A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING. Termin 4 Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING. Termin 4 Tel: 0920 49 23 56"

Transkript

1 A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET Kursansvarig: Alexandra Olofsson Termin 4 Tel: Vårterminen 2012 E-post: Tele: vx

2 KURSÖVERSIKT 4 Tidsplan 4 Schematisk bild 4 Kursens mål 4 Kursen olika avsnitt 5 Kursansvarig/lärare 5 Till dig som student 5 Förkunskaper 5 Information och arbetsterapeutprogrammet LTU och formulär för bedömning 6 Förberedelser 6 IKT 6 Examination och krav för betyget godkänt 7 I kursen ingår följande prov 7 Betyg i kurs 7 Omexamination 7 KURSINNEHÅLL 8 Kursintroduktion 8 Studieuppgifter 8 Examinationer 8 Arbetsuppgifter 9 Arbetsterapiprocessen 9 Journaldokumentation 11 Kliniskt/professionellt resonemang 12 Terapeutiskt förhållningssätt 12 Studieuppgifter 14 Studieuppgift 1 14 Studieuppgift 2 14 Examination 15 Examination 1: Klientfall - utredning av klients aktivitetsproblem 15 Examination 2: Genomförande av arbetsterapeutiska åtgärder 17 Reflektion och utvärdering 19 2

3 Inför kursstart 20 3

4 KURSÖVERSIKT Tidsplan Lp 3 vt 12, vecka 8-12 Studietakt: 100 % Kursintroduktion Kursen introduceras i Adobe den 19 januari kl. 13:00 Schematisk bild Vecka Studieuppgift 1 Studieuppgift 2 Examinationsuppgift 1 Examinationsuppgift 2 X X X X Kursens mål I kursen ska studenten utveckla kunskaper och färdigheter i att tillämpa arbetsterapi utifrån ett klientcentrerat arbetssätt samt i samarbete med klienten, närstående samt andra involverade yrkesgrupper. Detta ska ge stöd för att studenten ska vidareutveckla reflektion, resonemang och beslutsfattande när det gäller åtgärder för klienten framför allt vid utredning av klientens aktivitetsnedsättning samt formulering av mål. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt under handledning kunna: identifiera och utreda klienters aktivitetsförmåga och aktivitetsmiljö samt beskriva klienters aktivitetsprofil formulera mål i samverkan med klienten samt ge förslag på och beskriva ansatser för arbetsterapeutiska åtgärder motivera och resonera kring klienter och deras aktiviteter utifrån begrepp och modeller i arbetsterapi samt relaterad kunskap dokumentera arbetsterapeutiska åtgärder i form av klientens aktivitetsprofil och mål agera professionellt genom sitt handlande i relation till klienter, närstående, arbetskollegor och övrig personal samt kunna föra en kommunikativ dialog 4

5 föra ett professionellt resonemang kring klientarbetet och argumentera för sina ställningstaganden Kursen olika avsnitt Utförande av arbetsterapeutiska uppgifter Arbetsterapiprocessen Utredning, analys och bedömning av klienters aktiviteter och aktivitetsutförande Observation av klienter Användning av instrument Journaldokumentation (Utdrag ur kursplanen för A0035H) Kursansvarig/lärare Alexandra Olofsson, Rum A 429 tfn Lärare Handledare/ kontaktperson Meddelas senare i Fronter se Platslistan i Fronter Examinator Alexandra Olofsson Till dig som student Förkunskaper Kursen förutsätter obligatriska förkunskaper som anges i kursplanen A0035H. Detta innebär att kursansvarig lärare kontrollerar studenternas behörighet och därefter kursregistrerar kursansvarig behöriga studenter på kursen. OBS du kan alltså inte själv registrera dig på VFU-kursen. Det akademiska kunnandet inom arbetsterapeututbildningen innebär att studenten ska utveckla förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt att ha beredskap för att möta förändringar i arbetslivet som en arbetsterapeut kan möta i sin yrkesverksamhet. Detta kunnande förutsätter både teoretiska kunskaper och den praktiska träning som studenten förvärvar under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vilka tillsammans ska utgöra den yrkeskompetens som krävs för arbetsterapeutexamen och legitimationen för yrket. Arbetsterapeututbildningen tränar 5

6 studenten till att successivt under utbildning uppnå den yrkeskompetens som finns beskrivna i Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter (Socialstyrelsen, 2001). För att uppnå detta krävs även att studenten tillägna sig ett förhållningssätt som överensstämmer med arbetsterapeuternas etiska kod (FSA, 2005). Under den verksamhetsförlagda utbildningen ska studenten reflektera över hur akademiska kunskaper och praktiska färdigheter integreras för den egna utvecklingen av yrkeskompetens. FSA (2005). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters publikationer. Socialstyrelsen (2001). Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Socialstyrelsen. Finns att ladda ner på Information och arbetsterapeutprogrammet LTU och formulär för bedömning Praktiska instruktioner inför kursen finns i slutet av denna studiehandledning avsnittet Inför kursstart. I dokumenten Guide till Verksamhetsförlagd utbildning Arbetsterapeutprogrammet Luleå tekniska universitet finns arbetsterapeutprogrammets kurser och innehåll presenterat samt rekommenderad handledningsstruktur och handledningsprocessen för våra studenter under VFU. I dokumentet Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU finns instruktioner för bedömning av studenten. Förberedelser Börja med att läsa igenom avsnittet Inför kursstart i studiehandledningen. För att förbereda dig inför din verksamhetsförlagda utbildning ska du repetera innehållet i Kompetensbeskrivningarna samt i den etiska koden samt reflektera över kursens mål. På underlag av detta ska du sedan formulera dina personliga lärandemål för kursen och skriva ner dem på bilaga 5. När du formulerar dina mål ska du inkludera kunskaps-, färdighets- och attitydrelaterade mål för ditt kommande yrke. Syftet med att formulera personliga mål är att skapa struktur och innehåll över den verksamhetsförlagda utbildningen. Frågor du kan fundera på innan du formulerar dina personliga mål är vad du lärt dig tidigare, vilka mål kursen har samt vad du vill och behöver lära dig eller utveckla. Försök att vara så konkret som möjligt. Målen ska du presentera för din handledare och därefter diskutera hur dessa kan realiseras eller behöver justeras. IKT Kursen har ett kursrum i Fronter Kursrum A0035H Lp3 vt12 Arbetsterapi VFU 1 där du kan hitta information om kursen och platserna samt inlämningsmappar för examinationsuppgifter. Det finns också en studentmapp där studenterna kan spara ner dokument. I mappen VFU-platser och handledare finns ett diskussionsforum. 6

7 Examination och krav för betyget godkänt I kursen ingår följande prov Prov 0001 Verksamhetsförlagd utbildning/praktik 6 hp (Betyg U, G, VG) Prov 0002 Inlämningsuppgifter och seminarium 1,5 hp (Betyg U, G, VG) Prov 0001 inkluderar: Genomförande av kursen och närvaro enligt anvisningarna i studiehandledningen samt studieuppgift 1 och examination 2 Prov 0002 inkluderar: Genomförda studieuppgift 2 samt examination 1 Betyg i kurs Betyg i kursen är; U, G och VG. För betyget Godkänt krävs att studenten uppnått kursens mål genomfört studieuppgifterna i kursen samt genomfört samtliga examinationer med godkänt betyg För betyget Väl Godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genomfört studieuppgifterna i kursen samt genomfört examination 1 och 2 med Väl godkänt betyg Omexamination För kursen finns två examinationstillfällen, ett ordinarie och ett omexaminationstillfälle. Ordinarie examination genomförs enligt schema och tid för omexamination bestäms av kursledare och lärare. För institutionen för hälsovetenskap gäller att Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurser avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter för Högskoleverket (HSVFS, 1999:1) (Prefektbeslut, Dnr 95/08). 7

8 KURSINNEHÅLL Kursintroduktion I kursen ingår att studenten i mötet med klienten integrerar sina teoretiska kunskaper med sitt praktiska handlande genom att motivera och redogöra för sitt ställningstagande utifrån arbetsterapeutiska grundantagande och teoretiska ansatser samt sitt etiska ställningstagande. Kursplanen finns du på länken Type=kursplan Studieuppgifter Studieuppgift 1. Reflektionsdagboken konklusion av mitt lärande - För betyget godkänt och väl godkänt i kursen krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. Studieuppgift 2. Terapeutiskt förhållningssätt - För betyget godkänt och väl godkänt i kursen krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. Examinationer Examination 1. Klientfall - utredning av klients aktivitetsproblem - För betyget godkänt krävs att klientfallet och presentationerna har genomförts enligt anvisningarna i studiehandledningen. Krav för godkänt är att studentens praktiska arbete och presentationer innefattar de delar som anvisas i AOTA (2008) och som huvudsakligen motsvarar kriterier för god kompetens enligt Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU. - För betyget väl godkänt krävs att det praktiska arbetet är genomfört enligt kraven för godkänd samt med ett väl utvecklat förhållningssätt som baseras på vetenskap och som studenten väl kan motivera och förankra i ett kliniskt / professionellt resonemang som huvudsakligen motsvarar kriterier för starkt utvecklad kompetens enligt Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU. Examination 2. Genomförande av arbetsterapeutiska åtgärder - För betyget godkänt krävs att kursmålen ska vara uppnådda samt att handledarens bedömning av studentens yrkeskompetens resulterat i att minst 60 % av de bedömda faktorerna har bedömts som God Kompetens enligt Bedömningsformulär för 8

9 arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU. Tyngdpunkten för bedömningen ligger på Yrkesuppgift I, För betyget väl godkänt krävs att kursmålen ska vara uppnådda samt att handledarens bedömning av studentens yrkeskompetens resulterat i att minst 50 % av de bedömda faktorerna har bedömts som God Kompetens och att minst 20 % av de bedömda faktorerna har bedömts som Starkt utvecklad kompetens enligt Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU. Tyngdpunkten för bedömningen ligger på Yrkesuppgift I, 1-3. Arbetsuppgifter Dina uppgifter i den verksamhetsförlagda utbildningen ska följa arbetsterapeutens uppgifter och inkludera samarbete med andra professioner. Under denna kurs ska du välja arbetsuppgifter som överensstämmer med kursens mål och med de huvudområden som anges nedan i studiehandledningen. Första veckan bör du inrikta arbetet på att lära känna arbetsplatsen och de olika uppgifter som ingår i arbetsterapeutens arbete. I inledningen av kursen ska du observera din handledares arbete så att du förstår hur arbetsterapiprocessen planeras och genomförs i interaktionen med klienterna. Andra kursveckan bör du prova på eget arbete med klienter med handledaren som observatör. Därefter bedömer handledaren vilka arbetsuppgifter du får utföra samt hur självständigt du kan genomföra dem. Fjärde kursveckan ska du, helt självständigt, planera och genomföra en bedömning av klients aktivitetsproblem som är underlag för examination 1 och 2. Studiehandledningen kommer att ge en introduktion till ditt arbete med arbetsterapiprocessen, kliniskt resonemang, terapeutiskt förhållningssätt samt till andra professioners verksamhet och ansvarsområde. Arbetsterapiprocessen Du har i tidigare arbetsterapikurser kommit i kontakt och arbetat med olika arbetsterapiprocesser, dels den generella som finns beskriven i AOTA (2008), bilaga 1 dels OTIPM (Fisher & Nyman, 2007), bilaga 2, samt den som finns beskriven i MOHO (2008), bilaga 3. 9

10 Arbetsterapiprocessen strukturerar och systematiserar arbetet med klienten och innefattar; bedömning av behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiering av aktivitetsproblem och dess orsaker, upprättande av mål och åtgärdsplan, genomförande av åtgärder samt utvärdering och uppföljning. Genom att arbeta enligt arbetsterapiprocessen kommer du att kontinuerligt reflektera och förankra ditt klientarbete i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är nu under den verksamhetsförlagda utbildningen som du ska utveckla dina färdigheter i att använda processen i arbetet med klienter. Du kan använda dig av antingen OTIPM eller den process som finns beskriven i MOHO. Används någon annan arbetsterapiprocess inom den verksamhet du gör din VFU kan du använda den i klientarbetet och då jämföra mellan skillnader och likheter i förhållande till de två tidigare nämnda processerna. Utredning av aktivitetsproblem För att du ska kunna värdera klientens aktivitetsproblem, resurser och begränsningar krävs det att du förstår klienten som den person han/hon är och det kontext där klienten lever samt hur de dagliga aktiviteterna skapar mening i klientens liv. I denna kurs ska du koncentrera dig på att arbeta med första delen av arbetsterapiprocessen. Du ska alltså bedöma om klienten har behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiera aktivitetsproblemet, undersöka problemets orsaker och klientens resurser för aktivitetsutförande samt upprätta förslag till mål för åtgärdsplan. I denna kurs behöver du inte självständigt upprätta åtgärdsplan men du kan givetvis delta i åtgärderna tillsammans med handledaren. Du får också genomföra åtgärder enligt instruktion från handledaren. I tidigare kurser har du skaffat dig kunskap om nedan angivna instrument. Undersök vilka metoder och instrument som finns på arbetsterapiavdelningen och använd de metoder och instrument som är relevanta för dina klienter. Diskutera gärna med din handledare om att få pröva olika instrument även om de inte används inom den verksamhet du finns. Exempel på metoder och instrument för bedömning: Ostrukturerad intervju Strukturerad intervju utifrån: -OCAIRS-S -COPM -ADL-taxanomin Ostrukturerad observation - Dokumentera utifrån relevant teoretisk ansats Strukturerad observation utifrån: -Sunnas ADL-index -ADL-taxanomin -AMPS (med handledare) Självskattningsinstrument: - Min mening 10

11 - Intressechecklista - Rollchecklista - Kartläggning av aktivitet Journaldokumentation Arbetsterapeuter är skyldiga att dokumentera planerade och genomförda bedömningar och behandlingar enligt Patientdatalagen (2008:355). Repetera dina kunskaper från kurs A0032H om journaldokumentation. Delta aktivt i dokumentationen av de åtgärder som du genomfört med dina klinter. Litteratur American Occupational Therapy Association. [AOTA]. (2008). Occupational therapy practice framework: Domain and process (2ed). American Journal of Occupational Therapy, 62 (6), Fisher, A.G. & Nyman, A. (2007). OTIPM: en modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi. (FoU-rapport -07). Nacka: FSA Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4 th ed.) Baltimore: Williams & Wilkins. kap samt section III om instrument. SFS 2008:355 Patientdatalagen SFS 2008:360 Patientdataförordningen SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården. Historik över GERDA och ARTUR Journalgranskning 11

12 Kliniskt/professionellt resonemang Det intellektuella arbetet med att reflektera inom de olika delarna i arbetsterapiprocessen beskrivs vanligen som arbetsterapeutens kliniska resonemang. Det kliniska resonemanget är en process som används för att planera, vägleda, utföra och reflektera över klientens rehabilitering. Det kliniska resonemanget innebär att tänka på hur man tänker under arbetet med klienten. Kliniska resonemang beskrivs med ett flertal begrepp. Begreppen vetenskapligt resonemang (scientific reasoning), berättande resonemang (narrative reasoning), pragmatiskt resonemang (pragmatic reasoning) och etiskt resonemang (etical reasoning) som beskrivs av Boyt Schell (2009) ger en god struktur det kliniska resonemanget (bilaga 4). I en interaktiv process (interactive process) sammanvävs samtliga resonemang i klientens intervention och justeras hela tiden efter de omständigheter och de förutsättningar som uppkommer (conditional process). Litteratur Boyt Schell (2009). Professional Reasoning in Practice. In E. Blesedell Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt Schell (Eds.), Willard & Spackman s Occupational Therapy. (11 th ed.). New York: Lippincott. Chapter 32. Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4 th ed.) Baltimore: Williams & Wilkins. Kap. 11. Terapeutiskt förhållningssätt Arbetsterapeutens uppgift är att möjliggöra aktivitet. Det är väsentligt att arbetsterapeuten förstår klientens situation och hur klientens aktiviteter bidrar till meningsfullhet och identitet i klientens liv. Den nya situation som klienten kan uppleva i samband med ett aktivitetsproblem kan skapa osäkerhet och oro inför framtiden. För att möjliggöra förändring av en aktivitetssituation ska du guida klienten i denna förändringsprocess så att klienten förstår och kan medverka i besluten om sin framtida situation. För att kunna göra detta krävs att du har en god kontakt med klienten. En god kontakt ger förutsättningar för samarbete med klienten, där både klient och arbetsterapeut har ett samförstånd och förstår målsättningen med det som utförs ett partnerskap i ett klientcentrerat arbetssätt. 12

13 För att åstadkomma god kontakt med klienten är det också viktigt att vara där totalt närvarande med kropp, själ, sinnen och intellekt. Att vara där kan också beskrivas som att ha ett gott terapeutiskt förhållningssätt. För att arbeta i ett partnerskap med klienter behöver du arbeta med din egen personliga mognad. Personliga egenskaper utvecklas ofta i sociala sammanhang och genom reflektion över situationen. Terapeutiskt förhållningssätt tillit, empati och personlig förmåga Tillit Att etablera tillit/förtroende mellan klient och arbetsterapeut är nödvändigt för att optimera klientens möjligheter till partnerskap och engagemang i rehabiliteringen. Tillit/förtroende utvecklas genom uppriktighet och öppenhet med klienten. Ett väl genomfört klientarbete enligt arbetsterapiprocessen med tillhörande kliniskt resonemang som kommuniceras med klienten ger dig ett bra underlag för att skapa tillit/förtroende. Det viktigaste är dock att återkoppla till klienten på ett sätt som reflekterar en djup förståelse för klientens situation ett empatiskt förhållningssätt. Empati Empati innebär att försöka förstå klientens tankar, känslor och behov och att aktivt kommunicera detta med klienten. Ditt empatiska förhållningssätt tar alltså sin utgångspunkt i klientens livshistoria, klientens narrativ. Att ha empati innebär att skapa sig en bild av klientens värld och erfarenheter - att förstå klientens situation. För att uppnå ett empatiskt förhållningssätt krävs det att du uppmärksamt kan lyssna till vad klienten säger om sitt liv och sina erfarenheter av rehabilitering, att ta klientens perspektiv. Empati kan också innebära att man genom att känna sig själv förstår klientens reaktioner samt att respektera olikheter och vara öppen för att observera och förstå sådant som man inte känner igen. Den bild du skapar av klientens värld ger dig möjlighet att skilja på klientens värld och på din egen värld. Det är viktigt att du förstår skillnaden mellan empati och sympati, we must know what it is like to be in their shoes but, at the same time, also know very well that we are not in their shoes (in Peloquin, p158). Dina personliga förmågor För att du ska kunna utveckla ditt terapeutiska förhållningssätt krävs det att du kontinuerligt arbetar med att utveckla din självkännedom. Många egenskaper bidrar till ett gott terapeutiskt förhållningssätt. Viktiga personliga egenskaper för arbetsterapeuter återfinns i yrkets grundantaganden samt i yrkets etiska kod. Värderingar som guidar klientbemötandet kan beskrivas som altruism/osjälviskhet, frihet, rättvisa, värdighet, sanning och klokhet. Värdigt bemötande anses vara den mest betydelsefulla egenskap eftersom den utgör plattform för ett etiskt handlande. När du gör dina dagboksanteckningar är det särskilt viktigt att du reflekterar kring ditt förhållningssätt i olika situationer och noterar dina tankar kring detta. I samband med handledningssamtal och bedömningarna med BAY så kan du be din handledare om feedback på hur du använder dig själv för att skapa empati och tillit vid möten med klienter. Studieuppgift 2 kommer även att ge möjlighet för att diskutera ditt terapeutiska förhållningssätt. Litteratur 13

14 Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4 th ed.) Baltimore: Williams & Wilkins. Kap. 14. Peloquin (2003). The therapeutic relationship: Manifestations and challenges in occupational teherapy. In E. Blesedell Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt Schell (Eds.), Willard & Spackman s Occupational Therapy. New York: Lippincott. Chapter 14. FSA (2005). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters publikationer. Tickle-Degnen, L. (2008). Therapeutic rapport. In M.V. Radomski & C.A. Trombly (Eds.) Occupational Therapy for physical dysfunction (6 th ed) Baltimore: William & Wilkins kap.15. Andra professioners verksamhet och ansvarsområde Det finns många olika aktörer/professioner i rehabiliteringsarbetet både inom offentlig och privat verksamhet. Sedan tidigare har du kunskaper om en del professioners ansvarsområde. I denna kurs ska du vidareutveckla dina kunskaper om olika aktörers/professioners ansvarsområde och arbetsuppgifter. Kunskaperna inhämtar du genom intervjuer i anslutning till det dagliga arbetet och genom fältstudier. Studieuppgifter Studieuppgift 1: Reflektionsdagbok konklusion av mitt lärande Syftet med uppgiften är att du genom att studera dina anteckningar i reflektionsdagboken ska få ökad insikt och förståelse för hur ditt lärande sker samt i vilken grad du uppnått kursens mål och egna lärandemål. Läs igenom de anteckningar du gjort i reflektionsdagboken där du har beskrivit olika arbetssituationer och arbetsuppgifter samt dina reflektioner kring dessa. Värdera om och hur du har uppnått kursens mål. Skriv en sammanfattande konklusion som beskriver om du uppnått kursens mål samt hur du har utvecklat din kompetens i förhållande till målen. Din konklusion ska du spara in i inlämningsmappen Studieuppgift 1 Reflektionsdagboken i Fronter. Din konklusion är underlag för slutbedömningen. Studieuppgift 2: Terapeutiskt förhållningssätt - Seminarium Syftet med uppgiften är att du ska öka dina insikter och din förståelse för hur ditt och andras förhållningssätt påverkar klienter och närstående. Uppgiften består i att du ska välja en situation som inträffat under din VFU och där det finns något att lära om professionellt förhållningssätt och skriv ner den kortfattat. Därefter ska du tänka igenom ditt arbete, läsa igenom dina anteckningar i reflektionsdagboken samt läsa 14

15 igenom litteraturen om terapeutiskt förhållningssätt. Förbered dig inför seminariet genom reflektera kring kvaliteten i kontakten med kollegor och klienter. I slutet av tredje eller i början av fjärde kursveckan ska din studiegrupp samlas för ett obligatoriskt studiegruppsseminarium. Presentera den situation du valt vid seminariet och initiera gruppens samtal om hur du skulle kunna utveckla ditt förhållningssätt. För anteckningar kring de reflektioner du får av din grupp. Studiegruppsträffen är inte lärarledd. Efter studiegruppsseminariet ska du skriva ner en sammanfattning i form av en rapport (se nedan) samt spara ner den i inlämningsmappen Studieuppgift 2 Terapeutiskt förhållningssätt i Fronter. I rapporten ska följande finnas med: Inled rapporten med att beskriva hur begreppen tillit, empati och dina personliga förmågor presenteras i litteraturen, Gör en kort beskrivning av den situation du valt att presentera vid seminariet, Skriv en kort sammanfattning av dina egna och dina kurskamraters reflektioner kring den situation du presenterade, Dina och andras reflektioner kring hur begreppen tillit, empati och dina personliga förmågor ska tydligt framgå i din rapport Avsluta med att beskriva hur du kommer att arbeta med att utveckla din kompetens avseende tillit, empati och dina personliga förmågor Det är viktigt att du också diskuterar ditt förhållningssätt med dina handledare. Om du vill ha ytterligare samtal kring ditt förhållningssätt eller om seminarieinnehållet kan du kontakta din kontaktlärare. Examination Examination 1: Klientfall - utredning av klients aktivitetsproblem Syftet med examinationen är att du ska visa att du har grundläggande kompetens för att genomföra utredning och bedömning av en klients aktivitetsförmåga. Uppgiften Under tredje och fjärde kursveckan ska du helt självständigt genomföra en utredning (bedömning och värdering) av en klients aktivitetssituation samt formulera mål för åtgärder samt upprätta förslag till ansats och åtgärdsstrategier. Du får själv välja vilken arbetsterapiprocess du kommer att utgå från. I uppgiften ingår även att du ska kunna motivera och diskutera hur dina bedömningar förankrats teoretiskt i arbetsterapi och andra ämnen. Val av examinationsklient Handledaren väljer i samråd med läraren ut en examinationsklient. Examinationsklienten ska representera någon vanligt förekommande klientgrupp inom rehabilitering. Klienten ska 15

16 väljas så att handledaren har goda kunskaper om bedömning, åtgärder och utvärdering av arbetsterapiinterventioner för klientgruppen. Genomförande Din ansvariga handledare kommer att välja ut en klient och presentera en muntlig eller skriftlig remiss. Du får därefter god tid på dig att göra de förberedelser du behöver innan du träffar klienten. Innan bedömningen ska du presentera innehållet i din planerade bedömning för din handledare. Handledaren korrigerar då endast innehåll som är oetiskt eller oegentligt (kontraindicerande). På utsatt tid kommer du att möta klienten och genomföra bedömningen med handledaren som observatör. Du får själv avgöra hur många möten du behöver för att färdigställa utredningen. Den tid du begär ska dock vara försvarbar utifrån arbetsterapeutisk praxis. När du genomfört de bedömningar du beslutat om ska du värdera informationen och sammanställa den till en aktivitetsprofil för klienten. Därefter ska du ange mål och ge förslag till ansats och åtgärdsstrategier. Uppgiften redovisas genom att du presenterar ditt klientfall för handledaren, innan slutbedömningen som genomförs med läraren. Beskriv det kliniska/professionella resonemang (bilaga 4) som du genomfört i de olika delarna av utredningen samt hur du praktiskt gått tillväga. Vad du kommit fram till vid din utredning och hur det ger grund för uppsatta mål. Vid detta tillfälle ska du även motivera och diskutera ditt kliniska resonemang (bilaga 4) med handledaren. Du ska arbeta självständigt med klienten men har kontinuerlig rapporteringsskyldighet till din handledare så att inga oegentliga eller oetiska åtgärder vidtas. Eftersom det är en examinationsuppgift får inte handledaren eller andra arbetsterapeut informera eller instruera dig om vilka bedömningar som bör genomföras. Parallellt med arbetet med examensklienten ska du även arbeta med andra klienter under handledning Examination 1 Handledaren bedömer studentens kunskaper, färdigheter och värdering/attityd vid genomförandet av examinationen. Studentens genomförande ska kunna kopplas till det kliniska resonemang som beskrivs i bilaga 4. Läraren examinerar på handledarens bedömning betyg U, G, VG, För respektive betyg ställs krav som angivits nedan Betygskriterier Underkänd Godkänd Väl Godkänd kunskaper Studenten har svaga teoretiska kunskaper och svårigheter att tillämpa dessa samt att använda dem för att bedöma och värdera olika situationer. Studenten har goda teoretiska kunskaper och tillämpar dessa för att bedöma och värdera olika situationer. Studenten visar förståelse för hur hon/han ska tillämpa kunskaper i olika situationer och kan överföra kunskap till nya motsvarande situationer. Studenten har mycket goda teoretiska kunskaper och tillämpar dessa för att noggrant bedöma och värdera olika situationer. Studenten visar mycket god förståelse för hur hon/han ska tillämpa kunskaper i olika situationer och ger korrekta förslag på hur yrkets uppgifter ska utföras i nya situationer. 16

17 färdigheter Studenten har svaga färdigheter för att utföra yrkets uppgifter. Studenten uppfattar vad som är yrkesmässiga handlingar men har svårt att integrera dessa till ett eget handlingsmönster. Studenten har goda färdigheter i att utföra yrkets uppgifter och i att utför yrkesmässiga handlingar. Studenten uppfattar vad som är yrkesmässiga handlingar och har lätt för att integrera dessa till ett eget handlingsmönster och till motsvarande situationer. Studenten har mycket goda färdigheter i att utföra uppgifter i yrket och i att utför yrkesmässiga handlingar. Studenten uppfattar vad som är yrkesmässiga handlingar och de är väl integrerade till det egna handlingsmönstret och kan även överföras effektivt till mer komplexa situationer. Attityd/ värdering Studenten har svaga yrkesbaserade attityder och värderingar och har svårt att reagera och agera i enlighet med yrkets värdegrund. Studenten har yrkesbaserade attityder och värderingar som används som bas för att reagera och agera enlighet yrkets värdegrund i olika situationer Studenten har mycket goda färdigheter i att utföra uppgifter i yrket och i att utför yrkesmässiga handlingar. Studenten uppfattar vad som är yrkesmässiga handlingar och de är väl integrerade till det egna handlingsmönstret och kan även överföras effektivt till mer komplexa situationer. Sammanfattad bedömning Studenten har svårigheter att avväga och anpassa sina yrkesmässiga handlingar till det som händer i olika situationer. Studenten ansvarar för enskilda uppgifter men behöver handledarens stöd med att visa förklara och beskriva enskilda arbetsuppgifter samt med planering och prioriteringar av arbetet. Studenten kan arbeta utifrån de problem som identifierats och söka och tillämpa relevanta kunskaper. Studenten ansvarar för att utföra sina egna arbetsuppgifter och behöver coachande och stödjande insatser från handledaren. Studenten ansvarar för sina egna arbetsuppgifter och kan även medverka i enhetens gemensamma planeringar. Det grundläggande arbetet sker mer automatiskt och studenten arbetar med mer komplexa problem och situationer. Studenten klarar av att planera sitt arbete effektivt och att göra väl avvägda prioriteringar. Handledaren arbetar stödjande samt med delegation av uppgifter. Examination 2: Genomförande av arbetsterapeutiska åtgärder Syftet med slutbedömningen är att du ska beskriva om och hur du utvecklat din professionella kompetens för att uppnå kursens mål. Bedömning av studentens yrkeskompetens (halvtidsbedömning och slutbedömning) Som underlag för examination 2 ska du och handledare genomföra bedömning av din professionella kompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU-kurs A0035H. Instruktioner finns i formuläret och en mer utförlig beskrivning av begreppen yrkeskompetens finns i Guide för Verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet, LTU. Bedömningen ska genomföras vid kursens mitt samt inför Slutbedömningen som sker tillsammans med lärare från LTU. 17

18 Halvtidsbedömning av studentens yrkeskompetens - halvtidsbedömning Handledaren ska ha gett dig feedback på ditt introduktionsbrev. Hur uppfattar handledaren dig i förhållande till hur du beskrivit dig själv i introduktionsbrevet? Du och din handledare ska ha genomfört bedömningen av din yrkeskompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFUkurs A0035H. Du och din handledare ska genomföra bedömningen var för sig enligt de instruktioner som ges i formuläret samt utifrån hur kompetens definieras i Guide för verksamhetsförlagda studier i Arbetsterapeutprogrammet LTU. Bedömningarna sammanförs därefter till Sammanställningsblankett Halvtidsbedömning och sparas mer i inlämningsmappen BAY Sammanställningsblankett Halvtidsbedömning senast dagen innan halvtidsbedömningen ska genomföras. Din lärare ska ha tillgång till halvtidsbedömningen för att kunna följa ditt lärande under kursen. Slutbedömning av studentens yrkeskompetens - slutbedömning Du och din handledare ska ha genomfört bedömningen av din yrkeskompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFUkurs A0035H. Du och din handledare ska genomföra bedömningen var för sig enligt de instruktioner som ges i formuläret samt utifrån hur kompetens definieras i Guide för verksamhetsförlagda studier i Arbetsterapeutprogrammet LTU. Bedömningarna sammanförs därefter till Sammanställningsblankett Slutbedömning och sparas mer i inlämningsmappen Examination 2 BAY Sammanställningsblankett Slutbedömning i god tid före (minst dagen innan) slutbedömningen så att läraren har tillgång till informationen. OBS Handledarens slutbedömning är betygsgrundande och sammanställningen av handledarens slutbedömning ska skickas med post till examinator enligt anvisningarna i formuläret. Slutbedömning, vecka 12 Slutbedömning görs med gruppsamtal via telefon eller med datakonferensprogrammet Adobe. Mediet bestäms av studenten i samråd mellan handledare och lärare. Handledaren och läraren ställer frågor och kommenterar efter vardera del av slutbedömningen. Student och handledare kan begära enskilt samtal med läraren före eller efter examinationen. Slutbedömningen kommer att ta ca 1 timme. Vid slutbedömningen ingår de fyra: Presentation av verksamheten (ca 10 minuter) Inledningsvis ska du kort presentera den arbetsterapeutiska verksamhet där du genomför din VFU. Rapportering av klientfall (max 15 minuter). Gör en kort beskrivning av hur du genomförde bedömning av klientens aktivitetsförmåga samt det mål som sattes för interventionen. Beskrivningen ska följa den arbetsterapiprocess du valt att för att planera ditt arbete. Värdera ditt arbete genom att föra kliniska resonemang enligt bilaga 4. Handledare och lärare ställer frågor. 18

19 Självvärdering av yrkeskompetens (ca 20 minuter) I denna del ska du värdera och beskriva din yrkeskompetens i förhållande till kursens mål samt hur du arbetat för att uppnå målen. Du ska tydligt värdera din yrkeskompetens för att arbeta med bedömning enligt arbetsterapiprocessen. Exemplifiera genom att tydliggöra ditt kliniska resonemang vid arbete med olika klienter (v g se bilaga 4). Din självbedömning ska förankras i den inlämnade BAY Sammanställningsblankett Slutbedömning. Du ska även värdera ditt terapeutiska förhållningssätt samt din förmåga till samarbete. Sammanfattande diskussion (ca 10 min) Handledare och lärare ger dig feedback på ditt genomförande av kursinnehållet, de kunskaper som du uppvisat under kursen samt om du uppnått kursens mål. Läraren sätter betyget utifrån examinationen och på underlag av handledarens bedömning, studieuppgifter och examinationer. Reflektion och utvärdering Kursen ska utvärderas i LTU:s gemensamma utvärderingssystem i fronter. Syftet med kursvärderingen och reflektionen är att du ska integrera kursens kunskaper i din personliga kompetens som blivande arbetsterapeut. Du ska också bidra till att kursen kontinuerligt utvecklas så att innehåll och metodik främjar målet för kursen. Reflektera över hur din vunna kompetens om människans aktivitet har bidragit till de krav som ställs på dig från Socialstyrelsen och inom yrkets Etiska kod. Reflektera och gör anteckningar i din reflektionsdagbok om hur din inlärning framskrider mot programmets examensmål. 19

20 Inför kursstart Registrering: Kursregistrering genomförs av kursansvarig eftersom kursen förutsätter obligatoriska förkunskapskrav. Kurskraven måste kontrolleras av kursansvarig innan kursregistreringen. Fördelning av praktikplatser För platser inom Norrbotten gäller att ni kommer att få en lista på de praktikplatser som finns att tillgå. Därefter får ni själva diskutera fram vilka prioriteringsskäl som ska gälla för var och en samt för respektive plats. Ni svarar slutligen för att fördela tillgängliga platser och tillämpa de individuella hänsyn som ska gälla för en god grupprocess. Du anmäler själv till kursansvarig vilken plats du tilldelats. För platser utomläns gäller att studenterna själv söker plats och kontrollerar platsens innehåll utifrån kursens krav samt utifrån kraven på handledarkompetens. Information om VFU utanför Norrbotten och Information VFU-avtal för studenter hittar du på institutionens hemsida Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU-Praktik/Vardutbildningar Om du önskar utomlänsplats måste du själv lämna in den information som efterfrågas till institutionen. Kursledaren kontrollerar därefter vid behov platsens kvalitet. Resor och boende Du ansvarar själv för att boka resor och bostad för kursen. Arbetsterapeutprogrammet ersätter vissa resor och du kan också ansöka om hyresbidrag. Anvisningar för bidragen och blankett hittar ni på institutionens hemsida Studentinformation VFU Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU-Praktik/Vardutbildningar/Viktiginformation-infor-din-VFU Verksamhetsförlagd utbildning, Bidrag till studenter vid VFU. Ansökan om bidrag ska styrkas med kvitton. Ansökan lämnas till kursansvarig så snart så kan ske dock senast vid terminens slut. Introduktionsbrev och kontakt med arbetsterapiavdelningen Innan kursstart ska du skicka ett introduktionsbrev till din arbetsterapiavdelning. Du kontaktar själv arbetsterapiavdelningen för att komma överens om ankomsttid den första dagen. Ett förslag till hur du kan ställa upp ditt brev finns i inlämningsmappen i kursrummet. Brevet ska innehålla: kort personlig presentation beskrivning av dina arbetsterapeutiska kunskaper och färdigheter tidigare examina och utbildningar 20

21 tidigare arbetslivserfarenhet personliga egenskaper som kan vara användbara för just din arbetsterapiavdelning förväntningar på kursen och arbetsterapiavdelningen En kopia av introduktionsbrevet sparas i Fronter, inlämningsmappen Introduktionsbrev senast den andra kursveckan. Studiehandledningen Du ska vara väl förtrogen med innehållet i studiehandledningen vid kursens start. Under kursen förväntas du ta ett stort ansvar för din inlärning. Du bör tänka på att planera så att du maximerar dina inlärningsmöjligheter. Inför veckoplaneringen ska du ha angett dina önskade inlärningsmål (bilaga 5) som baseras på kursens mål. Då du upprättar dina inlärningsmål för kursen ska du också reflektera över den teoretiska grund som guidar ditt handlande. Det är särskilt viktigt att du under verksamhetsförlagda studier arbetar med att integrera dina teoretiska kunskaper med ditt praktiska handlande i arbetsterapeutens arbetsuppgifter. Reflektionsdagbok Syftet med att föra reflektionsdagbok är att tydliggöra ditt lärande och att du ska få ökade möjligheter till reflektion för att förankra lärandet till kursens mål. Under kursen ska du skriva dagbok (reflektionsdagbok) där du beskriver vad du gjort samt reflekterar över ditt lärande under det arbetsterapeutiska arbetet. Dina reflektioner ska ta utgångspunkt i det som anges i kursmålet och huvudområdena i studiehandledningen. Genom att föra dagbok och bearbeta texten kan du utveckla din förmåga att iaktta och analysera dina upplevelser utifrån de erfarenheter du får under VFU. I dagboken kan du skriva ner dina tankar angående arbetsterapeutisk bedömning, planering och genomförande av åtgärder samt utvärdering av dessa. Du kan också göra anteckningar kring samarbete och bemötande som du upplever. Dina anteckningar ska ge dig material för att förstå hur du utvecklat kompetens i förhållande till kursens mål. Så här kan du göra Beskriv situationen. Vad hände? Frågor som kan vara till hjälp under reflektionen: - Vad kände du? (känslor) - Vad var positivt? Vad var negativt? (värdering) - Vad kan du lära dig av detta? (analys) - Kunde du ha gjort något annat? (slutsats) - Om det händer igen, vad skulle du göra då? (handlingsplan) Utöver detta kan det vara bra om du skriver något om hur du skulle kunna planera för fortsatt lärande. Dagboken är dina privata anteckningar och ska inte läsas av någon annan (Tänk på hur du förvarar den). Du kommer att använda dagboken som underlag för dina självbedömningar. 21

22 Arbetsformer Auskultationer, färdighetsträning av arbetsterapeutiska åtgärder, studiebesök, litteraturstudier samt arbete med skriftliga uppgifter. Du får själv ta initiativ att göra fältstudier som är relevanta efter diskussion med handledaren. Skriv dagboksanteckningar för att dokumentera det du gör. Dagboken kan du sedan använda för att reflektera över ditt lärande och hur du uppnått dina personliga målsättningar samt kursens mål. Studiefart Kursen bedrivs på helfart. Din arbetstid för kursen är 40 timmar/vecka. För klientarbete och övriga arbetsuppgifter på arbetsterapiavdelningen planeras 35 timmar/vecka och du får komma överens med din handledare hur tiden ska förläggas. Övrig tid 5 timmar/vecka har du möjlighet att bedriva teoretiska studier för att förankra planerade och vidtagna åtgärder samt för att genomföra uppgifterna i studiehandledningen. Vid planering av arbetstiden ska du ta hänsyn så att arbetet med klienterna prioriteras. Handledning och planering Praktikstället utser en ansvarig handledare som ska vara din fasta punkt och ditt stöd i utvecklingen av en professionell yrkesroll samt delta i planeringen av din praktik så att målen för kursen uppnås. I ditt arbete kommer du möjligen också att arbeta med klienter som inte behandlas av din ansvarige handledare. De arbetsterapeuter som ansvarar för dessa klienter blir då handledare för detta arbete. Du har alltså en ansvarig handledare och utöver detta kan Du ha flera handledare för klientarbetet. Utifrån kursplanens målsättning ska du, inför varje vecka, göra en personlig arbetsplanering för att nå inlärningsmålen för kursen samt de förväntningar du har på dig själv och på din handledare. Du ska diskutera din arbetsplanering med handledaren och göra du justeringar ni kommer överens om. Du bör sträva efter att ha handledningssamtal med dina handledare där ni resonerar kring ditt förhållningssätt och hur du använder dina personliga egenskaper i arbetsterapeutrollen samt hur du arbetar för att uppnå målen för kursen. Utöver dessa handledningstillfällen ska du få kontinuerligt handledning i dina arbetsuppgifter. Denna handledning ges av den arbetsterapeut som har behandlingsansvaret för klienten/patienten. Säkerhetsföreskrifter, sekretess Du ansvarar själv för att informera dig om de skyddsföreskrifter som gäller för arbetsplatsen samt vilka rutiner som gäller för tystnadsplikt. Du ska följa den lagstiftning samt de regler och föreskrifter som gäller för den verksamhet där studierna bedrivs. 22

23 Vaccinationsskydd Du bör ta reda på vilket vaccinationsskydd du har inför dina verksamhetsförlagda studier inom hälso- och sjukvård. Du måste också själv ta reda på vilka krav som gäller för vaccination på din VFU-plats. Du kan läsa mer om vaccination för LTU-studenter på Studentwebben / VFU/Praktik / Vårdutbildningar / länken Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU- Praktik/Vardutbildningar/Vaccination Kostnad för eventuell vaccination betalas av studenten själv. Frånvaro Frånvaro anmäler Du själv direkt till ansvarig handledare. Maximalt tre dagars frånvaro p.g.a. sjukdom kan godtas om Du i övrigt har god inlärningsförmåga. Om ytterligare frånvaro förekommer diskuterar handledare och lärare frånvarons konsekvenser för din möjlighet att nå kursens mål. Bedömning görs av handledare och lärare i varje enskilt fall. 23

24 Bilaga 1 Källa: American Occupational Therapy Association. [AOTA]. (2008). Occupational therapy practice framework: Domain and process (2ed). American Journal of Occupational Therapy, 62 (6),

25 Modell för åtgärdsprocessen i arbetsterapi Bilaga 2 OTIPM Källa: Fisher, A.G. & Nyman, A. (2007). OTIPM: en modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi. (FoU-rapport -07). Nacka: FSA 25

26 The therapeutic reasong process MOHO Bilaga 3 Källa: Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4 th ed.) Baltimore: Williams & Wilkins. Kap

27 Bilaga 4 Källa: Boyt Schell (2009). Professional Reasoning in Practice. In E. Blesedell Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt Schell (Eds.), Willard & Spackman s Occupational Therapy. New York: Lippincott. Chapter

28 Bilaga 5 Kurs: A0035H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp Mina lärandemål Mitt arbetssätt för att nå målen? buppföljning av mina mål Förväntningar på mig och min handledare (bör följas upp varje vecka) 28

29 29

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING 11 12 19 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation

Läs mer

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning

Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi. Studiehandledning Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/ Arbetsterapi och fysioterapi Studiehandledning Arbetsterapi: introduktion till den arbetsterapeutiska processen, 3 hp ARB011 Vårterminen

Läs mer

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp. Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment 8ATG24 Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30.0 hp Body Structure and Function in Relation to Occupation and Environment Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017

Läs mer

A0042H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 3, 7,5 hp STUDIEHANDLEDNING KVALITETSCIRKELN

A0042H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 3, 7,5 hp STUDIEHANDLEDNING KVALITETSCIRKELN 120216 A0042H Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 3, 7,5 hp STUDIEHANDLEDNING AGERA PLANERA STUDERA GÖRA KVALITETSCIRKELN ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 högskolepoäng Vårterminen 2012 Distans utbildning

Läs mer

Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU

Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU Kurs A0041H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkes (BAY) i VFU Bedömningen av studentens yrkes syftar till

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5

Kurskod: AT1409 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Arbetsterapi Högskolepoäng: 22,5 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Utredning, åtgärd och utvärdering I, 22,5

Läs mer

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits

Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits 1(5) 8LOG37 Tal- och språkstörning hos barn I, 30 hp Speech and Language Impairments in Children I, 30 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställande SOPA53, Socionompraktik, 30 högskolepoäng Social Work Placement, 30 credits Grundnivå / First Cycle Kursplanen är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse

Läs mer

Arbetsterapi B, Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Fieldwork Education, Intermediate Course, 22.

Arbetsterapi B, Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Fieldwork Education, Intermediate Course, 22. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi B, Verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Fieldwork Education, Intermediate Course, 22.5 Credits Kurskod:

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 20110922, 20120306, 20130814, 20140828, 20150210, 0902 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Avdelningen för socialt arbete Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Värderingsförmåga och

Läs mer

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning

Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Bedömning utifrån lärandemål och betygskriterier under verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en betydande del av sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 151006 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Ht- 2015 Mia Paulsson maria.paulsson@hh.se

Läs mer

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp. Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits 1(5) 8BAA33 Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12hp Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: Höstterminen

Läs mer

Psykologiska institutionen Vårterminen 2008

Psykologiska institutionen Vårterminen 2008 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologprogrammet 300 hp Vårterminen 2008 DELKURSBESKRIVNING FÖR KURS 9, terminerna 7, 8 och 9 Handledd psykoterapi PDT 13,5 hp Förkunskapskrav och

Läs mer

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle

SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Medicinska fakulteten SBUN44, Neonatal och pediatrisk intensivvård II, 7,5 högskolepoäng Neonatal and Pediatric Intensive Care II, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Guide för Verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet Luleå tekniska universitet

Guide för Verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet Luleå tekniska universitet Guide för Verksamhetsförlagda studier Luleå tekniska universitet Björklund, C. univ adjunkt i arbetsterapi, 110627 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING på Luleå tekniska universitet 3 Akademisk kunskap och yrkeskompetens

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning 2017-03-30 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning

Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning Information till studenter och handledare om bedömning av verksamhetsförlagd utbildning I kursen finns en integrering mellan teoretiskt innehåll och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kursplanens lärandemål

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation

Innehåll i VFU Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation Stockholm augusti 2016 Till VFU-handledare inför VFU IV och trepartssamtal HT2016 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) IV, med kurskod UB41VY, är studenternas fjärde verksamhetsförlagda praktik. Den omfattar

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2018-01-15 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Arbetsterapiprogram. Specifikt för Paramedicin Södra

Arbetsterapiprogram. Specifikt för Paramedicin Södra Arbetsterapiprogram Specifikt för April 2005 Reviderad version Programansvariga Annika Strid Leg.Arbetsterapeut/utvecklingssamordnare Lice-Lotte Johansson Leg.Arbetsterapeut/utvecklingssamordnare Stockholms

Läs mer

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning

Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning 2016-12-19 Ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning i förskollärarutbildning Syftet med ett ramverk för bedömningsprocessen i verksamhetsförlagd utbildning är att åstadkomma en bedömningsprocess

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning VFU Barns språkliga utveckling 1: Språk som form, interaktivt medel och medierande redskap, VFU, 3 hp Termin: HT 2016 Kurskod: 970G14 Under veckorna 38 och 39 kommer

Läs mer

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp. The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits 1(5) 8SKG12 Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 hp The Anatomy and Physiology of the Human Body, 10,5 credits Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: höstterminen 2016 Kursplan Fastställd

Läs mer

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention KURSPLAN Dnr 1(5) Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention 9 högskolepoäng Nivå G2F Allmänna uppgifter

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Dnr G217 4711/06 Utbildningsplan för Arbetsterapeutprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Occupational Therapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad 2007-06-27, 2010-06-30

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning -information

Verksamhetsförlagd utbildning -information Medicinska fakulteten Arbetsterapeutprogrammet Reviderad 2011, 2012, 2013, 2014, feb resp sept 2015, feb 2017 Verksamhetsförlagd utbildning -information Beskrivning av tillvägagångssättet vid verksamhetsförlagd

Läs mer

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02

Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU. PLANERINGSGUIDE VFU Reviderad: 2014-10-02 Sid 1 (8) Sammanställt av: Studierektorsenhet primärvård Göteborg VFU PLANERINGSGUIDE VFU Innehållsförteckning Sid 1) Inledning 3 2) Guide för kort VFU/fältstudier 4 Syfte Planering Introduktion Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen 18/1 tid o sal

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte

Dagens innehåll. Inledning. Kort presentation. Studiegång Förskollärarprogrammet. Kursens innehåll och lärandemål. Diskussion och erfarenhetsutbyte Dagens innehåll Inledning Kort presentation Studiegång Förskollärarprogrammet Kursens innehåll och lärandemål Diskussion och erfarenhetsutbyte Studiegång Förskollärarprogramm I lärarutbildningen finns

Läs mer

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016

Kursinformation. Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursinformation Samhälls- och kulturanalytisk praktik, 7,5 hp Kurskod: 740G53 VT 2016 Kursansvarig lärare: Mathias Martinsson, e-post: mathias.martinsson@liu.se På kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys

Läs mer

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (BeVut)

Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (BeVut) Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (BeVut) Utbildning: Distriktssköterskeutbildning Kurs: Klinisk omvårdnad i relation till vuxna och äldres hälsa och ohälsa 7,5 hp. Kurs kod: OM6030

Läs mer

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten ATPB34, Arbetsterapi: Psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Occupational Therapy: Mental Health, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

ARBETSTERAPIENHETER VID GÄLLIVARE, PITEÅ OCH SUNDERBY SJUKHUS

ARBETSTERAPIENHETER VID GÄLLIVARE, PITEÅ OCH SUNDERBY SJUKHUS Arbetsterapienheter vid Enhetschefer; Ann-Katrin Jonsson, 1 av 7 010-05-15 Arbetsterapeuter ARBETSTERAPIPROGRAM KNÄARTROPLASTIK ARBETSTERAPIENHETER VID GÄLLIVARE, PITEÅ OCH SUNDERBY SJUKHUS Arbetsterapienheter

Läs mer

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp

Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård IV, 15 hp Nursing Science BA (C), General Health Care Nursing Practise IV, 15 Credits Allmänna data om kursen

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp. Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments 8FYG31 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 VT UTKAST

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet , rev

Arbetsterapeutprogrammet , rev Arbetsterapeutprogrammet 130814, rev. 140528 Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) Beskrivning av tillvägagångssättet vid VFU på Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp. (Ersätter tidigare VFU-dokument: Rutiner

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

ATPB25, Psykologi för arbetsterapeuter, 9 högskolepoäng Psychology for Occupational Therapists, 9 credits Grundnivå / First Cycle

ATPB25, Psykologi för arbetsterapeuter, 9 högskolepoäng Psychology for Occupational Therapists, 9 credits Grundnivå / First Cycle Medicinska fakulteten ATPB25, Psykologi för arbetsterapeuter, 9 högskolepoäng Psychology for Occupational Therapists, 9 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Nämnden

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument

Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument Riktlinjer (till kursledare) fo r VFUdokument info r VFU-kurs. Fo rskolla rarprogrammet Introduktion I samband med införandet av ny lärarutbildning beslöt lärarutbildningsnämnden att utveckla generella

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning

Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Akademin för hälsa, vård och välfärd Sjukgymnastprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för sjukgymnaststuderande i klinisk utbildning Studentens namn Personnummer Termin Praktikperiod nummer

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Samhälls och beteendevetenskap 1

Samhälls och beteendevetenskap 1 Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Samhälls och beteendevetenskap 1 Kurskod 1TH005 5,5 högskolepoäng 2015 ht Kursansvarig och examinator Anette Norman Föreläsare Anders Krüger Bengt Franzon Erik

Läs mer

Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag

Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag 1 Medicinska fakulteten Institutionen för hälsovetenskaper Studentens egna personliga mål och utvärdering samt bedömningskriterier med kursmålen som underlag Kurs: SBMR14 Förlossning, 7,5 hp Egna personliga

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2000-01-14. Reviderad

Läs mer

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention

ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention KURSPLAN Dnr 1(5) Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU ATPB33, Arbetsterapi I: Bedömning och intervention Occupational Therapy I: Assessment and intervention 9 högskolepoäng Nivå G1F Allmänna uppgifter

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , vårterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , vårterminen 2016. Medicinska fakulteten SBMR17, Kvinno- och mödrahälsovård, familjeplanering samt ungdomsmottagning, 10,5 högskolepoäng Gynaecological and Antenatal Care, Family Planning and Youth Clinics, 10.5 credits

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Medicinska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Medicinska fakulteten Medicinska fakulteten SBMP18, Komplicerad förlossning, verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Complicated Delivery, Clinical Training, 7.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Kurs: Barnmorskeledd graviditets-, förlossnings- och eftervård 7,5 hp 1 Mål Se kursplan Innehåll

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP OCH FYSIOLOGI AFT100 Vetenskaplig metod inom rehabilitering, 15 högskolepoäng Scientific methods in rehabilitation, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

8FA245. Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp. Medical Drugs and Physiotherapy. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT.

8FA245. Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp. Medical Drugs and Physiotherapy. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT. 8FA245 Läkemedel och fysioterapi, 7.5 hp Medical Drugs and Physiotherapy Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT Kursplan Fastställd av Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå

Läs mer

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP

MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP SAHLGRENSKA AKADEMIN STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: MEDFÖDDA HJÄRTFEL OCH BARN OC H UNGA 7.5HP Kurskod OM9229 KURSEN GES SOM UPPDRAGSUTBILDNING Kursansvarig Kursadministratör Examinator Ewa-Lena Bratt e-post:

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Occupational Therapy Programme, 180 credits MGAT2 Gäller från: höstterminen 2016 Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten Fastställandedatum 2016-01-28

Läs mer

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp

Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Social Work Ba (B), Supervised field located education 2, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN57, Socialt arbete: Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, 15 högskolepoäng Social Work: Social Work in Health Care and Welfare Services, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Förskolepedagogik: Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5hp Kurskod 970G31 Studiehandledning Ht. 2015 0 Förord Välkommen till kursen Innehållet i denna studiehandledning har utarbetats

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet

Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet Slutrapport införande av Personlig och Professionell Utveckling (PPU) inom Barnmorskeprogrammet Bakgrund Barnmorskeprogrammet bedrivs inom ramen för Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp

Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp 8FYG41 Fysioterapi som medicinsk behandling vid funktionsnedsättning och funktionshinder, 30.0 hp Physiotherapy as Medical Intervention for Functional Impairments and Disability Programkurs Medicinska

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi 2013-01-28 STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi Kurskod: 1BA039 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng

LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Gäller fr.o.m. vt 10 LMN120, Matematik för lärare, tidigare åldrar 30 högskolepoäng Mathematics for teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) i termin 4 på sjukgymnastprogrammet, vårterminen 2013.

Information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) i termin 4 på sjukgymnastprogrammet, vårterminen 2013. Besöksadress/Visiting adress: Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet Postadress/Postal adress: SE-971 87 Luleå, Sweden Telefon/Telephone: +46 920 49 10 00. Telefax/Fax: +46 920 49

Läs mer

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik

Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Hanna Karlsson Mimmi Malmer hanna.karlsson@edu.su.se mimmi.malmer@edu.su.se Studiehandledning Det professionella samtalet

Läs mer

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I

Portfölj (portfolio), T1, Stadium I, Läkarprogrammet, Örebro Universitet. Portfölj. Termin 1, Stadium I Portfölj Termin 1, Stadium I Portföljen i korthet (gäller samtliga terminer) Vad är en portfölj? Portfölj (portfolio) är ett redskap som du som student använder för att synliggöra din lärandeprocess och

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg.

Kursen är en fristående kurs inom huvudområdet strategisk kommunikation. Kursen ges i Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten KOMN01, Strategisk Kommunikation: Kvalificerad yrkespraktik inom strategisk kommunikation, 30 högskolepoäng Strategic Communication: Qualified Internship in Strategic Communication,

Läs mer