Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten"

Transkript

1 ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga förvaltningar Fastställt av: TKL Överenskommelse gällande riskbruk, missbruk och beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten Innehåll Parter...3 Bakgrund...3 Syfte och mål...4 Målgrupp unga och vuxna i alla åldrar...4 Utgångspunkter för samverkan...4 Överenskommelse...6 Förebyggande arbete...6 Bedömning...6 Bedömningsinstrument...6 Medicinska test...7 Samsjuklighet...7 Samordnad individuell vårdplanering (SIP)...7 Behandling...8 Psykologisk och psykosocial behandling...8 Läkemedelsbehandling...8 Psykosociala stödinsatser...8 Arbete/sysselsättning...8 Boende...8 Vård- och stödsamordning (VOSS)...8 Stöd till anhöriga och närstående...9 Familjeperspektiv/barn som anhöriga...9 Smittskyddsarbete...9 Unga...9 Äldre Sidan 1 av 15

2 Läkemedelsberoende Dopning Brukarinflytande Brukarinflytande ska finnas på: Tillnyktring Utvecklingsområden Uppföljning av det lokala arbetet Bilaga Bilaga Bilaga Sidan 2 av 15

3 Parter Överenskommelse träffad mellan Landstinget i Uppsala län, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) och de i Uppsala län ingående kommunerna (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar). Bakgrund Socialstyrelsen publicerade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården Sedan dess har nya behandlingsmetoder introducerats och nya metoder för upptäckt och prevention har tillkommit i vården och omsorgen. Riktlinjerna har nu reviderats och uppdaterats och nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården har utkommit Utformningen för de nya riktlinjerna är förändrade såtillvida att de innehåller prioriteringar (1-10) för metoder/insatser, och genom detta utgör de ett tydligare stöd för fördelning av resurser och underlag för beslut på organisationsnivå. Tre nya områden har inkluderats i de reviderade riktlinjerna ungdomar, läkemedelsberoende och psykosociala stödinsatser. Sedan 1 juli 2013 föreligger det en skyldighet för landsting och kommuner att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, eller dopningsmedel, i enlighet med regeringens proposition God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården (2012/13:77). Denna skyldighet regleras genom tillägg i socialtjänstlagen (SoL 5 kap. 9 a ) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL 8 b ), se nedan. 8 b HSL Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopnings-medel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. 5 kap. 9 a SoL Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen. Primärvården har ett basansvar för psykisk ohälsa och ingår i första linjens psykiatri. Primärvården och den psykiatriska specialistvården i Uppsala län träffade under våren 2016 en överenskommelse kring handläggning av psykiatrisk sjukdom, där substansbrukssyndrom (missbruk/beroende) ingår 1. Med hänvisning till den överenskommelsen har primärvårdens roll i arbetet med missbruk, riskbruk och beroende även tydliggjorts. Överenskommelserna ska även omfatta de personer som vårdas av enskilda aktörer som kommuner och landsting, i enlighet med 3 HSL och 2 kap. 5 SoL har slutit avtal med. 1 Överenskommelse mellan primärvård och psykiatrisk specialistvård kring handläggning av psykiatrisk sjukdom, 2016 Sidan 3 av 15

4 Syfte och mål Syftet med den regionala överenskommelsen är, att underlätta och stärka samverkan mellan kommunerna och landstinget. Målet är att barn, unga och vuxna som tillhör målgruppen skall, med delaktighet och inflytande, ges en sammanhängande vård och behandling och tillgång till insatser på rätt nivå. Överenskommelsen ska således öka förutsättningarna för huvudmännen att följa rekommendationer i gällande nationella riktlinjer. Överenskommelsen är ett levande dokument och en översyn och eventuell revidering sker årligen. Överenskommelsen syftar vidare till att på ett tydligt sätt lyfta fram brukarna som en självklar kunskapskälla. Målet är att brukarnas kunskaper på ett strukturerat sätt skall efterfrågas och tas tillvara. Brukarorganisationerna är ett viktigt stöd till brukare och närstående. Vårdgivaren bör därför ta tillvara brukarorganisationernas stöd- och informationsarbete samt deras förebyggande verksamhet. Jämställdhet och jämlikhet ska systematiskt beaktas i genomförande och uppföljning. Målgrupp unga och vuxna i alla åldrar Riskbruk, vilket innebär att konsumtionen ännu inte har utvecklats till missbruk eller beroende men riskerar att göra det om den fortsätter. Konsumtionen innebär en klar risk för utveckla kroppsliga skador Missbruk, vilket innebär att ett fysiologiskt beroende ännu inte uppstått men risken är stor att det utvecklas till det. Här har fysiska- och psykiska skador samt sociala problem börjat uppstå. Personer i missbrukarens omgivning brukar också påverkas negativt av missbruket Beroende, vilket innebär ett fysiologiskt, psykologiskt och socialt beroende, ofta allt detta. Personen kommer troligtvis att lida av abstinens om drogen tas bort Närstående, till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. Utgångspunkter för samverkan Kommunens arbete rörande missbruksproblematik regleras i Socialtjänstlagen, SoL (2001:453). Hjälp och stöd erbjuds både i form av rådgivning och som biståndsbedömda insatser. Socialtjänsten ska aktivt sörja för att den enskilde personen med missbruk/beroende får den hjälp och vård som han/hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Arbetssättet ska utmärkas av delaktighet från den enskilde. Insatserna som erbjuds enligt socialtjänstlagen är frivilliga. Om det är nödvändigt att personer med missbruk får vård men inte samtycker till detta, kan vården under vissa förutsättningar ges mot den enskildes vilja. Detta är reglerat i Lagen om vård av missbrukare, LVM (1988:870). För personer under 18 år kan i särskilda fall Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52), vara tillämplig. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763), ska hälso- och sjukvården medicinskt utreda och behandla sjukdomar och skador. Arbetssättet ska utmärkas av delaktighet från den enskilde. Det ska finnas ändamålsenliga och skriftliga rutiner för informationsöverföring och gemensam vårdplanering inom och mellan primärvården, den specialiserade beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten. Uppdrag och ansvar som avser primärvården i den aktuella överenskommelsen är förenlig med den överenskommelse som finns mellan primärvården och specialistpsykiatrin 2 i Uppsala län. 2 Överenskommelse mellan primärvård och psykiatrisk specialistvård kring handläggning av psykiatrisk sjukdom, Sidan 4 av 15

5 Den regionala överenskommelsen berör både hälso- och sjukvården och socialtjänsten som har ett gemensamt ansvar för att en fungerande och ändamålsenlig samverkan möjliggörs. Det är minst lika viktigt med en god intern samverkan inom den egna organisationen. Båda huvudmännen bör därför även tydliggöra ansvarsfördelningen inom den egna organisationen, då behov finns. Överenskommelsen rörande samverkan kan även inkludera andra aktörer, som till exempel polis, skola eller civila aktörer. I delen som omfattar lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) är polisens medverkan nödvändig. Den regionala överenskommelsen ska ligga till grund för de lokala överenskommelserna (bilaga 1) mellan länets kommuner och berörda landstingsverksamheter. De lokala överenskommelserna anpassas efter lokala behov och förutsättningar. Förutom att kravet på överenskommelser har skärpts, är det värt att notera att målgruppen utökats till att även omfatta personer som missbrukar läkemedel eller dopningsmedel och deras närstående. De gemensamma nationella riktlinjerna rörande missbruks- och beroendevården (2015) bör utgöra en bas i val av bedömningsinstrument, metoder och insatser lokalt. Sidan 5 av 15

6 Överenskommelse Förebyggande arbete Primärvården och socialtjänsten i Uppsala län har ansvar för: information och rådgivning Socialtjänsten har ansvar för uppsökande verksamhet på individuell nivå Primärvården har ansvar för tidiga interventioner vid riskbruk Bedömning Hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Uppsala län har ansvar för att: motivationsarbete vid misstanke om/vid somatisk problematik informera om relevant vårdgivare Socialtjänsten i Uppsala län har ansvar för motivationsarbete utredning av behandlingsbehov utredning och ansökan till förvaltningsrätten om tvångsvård enligt LVM/LVU Primärvården har ansvar för motivationsarbete screening av riskbruk som en del av vanlig livsstilsundersökning/analys LVM läkarintyg (primärvården och specialistvården har ett gemensamt ansvar för att ta fram ett läkarintyg på begäran av socialtjänsten) Specialistpsykiatrin har ansvar för motivationsarbete screening utredning av beroendetillstånd läkarundersökning vid LVM-utredning LVM- och LVU-läkarintyg Somatisk undersökning uppmärksamma somatisk ohälsa och hänvisa till rätt vårdinstans Psykiatrisk utredning och behandling. Bedömningsinstrument Bedömningsinstrument skall fungera som ett komplement i arbetet med brukaren. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Uppsala län ska vid behov använda AUDIT för att identifiera alkoholproblem använda DUDIT för att identifiera narkotikaproblem Socialtjänsten i Uppsala län bör vid behov använda ASI, ADDIS eller MINI som underlag för att bedöma skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika använda ADAD för att bedöma hjälpbehov för ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem Hälso- och sjukvården bör vid behov använda MINI och MINI-KID som underlag för att bedöma skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika 3 3 ADDIS, MINI, MINI-KID, SCIDI bygger på DSM-V Sidan 6 av 15

7 Medicinska test Hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Uppsala län bör vid behov utföra urinprovtagning och utandningstest Hälso- och sjukvården bör vid behov utföra blodprov för identifiering av alkohol- och narkotika inom ramen för medicinsk behandling Samsjuklighet Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har gemensamt ansvar för klienter och patienter med missbruk och beroende och samtidig psykiatriska symtom och somatisk sjukdom. En samtidig vård och behandling för båda problemen är viktig, samordnad tillsammans av landstinget och kommunen. Utgångspunkten är samordnad individuell plan (SIP). Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har gemensamt ansvar för samordning av insatser för den enskilde. Primärvården har ansvar för första linjens psykiatri 4 Specialistpsykiatrin har ansvar för psykiatrisk utredning och behandling Socialtjänsten har ansvar för psykosociala insatser för missbruk/beroende Samordnad individuell vårdplanering (SIP) Alla brukare som får vård och behandling från flera huvudmän ska enligt lag erbjudas att en skriftlig samordnad individuell plan (SIP) upprättas (SoL, 2 kap 7 och HSL 3f ). Planen ska tydliggöra ansvaret, d v s vem som ansvarar för och gör vad av de behov som finns. Båda huvudmännen har lika stort ansvar till att erbjuda och upprätta en plan. För personer med en psykisk sjukdom och som samtidigt missbrukar bör man alltid utgå från att en plan behövs för att behoven ska tillgodoses. 4 Första linjen är de professionella som först hjälper en patient/klient som har problem. Sidan 7 av 15

8 Behandling Psykologisk och psykosocial behandling Hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Uppsala län ska utöva metoder som är evidensbaserade och/eller bygger på beprövad erfarenhet och/eller rekommenderas av de nationella riktlinjerna (2015). Valet av metoden/metoderna skall utgå från professionens bedömning tillsammans med individen. Socialtjänsten och specialistpsykiatrin ansvarar för öppenvård Socialtjänsten ansvarar för psykosocial vård och behandling av missbruk/beroende i form av o institutionsvård SoL, LVM & LVU-placering kostnaden regleras enligt dokument Vård i samverkan (VIS) o och/eller familjehemsvård Läkemedelsbehandling Hälso- och sjukvården, primärvården och specialistpsykiatrin (beroende- och neuropsykiatri respektive BUP) i Uppsala län ska utöva metoder som är evidensbaserade och/eller bygger på beprövad erfarenhet och/eller rekommenderas av de nationella riktlinjerna (2015). Valet av metoden/metoderna skall utgå från professionens bedömning tillsammans med individen. Primärvården ansvarar för: påbörja och följa upp läkemedelsbehandling vid ett riskbruk av alkohol kort rådgivning enligt MI okomplicerade läkemedelsnedtrappningar, t ex överkonsumtion av värkmedicin, bensodiazepiner etc. Specialistpsykiatrin ansvarar för: abstinensbehandling i öppen- och slutenvård vid komplicerad läkemedelsnedtrappning läkemedelsbehandling vid beroendetillstånd läkemedelsassisterad substitutionsbehandling vid opiat/opioidberoende. Psykosociala stödinsatser Socialtjänsten har ansvar för psykosocialt stöd såsom: kontaktpersoner stöd i drogfrihet träning av psykosociala färdigheter råd- och stödsamtal. Arbete/sysselsättning Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har gemensamt ansvar för arbete, arbetsrehabilitering och sysselsättning. Boende Socialtjänsten i Uppsala län ansvarar för att utreda och besluta kring boende och stöd för att kunna behålla sitt boende (boendestöd) utifrån de nationella riktlinjerna (2015). Vård- och stödsamordning (VOSS) Målgrupp för vård- och stödsamordning i form av integrerade eller samverkande team, så kallad vård- och stödsamordning (VOSS), är personer med missbruk eller beroende och samtidigt svår psykisk sjukdom. Åtgärden innebär en samordning av vård- och stödåtgärder i ett multiprofessionellt team där både Sidan 8 av 15

9 behandling av missbruket eller beroendet och den psykiska sjukdomen och psykosociala stödåtgärder finns tillgängliga. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har gemensamt ansvar för samordnad vård och stöd utifrån individens behov utifrån de nationella riktlinjerna (2015). Stöd till anhöriga och närstående Patientlagen, som trädde i kraft 1 januari 2015, beskriver ökade krav på att informera och göra patienter och närstående delaktiga i vården. Bland annat beskrivs vikten av att ta tillvara patienters och anhörigas kunskaper och erfarenheter. Anhöriga och närstående skall uppmärksammas och ges stöd utifrån sina behov. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar att uppmärksamma och informera anhöriga och närstående Socialtjänsten har ett lagstadgat ansvar att erbjuda stödinsatser till anhöriga och närstående. Familjeperspektiv/barn som anhöriga Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Inom både socialtjänsten och hälso- och sjukvården bör det finnas tydliga rutiner för: hur barn i missbruksmiljöer ska uppmärksammas och ges stöd hur det enskilda barnets rätt till information ska säkerställas hur det enskilda barnet skall ges möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem samt hur föräldrar skall ges stöd och hjälp i sitt föräldraskap inom rehabilitering. Smittskyddsarbete Hälso- och sjukvården bör ge information och rådgivning när det gäller smittspridning av infektionssjukdomar hos personer med alkohol och drogproblematik utveckla och bibehålla ett nära samarbete mellan beroendevård, infektionsvård, socialtjänsten och kriminalvården för att skapa fungerande rutiner kring hur smittspridning kan förhindras Preventions- och behandlingsarbetet avser såväl ungdomar i riskzon som för dem med ett etablerat missbruk. Unga Fokusområde ungdomar uppmärksammas för första gången i de nya nationella riktlinjerna (2015). Förekomsten av samsjuklighet är hög. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har gemensamt ansvar att uppmärksamma unga som använder alkohol och/eller narkotiska preparat Sidan 9 av 15

10 använda metoder som är evidensbaserade och/eller bygger på beprövad erfarenhet och/eller rekommenderas av de nationella riktlinjerna (2015). Äldre Hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Uppsala län har gemensamt ansvar att utveckla fungerande arbetssätt kring äldre som använder alkohol och/eller narkotiska preparat informera om alkohol och droger vid åldrande. Läkemedelsberoende Läkemedelsberoende uppmärksammas för första gången i de nya nationella riktlinjerna (2015). Läkemedelsberoende har inte sällan bakgrund i en normal förskrivning i hälso- och sjukvården. Området har varit eftersatt och kräver därför samarbete kring ett kunskapslyft om problematikens omfattning, läkemedlens verkan och hur hjälp kan ges på bästa sätt. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har ett gemensamt ansvar att uppmärksamma läkemedelsberoende erbjuda behandling och/eller psykosocialt stöd utifrån evidensbaserade/beprövade metoder Hälso- och sjukvården har ansvar att säkerställa en ansvarfull förskrivning av beroendeframkallande läkemedel erbjuda abstinensbehandling, nedtrappning och/eller läkemedelsassisterad behandling. Dopning I Uppsala län har beroende med dopningspreparat som huvudsaklig drog hittills varit sällsynt. Detta innebär att utarbetade rutiner och evidensbaserade behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten för området saknas. I varje enskilt fall har det tidigare gjorts en individuell bedömning. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har således gemensamt ansvar att samlas kring det enskilda fallet, lägga upp en plan kring behandling och enas om vilken instans som ansvarar för vad. Brukarinflytande Att ha ett genomgående brukarperspektiv är en förutsättning för att utföra ett bra arbete. Att samtliga brukare bemöts med respekt och tillgänglighet skall vara en självklarhet. Att lyfta fram brukarna som kunskapskälla är något som präglat utvecklingen under senare år. Ett långsiktigt arbete för att öka medvetenheten, i organisationer och verksamheter, om betydelsen av fokus på brukarnas inflytande har lyfts fram. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har gemensamt ansvar att verka för brukarinflytande på individ-, verksamhets- och organisationsnivå Brukarinflytande ska finnas på: Länsnivå Brukarnätverket i Uppsala län för beroendefrågor är ett nätverk av ideella organisationer, brukare och anhörigorganisationer. De är en resurs i att verka för och stärka brukar- och anhöriginflytandet i kommun och landsting, med målsättningen att minska riskbruk och missbruk samt att stärka beroendevården. Ambitionen är också att arbetet skall öka förståelsen för människor med beroendesjukdomar och att minska utanförskapet. Regionförbundet FoU-stöd i Uppsala län som länsövergripande organisation stöttar arbetet att stärka brukarinflytandet. Man kan arbeta med brukarinflytande på regional nivå bland annat genom: att brukarna är representerade i RIM-styrgrupp (bilaga 2) Sidan 10 av 15

11 brukarrevisioner som utförs av Brukarnas revisionsbyrå samarbete med Forum för brukarinflytande 5 Lokal nivå De brukarföreningar som finns på lokal nivå ska ges möjlighet att komma till tals och deras erfarenhet och kunskap ska efterfrågas och tillvaratas. Brukarinflytande på lokal nivå kan bland annat ske genom: representation i den lokala RIM-gruppen brukarreferensgrupper brukarråd brukarenkäter brukarrevisioner Individuell nivå Brukarens erfarenhet, kunskap och önskemål ska finnas som en självklar del i utredning, bedömning och i val av insats och behandling. Brukarinflytande på individuell nivå kan bland annat ske genom: SIP och vårdplan/genomförandeplan att involvera närstående säkerställa att den enskilde har tillgång till den information han/hon behöver för att vara delaktig i beslut och insatser brukaren ges möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande. 5 Forum för brukarinflytande är ett treårigt projekt som stöds av Allmänna Arvsfonden. Syftet är att i samarbete med verksamheter i kommunerna och landstinget identifiera, sprida och utveckla metoder och arbetssätt som ökar brukarnas förutsättningar för delaktighet och inflytande över stöd som brukare tar del av. Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan. Sidan 11 av 15

12 Tillnyktring Socialdepartementet har under en treårsperiod ( ) avsatt 35 miljoner per år för att förbättra den medicinska säkerheten och omsorgen för de personer som omhändertas med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). Målsättningen är att förändra praxis så att färre förs till arrest och att fler fångas upp för fortsatta stöd- och behandlingsinsatser. Landstinget i Uppsala län har fattat beslut om att tillskapa en tillnyktringsenhet (TNE). Målet är att den tas i bruk under Uppsala kommun kommer att avsätta resurser för att medverka i arbetet med TNE. Utvecklingsområden Landstinget och kommunerna har även gemensamt ansvar att se över följande utvecklingsområden under med stöd av Regionförbundet Uppsala län, enheten för FoU-stöd och den regionala styrgruppen för RIM: Hemlösa Sprutbytesmottagning Spelberoende Uppföljning av det lokala arbetet De lokala RIM-grupperna har ett ansvar att följa upp de lokala överenskommelserna årligen. Den regionala gruppen samlar in och sammanställer detta inför eventuell revidering. Sidan 12 av 15

13 Bilaga 1 Lokala överenskommelser Enligt förändringarna i HSL och SoL är landsting och kommuner från och med 1 juli 2013 skyldiga att upprätta överenskommelser om samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblematik. Uppsala läns åtta kommuner har alla olika förutsättningar och utvecklingsbehov och det är därför viktigt att varje enskild kommun, tillsammans med landstingets lokala verksamheter, formulerar egna överenskommelser. De lokala överenskommelserna anpassas således efter lokala behov och förutsättningar. Det finns inte någon fastställd mall för hur en överenskommelse ska se ut men ett antal rubriker och områden bör finnas med. De lokala överenskommelserna bör, med utgångspunkt i den regionala överenskommelsen, innehålla: ett klargörande av den lokala ansvarsfördelningen mellan kommunens och landstingets verksamheter för förebyggande verksamhet, tidiga insatser, vård och behandling avseende personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel ett klargörande av den lokala ansvarfördelningen i utformandet av samordnade individuella planer (SIP) ett klargörande av den lokala ansvarfördelningen om hur berörda barn i familjer med missbruk och beroende uppmärksammas en plan för systematisk uppföljning/utvärdering inom området Som ett tillägg till överenskommelsen bör följande klargöras: rutiner för samverkan på både chefs- och handläggarnivå rutiner för avvikelser och eventuella tvister kring ansvarsfrågor uppgift om vem/vilka som ansvarar för att den lokala överenskommelsen följs rutiner för LOB- omhändertagna i samverkan med polisen Sidan 13 av 15

14 Bilaga 2 RIM-styrgrupp I RIMs styrgrupp ingår representanter från kommunerna och landstinget i Uppsala län samt brukarrepresentanter. Styrgruppen behandlar bland annat de frågor som kommer till enheten för FoUstöd vid Regionförbundet samt nationellt. Styrgruppen för RIM har till uppgift att: tydliggöra en övergripande ansvarsfördelning för tidig upptäckt, förebyggande verksamhet, vård och behandling utifrån aktuella riktlinjer, föreskrifter och lagstiftning kontinuerligt följa FoU-stödsverksamheten och medverka till att den bedrivs utifrån verksamhetens behov fungera som ett bollplank åt FoU-stöd och medverka i utvecklingen inom respektive FoU-stödsområde delta i utarbetandet av förslag till FoU-stöds verksamhetsplan verka för att identifierade problemområden på länsövergripande nivå mellan huvudmännen, och även internt inom respektive organisationer, blir belysta och föremål för utredning och åtgärd följa upp att överenskommelser mellan kommuner och landsting skrivs i länet stötta kompetens- och kunskapsutvecklingen inom området verka för användande av system för uppföljning och utvärdering följa utvecklingen i länet med utgångspunkt från Socialstyrelsens Öppna jämförelser. verka för att arbete inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården genomsyras av bästa tillgängliga kunskap inom området Samverka med universitet och högskola (genom FoU-samordnaren) Ansvara för kommunikation och förankring mellan FoU-stöd och respektive kommun/landstinget på tjänstemannanivå vilket bland annat inkluderar spridning av inbjudningar till konferenser, nyhetsbrev m m. Sidan 14 av 15

15 Bilaga 3 Lokala RIM-grupper De lokala RIM-grupperna arbetar med samverkansfrågor på lokal nivå. Detta med ett tydligt brukar- och familjeperspektiv. De tar emot- och för löpande vidare information till RIM-styrgruppen, som i sin tur tar upp frågor på regional nivå. Grupperna arbetar med lokala överenskommelser, lägesbeskrivningar och aktiviteter. De har även i uppgift att diskutera/se över behov av fortbildning och metodstöd till implementering, och att föra detta vidare till styrgruppen löpande. De diskuterar avvikelser och rapporterar systemfel och hinder till RIM-styrgruppen. I den lokala RIM-gruppen bör samtliga verksamheter och brukare finnas representerade. Sidan 15 av 15

Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende

Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende Stekenjokk, Annika N Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2014 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Länssamordningsgruppens

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund Handlingstyp Överenskommelse 1 (8) Datum 6 november 2014 Missbruks- och beroendevård Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan när det gäller personer som missbrukar alkohol,

Läs mer

CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Inledning I propositionen (Prop. 2012/13:77) har regeringen föreslagit att det i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län Överenskommelse för socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblematik Förvaltningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

HUR, NÄR och VEM har ansvar för åtgärder

HUR, NÄR och VEM har ansvar för åtgärder Bilaga 2. Interventionstrappa för ansvarsfördelning utifrån Länsöverenskommelse riskbruk-, - beroendevård. Ansvarsfördelning vid samverkan mellan Region Jönköpings läns kommuner och Region Jönköpings län

Läs mer

Datum 2014-05-06. Antal sidor 1(1)

Datum 2014-05-06. Antal sidor 1(1) Datum 2014-05-06 Antal sidor 1(1) Överenskommelse i Jönköpings län om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel Antaget

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

HUR, NÄR och VEM har ansvar för åtgärder

HUR, NÄR och VEM har ansvar för åtgärder Bilaga Länsöverenskommelse s- beroendevård. Interventionstrappa kring ansvarsfördelning vid samverkan mellan Region Jönköpings läns kommuner och primärvård, somatisk samt psykiatrisk gällande riskbruk//beroende

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2016 10 11 Malin Camper Kunskapscentrum

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Samverkansöverenskommelse avseende riskbruk, missbruk och beroende mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Kalmar Län. Samverkansöverenskommelse avseende riskbruk, missbruk och beroende mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län Datum 2014-03-25 (revideras 2016-01-01 eller tidigare vid behov) Samverkansöverenskommelse avseende riskbruk, missbruk och beroende mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län * Kalmar kommun WWW.KALMAR.SE

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 Tid: 2015-09-08, kl 13:00-16:15 Plats: 80 RJL 2015/ 1135 Sal A, Regionens hus Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län om samarbete kring

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk och beroende i Örebroregionen

Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk och beroende i Örebroregionen Region Örebro län Regional utveckling Box 1613, 701 16 Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se www.regionorebrolan.se Underlag till överenskommelse för att förebygga och behandla riskbruk, missbruk

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Handlingsplan 18 år och äldre

Handlingsplan 18 år och äldre Handlingsplan 18 år och äldre Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland 2 200 Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12 Överenskommelse Personer med psykisk funktionsnedsättning I Värmland Kommunens och hälso och sjukvårdens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

N y a n a t i o n e l l a r i k t l i n j e r n a f ö r m i s s b r u k s - o c h b e r o e n d e v å r d Välkomna!

N y a n a t i o n e l l a r i k t l i n j e r n a f ö r m i s s b r u k s - o c h b e r o e n d e v å r d Välkomna! Nya nationella riktlinjerna för missbruks - och beroendevård Välkomna! 9:00-9:30 Kaffe och registrering Program: 9:30-12:30 Inledning Socialstyrelsens presentation av riktlinjerna. GAP-analysen över Skåne

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

Katrin Boström, Helena de la Cour 2015-12-03 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer

Katrin Boström, Helena de la Cour 2015-12-03 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Katrin Boström, Helena de la Cour 2015-12-03 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för vård och stöd vid missbruk och beroende i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Datum Antal sidor 1(1)

Datum Antal sidor 1(1) 2014-05-06 1(1) Överenskommelse om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel Antaget i Läns-LAKO den 28 april 2014 .. ya

Läs mer

Beroendecentrum I Norrbotten

Beroendecentrum I Norrbotten 2014-08-22 Beroendecentrum I Norrbotten Invånarna i Norrbotten ska mötas av en missbruks- och beroendevård som är lätt tillgänglig, har hög kvalitet och är effektiv. Vården som utgår från evidensbaserad

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

SAMVERKAN KRING PERSONER MED MISSBRUK/BEROENDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER I STOCKHOLMS LÄN RÅDSLAGET 15 NOVEMBER

SAMVERKAN KRING PERSONER MED MISSBRUK/BEROENDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER I STOCKHOLMS LÄN RÅDSLAGET 15 NOVEMBER SAMVERKAN KRING PERSONER MED MISSBRUK/BEROENDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER I STOCKHOLMS LÄN RÅDSLAGET 15 NOVEMBER Policy 2008 Överenskommelsen 2016 2013: Krav om överenskommelse

Läs mer

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN 1/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Lagkrav i Socialtjänstlagen och Hälso-

Läs mer

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende!

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Innehåll i utbildningen Alkohol- och narkotikasituationen i Sverige Faktorer av betydelse för missbruks- och beroendeutveckling Fysisk

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

Läns-SLAKO Östergötland

Läns-SLAKO Östergötland Läns-SLAKO Östergötland 1 (12) 2014 05 27 Dnr LiÖ Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget i Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik,

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge

Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Genomförandeplan för Borlänge 2011 Berörda verksamheter- Kommun och Landsting åtar sig att genomföra följande under 2011. Område Aktivitet Genomförande Mål 20111231 Lokal Styrgrupp i Borlänge Styrgrupp

Läs mer

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD)

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Agneta Öjehagen, Lunds universitet 1. De norska jämfört med svenska riktlinjer:

Läs mer

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4197 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Anneli Jäderland Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården Beslut Styrelsen föreslår kongressen

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 1(6) version 2010-01-04 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Överenskommelsen om samverkan är en lokal överenskommelse mellan socialnämnden i Danderyds kommun genom Socialkontorets vuxenenhet och Stockholms läns

Läs mer

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan enligt lag sedan 2010 Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att för personer som behöver

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Överenskommelser HSN-SON Syfte

Överenskommelser HSN-SON Syfte Överenskommelser HSN-SON Syfte Den enskilde ska möta en väl fungerande vård och omsorg, integrerade organisationer och att resurserna utnyttjas effektivt. Patienter/brukare ska inte falla mellan stolarna

Läs mer

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se

Beroendevårdkedja Halland. Hans.Ackerot@regionhalland.se Beroendevårdkedja Halland Hans.Ackerot@regionhalland.se Ansvarsfördelning beroende/missbruk Baserat bl.a. på nationella riktlinjer från 2007 och 2014 samt regeringens missbruksutredning 2011. Socialtjänsten

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Kan missbrukare bestämma själv?

Kan missbrukare bestämma själv? Kan missbrukare bestämma själv? Om brukarinflytande i missbruksvården. Mikael Sandlund Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten www.socialpsykiatri.se BI vad är det? medborgarnas möjligheter att

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan samt Strategigrupp Missbruk/Psykiatri. Dnr RJL 2015/1895

Ledningsgruppen för samverkan samt Strategigrupp Missbruk/Psykiatri. Dnr RJL 2015/1895 Dnr RJL 2015/1895 Överenskommelse kring samverkan gällande vård och stöd för personer med riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsen

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik 1 Mål och syfte med samverkan Målet för samverkan mellan de båda huvudmännen är att det för den enskilde

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av missbruks- och beroendevården. Dir. 2008:48. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008

Kommittédirektiv. Översyn av missbruks- och beroendevården. Dir. 2008:48. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008 Kommittédirektiv Översyn av missbruks- och beroendevården Dir. 2008:48 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska se över bestämmelserna i socialtjänstlagen

Läs mer

Överenskommelse i Jönköpings län omgemensam satsning för förbättrade. stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Överenskommelse i Jönköpings län omgemensam satsning för förbättrade. stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer MISSIV 1(2) 2015-09-04 LJ 2014/628 Regionsledningskontoret Folkhälsa och sjukvård Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård Överenskommelse i Jönköpings län omgemensam satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik Lena Brönnert Lars Näsström Hammarö kommun - En samgranskning av Landstinget i Värmland

Läs mer

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan, SIP Viveca Axelsson Processledare Uppdrag Psykisk Hälsa SKL- Sveriges kommuner och Landsting Sollentuna kommun viveca.axelsson@sollentuna.se 073-9151048 Innehåll Syfte med SIP

Läs mer

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun

Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd mellan Stockholms Läns Landsting och Värmdö kommun Bakgrund och syfte Kommunerna i Stockholm län och Stockholms Läns Landsting har nedtecknat ett

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN SAMVERKANSAVTAL mellan landstinget och kommunerna gällande BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN 1 Bakgrund och syfte Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes

Läs mer

Yttrande över Missbruksutredningens slutbetänkande (SOU 2011:35)

Yttrande över Missbruksutredningens slutbetänkande (SOU 2011:35) TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum Diarienummer 2011-09-05 HSS110081 Ärende 4 HSS 2011-10-17 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Förslag till förlängning av Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-11 1 (5) HSN 1302-0168 Handläggare: Jocelyne Ängeslevä Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, p 5 Förslag till förlängning av Policy för att

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015.

Sammanställa en enkät som besvaras av trepartsgrupperna. (Koordinator/Arbetsgrupp) Tidsplan: februari 2015. Tidsplan: mars augusti 2015. Genomförandeplan 2015 Vårdsamverkan - Vuxna Psykiatri Utvecklingsområde Samarbete mellan huvudmännen lokala överenskommelser. Följa upp hur många överenskommelser som finns, innehåll och användning. Sammanställa

Läs mer

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer 2015 för vård och stöd vid missbruk och beroende Baskurs 2015-10-23 Innehåll Ansvarsområde, Samarbete EBP Evidensbaserad praktik Ny benämning i DSM-5 Psykologisk och psykosocial behandling

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors

Lokala riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors Gäller för: Sunne kommun Sunne vårdcentral Munkfors kommun Munkfors vårdcentral Hagfors kommun Hagfors vårdcentral Ekshärad vårdcentral Torsby kommun Torsby vårdcentral Likenäs vårdcentral Psykiatriska

Läs mer

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården

Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Implementering av de nationella riktlinjerna inom missbruks- och beroendevården Presentation på LAR-konferensen i Oslo 2012 10 19 gunborg.brannstrom@skl.se Överenskommelse mellan regeringen och SKL(2008)

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2013-07-04 ON 2012/0087 0480-45 35 05 Omsorgsnämnden Samverkansöverenskommelse med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

LGS Temagrupp Psykiatri

LGS Temagrupp Psykiatri LGS Temagrupp Psykiatri Lokal riktlinje för samverkan mellan Mödra- Barnhälsovårdsteamet i Haga, socialtjänst och Beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-09 -12 Lagstöd Förvaltningslag

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen

Kartläggning av kompetens och metodanvändning inom missbruks- och beroendeområdet hos personal inom Individ- och familjeomsorgen Fråga 1 Kön Kvinna Man Fråga 2 Antal anställningsår inom socialtjänsten 0-2 år 3-4 år 5-8 år 9-15 år 16-24 år 25 år eller längre Fråga 3 Antal anställningsår inom missbruksområdet (även hos andra arbetsgivare

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I II Landstinget DALARNA 201 3-11-18- Sida 1 (5) HälsD- och sjukvårdsenhet Elisabet Franson 00040 7 Dnr LD13/02632 Uppdnr 640 201 3-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 201 3-11 -04 Landstingsstyrelsen

Läs mer