KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN"

Transkript

1 KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

2 1/17

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Lagkrav i Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen... 4 Nationella mål... 5 Gemensamma områden för samverkan... 5 Målgrupp som överenskommelsen om samverkan avser... 6 Definition av missbruk och beroende... 6 Syfte och mål... 8 Syfte... 8 Fyra övergripande mål... 8 Särskilda målgrupper att uppmärksamma... 9 Barn och Unga Personer som varit eller är utsatta för våld Gravida kvinnor Personer med samsjuklighet (psykiatrisk och somatisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med samtidigt missbruk) Särskilda insatser att uppmärksamma Förebyggande arbete Samordnad Individuell Plan (SIP) Psykosocial behandling Abstinensbehandling Läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende Lokal och länsövergripande uppföljning och utveckling Samverkansorganisation på övergripande- och lokal nivå Länsövergripande brukarråd Kontinuerlig uppföljning av samverkan Tvist angående ansvarsfördelning Uppföljning av överenskommelsen /17

4 3/17

5 INLEDNING Denna överenskommelse är kopplad till Överenskommelse om samarbete och samordning för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda mellan landsting och kommuner i Västernorrlands län (2013). Dokument ska vara underlag vid upprättande av övergripande och lokala samverkansrutiner mellan huvudmännen. De aktuella huvudmännen är kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik samt hälso- och sjukvården i Västernorrlands län, vilket innefattar primärvården, psykiatrisk och somatisk öppen- och slutenvård. Denna överenskommelse har antagits På uppdrag från kommunerna För Landstinget Västernorrland Glenn Nordlund Styrelseordförande Kommunförbundet Per Wahlberg Ordförande Landstingsstyrelsen Aurora Lindberg Direktör Kommunförbundet Anders L Johansson Landstingsdirektör 4/17

6 Lagkrav i Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen Från och med den 1 juli 2013 har kommuner och landsting skyldighet i lag att ingå gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 8 b och 5 kap 9a Socialtjänstlagen, SoL). Syftet med lagändringarna är att landsting och kommuner bättre ska kunna tillgodose dessa gruppers behov av vård, stöd och behandling. Nationella mål Det har under flera år pågått ett nationellt utvecklingsarbete för att öka kvalitet och mer kunskapsbaserade insatser inom missbruks- och beroendevården. De nationella övergripande målen framgår av de sju målen i den så kallade ANDT-strategin (En samlad strategi för Alkohol-, Narkotika-, Dopings- och Tobakspolitiken) 1. 7 Långsiktiga ANDT-politiska mål Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Antalet döda och skadade p.g.a. sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopning eller tobak ska minska En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Gemensamma områden för samverkan Lagstiftningen anger respektive huvudmans verksamhets- och kostnadsansvar. Propositionen (Prop. 2012/13:77 2 ) lyfter ett antal områden där de menar att ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting och det gemensamma ansvaret/ resursfördelningen för vissa grupper behöver tydliggöras. Dessa är: 1 Regeringens proposition 2010/11:47. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2 Regeringens Proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården 5/17

7 Särskilda insatser att uppmärksamma Abstinensbehandling Läkemedelsassisterad behandling Behandling och stöd till personer med samsjuklighet Psykosocial behandling Särskilda målgrupper att uppmärksamma Barn och unga Personer som varit eller är utsatta för våld Gravida kvinnor med riskbruk, missbruk och beroendeproblematik Personer med samsjuklighet (missbruk/beroende och långvarig psykiatrisk/somatisk sjukdom/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) Överenskommelse ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och lyfta områden där det är nödvändigt med gemensamt ansvar av vård- och stödinsatser. Den ska också främja lokala rutiner och resursfördelning vid övergripande samarbete kring vissa grupper (se ovan). Målgrupp som överenskommelsen om samverkan avser Överenskommelsen gäller för samarbetet kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. Överenskommelsen ska även innefatta de personer som vårdas i enskild verksamhet som kommuner och landsting har slutit avtal med enligt 3 HSL, 2 kap 5 SoL (behandlingshem eller öppenvård som drivs av någon annan än kommunen/landstinget, privata vårdgivare). Definition av missbruk och beroende Inom det medicinska området är begreppen missbruk och beroende i huvudsak kopplade till de diagnosklassifikationer som används. I Sverige används ICD-10 3 inom hälso- och sjukvården och DSM-IV 4 är vanlig inom forskning och i viss mån inom psykiatrisk verksamhet. De båda diagnossystemen stämmer till stora delar överens när det gäller beroendetillstånd. Enligt DSM-IV krävs att minst tre av sammanlagt fyra kriterier ska vara uppfyllda för missbruk. För beroende krävs att tre av sju kriterier är uppfyllda under en och samma 3 ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision) utgiven av World Health Organisation (WHO). Socialstyrelse ansvarar för den svenska översättningen av ICD- 10 som då kallas KSH97 (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997) och uppdateras årligen. 4 DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ges ut av American Psychiatric Association (APA). 6/17

8 tolvmånadersperiod 5. Missbruk 1. Upprepad användning av alkohol, eller narkotika som leder till misslyckanden att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet. 2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet. 3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 4. Fortsatt användning trots återkommande problem. Beroende 1. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt. 2. Abstinensbesvär när bruket upphör, 3. Intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs. 4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök att minska intaget. 5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av alkohol och narkotika. 6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. 7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador. För beroende enligt ICD-10 krävs att tre av sex kriterier skall vara uppfyllda. 1. Stark längtan efter drogen. 2. Svårigheter att kontrollera intaget. 3. Fortsatt användning trots skadliga effekter. 4. Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser. 5. Ökad tolerans. 6. Fysiska abstinenssymtom. 5 Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, s /17

9 SYFTE OCH MÅL Huvudmännen förbinder sig att utifrån sitt uppdrag organisera sina verksamheter så att syfte och mål med överenskommelsen får genomslag i praktiken. Respektive huvudman har ett eget ansvar för kompetensutveckling av sin personal för att uppnå relevant kompetens enligt evidens och nationella riktlinjer. Tillsammans skall huvudmännen planera för, och så långt det är möjligt samordna sina utbildningsinsatser för att tydliggöra det gemensamma ansvarstagandet för riskbruk, missbruk och beroendefrågor. Syfte Syftet med överenskommelsen är: 1. Att arbeta utifrån länsgemensamma mål och visioner 2. Att förtydliga det egna och det gemensamma ansvar som huvudmännen har enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. 3. Att utveckla övergripande samarbetsformer kring missbruk och beroendevård i Västernorrlands län. Fyra övergripande mål 1. Ökad samsyn kring ansvarsområden och individen i behov av vård och stöd Faktorer som kunskap, förståelse och/eller föreställningar som de deltagande aktörerna har om varandra eller om individen, målgruppen och situationen de ska samverka kring, har stor betydelse för hur resultatet av samverkan blir. För att underlätta samverkan och tillgodose individens behov är det viktigt med en gemensam problemförståelse. Huvudmännen ska arbeta för en ökad samsyn kring enskilda och gemensamma ansvarsområden, rutiner och regler samt individens behov av vård och stöd. 2. God tillgänglighet (rätt insats i rätt tid) för individen i behov av vård och stöd Personer med missbruks- eller beroendeproblem ska ha samma ställning och tillgång till hälso- och sjukvård som andra patientgrupper, liksom få sina behov tillgodosedda inom socialtjänsten på samma sätt som andra klientgrupper. Motivationsarbetet bör fortsätta under behandlingen. Annars är risken stor att motivationen avtar och att förutsättningarna för behandling försämras och ytterst att personen i behov av hjälp återfaller i missbruk. Huvudmännen ska verka för god tillgänglighet av vård och stödinsatser. Det ska gälla vid såväl förstagångskontakter som vid senare kontakter och i samband med återfall. Vidare ska gemensamma behandlingslinjer upprättas. Dessa ska vara en grund för framtagande av övergripande och lokala rutiner där det egna och det gemensamma 8/17

10 3. God kvalitet bred kompetens och professionellt bemötande kring individen i behov av vård och stöd Personer med missbruks- och beroendeproblematik har ofta problem inom flera olika livsområden och därför i behov av samlade insatser (såväl specialiserade vårdinsatser som psykosociala och sociala insatser) från sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter samtidigt. Huvudmännen ska genom sin samverkan bidra med kompletterande resurser, kunskaper och kompetenser till individen i behov av stöd. De ska sörja för ett professionellt bemötande med utgångspunkt från individens behov. Insatser ska utgå från de nationella riktlinjerna för missbruk och beroendevård. 4. Förebyggande arbete Vinsterna är stora med att tidigt upptäcka och åtgärda begynnande problem. Studier inom hälso- och sjukvården visar att s.k. kort rådgivning, ex. Motiverande samtal, hjälper många personer. Mycket talar också för att kort rådgivning skulle få positiva effekter även inom socialtjänsten 6. De nationella riktlinjerna betonar dock att en tidig upptäckt ofta kräver en bedömning av ytterligare insatser. Dessa kan i sin tur leda till olika typer av mer långtgående åtgärder. Huvudmännen ska systematiskt arbeta för att tidigt upptäcka och åtgärda riskbruk och missbruk. Rutiner för sammanlänkning av andra mer kvalificerade och långtgående insatser i de fall man bedömer att den enskildes problem är omfattande ska finnas. SÄRSKILDA MÅLGRUPPER ATT UPPMÄRKSAMMA 6 Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, s /17

11 Lagstiftningen enligt HSL och SoL anger respektive huvudmans verksamhets- och kostnadsansvar samt huvudmännens skyldighet att samarbeta i fråga om personer med missbruks- och beroendeproblematik. Barn och unga Utsatta barn och ungdomar måste fångas upp tidigt och barnets behov ska stå i centrum, visar utredningar om utsatta barn. En effektiv samverkan förutsätter att inblandade myndigheter drar fördel av varandras skilda kompetenser och ser till hela situationen för det enskilda barnet. Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd. När socialtjänstens åtgärder berör barn ska alltid hänsyn till barnens bästa särskilt beaktas. Metoder för att tidigt identifiera utsatta barn ska finnas hos båda huvudmännen. Föräldrar som behöver hjälp i sitt föräldraskap ska erbjudas insatser för det. Barnen ska också få stöd av andra vuxna i vardagen. Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller som i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon får kännedom om eller misstänker att ett barn eller ung person far illa (14 kap. 1 SoL). Anmälan görs till socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Se vidare Överenskommelse om samarbete och samordning barn och unga MITTBUS, För barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. mellan landsting och kommuner i Västernorrlands län (2013) där det närmare beskrivs hur samverkan skall ske kring barn och unga som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa i Västernorrlands län. Personer som varit eller är utsatta för våld Våld förekommer i alla typer av nära relationer, mellan kvinnor och män, mellan män och män och mellan kvinnor och kvinnor. I många fall är dessa personer föräldrar, vilket kan innebära att barn bevittnat våldet. Forskning visar att missbrukande kvinnor är mer utsatta för misshandel än andra kvinnor. Våldet ses som en konsekvens av missbruket och därmed tenderar kvinnans våldsutsatthet att negligeras och osynliggöras 7. Personer som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska rutinmässigt tillfrågas om både vuxnas och barns våldutsatthet. De som utsatts för våld ska erbjudas vård och stödinsatser för detta. Stödet ska kännetecknas av god kvalitet och vara likvärdig över länet. Berörda aktörer skall agera snabbt och samordnat så att insatskedjan hänger ihop utifrån de våldsutsattas perspektiv. 7 Socialstyrelsen Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. 10/17

12 Våldsutsatta skall uppleva att de blir tagna på allvar och att omhändertagandet är respektfullt, kompetent och tryggt. Barnperspektivet skall genomsyra all verksamhet. Gravida kvinnor Vid fall av riskbruk, missbruk och beroende hos gravida skall vård och stöd erbjudas. Snabb och kraftfull intervention är av största vikt. Detta gäller såväl från socialtjänsten som från hälso- och sjukvården. Den instans som upptäcker en gravid kvinna med missbruks- eller beroendeproblematik ska, helst i samråd med kvinnan, kontakta socialtjänsten och specialistmödravården för vidare utredning och bedömning av vård- och stödbehov. Av 26 kap. 9 i Offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretessen inte hindrar att uppgifter om en gravid kvinna eller närstående till henne lämnas från socialtjänsten eller från hälso- och sjukvården till en annan myndighet om det skulle behövas för att skydda det väntade barnet. Samtycke om informationsöverföring från den gravida kvinnan ska i möjligaste mån eftersträvas. Barnets intresse går emellertid före kvinnans rätt till integritetsskydd. Personer med samsjuklighet (psykiatrisk och somatisk sjukdom och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med samtidigt missbruk) Sjukvården och socialtjänsten har gemensamt ansvar för målgruppen. Hälso- och sjukvården har ett medicinskt ansvar för personer som har missbruks- och beroendeproblem och samtidig psykisk eller somatisk sjukdom/funktionsnedsättning. Vid misstanke om psykisk eller somatisk sjukdom ska socialtjänsten vid behov ta kontakt med sjukvården. Behandling för missbruk och psykisk sjukdom ska vara samordnad och samtidig efter den första akuta insatsen. Socialtjänsten ska aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Socialtjänsten ansvarar också för allmänt stödjande insatser som främst är ägnade åt att förbättra den enskildes sociala situation (sysselsättning, bostad, ekonomi, m.m.). Huvudmännen ska säkerställa att dessa individer får sina behov tillgodosedda och inte hamnar mellan stolarna. När behov uppstår av att samordna insatserna mellan huvudmännen ska en Samordnad Individuell Plan, SIP upprättas med individens samtycke. För individer med komplex problematik och många stöd- och behandlingskontakter rekommenderas en samordnare för att säkerställa att individen får sina behov tillfredställda av både sociala och hälso- och sjukvårdsinsatser. 11/17

13 Huvudmännen ska i ett tidigt skede inleda ett samarbete för att om möjligt undvika tvångsåtgärder och glapp i vårdkedjan utifrån eventuellt LPT 8 och LVM 9 /LVU Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT) 9 Socialtjänstlagen. Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 10 Socialtjänstlagen. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 12/17

14 SÄRSKILDA INSATSER ATT UPPMÄRKSAMMA Förebyggande arbete Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska systematiskt arbeta för att tidigt upptäcka riskbruk, missbruk och beroende och stödja förändring av levnadsvanor, inom primärvård, den psykiatriska och somatiska vården samt inom socialtjänstens mottagningar. Vid nybesök i hälso- och sjukvården och socialtjänsten skall frågor som tar upp individens levnadsvanor angående riskbruk och missbruk göras. Där det bedöms relevant ska en screening (AUDIT 11 /DUDIT 12 ) göras och rådgivning erbjudas. Vid upptäckt ska det finnas rutiner för en sammanlänkning av andra mer kvalificerade och långtgående insatser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens specialistvård i de fall man bedömer att den enskildes problem är omfattande. Ett stöd för sådana rutiner är behandlingslinjen; Alkohol risk/missbruk/beroende hos vuxna. Samordnad Individuell Plan (SIP) När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget och kommunen tillsammans upprätta en Samordnad Individuell Plan (SIP). Även den enskilde, vårdnadshavare eller skolan kan föreslå att en SIP upprättas. Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål under förutsättning att personen är aktuell hos båda huvudmännen. Om så inte är fallet ska kontakt med berörd huvudman upprättas för vidare utredning och bedömning av vård- och stödbehov om den enskilde samtycker. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå: 1. vad som är problemet och vilka insatser som behövs för att nå kortsiktigt och långsiktigt uppsatta mål 11 Audit (Alcohol Use Disorders Identification Test). Bedömningsinstrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. 12 Dudit (Drug Use Disorders Identification Test). Bedömningsinstrument för att identifiera personer med drogrelaterade problem. 13/17

15 2. vilka insatser respektive huvudman/verksamhet ska svara för 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen 5. vem som ansvarar för samordning så att planen följs upp Psykosocial behandling Med psykosocial behandling menas interventioner som riktar sig till den enskildes psykologiska och sociala livssituation. Interventionen syftar främst till att påverka motivation, beteende, attityder, känslor och tankar. Allt med ett uttalat fokus på missbruk och beroende. De psykosociala behandlingsinsatserna skall också uppfylla följande kriterier 13 : Evidens avser systematiska och teoretiska metoder med stöd i forskning Intention avser att hjälpa enskilda att komma från sitt missbruk eller beroende och inte återvända till det Kompetens utövare av behandling ska ha lämplig kompetens Terapeutisk kontext, praktiken skall utövas inom verksamheter som är anpassad för terapeutiska och behandlande aktiviteter Det betyder att psykosociala metoder är omlärande, kognitiva beteendeorienterande, motivationsinriktade och återfallsinriktade under förutsättning att de har en tydlig inriktning mot missbruks- och beroendeproblematik. Psykosocialt stöd uppfyller inte dessa kriterier och avser istället mer allmänt stödjande insatser som främst är ägnade åt att förbättra den enskildes sociala situation (sysselsättning, bostad, ekonomi, umgänge m.m.). Båda huvudmännen kan enligt lagstiftningen erbjuda relevant psykosocial behandling 14. För socialtjänstens del kan det vara svårt att i praktiken skilja mellan psykosocial behandling och det psykosociala stöd som erbjuds. Socialtjänsten ska tillhandahålla psykosocial behandling. Exempel på sådana är Motiverande samtal (MI), Återfallsprevention (ÅP), Haschavvänjningsprogrammet (HAP). Hälso- och sjukvården ska erbjuda psykosociala behandlingsinsatser inom ramen för behandlingen av missbruk och beroende. För att medicinsk behandling ska bli effektiv behöver den ofta kombineras med psykosociala behandlingsinsatser, vilket talar för att denna samlade kompetens ska finnas inom hälso- och sjukvården. Förutom medicinsk/farmakologisk behandling ska MI och olika typer av psykologisk behandling erbjudas om sådant behov finns. 13 Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, s Regeringens Proposition 2012/13:77. God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården s /17

16 Abstinensbehandling Abstinensbehandling är hälso- och sjukvårdens ansvar och kan ges inom såväl öppen som sluten vård. Syftet med abstinensbehandling är, förutom den behandling som direkt relaterar till intaget av droger, också ofta att motivera patienten eller klienten till fortsatt behandling. Det är därför viktigt att socialtjänsten och hälso- och sjukvården tar ett gemensamt ansvar för att tillgodose patientens/klientens vidare vårdbehov initialt i behandlingen. Utifrån den enskildes behov planeras för fortsatt vård och behandling genom att upprätta en SIP. Önskar individen efter akuta åtgärder vidare vård och behandling skall en utredning inledas av socialtjänsten utan dröjsmål. Abstinensbehandling kan även ske under pågående och ej avslutad planering av behandlingshemsvistelse. Det är av vikt att parterna är flexibla utifrån den enskildes behov. Läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende Läkemedelsassisterad behandling är en behandlingsform som ska finnas tillgänglig för alla som bedöms ha behov av det, oavsett hemkommun i länet. För att tillgodose behovet av läkemedelsassisterad behandling för länets innevånare tillsätter huvudmännen en utredning. Den beroendemedicinska verksamhetens resurser, tillgänglighet, organisation och samordning av insatser ska ses över i syfte att tillgodose individens medicinska, psykologiska och sociala behov. 15/17

17 LOKAL OCH LÄNSÖVERGRIPANDE UPPFÖLJNING OCH UTVECKLING Samverkansorganisation på övergripande och lokal nivå Samrådsgrupp på politisk nivå är SocialKOLA, där landstinget och länets sju kommuner är representerade. Lokala samverkansfrågor där politisk dialog visat sig behövas lyfts i den lokala samverkansgruppen LokalKOLA. Där deltar de politiker och tjänstemän som behövs med hänsyn till frågans art och omfattning. Ärenden till SocialKOLA bereds i en tjänstemannagrupp med representanter från både kommun och landsting. På lokal nivå finns lokala samverkansgrupper med verksamhetsföreträdare från båda huvudmännen. Se vidare Överenskommelse om samarbete och samordning för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda (2013, s. 10) Länsövergripande brukarråd Västernorrland har ett länsövergripande brukarråd inom missbruks- och beroendevården. RSMH (Riksföreningen för Social och Mental Hälsa), Verdandi, Attention och KRIS (Kriminellas Revansch i Samhället) är de organisationer som är medlemmar i rådet. Brukarrådet ska ses som en resurs och vara delaktiga i arbetet med att utveckla och följa upp missbruksvården i Västernorrlands län såväl i det lokala arbetet som på länsövergripande nivå. Kontinuerlig uppföljning av samverkan Huvudmännen ansvarar för att kontinuerligt identifiera situationer eller faktorer som genererar problem i det dagliga arbetet med att samverka kring individen med fokus på tillgänglighet, samordning och kvalitet i insatser. Vid svårlösta problem vidarebefordras dessa till samverkansgrupp på högre nivå. Huvudmännen ska dokumentera brister/svårigheter vad gäller ansvars- och resursfördelning och gemensamt arbeta fram tydliga övergripande instruktioner och rutiner för hur dessa skall lösas. Tvist angående ansvarsfördelning Enligt Överenskommelse om samarbete och samordning för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda mellan landsting och kommuner i Västernorrlands län (2013) skall tvister angående ansvarsfördelning i första hand lösas i ordinarie linjeorganisation, alternativt lyftas till närmast övergripande ledningsnivå. 16/17

18 Respektive huvudman ansvarar för att avvikelser som rör brister i samverkan dokumenteras i det egna avvikelsesystemet. Vid tvister av mer principiell karaktär lyfts ärendet till närmaste samverkansnivå. Uppföljning av överenskommelsen Uppföljning av överenskommelsen ska ske årligen med fokus på samordning, tillgänglighet, och kvalitet i insatser utifrån organisation och brukarperspektiv. Utifrån de brister/avvikelser som framkommer ska en handlingsplan upprättas på såväl lokal som länsnivå och överenskommelsen revideras. Exempel för bedömning av hur samverkansarbetet fortgår Samordning Lokala samverkansrutiner utarbetas utifrån länsövergripande riktlinjer för länets sju kommuner. Där framgår kontaktvägar, rutiner för informationsöverföring, ansvarsfördelning vid olika insatser, samarbete under olika behandlingsformer, mötesformer, gemensamma utbildningar m.m. Samverkansgrupper på länsnivå och lokal nivå arbetar för att kontinuerligt följa upp och utveckla samverkansarbetet. Hinder eller problem på lokal nivå följs upp och hanteras gemensamt i organisationerna. Svårlösta hinder/problem hanteras och följs upp gemensamt på högre nivå i organisationerna. Samordnad Individuell Plan (SIP) görs och följs där någon av huvudmännen gör bedömningen att det föreligger behov av andra professioner och verksamheter utifrån individens samtycke. Tillgänglighet Kvalitet Berörda aktörer agerar samordnat så att insatskedjan hänger ihop utifrån individens perspektiv. Stöd, vård och behandling erbjuds till specifika målgrupper (ex. barn och unga, våldsutsatta, gravida, personer med samsjuklighet, opiatberoende) Det finns tillgång till relevanta insatser för individen som behöver vård och stöd. Problem/hinder för samverkan dokumenteras, hanteras och följs upp över tid. Gemensamma behandlingslinjer följs och nya upprättas där det finns behov. Barnperspektivet beaktas i varje ärende. Förebyggande arbete Brukarmedverkan för att utveckla missbruks- och beroendevården sker på övergripande och lokal nivå. Verksamheten utgår från den evidens som finns kring det man ska arbeta gemensamt med och nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård. Personal har relevant utbildning inom missbruksområdet och möjlighet till kompetensutveckling. AUDIT/DUDIT görs vid nybesök inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt följs upp över tid. Rådgivning erbjuds vid behov. 17/17

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor

Handlingsprogram. Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Handlingsprogram Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor Centrum för folkhälsa Avdelningen för folkhälsoarbete Stockholm 2005 Ulrika Skoger Katarina Edlund Karen Leander Förord Över hela världen utsätts

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning

Socialdepartementet. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011. Innehållsförteckning Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-04-28 nr II.2 Socialdepartementet ANDT-sekretariatet Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialtjänsten Datum Reviderad 2015-02-16 Ärendenr Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialnämndens Individ- och familjeomsorg i Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer