A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING. Termin 4 Tel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING. Termin 4 Tel: 0920 49 23 56"

Transkript

1 A0035H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning 1 7,5 högskolepoäng STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET Kursansvarig: Alexandra Olofsson Termin 4 Tel: Vårterminen 2012 E-post: Tele: vx

2 KURSÖVERSIKT 4 Tidsplan 4 Schematisk bild 4 Kursens mål 4 Kursen olika avsnitt 5 Kursansvarig/lärare 5 Till dig som student 5 Förkunskaper 5 Information och arbetsterapeutprogrammet LTU och formulär för bedömning 6 Förberedelser 6 IKT 6 Examination och krav för betyget godkänt 7 I kursen ingår följande prov 7 Betyg i kurs 7 Omexamination 7 KURSINNEHÅLL 8 Kursintroduktion 8 Studieuppgifter 8 Examinationer 8 Arbetsuppgifter 9 Arbetsterapiprocessen 9 Journaldokumentation 11 Kliniskt/professionellt resonemang 12 Terapeutiskt förhållningssätt 12 Studieuppgifter 14 Studieuppgift 1 14 Studieuppgift 2 14 Examination 15 Examination 1: Klientfall - utredning av klients aktivitetsproblem 15 Examination 2: Genomförande av arbetsterapeutiska åtgärder 17 Reflektion och utvärdering 19 2

3 Inför kursstart 20 3

4 KURSÖVERSIKT Tidsplan Lp 3 vt 12, vecka 8-12 Studietakt: 100 % Kursintroduktion Kursen introduceras i Adobe den 19 januari kl. 13:00 https://connect.sunet.se/ltua0035h/ Schematisk bild Vecka Studieuppgift 1 Studieuppgift 2 Examinationsuppgift 1 Examinationsuppgift 2 X X X X Kursens mål I kursen ska studenten utveckla kunskaper och färdigheter i att tillämpa arbetsterapi utifrån ett klientcentrerat arbetssätt samt i samarbete med klienten, närstående samt andra involverade yrkesgrupper. Detta ska ge stöd för att studenten ska vidareutveckla reflektion, resonemang och beslutsfattande när det gäller åtgärder för klienten framför allt vid utredning av klientens aktivitetsnedsättning samt formulering av mål. Efter genomgången kurs ska studenten självständigt under handledning kunna: identifiera och utreda klienters aktivitetsförmåga och aktivitetsmiljö samt beskriva klienters aktivitetsprofil formulera mål i samverkan med klienten samt ge förslag på och beskriva ansatser för arbetsterapeutiska åtgärder motivera och resonera kring klienter och deras aktiviteter utifrån begrepp och modeller i arbetsterapi samt relaterad kunskap dokumentera arbetsterapeutiska åtgärder i form av klientens aktivitetsprofil och mål agera professionellt genom sitt handlande i relation till klienter, närstående, arbetskollegor och övrig personal samt kunna föra en kommunikativ dialog 4

5 föra ett professionellt resonemang kring klientarbetet och argumentera för sina ställningstaganden Kursen olika avsnitt Utförande av arbetsterapeutiska uppgifter Arbetsterapiprocessen Utredning, analys och bedömning av klienters aktiviteter och aktivitetsutförande Observation av klienter Användning av instrument Journaldokumentation (Utdrag ur kursplanen för A0035H) Kursansvarig/lärare Alexandra Olofsson, Rum A 429 tfn Lärare Handledare/ kontaktperson Meddelas senare i Fronter se Platslistan i Fronter Examinator Alexandra Olofsson Till dig som student Förkunskaper Kursen förutsätter obligatriska förkunskaper som anges i kursplanen A0035H. Detta innebär att kursansvarig lärare kontrollerar studenternas behörighet och därefter kursregistrerar kursansvarig behöriga studenter på kursen. OBS du kan alltså inte själv registrera dig på VFU-kursen. Det akademiska kunnandet inom arbetsterapeututbildningen innebär att studenten ska utveckla förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt att ha beredskap för att möta förändringar i arbetslivet som en arbetsterapeut kan möta i sin yrkesverksamhet. Detta kunnande förutsätter både teoretiska kunskaper och den praktiska träning som studenten förvärvar under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vilka tillsammans ska utgöra den yrkeskompetens som krävs för arbetsterapeutexamen och legitimationen för yrket. Arbetsterapeututbildningen tränar 5

6 studenten till att successivt under utbildning uppnå den yrkeskompetens som finns beskrivna i Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter (Socialstyrelsen, 2001). För att uppnå detta krävs även att studenten tillägna sig ett förhållningssätt som överensstämmer med arbetsterapeuternas etiska kod (FSA, 2005). Under den verksamhetsförlagda utbildningen ska studenten reflektera över hur akademiska kunskaper och praktiska färdigheter integreras för den egna utvecklingen av yrkeskompetens. FSA (2005). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters publikationer. Socialstyrelsen (2001). Kompetensbeskrivningar för arbetsterapeuter. Socialstyrelsen. Finns att ladda ner på Information och arbetsterapeutprogrammet LTU och formulär för bedömning Praktiska instruktioner inför kursen finns i slutet av denna studiehandledning avsnittet Inför kursstart. I dokumenten Guide till Verksamhetsförlagd utbildning Arbetsterapeutprogrammet Luleå tekniska universitet finns arbetsterapeutprogrammets kurser och innehåll presenterat samt rekommenderad handledningsstruktur och handledningsprocessen för våra studenter under VFU. I dokumentet Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU finns instruktioner för bedömning av studenten. Förberedelser Börja med att läsa igenom avsnittet Inför kursstart i studiehandledningen. För att förbereda dig inför din verksamhetsförlagda utbildning ska du repetera innehållet i Kompetensbeskrivningarna samt i den etiska koden samt reflektera över kursens mål. På underlag av detta ska du sedan formulera dina personliga lärandemål för kursen och skriva ner dem på bilaga 5. När du formulerar dina mål ska du inkludera kunskaps-, färdighets- och attitydrelaterade mål för ditt kommande yrke. Syftet med att formulera personliga mål är att skapa struktur och innehåll över den verksamhetsförlagda utbildningen. Frågor du kan fundera på innan du formulerar dina personliga mål är vad du lärt dig tidigare, vilka mål kursen har samt vad du vill och behöver lära dig eller utveckla. Försök att vara så konkret som möjligt. Målen ska du presentera för din handledare och därefter diskutera hur dessa kan realiseras eller behöver justeras. IKT Kursen har ett kursrum i Fronter Kursrum A0035H Lp3 vt12 Arbetsterapi VFU 1 där du kan hitta information om kursen och platserna samt inlämningsmappar för examinationsuppgifter. Det finns också en studentmapp där studenterna kan spara ner dokument. I mappen VFU-platser och handledare finns ett diskussionsforum. 6

7 Examination och krav för betyget godkänt I kursen ingår följande prov Prov 0001 Verksamhetsförlagd utbildning/praktik 6 hp (Betyg U, G, VG) Prov 0002 Inlämningsuppgifter och seminarium 1,5 hp (Betyg U, G, VG) Prov 0001 inkluderar: Genomförande av kursen och närvaro enligt anvisningarna i studiehandledningen samt studieuppgift 1 och examination 2 Prov 0002 inkluderar: Genomförda studieuppgift 2 samt examination 1 Betyg i kurs Betyg i kursen är; U, G och VG. För betyget Godkänt krävs att studenten uppnått kursens mål genomfört studieuppgifterna i kursen samt genomfört samtliga examinationer med godkänt betyg För betyget Väl Godkänd krävs att studenten uppnått kursens mål genomfört studieuppgifterna i kursen samt genomfört examination 1 och 2 med Väl godkänt betyg Omexamination För kursen finns två examinationstillfällen, ett ordinarie och ett omexaminationstillfälle. Ordinarie examination genomförs enligt schema och tid för omexamination bestäms av kursledare och lärare. För institutionen för hälsovetenskap gäller att Endast ett omtentamenstillfälle/en omplacering ges för kurser avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omtentamen/omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i Föreskrifter för Högskoleverket (HSVFS, 1999:1) (Prefektbeslut, Dnr 95/08). 7

8 KURSINNEHÅLL Kursintroduktion I kursen ingår att studenten i mötet med klienten integrerar sina teoretiska kunskaper med sitt praktiska handlande genom att motivera och redogöra för sitt ställningstagande utifrån arbetsterapeutiska grundantagande och teoretiska ansatser samt sitt etiska ställningstagande. Kursplanen finns du på länken Type=kursplan Studieuppgifter Studieuppgift 1. Reflektionsdagboken konklusion av mitt lärande - För betyget godkänt och väl godkänt i kursen krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. Studieuppgift 2. Terapeutiskt förhållningssätt - För betyget godkänt och väl godkänt i kursen krävs att studieuppgiften är genomförd enligt anvisningarna. Examinationer Examination 1. Klientfall - utredning av klients aktivitetsproblem - För betyget godkänt krävs att klientfallet och presentationerna har genomförts enligt anvisningarna i studiehandledningen. Krav för godkänt är att studentens praktiska arbete och presentationer innefattar de delar som anvisas i AOTA (2008) och som huvudsakligen motsvarar kriterier för god kompetens enligt Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU. - För betyget väl godkänt krävs att det praktiska arbetet är genomfört enligt kraven för godkänd samt med ett väl utvecklat förhållningssätt som baseras på vetenskap och som studenten väl kan motivera och förankra i ett kliniskt / professionellt resonemang som huvudsakligen motsvarar kriterier för starkt utvecklad kompetens enligt Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU. Examination 2. Genomförande av arbetsterapeutiska åtgärder - För betyget godkänt krävs att kursmålen ska vara uppnådda samt att handledarens bedömning av studentens yrkeskompetens resulterat i att minst 60 % av de bedömda faktorerna har bedömts som God Kompetens enligt Bedömningsformulär för 8

9 arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU. Tyngdpunkten för bedömningen ligger på Yrkesuppgift I, För betyget väl godkänt krävs att kursmålen ska vara uppnådda samt att handledarens bedömning av studentens yrkeskompetens resulterat i att minst 50 % av de bedömda faktorerna har bedömts som God Kompetens och att minst 20 % av de bedömda faktorerna har bedömts som Starkt utvecklad kompetens enligt Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU. Tyngdpunkten för bedömningen ligger på Yrkesuppgift I, 1-3. Arbetsuppgifter Dina uppgifter i den verksamhetsförlagda utbildningen ska följa arbetsterapeutens uppgifter och inkludera samarbete med andra professioner. Under denna kurs ska du välja arbetsuppgifter som överensstämmer med kursens mål och med de huvudområden som anges nedan i studiehandledningen. Första veckan bör du inrikta arbetet på att lära känna arbetsplatsen och de olika uppgifter som ingår i arbetsterapeutens arbete. I inledningen av kursen ska du observera din handledares arbete så att du förstår hur arbetsterapiprocessen planeras och genomförs i interaktionen med klienterna. Andra kursveckan bör du prova på eget arbete med klienter med handledaren som observatör. Därefter bedömer handledaren vilka arbetsuppgifter du får utföra samt hur självständigt du kan genomföra dem. Fjärde kursveckan ska du, helt självständigt, planera och genomföra en bedömning av klients aktivitetsproblem som är underlag för examination 1 och 2. Studiehandledningen kommer att ge en introduktion till ditt arbete med arbetsterapiprocessen, kliniskt resonemang, terapeutiskt förhållningssätt samt till andra professioners verksamhet och ansvarsområde. Arbetsterapiprocessen Du har i tidigare arbetsterapikurser kommit i kontakt och arbetat med olika arbetsterapiprocesser, dels den generella som finns beskriven i AOTA (2008), bilaga 1 dels OTIPM (Fisher & Nyman, 2007), bilaga 2, samt den som finns beskriven i MOHO (2008), bilaga 3. 9

10 Arbetsterapiprocessen strukturerar och systematiserar arbetet med klienten och innefattar; bedömning av behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiering av aktivitetsproblem och dess orsaker, upprättande av mål och åtgärdsplan, genomförande av åtgärder samt utvärdering och uppföljning. Genom att arbeta enligt arbetsterapiprocessen kommer du att kontinuerligt reflektera och förankra ditt klientarbete i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är nu under den verksamhetsförlagda utbildningen som du ska utveckla dina färdigheter i att använda processen i arbetet med klienter. Du kan använda dig av antingen OTIPM eller den process som finns beskriven i MOHO. Används någon annan arbetsterapiprocess inom den verksamhet du gör din VFU kan du använda den i klientarbetet och då jämföra mellan skillnader och likheter i förhållande till de två tidigare nämnda processerna. Utredning av aktivitetsproblem För att du ska kunna värdera klientens aktivitetsproblem, resurser och begränsningar krävs det att du förstår klienten som den person han/hon är och det kontext där klienten lever samt hur de dagliga aktiviteterna skapar mening i klientens liv. I denna kurs ska du koncentrera dig på att arbeta med första delen av arbetsterapiprocessen. Du ska alltså bedöma om klienten har behov av arbetsterapeutiska åtgärder, identifiera aktivitetsproblemet, undersöka problemets orsaker och klientens resurser för aktivitetsutförande samt upprätta förslag till mål för åtgärdsplan. I denna kurs behöver du inte självständigt upprätta åtgärdsplan men du kan givetvis delta i åtgärderna tillsammans med handledaren. Du får också genomföra åtgärder enligt instruktion från handledaren. I tidigare kurser har du skaffat dig kunskap om nedan angivna instrument. Undersök vilka metoder och instrument som finns på arbetsterapiavdelningen och använd de metoder och instrument som är relevanta för dina klienter. Diskutera gärna med din handledare om att få pröva olika instrument även om de inte används inom den verksamhet du finns. Exempel på metoder och instrument för bedömning: Ostrukturerad intervju Strukturerad intervju utifrån: -OCAIRS-S -COPM -ADL-taxanomin Ostrukturerad observation - Dokumentera utifrån relevant teoretisk ansats Strukturerad observation utifrån: -Sunnas ADL-index -ADL-taxanomin -AMPS (med handledare) Självskattningsinstrument: - Min mening 10

11 - Intressechecklista - Rollchecklista - Kartläggning av aktivitet Journaldokumentation Arbetsterapeuter är skyldiga att dokumentera planerade och genomförda bedömningar och behandlingar enligt Patientdatalagen (2008:355). Repetera dina kunskaper från kurs A0032H om journaldokumentation. Delta aktivt i dokumentationen av de åtgärder som du genomfört med dina klinter. Litteratur American Occupational Therapy Association. [AOTA]. (2008). Occupational therapy practice framework: Domain and process (2ed). American Journal of Occupational Therapy, 62 (6), Fisher, A.G. & Nyman, A. (2007). OTIPM: en modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi. (FoU-rapport -07). Nacka: FSA Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4 th ed.) Baltimore: Williams & Wilkins. kap samt section III om instrument. SFS 2008:355 Patientdatalagen SFS 2008:360 Patientdataförordningen SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalförning i hälso- och sjukvården. Historik över GERDA och ARTUR Journalgranskning 11

12 Kliniskt/professionellt resonemang Det intellektuella arbetet med att reflektera inom de olika delarna i arbetsterapiprocessen beskrivs vanligen som arbetsterapeutens kliniska resonemang. Det kliniska resonemanget är en process som används för att planera, vägleda, utföra och reflektera över klientens rehabilitering. Det kliniska resonemanget innebär att tänka på hur man tänker under arbetet med klienten. Kliniska resonemang beskrivs med ett flertal begrepp. Begreppen vetenskapligt resonemang (scientific reasoning), berättande resonemang (narrative reasoning), pragmatiskt resonemang (pragmatic reasoning) och etiskt resonemang (etical reasoning) som beskrivs av Boyt Schell (2009) ger en god struktur det kliniska resonemanget (bilaga 4). I en interaktiv process (interactive process) sammanvävs samtliga resonemang i klientens intervention och justeras hela tiden efter de omständigheter och de förutsättningar som uppkommer (conditional process). Litteratur Boyt Schell (2009). Professional Reasoning in Practice. In E. Blesedell Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt Schell (Eds.), Willard & Spackman s Occupational Therapy. (11 th ed.). New York: Lippincott. Chapter 32. Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4 th ed.) Baltimore: Williams & Wilkins. Kap. 11. Terapeutiskt förhållningssätt Arbetsterapeutens uppgift är att möjliggöra aktivitet. Det är väsentligt att arbetsterapeuten förstår klientens situation och hur klientens aktiviteter bidrar till meningsfullhet och identitet i klientens liv. Den nya situation som klienten kan uppleva i samband med ett aktivitetsproblem kan skapa osäkerhet och oro inför framtiden. För att möjliggöra förändring av en aktivitetssituation ska du guida klienten i denna förändringsprocess så att klienten förstår och kan medverka i besluten om sin framtida situation. För att kunna göra detta krävs att du har en god kontakt med klienten. En god kontakt ger förutsättningar för samarbete med klienten, där både klient och arbetsterapeut har ett samförstånd och förstår målsättningen med det som utförs ett partnerskap i ett klientcentrerat arbetssätt. 12

13 För att åstadkomma god kontakt med klienten är det också viktigt att vara där totalt närvarande med kropp, själ, sinnen och intellekt. Att vara där kan också beskrivas som att ha ett gott terapeutiskt förhållningssätt. För att arbeta i ett partnerskap med klienter behöver du arbeta med din egen personliga mognad. Personliga egenskaper utvecklas ofta i sociala sammanhang och genom reflektion över situationen. Terapeutiskt förhållningssätt tillit, empati och personlig förmåga Tillit Att etablera tillit/förtroende mellan klient och arbetsterapeut är nödvändigt för att optimera klientens möjligheter till partnerskap och engagemang i rehabiliteringen. Tillit/förtroende utvecklas genom uppriktighet och öppenhet med klienten. Ett väl genomfört klientarbete enligt arbetsterapiprocessen med tillhörande kliniskt resonemang som kommuniceras med klienten ger dig ett bra underlag för att skapa tillit/förtroende. Det viktigaste är dock att återkoppla till klienten på ett sätt som reflekterar en djup förståelse för klientens situation ett empatiskt förhållningssätt. Empati Empati innebär att försöka förstå klientens tankar, känslor och behov och att aktivt kommunicera detta med klienten. Ditt empatiska förhållningssätt tar alltså sin utgångspunkt i klientens livshistoria, klientens narrativ. Att ha empati innebär att skapa sig en bild av klientens värld och erfarenheter - att förstå klientens situation. För att uppnå ett empatiskt förhållningssätt krävs det att du uppmärksamt kan lyssna till vad klienten säger om sitt liv och sina erfarenheter av rehabilitering, att ta klientens perspektiv. Empati kan också innebära att man genom att känna sig själv förstår klientens reaktioner samt att respektera olikheter och vara öppen för att observera och förstå sådant som man inte känner igen. Den bild du skapar av klientens värld ger dig möjlighet att skilja på klientens värld och på din egen värld. Det är viktigt att du förstår skillnaden mellan empati och sympati, we must know what it is like to be in their shoes but, at the same time, also know very well that we are not in their shoes (in Peloquin, p158). Dina personliga förmågor För att du ska kunna utveckla ditt terapeutiska förhållningssätt krävs det att du kontinuerligt arbetar med att utveckla din självkännedom. Många egenskaper bidrar till ett gott terapeutiskt förhållningssätt. Viktiga personliga egenskaper för arbetsterapeuter återfinns i yrkets grundantaganden samt i yrkets etiska kod. Värderingar som guidar klientbemötandet kan beskrivas som altruism/osjälviskhet, frihet, rättvisa, värdighet, sanning och klokhet. Värdigt bemötande anses vara den mest betydelsefulla egenskap eftersom den utgör plattform för ett etiskt handlande. När du gör dina dagboksanteckningar är det särskilt viktigt att du reflekterar kring ditt förhållningssätt i olika situationer och noterar dina tankar kring detta. I samband med handledningssamtal och bedömningarna med BAY så kan du be din handledare om feedback på hur du använder dig själv för att skapa empati och tillit vid möten med klienter. Studieuppgift 2 kommer även att ge möjlighet för att diskutera ditt terapeutiska förhållningssätt. Litteratur 13

14 Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4 th ed.) Baltimore: Williams & Wilkins. Kap. 14. Peloquin (2003). The therapeutic relationship: Manifestations and challenges in occupational teherapy. In E. Blesedell Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt Schell (Eds.), Willard & Spackman s Occupational Therapy. New York: Lippincott. Chapter 14. FSA (2005). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters publikationer. Tickle-Degnen, L. (2008). Therapeutic rapport. In M.V. Radomski & C.A. Trombly (Eds.) Occupational Therapy for physical dysfunction (6 th ed) Baltimore: William & Wilkins kap.15. Andra professioners verksamhet och ansvarsområde Det finns många olika aktörer/professioner i rehabiliteringsarbetet både inom offentlig och privat verksamhet. Sedan tidigare har du kunskaper om en del professioners ansvarsområde. I denna kurs ska du vidareutveckla dina kunskaper om olika aktörers/professioners ansvarsområde och arbetsuppgifter. Kunskaperna inhämtar du genom intervjuer i anslutning till det dagliga arbetet och genom fältstudier. Studieuppgifter Studieuppgift 1: Reflektionsdagbok konklusion av mitt lärande Syftet med uppgiften är att du genom att studera dina anteckningar i reflektionsdagboken ska få ökad insikt och förståelse för hur ditt lärande sker samt i vilken grad du uppnått kursens mål och egna lärandemål. Läs igenom de anteckningar du gjort i reflektionsdagboken där du har beskrivit olika arbetssituationer och arbetsuppgifter samt dina reflektioner kring dessa. Värdera om och hur du har uppnått kursens mål. Skriv en sammanfattande konklusion som beskriver om du uppnått kursens mål samt hur du har utvecklat din kompetens i förhållande till målen. Din konklusion ska du spara in i inlämningsmappen Studieuppgift 1 Reflektionsdagboken i Fronter. Din konklusion är underlag för slutbedömningen. Studieuppgift 2: Terapeutiskt förhållningssätt - Seminarium Syftet med uppgiften är att du ska öka dina insikter och din förståelse för hur ditt och andras förhållningssätt påverkar klienter och närstående. Uppgiften består i att du ska välja en situation som inträffat under din VFU och där det finns något att lära om professionellt förhållningssätt och skriv ner den kortfattat. Därefter ska du tänka igenom ditt arbete, läsa igenom dina anteckningar i reflektionsdagboken samt läsa 14

15 igenom litteraturen om terapeutiskt förhållningssätt. Förbered dig inför seminariet genom reflektera kring kvaliteten i kontakten med kollegor och klienter. I slutet av tredje eller i början av fjärde kursveckan ska din studiegrupp samlas för ett obligatoriskt studiegruppsseminarium. Presentera den situation du valt vid seminariet och initiera gruppens samtal om hur du skulle kunna utveckla ditt förhållningssätt. För anteckningar kring de reflektioner du får av din grupp. Studiegruppsträffen är inte lärarledd. Efter studiegruppsseminariet ska du skriva ner en sammanfattning i form av en rapport (se nedan) samt spara ner den i inlämningsmappen Studieuppgift 2 Terapeutiskt förhållningssätt i Fronter. I rapporten ska följande finnas med: Inled rapporten med att beskriva hur begreppen tillit, empati och dina personliga förmågor presenteras i litteraturen, Gör en kort beskrivning av den situation du valt att presentera vid seminariet, Skriv en kort sammanfattning av dina egna och dina kurskamraters reflektioner kring den situation du presenterade, Dina och andras reflektioner kring hur begreppen tillit, empati och dina personliga förmågor ska tydligt framgå i din rapport Avsluta med att beskriva hur du kommer att arbeta med att utveckla din kompetens avseende tillit, empati och dina personliga förmågor Det är viktigt att du också diskuterar ditt förhållningssätt med dina handledare. Om du vill ha ytterligare samtal kring ditt förhållningssätt eller om seminarieinnehållet kan du kontakta din kontaktlärare. Examination Examination 1: Klientfall - utredning av klients aktivitetsproblem Syftet med examinationen är att du ska visa att du har grundläggande kompetens för att genomföra utredning och bedömning av en klients aktivitetsförmåga. Uppgiften Under tredje och fjärde kursveckan ska du helt självständigt genomföra en utredning (bedömning och värdering) av en klients aktivitetssituation samt formulera mål för åtgärder samt upprätta förslag till ansats och åtgärdsstrategier. Du får själv välja vilken arbetsterapiprocess du kommer att utgå från. I uppgiften ingår även att du ska kunna motivera och diskutera hur dina bedömningar förankrats teoretiskt i arbetsterapi och andra ämnen. Val av examinationsklient Handledaren väljer i samråd med läraren ut en examinationsklient. Examinationsklienten ska representera någon vanligt förekommande klientgrupp inom rehabilitering. Klienten ska 15

16 väljas så att handledaren har goda kunskaper om bedömning, åtgärder och utvärdering av arbetsterapiinterventioner för klientgruppen. Genomförande Din ansvariga handledare kommer att välja ut en klient och presentera en muntlig eller skriftlig remiss. Du får därefter god tid på dig att göra de förberedelser du behöver innan du träffar klienten. Innan bedömningen ska du presentera innehållet i din planerade bedömning för din handledare. Handledaren korrigerar då endast innehåll som är oetiskt eller oegentligt (kontraindicerande). På utsatt tid kommer du att möta klienten och genomföra bedömningen med handledaren som observatör. Du får själv avgöra hur många möten du behöver för att färdigställa utredningen. Den tid du begär ska dock vara försvarbar utifrån arbetsterapeutisk praxis. När du genomfört de bedömningar du beslutat om ska du värdera informationen och sammanställa den till en aktivitetsprofil för klienten. Därefter ska du ange mål och ge förslag till ansats och åtgärdsstrategier. Uppgiften redovisas genom att du presenterar ditt klientfall för handledaren, innan slutbedömningen som genomförs med läraren. Beskriv det kliniska/professionella resonemang (bilaga 4) som du genomfört i de olika delarna av utredningen samt hur du praktiskt gått tillväga. Vad du kommit fram till vid din utredning och hur det ger grund för uppsatta mål. Vid detta tillfälle ska du även motivera och diskutera ditt kliniska resonemang (bilaga 4) med handledaren. Du ska arbeta självständigt med klienten men har kontinuerlig rapporteringsskyldighet till din handledare så att inga oegentliga eller oetiska åtgärder vidtas. Eftersom det är en examinationsuppgift får inte handledaren eller andra arbetsterapeut informera eller instruera dig om vilka bedömningar som bör genomföras. Parallellt med arbetet med examensklienten ska du även arbeta med andra klienter under handledning Examination 1 Handledaren bedömer studentens kunskaper, färdigheter och värdering/attityd vid genomförandet av examinationen. Studentens genomförande ska kunna kopplas till det kliniska resonemang som beskrivs i bilaga 4. Läraren examinerar på handledarens bedömning betyg U, G, VG, För respektive betyg ställs krav som angivits nedan Betygskriterier Underkänd Godkänd Väl Godkänd kunskaper Studenten har svaga teoretiska kunskaper och svårigheter att tillämpa dessa samt att använda dem för att bedöma och värdera olika situationer. Studenten har goda teoretiska kunskaper och tillämpar dessa för att bedöma och värdera olika situationer. Studenten visar förståelse för hur hon/han ska tillämpa kunskaper i olika situationer och kan överföra kunskap till nya motsvarande situationer. Studenten har mycket goda teoretiska kunskaper och tillämpar dessa för att noggrant bedöma och värdera olika situationer. Studenten visar mycket god förståelse för hur hon/han ska tillämpa kunskaper i olika situationer och ger korrekta förslag på hur yrkets uppgifter ska utföras i nya situationer. 16

17 färdigheter Studenten har svaga färdigheter för att utföra yrkets uppgifter. Studenten uppfattar vad som är yrkesmässiga handlingar men har svårt att integrera dessa till ett eget handlingsmönster. Studenten har goda färdigheter i att utföra yrkets uppgifter och i att utför yrkesmässiga handlingar. Studenten uppfattar vad som är yrkesmässiga handlingar och har lätt för att integrera dessa till ett eget handlingsmönster och till motsvarande situationer. Studenten har mycket goda färdigheter i att utföra uppgifter i yrket och i att utför yrkesmässiga handlingar. Studenten uppfattar vad som är yrkesmässiga handlingar och de är väl integrerade till det egna handlingsmönstret och kan även överföras effektivt till mer komplexa situationer. Attityd/ värdering Studenten har svaga yrkesbaserade attityder och värderingar och har svårt att reagera och agera i enlighet med yrkets värdegrund. Studenten har yrkesbaserade attityder och värderingar som används som bas för att reagera och agera enlighet yrkets värdegrund i olika situationer Studenten har mycket goda färdigheter i att utföra uppgifter i yrket och i att utför yrkesmässiga handlingar. Studenten uppfattar vad som är yrkesmässiga handlingar och de är väl integrerade till det egna handlingsmönstret och kan även överföras effektivt till mer komplexa situationer. Sammanfattad bedömning Studenten har svårigheter att avväga och anpassa sina yrkesmässiga handlingar till det som händer i olika situationer. Studenten ansvarar för enskilda uppgifter men behöver handledarens stöd med att visa förklara och beskriva enskilda arbetsuppgifter samt med planering och prioriteringar av arbetet. Studenten kan arbeta utifrån de problem som identifierats och söka och tillämpa relevanta kunskaper. Studenten ansvarar för att utföra sina egna arbetsuppgifter och behöver coachande och stödjande insatser från handledaren. Studenten ansvarar för sina egna arbetsuppgifter och kan även medverka i enhetens gemensamma planeringar. Det grundläggande arbetet sker mer automatiskt och studenten arbetar med mer komplexa problem och situationer. Studenten klarar av att planera sitt arbete effektivt och att göra väl avvägda prioriteringar. Handledaren arbetar stödjande samt med delegation av uppgifter. Examination 2: Genomförande av arbetsterapeutiska åtgärder Syftet med slutbedömningen är att du ska beskriva om och hur du utvecklat din professionella kompetens för att uppnå kursens mål. Bedömning av studentens yrkeskompetens (halvtidsbedömning och slutbedömning) Som underlag för examination 2 ska du och handledare genomföra bedömning av din professionella kompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU-kurs A0035H. Instruktioner finns i formuläret och en mer utförlig beskrivning av begreppen yrkeskompetens finns i Guide för Verksamhetsförlagda studier Arbetsterapeutprogrammet, LTU. Bedömningen ska genomföras vid kursens mitt samt inför Slutbedömningen som sker tillsammans med lärare från LTU. 17

18 Halvtidsbedömning av studentens yrkeskompetens - halvtidsbedömning Handledaren ska ha gett dig feedback på ditt introduktionsbrev. Hur uppfattar handledaren dig i förhållande till hur du beskrivit dig själv i introduktionsbrevet? Du och din handledare ska ha genomfört bedömningen av din yrkeskompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFUkurs A0035H. Du och din handledare ska genomföra bedömningen var för sig enligt de instruktioner som ges i formuläret samt utifrån hur kompetens definieras i Guide för verksamhetsförlagda studier i Arbetsterapeutprogrammet LTU. Bedömningarna sammanförs därefter till Sammanställningsblankett Halvtidsbedömning och sparas mer i inlämningsmappen BAY Sammanställningsblankett Halvtidsbedömning senast dagen innan halvtidsbedömningen ska genomföras. Din lärare ska ha tillgång till halvtidsbedömningen för att kunna följa ditt lärande under kursen. Slutbedömning av studentens yrkeskompetens - slutbedömning Du och din handledare ska ha genomfört bedömningen av din yrkeskompetens med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFUkurs A0035H. Du och din handledare ska genomföra bedömningen var för sig enligt de instruktioner som ges i formuläret samt utifrån hur kompetens definieras i Guide för verksamhetsförlagda studier i Arbetsterapeutprogrammet LTU. Bedömningarna sammanförs därefter till Sammanställningsblankett Slutbedömning och sparas mer i inlämningsmappen Examination 2 BAY Sammanställningsblankett Slutbedömning i god tid före (minst dagen innan) slutbedömningen så att läraren har tillgång till informationen. OBS Handledarens slutbedömning är betygsgrundande och sammanställningen av handledarens slutbedömning ska skickas med post till examinator enligt anvisningarna i formuläret. Slutbedömning, vecka 12 Slutbedömning görs med gruppsamtal via telefon eller med datakonferensprogrammet Adobe. Mediet bestäms av studenten i samråd mellan handledare och lärare. Handledaren och läraren ställer frågor och kommenterar efter vardera del av slutbedömningen. Student och handledare kan begära enskilt samtal med läraren före eller efter examinationen. Slutbedömningen kommer att ta ca 1 timme. Vid slutbedömningen ingår de fyra: Presentation av verksamheten (ca 10 minuter) Inledningsvis ska du kort presentera den arbetsterapeutiska verksamhet där du genomför din VFU. Rapportering av klientfall (max 15 minuter). Gör en kort beskrivning av hur du genomförde bedömning av klientens aktivitetsförmåga samt det mål som sattes för interventionen. Beskrivningen ska följa den arbetsterapiprocess du valt att för att planera ditt arbete. Värdera ditt arbete genom att föra kliniska resonemang enligt bilaga 4. Handledare och lärare ställer frågor. 18

19 Självvärdering av yrkeskompetens (ca 20 minuter) I denna del ska du värdera och beskriva din yrkeskompetens i förhållande till kursens mål samt hur du arbetat för att uppnå målen. Du ska tydligt värdera din yrkeskompetens för att arbeta med bedömning enligt arbetsterapiprocessen. Exemplifiera genom att tydliggöra ditt kliniska resonemang vid arbete med olika klienter (v g se bilaga 4). Din självbedömning ska förankras i den inlämnade BAY Sammanställningsblankett Slutbedömning. Du ska även värdera ditt terapeutiska förhållningssätt samt din förmåga till samarbete. Sammanfattande diskussion (ca 10 min) Handledare och lärare ger dig feedback på ditt genomförande av kursinnehållet, de kunskaper som du uppvisat under kursen samt om du uppnått kursens mål. Läraren sätter betyget utifrån examinationen och på underlag av handledarens bedömning, studieuppgifter och examinationer. Reflektion och utvärdering Kursen ska utvärderas i LTU:s gemensamma utvärderingssystem i fronter. Syftet med kursvärderingen och reflektionen är att du ska integrera kursens kunskaper i din personliga kompetens som blivande arbetsterapeut. Du ska också bidra till att kursen kontinuerligt utvecklas så att innehåll och metodik främjar målet för kursen. Reflektera över hur din vunna kompetens om människans aktivitet har bidragit till de krav som ställs på dig från Socialstyrelsen och inom yrkets Etiska kod. Reflektera och gör anteckningar i din reflektionsdagbok om hur din inlärning framskrider mot programmets examensmål. 19

20 Inför kursstart Registrering: Kursregistrering genomförs av kursansvarig eftersom kursen förutsätter obligatoriska förkunskapskrav. Kurskraven måste kontrolleras av kursansvarig innan kursregistreringen. Fördelning av praktikplatser För platser inom Norrbotten gäller att ni kommer att få en lista på de praktikplatser som finns att tillgå. Därefter får ni själva diskutera fram vilka prioriteringsskäl som ska gälla för var och en samt för respektive plats. Ni svarar slutligen för att fördela tillgängliga platser och tillämpa de individuella hänsyn som ska gälla för en god grupprocess. Du anmäler själv till kursansvarig vilken plats du tilldelats. För platser utomläns gäller att studenterna själv söker plats och kontrollerar platsens innehåll utifrån kursens krav samt utifrån kraven på handledarkompetens. Information om VFU utanför Norrbotten och Information VFU-avtal för studenter hittar du på institutionens hemsida Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU-Praktik/Vardutbildningar Om du önskar utomlänsplats måste du själv lämna in den information som efterfrågas till institutionen. Kursledaren kontrollerar därefter vid behov platsens kvalitet. Resor och boende Du ansvarar själv för att boka resor och bostad för kursen. Arbetsterapeutprogrammet ersätter vissa resor och du kan också ansöka om hyresbidrag. Anvisningar för bidragen och blankett hittar ni på institutionens hemsida Studentinformation VFU Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU-Praktik/Vardutbildningar/Viktiginformation-infor-din-VFU Verksamhetsförlagd utbildning, Bidrag till studenter vid VFU. Ansökan om bidrag ska styrkas med kvitton. Ansökan lämnas till kursansvarig så snart så kan ske dock senast vid terminens slut. Introduktionsbrev och kontakt med arbetsterapiavdelningen Innan kursstart ska du skicka ett introduktionsbrev till din arbetsterapiavdelning. Du kontaktar själv arbetsterapiavdelningen för att komma överens om ankomsttid den första dagen. Ett förslag till hur du kan ställa upp ditt brev finns i inlämningsmappen i kursrummet. Brevet ska innehålla: kort personlig presentation beskrivning av dina arbetsterapeutiska kunskaper och färdigheter tidigare examina och utbildningar 20

21 tidigare arbetslivserfarenhet personliga egenskaper som kan vara användbara för just din arbetsterapiavdelning förväntningar på kursen och arbetsterapiavdelningen En kopia av introduktionsbrevet sparas i Fronter, inlämningsmappen Introduktionsbrev senast den andra kursveckan. Studiehandledningen Du ska vara väl förtrogen med innehållet i studiehandledningen vid kursens start. Under kursen förväntas du ta ett stort ansvar för din inlärning. Du bör tänka på att planera så att du maximerar dina inlärningsmöjligheter. Inför veckoplaneringen ska du ha angett dina önskade inlärningsmål (bilaga 5) som baseras på kursens mål. Då du upprättar dina inlärningsmål för kursen ska du också reflektera över den teoretiska grund som guidar ditt handlande. Det är särskilt viktigt att du under verksamhetsförlagda studier arbetar med att integrera dina teoretiska kunskaper med ditt praktiska handlande i arbetsterapeutens arbetsuppgifter. Reflektionsdagbok Syftet med att föra reflektionsdagbok är att tydliggöra ditt lärande och att du ska få ökade möjligheter till reflektion för att förankra lärandet till kursens mål. Under kursen ska du skriva dagbok (reflektionsdagbok) där du beskriver vad du gjort samt reflekterar över ditt lärande under det arbetsterapeutiska arbetet. Dina reflektioner ska ta utgångspunkt i det som anges i kursmålet och huvudområdena i studiehandledningen. Genom att föra dagbok och bearbeta texten kan du utveckla din förmåga att iaktta och analysera dina upplevelser utifrån de erfarenheter du får under VFU. I dagboken kan du skriva ner dina tankar angående arbetsterapeutisk bedömning, planering och genomförande av åtgärder samt utvärdering av dessa. Du kan också göra anteckningar kring samarbete och bemötande som du upplever. Dina anteckningar ska ge dig material för att förstå hur du utvecklat kompetens i förhållande till kursens mål. Så här kan du göra Beskriv situationen. Vad hände? Frågor som kan vara till hjälp under reflektionen: - Vad kände du? (känslor) - Vad var positivt? Vad var negativt? (värdering) - Vad kan du lära dig av detta? (analys) - Kunde du ha gjort något annat? (slutsats) - Om det händer igen, vad skulle du göra då? (handlingsplan) Utöver detta kan det vara bra om du skriver något om hur du skulle kunna planera för fortsatt lärande. Dagboken är dina privata anteckningar och ska inte läsas av någon annan (Tänk på hur du förvarar den). Du kommer att använda dagboken som underlag för dina självbedömningar. 21

22 Arbetsformer Auskultationer, färdighetsträning av arbetsterapeutiska åtgärder, studiebesök, litteraturstudier samt arbete med skriftliga uppgifter. Du får själv ta initiativ att göra fältstudier som är relevanta efter diskussion med handledaren. Skriv dagboksanteckningar för att dokumentera det du gör. Dagboken kan du sedan använda för att reflektera över ditt lärande och hur du uppnått dina personliga målsättningar samt kursens mål. Studiefart Kursen bedrivs på helfart. Din arbetstid för kursen är 40 timmar/vecka. För klientarbete och övriga arbetsuppgifter på arbetsterapiavdelningen planeras 35 timmar/vecka och du får komma överens med din handledare hur tiden ska förläggas. Övrig tid 5 timmar/vecka har du möjlighet att bedriva teoretiska studier för att förankra planerade och vidtagna åtgärder samt för att genomföra uppgifterna i studiehandledningen. Vid planering av arbetstiden ska du ta hänsyn så att arbetet med klienterna prioriteras. Handledning och planering Praktikstället utser en ansvarig handledare som ska vara din fasta punkt och ditt stöd i utvecklingen av en professionell yrkesroll samt delta i planeringen av din praktik så att målen för kursen uppnås. I ditt arbete kommer du möjligen också att arbeta med klienter som inte behandlas av din ansvarige handledare. De arbetsterapeuter som ansvarar för dessa klienter blir då handledare för detta arbete. Du har alltså en ansvarig handledare och utöver detta kan Du ha flera handledare för klientarbetet. Utifrån kursplanens målsättning ska du, inför varje vecka, göra en personlig arbetsplanering för att nå inlärningsmålen för kursen samt de förväntningar du har på dig själv och på din handledare. Du ska diskutera din arbetsplanering med handledaren och göra du justeringar ni kommer överens om. Du bör sträva efter att ha handledningssamtal med dina handledare där ni resonerar kring ditt förhållningssätt och hur du använder dina personliga egenskaper i arbetsterapeutrollen samt hur du arbetar för att uppnå målen för kursen. Utöver dessa handledningstillfällen ska du få kontinuerligt handledning i dina arbetsuppgifter. Denna handledning ges av den arbetsterapeut som har behandlingsansvaret för klienten/patienten. Säkerhetsföreskrifter, sekretess Du ansvarar själv för att informera dig om de skyddsföreskrifter som gäller för arbetsplatsen samt vilka rutiner som gäller för tystnadsplikt. Du ska följa den lagstiftning samt de regler och föreskrifter som gäller för den verksamhet där studierna bedrivs. 22

23 Vaccinationsskydd Du bör ta reda på vilket vaccinationsskydd du har inför dina verksamhetsförlagda studier inom hälso- och sjukvård. Du måste också själv ta reda på vilka krav som gäller för vaccination på din VFU-plats. Du kan läsa mer om vaccination för LTU-studenter på Studentwebben / VFU/Praktik / Vårdutbildningar / länken Praktik/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU- Praktik/Vardutbildningar/Vaccination Kostnad för eventuell vaccination betalas av studenten själv. Frånvaro Frånvaro anmäler Du själv direkt till ansvarig handledare. Maximalt tre dagars frånvaro p.g.a. sjukdom kan godtas om Du i övrigt har god inlärningsförmåga. Om ytterligare frånvaro förekommer diskuterar handledare och lärare frånvarons konsekvenser för din möjlighet att nå kursens mål. Bedömning görs av handledare och lärare i varje enskilt fall. 23

24 Bilaga 1 Källa: American Occupational Therapy Association. [AOTA]. (2008). Occupational therapy practice framework: Domain and process (2ed). American Journal of Occupational Therapy, 62 (6),

25 Modell för åtgärdsprocessen i arbetsterapi Bilaga 2 OTIPM Källa: Fisher, A.G. & Nyman, A. (2007). OTIPM: en modell för ett professionellt resonemang som främjar bästa praxis i arbetsterapi. (FoU-rapport -07). Nacka: FSA 25

26 The therapeutic reasong process MOHO Bilaga 3 Källa: Kielhofner, G. (2008). A Model of Human Occupation Theory and Application (4 th ed.) Baltimore: Williams & Wilkins. Kap

27 Bilaga 4 Källa: Boyt Schell (2009). Professional Reasoning in Practice. In E. Blesedell Crepeau, E. S. Cohn & B. A. Boyt Schell (Eds.), Willard & Spackman s Occupational Therapy. New York: Lippincott. Chapter

28 Bilaga 5 Kurs: A0035H Arbetsterapi: Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp Mina lärandemål Mitt arbetssätt för att nå målen? buppföljning av mina mål Förväntningar på mig och min handledare (bör följas upp varje vecka) 28

29 29

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING 11 12 19 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Arbetsterapeuters insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering en kvalitativ intervjustudie Örebro universitet Hälsovetenskapliga institutionen Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2007 Arbetsterapeuters insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering en kvalitativ intervjustudie Occupational therapist

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting.

Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting. Kartläggning över om och hur arbetsterapeuter använder rehabiliteringsplaner inom Örebro Läns Landsting. A survey of whether and how occupational therapists use rehabilitation plans within Örebro County

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Etisk kod för arbetsterapeuter

Etisk kod för arbetsterapeuter Etisk kod för arbetsterapeuter Etisk kod för arbetsterapeuter Antagen av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004 och 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012 Box 760,

Läs mer

L I NK ÖPING S UNIV ER SITET. Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011

L I NK ÖPING S UNIV ER SITET. Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011 L I NK ÖPING S UNIV ER SITET Psykologprogrammet, Linköpings universitet Självvärdering 2011 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Linköpings universitet Utvärderingsärende

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELLT

ARBETSTERAPIPROGRAM GENERELLT Ägare: Specialitetsgrupp arbetsterapi Framtaget av (förf) Arbetsgrupp för generellt arbterprogram Gäller för: Arbetsterapeuter i landstinget Dalarna Dokumentets titel Dokumentkategori: Arbetsterapiprogram

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö Studieform: Distans Studietakt:

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport

Kartläggning kognitiva hjälpmedel. Projektrapport Kartläggning kognitiva hjälpmedel Projektrapport Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Kajsa Holmqvist, Ann-Britt Ivarsson, Margaretha Olstam, Ingvor Pettersson, Maria Yilmaz Ansvarig informatör:

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Förord. Bengt Åkerström Forskningsledare och redaktör

Förord. Bengt Åkerström Forskningsledare och redaktör 2 Förord I Östersunds kommun påbörjades år 2000 en satsning på hemrehabilitering. För att nå målen med satsningen var, och är, utvecklandet av ett rehabiliterande arbetssätt en viktig faktor. Ett rehabiliterande

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Klinisk/tillämpad utbildning

Klinisk/tillämpad utbildning Klinisk/tillämpad utbildning ur studenters och handledares perspektiv Om mäster gesällärande och högskolemässighet i vård och sociala omsorgsutbildningar Av Ulla-Britt Carmnes Högskoleverkets arbetsrapporter

Läs mer