Eva Dahlgren, kontorschef Margreth Reiniusson Gunnar Persson Sara Sharif Henrik Malmström Carl Jansson Gunnar Högberg. Lars Valtersson (MP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Dahlgren, kontorschef Margreth Reiniusson Gunnar Persson Sara Sharif Henrik Malmström Carl Jansson Gunnar Högberg. Lars Valtersson (MP) ... ..."

Transkript

1 Utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvist torg 1, lokal Estrid Onsdag den 27 februari 2013, klockan 18: Ledamöter: Christine Hanefalk (M) ordf. Ellinor Björnegren (FP), vice ordf. Azadeh Rojhan Gustafsson (S), 2:e vice ordf. Jan Erik Ek, (M) Tommy Fälth (KD) Penahi Ghasemi (S) Lars Valtersson (MP) Ulla Blücher (V) Bengt Karlsson (FP), tjg.ers. Ersättare: Robin Sjöholm Lindström (M) Rahelé Ershad (M) Aila Jansson (S) Karin Lindh (V) Övriga deltagande Eva Dahlgren, kontorschef Margreth Reiniusson Gunnar Persson Sara Sharif Henrik Malmström Carl Jansson Gunnar Högberg Birgitta Trolin, VNG, Per Stenvall, VNG, Barbro Johansson, chef Väsby Välfärd, Utses att justera Lars Valtersson (MP) Justeringens plats och tid Kommunhuset, plan 6, måndag den 4 mars 2013 Underskrifter Sekreterare... Parag rafer 1-17 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process Underskrift.....

2 Utbildningsnämnden Informations- och frågestund, del 1 Redovisning av åtgärder på Väsby nya gymnasium Föredragande: Birgitta Trolin, rektor och Per Stenvall, administrativ chef Kundvalskontorets chef informerar Våga Visa, årsrapport 2011/2012 Föredragande: Eva Dahlgren Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av information.

3 Utbildningsnämnden Meddelanden (UBN/2013:44) Följande rapporter, skrivelser, beslut m.m. meddelas utbildningsnämnden A Månadsrapport september 2012 för Upplands Väsby kommun (KS/2012:192) Utdrag ur KS protokoll 160, Månadsrapport september 2012 för Upplands Väsby kommun. B Strategisk lokalförsörjningsplan (KS/2012:365) Lokalförsörjningsplanen är ett planeringsdokument som ska utgöra underlag till kommunstyrelsens anvisningar till kommunfullmäktiges flerårsplan med budget Nämnder och utskott ska i sitt arbete med verksamhetsplan med budget ta hänsyn till lokalförsörjningsplanens inriktning det kommande året C Namninsamling från Lärarförbundet Upplands Väsby (UBN/2012:1) Kommunen ska skapa förutsättningar för mindre barngrupper i förskola, skola och fritidshem. D Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun (KS/2011:378) Utdrag ur KF protokoll 107, Flerårsplan med budget E Folkhälsoprogram för (KS/2011:81) Utdrag ur KF protokoll 108, Folkhälsoprogram för Upplands Väsby kommun samt reviderat styrdokument Folkhälsoprogram F Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr Pysslingen Förskolor och Skolor AB överklagar Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr (UBN/2012:299) Protokoll Högsta förvaltningsdomstolen som senare kommer att ta ställning till frågan om prövningstillstånd avslår yrkandet om interimistiskt beslut.

4 Utbildningsnämnden G Anmälan till Skolinspektionen angående skolsituationen för elev vid Väsby Nya Gymnasium (UBN/2012:301) Sekretess enligt 23 kap 2 OSL. H Överklagande av Utbildningsnämndens delegationsbeslut 2012:374 om skolskjuts enligt riktlinjer till Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr , enhet 2 (UBN/2012:226) Domslut Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. I Överklagande av Utbildningsnämndens delegationsbeslut 2012:253 om skolskjuts enligt riktlinjer till Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr (UBN/2012:199) Domslut Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. J Överklagande av Utbildningsnämndens delegationsbeslut 2012:321 och 2012:322 om skolskjuts enligt riktlinjer till Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr (UBN/2012:218) Domslut Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. K Remisser från Skolinspektionen om ansökningar från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskolor i Sollentuna kommun och Järfälla kommun, samt fristående gymnasieskola i Sollentuna kommun, dnr :726, :747 och :820 (UBN/2012:84) Skolinspektionen beslutar om att godkänna Utvecklingspedagogik Sverige AB som huvudman för gymnasiesärskola i Sollentuna kommun. L Utbetalning av skolmjölksstöd Styrelsen för Väsby Välfärd får , 34 kronor från Jordbruksverket för mjölk och vissa mjölkprodukter. M Remisser från Skolinspektionen om ansökningar från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskolor i Sollentuna kommun och Järfälla kommun, samt fristående gymnasieskola i Sollentuna kommun, dnr :726, :747 och :820 (UBN/2012:84)

5 Utbildningsnämnden Skolinspektionen beslutar om att godkänna Utvecklingspedagogik Sverige AB som huvudman för gymnasiesärskola i Järfälla kommun. N Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Carema VIP AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Sollentuna kommun, dnr :3495 (UBN/2012:200) Skolinspektionen beslutar om att godkänna Carema VIP AB som huvudman för gymnasiesärskola i Sollentuna kommun. O Snart är det dags för TALIS 2013! (SVV/2013:21) Information från Skolverket. Väsby skola ska representera Sverige i den internationella studien TALIS, Teaching and Learning International Survey. P Anmälan till Skolinspektionen angående skolsituationen för en grundskoleelev vid Breddenskolan, dnr :5748, :231 (UBN/2011:442) Sekretess enligt 23 kap OSL Skolinspektionen bedömer att Upplands Väsby har vidtagit tillräckliga åtgärder och att uppföljning av ärendet därmed kan avslutas. Q Anmälan till Skolinspektionen angående skolsituationen för en gymnasieelev vid Väsby Nya Gymnasium (Vietnam-resan), dnr :6398 (UBN/2012:31) Skolinspektionen bedömer att Upplands Väsby har följt bestämmelserna om lokal inriktning för eleven och avslutar ärendet. R Statsrådsberedningen, framtidskommissionen 500 texter om framtidens Sverige från Trelleborg till Arjeplog Rapporten summerar projektet framtidens Sverige som genomförts av regeringens framtidskommission i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting, SKL. S Diskrimineringsombudsmannen (DO) - Lika rättigheter och möjligheter - skolans ansvar - LED 2012/189 (UBN/2013:36) Information om utbildningssamordnarens ansvar för att diskrimineringslagen efterföljs och information om kommande uppföljningsarbete från DO. T Hur ska skolor hantera besök av politiska partier (UBN/2013:36) Stödmaterial från skolverket för att underlätta för skolorna att bjuda in och ta emot politiska partier och deras ungdomsförbund.

6 Utbildningsnämnden U Kvalitetsutmärkelse utmärkelse bättre skola 2013 Riktar sig till verksamheter (förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola gymnasiesärskola, gymnasieskola och verksamheter inom den kommunala vuxenutbildning skola) som vill bli bättre. V Överklagande av Utbildningsnämndens delegationsbeslut 2012:501 om barnomsorg utöver riktlinjer till Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr: (UBN/2012:265) Domslut Förvaltningsrätten avslår överklagande. W Direktiv till flerårsplan med budget (KS/2013:2) Kommunfullmäktige antog i december 2012 en reviderad flerårsplan med budget Den är grund för planeringsperioden tillsammans med den årsredovisning 2012 som håller på att tas fram. X Samverkansavtal gymnasiesärskolans nationella program KSL drar tillbaka erbjudande om att teckna samverkansavtal (UBN/2012:308) Ett samverkansavtal fyller sitt syfte då det innebär ett brett, allsidigt utbud som ger eleverna tillgång till utbildning i sin närhet. Då ett begränsat antal kommuner med ett litet utbildningsutbud ansluter sig till erbjudandet om samverkansavtal uppstår några konsekvenser som inte är till gagn för, i avtalet, ingående kommuners elever. Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

7 Utbildningsnämnden Redovisning av delegationsbeslut (UBN/2013:45) Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Följande delegationsbeslut för perioden redovisas för utbildningsnämnden: 2012: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :2 2013: : : : : : : : : : : : :97 Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

8 Utbildningsnämnden Revidering av utbildningsnämndens reglemente (UBN/2013:18) Kommunstyrelsen har översänt förslag till revidering av utbildningsnämndens reglemente för yttrande. Förslag till ändringar och motiv för detta framgår av kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. Ändringarna syftar huvudsakligen till att klargöra utbildningsnämndens uppdrag som huvudman för de skolverksamheter som operativt drivs av Väsby välfärd Förslaget är utarbetat i samverkan mellan kommunledningskontoret och kundvalskontoret och ska behandlas i kommunstyrelsen den 4 mars Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden stöder förslaget till ändring i reglementet och översänder remissvaret till kommunstyrelsen Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämnden stöder förslaget till ändring i reglementet och översänder remissvaret till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

9 Utbildningsnämnden Arbetsordning för kundvalskontoret och Väsby välfärd om huvudmannaskap (UBN/2013:14) I Upplands Väsby kommun ansvarar utbildningsnämnden för det allmänna skolväsendet i kommunen samt fullgör huvudmannaskapsuppdraget för de kommunalt drivna utbildningsverksamheterna. Ansvaret för det operativa utförandet ligger hos Väsby välfärd. Detta regleras i reglementena för respektive nämnd. Kontoren har tillsammans utarbetat en arbetsordning vid gemensam överläggning. Arbetsordningen syfte är att säkra det operativa utförandet av det statliga utbildningsuppdraget inom de kommunalt drivna utbildningsverksamheterna samt fortlöpande klargöra gränsdragningsfrågor mellan nämnderna och kontoren i utbildningsfrågor. Arbetsordningen föreläggs utbildningsnämnden och styrelsen för Väsby välfärd som information. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämnden noterar informationen Beslutet skickas till: Styrelsen för Väsby välfärd

10 Utbildningsnämnden Tillägg till utbildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2013 (UBN/2012:273) Utbildningsnämnden antog vid nämndsammanträde den 12 december 2012 planen för det systematiska kvalitetsarbetet för Planen innehåller såväl aktiviteter som rör nämndens arbete som företrädare för utbildningsväsendet i kommunen som aktiviteter som rör nämndens arbete som huvudman för de kommunalt drivna verksamheterna. Detta tillägg rör det systematiska kvalitetsarbete som nämnden ska utföra under 2013 som huvudman för de kommunalt drivna verksamheterna. Det operativa ansvaret för dessa verksamheter har Väsby välfärd varför nämnden, via kundvalskontoret, kommer att begära in en redovisning av uppföljningarna från Väsby välfärd. Som ett komplement till planen för det systematiska kvalitetsarbetet som nämnden tidigare antagit för 2013 ska följande områden att särskilt följas upp inom Väsby välfärd: 1. Elevernas tillgång till elevhälsa 2. Registerkontroll av personal 3. Elevernas tillgång till skolbibliotek 4. Information om rutiner för klagomål 5. Att rektors beslut är utformade i enlighet med gällande bestämmelser Resultatet av uppföljningarna ska redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde den 25 september Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att anta tillägget till utbildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete Återrapportering ska göras på nämndens sammanträde den 25 september Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

11 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar att anta tillägget till utbildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete Återrapportering ska göras på nämndens sammanträde den 25 september Beslutet skickas till: Väsby välfärd

12 Utbildningsnämnden Redovisning av åtgärder på Väsby nya gymnasium (UBN/2012:286) Med anledning av de resultat på de nationella proven som Väsby nya gymnasium presenterade för utbildningsnämnden den 17 oktober 2012 har nämnden begärt in en redovisning av de åtgärder som vidtagits och som planeras på skolan. Den redovisning som begärts in omfattade följande punkter: 3. De främsta orsakerna som skolan identifierat till de låga resultaten. 4. Vilka åtgärder som Väsby nya gymnasium vidtagit för att de elever som inte blivit godkända i respektive kurs ska kunna bli det. 5. Om behov av ett förändrat arbetssätt har identifierats för att nå bättre resultat i framtiden. Beskriv i så fall hur arbetssättet har förändrats eller kommer att förändras. 6. Hur skolan arbetar för att få fler elever att aspirera på de högre betygen. Skolan ska också beskriva hur åtgärderna kommer att följas upp. Redovisning Väsby nya gymnasium har lämnat in en redovisning. Redovisningen framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder vid Väsby nya gymnasium. 2. Utbildningsnämnden uppdrar åt kundvalskontoret att följa upp och återrapportera vidtagna åtgärder och resultatet av dessa på nämndens sammanträde i juni Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

13 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder vid Väsby nya gymnasium. 2. Utbildningsnämnden uppdrar åt kundvalskontoret att följa upp och återrapportera vidtagna åtgärder och resultatet av dessa på nämndens sammanträde i juni Beslutet skickas till: Väsby välfärd Väsby nya gymnasium

14 Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2012 (UBN/2013:13) Fyra av sju grundskolor inom kommunen ligger över rikssnittet för andelen behöriga elever till nationella program på gymnasiet. I kvalitetsdialoger följs noggrant utvecklingen av kunskapsresultaten på både skolor med goda resultat och skolor med mindre goda resultat. Kundundersökningen Våga Visa 2012 genomsnittliga resultat visar att kommunens värden ligger något lägre än övriga kommuners i vissa variabler, som till exempel upplevd arbetsro på lektioner, men att föräldrar och elever är nöjda med verksamheterna för de lägre åldrarna. En ny lokalersättningsmodell med basersättning för lokalkostnader samt en sökbar målpeng för god lokaleffektivitet har införts. Modellens syfte är att frigöra medel för pedagogisk verksamhet i stället för att låsa medel i lokalkostnader. För målpengsdelen tillfördes nämnden ett extra kommunbidrag på 6 Mkr för För att säkra nyanländas skolval, integration och stöd infördes en ny ersättningsmodell med nyanländpeng, modersmålpeng och peng för studiehandledning på modersmål. Rektor på vald skola kan rekvirera medlen och beslutar om insatserna. IT-system som ytterligare utvecklar kundvalsförutsättningarna har införts inom vuxenutbildning och förberetts för barnomsorg. En utförarsida är under utveckling liksom Väsby jämföraren. Kommunfullmäktige har givit utbildningsnämnden kommunersättning med 788,6 Mkr för år De beräknade externa intäkterna är 82 Mkr, vilket ger en total intäktsbudget på 870,6 Mkr. Den budgeterade kostnaden uppgår till samma belopp. Resultatet för 2012 är 7,3 Mkr, vilket utgör 0,8 procent av nämndens budget. Nämnden arbetar med att utveckla och förbättra volymprognoserna för att bibehålla en budget i balans inför kommande år. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämndens godkänner verksamhetsberättelsen 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

15 Utbildningsnämnden Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämndens godkänner verksamhetsberättelsen 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

16 Utbildningsnämnden Ansökan om att driva pedagogisk omsorg - Nalle (UBN/2012:11) Ashraf Abdi har inkommit med en ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg i sitt hem på Borgbyvägen 30 i Upplands Väsby. Verksamheten kommer att bedrivas som enskild firma. Rättslig reglering Enligt 25 kap. 2, skollagen ska kommunen sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande. Av 25 kap. 6 8, skollagen framgår att verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. En kommun ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. Enligt 25 kap. 10, skollagen ska den kommun där en enskild bedriver pedagogisk omsorg efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om 1. Huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet 2. Verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, 3. Verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, 4. Avgifterna inte är oskäligt höga.

17 Utbildningsnämnden Utredning i ärendet Av ansökan och kompletteringar till denna har följande framkommit: Sökanden har en barnskötarutbildning och erfarenhet av arbete på förskola. Sökanden avser att ha fem barn i verksamheten. En beskrivning av efterfrågan på verksamheten i närområdet har bifogats ansökan. Den pedagogiska verksamheten kommer att ha konstnärliga inslag. Sökanden har försäkrat att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och Upplands Väsby kommuns regler för pedagogisk omsorg i kommunen. Lokalerna har inspekterats av kundvalskontoret och ansökan har granskats utifrån gällande bestämmelser. Kundvalskontorets bedömning Med hänsyn tagen till uppgifter som lämnats i ansökan samt till övrig utredning i ärendet bedömer kundvalskontoret att Ashraf Abdi uppfyller kraven i 25 kap. skollagen och kommunens regler för att bli godkänd som utförare av pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beviljar Ashraf Abdi, , enskild firma tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi. 2. Utbildningsnämnden beviljar bidrag till verksamheten. Bidragets storlek bestäms årligen i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

18 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beviljar Ashraf Abdi, , enskild firma tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi. 2. Utbildningsnämnden beviljar bidrag till verksamheten. Bidragets storlek bestäms årligen i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Beslutet skickas till: Ashraf Abdi

19 Utbildningsnämnden Ansökan om godkännade för förskolan Pelikanen (UBN/2013:47) Må bra förskolor AB har förvärvat föräldrakooperativet Pelikanen och avser att fortsätta driva verksamheten. Må bra förskolor AB har sedan tidigare tillstånd att bedriva förskolor i Upplands Väsby kommun. Nuvarande verksamhet Må bra förskolor AB har sedan tidigare tillstånd att bedriva enskilt driven förskoleverksamhet vid förskolorna Gläntan, Bollen, Råbäcken samt Sanda Ängar. Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med skollagen, läroplan för förskolan och Upplands Väsby kommuns regler för godkännande av enskild anordnare att starta och driva förskola. Rättslig reglering Av 2 kap. 5-7, skollagen (2010:800) framgår att det är den kommun i vilken förskoleverksamheten ska bedrivas som handlägger ärenden om godkännande av verksamheten. Av 2 kap. 8, skollagen framgår att det är huvudmannen för förskolan som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med skollag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser som kan finnas i andra författningar. Kommunens beslut i ärenden om godkännande enligt 2 kap. 5, skollagen och om föreläggande eller återkallande av tillstånd enligt 26 kap , skollagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, 28 kap. 5, skollagen. Kundvalskontorets bedömning Av ansökan framgår att verksamheten vid förskolan Pelikanen kommer att bedrivas på samma sätt som under nuvarande huvudman, det vill säga med Montessoripedagogisk inriktning. Med hänsyn tagen till utredningen i ärendet och kundvalskontorets kännedom om befintlig verksamhet bedömer kundvalskontoret att Må bra förskolor AB uppfyller kraven för att bli godkänd som utförare av förskoleverksamhet vid förskolan Pelikanen.

20 Utbildningsnämnden Kundvalskontoret/s förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beviljar Må bra förskolor AB godkännande att driva förskolan Pelikanen. 2. Utbildningsnämnden beviljar bidrag till verksamheten. Bidragets storlek bestäms årligen i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 1. Utbildningsnämnden beviljar Må bra förskolor AB godkännande att driva förskolan Pelikanen. 2. Utbildningsnämnden beviljar bidrag till verksamheten. Bidragets storlek bestäms årligen i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Beslutet skickas till: Må bra förskolor AB

21 Utbildningsnämnden Ansökan om undantag från bestämmelserna om offentliga bidrag på lika villkor (UBN/2013:38) Upplands Väsby kommun har mottagit en skrivelse rörande önskemål om extra bidrag till Bullerbyns ekonomiska förening. Föreningen driver Bullerbyns förskola. Föreningen önskar att undantag görs från principen om bidrag på lika villkor på grund av dyra lokalkostnader. Kundvalskontorets bedömning Beräkningen av bidragsbeloppet regleras i 8 kap , skollagen. Där framgår bland annat att beräkningen ska göras på samma sätt till fristående aktörer som till de kommunalt drivna förskolorna. Denna princip kommer till uttryck i det pengsystem som Upplands Väsby kommun tillämpar. En extra utbetalning till Bullerbyns förskola skulle innebära att kommunen inte följer bestämmelserna i skollagen och systemet med förskolepeng som gäller för alla utförare i kommunen. Kundvalskontorets bedömer därför att önskemålet inte kan tillgodoses. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att inte tillmötesgå ansökan om en extra utbetalning till Bullerbyns ekonomiska förening. Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämnden beslutar att inte tillmötesgå ansökan om en extra utbetalning till Bullerbyns ekonomiska förening. Beslutet skickas till: Bullerbyns ekonomiska förening

22 Utbildningsnämnden Ersättningsmodell vid förlängda studier i gymnasieskolan (UBN/2013:12) Kundvalskontoret har tagit fram förslag på ny ekonomisk ersättningsmodell för gymnasieskolor med elever som läser förlängda studier. Varje år fortsätter ett antal elever på förlängda studier i gymnasieskolan. Det är i första hand elever som inte klarat godkända betyg under de första tre åren som måste läsa extra år för att slutföra sina studier. Idag ersätter Upplands Väsby kommun skolor med full skolpeng när en elev skrivs in på förlängda studier. Antalet elever som läser förlängda studier tenderar att öka och kostnaderna ligger idag på drygt 1,5 miljoner kronor per läsår. Det finns därför behov av en ny ersättningsmodell. Fyra förslag på ekonomisk ersättningsmodell för förlängda studier har tagits fram där för- och nackdelar har vägts mot varandra. Kundvalskontorets bedömning är att det förslag som bäst hjälper eleverna att nå fullständiga betyg så snabbt som möjligt, ger skolor en tydlig ersättningsmodell och är kostnadseffektivt för kommunen är förslaget om månadsvis ersättning. Förslaget bygger på att ersättning betalas efter hur många månaders studier de förlängda studierna motsvarar i poäng. Avtal skrivs med skolor om både total ersättning för de förlängda studierna och hur lång tid det förväntas ta. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att införa föreslagen modell. 2. Ersättningsmodellen ska gälla från läsåret Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Överläggningar Formulering i beslutspunkt 1 diskuteras och utbildningsnämnden enas om att formuleringen ändras till: Utbildningsnämnden beslutar att införa en modell som innebär månadsvis ersättning. Modellen beskrivs i tjänsteutlåtandets bilaga.

23 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar att införa en modell som innebär månadsvis ersättning. Modellen beskrivs i tjänsteutlåtandets bilaga. 2. Ersättningsmodellen ska gälla från läsåret

24 Utbildningsnämnden Informations- och frågestund, del 2 Skolutveckling inom Väsby Välfärd Föredragande: Barbro Johansson, chef Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av information.

25 Utbildningsnämnden Nationella prov 2012 Gymnasieskolan (UBN/2013:17) Skolverket publicerade i november 2012 resultat från de nationella proven för gymnasieskolan. I Nationella prov 2012 Gymnasieskolan redovisas en kort sammanfattning av resultaten för gymnasieskolorna i riket och i Upplands Väsby kommun. Från och med hösten 2011 görs en totalinsamling av kursprovsresultaten för gymnasieskolan (tidigare gjordes en urvalsundersökning). Elever på gymnasieskolan läser utifrån två olika kursplaner: elever i årskurs 1 enligt Gy 2011 och elever i årskurs 2 och 3 enligt Lpf94. Kurserna har olika namn och innehåll och även delproven i de nationella proven är olika. Den genomsnittliga betygspoängen för gymnasieskolorna i Upplands Väsby är något lägre än rikets värden; 12,4 mot 14. I Upplands Väsby har de kommunala skolorna högre värde än de fristående. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

26 Utbildningsnämnden Tilläggsbidrag läsåret , sammanställning för förskolan/grundskolan (UBN/2013:32) Kundvalskontoret har sammanställt förskolornas och grundskolornas ansökningar om tilläggsbidrag för elever i behov av särskilt stöd. Sammanställningen innefattar antalet ansökningar och beviljade belopp för höstterminen 2012 och vårterminen Ansökningarna görs av skolan för elever med grava funktionsnedsättningar. Tilldelning av tilläggsbidrag utgår från elevens behov och vistelsetid i skolan respektive skolbarnsomsorg. Tilläggsbidraget utgör ett komplement till de resurser som ingår i skolpeng respektive fritidspeng. Upplands Väsby kommun ger tilläggsbidrag för fysiska funktionhinder och för svårigheter inom autismspektrat. Tilläggsbidragen regleras för förskolan i skollagen (2010:800) 8 kap 23, för förskoleklasser i skollagen (2010:800) 9 kap 21 och för grundskolan i skollagen (2010:800) 11 kap 38. Vid sammanställningen har det noterats att antalet ansökningar för höstterminen 2012 följer tidigare års mönster men att antalet ansökningar från Väsby välfärd genomgående har flerdubblats inför vårterminen Enligt uppgift ska anledningen vara att uppmärksamma nämnden på det extra stora stödbehovet som finns inom Väsby välfärds skolor. Det kan dock noteras att även några få av de fristående skolorna har flerdubblat antalet ansökningar. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av tilläggsbidrag för förskolan och grundskolan läsåret Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av tilläggsbidrag för förskolan och grundskolan läsåret

27 Utbildningsnämnden Kundundersökning för vuxenutbildningen hösten 2012 (UBN/2013:11) Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har som en del i arbetet för en vuxenutbildningsregion och systematisk kvalitetsarbete genomfört en gemensam kundundersökning. Föreliggande rapport jämför resultatet för Upplands Väsbys vuxenutbildnings utförare med genomsnittsresultatet för alla deltagande kommuner. Rapporten jämför även resultaten för Upplands Väsbys vuxenutbildnings utförare inom områdena Helhetsomdöme och Kundnöjdhet. Sammanfattningsvis får Upplands Väsbys utförare inom vuxenutbildning generellt ett sämre omdöme än kommunsnittet men bilden är komplex. Problemen finns framförallt inom områdena Normer och Värden samt Lärande. Inom områdena Vägledning och Inflytande är resultatet bättre, särskilt kopplingen mellan vuxenutbildningen och arbete eller ytterligare studier. Undersökningen ger en bra grund för arbetet med att utveckla och förbättra kommunens vuxenutbildning. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 1. Utbildningsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 2. Utbildningsnämnden ger kundvalskontoret i uppdrag att återrapportera kundnöjdheten med ytterligare fokus på elever från Upplands Väsby, till utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2013.

28 Utbildningsnämnden Fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad, Utbildningsnämndens yttrande (UBN/2012:302) Kontoret för samhällsbyggnad har på kommunstyrelsens uppdrag upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för nordvästra Väsby, områdena Väsby sjöstad, Sättra och Runbyskogens naturreservat. Den fördjupade översiktsplanens främsta syfte är enligt uppdraget att föreslå markanvändning och avgränsa samhällets urbana utvecklingsmöjligheter i förhållande till de natur-, kultur- och rekreationsintressen som finns till exempel i form av Järvakilen och Berga/Runbyskogen. Samlingsnamnet har blivit Väsby Sjöstad. Förslaget omfattar ca 3000 bostäder, varav ca stycken utgörs av lägenheter i flerbostadshus. Förslaget inrymmer också ca kvm verksamheter, inkl kommunal service som grundskola, förskolor, äldreboende och LSS-boende. Miljön ska vara anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det ska kännas tryggt, säkert och enkelt att vistas och röra sig i det offentliga rummet. Utbyggnaden av Väsby Sjöstad föreslås ske i tre etapper under en period av 20 till 30 år. Förslag till fördjupad översiktsplan för Väsby sjöstad finns tillgängligt i kommunhusentrén i Väsby Centrum. Handlingarna finns också att tillgå i sin helhet på kommunens hemsida, på biblioteket i Messingenhuset samt på kontoret för samhällsbyggnad. Kundvalskontorets yttrande Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget till fördjupad översiktsplan för Väsby sjöstad. Arbetet med att skapa den nya kommundelen är en viktig del i arbetet med att förändra bilden av kommunen, att locka nya invånare samt göra skogs- och kulturlandskap liksom vattennära miljöer tillgängliga för kommunens invånare. Enligt förslaget kan fler barnfamiljer flytta till ett nybyggt område som Väsby Sjöstad jämfört med inflyttning i etablerade områden. Enligt bedömning i förslaget kommer det därför vid full utbyggnad behövas fem förskolor i området. Det bedöms även finnas underlag för en ny grundskola. Behovet av gymnasieskola är redan täckt av befintliga gymnasieskolor. I förslaget diskuteras möjligheten att utveckla ett aktivitetscentrum kring Sättra gård, där ett hästgymnasium skulle kunna vara en del av ett brett aktivitetsutbud. Utbildningsnämnden ser särskilt positivt på tydligheten i förslaget vad gäller tillgänglighet och trygghet. Att utformningen av Väsby Sjöstad görs med utgångspunkt i

29 Utbildningsnämnden att alla medborgare ska kunna leva ett aktivt liv med inflytande i samhällslivet och över sin vardag oavsett ålder, könstillhörighet, eller eventuella funktionshinder. Utifrån bedömningen att det kan komma att bli en stor andel barnfamiljer som flyttar till Väsby Sjöstad vill Utbildningsnämnden betona vikten av att planeringen av tillgången till både förskola och grundskola görs i nära samarbete med Kundvalskontoret. Det ska vara lätt att ta sig till och från den kommunala servicen. Detta för att skapa en trygg miljö i anslutning till den kommunala servicen där kaos inte uppstår vid lämning och hämtning. Det vinner både våra medborgare och vår miljö på. Förslaget har ett tydligt hållbarhetsfokus, inte minst ur miljöhänseende, vilket säkerställer kommunens ställning som en av de mest drivande av miljöfrågan bland Sveriges kommuner. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden antar kundvalskontorets yttrande som sitt eget Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Yrkande Lars Valtersson (MP), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Penahi Ghasemi (S) och Ulla Blücher (V) yrkar avslag på yttrandet. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandet på avslag från Lars Valtersson (MP), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Penahi Ghasemi (S) och Ulla Blücher (V), mot ordförandes förlag. Utbildningsnämnden bifaller ordförandes förslag. Särskilt yttrande Lars Valtersson (MP), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Penahi Ghasemi (S) och Ulla Blücher (V) önskar lämna ett särskilt yttrande till protokollet, vilket godkänns.

30 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden antar kundvalskontorets yttrande som sitt eget Särskilt yttrande Lars Valtersson (MP), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Penahi Ghasemi (S) och Ulla Blücher (V) lämnar följande särskilda yttrande till protokollet. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Väsby sjöstad är omfattande och har vid ett genomförande stora konsekvenser för Upplands Väsby och för regionen. Ett yttrande över en sådan plan måste därför vara väl genomarbetat och ingående. Det kan inte vara meningen att nämndernas yttranden i en internremiss enbart ska ta fram positiva omdömen eller bara referera vad som står i planen. Om det ska vara någon mening med att nämnden yttrar sig i detta fall och i likartade ärenden, så måste yttrandena utarbetas med utgångspunkt från seriösa kunskaper inom nämndens ansvarsområden. En seriös bedömning kan inte enbart framhålla allt som ses som positivt, utan måste också beskriva eventuella nackdelar, risker, behov och vad man vill ha ökat fokus kring. Kundvalskontorets och tillika ordförandes förslag till yttrande håller dessvärre inte en acceptabel nivå i detta avseende. Det krävs inte någon uttömmande analys för att inse att mycket hade kunnat tillfogats ärendet. Kundvalskontoret skulle t ex kunnat påpeka konsekvensen av att det tar minst 30 år tills området är fullt utbyggt enligt planen. Konsekvensen blir att det dröjer innan det finns tillräckligt befolkningsunderlag för en grundskola. Under utbyggnadsfasen innebär detta kostnader, för såväl skolskjutsar som för etableringen av en grundskola med till en början otillräckligt elevunderlag. Planen innebär generellt en uppenbar risk för ett ökat bilberoende, vilket bland annat kommer att innebära skjutsande av barn och ungdomar till de skolor och förskolor som nämnden ansvarar för. Detta innebär ökade svårigheter att uppnå kommunens och regionens uppsatta miljömål samt också en ökad miljöbelastning kring våra skolor och förskolor. Detta är några exempel om vad som borde tillförts ärendet. Beslutet skickas till: Kontoret för Samhällsbyggnad

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40

Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Produktionsstyrelsen 2011-09-21 1 Plats och tid Messingen, Industrivägen 20. Lokal: Pasch, vån. 3 Onsdagen den 21 september 2011, klockan 19:00-21:40 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Härneviskolan, Bro kl 16.00 17.00 Inez Kapborg (M),1:e vice ordförande Beslutande Rolf Nersing (S), 2:e vice ordförande Yvonne Blomqvist (M) Birgitta Holmström (S) Åke Holm (MP) Nawal

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(17) Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00 16.30 ande Ledamöter Hanna Stymne Bratt (S), ordförande Måns Nilsson (S) Anneli Björck-Andersson (S) Sven-Olov

Läs mer

Programnämnd barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning Protokoll Bou 1232/2014 Programnämnd barn och utbildning Datum: 2015-02-04 Klockan: 13:15-16:30 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Anders Östman (KD) Ersättare för Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Kommunstyrelsen 2015-01-19 1 (16) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 19 januari 2015, klockan 13.00 14.45. Beslutande Mats Abrahamsson (S), tjg ordförande 1-4, 6-12 Mari-Teres

Läs mer

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN

ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-17 ÄRENDEN BUN 119 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 120 BUDGETUPPFÖLJNING PER DEN 30 NOVEMBER 2015... 2 BUN 121 FÖRDELNING AV ENHETSBUDGETAR... 3 BUN

Läs mer

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26

PROTOKOLL 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 1(19) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-26 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 13.30-17.15 Beslutande Elena Fridfelt, ordförande (C) Klas Nordh (FP) 118-124

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391

Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för skolor. Dnr KS 2010-390, KS 2010-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-17 FALKENBERG 176 Barn- och utbildningsnämnden; redovisning av uppdrag rörande alternativa driftformer för

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2014-03-20 BUN 34 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 1 BUN 35 INFORMATION... 2 BUN 36 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 37 EN FJÄRDE KOMPETENSUTVECKLINGSDAG FÖR FÖRSKOLAN...

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Birgitta Hammar (C) Monika Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Catharina Melian (S)

Birgitta Hammar (C) Monika Renstig (FP) Catharina Melian (S) Lena Forssman (KD) Catharina Melian (S) 1(14) Plats och tid Stocksundsskolan, tisdagen den 20 mars 2012, kl. 19.30-21.00 Paragrafer 19-31 Beslutande Beslutande Ersättare Patrik Nimmerstam, ordf. (C) Christina Böös (M) Christian Hoas, 1:e vice

Läs mer

Gun-Britt Emanuelsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande

Gun-Britt Emanuelsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande Sammanträdesdatum Sida 1-12 Gymnasienämnden 2011-05-23 Plats och tid S :t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S) ordförande Gunilla Elings Friberg (S) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Utbildningsnämnden 2015-10-14 1

Sammanträdesprotokoll. Utbildningsnämnden 2015-10-14 1 Utbildningsnämnden 2015-10-14 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal Restaurangen, Onsdag den 14 oktober 2015, klockan 18:30-22:00 Ledamöter: Lars Valtersson

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Beslut Sveaskolan AB Ringugnsgatan 1 216 16 Limhamn 2009-08-28 1 (4) Dnr 44-2009:569 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Sveaskolan i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Upplands Väsby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2 (7) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015.

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45

Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Produktionsstyrelsen 2011-05-18 1 Plats och tid Kommunhuset, Frestarummet, plan 3 Onsdagen den 18 maj 2011, klockan 19:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-09-03 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 11.50 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Familjenämnden 2011-01-20

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Familjenämnden 2011-01-20 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-20 kl 19.00-20.15 Beslutande Gunilla Quist-Lundin (M) Wiggo Wrangborg (M) ers tj Tina Johnsson (M) Gunborg Johansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1 (15) Paragrafer 138-149 0Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Madeleine Atlas (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Plats och tid Messingenhuset, rum Lundström, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 30 maj 2012, klockan 9:30-11:45

Plats och tid Messingenhuset, rum Lundström, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 30 maj 2012, klockan 9:30-11:45 Kommunala pensionärsrådet 2012-05-30 1 Plats och tid Messingenhuset, rum Lundström, Love Almqvists torg 1 Onsdagen den 30 maj 2012, klockan 9:30-11:45 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf.

Läs mer

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01

Anslås under tiden 2010-04-06 2010-05-01 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-25 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 08.00 11.00 Beslutande Monica Forsgren (S) v ordförande Thomas Björnhager (S) Andreas Boström (S) Jenny

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (15) Paragrafer 182-194 Plats och tid Kommunförbundets sammanträdeslokal i Klippan, kl. 17.00-19.15. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-03-27 1 (13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 27 mars 2013 klockan 14.00 16.55 Beslutande Roger Ödebrink, ordförande Gunnel

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Utskottet Lärande och stöd 2007-11-28 415 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-17 00 Studiebesök på gymnasiesärskolan, Taserudsgymnasiet Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Inger Pripp, Förvaltningschef Joakim Bjerhem, Nämndsekreterare. Tommy Eklund (S) Paragrafer 80-89 ANSLAGIBEVIS

Inger Pripp, Förvaltningschef Joakim Bjerhem, Nämndsekreterare. Tommy Eklund (S) Paragrafer 80-89 ANSLAGIBEVIS SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19:00-20.10 1 Beslutande Bo Selander (M) Gun Johansson (M), tjänstgörande ersättare Christina Ebenfors (M) Eva-Lena Rasmusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(21)

Sammanträdesprotokoll 1(21) Sammanträdesprotokoll 1(21) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.50 Kent Christensen (S), ordförande Johanna Odö (S)

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare.

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00. Ulla Britt Hånell Sekreterare Per Nordgren (m) Ej tjänstg. ersättare. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 26 januari 2009 kl. 08:30 16:00 Beslutande Boerje Bohlin (s) Ordförande Pernilla Kardell

Läs mer

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson

2015-04-08 1 (24) Underskrifter Paragrafer 24-38. Kerstin Jonasson. Kenneth Gunnarsson. Christer Niklasson 2015-04-08 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping, kl.10.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kenneth Gunnarsson (MP), ordförande Torgny Helgesson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (18) Paragrafer 33-48 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-21.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Madeleine Atlas (C), ordförande Helena Dådring (M) Fredrik Hammarstrand (M) Bodil

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-04 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 mars 2014, kl. 13.15-17.45 Beslutande Johanna Haraldsson (S), ordförande Mikael Hahn (S) Henrik Tvarnö (S) från kl. 15.20 Henrik Freij

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Social- och äldrenämnden

Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-09-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag den 24 september 2012, klockan 17.15-17.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-05-17 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 42 Besök från Hagaboda rektorsområde... 53 43 Ekonomisk rapport tertial 1 2011... 54 44 Aktuell barnomsorgskö... 55 45 Gåvoläromedel... 56 46 Studieresa till Auschwitz...57 47 Regionalt

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-10-08 75 (85) Plats och tid Hälsoäventyret, Tierps köping, Kl. 08.30 16.00 Beslutande Övriga närvarande Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth Gunnarsson

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ^ Skolinspektionen Huvudmannen för internationella Engelska Skolan i Nacka inf o@engelska.se Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Nacka donald.christian@engelska.se för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50

Nämnd för livslångt lärande NLL 2015/50 Protokoll 2015-04-22 Nämnd för livslångt lärande Nämnd för livslångt lärande Plats och tid Rum Kumla, 2015-04-22 klockan 14:00-15:25, 15:40-16:05 Beslutande Andreas Brorsson S Ordförande Oskar Svärd M

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Barn- och skolnämnd Lund Öster Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (15) Diarienummer BSÖ 2016/0002 Barn- och skolnämnd Lund Öster Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, klockan 18.30 20.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämnden 2012-01-30 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-17:00 ande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Åse Modin, tf. förvaltningschef

Läs mer

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 14:00 15:10, 15:30 16:30 (Ajournering 15:45 15:55) Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kenny Fransson (S) Kerstin Jönsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Utskottet Lärande och stöd 2007-08-08 260 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, klockan 08 30-14 15 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (s) Lars-Ove Jansson (s) Lisbeth Öjstrand (fp) Ulf Westlund (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Beslutande: Ersättare: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken kl 11.35-12.15, 14.30-14.50 Mats-Olov Johansson (M), ersättare för Jonas Ahlström (M) Elisabet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2012-05-30 1(16) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjövägen 4. 13.00 16.00 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Per- Erik Andersson, C Övriga

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsens kanslienhet

Kommunstyrelsens kanslienhet BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-19 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00 12:30 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Laila Andrén (S) till kl. 11:00, 1-8 Tobias Holmberg (S), ers

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 2 Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 24 mars 2011, Kl. 8.30-14.40 Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) vice ordföranden

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 2013-05-15 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-05-15 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen.

7 Information gällande busskort till elever på Wasaskolan. 11 Rapportering från möte i Ronneby gällande vuxenutbildningen. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-30 1 Meddelanden. 2 Anmälan om delegationsbeslut. 3 Bokslut 2012. 4 Information Elitishockeygymnasium. 5 Information Särskolan. 6 Yttrande över revisionsrapport gällande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Peter Stenberg (M) Eva-Lena Rasmusson (M) Roland Widlund (M) Ankie Bosander (C) Gunilla Salo (Fp)

Peter Stenberg (M) Eva-Lena Rasmusson (M) Roland Widlund (M) Ankie Bosander (C) Gunilla Salo (Fp) Nämnd/Styrelse Bam- och utbildningsnämnden 2010-08-31 1 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19:00-21.30 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Christina Ebenfors (M) Ellinor

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag

Hillevi Lindström (KD) Stefan Gustavsson (C) Birgitta Sandgren (S) Berit Svensson (V) AnneMarie Grennhag 1 (14) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16.50 Beslutande Övriga närvarande AnneMarie Grennhag (M) ordförande Thomas Bäuml (M) Magnus Crona (M) närvarande t.o.m. kl.16.00

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson

PROTOKOLL. Barn- och utbildningsförvaltningen, måndag 2009-11-30. Hanna Nicander. Ordförande Tommy Cedervall. Justerare Ingrid Fredriksson 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (FP), ordförande Ingrid Fredriksson (M) Fredrik Hammarstrand

Läs mer

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet

Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för. fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Regler och villkor för godkännande, rätt till bidrag och tillsyn för fristående förskola, fristående fritidshem, öppen fritidsverksamhet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Regler

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för förskola fritidshem - pedagogisk omsorg med enskild huvudman Antagen av: Kommunstyrelsen 2013-05-08; Ks 134 Innehåll A. Inledning...3 B. Godkännande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-25 ARBETSUTSKOTT

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Barn- och utbildningsnämnden 2009-11-25 ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset klockan 08.00 11.00, 15.45-16.15 Beslutande Lis Lyrbo (S), ordförande Björn Remning (V), vice ordförande Susanne Davidsson (S) Leif Axelsson (M) Evy Jonsson

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

1 Aktuell betygsstatistik... 2. 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3. 3 Ekonomisk månadsrapport... 4

1 Aktuell betygsstatistik... 2. 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3. 3 Ekonomisk månadsrapport... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Aktuell betygsstatistik... 2 2 Information om Auschwitz och Eisenhüttenstadt... 3 3 Ekonomisk månadsrapport... 4 4 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2012... 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012

Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Arbetsmaterial!!! Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Tillsyn av fristående verksamhet sid 3 2. Sanktioner och ansvar sid 5 3. Sanktionstrappan sid 5 4. Vad granskas vid tillsynen? sid 7 5. Hur sker granskning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämnden 2011-05-23 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-16.00, 16.00-17.00, 17.00-18.00 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Plats och tid Musikrummet Uret, kl 13.00 16.00 Beslutande Anna Schönning (S) ordförande Staffan Nordqvist (S) Andreas Byström (S) ersättare för Eva Sjölander (S) Torbjörn Nyholm (S) Anna Engblom

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2008-12-09 1 (15) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Bolgakov (m) Thomas Carlsson (c) Maria Toll

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-18 113 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-11-18, kl 13.30 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Lene Hollner (S) Britt-Marie Necke

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M)

tjänstgörande för Marie Fridén (M) tjänstgörande för Birgitta Hedström (M) 2013-03-26 1(7) Tid och plats Tisdagen den 26 mars 2013, kl. 17.00-18.20, Utbildningskontorets sammanträdesrum Omfattning 31-44 Beslutande ledamöter Anna Svalander (FP) Birgitta Bergman (M) Mattias Danielsson

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30.

Barn- och ungdomsnämnden 2000-09-12 1 (24) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.30. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Elisabeth Lönnberg Mayvor Lundberg Solveig Mäkinen Kenneth Rosén Ingrid Karlsson Senja Peltonen Klas Lundbergh

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9

Protokoll. Barn- och ungdomsnämnden 2016-01-26 1-9 Barn- ungdomsnämnden 1-9 2 Rapport om nuläge inom barnomsorg 2015... 7 Flerårsstrategi 2016-2018 Barn- ungdomsnämnden... 8 Lednings- kommunikationsplan för extraordinära händelser 2016... 11 Systematiskt

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (28) Tid Onsdagen den 25 Mars 2015 klockan 15:00 Plats Liljeborgsskolan, Engelbrektsgatan 5, Trelleborg Ärenden 29 Upprop 30 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens

Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand Ingrid Martens 1(14) Datum Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Ledamöter Allan Bjärkhed, ordförande Johanna Svensson, 1:e vice ordförande Caroline Lundberg, 2:e vice ordförande Anders Brostrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2010-03-16 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.30-14.00 Ann S Pihlgren (M), ordförande Patrik Dahl (C) Mikael

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats Tid Stadshuset kl 17.00--17.55 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande Jonas Esbjörnsson (s), 2:e v ordförande Jan Allan Beer

Läs mer

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57

Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden. Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Delegeringsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2011-10-24 57 Allmänt om delegering Delegeringsordningen är främst ett formellt instrument som reglerar beslutanderätten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-12 1-16 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-18.20 ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Stefan Widerberg (C) ordförande Carina

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid och plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tisdagen den 6 mars 2012, kl 18.00-21.10 i Debatten Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Lotta Claussnitzer (M) Marzena Waligorska (M) Gunnar

Läs mer

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14

Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14 2013-06-05 Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer