Ulf Janson, Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet. Kamratrelationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ulf Janson, janson@ped.su.se Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet. Kamratrelationer"

Transkript

1 Ulf Janson, Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet Kamratrelationer Delaktighet, samspelsproblem, pedagogiska förhållningssätt RFA:s skolombudskonferens Södertälje 6-7 mars Varför inklusion? Rättighet och demokrati - ge lika tillgång till samhällets utbud och resurser Delaktighet - motverka isolering, ge tillträde till sociala arenor - ge förutsättningar att aktivt ingå i social gemenskap och delta i sociala processer Utveckling och lärande - skapa optimala utvecklings- och lärvillkor, - genom anpassade utvecklings- och lärmiljöer med minsta möjliga särbehandling 2 1

2 Två perspektiv på delaktighet Platsen en kultur delaktighet äger rum på en kulturell arena med för arenan utmärkande meningssystem (värderingar, syften), för arenan utmärkande umgängesregler (samspelsmönster, rollrelationer) Utförandet - en social process delaktighet kommer till stånd på denna arena i socialt samspel där villkoren för delaktighet direkt eller indirekt förhandlas 3 (För-)Skolans parallella kulturer lärkultur (samling och klassrum) framtid, påverkan till förändring vuxenstyrda kunskaps- och utvecklingsmål asymmetriskt rollsystem lärare-elev omsorgskultur (övergripande ansvar) här-och-nu, grundläggande behov vuxenstyrda trygghets- och nyttomål asymmetriskt rollsystem omsorgsgivare-mottagare kamratkultur (barn- och elevgruppen) här-och-nu, lust och frihet kamratstyrda värderingar, försvar mot vuxenauktoritet symmetriskt rollsystem av jämlika samspelsparter 4 2

3 Kamratkultur Kontakten med vuxenvärlden: en delad erfarenhet av att vara kollektivt marginaliserad kollektivt disciplinerad Kommenterande motkultur och försvar mot vuxeninblandning Horisontellt relationsmönster i grunden Inträde och position bestäms i interaktion Kompetensmobiliserande 5 Delaktig hur? på vilket sätt? objektivt delaktig tillhörighet tillgänglighet samhandling - förutsättningar - yttre uttryck subjektivt delaktig acceptans engagemang autonomi - förhållningssätt 6 3

4 Grovt generaliserat mönster Barn med vs. utan funktionsnedsättningar i inkluderande miljöer: marginalisering, risk för utanförskap Åldersfaktorn: tendens till ökad marginalisering med stigande ålder Barn med funktionsnedsättningar i inkluderande vs segregerande miljöer: mer kontakter, större nätverk inte sämre utvecklings- och lärvillkor i inklusion Barn utan funktionsnedsättningar: attityder mestadels positiva men styr inte handlande bristande erfarenhets- och aktivitetsgemenskap ligger bakom negativa attityder 7 Villkor för tillhörighet i kamratkultur Förmåga att ge självständiga bidrag till gruppens aktivitet Respekt för kamratkulturens outtalade normer och regler vid inträden vid förhandlingar vid konfliktlösning 8 4

5 Tillhörighet och delaktighet Tillhörighet och delaktighet är beroende av Formell tillhörighet Tillgänglighet till aktivitet Samhandling, att ta del i samspelet Formell tillhörighet Tillgänglighet Samhandling 9 Tillgänglighet handlar om det fysiska rummet få information om vad som händer, kunna röra sig, hantera utrustning det symboliska sammanhanget förstå vad händelserna betyder, kunna bidra till dem (t ex låtsaslek) det kommunikativa samspelet förstå och delta i samtal följa gruppens samspelsregler Ulf Janson: Kamratrelationer. RFAkonferens. Tillgänglighetstriangeln (T) 10 5

6 Bristande tillhörighet yttrar sig i bristande samhandling bristande engagemang hos marginaliserade barn bristande acceptans hos andra barn Ulf Janson: Kamratrelationer. RFAkonferens. handlingstriangeln (H) 11 men beror på bristande tillgänglighet samhandling, engagemang, acceptans uppstår när aktiviteten är - fysiskt tillgänglig - symboliskt begriplig - kommunikativt delad och förståelig för alla deltagare T H 12 6

7 Hur ser marginalisering ut Att inte dela meningssammanhang, man är i samma fysiska men olika symboliska rum Man avvisar det marginaliserade barnets inträdesförsök aktivitetserbjudanden Man ger marginaliserande erbjudanden Man osynliggör och förtingligar, den marginaliserade bemöts som icke-existerande Den marginaliserade drar sig själv undan självvald ensamaktivitet avvisande av inbjudningar från gruppen 13 Aktivitetstyp och tillgänglighetskrav fysiskt symboliskt socio-komm kropps- högt krav på inte så högt krav krav på kroppsrörelselek rörlighet på symbolisering kommunikation rollek tillgång till info förstå och bidra till krav på verbal komm om händelser låtsasantaganden att förstå soc regler konstr- och tillgång till info förstå vad modeller inte så högt på verbal modellek krav på (fin-) representerar förmåga men på att motorik förstå sociala regler svårt vid svårt vid svårt vid - motorisk fn - kognitiv fn - språklig fn - sensorisk- - social fn perceptuell fn - sensoriskperceptuell fn 14 7

8 Inträdesstrategier Gör detta ta reda på vad som händer lista ut lektemat gå in i lekområdet ge ett bidrag, skapa en variation av temat Gör inte detta be inte om information tala inte om dig själv, dina känslor, vad du tycker man ska göra kritisera inte gruppens aktivitet Bidra till aktivitet! Kräv inte uppmärksamhet på dig själv som person! 15 Mönster i kamratkontakt hos barn med och utan funktionsnedsättning 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 obs gå in i styra, initiera begära uppm barn med fneds barn utan fneds 16 8

9 Intervention att gå in med stöd Påverkan på handlingstriangeln (samhandling, engagemang, acceptans): arbete med symptom Påverkan på tillgänglighetstriangeln (fysiskt, symboliskt, socio-kommunikativt): arbete med bakomliggande orsaker Vuxenpåverkan riskerar att: bryta mot kamratkulturens regler för samvaro hota kamratkulturens självständighet utlösa lekförsvar 17 Interventionsstrategier (Odom) situations- och miljöarrangemang kontaktskapande gruppaktiviteter lärarstyrda interventioner barnspecifika interventioner kamratförmedlade interventioner 18 9

10 Aktivitetsorientering och personorientering Aktivitetsorientering delaktighetsproblem förstås i termer av aktivitetens tillgänglighet och krav pedagogiskt stöd syftar till aktivitetsanpassning genom att fokusera samspelssituation och -process Personorientering delaktighetsproblem förstås i termer av den enskilda individens förmåga omgivningens värderingar, attityder, kunskaper pedagogiskt stöd syftar till beteendeförändring och attitydpåverkan genom att fokusera personliga förhållningssätt 19 Tre förhållningssätt i förskolelek Styrande regissör handlings- och lekförslag på avstånd, föreskrifter, uppmaningar, kritik Deltagande aktör handlings- och lekförslag inifrån leken, förslag som innebär aktivitetsanpassningar, inbjudningar snarare än uppmaningar Tolkande observatör sufflörsroll, icke-ingripande men klargöranden av händelser och betydelser genom sammanfattningar, respekt för roller, låtsasantaganden och identiteter, händelseutvecklingen lämnas till gruppen 20 10

11 Minskad kontakt mellan elever med funktionell olikhet med stigande ålder Skoltiden blir alltmer disciplinerande kamratkulturens autonomisträvan tydligare Funktionsnedsättning associeras till vuxenkultur och omsorgsansvar, funktionell olikhet ökar vuxennärvaron Erfarenhet generaliseras till förväntningar, så småningom kanske också fördomar Liten social kontakt med kamrater med funktionsnedsättningar å ena sidan, positiva värderingar i princip upplevs inte som motsägelsefullt Elever med funktionsnedsättningar söker sig alltmer till kamrater med liknande förutsättningar, en egen kamratkultur utvecklas 21 Förhållningssätt i förskola och skola Förskola: öka tillgänglighet aktivitetsorientering tolkande intervention Skola: skapa utrymme och respekt aktivitets- och personorientering reflektion över förhållandet värdering - handling 22 11

12 Kamratkultur - elever med fh Upplevd skillnad mellan egen och icke-funktionshindrade kamraters situation Behovet att vara vanlig lika värde en viktig värdegrund marginaliserad i icke-funktionshindrades kamratkultur Ofta val av kamrater med liknande funktionella villkor Erfarenhetsgemenskap del i strävan efter autonomi delad insikt om barriärer Den egna kamratkulturen måste försvaras åt två håll mot vuxenövervakning mot icke-funktionshindrades kamratkultur 23 12

Barns Delaktighet i Förskolan

Barns Delaktighet i Förskolan FoU-rapport 2009-02 Barns Delaktighet i Förskolan Definition, Observation och Analys av Delaktighet som Social Process Eva Melin Denna rapport kan beställas genom Handikapp & Habilitering i Stockholms

Läs mer

Torgeir Alvestad Fil. Dr.

Torgeir Alvestad Fil. Dr. Förskolans relationelle värld - små barn som kompetente aktörer i produktive förhandlingar http://hdl.handle.net/2077/22228 Torgeir Alvestad Fil. Dr. Universitetslektor vid Göteborgs universitet Institutionen

Läs mer

Talande möten mellan ungdomar

Talande möten mellan ungdomar Talande möten mellan ungdomar Villkor för delaktighet i kamratgemenskap - ungdomar med synnedsättning berättar Tove Söderqvist Dunkers Institutionen för pedagogik och didaktik Examensarbete 30 hp Pedagogik

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Talande möten En studie av blinda och seende barns samspel

Talande möten En studie av blinda och seende barns samspel Talande möten En studie av blinda och seende barns samspel Tove Söderqvist Dunkers Magisteruppsats, vt -2006 Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet Handledare: Ulf Janson Talande möten En studie

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Lära tillsammans. samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet. Lärdomar från studien Samarbetsorienterat lärande med vägledande kamrater

Lära tillsammans. samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet. Lärdomar från studien Samarbetsorienterat lärande med vägledande kamrater Lära tillsammans samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet Lärdomar från studien Samarbetsorienterat lärande med vägledande kamrater Lära tillsammans samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet

Läs mer

Med det livslånga lärandet som grund

Med det livslånga lärandet som grund EXAMENSARBETE 2004:01 PED Med det livslånga lärandet som grund En inblick i förskolans och skolans roll i arbetet med att utveckla social kompetens OTTILIA MULDER PEDAGOGUTBILDNINGARNA BARN- OCH UNGDOMSPEDAGOGISK

Läs mer

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser

Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser Barn och ungas delaktighet och inflytande vid planering av insatser Delrapport 1: Kunskapsläge kring delaktighet vid samordnad individuell planering för barn och unga med utvecklingsstörning Liv Mannberg,

Läs mer

Utanförskap i Barngruppen

Utanförskap i Barngruppen Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 Utanförskap i Barngruppen Vikten av samspel och gemenskap Pernilla Ljungqvist & Sofia Hirsch Gruppens styrka ligger i att ingen hamnar

Läs mer

BERÖR SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE

BERÖR SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE BERÖR SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE Sammanfattande dokument för deltagarna i RFSU:s utbildning för SiS personal hösten 2010 INNEHÅLL SEXUALITET I SOCIALT BEHANDLINGSARBETE...3 1. ARBETA MED SEXUALITET...4

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Jag är också doktor, ju

Jag är också doktor, ju Lärarhögskolan i Stockholm - Institutionen för individ, omvärld och lärande Jag är också doktor, ju en studie i lek och samspel mellan förskolebarn med och utan funktionshinder Eva Svedin Handledare: Ulf

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

LIKABEHANDLINGPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING RUTH FÖRSKOLA 2015 Bakgrund och syfte Förskolechefen ska se till att det varje år upprättas en plan med över de åtgärder som behövs för att förebygga

Läs mer

Att stärka delaktigheten hos barn med autism på daghem

Att stärka delaktigheten hos barn med autism på daghem Att stärka delaktigheten hos barn med autism på daghem En litteraturstudie Sofie Rikberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för det sociala området 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Det sociala

Läs mer

EMPATI, SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION VIKTEN AV PEDAGOGENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT I KONFLIKTHANTERING. Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet

EMPATI, SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION VIKTEN AV PEDAGOGENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT I KONFLIKTHANTERING. Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet EMPATI, SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION VIKTEN AV PEDAGOGENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT I KONFLIKTHANTERING Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet Jeanette Hansén Malin Soergel 2012 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, HÖGSKOLAN

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor.

Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor. Trygghetsplan,Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Tallåsgården och Trollgårdens förskolor. I den fostrande roll som förskolepedagoger har, ingår att vi aktivt motarbetar och bemöter

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Uppbrott och förändring när ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån

Uppbrott och förändring när ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån Uppbrott och förändring när ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån Elisabeth Olin fil.dr. og lektor ved institutt for sosialt arbeid ved Gøteborg Universitet. Nedan följer en sammanfattning

Läs mer

Barn i fritidshem Individ, omvärld och lärande/forskning nr 21

Barn i fritidshem Individ, omvärld och lärande/forskning nr 21 INGE JOHANSSON ANNA-LENA LJUSBERG Barn i fritidshem Individ, omvärld och lärande/forskning nr 21 Inge Johansson Anna-Lena Ljusberg Barn i fritidshem Individ, omvärld och lärande/forskning nr 21 Institutionen

Läs mer

FoU-rapport 2005-05 Lekens horisont Om yrkesspecifika perspektiv inom barn- och ungdomshabiliteringen Smaroula Gabrielsson Handikapp & Habilitering

FoU-rapport 2005-05 Lekens horisont Om yrkesspecifika perspektiv inom barn- och ungdomshabiliteringen Smaroula Gabrielsson Handikapp & Habilitering FoU-rapport 2005-05 Lekens horisont Om yrkesspecifika perspektiv inom barn- och ungdomshabiliteringen Smaroula Gabrielsson Handikapp & Habilitering Lekens horisont Denna rapport kan beställas genom Handikapp

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer