A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING"

Transkript

1 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation 3 Studieuppgifter, prov och examinationer Kursens mål och innehåll utdrag ur kursplanen 4 6 Kursförberedelser 8 Arbetsuppgifter 8 - arbetsterapiprocessen 9 - värdera/kvalitetssäkra 10 interventionerna - professionellt förhållningssätt 11 - andra professioners verksamhet 11 och ansvarsområde Studieuppgifter 12 Examinationer 13 Inför kursstart 19 Bilaga 1. Arbetsterapiprocesser 23 Bilaga 2. Kliniskt resonemang 24 Bilaga 3. Personlig målsättning 25 2

3 Kurs: A0041H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp IKT Kursansvarig lärare Kursen har ett kursrum i Fronter Kursrum A0041H, V12, Arbetsterapi VFU 2, 15 hp där du kan hitta information om kursen och platserna samt inlämningsmappar för examinationsuppgifter. Det finns också en studentmapp där studenterna kan spara ner dokument. I mappen Platser och handledare finns ett diskussionsforum. Cecilia Björklund Rum D 390i tfn Kurstid Lp 3, vt 12, vecka 3-12 Förkunskaper Lärare Handledare/ kontaktperson Kursen förutsätter obligatoriska förkunskaper som anges i kursplanen. Meddelas i kursrummet i fronter se Platslistan i fronter Kursintroduktion: Kursen introduceras vecka 2, onsdagen den 11 januari, kl 14: , i Adobe: https://connect.sunet.se/ltua0041h/ Kursregistrering Kursen har absoluta förkunskapskrav enligt kursplan A0041H. Detta innebär att kursansvarig lärare kontrollerar studenternas behörighet och därefter kursregistrerar kursansvarig behöriga studenter på kursen. OBS du kan alltså inte själv registrera dig på VFU-kurser. 3

4 STUDIEUPPGIFTER, PROV OCH EXAMINATIONER STUDIEUPPGIFTER Studieuppgift 1. Reflektionsdagboken konklusion av mitt lärande - För betyget godkänt och väl godkänt i kursen krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. Studieuppgift 2. Etiskt dilemma - För betyget godkänt och väl godkänt i kursen krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. EXAMINATION Examination 1: Journalförning För betyget godkänt krävs att inlämningsuppgiften och seminariet genomförts enligt anvisningarna. För betyget väl godkänt krävs att inlämningsuppgiften och seminariet genomförts enligt anvisningarna. I inlämningsuppgiften ska klientjournalen vara väl analyserad och diskuterad utifrån gällande lagar och föreskrifter samt med tydliga källhänvisningar. Deltagandet i seminariet ska genomföras med en aktiv diskussion utifrån angivna seminariefrågor och med inlägg som är väl anknutna till egen journalförning och med referens till lagar och föreskrifter. Examination 2. Genomförande av arbetsterapeutiska uppgifter För betyget godkänt krävs att kursmålen ska vara uppnådda. Dessutom ska resultatet av bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU ha resulterat i att: - yrkesuppgifter inom I, II och VIII har bedömts som God Kompetens - att samtliga yrkesuppgifter i BAY som utförts av studenten till minst 70 % har bedömts som God Kompetens. För betyget väl godkänt krävs att kursmålen ska vara uppnådda. Dessutom ska resultatet av bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU ha resulterat i att: - 40 % av yrkesuppgifterna inom I, II och VIII har bedömts som Starkt utvecklad kompetens och att resterande yrkesuppgifter har bedömts som God Kompetens - minst 70 % av samtliga yrkesuppgifter i BAY som studenten ska ha bedömts som God Kompetens. För betyget underkänt krävs att kursmålen inte har uppnåtts. Resultatet av bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU ha resulterat i att: - någon eller några av yrkesuppgifter inom I, II och VIII har bedömts som Svag Kompetens 4

5 - att samtliga yrkesuppgifter i BAY som utförts av studenten till minst 30 % har bedömts som Svag Kompetens. KURSPLANENS PROVMOMENT Prov 0001 Verksamhetsförlagd utbildning / praktik Prov 0002 Inlämningsuppgifter och seminarium 13,5 hp (Betyg U, G, VG) 1,5 hp (Betyg U, G, VG) Examinationernas fördelning till kursplanens provmoment Prov 0001 inkluderar: Genomförande av kursen och närvaro enligt anvisningarna i studiehandledningen och Studieuppgift 1 samt Examination 2 Prov 0002 inkluderar: Studieuppgift 2 samt Examination 1 BETYG I KURS För betyget Godkänt krävs att studenten uppnått kursmålen, genomfört studieuppgifterna samt genomfört samtliga Examination 1 och 2 med Godkänt betyg För betyget Väl Godkänd krävs att studenten uppnått kursmålen, genomfört studieuppgifterna samt genomfört Examination 1 och 2 med Väl Godkänt betyg För betyget Underkänt krävs att studenten ej uppnått kursmålen, ej genomfört studieuppgifterna samt ej genomfört Examination 1 och 2 med godkänt eller Väl Godkänt betyg OMEXAMINATION För kursen finns två examinationstillfällen, ett ordinarie och ett omexaminationstillfälle. Ordinarie examination genomförs enligt schema och tid för Omexamination bestäms av kursledare och lärare. För institutionen för hälsovetenskap gäller att Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurser avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter för Högskoleverket (HSVFS, 1999:1) (Prefektbeslut, Dnr 95/08). 5

6 KURS A0041H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp Mål I kursen ska studenten vidareutveckla och bredda sina kunskaper och färdigheter i att tillämpa arbetsterapi utifrån ett klientcentrerat arbetssätt i samarbete med klienten, närstående samt andra involverade yrkesgrupper. Detta ska ge stöd för att studenten ska vidareutveckla reflektion, resonemang och beslutsfattande när det gäller åtgärder för klienten framför allt vid formulering av mål samt att planera och genomföra åtgärder utifrån olika klientens aktivitetsnedsättning. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt under handledning kunna: Utreda aktivitetsproblem och bakomliggande orsaker i form av funktionsnedsättningar hos klienter samt miljöns påverkan genom relevanta metoder. Formulera relevanta mål samt planera åtgärder för att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga Genomföra åtgärder samt utvärdera resultatet av genomförda åtgärder. Föra ett professionellt resonemang kring klientarbetet för genomförda åtgärder och argumentera för sina ställningstagande. Dokumentera arbetsterapeutiska åtgärder i enlighet med gällande författningar. Muntligt rapportera och diskutera arbetsterapeutiska åtgärder och resultat med berörda parter. Agera professionellt genom sitt handlande i samarbetet med klienter, närstående och andra professioner som involveras i klientens habilitering/rehabilitering. Reflektera och diskutera kring hur etiska aspekter påverkar arbetet med klienter. Värdera genomförda åtgärder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Kursinnehåll: I kursen ingår att studenten i mötet med klienten integrerar sina teoretiska kunskaper med sitt praktiska handlande genom att motivera och redogöra för sitt ställningstagande utifrån arbetsterapeutiska grundantagande och teoretiska ansatser samt vidareutveckla sitt etiska ställningstagande kring olika klienters problem. Utförande av arbetsterapeutiska uppgifter Arbetsterapiprocessen Utredning, analys och bedömning av klienters aktiviteter och aktivitetsutförande Observation av klienter Användning av instrument Arbetsterapeutiska åtgärder Utvärdera resultat Journalföring Lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer Litteratur American Occupational Therapy Association [AOTA] Occupational therapy practice framework: Domain and process. (2008). (2ed). American Journal of Occupational Therapy, 62, pp Blesedell Crepeau, E., Cohn, E. S. & Boyt Schell, B. A. (2008). Willard and Spackmans Occupational Therapy. (11 ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 6

7 Collste, G. (2004). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur. FSA. (2005). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet. Sveriges Arbetsterapeuters Publikationer. Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation. Theory and application (4rd ed.). Baltimore: Walters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins. Socialstyrelsen (2001). Kompetenskrav för arbetsterapeuter. Stockholm: Socialstyrelsen. Dessutom ska studenten söka ytterligare litteratur och vetenskapliga artiklar inom arbetsterapi och andra ämnesområden som är relevanta för det område där studenten har sin verksamhetsförlagda utbildning och som utvecklar studentens kunskaper i de uppgifter som hon/han ställs inför. 7

8 FÖRBEREDELSER Innan kursstarten ska du läsa igenom anvisningarna i Inför kursstart på sidorna i studiehandledningen. För att förbereda dig för kursen ska du även gå igenom kursinnehållet i kurserna för år 1 och 2 och reflektera över hur du uppnått kursmålen för årskurserna. Reflektera särskilt över den feedback du fick under kurs A0035H och de målsättningar som du satt upp för kommande VFU-kurser. Med utgångspunkt från dessa tidigare angivna personliga målsättningar samt utifrån de målsättningar som anges för kursen A0042H ska du formulera dina huvudsakliga mål för kursen och skriva ner dem på Bilaga 3. Dessa mål ska du presentera för din handledare vid ert första planeringssamtal. Du kan sedan använda Bilaga 3 för att skriva ner inlärningsmål inför dina veckoplaneringar med din handledare. Information om handledningsprocessen finns på sid 21 samt i dokumentet Guide för verksamhetsförlagda studier. ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter i denna kurs ska du planera så att du kan uppnå kursens mål. Ditt arbete ska följa arbetsterapeutens arbetsuppgifter i verksamheten och inkludera samarbete med andra professioner. Du ska välja arbetsuppgifter som täcker kursen innehåll och leder till kursens mål genom att fokusera klientarbete enligt en vald arbetsterapiprocess (Bilaga 1 eller den arbetsterapiprocess som används på VFU-platsen). Du ska kunna motivera dina beslut utifrån ett kliniskt resonemang som anges i Bilaga 2 samt förklara de olika kliniska resonemangen för din handledare. I ditt arbete ska du hela tiden sträva efter att utveckla en god yrkeskompetens och kommunikation med dina klienter, anhöriga och medarbetare. Du kommer att arbeta med Arbetsterapiprocessen Värdera/kvalitetssäkra interventionerna Det kliniska resonemanget Journaldokumentation Beakta forskningsfronten Beakta lagar och förordningar Professionellt förhållningssätt Andra professioners verksamhet och ansvarsområde Första veckan bör du inrikta arbetet på att lära känna arbetsplatsen och de olika uppgifter som ingår i arbetsterapeutens arbete. I inledningen av kursen ska du observera din handledares arbete så att du förstår hur arbetsterapiprocessen planeras och genomförs i interaktionen med klienterna, närstående och övriga medarbetare. Andra kursveckan ska du genomföra eget arbete med klienter med handledaren som observatör. Därefter bedömer handledaren vilka arbetsuppgifter du får utföra samt hur självständigt du kan genomföra dem. Under andra och tredje kursveckan bör du också få egna klienter där du ansvarar för att planera och genomföra interventioner. Var uppmärksam på de övriga arbetsformer som finns angivna i kursplanen och som du kan använda dig av för att nå inlärningsmålen för kursen, särskilt kringstudier och diskussioner med studiegruppen. Under kursen ska du skriva Reflektionsdagbok där du beskriver hur du arbetat med dina arbetsuppgifter samt reflekterar över hur detta leder fram till kursens mål. Syftet med Reflektionsdagboken är att du ska kunna följa din egen kompetensutveckling genom att integrera dina kunskaper, färdigheter och attityder så att du uppnår kursens mål. 8

9 Arbetsterapiprocessen Det arbetsterapeutiska klientarbetet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetsterapiprocessen strukturerar och systematiserar ditt arbete med klienten och innefattar; bedömning av behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiering och utredning av aktivitetsproblem samt orsaker till dessa, upprättande av mål och åtgärdsplan, genomförande av åtgärder samt utvärdering och uppföljning. Genom att arbeta enligt arbetsterapiprocessen så kommer du kontinuerligt att förankra ditt arbete i vetenskap och beprövad erfarenhet samt reflektera över de beslut du fattar under genomförandet av processen. Genom att arbeta enligt arbetsterapiprocessen får du ett tillförlitligt underlag för att stimulera klienten till att delta i beslut om rehabiliteringsåtgärder. Arbetsterapiprocesser kan beskrivas på olika sätt men vi föreslår att du i denna kurs arbetar i enlighet någon av de modeller som anges i Bilaga 1, Occupational Therapy Process (AOTA), Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM), The Therapeutic Reasoning Process MOHO. Arbetsterapiprocessen är en åtgärdsprocess som beskriver bedömning och intervention som vidtas för klienten. För varje del i processen och efter varje åtgärd som vidtas värderar arbetsterapeuten klientens situation utifrån ett professionellt resonemang (bilaga 2). Detta arbetssätt medför att arbetsterapeuten kontinuerligt kontrollerar: - Är identifierade aktivitetsproblem korrekt? Har korrekta orsaker till aktivitetsproblem identifierats? Vilken målsättning finns för den arbetsterapeutiska interventionen? Kan aktivitetsproblemen åtgärdas genom den planerade interventionsplanen? Behöver planen revideras? Uppnåddes de uppsatta målen med de genomförda interventionerna? Behövs ytterligare åtgärder? I föregående VFU-kurs, A0035H, har du utvecklat din förmåga att bedöma behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiera aktivitetsproblem och dess orsaker samt upprätta mål för interventioner. I denna kurs, A0041H, ska du vidareutveckla och bygga vidare på denna kunskap genom att upprätta interventionsplan, genomföra interventioner samt utvärdera och följa upp dessa. När du planerar och genomför interventionerna ska du vara särskilt uppmärksam på att ta utgångspunkt i den teoretiska referensram som du valt för rehabiliteringen. Reflektera särskilt noga över vilken metodik som du väljer för att genomföra olika interventioner samt hur du strukturerar aktivitetssituationerna med hänsyn till klientens förmågor, färdigheter och resurser samt utifrån vald teoretisk referensram. 9

10 Värdera/kvalitetssäkra interventionerna Det kliniska resonemanget Det är viktigt att kvalitetssäkra arbetet med de pågående interventionerna. I tidigare VFUkurs tränade du dig i att genomföra det kliniska resonemanget som finns beskrivet i Boyt Schell, (2009) vid genomförda bedömningar (bilaga 2). Detta professionella resonemang är en del i kvalitetssäkringen och sker fortlöpande i arbetsterapiprocessens olika delar. Då du genomför det vetenskapligt resonemanget (scientific reasoning) kontrollerar du att du utgår från den teoretiska grund som valts. I det berättande resonemanget (narrative reasoning) säkrar du att du arbetar enligt just denna persons behov och livshistoria. I det pragmatiskt resonemanget (pragmatic reasoning) tar du hänsyn till beprövad erfarenhet och det som gäller för yrkets etiska kod och socialstyrelsens kompetenskrav. I det etiskt resonemanget (etical reasoning) ska du tillförsäkrar dig om att du identifierat etiska dilemman och värderat de enligt de principer om godhet, människovärde, autonomi och rättvisa (Colste, 2004). I en interaktiv process (interactive process) sammanvävs samtliga resonemang i klientens intervention och justeras hela tiden efter de omständigheter och de förutsättningar som uppkommer (conditional process). Journaldokumentation Legitimerad yrkesutövare har skyldighet att föra patientjournal när de arbetar med vård, undersökning och behandling av patienter inom hälso- och sjukvården. Kravet om verktyg och dokumentation är ett led i att tillgodose säkerheten i klientens vård. Patientjournalen är även avsedd att vara ett stöd för och underlätta kommunikationen mellan de personer som ansvarar för patientens vård. Utöver Patientdatalagen finns det föreskrifter om informationsöverföring och samordning av vård och rehabilitering som arbetsterapeuter skall följa. Journalhandlingen kan också användas av tillsyningsmyndigheten Socialstyrelsen för att granska ditt arbetsterapeutiska arbete, hur väl du utgått från vetenskap och beprövad erfarenhet och om det finns en logisk och kommunikativ precision i de interventioner som du dokumenterat. Beakta forskningsfronten Arbetsterapeutiska interventioner ska vila på vetenskaplig grund. Det är viktigt att du informerar dig om aktuell forskning inom det område där du arbetar. Du har skyldighet att informera klienten om de forskningsresultat som t ex effekten av olika åtgärder så att klienten kan vara delaktig i att fatta beslut angående planerade interventioner. Du ska kontrollera i bibliotekets databaser om det finns forskning som stödjer interventioner som du planerar. 10

11 Beakta lagar och föreskrifter Du har ett antal lagar som gäller för alla klienter men också föreskrifter för just din arbetsterapiavdelning. Under utbildningen har du fått kunskaper om nedan angivna lagar. Kontrollera att du följer det lagarna föreskriver. - Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - Socialtjänstlagen (2001: 453) - Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) - Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - Patientdatalagen (2008:355) - Informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Professionellt förhållningssätt Arbetsterapeutens uppgift är att främja klienters möjlighet att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och i förhållande till omgivningens krav. För att möta klienten krävs ett terapeutiskt förhållningssätt samt ett förhållningssätt som optimerar genomförandet av de skyldigheter och ansvar som anges i yrkets etiska kod (FSA, 2005). I denna kurs ska du fortsätta att utveckla ditt terapeutiska förhållningssätt genom att skapa tillit hos klienten, utveckla din empati samt dina personliga förmågor i det arbetsterapeutiska arbetet (Blesdell Crepeau, Cohn & Schell, 2003, chap 14). För att få stöd för ditt förhållningssätt kan du även utgå från ett klientcentrerat arbetssätt (Canadian Association of Occupational Therapy, 2002) och Therapeutic report (Thrombly & Radomski, 2008, chap 15). Du ska utveckla ditt professionella förhållningssätt så att du identifieras som arbetsterapeut och samarbetar väl med dina kollegor samtidigt som du ska arbeta så att du främjar klientens möjligheter att vara delaktig i sin rehabilitering. Andra professioners verksamhet och ansvarsområde Det finns många olika aktörer/professioner i rehabiliteringsarbetet både inom offentlig och privat verksamhet. Sedan tidigare har du kunskaper om en del professioners ansvarsområde. I denna kurs ska du vidareutveckla dina kunskaper om olika aktörers/professioners ansvarsområde och arbetsuppgifter. Kunskaperna inhämtar du genom intervjuer i anslutning till det dagliga arbetet och genom fältstudier. 11

12 STUDIEUPPGIFTER Studieuppgift 1: Reflektionsdagbok konklusion av mitt lärande Syftet med uppgiften är att du ska få en ökad förståelse för din lärprocess så att du kan uppnå kursens mål. Läs igenom de anteckningar du gjort i reflektionsdagboken där du har beskrivit olika arbetssituationer och arbetsuppgifter samt hur du reflekterat kring ditt arbetssätt utifrån kursens mål. Skriv en sammanfattande konklusion av hur du har utvecklat din kompetens för att nå respektive mål i kursen. Din konklusion ska du spara in i inlämningsmappen Studieuppgift 1 Reflektionsdagboken i Fronter senast den 19 mars kl Din konklusion är underlag för slutbedömningen. Studieuppgift 2: Etiskt dilemma Syftet med uppgiften är att du ska utveckla dina förmågor i att föra etiska resonemang samt öka din medvetenhet om hur dina normer, värderingar och attityder påverkar de beslut du tar i ditt arbete. Studieuppgiften består av en skriftlig individuell inlämningsuppgift samt en gruppreflektion som du ska genomföra tillsammans med minst två kurskamrater. För uppgiften ska du välja en situation som medfört ett etiskt dilemma/problem under dina verksamhetsförlagda studier. Om du har svårt att identifiera en situation så kan du be om förslag på situationer från din handledare. Det etiska dilemmat/problemet ska presenteras och analyseras i enlighet med de kunskaper som du inhämtat i kurs A0033H (Collste, 2004). Utgå från kapitel 1 för att beskriva och strukturera dilemmat. I steg 6 i analysen ska du genomföra värderingen utifrån de principer som redovisas i kapitel 6 (samt vid behov kapitel 4) (Collste, 2004). Studieuppgift 2a. Etiskt dilemma Din individuella inlämningsuppgift ska struktureras enligt nedan angivna rubriker och omfatta max fyra sidor inklusive försättsblad. - Problemformulering Beskriv problemet. - Information Vilken information krävs för att ta ställning till problemet? - Alternativställande Vilka är handlingsalternativen? - Konsekvens- och handlingsbedömning Vilka konsekvenser får de olika handlingsalternativen och/eller vilken typ av handling står ni inför? - Sannolikhetsbedömning Vilken är sannolikheten för att de olika konsekvenserna ska inträffa? - Värderingar Hur värderar du de olika möjliga konsekvenserna och handlingstyperna? 12

13 Här ska du resonera utifrån principer om godhet, människovärde, autonomi och rättvisa. - Beslut Vilket handlingsalternativ bör du välja? - Avslutande reflektion Reflektera kring vikten av att genomföra analys och värdering av etiska dilemman samt hur du har utvecklat din förmåga i att föra etiska resonemang. Reflektera även över om du ökat din medvetenhet om hur dina normer, värderingar och attityder påverkar beslut du fattar i ditt arbetsterapeutiska arbete. Uppgiften ska lämnas in i fronter i inlämningsmappen Studieuppgift 2a Etisk dilemma senast den 26 mars, kl Studieuppgift 2b. Gruppreflektion När du genomfört inlämningsuppgiften ska du ta kontakt med minst två kurskamrater och därefter ska ni gemensamt diskutera era uppgifter. Vid gruppdiskussionen ska du göra en kort presentation av din inlämningsuppgift. Efter presentationen diskuterar ni gemensamt din analys och värdering av dilemmat. Om ni vill kan ni genomföra gruppreflektionen i kursrummet i Adoble. Då du genomfört gruppreflektionen meddelar du kursansvarig via mail att du genomfört den samt vilka kurskamrater som du diskuterat med. Gruppreflektionen ska vara genomförd vid kursens slut. Referenslitteratur Ethical decision Making in Occupational Therapy (Blesdell Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, Willard och Spackmans Occupational Therapy. (11 ed). Chap 28). 13

14 EXAMINATIONER Examination 1. Journalförning Syftet med examinationen är att du ska inhämta kunskap om arbetsterapeutisk journalförning, hur journaler förs inom olika arbetsterapeutiska verksamheter samt den struktur för journalförning som rekommenderas av FSA och anges av olika huvudmän. Examination 1 genomförs som två delar, en inlämningsuppgift och ett seminarium. För examinationen ska du välja journalen för en av de klienter som du själv haft dokumentationsansvar för. Om du vill arbeta med uppgiften utanför arbetsterapiavdelningen måste du begära tillstånd från ansvarig arbetsterapeut att få göra en avidentifierad kopia av klientens arbetsterapijournal. I annat fall arbetar du med uppgiften på arbetsterapiavdelningen. Examination 1a. Inlämningsuppgift Journalgranskning Granska och analysera klientens arbetsterapijournal utifrån hur väl den motsvarar eller avviker från de krav som beskrivs i Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Skriv ner resultatet av analysen. Inled med att konstatera hur väl din valda journal som helhet motsvarade eller avvek från kraven som anges i lag och förordning. Därefter ska du ge exempel på formuleringar (avidentifierade) som illustrerar fynden i din analys. Avslutningsvis ska du konstatera vad du behöver vara uppmärksam på och utveckla i din journalförning inför kommande VFU-kurser och yrkesverksamhet. Uppgiften får maximalt omfatta två A4-sidor exklusive försättsblad och litteraturlista och ska lämnas in i inlämningsmappen Examination 1 Journalgranskning senast den 12 mars, kl Delexemination 1b. Seminarium: Journalgranskning För att bättre förstå strukturer som använts för digitala sammanhållna journalförningsprogram så ska du ha kunskaper om ICF [Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder] (WHO, 2002) samt FSAs rekommenderade struktur för arbetsterapijournal, ARTUR 3.0, Under seminariet kommer följande frågor att diskuteras: - Likheter och skillnader i sättet att föra journal mellan olika arbetsterapeutiska verksamheter? - Hur väl motsvarar sättet att föra journal det som krävs enligt Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)? - Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda ARTUR 3.0 som struktur för journalen? - Den sammanhålla journalen präglas vanligen av struktur i ICF. Hur anser ni att denna har påverkat de olika journalförningssystemen och journalerna? Under diskussionen ska du kunna ge exempel från din egen journalförning samt utifrån vad som gäller i lag och förordning. 14

15 Seminariet är ett examinationstillfälle och leds av en lärare. Seminariet genomförs i Adobe den 14 mars och kursdeltagarna kommer att delas in i grupper. Grupper och tider meddelas i kursrummet i Fronter. Referenslista: ARTUR Journalstruktur 3.0 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. SFS 1985:562 Patiendatalagen, (klicka vidare på Lagar och förordningar) SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården, Berg-Wedrén, C. (1995). Yrkesjournal för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter publikationer. World Health Organisation [WHO]. (2002). Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Examination 2. Genomförande av arbetsterapeutiska uppgifter Examination 2 innefattar halvtidsbedömning, slutbedömning inklusive klientfall. Läraren bokar tid för halvtidsbedömning och slutbedömning vid introduktionssamtalet som sker första eller andra kursveckan. Halvtidsbedömning, vecka 7 eller 8 Syftet med halvtidsbedömningen är att du, läraren och handledaren ska få en klar uppfattning om hur långt du har nått i ditt lärande för att uppnå kursens mål samt att du ska få stöd för planering av ditt fortsatta lärande i kursen. Halvtidsbedömningen sker via telefon, ca 45 minuter. Förberedelse för halvtidsbedömningen Handledaren ska ha gett dig feedback på ditt introduktionsbrev. Hur uppfattar handledaren dig i förhållande till hur du beskrivit dig själv i introduktionsbrevet? Du och din handledare ska ha genomfört bedömningen av din yrkeskompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFUkurs A0041H. Du och din handledaren ska genomför bedömningen var för sig enligt de instruktioner som ges i formuläret samt utifrån hur kompetens definieras i Guid för verksamhetsförlagda studier i Arbetsterapeutprogrammet LTU. Bedömningarna sammanförs därefter till Sammanställningsblankett Halvtidsbedömning och sparas mer i inlämningsmappen Examination 2 BAY Halvtidsbedömning i god tid före halvtidsbedömningen så att läraren har tillgång till denna. I Halvtidsbedömningen ingår tre delar: Presentation av verksamheten (ca 10 minuter) Inledningsvis ska du kort presentera den arbetsterapeutiska verksamhet där du genomför din VFU. 15

16 Självvärdering av yrkeskompetens (ca 20 minuter) I denna del ska du värdera och beskriva hur du bedömer din yrkeskompetens i förhållande till kursens mål samt hur du arbetat för att uppnå målen. Var särskilt tydlig med att rapportera hur du förstått och arbetat med senare delen av arbetsterapiprocessen, hur du planerat och genomfört interventioner genom att tillämpa olika strategier/metoder samt hur du utvärderat och följt upp åtgärderna. Exemplifiera genom att tydliggöra ditt kliniska resonemang vid arbete med olika klienter (vg se bil 3). Din självbedömning ska förankras i den inlämnade BAY Sammanställningsblankett Halvtidsbedömning. Du ska även värdera ditt professionell förhållningssätt samt din förmåga till samarbete. Sammanfattande halvtidsbedömning. (ca 5 min) Avslutningsvis ger din handledare en sammanfattande bedömning av din uppnådda yrkeskompetens samt hur du planerat och arbetat för att uppnå kursmålen. Handledaren och läraren ger dig gemensam feedback på vad som krävs för att du ska uppnå målen vid kursens slut. Slutbedömning, vecka 12 Syftet med slutbedömningen är att du ska beskriva om och hur du utvecklat din yrkeskompetens så att du uppnått kursens mål. Slutbedömning görs med gruppsamtal via telefon eller med datakonferensprogrammet Adobe och tar ca 1 timme. Mediet bestäms av studenten i samråd mellan handledare och lärare. Handledaren och läraren ställer frågor och kommenterar efter vardera del av slutbedömningen. Student och handledare kan begära enskilt samtal med läraren före eller efter examinationen. Förberedelse för slutbedömningen Du och din handledare ska ha genomfört bedömningen av din yrkeskompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFUkurs A0041H. Du och din handledaren ska genomför bedömningen var för sig enligt de instruktioner som ges i formuläret samt utifrån hur kompetens definieras i Guid för verksamhetsförlagda studier i Arbetsterapeutprogrammet LTU. Bedömningarna sammanförs därefter till Sammanställninblankett Slutbedömning och sparas mer i inlämningsmappen Examination 2 BAY Slutbedömning i god tid före slutbedömningen så att läraren har tillgång till denna. OBS Handledarens slutbedömning är betygsgrundande och sammanställningen av handledarens slutbedömning ska skickas med post till examinator enligt anvisningarna i formuläret. I Slutbedömningen ingår de tre delar: Självvärdering av yrkeskompetens (ca 20 minuter) Inledningsvis ska du värdera och beskriva din yrkeskompetens i förhållande till kursens mål samt hur du arbetat för att uppnå målen. Du ska tydligt värdera din yrkeskompetens för att arbeta med de olika delarna i arbetsterapiprocessen. Exemplifiera genom att tydliggöra ditt kliniska resonemang vid arbete med olika klienter (vg se bil 3). 16

A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING. Termin 4 Tel: 0920 49 23 56

A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING. Termin 4 Tel: 0920 49 23 56 120105 A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET Kursansvarig: Alexandra Olofsson Termin 4 Tel: 0920 49 23 56 Vårterminen 2012 E-post:

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELLT

ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELLT Ägare: Specialitetsgrupp arbetsterapi Framtaget av (förf) Arbetsgrupp för generellt arbterprogram Gäller för: Arbetsterapeuter i landstinget Dalarna Dokumentets titel Dokumentkategori: Arbetsterapiprogram

Läs mer

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13

1 Psykologprogrammet 300 hp HT13 1 KURSANVISNINGAR FÖR KURS 7 Psykologpraktik 22,5 högskolepoäng, termin 6 Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen.. 2 Allmänt..2 Kursens innehåll och uppläggning...2 Kursens förväntade

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten

Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Arbetsterapiprogram på generell nivå i Rehabenheten Bakgrund Växjö kommun har ansvar för hemsjukvård inklusive rehabiliterande och habiliterande insatser i den enskildes hem, i särskilda boendeformer och

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Termin 4 VFU-period 1, 2 och 3 Termin

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer

XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer 1 (8) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) Mall för avancerad nivå 2011-03-17/BS Förslag: Reviderad: XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer (Fyll i eng titel i tabellen på sista sidan) 30 högskolepoäng

Läs mer

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Sektionen för Hälsa Samhälle Sjuksköterskeprogrammet MANUAL till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet 080901/rev.090818 Lisbeth Blom Ann-Christin Olsson Birgitta

Läs mer

Studiehandledning Kommunikation i omvårdnad A 7,5 ECTS VT 2015 Kurskod OM124G

Studiehandledning Kommunikation i omvårdnad A 7,5 ECTS VT 2015 Kurskod OM124G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Studiehandledning Kommunikation i omvårdnad A 7,5 ECTS VT 2015 Kurskod OM124G Lärarlag Birgitta Minard Stina Thorstensson Lars Westin Cecilia

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Kurs:.

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Arbetsterapi A, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Basic Course, 30 higher education credits

Arbetsterapi A, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Basic Course, 30 higher education credits 1(5) Kursplan Hälsoakademin Arbetsterapi A, 30 högskolepoäng Occupational Therapy, Basic Course, 30 higher education credits Kurskod: AT1001 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng:

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

1 JUNI 2007. Arbetsterapiprogram. för patienter med smärta från rygg, nacke och skuldra. Bodens primärvård

1 JUNI 2007. Arbetsterapiprogram. för patienter med smärta från rygg, nacke och skuldra. Bodens primärvård Arbetsterapiprogram för patienter med smärta från rygg, nacke och skuldra Bodens primärvård Inom primärvårdens arbetsterapi utreds och erbjuds patienter interventioner i sin närmiljö. Distriktsarbetsterapeuten

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Vid två kurstillfällen i oktober 2015 (Göteborg och Stockholm) ges en kurs

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering

Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering Studiehandledning till Rehabilitering och habilitering av Stefan Caplan och Hannu Sparre, Andra upplagan, andra tryckningen, Bonnier Utbildning 2010. Best.nr. 622-7996-7 Denna studiehandledning omfattar

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng

SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng SFKH Handledar- och lärarutbildning 30 poäng Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos har utbildat tre omgångar psykoterapeuter för legitimation sedan 1994. Nu startar SFKH en handledar- och lärarutbildning

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer