A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING"

Transkript

1 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation 3 Studieuppgifter, prov och examinationer Kursens mål och innehåll utdrag ur kursplanen 4 6 Kursförberedelser 8 Arbetsuppgifter 8 - arbetsterapiprocessen 9 - värdera/kvalitetssäkra 10 interventionerna - professionellt förhållningssätt 11 - andra professioners verksamhet 11 och ansvarsområde Studieuppgifter 12 Examinationer 13 Inför kursstart 19 Bilaga 1. Arbetsterapiprocesser 23 Bilaga 2. Kliniskt resonemang 24 Bilaga 3. Personlig målsättning 25 2

3 Kurs: A0041H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp IKT Kursansvarig lärare Kursen har ett kursrum i Fronter Kursrum A0041H, V12, Arbetsterapi VFU 2, 15 hp där du kan hitta information om kursen och platserna samt inlämningsmappar för examinationsuppgifter. Det finns också en studentmapp där studenterna kan spara ner dokument. I mappen Platser och handledare finns ett diskussionsforum. Cecilia Björklund Rum D 390i tfn Kurstid Lp 3, vt 12, vecka 3-12 Förkunskaper Lärare Handledare/ kontaktperson Kursen förutsätter obligatoriska förkunskaper som anges i kursplanen. Meddelas i kursrummet i fronter se Platslistan i fronter Kursintroduktion: Kursen introduceras vecka 2, onsdagen den 11 januari, kl 14: , i Adobe: Kursregistrering Kursen har absoluta förkunskapskrav enligt kursplan A0041H. Detta innebär att kursansvarig lärare kontrollerar studenternas behörighet och därefter kursregistrerar kursansvarig behöriga studenter på kursen. OBS du kan alltså inte själv registrera dig på VFU-kurser. 3

4 STUDIEUPPGIFTER, PROV OCH EXAMINATIONER STUDIEUPPGIFTER Studieuppgift 1. Reflektionsdagboken konklusion av mitt lärande - För betyget godkänt och väl godkänt i kursen krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. Studieuppgift 2. Etiskt dilemma - För betyget godkänt och väl godkänt i kursen krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. EXAMINATION Examination 1: Journalförning För betyget godkänt krävs att inlämningsuppgiften och seminariet genomförts enligt anvisningarna. För betyget väl godkänt krävs att inlämningsuppgiften och seminariet genomförts enligt anvisningarna. I inlämningsuppgiften ska klientjournalen vara väl analyserad och diskuterad utifrån gällande lagar och föreskrifter samt med tydliga källhänvisningar. Deltagandet i seminariet ska genomföras med en aktiv diskussion utifrån angivna seminariefrågor och med inlägg som är väl anknutna till egen journalförning och med referens till lagar och föreskrifter. Examination 2. Genomförande av arbetsterapeutiska uppgifter För betyget godkänt krävs att kursmålen ska vara uppnådda. Dessutom ska resultatet av bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU ha resulterat i att: - yrkesuppgifter inom I, II och VIII har bedömts som God Kompetens - att samtliga yrkesuppgifter i BAY som utförts av studenten till minst 70 % har bedömts som God Kompetens. För betyget väl godkänt krävs att kursmålen ska vara uppnådda. Dessutom ska resultatet av bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU ha resulterat i att: - 40 % av yrkesuppgifterna inom I, II och VIII har bedömts som Starkt utvecklad kompetens och att resterande yrkesuppgifter har bedömts som God Kompetens - minst 70 % av samtliga yrkesuppgifter i BAY som studenten ska ha bedömts som God Kompetens. För betyget underkänt krävs att kursmålen inte har uppnåtts. Resultatet av bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU ha resulterat i att: - någon eller några av yrkesuppgifter inom I, II och VIII har bedömts som Svag Kompetens 4

5 - att samtliga yrkesuppgifter i BAY som utförts av studenten till minst 30 % har bedömts som Svag Kompetens. KURSPLANENS PROVMOMENT Prov 0001 Verksamhetsförlagd utbildning / praktik Prov 0002 Inlämningsuppgifter och seminarium 13,5 hp (Betyg U, G, VG) 1,5 hp (Betyg U, G, VG) Examinationernas fördelning till kursplanens provmoment Prov 0001 inkluderar: Genomförande av kursen och närvaro enligt anvisningarna i studiehandledningen och Studieuppgift 1 samt Examination 2 Prov 0002 inkluderar: Studieuppgift 2 samt Examination 1 BETYG I KURS För betyget Godkänt krävs att studenten uppnått kursmålen, genomfört studieuppgifterna samt genomfört samtliga Examination 1 och 2 med Godkänt betyg För betyget Väl Godkänd krävs att studenten uppnått kursmålen, genomfört studieuppgifterna samt genomfört Examination 1 och 2 med Väl Godkänt betyg För betyget Underkänt krävs att studenten ej uppnått kursmålen, ej genomfört studieuppgifterna samt ej genomfört Examination 1 och 2 med godkänt eller Väl Godkänt betyg OMEXAMINATION För kursen finns två examinationstillfällen, ett ordinarie och ett omexaminationstillfälle. Ordinarie examination genomförs enligt schema och tid för Omexamination bestäms av kursledare och lärare. För institutionen för hälsovetenskap gäller att Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurser avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter för Högskoleverket (HSVFS, 1999:1) (Prefektbeslut, Dnr 95/08). 5

6 KURS A0041H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp Mål I kursen ska studenten vidareutveckla och bredda sina kunskaper och färdigheter i att tillämpa arbetsterapi utifrån ett klientcentrerat arbetssätt i samarbete med klienten, närstående samt andra involverade yrkesgrupper. Detta ska ge stöd för att studenten ska vidareutveckla reflektion, resonemang och beslutsfattande när det gäller åtgärder för klienten framför allt vid formulering av mål samt att planera och genomföra åtgärder utifrån olika klientens aktivitetsnedsättning. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt under handledning kunna: Utreda aktivitetsproblem och bakomliggande orsaker i form av funktionsnedsättningar hos klienter samt miljöns påverkan genom relevanta metoder. Formulera relevanta mål samt planera åtgärder för att förebygga, förbättra och kompensera nedsatt aktivitetsförmåga Genomföra åtgärder samt utvärdera resultatet av genomförda åtgärder. Föra ett professionellt resonemang kring klientarbetet för genomförda åtgärder och argumentera för sina ställningstagande. Dokumentera arbetsterapeutiska åtgärder i enlighet med gällande författningar. Muntligt rapportera och diskutera arbetsterapeutiska åtgärder och resultat med berörda parter. Agera professionellt genom sitt handlande i samarbetet med klienter, närstående och andra professioner som involveras i klientens habilitering/rehabilitering. Reflektera och diskutera kring hur etiska aspekter påverkar arbetet med klienter. Värdera genomförda åtgärder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Kursinnehåll: I kursen ingår att studenten i mötet med klienten integrerar sina teoretiska kunskaper med sitt praktiska handlande genom att motivera och redogöra för sitt ställningstagande utifrån arbetsterapeutiska grundantagande och teoretiska ansatser samt vidareutveckla sitt etiska ställningstagande kring olika klienters problem. Utförande av arbetsterapeutiska uppgifter Arbetsterapiprocessen Utredning, analys och bedömning av klienters aktiviteter och aktivitetsutförande Observation av klienter Användning av instrument Arbetsterapeutiska åtgärder Utvärdera resultat Journalföring Lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer Litteratur American Occupational Therapy Association [AOTA] Occupational therapy practice framework: Domain and process. (2008). (2ed). American Journal of Occupational Therapy, 62, pp Blesedell Crepeau, E., Cohn, E. S. & Boyt Schell, B. A. (2008). Willard and Spackmans Occupational Therapy. (11 ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 6

7 Collste, G. (2004). Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur. FSA. (2005). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet. Sveriges Arbetsterapeuters Publikationer. Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation. Theory and application (4rd ed.). Baltimore: Walters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins. Socialstyrelsen (2001). Kompetenskrav för arbetsterapeuter. Stockholm: Socialstyrelsen. Dessutom ska studenten söka ytterligare litteratur och vetenskapliga artiklar inom arbetsterapi och andra ämnesområden som är relevanta för det område där studenten har sin verksamhetsförlagda utbildning och som utvecklar studentens kunskaper i de uppgifter som hon/han ställs inför. 7

8 FÖRBEREDELSER Innan kursstarten ska du läsa igenom anvisningarna i Inför kursstart på sidorna i studiehandledningen. För att förbereda dig för kursen ska du även gå igenom kursinnehållet i kurserna för år 1 och 2 och reflektera över hur du uppnått kursmålen för årskurserna. Reflektera särskilt över den feedback du fick under kurs A0035H och de målsättningar som du satt upp för kommande VFU-kurser. Med utgångspunkt från dessa tidigare angivna personliga målsättningar samt utifrån de målsättningar som anges för kursen A0042H ska du formulera dina huvudsakliga mål för kursen och skriva ner dem på Bilaga 3. Dessa mål ska du presentera för din handledare vid ert första planeringssamtal. Du kan sedan använda Bilaga 3 för att skriva ner inlärningsmål inför dina veckoplaneringar med din handledare. Information om handledningsprocessen finns på sid 21 samt i dokumentet Guide för verksamhetsförlagda studier. ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter i denna kurs ska du planera så att du kan uppnå kursens mål. Ditt arbete ska följa arbetsterapeutens arbetsuppgifter i verksamheten och inkludera samarbete med andra professioner. Du ska välja arbetsuppgifter som täcker kursen innehåll och leder till kursens mål genom att fokusera klientarbete enligt en vald arbetsterapiprocess (Bilaga 1 eller den arbetsterapiprocess som används på VFU-platsen). Du ska kunna motivera dina beslut utifrån ett kliniskt resonemang som anges i Bilaga 2 samt förklara de olika kliniska resonemangen för din handledare. I ditt arbete ska du hela tiden sträva efter att utveckla en god yrkeskompetens och kommunikation med dina klienter, anhöriga och medarbetare. Du kommer att arbeta med Arbetsterapiprocessen Värdera/kvalitetssäkra interventionerna Det kliniska resonemanget Journaldokumentation Beakta forskningsfronten Beakta lagar och förordningar Professionellt förhållningssätt Andra professioners verksamhet och ansvarsområde Första veckan bör du inrikta arbetet på att lära känna arbetsplatsen och de olika uppgifter som ingår i arbetsterapeutens arbete. I inledningen av kursen ska du observera din handledares arbete så att du förstår hur arbetsterapiprocessen planeras och genomförs i interaktionen med klienterna, närstående och övriga medarbetare. Andra kursveckan ska du genomföra eget arbete med klienter med handledaren som observatör. Därefter bedömer handledaren vilka arbetsuppgifter du får utföra samt hur självständigt du kan genomföra dem. Under andra och tredje kursveckan bör du också få egna klienter där du ansvarar för att planera och genomföra interventioner. Var uppmärksam på de övriga arbetsformer som finns angivna i kursplanen och som du kan använda dig av för att nå inlärningsmålen för kursen, särskilt kringstudier och diskussioner med studiegruppen. Under kursen ska du skriva Reflektionsdagbok där du beskriver hur du arbetat med dina arbetsuppgifter samt reflekterar över hur detta leder fram till kursens mål. Syftet med Reflektionsdagboken är att du ska kunna följa din egen kompetensutveckling genom att integrera dina kunskaper, färdigheter och attityder så att du uppnår kursens mål. 8

9 Arbetsterapiprocessen Det arbetsterapeutiska klientarbetet baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetsterapiprocessen strukturerar och systematiserar ditt arbete med klienten och innefattar; bedömning av behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiering och utredning av aktivitetsproblem samt orsaker till dessa, upprättande av mål och åtgärdsplan, genomförande av åtgärder samt utvärdering och uppföljning. Genom att arbeta enligt arbetsterapiprocessen så kommer du kontinuerligt att förankra ditt arbete i vetenskap och beprövad erfarenhet samt reflektera över de beslut du fattar under genomförandet av processen. Genom att arbeta enligt arbetsterapiprocessen får du ett tillförlitligt underlag för att stimulera klienten till att delta i beslut om rehabiliteringsåtgärder. Arbetsterapiprocesser kan beskrivas på olika sätt men vi föreslår att du i denna kurs arbetar i enlighet någon av de modeller som anges i Bilaga 1, Occupational Therapy Process (AOTA), Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM), The Therapeutic Reasoning Process MOHO. Arbetsterapiprocessen är en åtgärdsprocess som beskriver bedömning och intervention som vidtas för klienten. För varje del i processen och efter varje åtgärd som vidtas värderar arbetsterapeuten klientens situation utifrån ett professionellt resonemang (bilaga 2). Detta arbetssätt medför att arbetsterapeuten kontinuerligt kontrollerar: - Är identifierade aktivitetsproblem korrekt? Har korrekta orsaker till aktivitetsproblem identifierats? Vilken målsättning finns för den arbetsterapeutiska interventionen? Kan aktivitetsproblemen åtgärdas genom den planerade interventionsplanen? Behöver planen revideras? Uppnåddes de uppsatta målen med de genomförda interventionerna? Behövs ytterligare åtgärder? I föregående VFU-kurs, A0035H, har du utvecklat din förmåga att bedöma behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiera aktivitetsproblem och dess orsaker samt upprätta mål för interventioner. I denna kurs, A0041H, ska du vidareutveckla och bygga vidare på denna kunskap genom att upprätta interventionsplan, genomföra interventioner samt utvärdera och följa upp dessa. När du planerar och genomför interventionerna ska du vara särskilt uppmärksam på att ta utgångspunkt i den teoretiska referensram som du valt för rehabiliteringen. Reflektera särskilt noga över vilken metodik som du väljer för att genomföra olika interventioner samt hur du strukturerar aktivitetssituationerna med hänsyn till klientens förmågor, färdigheter och resurser samt utifrån vald teoretisk referensram. 9

10 Värdera/kvalitetssäkra interventionerna Det kliniska resonemanget Det är viktigt att kvalitetssäkra arbetet med de pågående interventionerna. I tidigare VFUkurs tränade du dig i att genomföra det kliniska resonemanget som finns beskrivet i Boyt Schell, (2009) vid genomförda bedömningar (bilaga 2). Detta professionella resonemang är en del i kvalitetssäkringen och sker fortlöpande i arbetsterapiprocessens olika delar. Då du genomför det vetenskapligt resonemanget (scientific reasoning) kontrollerar du att du utgår från den teoretiska grund som valts. I det berättande resonemanget (narrative reasoning) säkrar du att du arbetar enligt just denna persons behov och livshistoria. I det pragmatiskt resonemanget (pragmatic reasoning) tar du hänsyn till beprövad erfarenhet och det som gäller för yrkets etiska kod och socialstyrelsens kompetenskrav. I det etiskt resonemanget (etical reasoning) ska du tillförsäkrar dig om att du identifierat etiska dilemman och värderat de enligt de principer om godhet, människovärde, autonomi och rättvisa (Colste, 2004). I en interaktiv process (interactive process) sammanvävs samtliga resonemang i klientens intervention och justeras hela tiden efter de omständigheter och de förutsättningar som uppkommer (conditional process). Journaldokumentation Legitimerad yrkesutövare har skyldighet att föra patientjournal när de arbetar med vård, undersökning och behandling av patienter inom hälso- och sjukvården. Kravet om verktyg och dokumentation är ett led i att tillgodose säkerheten i klientens vård. Patientjournalen är även avsedd att vara ett stöd för och underlätta kommunikationen mellan de personer som ansvarar för patientens vård. Utöver Patientdatalagen finns det föreskrifter om informationsöverföring och samordning av vård och rehabilitering som arbetsterapeuter skall följa. Journalhandlingen kan också användas av tillsyningsmyndigheten Socialstyrelsen för att granska ditt arbetsterapeutiska arbete, hur väl du utgått från vetenskap och beprövad erfarenhet och om det finns en logisk och kommunikativ precision i de interventioner som du dokumenterat. Beakta forskningsfronten Arbetsterapeutiska interventioner ska vila på vetenskaplig grund. Det är viktigt att du informerar dig om aktuell forskning inom det område där du arbetar. Du har skyldighet att informera klienten om de forskningsresultat som t ex effekten av olika åtgärder så att klienten kan vara delaktig i att fatta beslut angående planerade interventioner. Du ska kontrollera i bibliotekets databaser om det finns forskning som stödjer interventioner som du planerar. 10

11 Beakta lagar och föreskrifter Du har ett antal lagar som gäller för alla klienter men också föreskrifter för just din arbetsterapiavdelning. Under utbildningen har du fått kunskaper om nedan angivna lagar. Kontrollera att du följer det lagarna föreskriver. - Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) - Socialtjänstlagen (2001: 453) - Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) - Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - Patientdatalagen (2008:355) - Informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Professionellt förhållningssätt Arbetsterapeutens uppgift är att främja klienters möjlighet att leva ett värdefullt liv i enlighet med sina egna önskemål och i förhållande till omgivningens krav. För att möta klienten krävs ett terapeutiskt förhållningssätt samt ett förhållningssätt som optimerar genomförandet av de skyldigheter och ansvar som anges i yrkets etiska kod (FSA, 2005). I denna kurs ska du fortsätta att utveckla ditt terapeutiska förhållningssätt genom att skapa tillit hos klienten, utveckla din empati samt dina personliga förmågor i det arbetsterapeutiska arbetet (Blesdell Crepeau, Cohn & Schell, 2003, chap 14). För att få stöd för ditt förhållningssätt kan du även utgå från ett klientcentrerat arbetssätt (Canadian Association of Occupational Therapy, 2002) och Therapeutic report (Thrombly & Radomski, 2008, chap 15). Du ska utveckla ditt professionella förhållningssätt så att du identifieras som arbetsterapeut och samarbetar väl med dina kollegor samtidigt som du ska arbeta så att du främjar klientens möjligheter att vara delaktig i sin rehabilitering. Andra professioners verksamhet och ansvarsområde Det finns många olika aktörer/professioner i rehabiliteringsarbetet både inom offentlig och privat verksamhet. Sedan tidigare har du kunskaper om en del professioners ansvarsområde. I denna kurs ska du vidareutveckla dina kunskaper om olika aktörers/professioners ansvarsområde och arbetsuppgifter. Kunskaperna inhämtar du genom intervjuer i anslutning till det dagliga arbetet och genom fältstudier. 11

12 STUDIEUPPGIFTER Studieuppgift 1: Reflektionsdagbok konklusion av mitt lärande Syftet med uppgiften är att du ska få en ökad förståelse för din lärprocess så att du kan uppnå kursens mål. Läs igenom de anteckningar du gjort i reflektionsdagboken där du har beskrivit olika arbetssituationer och arbetsuppgifter samt hur du reflekterat kring ditt arbetssätt utifrån kursens mål. Skriv en sammanfattande konklusion av hur du har utvecklat din kompetens för att nå respektive mål i kursen. Din konklusion ska du spara in i inlämningsmappen Studieuppgift 1 Reflektionsdagboken i Fronter senast den 19 mars kl Din konklusion är underlag för slutbedömningen. Studieuppgift 2: Etiskt dilemma Syftet med uppgiften är att du ska utveckla dina förmågor i att föra etiska resonemang samt öka din medvetenhet om hur dina normer, värderingar och attityder påverkar de beslut du tar i ditt arbete. Studieuppgiften består av en skriftlig individuell inlämningsuppgift samt en gruppreflektion som du ska genomföra tillsammans med minst två kurskamrater. För uppgiften ska du välja en situation som medfört ett etiskt dilemma/problem under dina verksamhetsförlagda studier. Om du har svårt att identifiera en situation så kan du be om förslag på situationer från din handledare. Det etiska dilemmat/problemet ska presenteras och analyseras i enlighet med de kunskaper som du inhämtat i kurs A0033H (Collste, 2004). Utgå från kapitel 1 för att beskriva och strukturera dilemmat. I steg 6 i analysen ska du genomföra värderingen utifrån de principer som redovisas i kapitel 6 (samt vid behov kapitel 4) (Collste, 2004). Studieuppgift 2a. Etiskt dilemma Din individuella inlämningsuppgift ska struktureras enligt nedan angivna rubriker och omfatta max fyra sidor inklusive försättsblad. - Problemformulering Beskriv problemet. - Information Vilken information krävs för att ta ställning till problemet? - Alternativställande Vilka är handlingsalternativen? - Konsekvens- och handlingsbedömning Vilka konsekvenser får de olika handlingsalternativen och/eller vilken typ av handling står ni inför? - Sannolikhetsbedömning Vilken är sannolikheten för att de olika konsekvenserna ska inträffa? - Värderingar Hur värderar du de olika möjliga konsekvenserna och handlingstyperna? 12

13 Här ska du resonera utifrån principer om godhet, människovärde, autonomi och rättvisa. - Beslut Vilket handlingsalternativ bör du välja? - Avslutande reflektion Reflektera kring vikten av att genomföra analys och värdering av etiska dilemman samt hur du har utvecklat din förmåga i att föra etiska resonemang. Reflektera även över om du ökat din medvetenhet om hur dina normer, värderingar och attityder påverkar beslut du fattar i ditt arbetsterapeutiska arbete. Uppgiften ska lämnas in i fronter i inlämningsmappen Studieuppgift 2a Etisk dilemma senast den 26 mars, kl Studieuppgift 2b. Gruppreflektion När du genomfört inlämningsuppgiften ska du ta kontakt med minst två kurskamrater och därefter ska ni gemensamt diskutera era uppgifter. Vid gruppdiskussionen ska du göra en kort presentation av din inlämningsuppgift. Efter presentationen diskuterar ni gemensamt din analys och värdering av dilemmat. Om ni vill kan ni genomföra gruppreflektionen i kursrummet i Adoble. Då du genomfört gruppreflektionen meddelar du kursansvarig via mail att du genomfört den samt vilka kurskamrater som du diskuterat med. Gruppreflektionen ska vara genomförd vid kursens slut. Referenslitteratur Ethical decision Making in Occupational Therapy (Blesdell Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, Willard och Spackmans Occupational Therapy. (11 ed). Chap 28). 13

14 EXAMINATIONER Examination 1. Journalförning Syftet med examinationen är att du ska inhämta kunskap om arbetsterapeutisk journalförning, hur journaler förs inom olika arbetsterapeutiska verksamheter samt den struktur för journalförning som rekommenderas av FSA och anges av olika huvudmän. Examination 1 genomförs som två delar, en inlämningsuppgift och ett seminarium. För examinationen ska du välja journalen för en av de klienter som du själv haft dokumentationsansvar för. Om du vill arbeta med uppgiften utanför arbetsterapiavdelningen måste du begära tillstånd från ansvarig arbetsterapeut att få göra en avidentifierad kopia av klientens arbetsterapijournal. I annat fall arbetar du med uppgiften på arbetsterapiavdelningen. Examination 1a. Inlämningsuppgift Journalgranskning Granska och analysera klientens arbetsterapijournal utifrån hur väl den motsvarar eller avviker från de krav som beskrivs i Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Skriv ner resultatet av analysen. Inled med att konstatera hur väl din valda journal som helhet motsvarade eller avvek från kraven som anges i lag och förordning. Därefter ska du ge exempel på formuleringar (avidentifierade) som illustrerar fynden i din analys. Avslutningsvis ska du konstatera vad du behöver vara uppmärksam på och utveckla i din journalförning inför kommande VFU-kurser och yrkesverksamhet. Uppgiften får maximalt omfatta två A4-sidor exklusive försättsblad och litteraturlista och ska lämnas in i inlämningsmappen Examination 1 Journalgranskning senast den 12 mars, kl Delexemination 1b. Seminarium: Journalgranskning För att bättre förstå strukturer som använts för digitala sammanhållna journalförningsprogram så ska du ha kunskaper om ICF [Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder] (WHO, 2002) samt FSAs rekommenderade struktur för arbetsterapijournal, ARTUR 3.0, Under seminariet kommer följande frågor att diskuteras: - Likheter och skillnader i sättet att föra journal mellan olika arbetsterapeutiska verksamheter? - Hur väl motsvarar sättet att föra journal det som krävs enligt Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)? - Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda ARTUR 3.0 som struktur för journalen? - Den sammanhålla journalen präglas vanligen av struktur i ICF. Hur anser ni att denna har påverkat de olika journalförningssystemen och journalerna? Under diskussionen ska du kunna ge exempel från din egen journalförning samt utifrån vad som gäller i lag och förordning. 14

15 Seminariet är ett examinationstillfälle och leds av en lärare. Seminariet genomförs i Adobe den 14 mars och kursdeltagarna kommer att delas in i grupper. Grupper och tider meddelas i kursrummet i Fronter. Referenslista: ARTUR Journalstruktur 3.0 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. SFS 1985:562 Patiendatalagen, (klicka vidare på Lagar och förordningar) SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården, Berg-Wedrén, C. (1995). Yrkesjournal för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter publikationer. World Health Organisation [WHO]. (2002). Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Examination 2. Genomförande av arbetsterapeutiska uppgifter Examination 2 innefattar halvtidsbedömning, slutbedömning inklusive klientfall. Läraren bokar tid för halvtidsbedömning och slutbedömning vid introduktionssamtalet som sker första eller andra kursveckan. Halvtidsbedömning, vecka 7 eller 8 Syftet med halvtidsbedömningen är att du, läraren och handledaren ska få en klar uppfattning om hur långt du har nått i ditt lärande för att uppnå kursens mål samt att du ska få stöd för planering av ditt fortsatta lärande i kursen. Halvtidsbedömningen sker via telefon, ca 45 minuter. Förberedelse för halvtidsbedömningen Handledaren ska ha gett dig feedback på ditt introduktionsbrev. Hur uppfattar handledaren dig i förhållande till hur du beskrivit dig själv i introduktionsbrevet? Du och din handledare ska ha genomfört bedömningen av din yrkeskompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFUkurs A0041H. Du och din handledaren ska genomför bedömningen var för sig enligt de instruktioner som ges i formuläret samt utifrån hur kompetens definieras i Guid för verksamhetsförlagda studier i Arbetsterapeutprogrammet LTU. Bedömningarna sammanförs därefter till Sammanställningsblankett Halvtidsbedömning och sparas mer i inlämningsmappen Examination 2 BAY Halvtidsbedömning i god tid före halvtidsbedömningen så att läraren har tillgång till denna. I Halvtidsbedömningen ingår tre delar: Presentation av verksamheten (ca 10 minuter) Inledningsvis ska du kort presentera den arbetsterapeutiska verksamhet där du genomför din VFU. 15

16 Självvärdering av yrkeskompetens (ca 20 minuter) I denna del ska du värdera och beskriva hur du bedömer din yrkeskompetens i förhållande till kursens mål samt hur du arbetat för att uppnå målen. Var särskilt tydlig med att rapportera hur du förstått och arbetat med senare delen av arbetsterapiprocessen, hur du planerat och genomfört interventioner genom att tillämpa olika strategier/metoder samt hur du utvärderat och följt upp åtgärderna. Exemplifiera genom att tydliggöra ditt kliniska resonemang vid arbete med olika klienter (vg se bil 3). Din självbedömning ska förankras i den inlämnade BAY Sammanställningsblankett Halvtidsbedömning. Du ska även värdera ditt professionell förhållningssätt samt din förmåga till samarbete. Sammanfattande halvtidsbedömning. (ca 5 min) Avslutningsvis ger din handledare en sammanfattande bedömning av din uppnådda yrkeskompetens samt hur du planerat och arbetat för att uppnå kursmålen. Handledaren och läraren ger dig gemensam feedback på vad som krävs för att du ska uppnå målen vid kursens slut. Slutbedömning, vecka 12 Syftet med slutbedömningen är att du ska beskriva om och hur du utvecklat din yrkeskompetens så att du uppnått kursens mål. Slutbedömning görs med gruppsamtal via telefon eller med datakonferensprogrammet Adobe och tar ca 1 timme. Mediet bestäms av studenten i samråd mellan handledare och lärare. Handledaren och läraren ställer frågor och kommenterar efter vardera del av slutbedömningen. Student och handledare kan begära enskilt samtal med läraren före eller efter examinationen. Förberedelse för slutbedömningen Du och din handledare ska ha genomfört bedömningen av din yrkeskompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFUkurs A0041H. Du och din handledaren ska genomför bedömningen var för sig enligt de instruktioner som ges i formuläret samt utifrån hur kompetens definieras i Guid för verksamhetsförlagda studier i Arbetsterapeutprogrammet LTU. Bedömningarna sammanförs därefter till Sammanställninblankett Slutbedömning och sparas mer i inlämningsmappen Examination 2 BAY Slutbedömning i god tid före slutbedömningen så att läraren har tillgång till denna. OBS Handledarens slutbedömning är betygsgrundande och sammanställningen av handledarens slutbedömning ska skickas med post till examinator enligt anvisningarna i formuläret. I Slutbedömningen ingår de tre delar: Självvärdering av yrkeskompetens (ca 20 minuter) Inledningsvis ska du värdera och beskriva din yrkeskompetens i förhållande till kursens mål samt hur du arbetat för att uppnå målen. Du ska tydligt värdera din yrkeskompetens för att arbeta med de olika delarna i arbetsterapiprocessen. Exemplifiera genom att tydliggöra ditt kliniska resonemang vid arbete med olika klienter (vg se bil 3). 16

A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING. Termin 4 Tel: 0920 49 23 56

A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING. Termin 4 Tel: 0920 49 23 56 120105 A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET Kursansvarig: Alexandra Olofsson Termin 4 Tel: 0920 49 23 56 Vårterminen 2012 E-post:

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

A0042H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 3, 7,5 hp STUDIEHANDLEDNING KVALITETSCIRKELN

A0042H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 3, 7,5 hp STUDIEHANDLEDNING KVALITETSCIRKELN 120216 A0042H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 3, 7,5 hp STUDIEHANDLEDNING AGERA PLANERA STUDERA GÖRA KVALITETSCIRKELN ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 högskolepoäng Vårterminen 2012 Distans utbildning

Läs mer

Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU

Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU Kurs A0041H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkes (BAY) i VFU Bedömningen av studentens yrkes syftar till

Läs mer

Arbetsterapiprogram. Specifikt för Paramedicin Södra

Arbetsterapiprogram. Specifikt för Paramedicin Södra Arbetsterapiprogram Specifikt för April 2005 Reviderad version Programansvariga Annika Strid Leg.Arbetsterapeut/utvecklingssamordnare Lice-Lotte Johansson Leg.Arbetsterapeut/utvecklingssamordnare Stockholms

Läs mer

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Utredning, åtgärd och utvärdering I, 22,5

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (BeVut)

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (BeVut) Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (BeVut) Utbildning: Distriktssköterskeutbildning Kurs: Klinisk omvårdnad i relation till vuxna och äldres hälsa och ohälsa 7,5 hp. Kurs kod: OM6030

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 2011, 2012, 2013, 2014, feb resp sept 2015, feb 2017 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

Guide för Verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet Luleå tekniska universitet

Guide för Verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet Luleå tekniska universitet Guide för Verksamhetsförlagda studier Luleå tekniska universitet Björklund, C. univ adjunkt i arbetsterapi, 110627 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING på Luleå tekniska universitet 3 Akademisk kunskap och yrkeskompetens

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

Arbetsterapi B, Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Fieldwork Education, Intermediate Course, 22.

Arbetsterapi B, Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Fieldwork Education, Intermediate Course, 22. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Fieldwork Education, Intermediate Course, 22.5 Credits Kurskod:

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II

AMSN12 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) AMSN2 Specifik omvårdnad med inriktning ambulanssjukvård II 5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (AF) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Ambulanssjukvård,

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

ARBETSTERAPIENHETER VID GÄLLIVARE, PITEÅ OCH SUNDERBY SJUKHUS

ARBETSTERAPIENHETER VID GÄLLIVARE, PITEÅ OCH SUNDERBY SJUKHUS Arbetsterapienheter vid Enhetschefer; Ann-Katrin Jonsson, 1 av 7 010-05-15 Arbetsterapeuter ARBETSTERAPIPROGRAM KNÄARTROPLASTIK ARBETSTERAPIENHETER VID GÄLLIVARE, PITEÅ OCH SUNDERBY SJUKHUS Arbetsterapienheter

Läs mer

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention KURSPLAN Dnr 1(5) Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention 9 högskolepoäng Nivå G1F Allmänna uppgifter

Läs mer

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention KURSPLAN Dnr 1(5) Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention 9 högskolepoäng Nivå G2F Allmänna uppgifter

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits 1(5) 8BAA33 Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: Höstterminen

Läs mer

Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod: OM4360

Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod: OM4360 PRIMÄRVÅRD Barn /BVC Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Termin 4 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omgivningens betydelse vid hälsa och ohälsa, 22,5 hp. Kurs kod:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning I kursen finns en integrering mellan teoretiskt innehåll och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursplanens lärandemål

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp Nursing Science BA (C), General Health Care Nursing Practise IV, 15 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en betydande del av sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet , rev

Arbetsterapeutprogrammet , rev Arbetsterapeutprogrammet 130814, rev. 140528 Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) Beskrivning av tillvägagångssättet vid VFU på Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp. (Ersätter tidigare VFU-dokument: Rutiner

Läs mer

PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING Huvudhandledarna medellånga utbildningar VG Primärvård Göteborg PLANERINGSGUIDE FÖR VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 2010-04-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Kort VFU/fältstudier... 4 Planering...

Läs mer

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Kurs: Barnmorskeledd graviditets-, förlossnings- och eftervård 7,5 hp 1 Mål Se kursplan Innehåll

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNING Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Motsvarande 45 högskolepoäng Det är en yrkeskompetens i sig

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation Stockholm augusti 2016 Till VFU-handledare inför VFU IV och trepartssamtal HT2016 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, med kurskod UB41VY, är studenternas fjärde verksamhetsförlagda praktik. Den omfattar

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Ht-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Ht-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna VFU-dokumentation

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

DSKN15 Primärvård, verksamhetsförlagd utbildning

DSKN15 Primärvård, verksamhetsförlagd utbildning 1 (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) DSKN15 Primärvård, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A1F) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Primärvård Typ av

Läs mer

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Avdelningen för socialt arbete Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Värderingsförmåga och

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet

Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Termin 4 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omgivning, hälsa och ohälsa, 30 hp. Kurs kod: OM3260 Studentens

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Medicinska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten SBMP18, Komplicerad förlossning, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Complicated Delivery, Clinical Training, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments 8FYG31 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT UTKAST

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

VFU handledning M0057H Radiografi med inriktning mot Konventionell röntgen HT 2012

VFU handledning M0057H Radiografi med inriktning mot Konventionell röntgen HT 2012 Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för medicinsk vetenskap VFU handledning M0057H Radiografi med inriktning mot Konventionell röntgen HT 2012 Röntgensjuksköterskeprogrammet termin 4 Kursansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Termin 3 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omvårdnad vid hälsa och ohälsa, 30 hp. Kurskod: OM4350 Studentens namn Studentens personnummer

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

ATPB25, Psykologi för arbetsterapeuter, 9 högskolepoäng Psychology for Occupational Therapists, 9 credits Grundnivå / First Cycle

ATPB25, Psykologi för arbetsterapeuter, 9 högskolepoäng Psychology for Occupational Therapists, 9 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten ATPB25, Psykologi för arbetsterapeuter, 9 högskolepoäng Psychology for Occupational Therapists, 9 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 15 11 09 Kursfakta

Läs mer

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte Dagens innehåll Inledning Kort presentation Studiegång Förskollärarprogrammet Kursens innehåll och lärandemål Diskussion och erfarenhetsutbyte Studiegång Förskollärarprogramm I lärarutbildningen finns

Läs mer

Psykologiska institutionen Vårterminen 2008

Psykologiska institutionen Vårterminen 2008 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 hp Vårterminen 2008 DELKURSBESKRIVNING FÖR KURS 9, terminerna 7, 8 och 9 Handledd psykoterapi PDT 13,5 hp Förkunskapskrav och

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen

KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning..

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag

Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag 1 Medicinska fakulteten Institutionen för hälsovetenskaper Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag Kurs: SBMR14 Förlossning, 7,5 hp Egna personliga

Läs mer

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen

Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen reviderad december 2017 Bedömningsinstrument Mälardalsmodellen Sjuksköterskeprogrammet Mälardalens högskola Professionsblock 2 VAE207 Inledning Mälardalsmodellen är det bedömningsinstrument som används

Läs mer

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits 1(5) 8SKG12 Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi 2013-01-28 STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi Kurskod: 1BA039 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda professionella

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp 8FYG41 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments and Disability Programkurs Medicinska

Läs mer

A0042H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning III, 7,5 hp STUDIEHANDLEDNING. Evidens för verksamhetsutveckling

A0042H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning III, 7,5 hp STUDIEHANDLEDNING. Evidens för verksamhetsutveckling 170921 A0042H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning III, 7,5 hp STUDIEHANDLEDNING Evidens för verksamhetsutveckling Agera Studera Planera Göra ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 högskolepoäng Höstterminen

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Fo rskolla rarprogrammet Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad

SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAP14, Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitivbeteendeinriktad grund, 45 högskolepoäng Basic Psychotherapeutical Course in Cognitive-Behavioral Therapy, 45 credits

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål Medicinska fakulteten SBMP11, Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng Women's Health, Antenatal Care and Family Planning, Clinical Training, 6 credits

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Social Work Ba (B), Supervised field located education 2, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå

Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Sahlgrenska akademin Studiehandledning Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot teamarbete Göteborgs Utbildnings Avdelning (GUA) 3 högskolepoäng, grundnivå Vårterminen 2011 Arbetsterapeutprogrammet

Läs mer