 1. FRAMES 2. MI 5

6 5. Utredning och bedömning För att upptäcka och bedöma graden av alkohol- eller narkotikaproblem behövs olika former av bedömningsinstrument som 1) Biologiska test och 2) Psykologiska test. För att bedöma problemets svårighetsgrad kan man använda en kombination av biologiska test och psykologiska test som t.ex. CDT, GT och AUDIT. Biologiska test Alkohol Hos de flesta individer förbränns alkoholen med 0,15-0,20 promille per timme. Om en person haft 1,5 promille på kvällen kan den vara 0 promille nästa morgon. Pågående konsumtion Akutmarkörer Alkometer. Alkoholpolikliniken och Psykiatriska öppenvården har kvalitetssäkrad utrustning. EtG, EtS och 5-HTOL kan påvisa en konsumtion av alkohol under det senaste dygnet eller dygnen. Långvarig överkonsumtion CDT kan mäta 1-3 veckor bakåt i tiden vid hög alkoholkonsumtion. Långvarig överkonsumtion MCV kan mäta 2-6 månader bakåt i tiden. Långvarig överkonsumtion GT. Leverpåverkan som kan mätas 3-6 veckor bakåt i tiden. Långvarig överkonsumtion ASAT och ALAT. Leverpåverkan efter långvarig överkonsumtion av alkohol. Narkotika Cannabis Enstaka sporadiska intag är inte möjliga att upptäcka i mer än 2-3 dagar efter intaget. Urinprovtagning oftare än 3 gånger per vecka är inte nödvändigt. Heroin och morfin Amfetamin Kokain Enstaka sporadiska intag kan upptäckas i cirka 2-4 dagar efter intaget. Urinprovtagning oftare än 3 gånger per vecka är inte nödvändig. Enstaka sporadiska intag kan upptäckas inom en tidsrymd upp till cirka 2-4 dagar efter intaget. Urinprovtagning oftare än 3 gånger per vecka är inte nödvändig. Enstaka sporadiska intag kan upptäckas i högst 1-3 dagar efter intag. Urinprovtagning oftare än 3 gånger per vecka är sällan nödvändig. Det finns många andra preparat som kan påvisas vid urinprov. T.ex. ecstasy, dextropropoxifen, LSD, metadon, GHB, vissa ecstasyliknande s.k. designerdroger, tryptaminer, buprenorfin, Kath, meprobamat, barbiturater, vissa läkemedelsregistrerade opiater samt zopiklon och 6

7 zolpidem (sömnmedel). Upptäcktstiden efter intag för denna samlade grupp av preparat är mindre väldokumenterad men är sannolikt från en till fyra dagar. Psykologiska test Alkohol AUDIT Narkotika DUDIT Se beskrivning sidan fem. Se beskrivning sidan fem. Utredning ASI ADDIS är en strukturerad intervju som täcker förutom alkohol- och narkotikamissbruk även andra livsområden som arbete, fysisk och psykisk hälsa, socialt umgänge och kriminalitet. Totalt sju livsområden. Denna görs för att bedöma klienters hjälpbehov och riktar sig till vuxna. är en intervju uppbyggd runt både ICD-10:s och DSM-IV:s diagnoskriterier. Det gör det möjligt att göra en bedömning som kan läggas till grund för en klinisk diagnos. Den riktar sig till personer över 20 år. Uppföljning Den enskilde individen gynnas av att man fortlöpande följer resultaten av behandlingen för att kunna göra förändringar om man inte fått önskat resultat. Uppföljning med Biologiska test för alkohol Total avhållsamhet krävs Regelbunden eller slumpmässig mätning av EtG, EtS och 5- HTOL. Följa upp resultatet Upprepade mätningar, en gång i månaden, av CDT 2 och GT. Uppföljning med Psykologiska test för alkohol Efter 6-12 månader AUDIT och ASI. Uppföljning med Biologiska test för narkotika Följa upp resultatet Urinprovtagning. Uppföljning med Psykologiska test för narkotika Efter 6-12 månader DUDIT och ASI. 2 Markus Heilig. Beroendetillstånd. Astra läkemdelel

8 6. Abstinensbehandling Abstinensbehandling ska erbjudas i öppna vårdformer inom landstingets allmänmedicin eller psykiatriska öppenvården men också vid socialtjänstens Alkoholpoliklinik. För mer svåra komplexa tillstånd finns abstinensvård vid Beroendecentrum. Inskrivning vid Beroendecentrum förutsätter ett biståndsbeslut jml SoL 4:1 (www.varmlandsvardforbund.se/beroendecentrum). 7. Psykosocial behandling och läkemedelsbehandling I SBU-analysen framhålls tre faktorer som visar positiva effekter för alkohol- och narkotikabehandling: a) Tydlig struktur i behandlingen. b) Fokus på missbruket eller beroendet. c) Tillräckligt lång behandling för att ge effekt. Vid Alkoholpolikliniken finns ett behandlingsprogram, Väckarklockan, med en tydlig struktur och fokus på beroendet. Antabus, Naltrexon och Campral ingår som en naturlig del av öppenvårdsbehandlingen av personer med alkoholberoende. 8. Läkemedelsassisterad underhållsbehandling vid opiatberoende Underhållsbehandlingen ska syfta till att den som är beroende av opiater ska upphöra med sitt missbruk samt få en förbättrad hälsa och social situation. Behandlingen ska ses som en långsiktig rehabilitering där det är viktigt att skapa en gemensam och sammanhållen vårdstruktur med ett nära samarbete mellan sjukvården och socialtjänsten. Landstinget erbjuder möjlighet till utredning vid psykiatriska utredningsenheten 3 för beroendeproblematik. Behandlingen sker lokalt med stöd från den länsgemensamma beroendemottagningen Barn till föräldrar som har missbruks och beroendeproblem Familjehuset Hörnan, Socialtjänsten, har samtalsgrupper för barn och ungdomar 6-18 år. Se Säffle kommuns hemsida. 10. Gravida kvinnor med missbruk- eller beroendeproblem Mödravården har vid inskrivning av gravida kvinnor ett särskilt ansvar och uppdrag att erbjuda screening (AUDIT) åt de blivande föräldrarna. Identifieras ett riskbruk ska kort rådgivning initieras enligt metoden motiverande samtal/mi. Om screeningen visar på mer omfattande problematik ska kontakt tas med socialtjänsten. 3 Namnet på verksamheten ännu inte klart 4 Namnet på verksamheten ännu inte klart 8

9 11. Samsjuklighet Identifikation En patient som söker hälso- och sjukvården för psykisk ohälsa ska också generellt bedömas för missbruk eller beroende. Tidigare beskrivna screeninginstrument används. Vid behov tas, med patientens samtycke, kontakt med Alkoholpolikliniken för att bedöma svårighetsgraden. Om socialtjänsten uppfattar att en klient med missbruk eller beroendeproblem också har psykisk ohälsa eller somatisk sjukdom ska, om klienten samtycker, kontakt tas med primärvården eller psykiatriska öppenvården. Det krävs dock en period av drogfrihet (vanligen 1-4 veckor) för att bedöma och fastställa psykisk sjukdom eller personlighetsstörning. Eventuellt bör en samordnad Individuell plan upprättas. Behandling En samtidig vård och behandling för båda problemen är viktig, samordnad tillsammans av landstinget och kommunen. Det finns ingen evidensbaserad behandling för samsjuklighet specifikt, men inget talar emot att använda metoder som idag är effektiva för missbruks och beroendeproblem respektive psykiatriska problem eller somatiska sjukdomstillstånd. 12. Läkemedelsberoende Principen är att den vårdgivare som startat medicineringen också primärt ansvarar för att försöka avsluta denna. Det handlar om att upptäcka ett missbruk/beroende och ta ställning till en poliklinisk nedtrappning. Många gånger finns det också anledning att socialtjänsten har ett ansvar för den här gruppen av individer. Det handlar om personer som har en mer komplex problematik. Det rör sig också om personer som både har ett missbruk av både legalt förskrivna läkemedel och läkemedel som han/hon skaffat sig illegalt eller personer som förutom ett läkemedels missbruk också har ett alkohol- eller narkotikamissbruk/beroende. I de här fallen ska bestämmelserna i SoL och HSL om samordning av de individuella planerna tillämpas. 13. Detta saknar vi eller behöver vi vidareutveckla Vi saknar utredningsinstrument för bedömning av ungdomars hjälpbehov. Det finns två instrument som kräver särskild kompetens. ADAD ADDIS-ung riktar sig till ungdomar och har samma principer som ASI riktar sig till personer upp till 20 år och har samma principer som ADDIS. I Säffle bör vi utveckla behandlingsprogram för cannabisberoende. Lämpligt vore HAP (haschavänjningsprogrammet). Vi bör utveckla öppenvårdbehandling när det gäller personer med samsjuklighet. Brukare och brukarorganisationer skall på ett mer tydligt sätt bli delaktiga i arbetet med riktlinjerna. 9

10 14. Vem gör vad? Vad och när? Hur? Vem? Provtagning/Screening alkohol - Pågående konsumtion Alkometer Alkpol, Öppenpsyk - Konsumtion 1-2 dygn bakåt i tid EtG, EtS och 5-HTOL Alla, remiss till Lab - Långvarig överkonsumtion CDT, GT, MCV, Alla, remiss till Lab ASAT och ALAT - Screening av riskbruk AUDIT Alla Provtagning/Screening narkotika - Identifiering av narkotikaintag Urinprov Alkpol, Öppenpsyk - Screening av narkotikaproblem DUDIT Alla Utredning - Vuxna, alkohol-/narkotikaproblem ASI Alkpol - Bedömning, klinisk diagnos, över 20 år ADDIS Alkpol Läkemedelsberoende - Tecken på beroende Nedtrappning Den som startat medicineringen Behandling - Riskbruk MI Alla - Skadligt bruk/missbruk MI Alkpol - Beroende Behandling Alkpol Uppföljning alkohol - Total avhållsamhet EtG, EtS och 5-HTOL Alla, remiss till Lab - Följa upp resultat CDT Alla, remiss till Lab - Efter 6-12 månader AUDIT Alla - Efter 6-12 månader ASI Alkpol Uppföljning narkotika - Följa upp resultatet Urinprov Alkpol, Öppenpsyk - Efter 6-12 månader DUDIT Alla - Efter 6-12 månader ASI Alkpol 10

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Stockholms läns landsting 2007 Regionalt Vårdprogram Alkoholproblem Rapporten är framtagen av Johan Franck Utgåva 2, ISBN 91-85211-46-X (Reviderad

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblem Socialstyrelsen klassificerar

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8

Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Nationella Riktlinjer Konferens Draken Göteborg 16 okt 2009 Utbildningsdel 5, Kapitel 8 Missbruk och beroende och samtidig psykiatrisk sjukdom (samsjuklighet) Kapitel 5 Föreläsare professor Agneta Öjehagen

Läs mer

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31

Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef Allmänmedicin. Giltighetstid: 2010-01-01 dock längst t o m 2012-12-31 Vårdprogram I :C:611(39) Handlingsguide för stöd åt gravida kvinnor och missbruk Barnhälsovården Barn- och ungdomsmedicin Kvinnosjukvården Mödrahälsovården Godkänd av: Ing-Marie Knutsson verksamhetschef

Läs mer

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård preliminär version Vad är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg? Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet

Behandlingsprogram. LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. Metadonprogrammet Behandlingsprogram LARO- MOTTAGNINGEN Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende Metadonprogrammet Verksamhetsområde Beroende- och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende

Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Beroendetillstånd 1109 Alkohol riskbruk, missbruk och beroende Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm (BCS), Stockholm Charlotte Hedberg, Centrum för allmänmedicin (CEFAM), Stockholm Inledning De flesta

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND

VÅRDPROGRAM FÖR UTREDNING OCH BEHANDLING AV AD/HD HOS VUXNA I LANDSTINGET SÖRMLAND Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Vårdprogram för 1.0 Vårdprogram utredning och behandling av AD/HD hos vuxna i Landstinget Sörmland Utfärdande förvaltning: Sökord:

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING 1 Förord I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen från maj

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2005:2 ALKOHOL- OCH DROGSKADEFÖREBYGGANDE ARBETE INOM ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Utredning och plan Siv Palmqvist, projektledare Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer