KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET Nadja Lind Tel KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott i Malung-Sälens kommun kallar planberedningen till sammanträde tisdagen den 28 april kl i Malungsrummet på kommunkontoret i Malung, för handläggning av nedanstående ärenden. Handlingar finns att tillgå på kommunens hemsida under kallelser, på stadsbyggnadskontoret och på byggnadsnämndens sida på projektplatsen. Ersättarna underrättas om sammanträdet enligt 6 kap. 11 kommunallagen. Malung Kurt Podgorski Ordförande Nadja Lind Planarkitekt 1. Ändring av detaljplan för Lindvallen Mitt planbesked och samråd 2. Ändring av detaljplan för Joängets fjällgård samråd 3. Detaljplan för Industriområde i Bu antagande 4. Detaljplan för Svetsaren - antagande 5. Detaljplan för Olarsgården annex antagande

2 Tjänsteutlåtande Datum Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Planarkitekt Nadja Lind Dnr: PLAN Lindvallen Mitt Ändring Förslag till beslut 1. Det tillstyrks att detaljplanearbete får påbörjas, varvid nedanstående anvisningar ska beaktas. 2. Planen sänds ut på samråd när kompletta handlingar har inkommit till Stadsbyggnadskontoret. Beskrivning av ärendet En ansökan om planbesked har inkommit 2 april. Ansökan gäller ändring av detaljplan för Lindvallen Mitt. Sökande önskar få möjlighet att inreda vind utöver tillåtna två våningsplan samt att bruttoarean ska ökas. Dessutom vill sökande att planen ska ändras för att kunna bygga ytterligare två hus av samma storlek som befintliga. I skiss är dessa hus inritade på det som i gällande plan är planlagt som u-område. Planläge Området ligger inom översiktsplanens område A10 Lindvallen Södra. Där rekommenderas att VA-förhållandena särskilt ska beaktas. För området gäller idag detaljplan för Lindvallen Mitt (T96) Det är där reglerat som område för bostäder och viss del handel i två våningar. Bruttoarean är 1970 kvm, varav största bruttoarea för handel är 190 kvm. Högst 21 lägenheter får anordnas. Området får ej delas in i flera fastigheter. Bedömning Inredande av vind bör kunna tillåtas inom området. Hur bruttoarean ska regleras bör utredas i planarbetet. Att bygga två hus till, i enlighet med inlämnad skiss, är också en fråga som bör utredas under framtagandet av nya planhandlingar. Husen på den inlämnade skissen tycks för blotta ögat vara något inträngda på tilltänkt yta för byggnader. Dessutom ligger de inskissade nya byggnaderna inom det som i gällande plan är planlagt som u-område. Viss del av området upptas av VA-ledningar. Eftersom området ligger i Lindvallen måste vattenförsörjningsfrågan särskilt beaktas, då en ökning av bruttoarean kan innebära en utökning av antalet bäddar och det i dagsläget finns begränsad kapacitet i Lindvallens vattenverk. Innan en plan kan antas måste sökande visa att det finns täckning för vatten och avlopp för de bäddar som tillskapas. Preliminär tidsplan Planbesked i detta ärende lämnas snarast efter byggnadsnämndens beslut, vilket uppfyller PBL:s krav om att besked ska lämnas inom fyra månader från det att ansökan inkommit. För att granska inkomna planhandlingar, handlägga planärendet samt föra ärendet fram till lagakraftvunnen plan krävs preliminärt 7 månaders handläggningstid från det att kompletta planhandlingar inkommit till kommunen. Detta under förutsättning att inga erinringar finns och att något överklagande av den antagna planen ej sker.

3 Tjänsteutlåtande Datum Sida 2 Stadsbyggnadskontoret Föreskrifter och anvisningar Följande synpunkter ska beaktas under ett eventuellt planarbete: Innan en plan kan antas måste sökande visa att det finns täckning för vatten och avlopp vid en utökning av antalet bäddar. De av Malung-Sälens kommun framtagna riktlinjerna för dricksvattenförsörjning i Sälenfjällen ska användas. Bullerfrågor, brandskyddsaspekter, tillgänglighetsfrågor, energianvändning mm ska behandlas. En behovsbedömning angående betydande miljöpåverkan ska finnas med i planhandlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Ansökan Skickas till För kännedom För åtgärd Stadsbyggnadskontoret Nadja Lind Planarkitekt

4 Malung-Selans Kommun Byggnadsnämnden 2015 * 0 2 Datum Ert datum jeféékiiing Er beteckning Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun Box Malung Förhandsvttrandc ang, detalinlaneändring tor BRF Vintergatan 1. På uppdrag av BRF Vintergatan 1 anhålls om förhandsyttrande om att få påbörja planarbete för ändring av gällande detaljplan för del av LINDVALLEN MITT (T96). Planens huvudsyfte är att ändra planbestämmelserna så att vind kan inredas utöver tillåtna 2 våningar och att samtidigt utöka högsta tillåtna bruttoarea. En av 1-våningsbyggnaderna på fastigheten har redan inrett vinden. Relationsritningar på denna byggnation bifogas som information hur inredningen kan komma att utföras. Planändringen skall även utformas så att det finns möjlighet att inreda den utskjutande delen ovanför köksbordet i vardagrummet. Vidare finns önskemål om att kunna bygga 2 nya byggnader i 2 våningar med inredd vind med exakt samma storlek och utformning som befintliga byggnader. Byggnadernas placering framgår av kartbilaga 1. Detaljplanens omfattning framgår av kartbilaga 2. Planbestämmelserna utformning i detalj bör kunna prövas i samband / Kart-Eriksigfrids / Exploatörer: BRF Vintergatan 1, Adress: c/o Nordanbro Redovisningsbyrå, Box 27, Malung Kontaktperson: Kjell Jareholt, tel Adress: Thorolfsvägen I Malung Telefon Fax E-post Bankgiro Org.nr

5 Malung-Salens Kommun Byggnadsnämnden (M- 0 2 Diorle.ir ^ 2- vå w M fc v.?la M^12 / M 6 ly^-f Vi rur-gfi^atau f ^/vfcr fc \ A, ^ 6 I^A LA H ^ C»-«?

6 UPPLYSHINOAfl piren Ju n tt»ai IA PurtA^J Gcrcn&år&t&X""'? myafrrolaro IMliHiilimrfrnr^a VA-1V--1*) (>o«, M VA-VaU a«3 UaUQaWecfc-äM GmWkU {*QV*I SAT.löwotoyVcS» UOtnM p«rte«in KAHTA Ptn * ed> ^rt}>v POU itvka-1 trcd J-^lVnrofccr K»u «ff<aud» V08 V.* jjivcrn npx>»kn KUbi^pnMaU iwj-cj-io KatiWat^airon^-AnSM WA OI-Cf) PLANBESTAUUELSCR v» o < 0" vnh&on trol nxteuii^x'o 0oiO"»»fc«i/jn WoArtrg BV<«Ven heb t<arottwa* EnJj»! svwn och CRÅHSOLTCCKNMOAfl " &4roli»(toftJT*V» AJ(VANOMMO AV AUMAM HATS IHJVUQGATA1TI»0I ny/ji orrun ILOKAIQATAIU** bc-vao 6Vq- oacfltm,j H\Tvjn n * w i» K-*oVij- Ktic,\oVrfi [SKVCq~~] S»1<M rc< # >*g - Uflevil il J ar»*ai VI oi K*i «ir«all^ra(mjinhav5iauntn>ao(a*rm»isu*& 9 mdhm^iitu uironwjiina AV ALIMANHA PIATSEH piioiij p4& to pvw/g \yt*»woh> = 5797 ASVÅNDNNO AV KVAJITERSUAJ1K IB ibqgmcr loh lofrumtt.hvrtd H l»tym k/yhysjl-* rr-*\«va H, [H, lw. IE. If. IFAftK^ld» mfi Ut Iftt* lllfgsphvvoytetvq jrrxbtacjfcrmtq» 1E, Vaa*re«r»o* E. IP ~la.v«w^vtoi P«iC*l 'Pid-vA^wc^y UThYTTJAMOCCOMJ c.coj 5>ViU trv*>v»«l»<, Si!nUtn,to*tdiin>tt>w>M. S»VvU ty/y^'urca I * o. l&j-madu&rt'.** C, Ocr.*fclUrhW<M*hlfc>iteb/.<<«a arahsmna AV UAJWCMS BfOYGOAhOC.....jU»WVWIrtuB» I UitMiUixaU)i-g{gK»li\IiiiC«A-jq u UrtN s» j. U^IV-J» a*rjr<u fcrf. ninpv i Uvlöi U J V» UgVijlo»V.J o* c,\xe>i<± t U^MUrb»9>u6Mf(nodslctr3Rw4ankih^»Bwa> 4.tm VÄRKENS ANCKONAHOG f» * l*t»1 tv kd* jtt»5~ca PtACERKa UTfOfUWWO. U TlörtANOE < j> tmruftmpj t <^l a zé. smuutitvigiv^i PtACERM. l/troflumw, uirötuxoc SMtkq-.Ubi-lBiBlhftnkrIwqllriliavrduttUw angtttivwqunui IM$*Ub>WA*tf.S#)*6.4» 1 U V / c < V IV rae 1 XU»M h» «An 3.1 <n 6««Wtf. ra* ili9>snul.<r>>tlvj fjo.*j I U L I ^ B K I i A04IHSTRAT1VA B ESTAUUELS EU 1 artrprtvttt «<M r. ID- ecf» Tp-oritur*»»ar OeLifc4«r*i UrtfraSoifc»»'. l»j Wafeuw* IWS 07.M.»,V^ tvöo«w» o\varincikbm(7. Soch 9) of> D %)urlinirmimj/mul- Qjxorrito lon fc»a Wra k» Oif-jfoi Uo". IUUSTRAT>ONtR uoöi HMI*$ MHMUUdKffiCS wsun II» I»M. $» VITWi a«ainacvw so* HUUIII VAAGA»AAM nijm.il 0»«la!N IMJH Vll«A usioetyiah roa 3. ai^rf_ypmys_»al* J«0 IC-AfTTblU^^ A. 2 SKALA o l»s-<h-j7 I9/SC6Q? (»VCO-» i»».or-ii PLANKARTA MED BESTÄMMELSER DETALJPLAN FÖR LINDVALLEN MITT MALUNGS KOMMUN, KOPPARBERGS LÄN (IPPRATTAO AV V8B ABKIUKTEB I FAIUH 199S jftuipfyn 0iA,f&rjf>j/> HANS GORAN SK0GSJ0 w - S l * ARK SA» T U S 97S84

7 \ \ o 8 " > 45 INV. BEKLÄDNAD 45 x 45 REGEL c/c ISOLERING INV. BEKLADNAD 45x45 REGEL e/c ISOLERING 45 x 70 REGEL c/c ISOLERING BEF YTTERTAK viaf)agsria< \ O s IO \ o ST G G T S G \ i \ \ I/.. 'J a \ o io rv Jl.. \ > > > Våning 1 1:100 > Sektion A-A 1:50 r t ÅN09VG«N AVSÉ*»1?S ' P V O JÖ-RUM LKTVJSC 0110 N iurrm«#3»no 10 * 0>&ÄlfWt RELATIONSHANDLING Omb. fritidshus Kjell Jareholt BYGG-TEKNIK I O I MALUNG AB m ARKITEKTUR KONSTRUKTION VVS BRAND UHfDfcAGNP RllAO AV A Ädling HANCXAGCARÉ K-E Sigfrids >!> > *NSV*B.O K-E Sigfrids Västra Sälen 5:504 Hus 739 Pioner, sektion Våning 2 1:100 BifK NG$"Us<vE«1:100, 1:50 A-01

8 A1 Fasad 1:100 A2 Fasad 1:100 /. &tr AND9'*G:N AVSE» A3 Fasad 1:100 A4 Fasad 1:100 RELATIONSHANDLING Omb. fritidshus Kjell Jarehoit BYGG-TEKNIK I O I MALUNG AB m ARKITEKTUR KONSTRUKTION C1ADAY A Ädling K-ESigfrids Västra Salen 5:504 Hus 739 Fasader VVS HANOlAGGASt K-E Sigfrids 8RANO 1:100 e.ik NGSNLwn* A-02

9

10 Tjänsteutlåtande Datum Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Planarkitekt Nadja Lind Dnr: PLAN Detaljplan för Joängets fjällgård Förslag till beslut 1. Det tillstyrks att planförslaget skickas ut för samråd 2. Det tillstyrks att planarbetet påbörjas våren 2015 och handläggs därför med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagstiftningen som började gälla januari Beskrivning av ärendet Ett förslag till Detaljplan för Joängets fjällgård har upprättats av ByggTeknik, Malung, i mars Planområdet ligger i nära anslutning till Hundfjällscenter, Tandådalen. Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av balkonger på några av husen inom området. Dessutom föreslås ett skotergarage byggas i områdets sydvästra del, i nära anslutning till befintlig skoterled. Genom planförslaget legaliseras också en utfart som i gällande plan är försedd med utfartsförbud. Stadsbyggnadskontoret har varit på plats med Trafikverket för att diskutera sagda utfart och Trafikverket har bedömt att den passerar riktvärdena för att vara en godkänd utfart. Inom området föreslås också några y-områden, servitut, läggas ut för att möjliggöra en bättre logistik inom området gällande exempelvis snöplogning samt utfart från kvarter. Inför samrådet har en VA-karta tagits fram, vilken avses revideras i samband med granskningen efter att VAMAS har varit ut och mätt in ledningar vilka inte är redovisade i dagsläget. Byggnadsnämnden gav planbesked , men det är först nu, våren 2015 som planarbetet har kommit igång. Baserat på detta görs bedömningen att planen kan handläggas med 2015-års PBL lagstiftning, vilket innebär att planen handläggs med standardförfarande. Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari Då planbesked lämnades i juni 2014, men arbetet med att upprätta planen inte påbörjats förrän under 2015, är det lämpligt att byggnadsnämnden i ett kompletterande beslut fastställer vilken planprocess som ska användas för att undvika oklarheter. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Plankarta Planbeskrivning VA- karta

11 Tjänsteutlåtande Datum Sida 2 Stadsbyggnadskontoret Skickas till För kännedom För åtgärd Stadsbyggnadskontoret Nadja Lind Planarkitekt

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Tjänsteutlåtande Datum Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Planarkitekt David Höijertz Dnr: PLAN Detaljplan för industriområde i Bu Förslag till beslut Det tillstyrks att; det i december 2014 upprättade förslaget till Detaljplan för industriområde i Bu antas av kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Ett förslag till Detaljplan för industriområde i Bu, upprättat i december 2014 av byggteknik i Malung har varit utsänt för granskning. Planområdet ligger i Bu, på västra sidan av Rv. 66. Syftet med planförslaget är att upphäva del av befintlig byggnadsplan från augusti 1977 som hindrar en omläggning av Rv. 66. inom det nuvarande planområdet. Då det inte föreligger några särskilda skäl att ha parkmark samt bostadstomter inom detaljplanerat område i detta fall föreslås dessa upphävas. Industrimarken (J) behålls dock enligt förslaget då det finns skäl att kunna reglera denna såsom planbestämmelserna föreskriver. En viss del av denna mark kommer också upphävas då byggnadsfritt avstånd till väg ska säkras. Enligt förslaget höjs högsta byggnadshöjd från 7 till 8 meter då befintlig bebyggelse redan överstiger den gällande 7- metersbestämmelsen. Bestämmelse för lokalgata samt avloppspumpstation läggs till. Inom kvartersmark föreslås att strandskyddet upphävs. Under granskningen har 3 yttranden inkommit och inget av dessa innehåller erinran mor förslaget. Ett utlåtande har upprättats i april 2015 där det föreslås att det i december 2014 upprättade förslaget förs vidare för antagande av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Utlåtande Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Skickas till För kännedom För åtgärd Stadsbyggnadskontoret David Höijertz Planarkitekt

23 1(2) Detaljplan för Industriområde i Bu UTLÅTANDE April 2015 I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband med granskningen 4 mars 25 mars 2015 De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 tillställas utlåtandet snarast efter byggnadsnämndens behandling av ärendet. Följande erhåller av den anledningen utlåtandet: - Sakägare 2 Sakägare 2 (enligt samrådsredogörelsen) hade synpunkter på förslaget i samrådsskedet och ingen av synpunkterna har blivit beaktade. Synpunkterna uppfattades dock mest som en erinran mot arbetsplan för Trafikverkets projekt riksväg 66 Ö Tandö Bu. Detta kombinerat med erinran mot att jordbruksmark används för industriändamål gör det egentligen tveksamt huruvida detta kan anses göra reell erinran mot detta planförslag då marken är planerad för industri sedan 1970-talet. Information om när ärendet kommer behandlas av kommunfullmäktige lämnas i samband med lagenlig kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde (ortstidningar, kommunens anslagstavla). Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Följande vars synpunkter inte till fullo blivit beaktade ska därför få tillkännagivande av fullmäktiges beslut och möjlighet att överklaga. - Sakägare 2 Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller också tillkännagivande av fullmäktiges beslut. YTTRANDEN Granskningsyttrande Kommentar: Länsstyrelsen i Dalarna Rubricerad detaljplan är för närvarande föremål för granskning. Utifrån de intressen Länsstyrelsen särskilt har att bevaka finns inget att erinra. Det noteras att Länsstyrelsen ej har någon erinran mot planförslaget. Granskningsyttrande Kommentar: Räddningstjänsten Inga synpunkter på kommentarer på tidigare yttrande. Det noteras att Räddningstjänsten ej har några synpunkter.

24 2(2) Granskningsyttrande Lantmäteriet Lantmäteriet har inga synpunkter vad gäller rubricerad detaljplan Kommentar: Det noteras att Lantmäteriet ej har några synpunkter på planförslaget. SAMMANFATTNING, FORTSATT HANDLÄGGNING Under granskningen har yttranden framförts av Länsstyrelsen, Lantmäteriet samt Räddningstjänsten. Yttrandena har inte föranlett någon förändring av planförslaget då de ej haft erinringar mot förslaget. Det i december 2014 upprättade förslaget till detaljplan Industriområde i Bu föreslås föreläggas fullmäktige för antagande. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt David Höijertz

25 :26 S:13 15:1 3:6 S:30 35:5 S:13 10:11 3:6 10:7 9:12 14:9 :2 3:6 14:14 11:7 11:31 13:2 14:15 1:11 15:6 16:2 UPPLYSNINGAR Planen är upprättad enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser: - planbeskrivning - fastighetsförteckning - grundkarta :9 16: :12 15:5 BU S: Pall-larsvägen :12 8:43 8:44 8:41 11:19 11:19 11:19 14:13 16:8 16:7 16:17 S:52 17:7 17:7 11:16 Instans Datum Beslut om samråd BN Beslut om granskning Antagen Vunnit laga kraft :4 S:31 11:24 11:26 S:47 11:26 3:6 14:7 15: Nedre Hålgatan Övre Hålgatan :3 S: :2 11:32 11:7 11:26 14:10 14:8 33:2 34:2 15:6 17:20 17:24 17:2 17:19 S:28 17:23 38:3 Grundkarta upprättad genom utdrag ur befintlig primärkarta 11:14 Kartbild aktuell inom planområdet november 2014, kompletterad inom och i anslutning till planområdet av Malung-Sälens kommun. Fastighetsredovisning aktuell Skala 1: PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för planområdet och tillika användningsgräns. Användningsgräns. Egenskapsgräns. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser LOKALGATA Lokaltrafik Kvartersmark J Industri, ej störande för omgivningen E Avloppspumpstation BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BYGGANDE Mark som inte får bebyggas. u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. y Marken skall vara tillgänglig för utfart från angränsande fastigheter. MARKENS ANORDNANDE Utfart får inte anordnas PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE 0,0 Högsta byggnadshöjd i meter. 00 Högsta taklutning i grader. I, II Högsta antal våningar. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER - Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. - Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken utanför planområde - Strandskyddet upphävs inom kvartersmarken som är belägen närmare strandlinj än 100 meter. Område där detaljplan upphävs ILLUSTRATIONER Vägområde enligt vägplan DETALJPLAN OCH UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN FÖR INDUSTRIOMRÅDE I BU MALUNG-SÄLENS KOMMUN, DALARNAS LÄN Skala 1:2000 UPPRÄTTAD AV BYGG-TEKNIK I MALUNG AB, Uppdragsnummer: December 2014 Karl-Erik Sigfrids Byggnadsingenjör GRANSKNINGSHANDLING

26 GRANSKNINGSHANDLING MB Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN Beslut om granskning Antagen Vunnit laga kraft NORMALT PLANFÖRFARANDE Planbeskrivning Industriområde i Bu Granskning 1(5) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

27 GRANSKNINGSHANDLING MB PLANHANDLINGAR Planhandlingarna är följande: - Plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser - Planbeskrivning - Fastighetsförteckning - Grundkarta PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att genom ändring och upphävande av gällande detaljplan möjliggöra en ny vägsträckning av riksväg 66 förbi planområdet. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB De åtgärder planen medger bedöms förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. Lägesbestämning Areal Markägoförhållande Riksintressen Översiktliga planer Detaljplaner PLANDATA Planområdet ligger i Bu i Lima. Planområdet omfattar industriområden i Bu med en areal på ca 10 ha. Fastigheterna inom planområdet ägs i huvudsak av privatpersoner. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Särskilda hushållningsbestämmelser gäller med hänsyn till natur- och kulturvärden samt turism/rörligt friluftsliv. Området skall skyddas mot åtgärder som avses i MB, 4 kap Riksväg 66 som passerar strax norr om planområdet är riksintresse. Enligt den kommunomfattande översiktsplanen kan kompletterande ny bebyggelse få tillkomma under förutsättning att jordbruksintresset beaktas, att landskapsbilden och kulturmiljön inte påverkas negativt samt att planförhållandena, bl. a möjligheterna att ordna VA, i övrigt bedöms lämpliga. Begränsade bebyggelsetillskott bör normalt kunna prövas utan detaljplan. För området gäller förslag till byggnadsplan för småindustriområde i BU by i Lima socken, Malungs kommun, fastställd av Länsstyrelsen Miljökonsekvensbeskrivning Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. Bedömningen redovisas längre fram i denna planbeskrivning, under rubriken Behovsbedömning. Denna görs på detta sätt även till föremål för samråd med länsstyrelsen. Behovsbedömningens slutsats är att planen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed inte behöver upprättas. Planbeskrivning Industriområde i Bu Granskning 2(5) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

28 GRANSKNINGSHANDLING MB Kommunens ställningstagande till behovsbedömningen kommer att göras efter samrådet. Strandskydd Kommunala beslut Natur Mark och vegetation Markbeskaffenhet Geotekniska förhållanden Fornlämningar Bebyggelseområden Industri ej störande för omgivningen(j) Upphävande av gällande detaljplan Offentlig service kommersiell service Tillgänglighet Friytor Gator och trafik Gatunät Parkering En bäck passerar genom planområdet vilken är strandskyddad. Strandskyddet föreslås upphävas inom den kvartersmark, som är belägen närmare än 100 meter från bäcken. Som särskilda skäl för strandskyddsdispens gäller att strandskyddsområdet redan är ianspråktaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrkte den att detaljplanearbete ska initieras. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Planområdet redan exploaterat. Växtligheten består i huvudsak av enstaka träd och buskar. Markvegetationen består i huvudsak av gräs. Marken består av sand av olika kornstorlek. Några bärighetsproblem finns därmed inte. Någon geoteknisk undersökning har inte utförts då markens bärighet av erfarenhet är god. Inga kända fasta fornlämningar finns registrerade inom området. Planändringen innebär att befintlig verksamhet legaliseras och att industrikvarteret minskas mot öster för att inte bebyggelsen skall försvåra byggandet av den nya riksvägen. Vidare anpassas kvartersgränserna mot norr och väster så att de sammanfaller med nu gällande fastighetsgränser. Nedanstående bestämmelser kommer att gälla inom J-området: - Högst två våningar får uppföras. - Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8,0 meter. - Högsta tillåtna taklutning är 30 grader. Den del av gällande detaljplan som är belägen utanför industrikvarteret föreslås upphävas, vilket innebär att utomplansbestämmelser kommer att gälla för detta område. Viss offentlig och kommersiell service finns i Limedsforsen och Lima. Planområdet innehåller lokaler som ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt Plan- och Bygglagen. Några friytor har inte utlagts i planförslaget eftersom det endast omfattar kvartersmark. Befintligt vägnät beläget utanför planområdet förutsätts behålla även efter byggandet av den nya riksvägen. Parkeringsbehovet förutsätts lösas inom respektive tomtplats. Planbeskrivning Industriområde i Bu Granskning 3(5) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

29 GRANSKNINGSHANDLING MB Teknisk försörjning Vatten och avlopp Värme El Brandskydd Behovsbedömning Administrativa frågor Konsekvenser av planens genom- förande Planprocessen Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning Huvudmannaskap Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. Befintlig bebyggelse är ansluten till det kommunala Va-nätet. Den befintliga bebyggelsen har idag bergvärmeanläggningar med vattenburet värmesystem. Den befintliga bebyggelsen är ansluten till Malungs Elnät AB. Insatstiden för räddningstjänsten understiger 20 minuter. Detaljerad utformning av byggnaderna med hänsyn till brandskyddskraven får prövas i samband med bygglov och tekniskt samråd. Brandposter finns omedelbart norr och omedelbart söder om J- området på kommunens vattenledningsnät. I samband med handläggning av detaljplaneärenden skall en bedömning göras om de åtgärder som planen medger kan orsaka en betydande miljöpåverkan. Om så bedöms vara fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Planen kan inte anses inte innebära någon utökad miljöpåverkan då ingen ny byggrätt skapas. Det synes uppenbart att någon betydande miljöpåverkan ej föreligger då området redan är exploaterat. Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken angränsande till planområdet. Planen innebär att ett tidigare detaljplanelagd område ändras så att industrikvarteret anpassas till befintliga fastigheter samt att övriga delen av gällande detaljplan upphävs. ORGANISATORISKA FRÅGOR Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande men kan övergå till enkelt planförfarande om inga synpunkter framkommer under samrådet. Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen kan antas under år Planens genomförandetid är 10 år från den dag som planen vinner laga kraft. Huvudman för genomförandet av detaljplanen är ägaren av de i planområdet ingående fastigheterna. Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Detaljplanen föranleder behov av ny fastighetsbildning. En gemensamhetsanläggning för den i planen redovisade lokalgatan skall bildas. Planbeskrivning Industriområde i Bu Granskning 4(5) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

30 GRANSKNINGSHANDLING MB Planekonomi Inlösen, ersättning Vatten och avlopp Grundkarta m.m. EKONOMISKA FRÅGOR Något akut behov av exploatering inom planområdet föreligger inte. Eventuella intrångsersättningar i anledning av planen föreligger inte. Däremot kan vägplanen för riksvägen föranleda intrångsersättningar. Det kommer att bli Trafikverkets sak att ersätta dessa intrång. TEKNISKA FRÅGOR Planändringen bör inte medföra någon ökning av vattenförbrukningen och avloppsmängden. Som underlagskarta till planen har använts Trafikverkets underlagskarta för vägplanen. Fastighetsförteckning har upprättats av Metria. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats av byggnadsingenjör Karl-Erik Sigfrids på uppdrag av Malung-Sälens kommun och i samråd med planarkitekt David Höijertz. Planbeskrivning Industriområde i Bu Granskning 5(5) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

31 Tjänsteutlåtande Datum Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Planarkitekt David Höijertz Dnr: PLAN Detaljplan för Svetsaren Förslag till beslut Det tillstyrks att; 1. det i juni 2014 upprättade förslaget till Detaljplan för Svetsaren antas av kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Ett förslag till Detaljplan för Svetsaren, upprättat i juni 2014 av Bygg-teknik i Malung har varit utsänt för granskning. Planområdet ligger i södra delen av Malungs tätort och berör fastigheten Svetsaren 1 (Rosengrens) och några fastigheter söder och en fastighet väster om denna. Syftet med planförslaget är att ändra tillåten användning av kvartersmarken inom fastigheten Svetsaren 1 så att det förutom industri kan rymmas kontor, handel och skola i lokalerna. I samband med den nya detaljplanen legaliseras byggnadshöjden om 8,5 meter. En utfart får anordnas mitt emot Malungshemsvägen där tidigare utfartsförbud rått. Den nya detaljplanen legaliserar även de tre bostadshus som finns söder om industrikvarteret. De ligger i gällande plan i naturmark. Byggrätt och byggnadshöjd anpassas efter befintlig bebyggelse. Fastigheternas område närmast bäcken är korsprickat så att enbart uthus kan byggas. Det gör att inte bostadsfastigheter skapas i detta område. Även bostadsfastighet väster om industriområdet legaliseras i detaljplanen och ges bestämmelser som harmonierar med befintlig bebyggelse. Strandskyddet upphävs inom kvarters- och gatumark. Under granskningen har 4 yttranden inkommit. Länsstyrelsen förordar två mindre revideringar av planhandlingarna. N.Grimsåker-Holarna SFF anser att lokalgatan ej bör ha kommunalt huvudmannaskap. Lokalgatan kommer dock fortsätta ha kommunalt huvudmannaskap då ansvarig förvaltning inte önskar ändra detta. Ett utlåtande har upprättats i april 2015 där det föreslås att det i juni 2014 upprättade förslaget, med nämnda justeringar och kompletteringar, förs vidare för antagande av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Utlåtande Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

32 Tjänsteutlåtande Datum Sida 2 Stadsbyggnadskontoret Skickas till För kännedom För åtgärd Stadsbyggnadskontoret David Höijertz Planarkitekt

33 1(2) Detaljplan för Svetsaren UTLÅTANDE April 2015 I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband med granskningen 4 mars 25 mars 2015 De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 tillställas utlåtandet snarast efter byggnadsnämndens behandling av ärendet. Följande erhåller av den anledningen utlåtandet: - N.Grimsåker-Holarna SFF Information om när ärendet kommer behandlas av kommunfullmäktige lämnas i samband med lagenlig kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde (ortstidningar, kommunens anslagstavla). Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Följande vars synpunkter inte till fullo blivit beaktade ska därför få tillkännagivande av fullmäktiges beslut och möjlighet att överklaga. - N.Grimsåker-Holarna SFF Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller också tillkännagivande av fullmäktiges beslut. YTTRANDEN Granskningsyttrande Länsstyrelsen i Dalarna Rubricerad detaljplan är för närvarande föremål för granskning. Vad gäller riksintressen, mellankommunal samordning, miljökvalitetsnormer, strandskydd samt hälsa och säkerhet har Länsstyrelsen följande erinran. Hälsa och säkerhet Riskerna med farligt gods behöver hanteras i planen. Planen medger skola, handel och kontor på ca: 35 meters avstånd från led för farligt gods. Enligt Länsstyrelsens vägledning för markanvändning intill transportleder för farligt gods ska en riskanalys göras om kontor och handel i större omfattning planeras närmare än 70 meter från leden. För känslig markanvändning som skola, är motsvarande avstånd 150 meter. Riskanalysen kan visa att skyddsavståndet kan minska på grund av platsspecifika förutsättningar eller genom att skyddsåtgärder vidtas. Tillåten markanvändning kan också begränsas för att undvika att många eller särskilt utsatta personer visats nära vägen. Övrigt För att möjliggöra skydd för buller och eventuellt utsläpp av farligt gods bör skydd, som exempelvis plank, tillåtas inom angiven prickmark. Dessa områden på plankartan bör därmed ändras till

34 2(2) korsmark. Det gäller marken i östra delen av planområdet mellan vägen och bostäderna samt det övriga verksamhetsområdet. Samma sak gäller också i västra delen av planområdet mellan järnvägen och bostadshuset. Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med en riskanalys för farligt gods där dessa frågor hanteras. Plankartan revideras och prickmark ändras till sk. korsmark, även kallat plusmark för att möjliggöra uppförande av plank för skydd mot buller och/eller olyckor. Granskningsyttrande Kommentar: Lantmäteriet Lantmäteriet har inga synpunkter vad gäller rubricerad detaljplan Det noteras att Lantmäteriet ej har några synpunkter på planförslaget. Granskningsyttrande N.Grimsåker-Holarna SFF Vi har synpunkter gällande lokalgatan mellan Myckelbyvägen och Päsvägen som vi anser bör tillhöra Holarna GA:1. Kommentar: Kontakt har förts med Service- & teknikförvaltningen som utmynnat i att någon ändring av huvudmannaskap för lokalgatan inte kommer att ändras. Granskningsyttrande Räddningstjänsten Inga synpunkter på kommentarer på tidigare yttrande. Kommentar: Det noteras att Räddningstjänsten ej har några synpunkter. SAMMANFATTNING, FORTSATT HANDLÄGGNING Under granskningen har yttranden framförts av Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Lantmäteriet samt N.Grimsåker-Holarna SFF. På Länsstyrelsens inrådan kompletteras planbeskrivningen med en riskanalys samt att viss mark ändras till plusmark. I övrigt sker inga revideringar av förslaget. Det i juni 2014 upprättade förslaget till detaljplan för Detaljplan för Svetsaren föreslås föreläggas fullmäktige för antagande. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt David Höijertz

35 LOKALGATA äcksvägen :8 GRIMSÅKER :1 30 UPPLYSNINGAR Planen är upprättad enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser: - planbeskrivning - fastighetsförteckning - grundkarta i skala 1:1000 LOKALGATA P-PLATS GCM-VÄG HUVUDGATA Myckelbyvägen Thorolfsvägen 302 Malungshemsvägen TRAKTORN 10 SVETSAREN 1 u NATUR GÄRDET 4:1 GÄRDET 4:1 5:3 MALUNG S:4 GÄRDET 4:1 Instans Datum Beslut om samråd BN Beslut om granskning BN Antagen Vunnit laga kraft NATUR HUVUDGATA 301 S: S:6 35:14 35:8 35: HOLARNA S:6 35:14 35:8 301 S:4 2:4 10:4 61:4 GRÖNLAND 6:40 8:3 10:4 35:8 3 S: 61:4 GRÖNLAND 54:1 S:7 5:2 6:14 10:5 7:4 10:4 10:6 7:11 10:3 2 Päsvägen Götgatan Lr VY LisagatanBackselsvägen Lr GA:1 GA:1 GA:1 GA:1 GA:1 GENOMFART HOLARNA Grundkarta upprättad av Malung-Sälen Kommun Fastghetsförteckning aktuell Kartbild aktuell juli Skala 1:1000 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för planområdet och tillika användningsgräns. Användningsgräns. Egenskapsgräns. ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser NATUR Naturområde GENOMFART Genomfartstrafik HUVUDGATA Trafik mellan områden LOKALGATA Lokaltrafik GCM-VÄG Gång-, cyckel- och mopedväg P-PLATS Parkering Kvartersmark B Bostäder SKJH Skola/kontor/icke störande småindustri/handel UTNYTTJANDEGRAD e1 Högst en huvudbyggnad får uppföras. Högst 2 lägenheter får anordnas. Högsta tillåtna byggnadsarea är 300m²per tomt, varav huvudbyggnad max.100m². Endast friliggande hus får uppföras. Vind får inte inredas. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 6.0 m och för uthus och annan gårdsbyggnad är 4.0m. e2 Högst en huvudbyggnad får uppföras. Högsta tillåtna byggnadsarea är 15 0 m², varav huvudbyggnadd max. 100m². Endast friliggande hus får uppföras. Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4.0 m.högst tillåtna byggnadshöjd för uthus och annan gårdsbyggnad är 3.5 m. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BYGGANDE Mark som inte får bebyggas. Marken får endast bebyggas med uthus. u Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. b Källare får ej anordnas med lägre golvhöjd än m. MARKENS ANORDNANDE Utfart får inte anordnas PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE 0,0 Högsta byggnadshöjd i meter. Mindre byggnadsdel för t. ex. tekniska utrymmen får uppföras här utöver. 00 Högsta taklutning i grader. I, II Högsta antal våningar.härutöver får vind ej inredas. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER - Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. - Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken. a Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken. - Stranskyddet upphävs inom kvartersmarken och gatumarken som är belägen närmare strandlinjen än 100 meter. - Bygglov får ej ges innan eventuella föroreningar avhjälpts DETALJPLAN FÖR SVETSAREN MALUNG-SÄLENS KOMMUN, DALARNAS LÄN Skala 1:1000 UPPRÄTTAD AV BYGG-TEKNIK I MALUNG AB, Uppdragsnummer: Juni 2014 Karl-Erik Sigfrids Byggnadsingenjör GRANSKNINGSHANDLING

36 GRANSKNINGSHANDLING PLAN Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i januari 2015 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN Beslut om granskning BN Antagen Vunnit laga kraft GRANSKNINGSHANDLING Planbeskrivning Svetsare Granskning 1(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

37 GRANSKNINGSHANDLING PLAN PLANHANDLINGAR Planhandlingarna är följande: - Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser - Planbeskrivning - Fastighetsförteckning - Grundkarta PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att legalisera befintlig och planerad ny verksamhet inom SKJH-området samt att legalisera fyra befintliga bostadsfastigheter, vilka idag är belägna på naturmark. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB De åtgärder planen medger bedöms förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. Lägesbestämning Areal Markägoförhållande PLANDATA Planområdet är beläget ca 1 km sydost om Malungs centrum och omedelbart väster om riksväg 66. Planområdet omfattar ca 5.5 ha. Fastigheten Svetsaren 1 ägs av Malung-Sälens kommun. Angränsande bostadsfastigheter ägs av privatpersoner. Riksintressen Översiktliga planer Detaljplaner TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Planområdet gränsar till Västerdalsbanan som är riksintresse för järnväg och Riksväg 66, som delvis ingår i planförslaget, är riksintresse för väg. Den kommunomfattande översiktsplanen, laga kraft , anger följande tillämpliga rekommendationer för område A1 Malungs centralort: Förutsättningar för bebyggelse regleras i gällande detaljplaner. Vid behov av större avvikelser från gällande planbestämmelser eller önskemål om ändrad användning krävs detaljplaneändring. Smärre ej detaljplanelagda områden bör på sikt planläggas. Planläggningar med måttliga konsekvenser ska anses förenliga med översiktsplanen. Den nu aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanens syfte. För området gäller förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för sydöstra delen av MALUNG (26) fastställd av Länsstyrelsen Planområdet gränsar i väster mot stadsplanen för Malungs Municipalsamhälle (1) fastställd av kommunfullmäktige I nordvästra hörnet gäller förslag till ändring av stadsplan för Räfsan m.fl. Planbeskrivning Svetsare Granskning 2(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

38 GRANSKNINGSHANDLING PLAN (11) fastställd av Länsstyrelsen Mot norr gränsar planen mot förslag till ändring av stadsplan för Vagnen, Harven och Plogen (21) fastställd av Länsstyrelsen I nordöstra hörnet gränsar planen mot förslag till ändring av stadsplan för Backa-Holarna m.fl. (Sportfältet) (64) fastställd av Länsstyrelen I sydvästra hörnet gränsar planen mot förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för sydöstra delen av MALUNG (29) fastställd av Länsstyrelsen Öster och söder om detaljplanen gäller utomplansbestämmelser. Miljökonsekvensbeskrivning Strandskydd Kommunala beslut Natur Mark och vegetation Markbeskaffenhet Geotekniska förhållanden Risk för höga vattenstånd Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. Bedömningen redovisas längre fram i denna planbeskrivning, under rubriken Behovsbedömning. Denna görs på detta sätt även till föremål för samråd med länsstyrelsen. Behovsbedömningens slutsats är att planen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed inte behöver upprättas. Kommunens ställningstagande till behovsbedömningen kommer att göras efter samrådet. En bäck passerar genom planområdet vilken är strandskyddad. Strandskyddet föreslås upphävas inom den kvarters- och lokalgatumark, som är belägen närmare än 100 meter från bäcken. Som särskilda skäl för strandskyddsdispens gäller att strandskyddsområdet redan är ianspråktaget och att bäcken är omgrävd och består idag av ett dike. Byggnadsnämnden beslutade att planarbete får påbörjas med vissa i beslutat angivna riktlinjer. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Planområdet är redan exploaterat. Växtlighet inom industritomten utgörs av några enstaka planterade träd och buskar. Inom naturområdet och de befintliga bostadsfastigheterna finns enstaka lövträd. Marken består av sand av olika kornstorlek. Några bärighetsproblem finns därmed inte. Inom SKJH-området och BI-området är grundvattenytan belägen nära markytan varför källarvåningar inte bör anordnas. Om utrymmen skall anordnas under högsta högvattenytan ska väggar och golv i sådana utrymmen gjutas i vattentät betong. De lägre delarna av planområdet är belägna under Västerdalälvens högsta vattenstånd. Kommunen har genom olika åtgärder försvårat att vatten kan stiga till detta område. En planbestämmelse har införts som förbjuder källare med golvnivån lägre än +300,7 meter över grundkartans nollplan. Planbeskrivning Svetsare Granskning 3(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

39 GRANSKNINGSHANDLING PLAN Risker med farligt gods Förorenad mark Eftersom riksvägen och järnvägen idag passerar genom Malungs central delar med bebyggelse på betydligt närmare avstånd från trafiklederna än bostadsbebyggelsen i nu aktuell plan är det orimligt att länsstyrelsen rekommenderade 150 meters avstånd till transportled för farligt gods kan bli aktuellt. Det närmaste bostadshuset på Holarna 8:3 är beläget ca 25 meter från riksväg 66. Med hänsyn till fördelaktiga terrängförhållanden bedöms riskerna för föroreningar etc. som små. För övrigt är räddningstjänstens insatstid under 10 minuter. Industriområdet har klassificerats som förorenad mark med hänsyn till tidigare verksamheter. Det är därför viktigt att skolungdomar inte utsätts för de eventuella föroreningar som finns inom området. I övrigt föranleder inte detaljplanen några förändringar eftersom bygglov redan beviljats för handel och kontor. Enligt MIFO-studien över området har tidigare verksamhet bedrivits på ett miljöriktigt sätt och föroreningarna beskrivs därför som måttliga. Eventuella risker med hänsyn till den förorenade marken skall prövas i samband med bygglov och tekniskt samråd för att säkerställa att inga oacceptabla hälsorisker uppkommer för de personer som vistas i lokalerna och angränsande markområde. En administrativ bestämmelse om att bygglov inte får ges innan eventuella föroreningar avhjälpts. Fornlämningar Bebyggelseområden Inga kända fasta fornlämningar finns registrerade inom området. Skola/kontor/icke störande småindustri/ handel (SKJH) Planändringen innebär att befintlig och planerad ny verksamhet legaliseras. Förutom att endast icke störande småindustri får förekomma inom området föreslås planbestämmelserna ändras så att nedanstående bestämmelser kommer att gälla: - Högst två våningar får uppföras. - Högsta tillåtna byggnadshöjd är 8,5 meter. Bostäder (B) Eftersom industrifastigheten idag har en mycket begränsad användning som industri har det ansetts lämpligt att legalisera de fyra bostadsfastigheterna, som idag är belägna på naturmark. För BII-området gäller följande planbestämmelser: - Högst en huvudbyggnad får uppföras. - Högst 2 lägenheter får anordnas. - Högsta tillåtna byggnadsarea är 300 kvm per tomtplats, varav huvudbyggnad högst 100 kvm. - Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6,0 meter för huvudbyggnad och högst 4,0 meter för uthus och annan gårdsbyggnad. - Vind får inte inredas. - Endast friliggande hus får uppföras. För BI-området gäller följande planbestämmelser: - Högst en huvudbyggnad får uppföras. - Högst 2 lägenheter får anordnas. - Högsta tillåtna byggnadsarea är 150 kvm per tomtplats, varav huvudbyggnad högst 100 kvm. - Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,0 meter för huvudbyggnad och högst 3,5 meter för uthus och annan gårdsbyggnad. - Endast friliggande hus får uppföras. Planbeskrivning Svetsare Granskning 4(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

40 GRANSKNINGSHANDLING PLAN Offentlig och kommersiell service Tillgänglighet Friytor Naturmark Gator och trafik Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik Järnväg Parkering Teknisk försörjning Vatten och avlopp Värme El Brandskydd Behovsbedömning Offentlig och kommersiell service finns i Malungs centrum ca 1 km från planområdet. Planområdet innehåller lokaler som ska uppfylla kraven på tillgänglighet enligt Plan- och Bygglagen. Två mindre naturområden har lagts ut i planen i anslutning till den befintliga bäcken. Befintligt vägnät bibehålls. Västerdalsbanan passerar direkt sydväst om planområdet. Ingen persontrafik förekommer idag på Västerdalsbanan utan endast godstrafik, som är mycket låg (tåg per vecka). Planer finns dock att utöka godstrafiken. Bostadshuset på fastigheten Grönland 72:1 är beläget ca 15 meter från spårmitt och på samma avstånd som ett tiotal befintliga bostadsfastigheter längs bansträckningen nordväst om planområdet. Låg banstandard och tät befintlig bebyggelse i detta område kräver låg hastighet för tågtrafiken. Detta tillsammans med den ytterst sparsamma tågtrafiken gör att buller och vibrationer är av måttlig karaktär. För att säkerställa att ingen ytterligare bebyggelse placeras närmare järnvägen skall marken mellan befintligt bostadshus på Grönland 72:1 punktprickas. I övrigt legaliseras den avstyckade och redan befintliga bebyggelsen på fastigheten. Parkeringsbehovet förutsätts lösas inom respektive tomtplats. Den befintliga större allmänna parkeringsplatsen har legaliserats i planförslaget. Någon risk för skador på fordon som parkerats på den allmänna parkeringen med hänsyn till närheten till järnvägen bedöms som obefintliga med hänsyn till den låga hastighet som förbipasserande tåg har. Parkeringen har för övrigt funnits under lång tid utan några problem. Befintlig bebyggelse är ansluten till det kommunala VA-nätet. Den befintliga byggnaden inom SKJH-området är ansluten till fjärrvärmenätet. Insatstiden för räddningstjänsten understiger 10 minuter. Detaljerad utformning av byggnaderna med hänsyn till brandskyddskraven får prövas i samband med bygglov och tekniskt samråd. 2 brandvattenposter finns direkt utanför SKJH-kvarteret efter Thorolfsvägen. I övrigt finns att konventionellt brandvattensystem inom SKJH-området. I samband med handläggning av detaljplaneärenden ska en bedömning göras om de åtgärder som planen medger kan orsaka en betydande miljöpåverkan. Om så bedöms vara fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Planen kan inte anses innebära någon utökad miljöpåverkan då den tillkommande byggrätten är av liten skala. Det synes uppenbart att någon betydande miljöpåverkan ej föreligger då området redan är exploaterat. Planbeskrivning Svetsare Granskning 5(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

41 GRANSKNINGSHANDLING PLAN Administrativa frågor Konsekvenser av planens genomförande Planprocessen Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet. För genomfartsleden är Trafikverket huvudman. Planen innebär att ett tidigare detaljplanelagt område ändras så att befintlig och planerad ny verksamhet legaliseras inom samtliga kvarter. ORGANISATORISKA FRÅGOR Detaljplanen handläggs som normalt planförfarande. Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen kan antas under år Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Huvudman för genomförandet av detaljplanen är fastighetsägarna. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetskonsekvens- Detaljplanen kommer att föranleda ny fastighetsbildning inom beskrivning framförallt bostadskvarteren. Det har inte ansetts nödvändigt att i detaljplanen styra varken storleken eller antalet tomter. Detta får bli en förhandling mellan de olika fastighetsägarna. Kommunen kommer att ha lösningsrätt till gatu-och naturmarken. gemensamhetsanläggning Planekonomi Detaljplanen skapar inget behov av att bilda någon gemensamhetsanläggning, då fastigheterna har tillgång till utfartsväg via lokalgata eller samfällighet. EKONOMISKA FRÅGOR Exploateringskostnaden för nybyggnad enligt planförslaget uppskattas till ca 50 miljon kronor. Vatten och avlopp Grundkarta m.m. TEKNISKA FRÅGOR Planändringen föranleder en marginell ökning av vattenförbrukningen och avloppsmängden. Grundkarta har upprättats av Malungs-Sälens kommun genom komplettering av befintlig primärkarta. Fastighetsförteckning har upprättats av Metria i Östersund. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats av byggnadsingenjör Karl-Erik Sigfrids på uppdrag av Malung-Sälens kommun och i samråd med planarkitekt Elin Perjos och David Höijertz. Planbeskrivning Svetsare Granskning 6(6) TRIAL MODE a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 52 Antagen Vunnit laga kraft SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i januari 2015 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om granskning BN 2015-02-18 Antagen Vunnit laga

Läs mer

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu

Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Ändring och upphävande av detaljplan för Industriområde i Bu Malung-Sälens kommun Dalarna län Upprättad i december 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 Beslut om

Läs mer

Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54

Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 Detaljplan för Högstrand 1:11-1:54 Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i juni 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2013-08-28 Beslut om granskning Antagen Vunnit laga

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Joängets Fjällgård

Detaljplan för Joängets Fjällgård Detaljplan för Joängets Fjällgård Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i september 2015 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2015-04-29 Antagen Vunnit laga kraft SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE

ENKELT PLANFÖRFARANDE PLANBESKRIVNING Detaljplan för KV BAGAREN Vansbro kommun Dalarnas län Upprättad november 2013. Reviderad i mars 2014 och oktober 2014. av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd KS 2013-12-03

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för VÅFFELSTUGA PÅ GUSJÖN 6:57 UTSTÄLLELSEHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för VÅFFELSTUGA PÅ GUSJÖN 6:57 UTSTÄLLELSEHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för VÅFFELSTUGA PÅ GUSJÖN 6:57 Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i januari 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Bygg-Teknik i Malung AB UTSTÄLLELSEHANDLING. /Karl-Erik Sigfrids/

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Datum 2015-06-12

Tjänsteutlåtande. Datum 2015-06-12 Tjänsteutlåtande Datum 2015-06-12 Sida 1 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Stadsarkitekt Tomas Johnsson 0280-181 69 Dnr: KS/2016:34 Detaljplan för Olarsgården annex Byggnadsnämndens beslut: det i januari

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för BRF Vintergatan 1

Detaljplan för BRF Vintergatan 1 Detaljplan för BRF Vintergatan 1 Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i november 2016, reviderad februari 2017 av Bygg-Teknik i Malung Instans Datum Beslut om samråd BN 150429 Antagen Vunnit laga

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT

Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT 1(5) Detaljplan för TROLLBÄCKEN MITT UTLÅTANDE November 2013 I bifogad sammanställning redovisas samtliga skriftliga synpunkter på planförslaget. Beträffande samrådsskedet upprepas de synpunkter och ställningstaganden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Rörbäcksnäs 28:1 m.fl. Malung-Sälens kommun Dalarnas län NORMALT PLANFÖRFARANDE

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Rörbäcksnäs 28:1 m.fl. Malung-Sälens kommun Dalarnas län NORMALT PLANFÖRFARANDE PLANBESKRIVNING Detaljplan för Rörbäcksnäs 28:1 m.fl. Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i augusti 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-04-23 Beslut om granskning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Samrådshandling Januari Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Samrådshandling Januari 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av fem fritidstomter samt en tomtplats för kontor.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av fem fritidstomter samt en tomtplats för kontor. 1 (6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Västra Sälen 20:6 och del av 20:1 Malung-Sälens kommun, Dalarnas län Upprättad i augusti 2013 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna är följande: - Plankarta

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Dnr.2009-00308-214 Arkivnummer: P1588 B Detaljplan för Del av LASTBILEN 4 inom Pershagen/Södra i Södertälje kommun Upprättad 2010-03-31 LAGAKRAFTHANDLING enkelt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2014-11-03 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan (ÄDP)

Ändring av detaljplan (ÄDP) Dnr 2014/107 Tillägg till detaljplan för Viks fiskeläge 4:1 m.fl., i Vik, laga kraft vunnen 2005 12 27 Ändring av detaljplan (ÄDP) för Viks fiskeläge 4:7 och 4:39 i Vik, Simrishamns kommun, Skåne län UPPRÄTTAD

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN Underrättelse Allmän granskning

Tillägg till. DETALJPLAN Underrättelse Allmän granskning Datum Vår bet 2016-04-07 Dnr 2016-23 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN Underrättelse Allmän granskning Härmed översändes handlingar för: Tillägg till Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Samråds-/Utställningshandling 2010-09-13 1(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser

Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun. Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Upphävande av byggnadsplan nr. 772, Harg 1:1 del av, i Östra Harg, Linköping kommun Planbeskrivning och bedömning av konsekvenser Planområde 2016-09-27 Dnr. Sbn 2012-268 Upphävande av Byggnadsplan (detaljplan)

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer