KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET Nadja Lind Tel KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott i Malung-Sälens kommun kallar planberedningen till sammanträde tisdagen den 28 april kl i Malungsrummet på kommunkontoret i Malung, för handläggning av nedanstående ärenden. Handlingar finns att tillgå på kommunens hemsida under kallelser, på stadsbyggnadskontoret och på byggnadsnämndens sida på projektplatsen. Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap. 11 kommunallagen. Malung Kurt Podgorski Ordförande Nadja Lind Planarkitekt 1. Ändring av detaljplan för Lindvallen Mitt planbesked och samråd 2. Ändring av detaljplan för Joängets fjällgård samråd 3. Detaljplan för Industriområde i Bu antagande 4. Detaljplan för Svetsaren - antagande 5. Detaljplan för Olarsgården annex antagande

2 Tjänsteutlåtande Datum Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Planarkitekt Nadja Lind Dnr: PLAN Lindvallen Mitt Ändring Förslag till beslut 1. Det tillstyrks att detaljplanearbete får påbörjas, varvid nedanstående anvisningar ska beaktas. 2. Planen sänds ut på samråd när kompletta handlingar har inkommit till Stadsbyggnadskontoret. Beskrivning av ärendet En ansökan om planbesked har inkommit 2 april. Ansökan gäller ändring av detaljplan för Lindvallen Mitt. Sökande önskar få möjlighet att inreda vind utöver tillåtna två våningsplan samt att bruttoarean ska ökas. Dessutom vill sökande att planen ska ändras för att kunna bygga ytterligare två hus av samma storlek som befintliga. I skiss är dessa hus inritade på det som i gällande plan är planlagt som u-område. Planläge Området ligger inom översiktsplanens område A10 Lindvallen Södra. Där rekommenderas att VA-förhållandena särskilt ska beaktas. För området gäller idag detaljplan för Lindvallen Mitt (T96) Det är där reglerat som område för bostäder och viss del handel i två våningar. Bruttoarean är 1970 kvm, varav största bruttoarea för handel är 190 kvm. Högst 21 lägenheter får anordnas. Området får ej delas in i flera fastigheter. Bedömning Inredande av vind bör kunna tillåtas inom området. Hur bruttoarean ska regleras bör utredas i planarbetet. Att bygga två hus till, i enlighet med inlämnad skiss, är också en fråga som bör utredas under framtagandet av nya planhandlingar. Husen på den inlämnade skissen tycks för blotta ögat vara något inträngda på tilltänkt yta för byggnader. Dessutom ligger de inskissade nya byggnaderna inom det som i gällande plan är planlagt som u-område. Viss del av området upptas av VA-ledningar. Eftersom området ligger i Lindvallen måste vattenförsörjningsfrågan särskilt beaktas, då en ökning av bruttoarean kan innebära en utökning av antalet bäddar och det i dagsläget finns begränsad kapacitet i Lindvallens vattenverk. Innan en plan kan antas måste sökande visa att det finns täckning för vatten och avlopp för de bäddar som tillskapas. Preliminär tidsplan Planbesked i detta ärende lämnas snarast efter byggnadsnämndens beslut, vilket uppfyller PBL:s krav om att besked ska lämnas inom fyra månader från det att ansökan inkommit. För att granska inkomna planhandlingar, handlägga planärendet samt föra ärendet fram till lagakraftvunnen plan krävs preliminärt 7 månaders handläggningstid från det att kompletta planhandlingar inkommit till kommunen. Detta under förutsättning att inga erinringar finns och att något överklagande av den antagna planen ej sker.

3 Tjänsteutlåtande Datum Sida 2 Stadsbyggnadskontoret Föreskrifter och anvisningar Följande synpunkter ska beaktas under ett eventuellt planarbete: Innan en plan kan antas måste sökande visa att det finns täckning för vatten och avlopp vid en utökning av antalet bäddar. De av Malung-Sälens kommun framtagna riktlinjerna för dricksvattenförsörjning i Sälenfjällen ska användas. Bullerfrågor, brandskyddsaspekter, tillgänglighetsfrågor, energianvändning mm ska behandlas. En behovsbedömning angående betydande miljöpåverkan ska finnas med i planhandlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Ansökan Skickas till För kännedom För åtgärd Stadsbyggnadskontoret Nadja Lind Planarkitekt

4 Malung-Selans Kommun Byggnadsnämnden 2015 * 0 2 Datum Ert datum jeféékiiing Er beteckning Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun Box Malung Förhandsvttrandc ang, detalinlaneändring tor BRF Vintergatan 1. På uppdrag av BRF Vintergatan 1 anhålls om förhandsyttrande om att få påbörja planarbete för ändring av gällande detaljplan för del av LINDVALLEN MITT (T96). Planens huvudsyfte är att ändra planbestämmelserna så att vind kan inredas utöver tillåtna 2 våningar och att samtidigt utöka högsta tillåtna bruttoarea. En av 1-våningsbyggnaderna på fastigheten har redan inrett vinden. Relationsritningar på denna byggnation bifogas som information hur inredningen kan komma att utföras. Planändringen skall även utformas så att det finns möjlighet att inreda den utskjutande delen ovanför köksbordet i vardagrummet. Vidare finns önskemål om att kunna bygga 2 nya byggnader i 2 våningar med inredd vind med exakt samma storlek och utformning som befintliga byggnader. Byggnadernas placering framgår av kartbilaga 1. Detaljplanens omfattning framgår av kartbilaga 2. Planbestämmelserna utformning i detalj bör kunna prövas i samband / Kart-Eriksigfrids / Exploatörer: BRF Vintergatan 1, Adress: c/o Nordanbro Redovisningsbyrå, Box 27, Malung Kontaktperson: Kjell Jareholt, tel Adress: Thorolfsvägen I Malung Telefon Fax E-post Bankgiro Org.nr

5 Malung-Salens Kommun Byggnadsnämnden (M- 0 2 Diorle.ir ^ 2- vå w M fc v.?la M^12 / M 6 ly^-f Vi rur-gfi^atau f ^/vfcr fc \ A, ^ 6 I^A LA H ^ C»-«?

6 UPPLYSHINOAfl piren Ju n tt»ai IA PurtA^J Gcrcn&år&t&X""'? myafrrolaro IMliHiilimrfrnr^a VA-1V--1*) (>o«, M VA-VaU a«3 UaUQaWecfc-äM GmWkU {*QV*I SAT.löwotoyVcS» UOtnM p«rte«in KAHTA Ptn * ed> ^rt}>v POU itvka-1 trcd J-^lVnrofccr K»u «ff<aud» V08 V.* jjivcrn npx>»kn KUbi^pnMaU iwj-cj-io KatiWat^airon^-AnSM WA OI-Cf) PLANBESTAUUELSCR v» o < 0" vnh&on trol nxteuii^x'o 0oiO"»»fc«i/jn WoArtrg BV<«Ven heb t<arottwa* EnJj»! svwn och CRÅHSOLTCCKNMOAfl " &4roli»(toftJT*V» AJ(VANOMMO AV AUMAM HATS IHJVUQGATA1TI»0I ny/ji orrun ILOKAIQATAIU** bc-vao 6Vq- oacfltm,j H\Tvjn n * w i» K-*oVij- Ktic,\oVrfi [SKVCq~~] S»1<M rc< # >*g - Uflevil il J ar»*ai VI oi K*i «ir«all^ra(mjinhav5iauntn>ao(a*rm»isu*& 9 mdhm^iitu uironwjiina AV ALIMANHA PIATSEH piioiij p4& to pvw/g \yt*»woh> = 5797 ASVÅNDNNO AV KVAJITERSUAJ1K IB ibqgmcr loh lofrumtt.hvrtd H l»tym k/yhysjl-* rr-*\«va H, [H, lw. IE. If. IFAftK^ld» mfi Ut Iftt* lllfgsphvvoytetvq jrrxbtacjfcrmtq» 1E, Vaa*re«r»o* E. IP ~la.v«w^vtoi P«iC*l 'Pid-vA^wc^y UThYTTJAMOCCOMJ c.coj 5>ViU trv*>v»«l»<, Si!nUtn,to*tdiin>tt>w>M. S»VvU ty/y^'urca I * o. l&j-madu&rt'.** C, Ocr.*fclUrhW<M*hlfc>iteb/.<<«a arahsmna AV UAJWCMS BfOYGOAhOC.....jU»WVWIrtuB» I UitMiUixaU)i-g{gK»li\IiiiC«A-jq u UrtN s» j. U^IV-J» a*rjr<u fcrf. ninpv i Uvlöi U J V» UgVijlo»V.J o* c,\xe>i<± t U^MUrb»9>u6Mf(nodslctr3Rw4ankih^»Bwa> 4.tm VÄRKENS ANCKONAHOG f» * l*t»1 tv kd* jtt»5~ca PtACERKa UTfOfUWWO. U TlörtANOE < j> tmruftmpj t <^l a zé. smuutitvigiv^i PtACERM. l/troflumw, uirötuxoc SMtkq-.Ubi-lBiBlhftnkrIwqllriliavrduttUw angtttivwqunui IM$*Ub>WA*tf.S#)*6.4» 1 U V / c < V IV rae 1 XU»M h» «An 3.1 <n 6««Wtf. ra* ili9>snul.<r>>tlvj fjo.*j I U L I ^ B K I i A04IHSTRAT1VA B ESTAUUELS EU 1 artrprtvttt «<M r. ID- ecf» Tp-oritur*»»ar OeLifc4«r*i UrtfraSoifc»»'. l»j Wafeuw* IWS 07.M.»,V^ tvöo«w» o\varincikbm(7. Soch 9) of> D %)urlinirmimj/mul- Qjxorrito lon fc»a Wra k» Oif-jfoi Uo". IUUSTRAT>ONtR uoöi HMI*$ MHMUUdKffiCS wsun II» I»M. $» VITWi a«ainacvw so* HUUIII VAAGA»AAM nijm.il 0»«la!N IMJH Vll«A usioetyiah roa 3. ai^rf_ypmys_»al* J«0 IC-AfTTblU^^ A. 2 SKALA o l»s-<h-j7 I9/SC6Q? (»VCO-» i»».or-ii PLANKARTA MED BESTÄMMELSER DETALJPLAN FÖR LINDVALLEN MITT MALUNGS KOMMUN, KOPPARBERGS LÄN (IPPRATTAO AV V8B ABKIUKTEB I FAIUH 199S jftuipfyn 0iA,f&rjf>j/> HANS GORAN SK0GSJ0 w - S l * ARK SA» T U S 97S84

7 \ \ o 8 " > 45 INV. BEKLÄDNAD 45 x 45 REGEL c/c ISOLERING INV. BEKLADNAD 45x45 REGEL e/c ISOLERING 45 x 70 REGEL c/c ISOLERING BEF YTTERTAK viaf)agsria< \ O s IO \ o ST G G T S G \ i \ \ I/.. 'J a \ o io rv Jl.. \ > > > Våning 1 1:100 > Sektion A-A 1:50 r t ÅN09VG«N AVSÉ*»1?S ' P V O JÖ-RUM LKTVJSC 0110 N iurrm«#3»no 10 * 0>&ÄlfWt RELATIONSHANDLING Omb. fritidshus Kjell Jareholt BYGG-TEKNIK I O I MALUNG AB m ARKITEKTUR KONSTRUKTION VVS BRAND UHfDfcAGNP RllAO AV A Ädling HANCXAGCARÉ K-E Sigfrids >!> > *NSV*B.O K-E Sigfrids Västra Sälen 5:504 Hus 739 Pioner, sektion Våning 2 1:100 BifK NG$"Us<vE«1:100, 1:50 A-01

8 A1 Fasad 1:100 A2 Fasad 1:100 /. &tr AND9'*G:N AVSE» A3 Fasad 1:100 A4 Fasad 1:100 RELATIONSHANDLING Omb. fritidshus Kjell Jarehoit BYGG-TEKNIK I O I MALUNG AB m ARKITEKTUR KONSTRUKTION C1ADAY A Ädling K-ESigfrids Västra Salen 5:504 Hus 739 Fasader VVS HANOlAGGASt K-E Sigfrids 8RANO 1:100 e.ik NGSNLwn* A-02

9

10 Tjänsteutlåtande Datum Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Planarkitekt Nadja Lind Dnr: PLAN Detaljplan för Joängets fjällgård Förslag till beslut 1. Det tillstyrks att planförslaget skickas ut för samråd 2. Det tillstyrks att planarbetet påbörjas våren 2015 och handläggs därför med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagstiftningen som började gälla januari Beskrivning av ärendet Ett förslag till Detaljplan för Joängets fjällgård har upprättats av ByggTeknik, Malung, i mars Planområdet ligger i nära anslutning till Hundfjällscenter, Tandådalen. Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av balkonger på några av husen inom området. Dessutom föreslås ett skotergarage byggas i områdets sydvästra del, i nära anslutning till befintlig skoterled. Genom planförslaget legaliseras också en utfart som i gällande plan är försedd med utfartsförbud. Stadsbyggnadskontoret har varit på plats med Trafikverket för att diskutera sagda utfart och Trafikverket har bedömt att den passerar riktvärdena för att vara en godkänd utfart. Inom området föreslås också några y-områden, servitut, läggas ut för att möjliggöra en bättre logistik inom området gällande exempelvis snöplogning samt utfart från kvarter. Inför samrådet har en VA-karta tagits fram, vilken avses revideras i samband med granskningen efter att VAMAS har varit ut och mätt in ledningar vilka inte är redovisade i dagsläget. Byggnadsnämnden gav planbesked , men det är först nu, våren 2015 som planarbetet har kommit igång. Baserat på detta görs bedömningen att planen kan handläggas med 2015-års PBL lagstiftning, vilket innebär att planen handläggs med standardförfarande. Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Då planbesked lämnades i juni 2014, men arbetet med att upprätta planen inte påbörjats förrän under 2015, är det lämpligt att byggnadsnämnden i ett kompletterande beslut fastställer vilken planprocess som ska användas för att undvika oklarheter. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Plankarta Planbeskrivning VA- karta

11 Tjänsteutlåtande Datum Sida 2 Stadsbyggnadskontoret Skickas till För kännedom För åtgärd Stadsbyggnadskontoret Nadja Lind Planarkitekt

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Tjänsteutlåtande Datum Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Planarkitekt David Höijertz Dnr: PLAN Detaljplan för industriområde i Bu Förslag till beslut Det tillstyrks att; det i december 2014 upprättade förslaget till Detaljplan för industriområde i Bu antas av kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Ett förslag till Detaljplan för industriområde i Bu, upprättat i december 2014 av byggteknik i Malung har varit utsänt för granskning. Planområdet ligger i Bu, på västra sidan av Rv. 66. Syftet med planförslaget är att upphäva del av befintlig byggnadsplan från augusti 1977 som hindrar en omläggning av Rv. 66. inom det nuvarande planområdet. Då det inte föreligger några särskilda skäl att ha parkmark samt bostadstomter inom detaljplanerat område i detta fall föreslås dessa upphävas. Industrimarken (J) behålls dock enligt förslaget då det finns skäl att kunna reglera denna såsom planbestämmelserna föreskriver. En viss del av denna mark kommer också upphävas då byggnadsfritt avstånd till väg ska säkras. Enligt förslaget höjs högsta byggnadshöjd från 7 till 8 meter då befintlig bebyggelse redan överstiger den gällande 7- metersbestämmelsen. Bestämmelse för lokalgata samt avloppspumpstation läggs till. Inom kvartersmark föreslås att strandskyddet upphävs. Under granskningen har 3 yttranden inkommit och inget av dessa innehåller erinran mor förslaget. Ett utlåtande har upprättats i april 2015 där det föreslås att det i december 2014 upprättade förslaget förs vidare för antagande av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Utlåtande Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Skickas till För kännedom För åtgärd Stadsbyggnadskontoret David Höijertz Planarkitekt

23 1(2) Detaljplan för Industriområde i Bu UTLÅTANDE April 2015 I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband med granskningen 4 mars 25 mars 2015 De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 tillställas utlåtandet snarast efter byggnadsnämndens behandling av ärendet. Följande erhåller av den anledningen utlåtandet: - Sakägare 2 Sakägare 2 (enligt samrådsredogörelsen) hade synpunkter på förslaget i samrådsskedet och ingen av synpunkterna har blivit beaktade. Synpunkterna uppfattades dock mest som en erinran mot arbetsplan för Trafikverkets projekt riksväg 66 Ö Tandö Bu. Detta kombinerat med erinran mot att jordbruksmark används för industriändamål gör det egentligen tveksamt huruvida detta kan anses göra reell erinran mot detta planförslag då marken är planerad för industri sedan 1970-talet. Information om när ärendet kommer behandlas av kommunfullmäktige lämnas i samband med lagenlig kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde (ortstidningar, kommunens anslagstavla). Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Följande vars synpunkter inte till fullo blivit beaktade ska därför få tillkännagivande av fullmäktiges beslut och möjlighet att överklaga. - Sakägare 2 Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller också tillkännagivande av fullmäktiges beslut. YTTRANDEN Granskningsyttrande Kommentar: Länsstyrelsen i Dalarna Rubricerad detaljplan är för närvarande föremål för granskning. Utifrån de intressen Länsstyrelsen särskilt har att bevaka finns inget att erinra. Det noteras att Länsstyrelsen ej har någon erinran mot planförslaget. Granskningsyttrande Kommentar: Räddningstjänsten Inga synpunkter på kommentarer på tidigare yttrande. Det noteras att Räddningstjänsten ej har några synpunkter.

24 2(2) Granskningsyttrande Lantmäteriet Lantmäteriet har inga synpunkter vad gäller rubricerad detaljplan Kommentar: Det noteras att Lantmäteriet ej har några synpunkter på planförslaget. SAMMANFATTNING, FORTSATT HANDLÄGGNING Under granskningen har yttranden framförts av Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt Räddningstjänsten. Yttrandena har inte föranlett någon förändring av planförslaget då de ej haft erinringar mot förslaget. Det i december 2014 upprättade förslaget till detaljplan Industriområde i Bu föreslås föreläggas fullmäktige för antagande. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt David Höijertz

25 :26 S:13 15:1 3:6 S:30 35:5 S:13 10:11 3:6 10:7 9:12 14:9 :2 3:6 14:14 11:7 11:31 13:2 14:15 1:11 15:6 16:2 UPPLYSNINGAR Planen är upprättad enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser: - planbeskrivning - fastighetsförteckning - grundkarta :9 16: :12 15:5 BU S: Pall-larsvägen :12 8:43 8:44 8:41 11:19 11:19 11:19 14:13 16:8 16:7 16:17 S:52 17:7 17:7 11:16 Instans Datum Beslut om samråd BN Beslut om granskning Antagen Vunnit laga kraft :4 S:31 11:24 11:26 S:47 11:26 3:6 14:7 15: Nedre Hålgatan Övre Hålgatan :3 S: :2 11:32 11:7 11:26 14:10 14:8 33:2 34:2 15:6 17:20 17:24 17:2 17:19 S:28 17:23 38:3 Grundkarta upprättad genom utdrag ur befintlig primärkarta 11:14 Kartbild aktuell inom planområdet november 2014, kompletterad inom och i anslutning till planområdet av Malung-Sälens kommun. Fastighetsredovisning aktuell Skala 1: PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för planområdet och tillika användningsgräns. Användningsgräns. Egenskapsgräns. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser LOKALGATA Lokaltrafik Kvartersmark J Industri, ej störande för omgivningen E Avloppspumpstation BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BYGGANDE Mark som inte får bebyggas. u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. y Marken skall vara tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter. MARKENS ANORDNANDE Utfart får inte anordnas PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE 0,0 Högsta byggnadshöjd i meter. 00 Högsta taklutning i grader. I, II Högsta antal våningar. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER - Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. - Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken utanför planområde - Strandskyddet upphävs inom kvartersmarken som är belägen närmare strandlinj än 100 meter. Område där detaljplan upphävs ILLUSTRATIONER Vägområde enligt vägplan DETALJPLAN OCH UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR INDUSTRIOMRÅDE I BU MALUNG-SÄLENS KOMMUN, DALARNAS LÄN Skala 1:2000 UPPRÄTTAD AV BYGG-TEKNIK I MALUNG AB, Uppdragsnummer: December 2014 Karl-Erik Sigfrids Byggnadsingenjör GRANSKNINGSHANDLING

26 GRANSKNINGSHANDLING MB Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN Beslut om granskning Antagen Vunnit laga kraft NORMALT PLANFÖRFARANDE Planbeskrivning Industriområde i Bu Granskning 1(5) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

27 GRANSKNINGSHANDLING MB PLANHANDLINGAR Planhandlingarna är följande: - Plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser - Planbeskrivning - Fastighetsförteckning - Grundkarta PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att genom ändring och upphävande av gällande detaljplan möjliggöra en ny vägsträckning av riksväg 66 förbi planområdet. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB De åtgärder planen medger bedöms förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. Lägesbestämning Areal Markägoförhållande Riksintressen Översiktliga planer Detaljplaner PLANDATA Planområdet ligger i Bu i Lima. Planområdet omfattar industriområden i Bu med en areal på ca 10 ha. Fastigheterna inom planområdet ägs i huvudsak av privatpersoner. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Särskilda hushållningsbestämmelser gäller med hänsyn till natur- och kulturvärden samt turism/rörligt friluftsliv. Området skall skyddas mot åtgärder som avses i MB, 4 kap Riksväg 66 som passerar strax norr om planområdet är riksintresse. Enligt den kommunomfattande översiktsplanen kan kompletterande ny bebyggelse få tillkomma under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden och kulturmiljön inte påverkas negativt samt att planförhållandena, bl. a möjligheterna att ordna VA, i övrigt bedöms lämpliga. Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan. För området gäller förslag till byggnadsplan för småindustriområde i BU by i Lima socken, Malungs kommun, fastställd av Länsstyrelsen Miljökonsekvensbeskrivning Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. Bedömningen redovisas längre fram i denna planbeskrivning, under rubriken Behovsbedömning. Denna görs på detta sätt även till föremål för samråd med länsstyrelsen. Behovsbedömningens slutsats är att planen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed inte behöver upprättas. Planbeskrivning Industriområde i Bu Granskning 2(5) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

28 GRANSKNINGSHANDLING MB Kommunens ställningstagande till behovsbedömningen kommer att göras efter samrådet. Strandskydd Kommunala beslut Natur Mark och vegetation Markbeskaffenhet Geotekniska förhållanden Fornlämningar Bebyggelseområden Industri ej störande för omgivningen(j) Upphävande av gällande detaljplan Offentlig service kommersiell service Tillgänglighet Friytor Gator och trafik Gatunät Parkering En bäck passerar genom planområdet vilken är strandskyddad. Strandskyddet föreslås upphävas inom den kvartersmark, som är belägen närmare än 100 meter från bäcken. Som särskilda skäl för strandskyddsdispens gäller att strandskyddsområdet redan är ianspråktaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte den att detaljplanearbete ska initieras. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Planområdet redan exploaterat. Växtligheten består i huvudsak av enstaka träd och buskar. Markvegetationen består i huvudsak av gräs. Marken består av sand av olika kornstorlek. Några bärighetsproblem finns därmed inte. Någon geoteknisk undersökning har inte utförts då markens bärighet av erfarenhet är god. Inga kända fasta fornlämningar finns registrerade inom området. Planändringen innebär att befintlig verksamhet legaliseras och att industrikvarteret minskas mot öster för att inte bebyggelsen skall försvåra byggandet av den nya riksvägen. Vidare anpassas kvartersgränserna mot norr och väster så att de sammanfaller med nu gällande fastighetsgränser. Nedanstående bestämmelser kommer att gälla inom J-området: - Högst två våningar får uppföras. - Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8,0 meter. - Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. Den del av gällande detaljplan som är belägen utanför industrikvarteret föreslås upphävas, vilket innebär att utomplansbestämmelser kommer att gälla för detta område. Viss offentlig och kommersiell service finns i Limedsforsen och Lima. Planområdet innehåller lokaler som ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt Plan- och Bygglagen. Några friytor har inte utlagts i planförslaget eftersom det endast omfattar kvartersmark. Befintligt vägnät beläget utanför planområdet förutsätts behålla även efter byggandet av den nya riksvägen. Parkeringsbehovet förutsätts lösas inom respektive tomtplats. Planbeskrivning Industriområde i Bu Granskning 3(5) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

29 GRANSKNINGSHANDLING MB Teknisk försörjning Vatten och avlopp Värme El Brandskydd Behovsbedömning Administrativa frågor Konsekvenser av planens genom- förande Planprocessen Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning Huvudmannaskap Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. Befintlig bebyggelse är ansluten till det kommunala Va-nätet. Den befintliga bebyggelsen har idag bergvärmeanläggningar med vattenburet värmesystem. Den befintliga bebyggelsen är ansluten till Malungs Elnät AB. Insatstiden för räddningstjänsten understiger 20 minuter. Detaljerad utformning av byggnaderna med hänsyn till brandskyddskraven får prövas i samband med bygglov och tekniskt samråd. Brandposter finns omedelbart norr och omedelbart söder om J- området på kommunens vattenledningsnät. I samband med handläggning av detaljplaneärenden skall en bedömning göras om de åtgärder som planen medger kan orsaka en betydande miljöpåverkan. Om så bedöms vara fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Planen kan inte anses inte innebära någon utökad miljöpåverkan då ingen ny byggrätt skapas. Det synes uppenbart att någon betydande miljöpåverkan ej föreligger då området redan är exploaterat. Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken angränsande till planområdet. Planen innebär att ett tidigare detaljplanelagd område ändras så att industrikvarteret anpassas till befintliga fastigheter samt att övriga delen av gällande detaljplan upphävs. ORGANISATORISKA FRÅGOR Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande men kan övergå till enkelt planförfarande om inga synpunkter framkommer under samrådet. Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen kan antas under år Planens genomförandetid är 10 år från den dag som planen vinner laga kraft. Huvudman för genomförandet av detaljplanen är ägaren av de i planområdet ingående fastigheterna. Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Detaljplanen föranleder behov av ny fastighetsbildning. En gemensamhetsanläggning för den i planen redovisade lokalgatan skall bildas. Planbeskrivning Industriområde i Bu Granskning 4(5) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

30 GRANSKNINGSHANDLING MB Planekonomi Inlösen, ersättning Vatten och avlopp Grundkarta m.m. EKONOMISKA FRÅGOR Något akut behov av exploatering inom planområdet föreligger inte. Eventuella intrångsersättningar i anledning av planen föreligger inte. Däremot kan vägplanen för riksvägen föranleda intrångsersättningar. Det kommer att bli Trafikverkets sak att ersätta dessa intrång. TEKNISKA FRÅGOR Planändringen bör inte medföra någon ökning av vattenförbrukningen och avloppsmängden. Som underlagskarta till planen har använts Trafikverkets underlagskarta för vägplanen. Fastighetsförteckning har upprättats av Metria. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats av byggnadsingenjör Karl-Erik Sigfrids på uppdrag av Malung-Sälens kommun och i samråd med planarkitekt David Höijertz. Planbeskrivning Industriområde i Bu Granskning 5(5) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

31 Tjänsteutlåtande Datum Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Planarkitekt David Höijertz Dnr: PLAN Detaljplan för Svetsaren Förslag till beslut Det tillstyrks att; 1. det i juni 2014 upprättade förslaget till Detaljplan för Svetsaren antas av kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Ett förslag till Detaljplan för Svetsaren, upprättat i juni 2014 av Bygg-teknik i Malung har varit utsänt för granskning. Planområdet ligger i södra delen av Malungs tätort och berör fastigheten Svetsaren 1 (Rosengrens) och några fastigheter söder och en fastighet väster om denna. Syftet med planförslaget är att ändra tillåten användning av kvartersmarken inom fastigheten Svetsaren 1 så att det förutom industri kan rymmas kontor, handel och skola i lokalerna. I samband med den nya detaljplanen legaliseras byggnadshöjden om 8,5 meter. En utfart får anordnas mitt emot Malungshemsvägen där tidigare utfartsförbud rått. Den nya detaljplanen legaliserar även de tre bostadshus som finns söder om industrikvarteret. De ligger i gällande plan i naturmark. Byggrätt och byggnadshöjd anpassas efter befintlig bebyggelse. Fastigheternas område närmast bäcken är korsprickat så att enbart uthus kan byggas. Det gör att inte bostadsfastigheter skapas i detta område. Även bostadsfastighet väster om industriområdet legaliseras i detaljplanen och ges bestämmelser som harmonierar med befintlig bebyggelse. Strandskyddet upphävs inom kvarters- och gatumark. Under granskningen har 4 yttranden inkommit. Länsstyrelsen förordar två mindre revideringar av planhandlingarna. N.Grimsåker-Holarna SFF anser att lokalgatan ej bör ha kommunalt huvudmannaskap. Lokalgatan kommer dock fortsätta ha kommunalt huvudmannaskap då ansvarig förvaltning inte önskar ändra detta. Ett utlåtande har upprättats i april 2015 där det föreslås att det i juni 2014 upprättade förslaget, med nämnda justeringar och kompletteringar, förs vidare för antagande av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Utlåtande Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

32 Tjänsteutlåtande Datum Sida 2 Stadsbyggnadskontoret Skickas till För kännedom För åtgärd Stadsbyggnadskontoret David Höijertz Planarkitekt

33 1(2) Detaljplan för Svetsaren UTLÅTANDE April 2015 I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband med granskningen 4 mars 25 mars 2015 De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 tillställas utlåtandet snarast efter byggnadsnämndens behandling av ärendet. Följande erhåller av den anledningen utlåtandet: - N.Grimsåker-Holarna SFF Information om när ärendet kommer behandlas av kommunfullmäktige lämnas i samband med lagenlig kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde (ortstidningar, kommunens anslagstavla). Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Följande vars synpunkter inte till fullo blivit beaktade ska därför få tillkännagivande av fullmäktiges beslut och möjlighet att överklaga. - N.Grimsåker-Holarna SFF Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller också tillkännagivande av fullmäktiges beslut. YTTRANDEN Granskningsyttrande Länsstyrelsen i Dalarna Rubricerad detaljplan är för närvarande föremål för granskning. Vad gäller riksintressen, mellankommunal samordning, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa och säkerhet har Länsstyrelsen följande erinran. Hälsa och säkerhet Riskerna med farligt gods behöver hanteras i planen. Planen medger skola, handel och kontor på ca: 35 meters avstånd från led för farligt gods. Enligt Länsstyrelsens vägledning för markanvändning intill transportleder för farligt gods ska en riskanalys göras om kontor och handel i större omfattning planeras närmare än 70 meter från leden. För känslig markanvändning som skola, är motsvarande avstånd 150 meter. Riskanalysen kan visa att skyddsavståndet kan minska på grund av platsspecifika förutsättningar eller genom att skyddsåtgärder vidtas. Tillåten markanvändning kan också begränsas för att undvika att många eller särskilt utsatta personer visats nära vägen. Övrigt För att möjliggöra skydd för buller och eventuellt utsläpp av farligt gods bör skydd, som exempelvis plank, tillåtas inom angiven prickmark. Dessa områden på plankartan bör därmed ändras till

34 2(2) korsmark. Det gäller marken i östra delen av planområdet mellan vägen och bostäderna samt det övriga verksamhetsområdet. Samma sak gäller också i västra delen av planområdet mellan järnvägen och bostadshuset. Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en riskanalys för farligt gods där dessa frågor hanteras. Plankartan revideras och prickmark ändras till sk. korsmark, även kallat plusmark för att möjliggöra uppförande av plank för skydd mot buller och/eller olyckor. Granskningsyttrande Kommentar: Lantmäteriet Lantmäteriet har inga synpunkter vad gäller rubricerad detaljplan Det noteras att Lantmäteriet ej har några synpunkter på planförslaget. Granskningsyttrande N.Grimsåker-Holarna SFF Vi har synpunkter gällande lokalgatan mellan Myckelbyvägen och Päsvägen som vi anser bör tillhöra Holarna GA:1. Kommentar: Kontakt har förts med Service- & teknikförvaltningen som utmynnat i att någon ändring av huvudmannaskap för lokalgatan inte kommer att ändras. Granskningsyttrande Räddningstjänsten Inga synpunkter på kommentarer på tidigare yttrande. Kommentar: Det noteras att Räddningstjänsten ej har några synpunkter. SAMMANFATTNING, FORTSATT HANDLÄGGNING Under granskningen har yttranden framförts av Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Lantmäteriet samt N.Grimsåker-Holarna SFF. På Länsstyrelsens inrådan kompletteras planbeskrivningen med en riskanalys samt att viss mark ändras till plusmark. I övrigt sker inga revideringar av förslaget. Det i juni 2014 upprättade förslaget till detaljplan för Detaljplan för Svetsaren föreslås föreläggas fullmäktige för antagande. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt David Höijertz

35 LOKALGATA äcksvägen :8 GRIMSÅKER :1 30 UPPLYSNINGAR Planen är upprättad enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser: - planbeskrivning - fastighetsförteckning - grundkarta i skala 1:1000 LOKALGATA P-PLATS GCM-VÄG HUVUDGATA Myckelbyvägen Thorolfsvägen 302 Malungshemsvägen TRAKTORN 10 SVETSAREN 1 u NATUR GÄRDET 4:1 GÄRDET 4:1 5:3 MALUNG S:4 GÄRDET 4:1 Instans Datum Beslut om samråd BN Beslut om granskning BN Antagen Vunnit laga kraft NATUR HUVUDGATA 301 S: S:6 35:14 35:8 35: HOLARNA S:6 35:14 35:8 301 S:4 2:4 10:4 61:4 GRÖNLAND 6:40 8:3 10:4 35:8 3 S: 61:4 GRÖNLAND 54:1 S:7 5:2 6:14 10:5 7:4 10:4 10:6 7:11 10:3 2 Päsvägen Götgatan Lr VY LisagatanBackselsvägen Lr GA:1 GA:1 GA:1 GA:1 GA:1 GENOMFART HOLARNA Grundkarta upprättad av Malung-Sälen Kommun Fastghetsförteckning aktuell Kartbild aktuell juli Skala 1:1000 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för planområdet och tillika användningsgräns. Användningsgräns. Egenskapsgräns. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser NATUR Naturområde GENOMFART Genomfartstrafik HUVUDGATA Trafik mellan områden LOKALGATA Lokaltrafik GCM-VÄG Gång-, cyckel- och mopedväg P-PLATS Parkering Kvartersmark B Bostäder SKJH Skola/kontor/icke störande småindustri/handel UTNYTTJANDEGRAD e1 Högst en huvudbyggnad får uppföras. Högst 2 lägenheter får anordnas. Högsta tillåtna byggnadsarea är 300m²per tomt, varav huvudbyggnad max.100m². Endast friliggande hus får uppföras. Vind får inte inredas. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6.0 m och för uthus och annan gårdsbyggnad är 4.0m. e2 Högst en huvudbyggnad får uppföras. Högsta tillåtna byggnadsarea är 15 0 m², varav huvudbyggnadd max. 100m². Endast friliggande hus får uppföras. Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4.0 m.högst tillåtna byggnadshöjd för uthus och annan gårdsbyggnad är 3.5 m. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BYGGANDE Mark som inte får bebyggas. Marken får endast bebyggas med uthus. u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. b Källare får ej anordnas med lägre golvhöjd än m. MARKENS ANORDNANDE Utfart får inte anordnas PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE 0,0 Högsta byggnadshöjd i meter. Mindre byggnadsdel för t. ex. tekniska utrymmen får uppföras här utöver. 00 Högsta taklutning i grader. I, II Högsta antal våningar.härutöver får vind ej inredas. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER - Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. - Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken. a Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken. - Stranskyddet upphävs inom kvartersmarken och gatumarken som är belägen närmare strandlinjen än 100 meter. - Bygglov får ej ges innan eventuella föroreningar avhjälpts DETALJPLAN FÖR SVETSAREN MALUNG-SÄLENS KOMMUN, DALARNAS LÄN Skala 1:1000 UPPRÄTTAD AV BYGG-TEKNIK I MALUNG AB, Uppdragsnummer: Juni 2014 Karl-Erik Sigfrids Byggnadsingenjör GRANSKNINGSHANDLING

36 GRANSKNINGSHANDLING PLAN Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i januari 2015 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN Beslut om granskning BN Antagen Vunnit laga kraft GRANSKNINGSHANDLING Planbeskrivning Svetsare Granskning 1(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

37 GRANSKNINGSHANDLING PLAN PLANHANDLINGAR Planhandlingarna är följande: - Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser - Planbeskrivning - Fastighetsförteckning - Grundkarta PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att legalisera befintlig och planerad ny verksamhet inom SKJH-området samt att legalisera fyra befintliga bostadsfastigheter, vilka idag är belägna på naturmark. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB De åtgärder planen medger bedöms förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. Lägesbestämning Areal Markägoförhållande PLANDATA Planområdet är beläget ca 1 km sydost om Malungs centrum och omedelbart väster om riksväg 66. Planområdet omfattar ca 5.5 ha. Fastigheten Svetsaren 1 ägs av Malung-Sälens kommun. Angränsande bostadsfastigheter ägs av privatpersoner. Riksintressen Översiktliga planer Detaljplaner TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Planområdet gränsar till Västerdalsbanan som är riksintresse för järnväg och Riksväg 66, som delvis ingår i planförslaget, är riksintresse för väg. Den kommunomfattande översiktsplanen, laga kraft , anger följande tillämpliga rekommendationer för område A1 Malungs centralort: Förutsättningar för bebyggelse regleras i gällande detaljplaner. Vid behov av större avvikelser från gällande planbestämmelser eller önskemål om ändrad användning krävs detaljplaneändring. Smärre ej detaljplanelagda områden bör på sikt planläggas. Planläggningar med måttliga konsekvenser ska anses förenliga med översiktsplanen. Den nu aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanens syfte. För området gäller förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för sydöstra delen av MALUNG (26) fastställd av Länsstyrelsen Planområdet gränsar i väster mot stadsplanen för Malungs Municipalsamhälle (1) fastställd av kommunfullmäktige I nordvästra hörnet gäller förslag till ändring av stadsplan för Räfsan m.fl. Planbeskrivning Svetsare Granskning 2(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

38 GRANSKNINGSHANDLING PLAN (11) fastställd av Länsstyrelsen Mot norr gränsar planen mot förslag till ändring av stadsplan för Vagnen, Harven och Plogen (21) fastställd av Länsstyrelsen I nordöstra hörnet gränsar planen mot förslag till ändring av stadsplan för Backa-Holarna m.fl. (Sportfältet) (64) fastställd av Länsstyrelen I sydvästra hörnet gränsar planen mot förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för sydöstra delen av MALUNG (29) fastställd av Länsstyrelsen Öster och söder om detaljplanen gäller utomplansbestämmelser. Miljökonsekvensbeskrivning Strandskydd Kommunala beslut Natur Mark och vegetation Markbeskaffenhet Geotekniska förhållanden Risk för höga vattenstånd Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. Bedömningen redovisas längre fram i denna planbeskrivning, under rubriken Behovsbedömning. Denna görs på detta sätt även till föremål för samråd med länsstyrelsen. Behovsbedömningens slutsats är att planen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed inte behöver upprättas. Kommunens ställningstagande till behovsbedömningen kommer att göras efter samrådet. En bäck passerar genom planområdet vilken är strandskyddad. Strandskyddet föreslås upphävas inom den kvarters- och lokalgatumark, som är belägen närmare än 100 meter från bäcken. Som särskilda skäl för strandskyddsdispens gäller att strandskyddsområdet redan är ianspråktaget och att bäcken är omgrävd och består idag av ett dike. Byggnadsnämnden beslutade att planarbete får påbörjas med vissa i beslutat angivna riktlinjer. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Planområdet är redan exploaterat. Växtlighet inom industritomten utgörs av några enstaka planterade träd och buskar. Inom naturområdet och de befintliga bostadsfastigheterna finns enstaka lövträd. Marken består av sand av olika kornstorlek. Några bärighetsproblem finns därmed inte. Inom SKJH-området och BI-området är grundvattenytan belägen nära markytan varför källarvåningar inte bör anordnas. Om utrymmen skall anordnas under högsta högvattenytan ska väggar och golv i sådana utrymmen gjutas i vattentät betong. De lägre delarna av planområdet är belägna under Västerdalälvens högsta vattenstånd. Kommunen har genom olika åtgärder försvårat att vatten kan stiga till detta område. En planbestämmelse har införts som förbjuder källare med golvnivån lägre än +300,7 meter över grundkartans nollplan. Planbeskrivning Svetsare Granskning 3(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

39 GRANSKNINGSHANDLING PLAN Risker med farligt gods Förorenad mark Eftersom riksvägen och järnvägen idag passerar genom Malungs central delar med bebyggelse på betydligt närmare avstånd från trafiklederna än bostadsbebyggelsen i nu aktuell plan är det orimligt att länsstyrelsen rekommenderade 150 meters avstånd till transportled för farligt gods kan bli aktuellt. Det närmaste bostadshuset på Holarna 8:3 är beläget ca 25 meter från riksväg 66. Med hänsyn till fördelaktiga terrängförhållanden bedöms riskerna för föroreningar etc. som små. För övrigt är räddningstjänstens insatstid under 10 minuter. Industriområdet har klassificerats som förorenad mark med hänsyn till tidigare verksamheter. Det är därför viktigt att skolungdomar inte utsätts för de eventuella föroreningar som finns inom området. I övrigt föranleder inte detaljplanen några förändringar eftersom bygglov redan beviljats för handel och kontor. Enligt MIFO-studien över området har tidigare verksamhet bedrivits på ett miljöriktigt sätt och föroreningarna beskrivs därför som måttliga. Eventuella risker med hänsyn till den förorenade marken skall prövas i samband med bygglov och tekniskt samråd för att säkerställa att inga oacceptabla hälsorisker uppkommer för de personer som vistas i lokalerna och angränsande markområde. En administrativ bestämmelse om att bygglov inte får ges innan eventuella föroreningar avhjälpts. Fornlämningar Bebyggelseområden Inga kända fasta fornlämningar finns registrerade inom området. Skola/kontor/icke störande småindustri/ handel (SKJH) Planändringen innebär att befintlig och planerad ny verksamhet legaliseras. Förutom att endast icke störande småindustri får förekomma inom området föreslås planbestämmelserna ändras så att nedanstående bestämmelser kommer att gälla: - Högst två våningar får uppföras. - Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8,5 meter. Bostäder (B) Eftersom industrifastigheten idag har en mycket begränsad användning som industri har det ansetts lämpligt att legalisera de fyra bostadsfastigheterna, som idag är belägna på naturmark. För BII-området gäller följande planbestämmelser: - Högst en huvudbyggnad får uppföras. - Högst 2 lägenheter får anordnas. - Högsta tillåtna byggnadsarea är 300 kvm per tomtplats, varav huvudbyggnad högst 100 kvm. - Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,0 meter för huvudbyggnad och högst 4,0 meter för uthus och annan gårdsbyggnad. - Vind får inte inredas. - Endast friliggande hus får uppföras. För BI-området gäller följande planbestämmelser: - Högst en huvudbyggnad får uppföras. - Högst 2 lägenheter får anordnas. - Högsta tillåtna byggnadsarea är 150 kvm per tomtplats, varav huvudbyggnad högst 100 kvm. - Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,0 meter för huvudbyggnad och högst 3,5 meter för uthus och annan gårdsbyggnad. - Endast friliggande hus får uppföras. Planbeskrivning Svetsare Granskning 4(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

40 GRANSKNINGSHANDLING PLAN Offentlig och kommersiell service Tillgänglighet Friytor Naturmark Gator och trafik Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik Järnväg Parkering Teknisk försörjning Vatten och avlopp Värme El Brandskydd Behovsbedömning Offentlig och kommersiell service finns i Malungs centrum ca 1 km från planområdet. Planområdet innehåller lokaler som ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt Plan- och Bygglagen. Två mindre naturområden har lagts ut i planen i anslutning till den befintliga bäcken. Befintligt vägnät bibehålls. Västerdalsbanan passerar direkt sydväst om planområdet. Ingen persontrafik förekommer idag på Västerdalsbanan utan endast godstrafik, som är mycket låg (tåg per vecka). Planer finns dock att utöka godstrafiken. Bostadshuset på fastigheten Grönland 72:1 är beläget ca 15 meter från spårmitt och på samma avstånd som ett tiotal befintliga bostadsfastigheter längs bansträckningen nordväst om planområdet. Låg banstandard och tät befintlig bebyggelse i detta område kräver låg hastighet för tågtrafiken. Detta tillsammans med den ytterst sparsamma tågtrafiken gör att buller och vibrationer är av måttlig karaktär. För att säkerställa att ingen ytterligare bebyggelse placeras närmare järnvägen skall marken mellan befintligt bostadshus på Grönland 72:1 punktprickas. I övrigt legaliseras den avstyckade och redan befintliga bebyggelsen på fastigheten. Parkeringsbehovet förutsätts lösas inom respektive tomtplats. Den befintliga större allmänna parkeringsplatsen har legaliserats i planförslaget. Någon risk för skador på fordon som parkerats på den allmänna parkeringen med hänsyn till närheten till järnvägen bedöms som obefintliga med hänsyn till den låga hastighet som förbipasserande tåg har. Parkeringen har för övrigt funnits under lång tid utan några problem. Befintlig bebyggelse är ansluten till det kommunala VA-nätet. Den befintliga byggnaden inom SKJH-området är ansluten till fjärrvärmenätet. Insatstiden för räddningstjänsten understiger 10 minuter. Detaljerad utformning av byggnaderna med hänsyn till brandskyddskraven får prövas i samband med bygglov och tekniskt samråd. 2 brandvattenposter finns direkt utanför SKJH-kvarteret efter Thorolfsvägen. I övrigt finns att konventionellt brandvattensystem inom SKJH-området. I samband med handläggning av detaljplaneärenden ska en bedömning göras om de åtgärder som planen medger kan orsaka en betydande miljöpåverkan. Om så bedöms vara fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Planen kan inte anses innebära någon utökad miljöpåverkan då den tillkommande byggrätten är av liten skala. Det synes uppenbart att någon betydande miljöpåverkan ej föreligger då området redan är exploaterat. Planbeskrivning Svetsare Granskning 5(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

41 GRANSKNINGSHANDLING PLAN Administrativa frågor Konsekvenser av planens genomförande Planprocessen Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet. För genomfartsleden är Trafikverket huvudman. Planen innebär att ett tidigare detaljplanelagt område ändras så att befintlig och planerad ny verksamhet legaliseras inom samtliga kvarter. ORGANISATORISKA FRÅGOR Detaljplanen handläggs som normalt planförfarande. Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen kan antas under år Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Huvudman för genomförandet av detaljplanen är fastighetsägarna. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetskonsekvens- Detaljplanen kommer att föranleda ny fastighetsbildning inom beskrivning framförallt bostadskvarteren. Det har inte ansetts nödvändigt att i detaljplanen styra varken storleken eller antalet tomter. Detta får bli en förhandling mellan de olika fastighetsägarna. Kommunen kommer att ha lösningsrätt till gatu-och naturmarken. gemensamhetsanläggning Planekonomi Detaljplanen skapar inget behov av att bilda någon gemensamhetsanläggning, då fastigheterna har tillgång till utfartsväg via lokalgata eller samfällighet. EKONOMISKA FRÅGOR Exploateringskostnaden för nybyggnad enligt planförslaget uppskattas till ca 50 miljon kronor. Vatten och avlopp Grundkarta m.m. TEKNISKA FRÅGOR Planändringen föranleder en marginell ökning av vattenförbrukningen och avloppsmängden. Grundkarta har upprättats av Malungs-Sälens kommun genom komplettering av befintlig primärkarta. Fastighetsförteckning har upprättats av Metria i Östersund. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats av byggnadsingenjör Karl-Erik Sigfrids på uppdrag av Malung-Sälens kommun och i samråd med planarkitekt Elin Perjos och David Höijertz. Planbeskrivning Svetsare Granskning 6(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 LAGA KRAFT 2014-03-25 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2012 S727 Plan nr 434 Ändring av detaljplan genom tillägg för Del av Frövifors i Lindesbergs kommun, Örebro län ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER Den 2 maj 2011 började

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN Datum Dnr 2012-09-27 KS 275/12 Samhällsutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Flygfoto över del av Ljusdal. Förvaltningshuset

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Dnr 2009/284 Samrådshandling 2010-02-10 1(7) Detaljplan för Del av Kristina 4:14 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Helene Bergsman, Kart/GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Tingsryds kommun BETECKNINGAR !!!!!!!!!!! q 9 9 UU 9 9 9 9 177.1 P 10100

Helene Bergsman, Kart/GIS-ingenjör Tekniska förvaltningen Tingsryds kommun BETECKNINGAR !!!!!!!!!!! q 9 9 UU 9 9 9 9 177.1 P 10100 !!!!!!!!!!! Ü 6259800 69:1 24:4 143,1 24:10 142,8 142,9 24:11 25:6 142,3 24:12 141,5 25:5 25:4 140,5 140,2 25:3 25:7 1:47 UPPGIFTER OM GRUNDKARTAN Upprättad genom utdrag ur kommunens primärkarta. Fastighetsredovisningen

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer