PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets Antagen Vunnit laga kraft ENKELT PLANFÖRFARANDE... SAMRÅDSHANDLING Karl-Erik Sigfrids PLAN

2 PLANHANDLINGAR Planhandlingarna är följande: - Plankarta i skala 1:500 med planbestämmelser och illustration - Planbeskrivning - Fastighetsförteckning - Grundkarta i skala 1:1000 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte är att genom planändring möjliggöra en tillbyggnad av befintligt lastintag och att höja berörd del av byggnaden för att erhålla samma höjd på bottenbjälklaget för köket som restaurangdel. FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB De åtgärder planen medger bedöms förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. Lägesbestämning Areal PLANDATA Planområdet ligger i Lindvallen i Sälen. Planområdet omfattar ca 1000 m 2 (0,1 ha) av den östra delen av fastigheten Västra Sälen 4:53 och en mindre del av Västra Sälen 4:11. Markägoförhållande Västra Sälen 4:53 ägs av Entréhuset i Sälen AB, Västra Sälen 4:11 ägs av Fjällinvest AB. Riksintressen Översiktliga planer Detaljplaner, TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Då området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet skall det skyddas mot åtgärder enligt MB, 3 kap. 6. Området är även känsligt ur ekologisk synpunkt och skall därför skyddas mot åtgärder som avses i MB, 3 kap. 3. Den kommunomfattande översiktsplanen ger rekommendationen att mindre förändringar och förtätningar i redan ianspråktagna områden kan tillåtas om planproblematiken bedöms som begränsad. Planförslaget får anses förenligt med riktlinjerna i gällande översiktsplan. För fastigheten Västra Sälen 4:53 gäller detaljplan för Gustavstorget i Lindvallen (T155) antagen För den östra delen av planområdet gäller Förslag till byggnadsplan för fastigheterna Västra Sälen 1:4 m.fl. (T30) fastställd av Länsstyrelsen samt Förslag till ändring och utvidgning för del av byggnadsplan för fastigheterna Västra Sälen 1:4 m.fl. (T50) fastställd av Länsstyrelsen Planbeskrivning Gustav Bar & Grill samråd enkelt planförfarande. 2(5)

3 Strandskydd I ravinen/sänkan strax väster om planområdet rinner en bäck som är strandskyddad. Strandskyddet föreslås upphävas för hela planområdet. Bäcken är redan påverkad av exploatering och området saknar betydelse för det allmänna friluftslivet. Vidare bedöms inte området innehålla några speciella naturvärden och någon väsentlig försämring av livsbetingelserna för djur- och växtarter bedöms inte uppstå. Det bör även beaktas att det finns många och tätt liggande små vattendrag inom fjällområdet. Som särskilda skäl för att upphäva strandskyddet anförs följande: Ifrågavarande kvartersmark har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Bakgrunden är turistnäringens stora betydelse för Malung-Sälens kommun, vilket skapar ett angeläget behov av kompletterande serviceanläggningar. (MB 7 kap 18 punkterna 1 och 5). Miljökonsekvensbeskrivning Kommunala beslut Natur Mark och vegetation Markbeskaffenhet Bebyggelseområden Handel (H 1) Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell detaljplan har en behovsbedömning beträffande betydande miljöpåverkan gjorts. Bedömningen redovisas längre fram i denna planbeskrivning, under rubriken Behovsbedömning. Denna görs på detta sätt även till föremål för samråd med länsstyrelsen. Behovsbedömningens slutsats är att planen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed inte behöver upprättas. Kommunens ställningstagande till behovsbedömningen kommer att göras efter samrådet. Byggnadsnämnden beslutade att bevilja sökt planbesked. Byggnadsnämnden har beviljat ett tidsbegränsat bygglov för lastkaj och stödmur till och med helt i enlighet med nu framlagt planförslag. Det tidsbegränsade bygglovet har även utnyttjats och slutbesked för bygget har meddelats av Byggnadsnämnden FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Planområdet är redan exploaterat. Någon växtlighet finns inte inom planområdet. Marken består av moränmark. Några grundläggningsproblem förligger ej. Planändringen innebär att byggrätten utökas något mot öster samt att bygghöjden ökas från 3,5 meter till 4,5 meter för att möjliggöra att bottenbjälklaget kan höjas så att bageri och köksdel får samma höjd som restaurangdelen. Vidare föreslås en mindre tillbyggnad kunna göras i nordvästra hörnet av planområdet. De föreslagna tillbyggnadsmöjligheterna har illustrerats på plankartan. Planbeskrivning Gustav Bar & Grill samråd enkelt planförfarande. 3(5)

4 Nedanstående planbestämmelser skall gälla: - Högst en våning får uppföras. Därutöver får vind inte inredas. Utan hinder härav får teknikutrymme anordnas på vind. - Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,5 meter. - Högsta tillåtna taklutning är 30 o - Fasader skall utföras i trä. Tak skall ges matt mörk färg. Tillgänglighet Gator och trafik Gatunät Parkering Teknisk försörjning Vatten och avlopp Värme El Avfall Brandskydd Störningar Behovsbedömning Tillgänglighetsfrågor bevakas enligt gällande bygglagstiftning i samband med bygglov. H 1 -området innehåller allmänna lokaler, vilka skall följa gällande tillgänglighetskrav. Planen innebär inga förändringar av angränsande vägnät. Planändringen medför inget ökat behov av parkeringsplatser. Befintlig byggnad är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Vattenförsörjning sker från Lindvallens vattenledningssystem. Den befintliga byggnaden har vattenburet värmesystem med bergvärmepump som värmekälla. Den befintliga byggnaden är ansluten till Malungs Elnät. Planen ligger inom område med kommunal sophantering. För förpackningar kommer under de närmaste åren att anordnas ett antal uppsamlingsplatser fördelade på olika platser inom Sälenfjällsområdet. En ny plats för sopcontainer har anlagts i östra delen av planområdet. Insatstiden för räddningstjänsten understiger 10 minuter. Detaljerad utformning av den tillbyggda lastkajen med hänsyn till brandskyddskraven har prövats i samband med det tidsbegränsade bygglovet och tekniskt samråd. Den tillkommande lastkajen har avskilts från angränsande stugbybebyggelse i brandteknisk klass EI 60. Vid ytterligare bygglovspliktiga åtgärder, som tillbyggnad i den nordvästra delen eller höjning av bjälklagshöjd skall brandskyddskraven beaktas i samband med bygglov och tekniskt samråd. Några utökade störningsrisker för boende i grannskapet bedöms inte föreligga i anledning av planändringen. I samband med handläggning av detaljplaneärenden skall en bedömning göras om de åtgärder som planen medger kan orsaka en betydande miljöpåverkan. Om så bedöms vara fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Planen kan inte anses inte innebära någon utökad miljöpåverkan då den tillkommande byggrätten är av liten skala. Det synes uppenbart att någon betydande miljöpåverkan ej föreligger då området redan är exploaterat. Kommunens definitiva ställningstagande till behovsbedömningen görs efter samrådet. Administrativa frågor Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken angränsande till planområdet. Planbeskrivning Gustav Bar & Grill samråd enkelt planförfarande. 4(5)

5 Konsekvenser av planens genomförande Planen innebär att en tidigare detaljplanelagd fastighet ändras så att byggrätten ökas något samt att högsta tillåtna byggnadshöjd ökas från 3,5 meter till 4,5 meter. Planprocessen Tidplan ORGANISATORISKA FRÅGOR Detaljplanen handläggs som enkelt planförfarande. Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen kan antas under våren Genomförandetid Planens genomförandetid är till och med Ansvarsfördelning Huvudman för genomförandet av detaljplanen är ägaren av Västra Huvudmannaskap Sälen 4:53. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Detaljplanen föranleder behov av att fastigheten Västra Sälen 4:53 utökas i enlighet med planförslaget. Fastighetsreglering för detta skall sökas så snart detaljplanen vunnit laga kraft. gemensamhetsanläggning Något behov av förändring av några gemensamhetsanläggningar finns inte i anledning av planförslaget. Planekonomi Tekniska utredningar Vatten och avlopp EKONOMISKA FRÅGOR Exploateringskostnaden för nybyggnad enligt planförslaget uppskattas till ca 5 miljon kronor. TEKNISKA FRÅGOR Planändringen föranleder en marginell ökning av vattenförbrukningen och avloppsmängden. Grundkarta m.m. Grundkarta har upprättats av Bygg-Teknik i Malung AB i maj 2013 genom kopiering av befintlig primärkarta. Fastighetsförteckning har upprättats av Lantmäteriet i Malung. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats av byggnadsingenjör Karl-Erik Sigfrids på uppdrag av Entréhuset i Sälen AB och i samråd med planarkitekt Hans Johansson. Planbeskrivning Gustav Bar & Grill samråd enkelt planförfarande. 5(5)

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö

Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden Malmö Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Annette.Larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Detaljplan för del av fastigheten Nora 11 i Innerstaden

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer