A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING"

Transkript

1 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation 3 Studieuppgifter, prov och examinationer Kursens mål och innehåll utdrag ur kursplanen 4 6 Kursförberedelser 8 Arbetsuppgifter 8 - arbetsterapiprocessen 9 - värdera/kvalitetssäkra 10 interventionerna - professionellt förhållningssätt 11 - andra professioners verksamhet 11 och ansvarsområde Studieuppgifter 12 Examinationer 13 Inför kursstart 19 Bilaga 1. Arbetsterapiprocesser 23 Bilaga 2. Kliniskt resonemang 24 Bilaga 3. Personlig målsättning 25 2

3 Kurs: A0041H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp IKT Kursansvarig lärare Kursen har ett kursrum i Fronter Kursrum A0041H, V12, Arbetsterapi VFU 2, 15 hp där du kan hitta information om kursen och platserna samt inlämningsmappar för examinationsuppgifter. Det finns också en studentmapp där studenterna kan spara ner dokument. I mappen Platser och handledare finns ett diskussionsforum. Cecilia Björklund Rum D 390i tfn Kurstid Lp 3, vt 12, vecka 3-12 Förkunskaper Lärare Handledare/ kontaktperson Kursen förutsätter obligatoriska förkunskaper som anges i kursplanen. Meddelas i kursrummet i fronter se Platslistan i fronter Kursintroduktion: Kursen introduceras vecka 2, onsdagen den 11 januari, kl 14: , i Adobe: https://connect.sunet.se/ltua0041h/ Kursregistrering Kursen har absoluta förkunskapskrav enligt kursplan A0041H. Detta innebär att kursansvarig lärare kontrollerar studenternas behörighet och därefter kursregistrerar kursansvarig behöriga studenter på kursen. OBS du kan alltså inte själv registrera dig på VFU-kurser. 3

4 STUDIEUPPGIFTER, PROV OCH EXAMINATIONER STUDIEUPPGIFTER Studieuppgift 1. Reflektionsdagboken konklusion av mitt lärande - För betyget godkänt och väl godkänt i kursen krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. Studieuppgift 2. Etiskt dilemma - För betyget godkänt och väl godkänt i kursen krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. EXAMINATION Examination 1: Journalförning För betyget godkänt krävs att inlämningsuppgiften och seminariet genomförts enligt anvisningarna. För betyget väl godkänt krävs att inlämningsuppgiften och seminariet genomförts enligt anvisningarna. I inlämningsuppgiften ska klientjournalen vara väl analyserad och diskuterad utifrån gällande lagar och föreskrifter samt med tydliga källhänvisningar. Deltagandet i seminariet ska genomföras med en aktiv diskussion utifrån angivna seminariefrågor och med inlägg som är väl anknutna till egen journalförning och med referens till lagar och föreskrifter. Examination 2. Genomförande av arbetsterapeutiska uppgifter För betyget godkänt krävs att kursmålen ska vara uppnådda. Dessutom ska resultatet av bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU ha resulterat i att: - yrkesuppgifter inom I, II och VIII har bedömts som God Kompetens - att samtliga yrkesuppgifter i BAY som utförts av studenten till minst 70 % har bedömts som God Kompetens. För betyget väl godkänt krävs att kursmålen ska vara uppnådda. Dessutom ska resultatet av bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU ha resulterat i att: - 40 % av yrkesuppgifterna inom I, II och VIII har bedömts som Starkt utvecklad kompetens och att resterande yrkesuppgifter har bedömts som God Kompetens - minst 70 % av samtliga yrkesuppgifter i BAY som studenten ska ha bedömts som God Kompetens. För betyget underkänt krävs att kursmålen inte har uppnåtts. Resultatet av bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU ha resulterat i att: - någon eller några av yrkesuppgifter inom I, II och VIII har bedömts som Svag Kompetens 4

5 - att samtliga yrkesuppgifter i BAY som utförts av studenten till minst 30 % har bedömts som Svag Kompetens. KURSPLANENS PROVMOMENT Prov 0001 Verksamhetsförlagd utbildning / praktik Prov 0002 Inlämningsuppgifter och seminarium 13,5 hp (Betyg U, G, VG) 1,5 hp (Betyg U, G, VG) Examinationernas fördelning till kursplanens provmoment Prov 0001 inkluderar: Genomförande av kursen och närvaro enligt anvisningarna i studiehandledningen och Studieuppgift 1 samt Examination 2 Prov 0002 inkluderar: Studieuppgift 2 samt Examination 1 BETYG I KURS För betyget Godkänt krävs att studenten uppnått kursmålen, genomfört studieuppgifterna samt genomfört samtliga Examination 1 och 2 med Godkänt betyg För betyget Väl Godkänd krävs att studenten uppnått kursmålen, genomfört studieuppgifterna samt genomfört Examination 1 och 2 med Väl Godkänt betyg För betyget Underkänt krävs att studenten ej uppnått kursmålen, ej genomfört studieuppgifterna samt ej genomfört Examination 1 och 2 med godkänt eller Väl Godkänt betyg OMEXAMINATION För kursen finns två examinationstillfällen, ett ordinarie och ett omexaminationstillfälle. Ordinarie examination genomförs enligt schema och tid för Omexamination bestäms av kursledare och lärare. För institutionen för hälsovetenskap gäller att Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurser avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter för Högskoleverket (HSVFS, 1999:1) (Prefektbeslut, Dnr 95/08). 5

6 KURS A0041H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp Mål I kursen ska studenten vidareutveckla och bredda sina kunskaper och färdigheter i att tillämpa arbetsterapi utifrån ett klientcentrerat arbetssätt i samarbete med klienten, närstående samt andra involverade yrkesgrupper. Detta ska ge stöd för att studenten ska vidareutveckla reflektion, resonemang och beslutsfattande när det gäller åtgärder för klienten framför allt vid formulering av mål samt att planera och genomföra åtgärder utifrån olika klientens aktivitetsnedsättning. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt under handledning kunna: Utreda aktivitetsproblem och bakomliggande orsaker i form av funktionsnedsättningar hos klienter samt miljöns påverkan genom relevanta metoder. Formulera relevanta mål samt planera åtgärder för att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga Genomföra åtgärder samt utvärdera resultatet av genomförda åtgärder. Föra ett professionellt resonemang kring klientarbetet för genomförda åtgärder och argumentera för sina ställningstagande. Dokumentera arbetsterapeutiska åtgärder i enlighet med gällande författningar. Muntligt rapportera och diskutera arbetsterapeutiska åtgärder och resultat med berörda parter. Agera professionellt genom sitt handlande i samarbetet med klienter, närstående och andra professioner som involveras i klientens habilitering/rehabilitering. Reflektera och diskutera kring hur etiska aspekter påverkar arbetet med klienter. Värdera genomförda åtgärder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Kursinnehåll: I kursen ingår att studenten i mötet med klienten integrerar sina teoretiska kunskaper med sitt praktiska handlande genom att motivera och redogöra för sitt ställningstagande utifrån arbetsterapeutiska grundantagande och teoretiska ansatser samt vidareutveckla sitt etiska ställningstagande kring olika klienters problem. Utförande av arbetsterapeutiska uppgifter Arbetsterapiprocessen Utredning, analys och bedömning av klienters aktiviteter och aktivitetsutförande Observation av klienter Användning av instrument Arbetsterapeutiska åtgärder Utvärdera resultat Journalföring Lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer Litteratur American Occupational Therapy Association [AOTA] Occupational therapy practice framework: Domain and process. (2008). (2ed). American Journal of Occupational Therapy, 62, pp Blesedell Crepeau, E., Cohn, E. S. & Boyt Schell, B. A. (2008). Willard and Spackmans Occupational Therapy. (11 ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 6

7 Collste, G. (2004). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur. FSA. (2005). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet. Sveriges Arbetsterapeuters Publikationer. Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation. Theory and application (4rd ed.). Baltimore: Walters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins. Socialstyrelsen (2001). Kompetenskrav för arbetsterapeuter. Stockholm: Socialstyrelsen. Dessutom ska studenten söka ytterligare litteratur och vetenskapliga artiklar inom arbetsterapi och andra ämnesområden som är relevanta för det område där studenten har sin verksamhetsförlagda utbildning och som utvecklar studentens kunskaper i de uppgifter som hon/han ställs inför. 7

8 FÖRBEREDELSER Innan kursstarten ska du läsa igenom anvisningarna i Inför kursstart på sidorna i studiehandledningen. För att förbereda dig för kursen ska du även gå igenom kursinnehållet i kurserna för år 1 och 2 och reflektera över hur du uppnått kursmålen för årskurserna. Reflektera särskilt över den feedback du fick under kurs A0035H och de målsättningar som du satt upp för kommande VFU-kurser. Med utgångspunkt från dessa tidigare angivna personliga målsättningar samt utifrån de målsättningar som anges för kursen A0042H ska du formulera dina huvudsakliga mål för kursen och skriva ner dem på Bilaga 3. Dessa mål ska du presentera för din handledare vid ert första planeringssamtal. Du kan sedan använda Bilaga 3 för att skriva ner inlärningsmål inför dina veckoplaneringar med din handledare. Information om handledningsprocessen finns på sid 21 samt i dokumentet Guide för verksamhetsförlagda studier. ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter i denna kurs ska du planera så att du kan uppnå kursens mål. Ditt arbete ska följa arbetsterapeutens arbetsuppgifter i verksamheten och inkludera samarbete med andra professioner. Du ska välja arbetsuppgifter som täcker kursen innehåll och leder till kursens mål genom att fokusera klientarbete enligt en vald arbetsterapiprocess (Bilaga 1 eller den arbetsterapiprocess som används på VFU-platsen). Du ska kunna motivera dina beslut utifrån ett kliniskt resonemang som anges i Bilaga 2 samt förklara de olika kliniska resonemangen för din handledare. I ditt arbete ska du hela tiden sträva efter att utveckla en god yrkeskompetens och kommunikation med dina klienter, anhöriga och medarbetare. Du kommer att arbeta med Arbetsterapiprocessen Värdera/kvalitetssäkra interventionerna Det kliniska resonemanget Journaldokumentation Beakta forskningsfronten Beakta lagar och förordningar Professionellt förhållningssätt Andra professioners verksamhet och ansvarsområde Första veckan bör du inrikta arbetet på att lära känna arbetsplatsen och de olika uppgifter som ingår i arbetsterapeutens arbete. I inledningen av kursen ska du observera din handledares arbete så att du förstår hur arbetsterapiprocessen planeras och genomförs i interaktionen med klienterna, närstående och övriga medarbetare. Andra kursveckan ska du genomföra eget arbete med klienter med handledaren som observatör. Därefter bedömer handledaren vilka arbetsuppgifter du får utföra samt hur självständigt du kan genomföra dem. Under andra och tredje kursveckan bör du också få egna klienter där du ansvarar för att planera och genomföra interventioner. Var uppmärksam på de övriga arbetsformer som finns angivna i kursplanen och som du kan använda dig av för att nå inlärningsmålen för kursen, särskilt kringstudier och diskussioner med studiegruppen. Under kursen ska du skriva Reflektionsdagbok där du beskriver hur du arbetat med dina arbetsuppgifter samt reflekterar över hur detta leder fram till kursens mål. Syftet med Reflektionsdagboken är att du ska kunna följa din egen kompetensutveckling genom att integrera dina kunskaper, färdigheter och attityder så att du uppnår kursens mål. 8

9 Arbetsterapiprocessen Det arbetsterapeutiska klientarbetet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetsterapiprocessen strukturerar och systematiserar ditt arbete med klienten och innefattar; bedömning av behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiering och utredning av aktivitetsproblem samt orsaker till dessa, upprättande av mål och åtgärdsplan, genomförande av åtgärder samt utvärdering och uppföljning. Genom att arbeta enligt arbetsterapiprocessen så kommer du kontinuerligt att förankra ditt arbete i vetenskap och beprövad erfarenhet samt reflektera över de beslut du fattar under genomförandet av processen. Genom att arbeta enligt arbetsterapiprocessen får du ett tillförlitligt underlag för att stimulera klienten till att delta i beslut om rehabiliteringsåtgärder. Arbetsterapiprocesser kan beskrivas på olika sätt men vi föreslår att du i denna kurs arbetar i enlighet någon av de modeller som anges i Bilaga 1, Occupational Therapy Process (AOTA), Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM), The Therapeutic Reasoning Process MOHO. Arbetsterapiprocessen är en åtgärdsprocess som beskriver bedömning och intervention som vidtas för klienten. För varje del i processen och efter varje åtgärd som vidtas värderar arbetsterapeuten klientens situation utifrån ett professionellt resonemang (bilaga 2). Detta arbetssätt medför att arbetsterapeuten kontinuerligt kontrollerar: - Är identifierade aktivitetsproblem korrekt? Har korrekta orsaker till aktivitetsproblem identifierats? Vilken målsättning finns för den arbetsterapeutiska interventionen? Kan aktivitetsproblemen åtgärdas genom den planerade interventionsplanen? Behöver planen revideras? Uppnåddes de uppsatta målen med de genomförda interventionerna? Behövs ytterligare åtgärder? I föregående VFU-kurs, A0035H, har du utvecklat din förmåga att bedöma behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiera aktivitetsproblem och dess orsaker samt upprätta mål för interventioner. I denna kurs, A0041H, ska du vidareutveckla och bygga vidare på denna kunskap genom att upprätta interventionsplan, genomföra interventioner samt utvärdera och följa upp dessa. När du planerar och genomför interventionerna ska du vara särskilt uppmärksam på att ta utgångspunkt i den teoretiska referensram som du valt för rehabiliteringen. Reflektera särskilt noga över vilken metodik som du väljer för att genomföra olika interventioner samt hur du strukturerar aktivitetssituationerna med hänsyn till klientens förmågor, färdigheter och resurser samt utifrån vald teoretisk referensram. 9

10 Värdera/kvalitetssäkra interventionerna Det kliniska resonemanget Det är viktigt att kvalitetssäkra arbetet med de pågående interventionerna. I tidigare VFUkurs tränade du dig i att genomföra det kliniska resonemanget som finns beskrivet i Boyt Schell, (2009) vid genomförda bedömningar (bilaga 2). Detta professionella resonemang är en del i kvalitetssäkringen och sker fortlöpande i arbetsterapiprocessens olika delar. Då du genomför det vetenskapligt resonemanget (scientific reasoning) kontrollerar du att du utgår från den teoretiska grund som valts. I det berättande resonemanget (narrative reasoning) säkrar du att du arbetar enligt just denna persons behov och livshistoria. I det pragmatiskt resonemanget (pragmatic reasoning) tar du hänsyn till beprövad erfarenhet och det som gäller för yrkets etiska kod och socialstyrelsens kompetenskrav. I det etiskt resonemanget (etical reasoning) ska du tillförsäkrar dig om att du identifierat etiska dilemman och värderat de enligt de principer om godhet, människovärde, autonomi och rättvisa (Colste, 2004). I en interaktiv process (interactive process) sammanvävs samtliga resonemang i klientens intervention och justeras hela tiden efter de omständigheter och de förutsättningar som uppkommer (conditional process). Journaldokumentation Legitimerad yrkesutövare har skyldighet att föra patientjournal när de arbetar med vård, undersökning och behandling av patienter inom hälso- och sjukvården. Kravet om verktyg och dokumentation är ett led i att tillgodose säkerheten i klientens vård. Patientjournalen är även avsedd att vara ett stöd för och underlätta kommunikationen mellan de personer som ansvarar för patientens vård. Utöver Patientdatalagen finns det föreskrifter om informationsöverföring och samordning av vård och rehabilitering som arbetsterapeuter skall följa. Journalhandlingen kan också användas av tillsyningsmyndigheten Socialstyrelsen för att granska ditt arbetsterapeutiska arbete, hur väl du utgått från vetenskap och beprövad erfarenhet och om det finns en logisk och kommunikativ precision i de interventioner som du dokumenterat. Beakta forskningsfronten Arbetsterapeutiska interventioner ska vila på vetenskaplig grund. Det är viktigt att du informerar dig om aktuell forskning inom det område där du arbetar. Du har skyldighet att informera klienten om de forskningsresultat som t ex effekten av olika åtgärder så att klienten kan vara delaktig i att fatta beslut angående planerade interventioner. Du ska kontrollera i bibliotekets databaser om det finns forskning som stödjer interventioner som du planerar. 10

11 Beakta lagar och föreskrifter Du har ett antal lagar som gäller för alla klienter men också föreskrifter för just din arbetsterapiavdelning. Under utbildningen har du fått kunskaper om nedan angivna lagar. Kontrollera att du följer det lagarna föreskriver. - Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - Socialtjänstlagen (2001: 453) - Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) - Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - Patientdatalagen (2008:355) - Informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Professionellt förhållningssätt Arbetsterapeutens uppgift är att främja klienters möjlighet att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och i förhållande till omgivningens krav. För att möta klienten krävs ett terapeutiskt förhållningssätt samt ett förhållningssätt som optimerar genomförandet av de skyldigheter och ansvar som anges i yrkets etiska kod (FSA, 2005). I denna kurs ska du fortsätta att utveckla ditt terapeutiska förhållningssätt genom att skapa tillit hos klienten, utveckla din empati samt dina personliga förmågor i det arbetsterapeutiska arbetet (Blesdell Crepeau, Cohn & Schell, 2003, chap 14). För att få stöd för ditt förhållningssätt kan du även utgå från ett klientcentrerat arbetssätt (Canadian Association of Occupational Therapy, 2002) och Therapeutic report (Thrombly & Radomski, 2008, chap 15). Du ska utveckla ditt professionella förhållningssätt så att du identifieras som arbetsterapeut och samarbetar väl med dina kollegor samtidigt som du ska arbeta så att du främjar klientens möjligheter att vara delaktig i sin rehabilitering. Andra professioners verksamhet och ansvarsområde Det finns många olika aktörer/professioner i rehabiliteringsarbetet både inom offentlig och privat verksamhet. Sedan tidigare har du kunskaper om en del professioners ansvarsområde. I denna kurs ska du vidareutveckla dina kunskaper om olika aktörers/professioners ansvarsområde och arbetsuppgifter. Kunskaperna inhämtar du genom intervjuer i anslutning till det dagliga arbetet och genom fältstudier. 11

12 STUDIEUPPGIFTER Studieuppgift 1: Reflektionsdagbok konklusion av mitt lärande Syftet med uppgiften är att du ska få en ökad förståelse för din lärprocess så att du kan uppnå kursens mål. Läs igenom de anteckningar du gjort i reflektionsdagboken där du har beskrivit olika arbetssituationer och arbetsuppgifter samt hur du reflekterat kring ditt arbetssätt utifrån kursens mål. Skriv en sammanfattande konklusion av hur du har utvecklat din kompetens för att nå respektive mål i kursen. Din konklusion ska du spara in i inlämningsmappen Studieuppgift 1 Reflektionsdagboken i Fronter senast den 19 mars kl Din konklusion är underlag för slutbedömningen. Studieuppgift 2: Etiskt dilemma Syftet med uppgiften är att du ska utveckla dina förmågor i att föra etiska resonemang samt öka din medvetenhet om hur dina normer, värderingar och attityder påverkar de beslut du tar i ditt arbete. Studieuppgiften består av en skriftlig individuell inlämningsuppgift samt en gruppreflektion som du ska genomföra tillsammans med minst två kurskamrater. För uppgiften ska du välja en situation som medfört ett etiskt dilemma/problem under dina verksamhetsförlagda studier. Om du har svårt att identifiera en situation så kan du be om förslag på situationer från din handledare. Det etiska dilemmat/problemet ska presenteras och analyseras i enlighet med de kunskaper som du inhämtat i kurs A0033H (Collste, 2004). Utgå från kapitel 1 för att beskriva och strukturera dilemmat. I steg 6 i analysen ska du genomföra värderingen utifrån de principer som redovisas i kapitel 6 (samt vid behov kapitel 4) (Collste, 2004). Studieuppgift 2a. Etiskt dilemma Din individuella inlämningsuppgift ska struktureras enligt nedan angivna rubriker och omfatta max fyra sidor inklusive försättsblad. - Problemformulering Beskriv problemet. - Information Vilken information krävs för att ta ställning till problemet? - Alternativställande Vilka är handlingsalternativen? - Konsekvens- och handlingsbedömning Vilka konsekvenser får de olika handlingsalternativen och/eller vilken typ av handling står ni inför? - Sannolikhetsbedömning Vilken är sannolikheten för att de olika konsekvenserna ska inträffa? - Värderingar Hur värderar du de olika möjliga konsekvenserna och handlingstyperna? 12

13 Här ska du resonera utifrån principer om godhet, människovärde, autonomi och rättvisa. - Beslut Vilket handlingsalternativ bör du välja? - Avslutande reflektion Reflektera kring vikten av att genomföra analys och värdering av etiska dilemman samt hur du har utvecklat din förmåga i att föra etiska resonemang. Reflektera även över om du ökat din medvetenhet om hur dina normer, värderingar och attityder påverkar beslut du fattar i ditt arbetsterapeutiska arbete. Uppgiften ska lämnas in i fronter i inlämningsmappen Studieuppgift 2a Etisk dilemma senast den 26 mars, kl Studieuppgift 2b. Gruppreflektion När du genomfört inlämningsuppgiften ska du ta kontakt med minst två kurskamrater och därefter ska ni gemensamt diskutera era uppgifter. Vid gruppdiskussionen ska du göra en kort presentation av din inlämningsuppgift. Efter presentationen diskuterar ni gemensamt din analys och värdering av dilemmat. Om ni vill kan ni genomföra gruppreflektionen i kursrummet i Adoble. Då du genomfört gruppreflektionen meddelar du kursansvarig via mail att du genomfört den samt vilka kurskamrater som du diskuterat med. Gruppreflektionen ska vara genomförd vid kursens slut. Referenslitteratur Ethical decision Making in Occupational Therapy (Blesdell Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, Willard och Spackmans Occupational Therapy. (11 ed). Chap 28). 13

14 EXAMINATIONER Examination 1. Journalförning Syftet med examinationen är att du ska inhämta kunskap om arbetsterapeutisk journalförning, hur journaler förs inom olika arbetsterapeutiska verksamheter samt den struktur för journalförning som rekommenderas av FSA och anges av olika huvudmän. Examination 1 genomförs som två delar, en inlämningsuppgift och ett seminarium. För examinationen ska du välja journalen för en av de klienter som du själv haft dokumentationsansvar för. Om du vill arbeta med uppgiften utanför arbetsterapiavdelningen måste du begära tillstånd från ansvarig arbetsterapeut att få göra en avidentifierad kopia av klientens arbetsterapijournal. I annat fall arbetar du med uppgiften på arbetsterapiavdelningen. Examination 1a. Inlämningsuppgift Journalgranskning Granska och analysera klientens arbetsterapijournal utifrån hur väl den motsvarar eller avviker från de krav som beskrivs i Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Skriv ner resultatet av analysen. Inled med att konstatera hur väl din valda journal som helhet motsvarade eller avvek från kraven som anges i lag och förordning. Därefter ska du ge exempel på formuleringar (avidentifierade) som illustrerar fynden i din analys. Avslutningsvis ska du konstatera vad du behöver vara uppmärksam på och utveckla i din journalförning inför kommande VFU-kurser och yrkesverksamhet. Uppgiften får maximalt omfatta två A4-sidor exklusive försättsblad och litteraturlista och ska lämnas in i inlämningsmappen Examination 1 Journalgranskning senast den 12 mars, kl Delexemination 1b. Seminarium: Journalgranskning För att bättre förstå strukturer som använts för digitala sammanhållna journalförningsprogram så ska du ha kunskaper om ICF [Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder] (WHO, 2002) samt FSAs rekommenderade struktur för arbetsterapijournal, ARTUR 3.0, Under seminariet kommer följande frågor att diskuteras: - Likheter och skillnader i sättet att föra journal mellan olika arbetsterapeutiska verksamheter? - Hur väl motsvarar sättet att föra journal det som krävs enligt Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)? - Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda ARTUR 3.0 som struktur för journalen? - Den sammanhålla journalen präglas vanligen av struktur i ICF. Hur anser ni att denna har påverkat de olika journalförningssystemen och journalerna? Under diskussionen ska du kunna ge exempel från din egen journalförning samt utifrån vad som gäller i lag och förordning. 14

15 Seminariet är ett examinationstillfälle och leds av en lärare. Seminariet genomförs i Adobe den 14 mars och kursdeltagarna kommer att delas in i grupper. Grupper och tider meddelas i kursrummet i Fronter. Referenslista: ARTUR Journalstruktur 3.0 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. SFS 1985:562 Patiendatalagen, (klicka vidare på Lagar och förordningar) SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården, Berg-Wedrén, C. (1995). Yrkesjournal för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter publikationer. World Health Organisation [WHO]. (2002). Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Examination 2. Genomförande av arbetsterapeutiska uppgifter Examination 2 innefattar halvtidsbedömning, slutbedömning inklusive klientfall. Läraren bokar tid för halvtidsbedömning och slutbedömning vid introduktionssamtalet som sker första eller andra kursveckan. Halvtidsbedömning, vecka 7 eller 8 Syftet med halvtidsbedömningen är att du, läraren och handledaren ska få en klar uppfattning om hur långt du har nått i ditt lärande för att uppnå kursens mål samt att du ska få stöd för planering av ditt fortsatta lärande i kursen. Halvtidsbedömningen sker via telefon, ca 45 minuter. Förberedelse för halvtidsbedömningen Handledaren ska ha gett dig feedback på ditt introduktionsbrev. Hur uppfattar handledaren dig i förhållande till hur du beskrivit dig själv i introduktionsbrevet? Du och din handledare ska ha genomfört bedömningen av din yrkeskompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFUkurs A0041H. Du och din handledaren ska genomför bedömningen var för sig enligt de instruktioner som ges i formuläret samt utifrån hur kompetens definieras i Guid för verksamhetsförlagda studier i Arbetsterapeutprogrammet LTU. Bedömningarna sammanförs därefter till Sammanställningsblankett Halvtidsbedömning och sparas mer i inlämningsmappen Examination 2 BAY Halvtidsbedömning i god tid före halvtidsbedömningen så att läraren har tillgång till denna. I Halvtidsbedömningen ingår tre delar: Presentation av verksamheten (ca 10 minuter) Inledningsvis ska du kort presentera den arbetsterapeutiska verksamhet där du genomför din VFU. 15

16 Självvärdering av yrkeskompetens (ca 20 minuter) I denna del ska du värdera och beskriva hur du bedömer din yrkeskompetens i förhållande till kursens mål samt hur du arbetat för att uppnå målen. Var särskilt tydlig med att rapportera hur du förstått och arbetat med senare delen av arbetsterapiprocessen, hur du planerat och genomfört interventioner genom att tillämpa olika strategier/metoder samt hur du utvärderat och följt upp åtgärderna. Exemplifiera genom att tydliggöra ditt kliniska resonemang vid arbete med olika klienter (vg se bil 3). Din självbedömning ska förankras i den inlämnade BAY Sammanställningsblankett Halvtidsbedömning. Du ska även värdera ditt professionell förhållningssätt samt din förmåga till samarbete. Sammanfattande halvtidsbedömning. (ca 5 min) Avslutningsvis ger din handledare en sammanfattande bedömning av din uppnådda yrkeskompetens samt hur du planerat och arbetat för att uppnå kursmålen. Handledaren och läraren ger dig gemensam feedback på vad som krävs för att du ska uppnå målen vid kursens slut. Slutbedömning, vecka 12 Syftet med slutbedömningen är att du ska beskriva om och hur du utvecklat din yrkeskompetens så att du uppnått kursens mål. Slutbedömning görs med gruppsamtal via telefon eller med datakonferensprogrammet Adobe och tar ca 1 timme. Mediet bestäms av studenten i samråd mellan handledare och lärare. Handledaren och läraren ställer frågor och kommenterar efter vardera del av slutbedömningen. Student och handledare kan begära enskilt samtal med läraren före eller efter examinationen. Förberedelse för slutbedömningen Du och din handledare ska ha genomfört bedömningen av din yrkeskompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFUkurs A0041H. Du och din handledaren ska genomför bedömningen var för sig enligt de instruktioner som ges i formuläret samt utifrån hur kompetens definieras i Guid för verksamhetsförlagda studier i Arbetsterapeutprogrammet LTU. Bedömningarna sammanförs därefter till Sammanställninblankett Slutbedömning och sparas mer i inlämningsmappen Examination 2 BAY Slutbedömning i god tid före slutbedömningen så att läraren har tillgång till denna. OBS Handledarens slutbedömning är betygsgrundande och sammanställningen av handledarens slutbedömning ska skickas med post till examinator enligt anvisningarna i formuläret. I Slutbedömningen ingår de tre delar: Självvärdering av yrkeskompetens (ca 20 minuter) Inledningsvis ska du värdera och beskriva din yrkeskompetens i förhållande till kursens mål samt hur du arbetat för att uppnå målen. Du ska tydligt värdera din yrkeskompetens för att arbeta med de olika delarna i arbetsterapiprocessen. Exemplifiera genom att tydliggöra ditt kliniska resonemang vid arbete med olika klienter (vg se bil 3). 16

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena.

Inledning Arbetsterapeuter finns inom landstingets länssjukvård, LD Hjälpmedel och de olika närsjukvårdsområdena. Ägare: Specialitetsgrupp i arbetsterapi Dokumentets Titel ARBETSTERAPIPROGRAM FÖR VUXNA MED NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Framtaget av (förf) Arbetsgrupp för arbetsterapiprogram för vuxna med

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer