PILOTSTUDIE AV BUNTSKÖRDAREN BIOBALER 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PILOTSTUDIE AV BUNTSKÖRDAREN BIOBALER 2010"

Transkript

1 PILOTSTUDIE AV BUNTSKÖRDAREN BIOBALER 2010 A pilot study of the Biobaler 2010 SLUTRAPPORT FINAL REPORT December 2010

2 INNEHÅLL PILOTSTUDIE AV BUNTSKÖRDAREN BIOBALER Sammanfatttning... 2 Summary... 3 Bakgrund... 4 Syfte och avgränsningar... 4 Maskindemonstration i maj Test i fält... 6 Genomförande... 6 Resultat av test i fält... 6 Teknisk beskrivning, Spill, driftstörningar och andra iakttagelser... 9 Insamling av balarna och mellanlager Sönderdelning Test med Doppstadt DH 910 SA, den 8 november Test med Kombikross DZ 750, den 10 november Test med skogsflismaskin på Pugerup den 12 november Proveldning av hela balar den 4 november på skarhult Ekonomi Förutsättningar användning i storskalig eldning tex värmeverk - System användning i småskalig eldning i ved-/ storbalspanna - system Slutsatser Bilagor Bilaga 1. Skördekostnad för biobaler jämfört med flis och halm... 0 Bilaga 2. Kalkylförutsättningar... 0 Sida 1

3 SAMMANFATTTNING Biobalern tillverkas av det kanadensiska företaget Anderson Group och några maskiner har under det senaste året sålts i Polen och i andra länder i Europa. Maskinen består av en förstärkt rundbalspress där pickuprullen är ersatt med ett mulcher head som kastar in materialet i presskammaren. Materialet formas till en rundbal med samma mått som en halmbal/hösilagebal. Maskinen fungerar bra tekniskt i ett bestånd på högst mm diameter (vid 30 cm höjd). Detta innebär ett års kortare omdrev än vid skörd med fälthack med senaste teknik och ett bestånd vid skörd på t ts/ha. Balarna torkar i utomhus i stack under sommaren - hösten till 31 % vattenhalt utan mögelbildning. Skördekostnaden fram till lager vid fältkant är högre än för skörd med fälthack räknat per ton ts men lägre än med fälthack räknat per energimängd i levererat bränsle. Transportkostnaden blir betydligt högre än transport av flis på grund av den låga lastvikten både räknat per ton torrsubstans och per levererad energimängd. Balarna kan sönderdelas av maskiner av typ knivhugg eller kross med ett rejält matarbord. Materialet blir inte helt homogent och finfördelat utan innehåller mer eller mindre långa pinnar beroende på vilken maskin som används. Kostnaden för sönderdelning blir hög med dagens teknik men kan minska med framtida användning av eldriven, stationär flisning på värmeverket. Slutsatsen är att vid användning för produktion till större värmeverk blir Biobalern ett betydligt dyrare alternativ än skörd med fälthack även inbegripet det högre energivärdet i det torrare bränslet. Biobalern lämpar sig för produktion av lagringsbart bränsle i ett relativt småskaligt system med leverans till användare som kan elda hela balar inom högst några km transportavstånd. I ett sådant system bör Biobalern hävda sig väl t.ex. gentemot halm. Vi bedömer att Biobalern är tekniskt färdigutvecklad. Sida 2

4 SUMMARY The Biobaler is manufactured by the Canadian company Anderson Group. Some machines have during the last year been sold in Poland and in other European countries. The machine is a modified, stronger type of round bale press where the pick-up roll has been replaced by a mulcher head which throws the material into the press chamber. The material is formed into a round bale of the same size and shape as a bale of straw or silage. The machine works technically very well in a salix stand of maximum mm diameter (at 300 mm height). This means a one-year shorter harvest circle compared with the harvest circle for a forage harvester and a stand of about tonnes of dry matter per hectare. The bales will dry stacked in the open air during the summer autumn from about 50% to about 31% water content without problems with mould. The harvest cost including cutting and storage in the field is higher than for a forage harvester counted per ton dry matter (SEK/t) but lower counted per amount of delivered energy (SEK/MWh). The transport cost is considerably higher than for chips due to the low freight weight both per ton dry matter (SEK/t) and per amount of delivered energy (SEK/MWh). The bales can be processed by milling or chipping machines which are equipped with a feeding table. The material will not be as finely chipped or as homogenous as chips from a forage harvester but will contain a smaller or larger percentage of sticks depending of the type of machine used. The cost of using a mobile machine available on the market will be high due to the low capacity of feeding but it could be lowered by using a stationary electric chipper/grinder based at the site of the district heating plant. The conclusion is that production of fuel by the Biobaler for a large district heating plant is not economic as compared with chips from a forage harvester, even including the higher energy content per ton produced by the Biobaler system. The Biobaler is more suited for production of a storable fuel in a relatively small scale system for utilization of whole bales within a short distance from the field. In such a system, the Biobaler can compete economically for example with straw. As for the stage of technical development we consider the Biobaler to be ready for production. Sida 3

5 BAKGRUND Buntskördaren Biobaler visades på Deutsche Messe, Hannover i höstas samt demonstrerades i fält i Polen i januari 2010 och det samlade intrycket var att den skulle kunna fungera i normala salixbestånd. Ett flertal maskiner har enligt uppgift från tillverkaren Anderson Group, Quebec, Kanada sålts i Polen och maskinen uppges kunna användas även för skörd/röjning av buskar och av igenväxningsvegetation t.ex. i kraftledningsgator. Eftersom det finns ett intresse i Sverige för skörd av salix av hela skott som buntas och självtorkar i fält före flisning/leverans till värmeverket borde det vara intressant att pröva denna färdiga maskin innan man bygger helt nya lösningar. Vår utgångspunkt var att maskinen skulle passa för produktion av bränsle till värmeverk/andra användare som vill ha torrt bränsle, dvs ca 30% eftersom materialet går att lagra och torkar utan problem. SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR Syftet var att i en praktisk studie utvärdera Biobalern tekniskt samt beskriva användningsområdet för maskinen för salixskörd i Sverige. De beräkningar som har gjorts baseras på praktisk erfarenhet och praktiska beräkningsmetoder. Utvärdering bygger på svenska förhållanden och skörd av salix. Tillverkaren menar att Biobalern kan skörda 100 mm stamma vilket för salix innebär ett bestånd på ca 35 t ts/ha, betydligt mer än vad som skördas i praktiken idag. Det finns en bild på maskinen i tillverkarens broschyr som visar skörd i grov skog som vi bedömer inte är salix men möjligen poppel. Det kan finnas andra varianter av maskinen som vi inte känner till och vi kan inte uttala oss om hur maskinen fungerar i poppel. MASKINDEMONSTRATION I MAJ 2010 Biobalern visades den 28 maj på Tågra Gård med 27 deltagare förutom arrangörerna, bl.a. representanter för Lantmännen Agroenergi, Lantmännen Maskin AB, entreprenörer inom biobränslebranschen, fackpress, LRF och Lunds Energi. Totalt var det 6 deltagare från andra länder än Sverige (Polen, Danmark, UK). Eftersom det hade regnat flera dagar före visningen måste skördedemonstrationen flyttas till ett fält som egentligen inte var skördeklart. Biobalern visades i ett alltså i ett ganska klent bestånd, ca 20 t ts/ha. Biobalern fungerade utan problem. Sida 4

6 Bild 1. Skörd med biobaler på Tågra Gård vid stamdiameter ca 30 mm. Bild 2. Skördade Biobalar på Tågra Gård. Sida 5

7 TEST I FÄLT GENOMFÖRANDE Den maskin som testades beskrivs i broschyren i separat bilaga. Vi testade maskinen under överinseende av tillverkaren, först i ett klent bestånd och därefter i två grövre eftersom tillverkaren ville visa att maskinen fungerar även där: 1. Tågra, salix, 30 mm, ca 20 t ts/ha, gick utmärkt (se bild 1 och 2). 2. Torup, salix, 100 mm, det gick inte alls (eftersom traktorn ska grensla stammarna, det går inte att köra över dessa stammar) (ingen bild) 3. Torup, salix, enstaka stammar 60 mm, ca 25 t ts/ha, detta var absolut övre gränsen, beståndet var aldrig skördat och hade endast enstaka och grova stammar per stol. (bild 3 och 4) Bild 3. Torup, enstaka stammar 60 mm. Bild 4. Torup, enstaka stammar 60 mm. RESULTAT AV TEST I FÄLT Efter vår provning bedömde vi att maskinen inte kan köras i mer än max 50 mm om det ska vara långsiktigt hållbart, dvs ett bestånd med absolut max ca 25 t ts/ha. (50 ton/ha färskt). Balarna vägde ca 370 kg st, dvs det blir ca balar per ha, dvs ca 1 bal var 33:e 50:e meter. Testet gjordes med traktor med variabel transmission vilket är att föredra ur kapacitetsynvinkel men inte tekniskt nödvändigt. Utan variabel transmission minskar kapaciteten eftersom man måste stanna, knyta och lasta av balen samt justera dess läge ca var 30e 50e meter i ett normalt salixbestånd Framkörningshastigheten i testet var ca 5 km/tim. Maskinen har lågt effektbehov och går att köra med ordinär traktor. I försöket användes 300 hk traktor enligt tillverkarens önskemål vilket var mer än tillräcklig effekt. Man behöver inte nödvändigtvis ha Sida 6

8 särskild däckutrustning eftersom stubbarna trasas sönder och därmed inte riskerar att punktera däcken. Däremot behövs skyddsplåtar under traktorn samt en pusher bar som lägger ner stammarna framför traktorn (traktorn och Biobalern grenslar alltså stammarna före avklippning). Se bild 5. Stopptiden för att knyta och lasta av en bal var ca 0,5 min/bal, dvs min per ha ( balar per ha). Sammantaget ger detta en uppskattad verklig kapacitet på ca 0,5 ha/tim i ett bestånd med ca mm stammar (20-25 t ts/ha). Detta är klenare bestånd än rekommendationen för skörd med fälthack. Under dessa betingelser är maskinen driftsäker och har hög kapacitet. Skörd kommer dock att ske med 1 års kortare omdrev än vid skörd med fälthack med specialbyggt skärbord. I kalkylerna har använts en skördenivå på 22 t ts/ha vid skördetillfället vilket ger 117 balar/ha ( kg ts/ha/188 kg ts/bal = 117 balar). För fälthacken räknades en skördenivå på 30 t ts/ha (ett år längre omdrev). Balarna blev var perfekt balade, runda och höll ihop bra, även vid hantering med storbalsspjut. Den klart begränsande faktorn är att ekipaget ska grensla stammarna. Om man grenslar alltför grova stammar (> 60 mm) böjer de sig inte utan välter varvid hela plantan/stolen dras upp ur marken. Sida 7

9 Bild 5. Biobalar som ligger kvar i raden efter skörd. Sida 8

10 TEKNISK BESKRIVNING, SPILL, DRIFTSTÖRNINGAR OCH ANDRA IAKTTAGELSER Skördesystemet bygger på att traktorn grenslar raden före avklippningen och trycker ner stammarna i rätt höjd för att mulchern ska kunna mata in dessa. Detta är alltså ett led i inmatningen och därför måste man köra maskinen i linje med traktorn. Utveckling pågår enligt tillverkaren för att kunna köra maskinen bredvid traktorn och då skulle man kunna skörda grövre stammar. Själva mulchern kan hantera grövre stammar om man bara hade kunnat mata in dem men det går inte idag. Balpressen består av en förstärkt rundbalspress (fixkammarpress) där pickuprullen är ersatt med en mulcher head som kastar in materialet i presskammaren. Materialet formas till en rundbal med samma mått som en halmbal/hösilagebal. Materialet är sönderbrutet i längder från spån 70 cm. När maskinen kördes i det bestånd som vi bedömer som lämplig grovlek, dvs 50 mm stammar och ca 22 t ts/ha vid skördetillfället förekom inga driftstörningar. Vi bedömer att det inte är något problem att skörda krokiga stammar. Maskinen sliter av stammarna och lämnar en mycket söndertrasad stol, det blir ingen snittyta som efter sågklingor (bild 5). Därmed blir det ett högre spill. Stubbhöjden varierar mellan 0 35 cm eftersom stammar slits av. Vid själva upprullningen/knytningsprocessen uppstår ett mindre spill. På en sträcka motsvarande två balar (70 m) uppmättes totalt 13,3 kg i form av spån, dvs 6,6 kg/bal. Dessutom spills hela grenar, totalt per två balar, 6,6 kg dvs 3,3 kg/bal. Totalt spill var 10 kg per bal, dvs ca 3% om en bal väger 370 kg. Maskinen väger 6 ton och är tung i förhållande till hjulutrustningen för svenska förhållanden. Det finns ingen möjlighet att köra med denna hjulutrustning under de blöta förhållanden som råder vid normal salixskörd, det krävs tjäle eller torr mark. Det går inte att utrusta maskinen med större hjul utan omfattande ombyggnad. Maskinen är lätt att manövrera och detta sker från traktorns förarplats. Maskinen är som en vanlig rundbalspress avseende buller, risk för skador och vibrationer. Sida 9

11 Bild. 6. Biobalern har små hjul i förhållande till sin vikt. Sida 10

12 INSAMLING AV BALARNA OCH MELLANLAGER Insamlingen av balar kan göras med vanlig rundbalsutrustning men man kan inte köra kors och tvärs över fältet som när man samlar halmbalar. Man måste följa raderna någorlunda eftersom det sticker upp grenar som kan skada traktorn utan man måste hålla sig i raderna och sköta lastningen därifrån. Det är inte realistiskt att köra med en lastare samt traktor och vagn rad upp och rad ner. Istället bör man köra med ett ekipage som kan lasta sig själv, t.ex. en vagn med kran eller skotare. I kalkylen har vi därför räknat med skotare. Balarna kan staplas 3-4 i höjd. Balarna torkar fint ute i fält utan mögelbildning. Balarna blir lite lösare efter torkning men håller ändå ihop så att de går att hantera. Vattenhaltsanalysen som gjordes i november av det sönderdelade material visade att vattenhalten under lagringen har sjunkit till 31%. Vattenhalten mättes inte vid skörd eftersom materialet inte var flisat men normalt ligger vattenhalten vid skörd på ca 45-50%. Balarna hade legat utomhus utan täckning. Bild 7. Lager av biobalar på Tågra Gård, september 2010 Bild 8. Närbild på biobal i lager på Tågra Gård, september Sida 11

13 SÖNDERDELNING Tre olika maskiner för sönderdelning testades: 1. Doppstadt DH 910 SA, knivhugg, mobil. Bild 9 och Doppstadt DZ 750, valskross, mobil men betydligt tyngre än 1. Bild Mobil skogsflismaskin. Bild TEST MED DOPPSTADT DH 910 SA, DEN 8 NOVEMBER 2010 Detta är en knivhugg med 100 roster som stod uppställd på ett virkesupplag på Lastbilscentralen i Eslöv där den används för att flisa virke. Maskin är mobil och har dieselmotor. Det flisade materialet säljs till värmeverk. Maskinen är utrustad med en kran som lastar en bal i taget, lägger den på matarbordet och river lite i balen för att få sönder den så att materialet fördelas över matarbordet som för materialet in i huggen. Ristandet av balen begränsar kapaciteten som bedöms till max 2 balar i minuten. I princip skulle man kunna ställa upp maskinen på en platta på gården eller ett annat upplag i närheten av odling dit balarna har transporterats med en skotare/balsamlare och flisa balarna där. Då tillkommer troligen kostnad för flyttning av maskinen. Materialet blev relativt finfördelat men innehöll en hel del alltför långa pinnar. Balsnörena var inga problem. Bild 9. Sönderdelning av biobalar med Doppstadt DH 910 SA. Bild 10. flis av biobalar efter sönderdelning med Doppstadt DH 910 SA Sida 12

14 TEST MED KOMBIKROSS DZ 750, DEN 10 NOVEMBER 2010 Detta är en valskross (rotorkross) med 80 roster, med förkross, som vid testet stod uppställd på Kretsloppsparken i Vä. Maskin är mobil men väger troligen minst 30 ton och har separat dieselmotor. Maskinen används till att flisa rivningsvirke och liknande på avfallsanläggningar och det flisade materialet används sedan till förbränning. Maskinen har ett bra matarbord som gör att man kan få högre kapacitet och matarbordet river sönder balen automatiskt. Materialet lastas på matarbordet med lastare och balsnörena var inga problem. Av de tre maskiner som provades gav denna det bästa resultatet. Materialet blev mera finfördelat än i knivhuggen men fortfarande fanns en del upp till 15 cm långa pinnar. Bild 11. Doppstadt DZ 750. Bild 12. Doppstadt DZ 750 Sida 13

15 Bild 13. Flis efter sönderdelning med Doppstadt DZ 750. Bild 14. Doppstadt DZ 750 TEST MED SKOGSFLISMASKIN PÅ PUGERUP DEN 12 NOVEMBER Maskinen har en trumhugg med 900 mm bredd och 950 höjd. Denna maskin har ett kort matarbord men ingen kedjematning så balen stannade där. Maskinen är byggd för hela stammar vilka matas in genom att trumhuggen får tag i dem. Trumhuggen fick inte tag i själva balen utan maskinföraren fick föra in balen i huggen med gripklon. Inmatningen av hela balar fungerade dåligt. Balsnörena skulle troligen vara ett problem vid längre körning. Det finns ett längre matarbord med kedjor till denna maskin men den var inte tillgängligt vid testet. Bild 13. Flisning av biobalar med skogsflismaskin på Pugerup. Bild 14. Flisning av biobalar med skogsflismaskin på Pugerup. Sida 14

16 PROVELDNING AV HELA BALAR DEN 4 NOVEMBER PÅ SKARHULT Två biobalar proveldades i en Faust kombinerad ved-/storbalspanna på Skarhults gård. Brännkammaren rymmer max 3 st 500 kg fyrkantbalar halm dvs det ryms 6 biobalar men det är möjligt att man inte kan sätta in max antal balar på grund av att det blir för varmt. När man eldar halm för fullt tar det 6-7 timmar att förbränna tre storbalar. Vid proveldningen sattes 2 st biobalar med en vattenhalt på 31 % in och tändes med gasolbrännare. Balarna tände väldigt lätt och brann mycket bra. Förbränningsförloppet och mätningar under förbränningen återges i tabell 1. Detta test visar att biobalarna passar mycket bra för denna typ av förbränningsanläggning. Bild Tabell 1. Förbränningsförlopp vid proveldning av två biobalar i ved-/storbalspanna på Skarhult i november Kl Moment Panntemp Rökgastemp O 2 -halt C C % Igångsättning , , Ca 60% av volymen återstår , Ca 10% av volymen återstår , Ca 5% återstår i form av glödhög , Automatiskt stopp av lufttillförsel (rökgastemp. under 90 C.) Sida 15

17 Bild 15. Eldning av biobalar i Faust panna på Skarhult. Bild 16. Eldning av biobalar i Faust panna på Skarhult, efter 1 timme. Bild x Eldning av biobalar i Faust panna på Skarhult, efter 1,5 timme. Bild x Eldning av biobalar i Faust panna på Skarhult, efter 2 timmar. Sida 16

18 EKONOMI FÖRUTSÄTTNINGAR Kostnaden för skörd, insamling av balar, transport och sönderdelning har beräknats för Biobaler baserat på de försök som har gjorts i projektet och jämförelse görs med skörd med fälthack och med halm i rundbalar. En sammanställning av kostnaden visas i tabell 2. För skörd med fälthack har marknadspriser använts för respektive moment. Jämförelsen med halm har gjorts för att kunna bedöma Biobalerns konkurrenskraft i ett småskaligt system med eldning av hela balar. Egentligen borden en jämförelse ha gjorts med storbalar/fyrkantsbalar som är det mest optimala för halm till bränsle men tiden har inte räckt till. Fullständiga beräkningar visas i bilaga 1 och kalkylförutsättningar i bilaga 2. Kapaciteten för avverkning med Biobaler har bedömts efter försöket i salix i maj Insamling av biobalarna gjordes i försöket med lastare men eftersom insamling med skotare bedöms som det mest effektiva sättet har skotare använts i kalkylen. Beräkningarna används för att bedöma Biobalerns konkurrenskraft i sett storskaligt System 1 och ett småskaligt System 2, se nedan. Tabell 2. Kostnad för skörd med Biobaler samt insamling, transport och sönderdelning av balarna och jämförelse med skörd med fälthack samt med rundbalar av halm. Salix Biobaler Salix Fälthack Halm rundbalar Kr/ha Kr/t ts Kr/ Kr/ha Kr/t ts Kr/ Kr/t ts Kr/ MWh Mwh MWh Skörd/avverkning Insamling/ Fälttransport Totalt skörd Transport till extern användare Sönderdelning Totalt Kostnaden för enbart skörd och fälttransport uppgår för Biobalern till 248 kr/t ts. Detta kan jämföras med normalt pris för skörd med fälthack och transport till fältkant för säsongen 2010/2011 Sida 17

19 på 215 kr/t ts. (motsvarar 33 km/m 3 ). Henriksson Salix ABs medelpris under säsongen 2009/2010 var 33 kr/m 3 ). Kostnaden för skörd med Biobaler är alltså högre än för färdigflisad vara vid fältkant per ton ts. Omräknat till färdigtorkad vara (gäller Biobalern) blir dock kostnaden lägre för Biobalern, 38 kr/mwh jämfört med 49 kr/mwh för fälthacken eftersom materialet från Biobalern torkar ner till 31%. För övriga kostnader se nedan beskrivning av System 1 och System 2. ANVÄNDNING I STORSKALIG ELDNING TEX VÄRMEVERK - SYSTEM 1 För beräkningen av transport till extern användare (värmeverk) har använts marknadspris för transport av rundbalad halm med lastbil med gripklo. För denna transport finns system med fast transportkostnad på 2700 kr/lass för max 50 km transportavstånd. Lastkapaciteten bedöms som samma som för rundbalad halm, dvs 46 balar per lass, vilket innebär 8,6 ton ts per lass. För systemet med skörd med fälthack har kostnaden för flistransporten beräknats för ett medelavstånd på 40 km vilket kan motsvara baltransporten (motsvarar max 50 km). Transporten till värmeverk räknat på 40 km medeltransportavstånd blir 313 kr/t ts för Biobalern vilket är dubbelt så högt som flistransporten. Räknat per MWh blir transporten för Biobalern 84% högre än för flistransporten. För Biobalern tillkommer en kostnad för sönderdelning, i detta exempel räknat med en stor mobil kross, typ Doppstadt DZ 750 Kombi som står på värmeverket och har en kapacitet 2 balar/min, Timkostnad för krossen är 3000 kr/tim. Kostnaden för sönderdelning är 133 kr/t ts vilket blir 28 kr/mwh. Total kostnad blir 694 kr/t ts vilket motsvarar 132 kr/mwh. Detta ska jämföras med normalpris fritt värmeverk i södra Sverige för på ca180 kr/mwh. Det betyder att 48 kr/mwh återstår till odlingen, dvs ca 3440 kr/ha eller 1150 kr/ha/år. Detta system blir oekonomiskt även om det är ett relativt högt pris beroende på den låga vattenhalten. Den största kostnaden är transporten vilket i sin tur beror på mycket låg lastvikt. Därefter kommer sönderdelningen. Tranport och sönderdelning står för 72% av totalkostnaden räknat per MWh. Av detta kan man dra slutsatsen att om man inte behöver transportera balarna och inte heller sönderdela dem skulle Biobalern vara ett intressant alternativ. ANVÄNDNING I SMÅSKALIG ELDNING I VED-/ STORBALSPANNA - SYSTEM 2 I ett system där man eldar hela balar i en anläggning nära odlingen bortfaller kostnaden för transport och sönderdelning. Biobalarna skulle kunna ersätta halmeldning på en större gård med en stor torkanläggning/stort uppvärmningsbehov eller i ett mindre fjärrvärmesystem. Även i detta system förutsätts att skotare är det mest effektiva insamlingssystemet. Även om gården skulle samla in med egna maskiner är det rimligt att sätta samma kostnad för insamling som i System 1. Totalkostnaden för biobalar blir då 249 kr/t ts motsvarande 38 kr/mwh. Sida 18

20 Kostnaden för egenproducerad halm är uppskattas till 425 kr/ton (500 kr/t ts) inklusive pressning, insamling, lagring och bortförsel av växtnäring och mullämnen. För att kunna jämföra dessa alternativ förutsätts att näringsbortförseln i salix ersätts genom gratis slamtillförsel. Detta motsvarar ca 107 kr/mwh, dvs en betydligt högre kostnad än för Biobalern. SLUTSATSER Hanteringskostnaden för Biobalern blir högre än för skörd av flis med fälthack i storskalig bränsleproduktion till ett värmeverk som är byggt för fuktigt bränsle (50%) och kontinuerligt inmatning av finhuggen flis. Detta beror delvis på att skörden sker oftare men framförallt på en hög kostnad för transport och sönderdelning. Den högre betalningsförmågan för torrt bränsle (30%) räcker inte för att kompensera den extra hanteringskostnaden i ett storskaligt system. Biobalern passar för småskalig eldning i anläggningar som kräver torrt bränsle, t.ex. mindre fjärrvärmepannor eller större gårdsanläggningar med satseldning och ackumulatortank med kort transportavstånd. Biobalern är tekniskt färdigutvecklad. BILAGOR 1. Skördekostnad för biobaler jämfört med flis och halm 2. Kalkylförutsättningar Broschyr över Biobaler i separat bilaga Sida 19

21 BILAGA 1. SKÖRDEKOSTNAD FÖR BIOBALER JÄMFÖRT MED FLIS OCH HALM Skörd Biobaler, 31% vh Fälthack inkl vagn, 50% vh Halm, 15% vh (beräknad kostnad) (priser 2010/2011) (uppskattad kostnad) kr/år kr/ha kr/t ts kr/bal kr/mwh kr/ha kr/t ts kr/mwh kr/t ts kr/mwh Värdeminskning: Ränta Underhåll Garn Bränsle Arbetslön Traktorkostnad Kostnad Fälttransport Insamling av balar med skotare Kapacitet 6,8 ton ts/tim kostnad Totalt skörd, inkl lagring Transport till extern användare lastbil med gripklo, flisbil, lastbil m gripklo, max 50 km medelavstånd 40 km max 50 km Kapacitet 8,6 t ts/lastbil 16,3 t ts/lastbil 13,7 t ts/lastbil kostnad Totalt skörd, lagring och transport Flisning/sönderdelning med Doppstadt DZ 750 kombi (kross) Kapacitet 120 balar/tim Kapacitet 23 t ts/tim kostnad Totalt skörd,lagring, transport och sönderdelning Betalningsförmåga fritt vv

22 BILAGA 2. KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR Biobaler biobaler inköpspris kr avskrivningstid 6 år restvärde kr kalkylränta 5 % underhåll, i förhållande till återansk.v 5 % garn 8 kr/bal bränsleförbrukning traktor 25 l/tim bränslepris 10 kr/l användning per år 250 ha kapacitet 0,5 ha/tim kostnad maskinförare 280 kr/tm traktorhyra 200 kr/tim användning per år 500 tim/år vattenhalt vid skörd 50 % vikt per bal vid 50% vh 0,375 t/ bal vikt per bal 0,188 t ts/bal antal balar pe ha 117 balar/ha normalskörd vid skördetillfället 22 t ts/ha vattenhalt efter torkning 31 % värmevärde efter torkning (31 % vh) 3,26 MWh/t vikt per bal, efter torkningen, 6 mån 0,272 t/bal kapacitet insamling med skotare 36 balar/tim timkostnad skotare 650 kr/tim kostnad lastbilstransport inkl lastning 2700 kr/lass kapacitet 46 balar/lass hyra Doppstadt 3000 kr/tim kapacitet 2 bal/min

23 enhet Fälthack pris för skörd inkl fälttransport 35 kr/m3 volymvikt 0,1625 t ts/m3 volymvikt 0,325 ton/m3 normalskörd vid skördetillfället 30 t ts/ha vattenhalt vid skörd 50 % ts-halt vid skörd 50 % energiinnehåll vid denna vattenhalt 2,18 MWh/t t ts/t vara 0,5 fast pris flistransport 46,34 kr/ton rörligt pris flistransport 0,788 kr/ton/km kapacitet flistransport 100 m3/lastbil Halm, rundbalar produktionskostnad (15 % vh) 425 kr/ton vattenhalt halm 15 % energivärde halm (15%) 3,97 MWh/t vikt per halmbal 0,350 t/bal vikt per halmbal 0,298 t ts/bal Sida 1

Delrapport 7. Bioenergigårdar Transport och hantering av fyrkantspressad, storbalad rörflen

Delrapport 7. Bioenergigårdar Transport och hantering av fyrkantspressad, storbalad rörflen Delrapport 7. Bioenergigårdar Transport och hantering av fyrkantspressad, storbalad rörflen Projektledare: Håkan Örberg Okt 2010 Bakgrund. Projektet Bioenergigårdar har tillsammans med Värmeforskprojekt

Läs mer

Delrapport 4. Bioenergigårdar. Effektiv skördeteknik av rörflen med självgående exakthack och containerhantering

Delrapport 4. Bioenergigårdar. Effektiv skördeteknik av rörflen med självgående exakthack och containerhantering Delrapport 4. Bioenergigårdar Effektiv skördeteknik av rörflen med självgående exakthack och containerhantering Projektledare: Håkan Örberg Juni 2010 Bakgrund. Projektet Bioenergigårdar har tillsammans

Läs mer

Syfte. Ge en översikt över dagens teknik för bärgning, transport, lagring och eldning av halm.

Syfte. Ge en översikt över dagens teknik för bärgning, transport, lagring och eldning av halm. Syfte Ge en översikt över dagens teknik för bärgning, transport, lagring och eldning av halm. Föreslå olika forsknings- och utvecklingsinsatser för att öka den framtida användningen av bränslehalm i Sverige.

Läs mer

Salix i rundbal-från skörd till användning av torrt bränsle

Salix i rundbal-från skörd till användning av torrt bränsle Salix i rundbal-från skörd till användning av torrt bränsle Susanne Paulrud SP, Sten Segerslätt REAB, Håkan Rosenqvist SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut I samarbete med Energiteknik SP Rapport :2014:47

Läs mer

Lokala terminaler för ökad användning av nya biobränslesortiment i värmeverken

Lokala terminaler för ökad användning av nya biobränslesortiment i värmeverken Lokala terminaler för ökad användning av nya biobränslesortiment i värmeverken Susanne Paulrud, Fredrik Johansson, Håkan Rosenqvist SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport:2015:07

Läs mer

Sönderdelning - Vägtransport. Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3

Sönderdelning - Vägtransport. Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3 Sönderdelning - Vägtransport Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3 Översikt Skogsbränslesystem Lösgrotshantering Låga lastvikter Kallt system Möjlighet att sönderdela hos kund Lagringsutrymme hos kund

Läs mer

Salix som bränsle. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Salix som bränsle. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Salix som bränsle Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP-KONCERNEN Svenska Staten RISE Holding AB Huvudkontor: Borås Övriga orter: Stockholm Göteborg Malmö/Lund Uppsala Växjö Skellefteå

Läs mer

grovfoderverktyget.se

grovfoderverktyget.se grovfoderverktyget.se Hans Hedström Linda af Geijersstam Växjö möte 4 dec 2014 grovfoderverktyget.se kostnad för grovfoderproduktion dokumentera grovfoderproduktion information och kunskap samlad på ett

Läs mer

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden.

Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Noter till Kalkyler för energigrödor 2015 Författare: Håkan Rosenqvist Höstvete, foder Höstvete, foder; Svenska foders slutpriser vid levereans vid skörd. Sammanvägning av olika geografiska områden. Utsäde;

Läs mer

Gödsellogistik Kalmar 8 oktober 2014. Hans Hedström Hushållningssällskapet

Gödsellogistik Kalmar 8 oktober 2014. Hans Hedström Hushållningssällskapet Gödsellogistik Kalmar 8 oktober 2014 Hans Hedström Hushållningssällskapet Hushållningssällskapets Gödselförmedling Etablerades 1992 Stallgödsel från kyckling, höns, mink och biogödsel. Årligt tonnage ca

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2010:1 Energianvändning i växthus 2008 Tomat, gurka och prydnadsväxter Energy use in greenhouses 2008, tomato, cucumber and ornamental plants Sammanfattning

Läs mer

STORSKALIG SKÖRD OCH LAGRING AV BILLETS

STORSKALIG SKÖRD OCH LAGRING AV BILLETS STORSKALIG SKÖRD OCH LAGRING AV BILLETS FÖR SJÄLVTORKNING OCH VIDAREFÖRÄDLING SLUTRAPPORT Annika Henriksson Håkan Rosenqvist Eslöv juni 2011 Detta projekt har finansierats av Energimyndigheten inom programmet

Läs mer

INFO från projektet 12. Exempel på Logistik för biomassan HIGHBIO - INTERREG NORD

INFO från projektet 12. Exempel på Logistik för biomassan HIGHBIO - INTERREG NORD HIGHBIO - INTERREG NORD 2008-2011 Högförädlade bioenergiprodukter via förgasning EUROPEAN UNION European Regional Development Fund INFO från projektet 12 Exempel på Logistik för biomassan För att förgasningen

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:1 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2003 Investments in agricultural machinery and equipment in 2003 Sammanfattning Jordbrukets investeringar

Läs mer

KURS I GROVFODERVERKTYGET

KURS I GROVFODERVERKTYGET KURS I GROVFODERVERKTYGET 2015-02-25 Linda af Geijersstam Hushållningssällskapet GROVFODERKALKYLEN INNEHÅLL 1. REGISTRERA OCH HANTERA GÅRDAR... 1 2. SKAPA GROVFODERKALKYLER... 4 3. LÄGGA TILL SCHABLONGRÖDKALKYLER...

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Skörd av Salix. Författare: Leif Magnusson, EnerGia Konsulterande Ingenjörer AB Stockholm

Skörd av Salix. Författare: Leif Magnusson, EnerGia Konsulterande Ingenjörer AB Stockholm Skörd av Salix Slutrapport från arbete i "beställargrupp" samt översikt över resultat från Energimyndighetens satsning på utveckling av skördeteknik för Salix under 2010-2011. Författare: Leif Magnusson,

Läs mer

Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik

Produktion och förbränning -tekniska möjligheter. Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Produktion och förbränning -tekniska möjligheter Öknaskolan 2012-04-02 Susanne Paulrud SP, Energiteknik Dagens presentation Förutsättningar för att vidareförädla nya råvaror i mindre produktionsanläggningar

Läs mer

grovfoderverktyget.se Hans Hedström

grovfoderverktyget.se Hans Hedström grovfoderverktyget.se Hans Hedström grovfoderverktyget.se Ett webbaserat verktyg under utveckling. Lanseras under Vallkonferens 2014, 5-6 februari i Uppsala. Därefter tillträde genom en användarlicens.

Läs mer

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45

balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans Serie 7 - The best working position is to be balanced - in the centre of your own gravity! balans 7,45 balans dynamic seating system TM Wheelbase aluminium Hjulkryss aluminium Back support upholstered,

Läs mer

JORDBRUKSTEKNISKA INSTITUTET Swedish Institute of Agricultural Engineering DE93 778465. Kalkyler för rörflen för förbränning - sommar- och

JORDBRUKSTEKNISKA INSTITUTET Swedish Institute of Agricultural Engineering DE93 778465. Kalkyler för rörflen för förbränning - sommar- och NKI-SE 108 JORDBRUKSTEKNISKA INSTITUTET Swedish Institute of Agricultural Engineering DE93 778465 Kalkyler för rörflen för förbränning - sommar- och vårskörd Efter önskemål från flera håll av en slags

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD

FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD FLISHUGGAR FRÅN MILJÖVÅRD TILL ENTREPRENAD VI TALAR AV ERFARENHET Flishuggarna från Junkkari är av typen skivhuggar. Företaget har redan över 30 års erfarenhet av tillverkning och en totalproduktion på

Läs mer

Läglighetskostnader vid skörd av vall

Läglighetskostnader vid skörd av vall Läglighetskostnader vid skörd av vall Carina Gunnarsson, JTI SLU-Rapport nr 2007:6 från Institutionen för biometri och teknik Optimering av maskinsystem för skörd av ensilage med hög kvalitet - Carina

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förutsättningar för torkning av salix -fallstudie JoBo Lantbruk

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förutsättningar för torkning av salix -fallstudie JoBo Lantbruk Förutsättningar för torkning av salix -fallstudie JoBo Lantbruk 1 Förord Föreliggande förstudie har genomförts inom projektet Samordning och utveckling av småskaliga biobränslekedjor, finansierat av Jordbruksverket

Läs mer

Stubbtransporter och bränslekvalitet hos stubbved

Stubbtransporter och bränslekvalitet hos stubbved Stubbtransporter och bränslekvalitet hos stubbved Stump transport and fuel quality in stump wood David Lindberg Arbetsrapport 220 2008 Examensarbete 30hp D Handledare: Iwan Wästerlund Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

Rörflensodling en handbok

Rörflensodling en handbok Rörflensodling en handbok Glommers Miljöenergi AB 2008 Energiproduktion, Öppna Landskap och kretslopp Innehållsförteckning Rörflen...3 1.2 Energigräsodling...4 1.2.1 Val av odlingsplats...4 1.2.2 Odling

Läs mer

Ved Veden skall vara torr

Ved Veden skall vara torr Sidan B1. 1 B1. Bränslehantering Beroende på i vilket skick man får bränslet fordras sålunda mer eller mindre bearbetning och hantering av den. Man kanske får restvirke efter avverkning, röjning eller

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL.

ALLÄTARE. Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ALLÄTARE Danmarks största krossentreprenör VI SÄTTER TÄNDERNA I ALLT SOM SERVERAS FRÅN ASFALT OCH ARMERAD BETONG TILL RÖTTER OCH TRÄAVFALL. ÅTERANVÄNDNIN SKA OCKSÅ VAR KROSSNING OC EKONOMISKT LÖNSAMT H

Läs mer

Biobränsle från skogen

Biobränsle från skogen Biobränsle från skogen nulägesbeskrivning och framtidsvisioner! Mia Iwarsson Wide Effektivare Skogsbränsle System Ökat uttag av primära skogsbränslen Utnyttja större andel av bränslepotentialen från skogen

Läs mer

LOGISTIK FÖR STRÅBRÄNSLE

LOGISTIK FÖR STRÅBRÄNSLE Examensarbete inom Lantmästarprogrammet LOGISTIK FÖR STRÅBRÄNSLE THE LOGISTICS OF STRAW FOR FUEL Niklas Svensson Examinator: univ. adj. Torsten Hörndahl Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2011:3 Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2009 Investments in agricultural machinery and equipment in 2009 Sammanfattning Ökade investeringar

Läs mer

Biobränslebaserad kraftproduktion.

Biobränslebaserad kraftproduktion. Biobränslebaserad kraftproduktion. Mars 2015 Mars 2015 1 Biobränslebaserad kraftproduktion I Sverige användes under 2014: 41,2 TWh rena biobränslen av totalt 73 TWh bränslen i värme och kraftvärmeverk

Läs mer

Rev No. Magnetic gripper 3

Rev No. Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 1 Magnetic gripper 2 Magnetic gripper 3 Magnetic gripper 4 Pneumatic switchable permanent magnet. A customized gripper designed to handle large objects in/out of press break/laser cutting

Läs mer

Energigrödornas ekonomi. Håkan Rosenqvist Billeberga

Energigrödornas ekonomi. Håkan Rosenqvist Billeberga Energigrödornas ekonomi Håkan Rosenqvist Billeberga Vem är jag och vem finansierar min presentation Håkan Rosenqvist Arbetar huvudsakligen med forskning, utredning och undervisning som egenföretagare Huvudområden

Läs mer

Mätning av grotflis. Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för skogens produkter, Uppsala. Measuring of fuel chips

Mätning av grotflis. Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för skogens produkter, Uppsala. Measuring of fuel chips Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för skogens produkter, Uppsala Mätning av grotflis Measuring of fuel chips Daniel Nilsson, Mats Nylinder, Hans Fryk & Jonaz Nilsson The Swedish University of

Läs mer

HCT. High Capacity Transports. Henrik von Hofsten

HCT. High Capacity Transports. Henrik von Hofsten HCT High Capacity Transports Henrik von Hofsten Finansiering (2015) MSEK Ramanslag, skogsbranschen 38 Ramanslag, staten 38 Fonder 35 Uppdrag 15 Övriga anslag, skogsbruket 32 Kommunikation 6 Övrigt 5 Total

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri

Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri Integrerad torkning av biobränsle i kraftvärmeanläggningar och skogsindustri Föredrag vid Panndagarna 2011 av Ola Thorson (VD) S.E.P. Torkning av biobränsle har flera fördelar Torkning ökar bränslets effektiva

Läs mer

Kalkyler för: energigrödor. rörflen höstvete korn träda. Fler kalkyler hittar ni på www.jordbruksverket.se/salix

Kalkyler för: energigrödor. rörflen höstvete korn träda. Fler kalkyler hittar ni på www.jordbruksverket.se/salix Kalkyler för energigrödor Kalkyler för: salix rörflen höstvete korn träda Fler kalkyler hittar ni på www.jordbruksverket.se/salix Förord Kalkylerna är upprättade av Håkan Rosenqvist, Billeberga, i början

Läs mer

Systemanalys av skogsbränsletransporter A system analyse of woodfueltransports Gabriel Engblom

Systemanalys av skogsbränsletransporter A system analyse of woodfueltransports Gabriel Engblom Systemanalys av skogsbränsletransporter A system analyse of woodfueltransports Gabriel Engblom Examensarbete i ämnet skogshushållning Handledare: Iwan Wästerlund Förord Detta arbete har utförts som ett

Läs mer

Förutsättningar för direktskördad salixflis i mindre värmeanläggningar (0,1-2 MW)- affärskoncept för ökad lönsamhet

Förutsättningar för direktskördad salixflis i mindre värmeanläggningar (0,1-2 MW)- affärskoncept för ökad lönsamhet Förutsättningar för direktskördad salixflis i mindre värmeanläggningar (0,1-2 MW)- affärskoncept för ökad lönsamhet Susanne Paulrud, Gunnar Henriksson, Annika Henriksson, Håkan Rosenqvist SP Sveriges Tekniska

Läs mer

Vägtransport av lös och buntad grot

Vägtransport av lös och buntad grot Vägtransport av lös och buntad grot Delrapport inom projektet Samverkan för utveckling och förädling av regionens outnyttjade skogsresurser Sollefteå november 2006 Magnus Näslund, Energidalen i Sollefteå

Läs mer

Lignin i pulverpannor

Lignin i pulverpannor Lignin i pulverpannor SEKAB 1 Project A08-847 2 Ca 100 anställda Omsättning ca 1,2 miljarder SEK Kemikalier och drivmedel baserade på etanol Utvecklat cellulosabaserad etanol ca 15 år 3 ED95 VEHICLES Euro

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Rörflen och biogas. Håkan Rosenqvist 2014-02-12

Rörflen och biogas. Håkan Rosenqvist 2014-02-12 Rörflen och biogas Håkan Rosenqvist 2014-02-12 Vem är jag och vem finansierar min presentation Håkan Rosenqvist Arbetar huvudsakligen med forskning, utredning och undervisning som egenföretagare Huvudområden

Läs mer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer

Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Salix och poppel som bränsle Nätverksträff för landets salixaktörer Bengt- Erik Löfgren ÄFAB/IRETIse Flis av Salix och Poppel inte annorlunda Enhet POPPEL Flis ref 1 Flis ref 2 Flis ref 3 Fukthalt % 22,5

Läs mer

Odla poppel & hybridasp!

Odla poppel & hybridasp! Odla poppel & hybridasp! Fältvandring och seminarium, den 2 juni 2016, Skogforsk, Ekebo Svalöv 15.00 Samling Ekebo Information om eftermiddagen och kvällen. Fika från 14.30. 15.30 17.30 Fältvandring, trädslagsförsök

Läs mer

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG

LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG LYCKAT ÅR FÖR ROBUST FLISTUGG För lite drygt ett år sedan tog Marchus Jansson från Skinnskatteberg Sveriges första lastbilsmonterade fliskvarn som även klarar stubbar, i bruk. Den robusta, amerikanska

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet. 2008-04-23 S. 1/5 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 ERMATHERM AB/ Eero Erma

Läs mer

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader

Stoker Boken. Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp. Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Stoker Boken Den Svensktillverkade Brännaren från Grästorp Stokerboken - Din guide till lägre uppvärmningskostnader Inledning Sonnys svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta i dag förekommande

Läs mer

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS SKÖRDARAGGREGAT SKGSTEKNLGISK TTALKMPETENS 1 SKÖRDARAGGREGAT 16RH 16RHS 18RH 18RHS SKÖRDAR TEKNLGISK AUKTRITET ÖVERLÄGSEN SLITSTYRKA CH UTRUSTNING Keslas långa erfarenhet av skogsteknologi har gett företaget

Läs mer

Strip till för täta radavstånd

Strip till för täta radavstånd Spirit C StripDrill Strip till för täta radavstånd Spirit C StripDrill är en unik, kompakt och integrerad strip-till-lösning för att så spannmål, raps och baljväxter i farter upp till 15 km/tim. Väderstad

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

blir modernt spannmålslager

blir modernt spannmålslager blir modernt spannmålslager Det finns många dåliga och outnyttjade gårdar. Genom att bygga kan de bli till effektiva och i stället för att enbart vara en belastning ge en ny intäkt till rantbruket. - Forts

Läs mer

Baler Range. Det professionella alternativet

Baler Range. Det professionella alternativet Baler Range Det professionella alternativet Press- serie utvecklad utifrån kraven från dagens lantbrukare och maskinstationer Maskinen är konstruerad och byggd för lång livslängd med tester från områden

Läs mer

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan.

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan. CENTRO Centro är ett bordsprogram som du kan kombinera på många sätt. Borden har skivor i MDF, fanerade eller med högtryckslaminat. Skivorna är fasade och har lätt rundade hörn. Centro har runda ben som

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101

I korta drag. Skörd av trädgårdsväxter 2010 JO 37 SM 1101 JO 7 SM 1101 Skörd av trädgårdsväxter 010 Production of horticultural products 010 I korta drag Liten morotsskörd Den totala morotsskörden uppgick till 8 000 ton år 010. Det är en % mindre totalskörd än

Läs mer

Country report: Sweden

Country report: Sweden Country report: Sweden Anneli Petersson, PhD. Swedish Gas Centre Sweden Statistics for 2006 1.2 TWh produced per year 223 plants 138 municipal sewage treatment plants 60 landfills 3 Industrial wastewater

Läs mer

ProduktBladet. Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt

ProduktBladet. Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt ProduktBladet Fakta och information om våra vedprodukter. Dessutom Vedskolan. Torr prima ved året runt Ren ved All ved vi levererar har under produktion passerat genom en så kallad renstrumma, vilket innebär

Läs mer

Vedmaskiner fra Per Wikstrand AB i Sverige

Vedmaskiner fra Per Wikstrand AB i Sverige Vedmaskiner fra Per Wikstrand AB i Sverige Sagutstyr AS Spara ryggen och kapa veden med säkraste vedkapen Rättvikskapen är en vedkap av balanstyp med rullbord. Det som främst skiljer Rättvikskapen från

Läs mer

Enhetligt modulsystem för transport, torkning, lagring och hantering av träflis

Enhetligt modulsystem för transport, torkning, lagring och hantering av träflis Enhetligt modulsystem för transport, torkning, lagring och hantering av träflis Per wennerberg TecnoFarm 2013-07-17 Vi erbjuder: Ett komplett containerbaserat modulsystem för hantering och torkning av

Läs mer

Flexibilitet som flyttar gränserna

Flexibilitet som flyttar gränserna maskin mekano Flexibilitet som flyttar gränserna Produktionen av sand, grus och krossade produkter handlar i hög grad om ton/h. Lönsamhet förutsätter i många fall en omfattande produktion. Detta skapar

Läs mer

Skörd av trädbiomassa från marginalmarker

Skörd av trädbiomassa från marginalmarker Skörd av trädbiomassa från marginalmarker Raul Fernandez-Lacruz, MSc. & PhD student Raul.Fernandez@slu.se Slutkonferens för Skog, Klimat och Miljö (SKM), 26 november 2014, Umeå Huvudmål delprojekt 4: Teknik-

Läs mer

Öland En växande teknik

Öland En växande teknik Att lagra spannmål i slang är en väldigt kostnadseffektiv lagringmetod. Den möjliggör längre torkningssäsong. Det är flexibelt, säkert, okomplicerat och enkelt. Det finns i dag ett tiotal lantbrukare i

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik

Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik Förädlat bränsle ger bättre egenskaper i förbränning och logistik Håkan Örberg Biomassateknologi och kemi Sveriges Lantbruksuniversitet Hakan.orberg@btk.slu.se Generella egenskaper hos biomassa Högt vatteninnehåll

Läs mer

Foto: Robert Olsson. Säkert frostskydd av dina betor

Foto: Robert Olsson. Säkert frostskydd av dina betor Foto: Robert Olsson Säkert frostskydd av dina betor Strategi för skörd och lagring Leverans av nyskördade betor Leverans av lagringsbetor Tidigt Kampanjdel 1 Kampanjdel 2 Kampanjdel 3 Anpassa strategin

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Supplier of complete biofuel installations

Supplier of complete biofuel installations Supplier of complete biofuel installations PETRO ETT Company is a part of PETRO group Petrokraft AB in Gothenburg Supplier of oil burners within output range of 2-45MW PPES(Petro Powder Energy System),

Läs mer

Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning. Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fältutvärdering av pannor och brännare för rörflenseldning Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Syfte och mål Syftet med projektet är att verksamt bidra till att ett flertal förbränningsutrustningar

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Facilita'ng biomass conversion by thermal pretreatment

Facilita'ng biomass conversion by thermal pretreatment Facilita'ng biomass conversion by thermal pretreatment Anders Nordin Umeå University BioEndev Torrefac'on the ideal pretreatment process close to the biomass produc'on in the supply chain 1. Fossil fuel

Läs mer

2. företaget under 2016 använd egenproducerad flis, bark, spån eller brännved för energiändamål

2. företaget under 2016 använd egenproducerad flis, bark, spån eller brännved för energiändamål Instruktioner Vem ska redovisa produktion, import och export? Produktionsuppgifter ska redovisas i tabell 1 om: 1. företaget under 2016 köpt eller sålt flis, kross, bark spån eller brännved och samtidigt

Läs mer

K-PTS 40 K-PTS 80 K-PTS 100 K-PTS 150 DRÄNKBARA CHOPPERPUMPAR K-PTS SERIEN

K-PTS 40 K-PTS 80 K-PTS 100 K-PTS 150 DRÄNKBARA CHOPPERPUMPAR K-PTS SERIEN K-PTS 40 DRÄNKBARA CHOPPERPUMPAR K-PTS SERIEN Med stor genomgående passage, skärande pumphjul och dubbla skärsystem i inloppet. Rekommenderas speciellt för applikationer som kräver en sönderdelning av

Läs mer

Livscykelperspektiv på GROT och stubbskörd Projekt: Bränsleproduktion från GROT och stubbskörd vid slutavverkning

Livscykelperspektiv på GROT och stubbskörd Projekt: Bränsleproduktion från GROT och stubbskörd vid slutavverkning Livscykelperspektiv på GROT och stubbskörd Projekt: Bränsleproduktion från GROT och stubbskörd vid slutavverkning Eva Lotta Lindholm, SLU Staffan Berg, Skogforsk Per Anders Hansson, SLU Johan Stendahl,

Läs mer

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk Results esearch 9 Research results from the Department of Forest Products at the University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden www.slu.se/skogensprodukter MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB

Läs mer

GRenar Och Toppar Nya möjligheter för skogsägare

GRenar Och Toppar Nya möjligheter för skogsägare GRenar Och Toppar Nya möjligheter för skogsägare Europeiska Unionen Innehåll Lämpliga marker för uttag av GROT sid 3 Avverkningsplanering 4 GROT-anpassad avverkning 5 Lagring av GROT 8 Uttag av GROT möjligheter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Har ditt företag producerat, importerat eller exporterat sönderdelat trädbränsle (flis, kross, spån, bark och brännved) under 2014?

Har ditt företag producerat, importerat eller exporterat sönderdelat trädbränsle (flis, kross, spån, bark och brännved) under 2014? Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt Energymyndighetens föreskrift STEMFS 2014:1. Uppgifter som lämnats till SCB skyddas enligt 24 kap. 8 offentlighets-

Läs mer

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS! TOPLING SASP Hög kvalitet till RÄTT PRIS! SASP Topling är både miljö och kvalitet certifierad Flygbild över anläggningen i Boden. 35 ÅR AV ERFARENHET VÄRMER VÄRLDEN! Med över 35 års erfarenhet och med

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Jordbruket som leverantör av åkerbränsle till storskaliga kraftvärmeverk Fallstudie Värtan

Jordbruket som leverantör av åkerbränsle till storskaliga kraftvärmeverk Fallstudie Värtan JTI-rapport Lantbruk & Industri 361 Jordbruket som leverantör av åkerbränsle till storskaliga kraftvärmeverk Fallstudie Värtan Maya Forsberg, Andras Baky, Hugo Westlin, David Ljungberg och Per Ytterberg

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION Varför Vind? 1 Norrköping november 2014 1 Vindkraft, ganska enkelt En maskin som omvandlar vindens rörelsenergi till el Generatoreffekt, ca 3-5 MW Producerar < 10 GWh el/år Tornhöjd ca 120-140 meter Rotordiameter

Läs mer

MenSe röjningsaggregat

MenSe röjningsaggregat MenSe röjningsaggregat för effektiv och säker röjning av kraftledningsgator 2014-10-9 MenSe Oy Grundat 1996 Produktionsanläggning i Taavetti i sydöstra Finland. Design, tillverkning och försäljning. Verkstad

Läs mer

SEKAB IN SHORT. SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing:

SEKAB IN SHORT. SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing: SEKAB IN SHORT SEKAB: Founded: Head quarter: Turn over 2010: Employees: Owners: Outsourcing: Swedish Ethanol Chemistry AB 1985 Örnsköldsvik, Sweden Approx 200 MEUR 120 Energy companies and private Domsjö

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Ett energisystem med större andel vindkraft. Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S

Ett energisystem med större andel vindkraft. Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S Ett energisystem med större andel vindkraft Johnny Thomsen, Senior Vice President Product Management Vestas Wind Systems A/S October 1 Energikommissionen, 6 th 2015, Stockholm Vad är teknikläget för framtidens

Läs mer

Vi är WSP. Mer än 2 000 medarbetare i Sverige. Ef Erfarna konsulter IT, Tele. Brand & Risk. Stark lokal. Bygg projektering.

Vi är WSP. Mer än 2 000 medarbetare i Sverige. Ef Erfarna konsulter IT, Tele. Brand & Risk. Stark lokal. Bygg projektering. Bränslehantering ur ett processperspektiv Rolf Njurell Maskinleverantörer CJ Wennberg AB Mekantransport AB Consilium Bulk AB BMH Wood Technology AB Pannleverantörer Götaverken Energy AB Energus AB Energiproducenter

Läs mer

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2

Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2 Gisekvarn 2009-09-02/lb Hemsida: E-post: www.gise.se foreningen@gise.se Skogsvårdsprojektet Informationsblad nr 2 Allmänt Under sommaren har arbetet med skogsvårdsprojektet drivits vidare. Tidplanen är

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer