Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min. 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min. 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda"

Transkript

1 1 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Till ledamöter För kännedom till ersättare Tid: Tisdag den 5 november 2013, kl OBS! Tiden Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Upprop av ledamöter och ersättare 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering av protokollet 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda ALLMÄNPOLITISK DEBATT 4 Anmälan av motioner 5 Anmälan av motion angående minskade byggsanktionsavgifter Sven Lokander (M) 6 Anmälan av motion angående mer makt till kommunens ungdomar Anna Ahlin (C) 7 Svar på motion Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklande förskola utifrån sina behov Åsa Sikberg (M) Kommunstyrelsens ärende 36, Svar på motion Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Kommunstyrelsens ärende 39, Svar på motion Alla elever är morgondagens framtid Åsa Sikberg (M) Kommunstyrelsens ärende 43, Svar på motion En välfärd fri från kommersiella intressen Urban Blomster (V) Kommunstyrelsens ärende Svar på motion Kolonilotter - Urban Blomster (V) Kommunstyrelsens ärende 38, Svar på motion Tämnarån en tillgång för kommunen Gunnar Larsson (FP) och Robert Lemming (FP) Kommunstyrelsens ärende 40, Svar på motion Utbyggnad av solenergi Urban Blomster (V) Kommunstyrelsens ärende

2 2 14 Svar på motion Biogasproduktion i Tierp Björn Hellstedt (C) och Sara Sjödal (C) Kommunstyrelsens ärende 41, Svar på motion Ägardirektiv till Tierps Fjärrvärme AB, biogasförberedelser Björn Hellstedt (C) och Sara Sjödal (C) Kommunstyrelsens ärende 42, Inlämnande av eventuella interpellationer (bör enligt fullmäktiges arbetsordning inlämnas till Enheten för processtöd senast måndag den 4 november 2013) 17 Interpellation om Vad innebär Tierp Arenas konkurs för kommunen? Catarina Deremar (C) och Daniel Blomstedt (M) 18 Interpellation om Förstelärartjänsterna måste permanentas! Gunnar Larsson (FP) 19 Eventuella svar på interpellationer 20 Svar på interpellation angående tillgängligheten i Engelska parken i Söderfors Gunilla Wisell (KD) 21 Inlämnande av eventuella frågor (ska enligt fullmäktiges arbetsordning inlämnas till Enheten för processtöd senast fredag den 1 november 2013) 22 Eventuella svar på frågor 23 Utlåtande avseende delårsrapport 2013 revisorer 24 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsens ärende 17, Skattesats år 2014 Kommunstyrelsens ärende 18, Ekonomiska styrregler Kommunstyrelsens ärende 19, Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Kommunstyrelsens ärende 20, Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2014 (VA-taxa) Kommunstyrelsens ärende 21, Renhållningstaxa 2014 Kommunstyrelsens ärende Slamtaxa 2014 Kommunstyrelsens ärende 23, Revidering av taxa avseende tomtpriser Kommunstyrelsens ärende

3 3 32 Avsluta tomtkön Kommunstyrelsens ärende 25, Revidering av felparkeringsavgifter Kommunstyrelsens ärende Avgifter vid baden Kommunstyrelsens ärende 28, Avgifter för Kulturskolan Kommunstyrelsens ärende Avgifter och taxor för fritidsgårdsverksamheten samt fritidsklubb Kommunstyrelsens ärende Taxor inom Biblioteksverksamheten Kommunstyrelsens ärende 31, Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område -Taxebilaga 1,2 Se Kommunstyrelsens ärende 32, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Kommunstyrelsens ärende Räddningstjänsten Norduppland, upplösning och likvidation Kommunstyrelsens ärende 34, Sammanträdesplan för år Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden Delgivningar Lars-Peter Hållstrand ordförande Helena Broberg sekreterare

4 HANDLINGAR OCH FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige tisdag 5 november 2013

5 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTO Kommunfullmäktige Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Fullmäktige beslutade 113/2003 att inrätta en postlåda där folkbokförda kommuninvånare, oavsett ålder, kan lämna förslag och synpunkter på kommunens verksamheter. Inkomna förslag/synpunkter ska enligt beslutet hanteras på ett enkelt och rationellt sätt för att sedan redovisas till fullmäktige. Dnr Ks Den 4 september 2013 lämnade en boende i Tierp förlag om att bygga ett utegym vid Vegavallen samt ett önskemål om farthinder vid cykel- och gångvägen Parkgatan/Industrigatan och att kontrollera om det går att göra någonting åt grundvattenpölen vid E4-rondellen. Fritidsintendenten och tekniska chefen har den 26 september 2013 svarat att se över möjligheterna till ett utegym. Trafikverket kommer att skopa ur dammen vid E4-rondellen under hösten. Dnr Ks En synpunkt angående sopsortering lämnades en 25 september 2013 av en person boende i Tierp. Tekniska chefen svarade den 26 september 2013 att sopsorteringen i Tierp har en förbättringspotential. Arbetet mot en förbättring kommer att påbörjas under januari Dnr Ks En person boende i Tierp skrev den 4 oktober ett förslag angående BMX-bana i Tierp. Chefen för samhällsbyggnad har tagit emot förslaget för besvarande. Dnr Ks Den 19 oktober 2013 skrev en person boende i Tierp ett förslag om att spola en skridskobana utomhus där alla kan åka på fritiden. Förslaget har lämnats till tekniska chefen och fritidsintendenten för besvarande. Tekniska chefen svarade den 29 oktober att under november månad kommer kommunen internt att gå igenom förslaget tillammans med andra förslag för att se över genomförbarhet, planera driftunderhåll och ekonomisk hållbarhet. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

6 Asa Joelsson, ~Uti Från: Thomas Kihlström Skickat: den 26 september :00 Till: Kopia: Kommunstyrelsen Ämne: SV: Postlådan - från tierp.se Hej Kompletterar med information om grundvattenpölen vid E4-rondellen. Fråga 1: Besvaras av kultur och fritid Fråga 2: Besvarades tidigare per telefon, dvs information om ny G/C-väg samt förhöjning där den korsar Parkgatan/Sveavägen. Fråga 3: Trafikverket kommer att "skopa" ur dammen under hösten, har ej ett preciserat datum. Med vänlig hälsning Thomas Kihlström Teknikchef Tierps kommun Centralgatan 7, Tierp Telefon Telefax Mobil E-post Internet Ursprungligt meddelande Från: Skickat: den 4 september :38 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: 1

7 1. Jag skulle vilja att det byggdes ett enkelt utegym uppe vid Vegavallen på lämpligt ställe. 2. Önskemål om ytterligare en vägbula/farthinder vid cykel- och gångbanan vid Parkgatan/ Industrigatan. När man kommer från Skyttevägen och ska gå över är det väldigt många bilister som kommer väldigt fort och som ser en för sent. Jag vet att det är en utryckningsväg men även dessa fordon måste ta det lugnt där. För närvarande går/cyklar jag med mina barn den vägen men de kommer snart att åka själv den vägen. 3. Sedan skulle jag vilja att ni kanske med Trafikverkets hjälp skulle kontrollera om det går att göra något åt grundvattenpölen vid E4-rondellen. Som det ser ut idag ser det mer ut som en dam med avföring i. Hälsningar / i 2

8 Asa Joelsson C J c0(s /- 29 -`-/-) 5-1-`K2 Från: Gunilla Ström Skickat: den 26 Sentpmhor 9(113 14:46 Till: ' Kopia: KOMMtlfibtylcho... Ämne: Ute gym Vegavallen Hej Ett utegym på Vegavallen skulle nog uppskattas av många. IK Rex i Vendel har precis färdigställt ett utegym, delvis med bidrag från Kultur och fritid. Kanske skulle vi kunna göra något liknnade på Vegavallen, jag får se över vilka möjligheter som finns. Gunilla Ström Fritidsintendent Tierps kommun Grevegatan 19-21, Tierp Telefon Mobil E-post ounilla.stromotierp.se Internet Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: 1. Jag skulle vilja att det byggdes ett enkelt utegym uppe vid Vegavallen på lämpligt ställe. 2. Önskemål om ytterligare en vägbula/farthinder vid cykel- och gångbanan vid Parkgatan/ Industrigatan. När man kommer från Skyttevägen och ska gå över är det väldigt många bilister som kommer väldigt fort och som ser en för sent. Jag vet att det är en utryckningsväg men även dessa fordon måste ta det lugnt där. För närvarande går/cyklar jag med mina barn den vägen men de kommer snart att åka själv den vägen. 3. Sedan skulle jag vilja att ni kanske med Trafikverkets hjälp skulle kontrollera om det går att göra något åt grundvattenpölen vid E4-rondellen. Som det ser ut idag ser det mer ut som en dam med avföring i. Hälsningar,' _Gunilla Ström Fritidsintendent 1

9 X_Ot5 i.5 k141,961 nit> Asa Joelsson Från: Skickat: Till: Kopia: Ämne: Thomas Kihiström den 26 september :40 Kommunstyrelsen SV: Postlådan - från tierp.se Hep Tack för ditt förslag och ditt intresse för återvinning!! Det vi kan se idag är att Tierps Kommun har förbättringspotential i form av informationsspridning i hur vi skall sortera avfall. Arbete för hur det skall gå till samt vilken information som skall kommuniceras och därmed öka återvinningsgraden och intresset för kommer att påbörjas i januari En del av arbetet är att se hur andra kommuner kommunicerar även använda "Avfall Sveriges" rekommendationer, ditt tips om Hässleholms kommun kommer att beaktas. Med vänlig hälsning _Thomas Kihlström Teknikchef Tierps kommun Centralgatan 7, Tierp Telefon Telefax E-post Internet Ursprungligt meddelande Från: Skickat: den 25 september :26 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: Hej! Jag kommer ursprungligen från Hässleholms kommun och de har kommit väldigt långt när det gäller sophantering. Mitt förslag är att ni går in på deras hemsida och klickar er fram till bl.a. sopsortering. Det är ljuv 1

10 musik för oss som värnar om miljön. Jag har varit i kontakt med ansvarig chef och hon delar gärna med sig av kommunens erfarenheter. God läsning önskar jag Er. MW, 2

11 -, omkt Jog Asa Joelsson Från: Skickat: den 19 oktober :52 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: Hej! Jag skulle vilja ha en skridskobana ute i Tierps köping i vinter. Då kan man gå och åka när man känner för det och dessutom kan man njuta av solen dom fina dagarna. Allmänhetensåkning i vegahallen är bra men då är man förvisad till vissa dagar och tider och det funkar inte alltid med barnen. Jag vet att det finns utebanor i andra delar av kommunen men för att ta mig till dessa måste jag antingen ha bil eller åka buss/tåg. Tack på förhand! Hälsningar:

12 Asa Joelsson K,S2e1; _ h y aria Från: Skickat: den 4 oktober :12 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Postlådan - från tierp.se Bifogade filer: BMX bana tierp.docx Personuppgifter Tierp E-post: Förslag/synpunkter: BMX-bana i Tierp!? läs bifogat dokument maila eller ring mig gärna ang. detta. jag tar gärna emot förslag på alternativa platser... Mvi Bifoga fil: BMX bana tierp.docx 1

13 1 Bakgrund BMX-BANA 1 TIERP!? Under sent 2012 och fram till augusti 2013 så fanns det enkel BMX bana som barn/ungdomar hade skapat mellan bilprovningen och i Tierp området Tolftaliden. Den bestod av jordhögar som nu har planerats ut till en mer slät yta, detta för att täcka fjärrvärmekulvert. Det var barn och ungdomar på vid den "banan" mer eller mindra dagligen under sommarhalvåret. Jag har själv 2 barn som spenderat mycket tid där och de är lite ledsna och lite besvikna att ett ställe de lekt och umgåtts på försvunnit. Jag skulle gärna hjälpa dem att skapa en ny sådan plats för dem, men jag äger inte mark och känner inte heller någon i Tierp som gör det. därför vänder jag mig till er på Kommunen för att be om hjälp främst mer mark som skulle kunna användas till för detta ändamål. Jag tror att jag själv skulle kunna få tag på mycket av fyllnadsmaterial och maskiner för att kunna skapa en ny gemensam "lekplats" för Tierps barn och ungdomar. Jag har några förslag på markområden som kan vara lämpligt för detta. Beskriver dem kort i följande stycken. Det som kan behövas vid en sådan här anläggning beroende på syfte är belysning och omklädningsrum, men det endast om syftet blir att göra en tävlingsmässig bana, vilket för mig inte är huvudsysftet, jag vill bara att våra ungdomar ska få ett ställe till att utöva fritidsaktiviteter. Jag vet att vi inte har någon BMX-klubb i Tierp, men det finns i dagsläget en cykelklubb, och deras verksamhet kanske kunde utvecklas om förutsättningar skapas för det.

14 2 Förslag på platser Förslag 2 BMX-bana skapad av barn/ungdomar 2012 och riven 2013

15 2.1 Förslag 1 Vegavallen Jag tycker att en placering vid Vegavallen skulle vara mest lämplig pga att det är nära till andra idrottsaktiviteter för barn och ungdomar, här skulle skötsel av en BMX-banan relativt enkelt kunna samordnas med annan skötsel av kommunens anläggningar. Här finns även redan omklädningsrum m.m Om en banan kunde anläggas här så kan den eventuellt användas av längdskidåkare vintertid(skicross) som teknikträningsbana. Förning 1

16 2.2 Förslag 2 vid Högbersskolan En placering vid Högbersskolan skulle kunna användas av skolans idrottsverksamhet, det är centralt och det finns många ungdomar i rätt åldrar i närheten till denna placering. Även här skulle det finnas möjlighet till att använda omklädningsrum vid skolans gymnastiksal om banan skulle användas som tävlingsbana. 2-2 HIrsing 2

17 Asa Joelsson Från: Thomas Kihlström Skickat: den 29 oktober :17 Till: Kopia: Asa Joelsson; Lisa Björk; Maj-Britt Lundberg; Gunilla Ström; Carin Palmquist Isaksson Ämne: SV: Postlådan - från tierp.se Hej Tack för ditt förslag! Tierps kommun kommer internt arbeta med för att se om kommunen har möjlighet, praktisk och ekonomiskt, till att uppfylla ditt förslag. Tierps kommun har fler liknande förslag; t.ex. utegym, utställda vattenkranar för motionärer osv. Det vi behöver göra, för samtliga förslag, är att se på genomförbarhet, planera drift-underhåll och ekonomiskt hållbaret. Det som föreslås genomföras måste ligga inom ramen för den budget som finns. Tierps kommun kommer under november månad gå igenom ditt förslag med de andra förslagställarna och besvara detta under december Med vänlig hälsning Tierps Kommun/Teknik Thomas Kihlström Ursprungligt meddelande Från: Skickat: den 19 oktober :52 Till: Kommunstyrelsen Ämne: Postlådan - från tierp.se Personuppgifter lerp E-post: Förslag/synpunkter: Hej! Jag skulle vilja ha en skridskobana ute i Tierps köping i vinter. Då kan man gå och åka när man känner för det och dessutom kan man njuta av solen dom fina dagarna. Allmänhetensåkning i vegahallen är bra men då är man förvisad till vissa dagar och tider och det funkar inte alltid med barnen. Jag vet att det finns utebanor i andra delar av kommunen men för att ta mig till dessa måste jag antingen ha bil eller åka buss/tåg. Tack på förhand!

18 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Datum Diarienummer Adress Förslag till behandling av Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag den 5 november kl A Allmänpolitisk debatt S, C, M, SD, MP, V, FP, KD B Plan för kommunens ekonomi och verksamhet - Beslut fattas om budgetjusteringar och därmed förslag till resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget, investeringsbudget och flerårsplan C Övriga yrkanden som har karaktären av uppdrag till kommunstyrelsen. Det gäller också sådana frågor som inte kan ställas mot något särskilt förslag i kommunstyrelsens underlag. Vi påminner om att talartiden för gruppledare i inledningsanförande vid allmänpolitisk debatt begränsas till 10 minuter samt att talartiden vid debattinlägg är 5 minuter. Det är önskvärt att den som avser att ställa yrkanden i första hand e-postar dessa till (skriv "yrkande fullmäktige" i ärenderaden, använd helst Word- eller Excelformat) eller lämnar dessa till enheten för processtöd senast den 4 november kl Helena Broberg sekreterare Gemensam service Enheten för processtöd Tierp Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: Handläggare Helena Broberg Chef Processtöd Telefon: E-post: Helena.Brobergttierp.se

19 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKO Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om minskade byggsanktionsavgifter Sven Lokander (M) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Sven Lokander har den 27 september 2013 lämnat en motion med följande förslag: att uppdra till kommunstyrelsen att ompröva samtliga beslut om byggsanktionsavgifter som fattats med stöd av PBL och PBF av den 2 maj Lokander skriver: "Den 22 maj beslutade riksdagen att det ska bli möjligt att i det enskilda fallet sänka en byggsanktionsavgift om den inte står i rimlig proportion till lagöverträdelsen. Byggsanktionsavgifter, som bland annat tas ut vid olovligt byggande, blir ibland orimligt höga. Riksdagen har beslutat att byggnadsnämnden från den 1 juli 2013, i vissa fall ska sätta ned avgifterna till hälften eller en fjärdedel. Retroaktiv lindring Lagändringarna börjar gälla den 1 juli Bestämmelsen i den nya 53 paragrafen i kapitel 11 PBL får dock tillämpas för tiden från och med 2 maj Yrkande Kommunen har med hänvisning till då gällande bestämmelser i PBL och PBF påfört byggsanktionsavgifter som ofta upplevs som orimligt höga i proportion till lagöverträdelsen. I flera fall har sanktionsavgiften varit högre än kostnaden för den olagliga åtgärden. För att erhålla likstämmighet och rimlighet vid bedömning av ärenden så bör kommunen utnyttja möjligheten till omprövning av samtliga beslut om byggsanktionsavgifter från och med 2 maj Exempel på orimliga sanktionsavgifter Installation av eldstad utan föregående anmälan kr Startat byggnation utan startbesked kr Byte av fönsterkulör kr Installation av eldstad utan föregående anmälan kr Tagit lokal i bruk utan slutsamråd kr" Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

20 Motion Kommunfullmäktige i Tierps kommun TIERì-23 KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN ann k S t.449 &teckning: t. Handl.nr: 02oLLI2 $1 Minskade byggsanktionsavgifter Bakgrund Den 22 maj beslutade riksdagen att det ska bli möjligt att i det enskilda fallet sänka en byggsanktionsavgift om den inte står i rimlig proportion till lagöverträdelsen. Byggsanktionsavgifter, som bland annat tas ut vid olovligt byggande, blir ibland orimligt höga. Riksdagen har beslutat att byggnadsnämnden från den 1 juli 2013, i vissa fall ska sätta ned avgifterna till hälften eller en fjärdedel. Retroaktiv lindring Lagändringarna börjar gälla den 1 juli Bestämmelsen i den nya 53a paragrafen i kapitel 11 PBL får dock tillämpas för tiden från och med 2 maj 2011 Yrkande Kommunen har med hänvisning till då gällande bestämmelser i PBL och PBF påfört byggsanktionsavgifter som ofta upplevs som orimligt höga i proportion till lagöverträdelsen. I flera fall har sanktionsavgiften varit högre än kostnaden för den olagliga åtgärden. För att erhålla likstämmighet och rimlighet vid bedömning av ärenden så bör kommunen utnyttja möjligheten till omprövning av samtliga beslut om byggsanktionsavgifter från och med 2 maj Exempel på orimliga sanktionsavgifter Installation av eldstad utan föregående anmälan Startat byggnation utan startbesked Byte av fönsterkulör Installation av eldstad utan föregående anmälan 4450 Tagit lokal i bruk utan slutsamråd Förslag till beslut Att uppdra till kommunstyrelsen att ompröva samtliga beslut om byggsanktionsavgifter som fattats med stöd av PBL och PBF av den 2 maj 2011 Tierp den 26 september 2013 cv Sven Lokander (M)

21 4'r TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Dnr Ks Anmälan av motion om mer makt till kommunens ungdomar Anna Ahlin (C) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Anna Ahlin har den 28 oktober 2013 lämnat en motion med följande förslag: att ge Tierps ungdomar inflytande och delaktighet i kommunens utveckling genom att skapa en ungdomsmedborgarbudget i varje kommundel att tillsätta en tillfällig beredning bestående av ungdomar och politiska mentorer för att ta fram ett regelverk kring ungdomsmedborgarbudget. Ahlin skriver, " Tierps kommun har idag inget organiserat forum där ungdomar får vara med i den demokratiska processen. I kommunfullmäktige är endast en handfull ledamöter under 40 år. Längre tillbaka fanns ett ungdomsråd som var verksamt under en tid men med lite olika framgångsperioder. Anledningarna till att det upphörde kan vara flera och har kanske inte heller analyserats tillräckligt noga. För att fa våra ungdomar att intressera sig så tror jag att det är viktigt att vi hittar en arbetsform där de känner att det är på riktigt, att man får vara med och bestämma om frågor som känns relevanta. Detta är också en viktig framtidsfråga för ett fortsatt demokratiskt samhälle. Våra ungdomar har engagemang och vill påverka, det skulle berika vår kommun att ta vara på detta genom att öppna upp möjligheten för våra unga medborgare att aktivt delta i kommunens utveckling. Jag vill därför att medel avsätts till en ungdomsmedborgarbudget. För att ungdomar i hela Tierps kommun ska få möjlighet att påverka skall varje kommundel ges en egen ungdomsmedborgarbudget. Nivån skall vara sådan att medel finns att genomföra även större utvecklingsprojekt. Området ska inte begränsas utan ungdomarna ska ges möjlighet att komma med förslag inom hela kommunens verksamhetsområde." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

22 Till Kommunfullmäktige Tierps kommun Motion Mer makt till Tierps ungdomar TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN D.nr: d Beteckning: k, Handl.nr: 44) Ett' ~art val CENTERPARTIET Tierps kommun har idag inget organiserat forum där ungdomar får vara med i den demokratiska processen. 1 kommunfullmäktige är endast en handfull ledamöter under 40 år. Längre tillbaka fanns ett ungdomsråd som var verksamt under en tid men med lite olika framgångsperioder. Anledningarna till att det upphörde kan vara flera och har kanske inte heller analyserats tillräckligt noga. För att få våra ungdomar att intressera sig så tror jag att det är viktigt att vi hittar en arbetsform där de känner att det är på riktigt, att man får vara med och bestämma om frågor som känns relevanta. Detta är också en viktig framtidsfråga för ett fortsatt demokratiskt samhälle. Våra ungdomar har engagemang och vill påverka, det skulle berika vår kommun att ta vara på detta genom att öppna upp möjligheten för våra unga medborgare att aktivt delta i kommunens utveckling. Jag vill därför att medel avsätts till en ungdomsmedborgarbudget. För att ungdomar i hela Tierps kommun ska få möjlighet att påverka skall varje kommundel ges en egen ungdomsmedborgarbudget. Nivån skall vara sådan att medel finns att genomföra även större utvecklingsprojekt. Området ska inte begränsas utan ungdomarna ska ges möjlighet att komma med förslag inom hela kommunens verksamhetsområde. Med ovanstående bakgrund yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att: Att ge Tierps ungdomar inflytande och delaktighet i kommunens utveckling genom att skapa en ungdomsmedborgarbudget i varje kommundel Att tillsätta en tillfällig beredning bestående av ungdomar och politiska mentorer för att ta fram ett regelverk kring ungdomsmedborgarbudget. Anna Ahlin (C)

23 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motionen "Alla barn ska möjlighet till en lärorik och utvecklande förskola utifrån sina behov " Asa Sikberg (M) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Reservation Daniel Blomstedt (M), Per Davidsson (M) och Sven Lokander (M) anmäler skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande./bilaga/ Bakgrund Ledamoten Åsa Sikberg (M) har i motion till kommunfullmäktige 5/2013 föreslagit: att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering förs av förskolans insatser för de barn som har behov av extra stöd och hjälp ute på våra förskolor, i syfte att redovisa vilka arbetsmetoder och insatser som verkligen genomförts. Förskolechefen är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och lämnar två gånger om året ett underlag till huvudmannen. Förskolechefen gör en sammanfattande bedömning utifrån att personalen redovisar ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen Varje arbetslag/förskola lämnar sina reflektioner om den pedagogiska utvecklingen av verksamhet i enlighet med uppdraget. Här bedöms också verksamhetens måluppfyllelse vad gäller barn med utökat stödbehov och vilka insatser som planeras för att utveckla verksamheten. I förskolan är det inte barnet som har individuella planer/åtgärdsprogram utan den pedagogiska verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I läroplanen för förskolan uttrycks en del av uppdraget som " Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen." forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign 3 Utdragsbestyrkande

24 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (257) 163 forts. Detta uppdrag är väl känt i verksamheten och personalen uttrycker ibland att mer tid skulle vara önskvärt för att kunna utföra uppdraget mer tillfredsställande. Huvudmannens uppgift är att lyssna på professionen och skapa förutsättningar för en god verksamhet, däremot är det inte huvudmannens uppgift att bedöma professionens enskilda arbetsmetoder. Några exempel från höstens kvalitetsredovisningar; Ur förskoleenhet Nord För barn i behov av stöd har vi erbjudit specialpedagogresurs, mobila språkteamet, handledning och utbildning av habiliteringen, utökad tid, tekniska hjälpmedel. Inga eller små personella resurser har kunnat erbjudas. Ur förskoleenhet Ost Barn i behov av särskilt stöd Specialpedagog, Talpedagog och Logoped finns tillgängliga som stöd för vår verksamhet. Sex barn i enheten har haft stödinsatser i olika former under året. Stödbehovet initieras av personalen som får handledning av stödpersonerna. Uppföljningar i förskolechefsgruppen och enhetens ledningsgrupp sker kontinuerligt. Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 9 oktober 2013 besvarat motionen och föreslagit att motionen skall avslås och därmed anses besvarad. Yrkande Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Bifall Daniel Blomstedt (M) yrkar bifall till motionen. Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Proposition Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsen förslag samt Daniel Blomstedts yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag. Ordf sign Justerandes sign Vid sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

25 Bilaga till kommunstyrelsens beslut , 163/2013 Reservation Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut , ärende 36 på dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående yrkande. Yrkande Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta Att bifalla motionen. Tierp

26 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Motionssvar Datum Diarienummer 1(2) Adress Svar på motion "Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklande förskola utifrån sina behov" Kommunfullmäktige föreslås att avslå motionen och därmed anse den besvarad Svar på motion från Åsa Sikberg(M) Motionären föreslår att fullmäktige beslutar -Att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering görs av förskolans insatser för de barn som har behov av extra stöd och hjälp ute på våra förskolor, i syfte att redovisa vilka arbetsmetoder och insatser som verkligen genomförts. Förskolechefen är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och lämnar två gånger om året ett underlag till huvudmannen. Förskolechefen gör en sammanfattande bedömning utifrån att personalen redovisar ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen Varje arbetslag/förskola lämnar sina reflektioner om den pedagogiska utvecklingen av verksamhet i enlighet med uppdraget. Här bedöms också verksamhetens måluppfyllelse vad gäller barn med utökat stödbehov och vilka insatser som planeras för att utveckla verksamheten. 1 förskolan är det inte barnet som har individuella planer/åtgärdsprogram utan den pedagogiska verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet I läroplanen för förskolan uttrycks en del av uppdraget som " Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen." Detta uppdrag är väl känt i verksamheten och personalen uttrycker ibland att mer tid skulle vara önskvärt för att kunna utföra uppdraget mer tillfredsställande. Huvudmannens uppgift är att lyssna på professionen och skapa Produktion Handläggare Barn och Unga Lars Broberg Tierp Utveckfingsledare Telefon: E-post:

27 2(2) förutsättningar för en god verksamhet, däremot är det inte huvudmannens uppgift att bedöma professionens enskilda arbetsmetoder. Några exempel från höstens kvalitetsredovisningar; Ur förskoleenhet Nord För barn i behov av stöd har vi erbjudit specialpedagogresurs, mobila språkteamet, handledning och utbildning av habiliteringen, utökad tid, tekniska hjälpmedel. Inga eller små personella resurser har kunnat erbjudas. Ur förskoleenhet Ost Barn i behov av särskilt stöd Specialpedagog, Talpedagog och Logoped finns tillgängliga som stöd för vår verksamhet. Sex barn i enheten har haft stödinsatser i olika former under året. Stödbehovet initieras av personalen som får handledning av stödpersonerna. Uppföljningar i förskolechefsgruppen och enhetens ledningsgrupp sker kontinuerligt. Jonas Nyberg Ordförande utskottet Barn och Ungdom Barn och Unga

28 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (55) 5 Dnr Ks Anmälan av motion "Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklande förskola utifrån sina behov" - Asa Sikberg (M) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamoten Asa Sikberg har den 19 december 2012 lämnat en motion med följande förslag: att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering görs av förskolans insatser för de barn som har behov av extra stöd och hjälp ute på våra förskolor, i syfte att redovisa vilka arbetsmetoder och insatser som verkligen genomförts. Motionären skriver: "Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Eftersom barn har olika förutsättningar så har förskolan en central roll i att skapa möjligheter för barn som har behov av stöd och hjälp. Man bör tidigt skapa bra samarbete med föräldrar för att stötta barnet och föräldrarna i barnets utveckling. Men då krävs det andra sätt att arbeta på och samverka med andra. Utifrån de besök som jag gjort när jag varit ute på förskolorna i kommunen har jag förstått att personalen gör vad de kan med de resurser de har. De har inte alltid möjlighet att ge dessa barn det kontinuerliga stöd och den hjälp som barnet behöver utifrån dennes behov. Det förekommer även att man inte efterlever det som åtgärdsprogram och handlingsplaner kräver. Detta medför att barnen inte får de stöd som de har rätt till." Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande C

29 ann TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN "moderaterna s aöi2. d oa Beteckning: i- 1 G Handl.nr: Till kommunfullmäktige Tierps kommun Motion Alla barn ska ha möjlighet till en lärorik och utvecklade förskola utifrån sina behov. Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Eftersom barn har olika förutsättningar så har förskolan en central roll i att skapa möjligheter för barn som har behov av stöd och hjälp. Man bör tidigt skapa bra samarbete med föräldrar för att stötta barnet och föräldrarna i barnets utveckling. Men då krävs det andra sätt att arbeta på och samverka med andra. Utifrån de besök som jag gjort när jag varit ute på förskolorna i kommunen har jag förstått att personalen gör vad de kan med de resurser de har. De har inte alltid möjlighet att ge dessa barn det kontinuerliga stöd och den hjälp som barnet behöver utifrån dennes behov. Det förekommer även att man inte efterlever det som åtgärdsprogram och handlingsplaner kräver. Detta medför att barnen inte får de stöd som de har rätt till. Jag yrkar med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige måtte besluta att en kontinuerlig uppföljning och utvärdering görs av förskolans insatser för de barn som har behov av extra stöd och hjälp ute på våra förskolor, i syfte att redovisa vilka arbetsmetoder och insatser som verkligen genomförts. C) Åsa Sikberg moderaterna

30 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motion "Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet" Asa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslår motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Reservation Daniel Blomstedt (M), Per Davidsson (M) och Sven Lokander (M) anmäler skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande. /Bilaga/ Bakgrund Ledamöterna Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) har i motion till kommunfullmäktige 10/2012 föreslagit: att det ska råda nolltolerans mot hot, våld, sexistiska trakasserier och mobbing i kommunens skolor att uppdra till ordförande i utskottet för barn och ungdom att årligen rapportera från varje rektorsområdes samtliga skolor, förskolor och fritidshem angående mobbing-, handlings-, likabehandlings- och åtgärdsplaner där syfte, mål och åtgärder tydligt kan följas upp av utskottet årligen att uppdra till beredningen för lärande och unga att ta fram ett frågeformulär med evidens angående trivsel, kränkning, mobbing, sexistiska kränkningar i våra skolor. Det nationella uppdraget är mycket tydligt vad gäller kränkande behandling Ur SL 7 kap 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign k Utdragsbestyrkande

31 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (257) 166 forts. 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling. 9 5 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. I Tierps kommuns förskolor, grundskolor och gymnasium finns väl förankrade och kända likabehandlingsplaner som årligen revideras utifrån lagkravet. Alla kommunens fritidshem är organiserade under grundskolan och följer samma plan. Likabehandlingsplanen är det övergripande dokumentet som i sig innehåller handlings, och åtgärdsplaner. Skolan har också att följa diskrimineringslagen som gäller kränkande behandling på grund av etnicitet, kön och sexuell läggning. Kommunens skolor har en lång tradition av arbete med värdegrundsfrågor. Dels har metoder för att bland annat förebygga mobbing, som Lions Quest, Friends, Charliemetoden, Set med flera använts i direkt arbete med barn och elever. Under några år hade alla grundskolor Livskunskap på schemat en gång i veckan. Detta ledde till en oönskad effekt, nämligen att värdegrundsarbetet blev koncentrerat till denna lektion och inte kom att genomsyra all undervisning som är vårt uppdrag. Vad gäller evidens så har en metod hävdat detta men avfärdats av forskningsmiljön. Under årens lopp har majoriteten elever uttryckt trivsel och trygghet i sin lärmiljö. Detta har också bekräftats av nationella undersökningar (SCB) och regionala undersökningar (Liv och Hälsa Ung). Detta innebär inte att det som motionärerna uttrycker av oro för enskilda elevers situation ska negligeras. Så länge det finns någon som mår dåligt i skolmiljön är vårt uppdrag inte slutfört och alla ansträngningar ska göras för att undanröja att kränkningar förekommer. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

32 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (257) 166 forts. På varje förskola och skola finns aktiva team mot mobbing och kränkande behandling där personal och barn/elever möts för att åtgärda händelser och planera värdegrundsinsatser. De kan heta lite olika, trygghetsteam, kamratstödjare men det finns på varje skola/förskola. Ordföranden i utskottet barn och ungdom har den 9 oktober 2013 besvarat motion och föreslagit att motionen avslås och att därmed anse motionen besvarad. Yrkande Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Bifall Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Proposition Ordföranden framställer proposition på kommunstyrelsen förslag samt Daniel Blomstedts yrkande. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen antagit föreliggande förslag. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande X.,

33 Bilaga till kommunstyrelsens beslut , 166/2013 Reservation Med anledning av kommunstyrelsen i Tierps kommuns beslut , ärende 39 på dagordningen anmäler undertecknade ledamöter reservation till förmån för nedanstående yrkande. Yrkande Härmed yrkas att kommunstyrelsen måtte föreslå kommunfullmäktige besluta Att bifalla motionen. Tierp

34 TIERPS KOMMUN Dokumentnamn Motionssvar Datum Diarienummer 1(2) Adress Svar på motion " Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet" Kommunfullmäktige föreslås att avslå motionen och därmed anse den besvarad Svar på motion från Åsa Sikberg(M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Motionären föreslår att fullmäktige beslutar -Att det ska råda nolltolerans mot hot, våld, sexistiska trakasserier och mobbing i kommunens skolor -att uppdra till ordförande i utskottet för barn och ungdom att årligen rapportera från varje rektorsområdes samtliga skolor, förskolor och fritidshem angående mobbing-,handlings-jikabehandlings- och åtgärdsplaner där syfte, mål och åtgärder tydligt kanföljas upp av utskottet årligen -att uppdra till beredningen för lärande och unga att ta fram ett frågeformulär med evidens angående trivsel, kränkning, mobbing, sexistiska kränkningar i våra skolor Det nationella uppdraget är mycket tydligt vad gäller kränkande behandling Ur SL 7 kap 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av Produktion Handläggare Barn och Unga Lars Broberg Tierp Utveckhngsledare Telefon: E-post.

35 2(2) dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Förbud mot kränkande behandling 9 Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. I Tierps kommuns förskolor, grundskolor och gymnasium finns väl förankrade och kända likabehandlingsplaner som årligen revideras utifrån lagkravet. Alla kommunens fritidshem är organiserade under grundskolan och följer samma plan. Likabehandlingsplanen är det övergripande dokumentet som i sig innehåller handlings, och åtgärdsplaner. Skolan har också att följa diskrimineringslagen som gäller kränkande behandling på grund av etnicitet, kön och sexuell läggning. Kommunens skolor har en lång tradition av arbete med värdegrundsfrågor. Dels har metoder för att bland annat förebygga mobbing, som Lions Quest, Friends, Charliemetoden, Set med flera använts i direkt arbete med barn och elever. Under några år hade alla grundskolor Livskunskap på schemat en gång i veckan. Detta ledde till en oönskad effekt, nämligen att värdegrundsarbetet blev koncentrerat till denna lektion och inte kom att genomsyra all undervisning som är vårt uppdrag. Vad gäller evidens så har en metod hävdat detta men avfärdats av forskningsmiljön. Under årens lopp har majoriteten elever uttryckt trivsel och trygghet i sin lät-miljö. Detta har också bekräftats av nationella undersökningar (SCB) och regionala undersökningar (Liv och Hälsa Ung). Detta innebär inte att det som motionärerna uttrycker av oro för enskilda elevers situation ska negligeras. Så länge det finns någon som mår dåligt i skolmiljön är vårt uppdrag inte slutfört och alla ansträngningar ska göras för att undanröja att kränkningar förekommer. På varje förskola och skola finns aktiva team mot mobbing och kränkande behandling där personal och barn/elever möts för att åtgärda händelser och planera värdegrundsinsatser. De kan heta lite olika, trygghetsteam, kamratstödjare men det finns på varje skola/förskola. Jonas Nyberg Ordförande utskottet Barn och Ungdom Barn och Unga

36 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (55) 10 Dnr Ks Anmälan av motion om "Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet" Åsa Sikberg (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bakgrund Ledamöterna Åsa Sikberg och Lars-Göran Birkehorn Karlsen har den 25 februari 2013 lämnat en motion med följande förslag: att det ska råda nolltolerans mot hot, våld, sexistiska trakasserier och mobbing i kommunens skolor att uppdra till ordförande i Utskottet för barn och ungdom att årligen rapportera från varje rektorsområdes samtliga skolor, förskolor och fritidshem angående mobbing-, handlings-, likabehandlings- och åtgärdsplaner där syfte, mål och åtgärder tydligt kan följas upp av utskottet årligen att uppdra till Beredningen för lärande och unga att ta fram ett frågeformulär med evidens angående trivsel, kränkning, mobbing, sexistiska kränkningar i våra skolor. Motionärerna skriver att "Skolan har börjat efter jullovet. Många barn och unga i Tierps kommun har sett fram emot att börja skolan, återförenas med klasskamrater och lära sig nya saker. Tyvärr vet vi att detta inte gäller alla. För många börjar första dagen i skolan med ångest och en klump i magen. Det handlar om barn och ungdomar som inte bara återvänder till undervisning och klasskamrater, utan även till sina mobbare och dagliga plågoandar. Enligt Friends senaste undersökning har 29 % av eleverna i årskurs 3-6 och 19 procent i årskurs 6-9 någon gång under det senaste året blivit kränkta av en annan elev eller vuxen på skolan. Detta leder till stort lidande och konsekvenserna blir i en del fall livslånga. Tierp har en högre andel barn och unga än andra kommuner i länet som mår psykiskt och fysik dåligt. Detta måste vi ta på allvar och göra något åt. forts. Ordfsirgå( Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

37 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige (55) 10 forts Som förtroendevald i utskottet för barn och ungdom kan jag inte acceptera detta. Jag kräver nolltolerans mot mobbare och att omedelbara åtgärder med evidensbaserade metoder vidtas i våra skolor för att komma tillrätta med problemen. Det är rektorernas ansvar att tillsamman med lärare, pedagoger, föräldrar och elever samverka i detta. I skolan ska alla berörda lägga stort fokus på hur alla behandlar varandra i skolan. Om hot, våld, kränkningar och mobbing, sker på våra skolor skall detta omedelbart polisanmälas. Detta skall även gälla när det sker på intemet." Ordf sign Justerandes sign,-7 Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

38 Till kommunfullmäktige i Tierps kommun Motion "J`rmodraterna IERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN D.nr: eszne5.160 Beteckning: 1, 1 4F. Handnr: D-1g Vi moderater nöjer oss inte förrän skolan klarar av att ge alla elever bästa tänkbara start i livet. Skolan har börjat efter jullovet. Många barn o unga i Tierps kommun har sett fram emot att börja skolan. Återförenas med klasskamrater och lära sig nya saker. Tyvärr vet vi att detta inte gäller alla. För många börjar första dagen i skolan med ångest och en klump i magen. Det handlar om barn och ungdomar som inte bara återvänder till undervisning och klasskamrater, utan även till sina mobbare och dagliga plågoandar, Enligt Friends senaste undersökning har 29 % av eleverna i årskurs 3-6 och 19 procent i årskurs 6-9 i någon gång under det senaste året blivit kränkta av en annan elev eller vuxen på skolan. Detta leder till stort lidande och konsekvenserna blir i en del fall livslånga. Tierp har en högre andel barn och unga än andra kommuner i länet som mår psykiskt och fysik dåligt. Detta måste vi ta på allvar och göra något åt. Som förtroende vald i Barn och Ungas Utskott kan jag inte acceptera detta. Jag kräver noll tolerans mot mobbare och att omedelbara åtgärder med evidensbaserade metoder vidtas i våra skolor för att komma tillrätta med problemen. Det är rektorernas ansvar att tillsamman med lärare, pedagoger, föräldrar och elever samverka i detta. 1 skolan ska alla berörda lägga stort fokus på hur alla behandlar varandra i skolan. Om hot, våld, kränkningar och mobbing, sker på våra skolor skall detta omedelbart polisanmälas. Detta skall även gälla när det sker på internet. Mot bakgrund av detta yrkar jag att fullmäktige beslutar: att det ska råda nolltolerans mot hot, våld, sexistiska trakasserier och mobbing i kommunens skolor. att uppdra till ordförande i Lärande och ungas utskott att årligen rapportera från varje rektorsområdes samtliga skolor, förskolor och fritidshem angående mobbing, handlings, likabehandlings och åtgärdsplaner. Där syfte, mål och åtgärder tydligt kan följas upp av utskottet årligen. att uppdra till beredningen Barn och Unga att ta fram ett fråge formulär med evidens angående trivsel, kränkning, mobbing, sexistiska kränkningar i våra skolor. ikberg (M Lars-Göran B Karlsen (M )

39 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Dnr Ks Svar på motion "Alla elever är morgondagens framtid" Äsa Sikberg (M) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt att därmed anse motionen besvarad. Reservation Daniel Blomstedt (M), Per Davidsson (M) och Sven Lokander (M) lämnar skriftlig reservation till förmån för Daniel Blomstedts yrkande. /Bilaga/ Bakgrund Ledamoten Åsa Sikberg (M) har i motion till kommunfullmäktige 50/2013 föreslagit följande: att uppdra åt utskottet barn och ungdom att genomföra en årligen återkommande uppföljning och utvärdering per rektorsområde och årskurs, i augusti, i syfte att redovisa vilka enskilda insatser som gjorts för barn med behov av extra stöd och hjälp, samt för de barn som är högpresterande att uppdra åt utskottet barn och ungdom att genomföra en årligen återkommande uppföljning och utvärdering av specialpedagogernas och speciallärarnas arbetsuppgifter i varje rektorsområde. Tierps kommun har som huvudman för skolverksamheten ett nationellt uppdrag vilket lyder: SL 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

Tisdag den 8 april 2014, k1.18.00. Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping

Tisdag den 8 april 2014, k1.18.00. Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping TIERPS KOMMUN 1 Till ledamöter För kännedom till ersättare Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 8 april 2014, k1.18.00 Plats: A-salen, kommunhuset, Centralgatan 7, Tierps köping Sammanträdet

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 19.00-23.05 Se blad 113 Yvette Axelsson. kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Barbro Jurell (FP) Kommunhuset 27 september 2012 kl 14.00

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-09-20 123 (141) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 19.00-20.55 ande Se blad 124 Övriga närvarande Per Jonsson, t.f. kommunchef Helena Broberg, sekreterare Utses att justera Justeringens

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-06-14 76 (122) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 19.00-22.00 ande Se blad 77 Övriga närvarande Per Nordenstam, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Utses att justera Villy Wahlström

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Åkerbygården, Åkerby OBS! platsen. Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min.

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Åkerbygården, Åkerby OBS! platsen. Sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund ca 30 min. TIERPS KOMMUN Till ledamöter För kännedom till ersättare Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 12 juni 2012, kl. 19.00 Plats: Åkerbygården, Åkerby OBS! platsen Sammanträdet inleds med

Läs mer

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG

2015-02-17 1 (35) 20:40. Sekreterare Susanne Ahlman. Ordförande (194)4-4V Lars-Peter Hålistrand. Erica A Wallin BEVIS OM ANSLAG 2015-02-17 1 (35) Plats och tid Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18:00-20:40 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 1-19 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014

Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Kompletterande handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september 2014 Ärende 3 Redovisning av kommuninvånarnas postlåda Dnr. Ks 2014.528 2.7.3 Svar från tf Gata/park chef. Ärende 4 - Anmälan

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 22 april 2014 - TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-04-22 6 (23) h ti Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa

Läs mer

Granskning avseende skolornas arbete för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling

Granskning avseende skolornas arbete för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling Revisionsrapport Granskning avseende skolornas arbete för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling Söderhamns kommun December 2009 Louise Cedemar Josefin Loqvist Innehållsförteckning

Läs mer

EMANUELSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMANUELSKOLAN 2015

EMANUELSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMANUELSKOLAN 2015 EMANUELSKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMANUELSKOLAN 2015 Upprättad: 2015-02-01 Gäller till: 2016-02-28 Fastställd av: Rektor Emanuelskolan Förord Emanuelskolan är belägen i centrala

Läs mer

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av Kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl 13.00-17.35 Se blad 176 Yvette Axelsson, kommunchef Helena Broberg, sekreterare Torsten Lindberg (S) och Åsa Sikberg (M) Kommunhuset 16 december 2011 kl 14.00 Justering

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-03-04 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-03-16 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

INLEDNING Barn har rätt att inte bli trakasserade i skolan

INLEDNING Barn har rätt att inte bli trakasserade i skolan INNEHÅLL INLEDNING Barn har rätt att inte bli trakasserade i skolan ORIENTERINGSTEXTER Trakasserier och kränkande behandling Lagar och Barnkonventionen Så styr kommunen den kommunala skolan CHECKLISTOR

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Blockflöjtens förskola

Blockflöjtens förskola Grimstofta Förskoleenhet Plan mot diskriminering och kränkande behandling Blockflöjtens förskola Upprättad 2015-01-15 Gäller till 2016-01-15 Fastställd av Sofie Stagevik (förskolechef), Eleonor Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (50) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 29 september 2014, kl. 13.00 16.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 för Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola

Kvalitetsredovisning 2005 för Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola 2005-12-28 Kvalitetsredovisning 2005 för Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola Område 9 Innehållsförteckning: 1. Beskrivning av verksamheten 1.1 Ansvarsområden sid 4 1.1.2 Fornbackens förskola

Läs mer

Rågsvedsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 2013 Del 1. Rågsvedsskolan U T B I L D N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N

Rågsvedsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 2013 Del 1. Rågsvedsskolan U T B I L D N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N S Rågsvedsskolan U T B I L D N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N Rågsvedsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 2013 Del 1 R Å G S V E D S S K O L G R Ä N D 8, 124 65 B A N D H A

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-27 Anmälnings- och kännedomsärenden Anmälan av delegationsbeslut

Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-27 Anmälnings- och kännedomsärenden Anmälan av delegationsbeslut Barn- och ungdomsnämnden 2014-08-27 Anmälnings- och kännedomsärenden 1. Skrivelse med krav på förändring av bl a barngruppernas storlek och arbetsmiljön - Kyrkskolans avdelning Virvelvinden, Förskolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan. inklusive Handlingsplan för det förebyggande arbetet mot mobbning och Handlingsplan vid misstänkt mobbning.

Likabehandlingsplan. inklusive Handlingsplan för det förebyggande arbetet mot mobbning och Handlingsplan vid misstänkt mobbning. Likabehandlingsplan inklusive Handlingsplan för det förebyggande arbetet mot mobbning och Handlingsplan vid misstänkt mobbning Trollehöjdskolan årskurs 6-9 Reviderad december 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut 2013-06-18 44-2011:4165 Stiftelsen Maria Elementarskola Fredmansgatan 1-3 118 47 Stockholm Föreläggande vid vite efter tillsyn av Maria Elementarskola i Stockholms kommun 2013-06-18 Dnr 44 2011:4165

Läs mer

LIKABEHANDLINGPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING RUTH FÖRSKOLA 2015 Bakgrund och syfte Förskolechefen ska se till att det varje år upprättas en plan med över de åtgärder som behövs för att förebygga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Skogstibble Fristående Skola, vt 2013-ht 2013 Senast reviderad 2013-03-28 Inledning Vi på Skogstibble Friståendeskola har som målsättning att främja barns och elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan Norra Rektorsområdet

Likabehandlingsplan Norra Rektorsområdet Likabehandlingsplan Norra Rektorsområdet Bäckhammarskolan Surahammars kommun 2012/2013 1 Innehållsförteckning Bakgrund -uppdrag styrdokument..3 Skolans värdegrund och uppdrag...4 Definitioner....5 Vision.....6

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på Rinnens skola 2015-16

Trygghet, ansvar och respekt på Rinnens skola 2015-16 Trygghet, ansvar och respekt på Rinnens skola 2015-16 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (2) KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-09-11 VÄLKOMMEN Utbildningsnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-11, kl 18:00 obs tiden! Plats: Gruvsalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer