Eva Dahlgren, kontorschef Margreth Reiniusson Gunnar Persson Sara Sharif Henrik Malmström Carl Jansson Gunnar Högberg. Lars Valtersson (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Dahlgren, kontorschef Margreth Reiniusson Gunnar Persson Sara Sharif Henrik Malmström Carl Jansson Gunnar Högberg. Lars Valtersson (MP) ... ..."

Transkript

1 Utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvist torg 1, lokal Estrid Onsdag den 27 februari 2013, klockan 18: Ledamöter: Christine Hanefalk (M) ordf. Ellinor Björnegren (FP), vice ordf. Azadeh Rojhan Gustafsson (S), 2:e vice ordf. Jan Erik Ek, (M) Tommy Fälth (KD) Penahi Ghasemi (S) Lars Valtersson (MP) Ulla Blücher (V) Bengt Karlsson (FP), tjg.ers. Ersättare: Robin Sjöholm Lindström (M) Rahelé Ershad (M) Aila Jansson (S) Karin Lindh (V) Övriga deltagande Eva Dahlgren, kontorschef Margreth Reiniusson Gunnar Persson Sara Sharif Henrik Malmström Carl Jansson Gunnar Högberg Birgitta Trolin, VNG, Per Stenvall, VNG, Barbro Johansson, chef Väsby Välfärd, Utses att justera Lars Valtersson (MP) Justeringens plats och tid Kommunhuset, plan 6, måndag den 4 mars 2013 Underskrifter Sekreterare... Parag rafer 1-17 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process Underskrift.....

2 Utbildningsnämnden Informations- och frågestund, del 1 Redovisning av åtgärder på Väsby nya gymnasium Föredragande: Birgitta Trolin, rektor och Per Stenvall, administrativ chef Kundvalskontorets chef informerar Våga Visa, årsrapport 2011/2012 Föredragande: Eva Dahlgren Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av information.

3 Utbildningsnämnden Meddelanden (UBN/2013:44) Följande rapporter, skrivelser, beslut m.m. meddelas utbildningsnämnden A Månadsrapport september 2012 för Upplands Väsby kommun (KS/2012:192) Utdrag ur KS protokoll 160, Månadsrapport september 2012 för Upplands Väsby kommun. B Strategisk lokalförsörjningsplan (KS/2012:365) Lokalförsörjningsplanen är ett planeringsdokument som ska utgöra underlag till kommunstyrelsens anvisningar till kommunfullmäktiges flerårsplan med budget Nämnder och utskott ska i sitt arbete med verksamhetsplan med budget ta hänsyn till lokalförsörjningsplanens inriktning det kommande året C Namninsamling från Lärarförbundet Upplands Väsby (UBN/2012:1) Kommunen ska skapa förutsättningar för mindre barngrupper i förskola, skola och fritidshem. D Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun (KS/2011:378) Utdrag ur KF protokoll 107, Flerårsplan med budget E Folkhälsoprogram för (KS/2011:81) Utdrag ur KF protokoll 108, Folkhälsoprogram för Upplands Väsby kommun samt reviderat styrdokument Folkhälsoprogram F Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen Mål nr Pysslingen Förskolor och Skolor AB överklagar Kammarrätten i Stockholms dom, mål nr (UBN/2012:299) Protokoll Högsta förvaltningsdomstolen som senare kommer att ta ställning till frågan om prövningstillstånd avslår yrkandet om interimistiskt beslut.

4 Utbildningsnämnden G Anmälan till Skolinspektionen angående skolsituationen för elev vid Väsby Nya Gymnasium (UBN/2012:301) Sekretess enligt 23 kap 2 OSL. H Överklagande av Utbildningsnämndens delegationsbeslut 2012:374 om skolskjuts enligt riktlinjer till Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr , enhet 2 (UBN/2012:226) Domslut Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. I Överklagande av Utbildningsnämndens delegationsbeslut 2012:253 om skolskjuts enligt riktlinjer till Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr (UBN/2012:199) Domslut Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. J Överklagande av Utbildningsnämndens delegationsbeslut 2012:321 och 2012:322 om skolskjuts enligt riktlinjer till Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr (UBN/2012:218) Domslut Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. K Remisser från Skolinspektionen om ansökningar från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskolor i Sollentuna kommun och Järfälla kommun, samt fristående gymnasieskola i Sollentuna kommun, dnr :726, :747 och :820 (UBN/2012:84) Skolinspektionen beslutar om att godkänna Utvecklingspedagogik Sverige AB som huvudman för gymnasiesärskola i Sollentuna kommun. L Utbetalning av skolmjölksstöd Styrelsen för Väsby Välfärd får , 34 kronor från Jordbruksverket för mjölk och vissa mjölkprodukter. M Remisser från Skolinspektionen om ansökningar från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för fristående gymnasiesärskolor i Sollentuna kommun och Järfälla kommun, samt fristående gymnasieskola i Sollentuna kommun, dnr :726, :747 och :820 (UBN/2012:84)

5 Utbildningsnämnden Skolinspektionen beslutar om att godkänna Utvecklingspedagogik Sverige AB som huvudman för gymnasiesärskola i Järfälla kommun. N Remiss från Skolinspektionen om ansökan från Carema VIP AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Sollentuna kommun, dnr :3495 (UBN/2012:200) Skolinspektionen beslutar om att godkänna Carema VIP AB som huvudman för gymnasiesärskola i Sollentuna kommun. O Snart är det dags för TALIS 2013! (SVV/2013:21) Information från Skolverket. Väsby skola ska representera Sverige i den internationella studien TALIS, Teaching and Learning International Survey. P Anmälan till Skolinspektionen angående skolsituationen för en grundskoleelev vid Breddenskolan, dnr :5748, :231 (UBN/2011:442) Sekretess enligt 23 kap OSL Skolinspektionen bedömer att Upplands Väsby har vidtagit tillräckliga åtgärder och att uppföljning av ärendet därmed kan avslutas. Q Anmälan till Skolinspektionen angående skolsituationen för en gymnasieelev vid Väsby Nya Gymnasium (Vietnam-resan), dnr :6398 (UBN/2012:31) Skolinspektionen bedömer att Upplands Väsby har följt bestämmelserna om lokal inriktning för eleven och avslutar ärendet. R Statsrådsberedningen, framtidskommissionen 500 texter om framtidens Sverige från Trelleborg till Arjeplog Rapporten summerar projektet framtidens Sverige som genomförts av regeringens framtidskommission i samarbete med Sveriges kommuner och Landsting, SKL. S Diskrimineringsombudsmannen (DO) - Lika rättigheter och möjligheter - skolans ansvar - LED 2012/189 (UBN/2013:36) Information om utbildningssamordnarens ansvar för att diskrimineringslagen efterföljs och information om kommande uppföljningsarbete från DO. T Hur ska skolor hantera besök av politiska partier (UBN/2013:36) Stödmaterial från skolverket för att underlätta för skolorna att bjuda in och ta emot politiska partier och deras ungdomsförbund.

6 Utbildningsnämnden U Kvalitetsutmärkelse utmärkelse bättre skola 2013 Riktar sig till verksamheter (förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, sameskola gymnasiesärskola, gymnasieskola och verksamheter inom den kommunala vuxenutbildning skola) som vill bli bättre. V Överklagande av Utbildningsnämndens delegationsbeslut 2012:501 om barnomsorg utöver riktlinjer till Förvaltningsrätten i Uppsala, mål nr: (UBN/2012:265) Domslut Förvaltningsrätten avslår överklagande. W Direktiv till flerårsplan med budget (KS/2013:2) Kommunfullmäktige antog i december 2012 en reviderad flerårsplan med budget Den är grund för planeringsperioden tillsammans med den årsredovisning 2012 som håller på att tas fram. X Samverkansavtal gymnasiesärskolans nationella program KSL drar tillbaka erbjudande om att teckna samverkansavtal (UBN/2012:308) Ett samverkansavtal fyller sitt syfte då det innebär ett brett, allsidigt utbud som ger eleverna tillgång till utbildning i sin närhet. Då ett begränsat antal kommuner med ett litet utbildningsutbud ansluter sig till erbjudandet om samverkansavtal uppstår några konsekvenser som inte är till gagn för, i avtalet, ingående kommuners elever. Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden.

7 Utbildningsnämnden Redovisning av delegationsbeslut (UBN/2013:45) Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Följande delegationsbeslut för perioden redovisas för utbildningsnämnden: 2012: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :2 2013: : : : : : : : : : : : :97 Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

8 Utbildningsnämnden Revidering av utbildningsnämndens reglemente (UBN/2013:18) Kommunstyrelsen har översänt förslag till revidering av utbildningsnämndens reglemente för yttrande. Förslag till ändringar och motiv för detta framgår av kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. Ändringarna syftar huvudsakligen till att klargöra utbildningsnämndens uppdrag som huvudman för de skolverksamheter som operativt drivs av Väsby välfärd Förslaget är utarbetat i samverkan mellan kommunledningskontoret och kundvalskontoret och ska behandlas i kommunstyrelsen den 4 mars Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden stöder förslaget till ändring i reglementet och översänder remissvaret till kommunstyrelsen Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämnden stöder förslaget till ändring i reglementet och översänder remissvaret till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

9 Utbildningsnämnden Arbetsordning för kundvalskontoret och Väsby välfärd om huvudmannaskap (UBN/2013:14) I Upplands Väsby kommun ansvarar utbildningsnämnden för det allmänna skolväsendet i kommunen samt fullgör huvudmannaskapsuppdraget för de kommunalt drivna utbildningsverksamheterna. Ansvaret för det operativa utförandet ligger hos Väsby välfärd. Detta regleras i reglementena för respektive nämnd. Kontoren har tillsammans utarbetat en arbetsordning vid gemensam överläggning. Arbetsordningen syfte är att säkra det operativa utförandet av det statliga utbildningsuppdraget inom de kommunalt drivna utbildningsverksamheterna samt fortlöpande klargöra gränsdragningsfrågor mellan nämnderna och kontoren i utbildningsfrågor. Arbetsordningen föreläggs utbildningsnämnden och styrelsen för Väsby välfärd som information. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämnden noterar informationen Beslutet skickas till: Styrelsen för Väsby välfärd

10 Utbildningsnämnden Tillägg till utbildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete 2013 (UBN/2012:273) Utbildningsnämnden antog vid nämndsammanträde den 12 december 2012 planen för det systematiska kvalitetsarbetet för Planen innehåller såväl aktiviteter som rör nämndens arbete som företrädare för utbildningsväsendet i kommunen som aktiviteter som rör nämndens arbete som huvudman för de kommunalt drivna verksamheterna. Detta tillägg rör det systematiska kvalitetsarbete som nämnden ska utföra under 2013 som huvudman för de kommunalt drivna verksamheterna. Det operativa ansvaret för dessa verksamheter har Väsby välfärd varför nämnden, via kundvalskontoret, kommer att begära in en redovisning av uppföljningarna från Väsby välfärd. Som ett komplement till planen för det systematiska kvalitetsarbetet som nämnden tidigare antagit för 2013 ska följande områden att särskilt följas upp inom Väsby välfärd: 1. Elevernas tillgång till elevhälsa 2. Registerkontroll av personal 3. Elevernas tillgång till skolbibliotek 4. Information om rutiner för klagomål 5. Att rektors beslut är utformade i enlighet med gällande bestämmelser Resultatet av uppföljningarna ska redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde den 25 september Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att anta tillägget till utbildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete Återrapportering ska göras på nämndens sammanträde den 25 september Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

11 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar att anta tillägget till utbildningsnämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete Återrapportering ska göras på nämndens sammanträde den 25 september Beslutet skickas till: Väsby välfärd

12 Utbildningsnämnden Redovisning av åtgärder på Väsby nya gymnasium (UBN/2012:286) Med anledning av de resultat på de nationella proven som Väsby nya gymnasium presenterade för utbildningsnämnden den 17 oktober 2012 har nämnden begärt in en redovisning av de åtgärder som vidtagits och som planeras på skolan. Den redovisning som begärts in omfattade följande punkter: 3. De främsta orsakerna som skolan identifierat till de låga resultaten. 4. Vilka åtgärder som Väsby nya gymnasium vidtagit för att de elever som inte blivit godkända i respektive kurs ska kunna bli det. 5. Om behov av ett förändrat arbetssätt har identifierats för att nå bättre resultat i framtiden. Beskriv i så fall hur arbetssättet har förändrats eller kommer att förändras. 6. Hur skolan arbetar för att få fler elever att aspirera på de högre betygen. Skolan ska också beskriva hur åtgärderna kommer att följas upp. Redovisning Väsby nya gymnasium har lämnat in en redovisning. Redovisningen framgår av tjänsteutlåtandets bilaga 1. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder vid Väsby nya gymnasium. 2. Utbildningsnämnden uppdrar åt kundvalskontoret att följa upp och återrapportera vidtagna åtgärder och resultatet av dessa på nämndens sammanträde i juni Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

13 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av vidtagna åtgärder vid Väsby nya gymnasium. 2. Utbildningsnämnden uppdrar åt kundvalskontoret att följa upp och återrapportera vidtagna åtgärder och resultatet av dessa på nämndens sammanträde i juni Beslutet skickas till: Väsby välfärd Väsby nya gymnasium

14 Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2012 (UBN/2013:13) Fyra av sju grundskolor inom kommunen ligger över rikssnittet för andelen behöriga elever till nationella program på gymnasiet. I kvalitetsdialoger följs noggrant utvecklingen av kunskapsresultaten på både skolor med goda resultat och skolor med mindre goda resultat. Kundundersökningen Våga Visa 2012 genomsnittliga resultat visar att kommunens värden ligger något lägre än övriga kommuners i vissa variabler, som till exempel upplevd arbetsro på lektioner, men att föräldrar och elever är nöjda med verksamheterna för de lägre åldrarna. En ny lokalersättningsmodell med basersättning för lokalkostnader samt en sökbar målpeng för god lokaleffektivitet har införts. Modellens syfte är att frigöra medel för pedagogisk verksamhet i stället för att låsa medel i lokalkostnader. För målpengsdelen tillfördes nämnden ett extra kommunbidrag på 6 Mkr för För att säkra nyanländas skolval, integration och stöd infördes en ny ersättningsmodell med nyanländpeng, modersmålpeng och peng för studiehandledning på modersmål. Rektor på vald skola kan rekvirera medlen och beslutar om insatserna. IT-system som ytterligare utvecklar kundvalsförutsättningarna har införts inom vuxenutbildning och förberetts för barnomsorg. En utförarsida är under utveckling liksom Väsby jämföraren. Kommunfullmäktige har givit utbildningsnämnden kommunersättning med 788,6 Mkr för år De beräknade externa intäkterna är 82 Mkr, vilket ger en total intäktsbudget på 870,6 Mkr. Den budgeterade kostnaden uppgår till samma belopp. Resultatet för 2012 är 7,3 Mkr, vilket utgör 0,8 procent av nämndens budget. Nämnden arbetar med att utveckla och förbättra volymprognoserna för att bibehålla en budget i balans inför kommande år. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämndens godkänner verksamhetsberättelsen 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

15 Utbildningsnämnden Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämndens godkänner verksamhetsberättelsen 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

16 Utbildningsnämnden Ansökan om att driva pedagogisk omsorg - Nalle (UBN/2012:11) Ashraf Abdi har inkommit med en ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg i sitt hem på Borgbyvägen 30 i Upplands Väsby. Verksamheten kommer att bedrivas som enskild firma. Rättslig reglering Enligt 25 kap. 2, skollagen ska kommunen sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande. Av 25 kap. 6 8, skollagen framgår att verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. En kommun ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. Enligt 25 kap. 10, skollagen ska den kommun där en enskild bedriver pedagogisk omsorg efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om 1. Huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet 2. Verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, 3. Verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, 4. Avgifterna inte är oskäligt höga.

17 Utbildningsnämnden Utredning i ärendet Av ansökan och kompletteringar till denna har följande framkommit: Sökanden har en barnskötarutbildning och erfarenhet av arbete på förskola. Sökanden avser att ha fem barn i verksamheten. En beskrivning av efterfrågan på verksamheten i närområdet har bifogats ansökan. Den pedagogiska verksamheten kommer att ha konstnärliga inslag. Sökanden har försäkrat att verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med gällande lagstiftning och Upplands Väsby kommuns regler för pedagogisk omsorg i kommunen. Lokalerna har inspekterats av kundvalskontoret och ansökan har granskats utifrån gällande bestämmelser. Kundvalskontorets bedömning Med hänsyn tagen till uppgifter som lämnats i ansökan samt till övrig utredning i ärendet bedömer kundvalskontoret att Ashraf Abdi uppfyller kraven i 25 kap. skollagen och kommunens regler för att bli godkänd som utförare av pedagogisk omsorg i Upplands Väsby kommun. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beviljar Ashraf Abdi, , enskild firma tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi. 2. Utbildningsnämnden beviljar bidrag till verksamheten. Bidragets storlek bestäms årligen i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag

18 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beviljar Ashraf Abdi, , enskild firma tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i enskild regi. 2. Utbildningsnämnden beviljar bidrag till verksamheten. Bidragets storlek bestäms årligen i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Beslutet skickas till: Ashraf Abdi

19 Utbildningsnämnden Ansökan om godkännade för förskolan Pelikanen (UBN/2013:47) Må bra förskolor AB har förvärvat föräldrakooperativet Pelikanen och avser att fortsätta driva verksamheten. Må bra förskolor AB har sedan tidigare tillstånd att bedriva förskolor i Upplands Väsby kommun. Nuvarande verksamhet Må bra förskolor AB har sedan tidigare tillstånd att bedriva enskilt driven förskoleverksamhet vid förskolorna Gläntan, Bollen, Råbäcken samt Sanda Ängar. Verksamheten bedrivs i överensstämmelse med skollagen, läroplan för förskolan och Upplands Väsby kommuns regler för godkännande av enskild anordnare att starta och driva förskola. Rättslig reglering Av 2 kap. 5-7, skollagen (2010:800) framgår att det är den kommun i vilken förskoleverksamheten ska bedrivas som handlägger ärenden om godkännande av verksamheten. Av 2 kap. 8, skollagen framgår att det är huvudmannen för förskolan som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med skollag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser som kan finnas i andra författningar. Kommunens beslut i ärenden om godkännande enligt 2 kap. 5, skollagen och om föreläggande eller återkallande av tillstånd enligt 26 kap , skollagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, 28 kap. 5, skollagen. Kundvalskontorets bedömning Av ansökan framgår att verksamheten vid förskolan Pelikanen kommer att bedrivas på samma sätt som under nuvarande huvudman, det vill säga med Montessoripedagogisk inriktning. Med hänsyn tagen till utredningen i ärendet och kundvalskontorets kännedom om befintlig verksamhet bedömer kundvalskontoret att Må bra förskolor AB uppfyller kraven för att bli godkänd som utförare av förskoleverksamhet vid förskolan Pelikanen.

20 Utbildningsnämnden Kundvalskontoret/s förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beviljar Må bra förskolor AB godkännande att driva förskolan Pelikanen. 2. Utbildningsnämnden beviljar bidrag till verksamheten. Bidragets storlek bestäms årligen i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 1. Utbildningsnämnden beviljar Må bra förskolor AB godkännande att driva förskolan Pelikanen. 2. Utbildningsnämnden beviljar bidrag till verksamheten. Bidragets storlek bestäms årligen i samband med fastställande av verksamhetsplan och budget. Beslutet skickas till: Må bra förskolor AB

21 Utbildningsnämnden Ansökan om undantag från bestämmelserna om offentliga bidrag på lika villkor (UBN/2013:38) Upplands Väsby kommun har mottagit en skrivelse rörande önskemål om extra bidrag till Bullerbyns ekonomiska förening. Föreningen driver Bullerbyns förskola. Föreningen önskar att undantag görs från principen om bidrag på lika villkor på grund av dyra lokalkostnader. Kundvalskontorets bedömning Beräkningen av bidragsbeloppet regleras i 8 kap , skollagen. Där framgår bland annat att beräkningen ska göras på samma sätt till fristående aktörer som till de kommunalt drivna förskolorna. Denna princip kommer till uttryck i det pengsystem som Upplands Väsby kommun tillämpar. En extra utbetalning till Bullerbyns förskola skulle innebära att kommunen inte följer bestämmelserna i skollagen och systemet med förskolepeng som gäller för alla utförare i kommunen. Kundvalskontorets bedömer därför att önskemålet inte kan tillgodoses. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att inte tillmötesgå ansökan om en extra utbetalning till Bullerbyns ekonomiska förening. Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämnden beslutar att inte tillmötesgå ansökan om en extra utbetalning till Bullerbyns ekonomiska förening. Beslutet skickas till: Bullerbyns ekonomiska förening

22 Utbildningsnämnden Ersättningsmodell vid förlängda studier i gymnasieskolan (UBN/2013:12) Kundvalskontoret har tagit fram förslag på ny ekonomisk ersättningsmodell för gymnasieskolor med elever som läser förlängda studier. Varje år fortsätter ett antal elever på förlängda studier i gymnasieskolan. Det är i första hand elever som inte klarat godkända betyg under de första tre åren som måste läsa extra år för att slutföra sina studier. Idag ersätter Upplands Väsby kommun skolor med full skolpeng när en elev skrivs in på förlängda studier. Antalet elever som läser förlängda studier tenderar att öka och kostnaderna ligger idag på drygt 1,5 miljoner kronor per läsår. Det finns därför behov av en ny ersättningsmodell. Fyra förslag på ekonomisk ersättningsmodell för förlängda studier har tagits fram där för- och nackdelar har vägts mot varandra. Kundvalskontorets bedömning är att det förslag som bäst hjälper eleverna att nå fullständiga betyg så snabbt som möjligt, ger skolor en tydlig ersättningsmodell och är kostnadseffektivt för kommunen är förslaget om månadsvis ersättning. Förslaget bygger på att ersättning betalas efter hur många månaders studier de förlängda studierna motsvarar i poäng. Avtal skrivs med skolor om både total ersättning för de förlängda studierna och hur lång tid det förväntas ta. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att införa föreslagen modell. 2. Ersättningsmodellen ska gälla från läsåret Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Överläggningar Formulering i beslutspunkt 1 diskuteras och utbildningsnämnden enas om att formuleringen ändras till: Utbildningsnämnden beslutar att införa en modell som innebär månadsvis ersättning. Modellen beskrivs i tjänsteutlåtandets bilaga.

23 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar att införa en modell som innebär månadsvis ersättning. Modellen beskrivs i tjänsteutlåtandets bilaga. 2. Ersättningsmodellen ska gälla från läsåret

24 Utbildningsnämnden Informations- och frågestund, del 2 Skolutveckling inom Väsby Välfärd Föredragande: Barbro Johansson, chef Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av information.

25 Utbildningsnämnden Nationella prov 2012 Gymnasieskolan (UBN/2013:17) Skolverket publicerade i november 2012 resultat från de nationella proven för gymnasieskolan. I Nationella prov 2012 Gymnasieskolan redovisas en kort sammanfattning av resultaten för gymnasieskolorna i riket och i Upplands Väsby kommun. Från och med hösten 2011 görs en totalinsamling av kursprovsresultaten för gymnasieskolan (tidigare gjordes en urvalsundersökning). Elever på gymnasieskolan läser utifrån två olika kursplaner: elever i årskurs 1 enligt Gy 2011 och elever i årskurs 2 och 3 enligt Lpf94. Kurserna har olika namn och innehåll och även delproven i de nationella proven är olika. Den genomsnittliga betygspoängen för gymnasieskolorna i Upplands Väsby är något lägre än rikets värden; 12,4 mot 14. I Upplands Väsby har de kommunala skolorna högre värde än de fristående. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna. Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

26 Utbildningsnämnden Tilläggsbidrag läsåret , sammanställning för förskolan/grundskolan (UBN/2013:32) Kundvalskontoret har sammanställt förskolornas och grundskolornas ansökningar om tilläggsbidrag för elever i behov av särskilt stöd. Sammanställningen innefattar antalet ansökningar och beviljade belopp för höstterminen 2012 och vårterminen Ansökningarna görs av skolan för elever med grava funktionsnedsättningar. Tilldelning av tilläggsbidrag utgår från elevens behov och vistelsetid i skolan respektive skolbarnsomsorg. Tilläggsbidraget utgör ett komplement till de resurser som ingår i skolpeng respektive fritidspeng. Upplands Väsby kommun ger tilläggsbidrag för fysiska funktionhinder och för svårigheter inom autismspektrat. Tilläggsbidragen regleras för förskolan i skollagen (2010:800) 8 kap 23, för förskoleklasser i skollagen (2010:800) 9 kap 21 och för grundskolan i skollagen (2010:800) 11 kap 38. Vid sammanställningen har det noterats att antalet ansökningar för höstterminen 2012 följer tidigare års mönster men att antalet ansökningar från Väsby välfärd genomgående har flerdubblats inför vårterminen Enligt uppgift ska anledningen vara att uppmärksamma nämnden på det extra stora stödbehovet som finns inom Väsby välfärds skolor. Det kan dock noteras att även några få av de fristående skolorna har flerdubblat antalet ansökningar. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av tilläggsbidrag för förskolan och grundskolan läsåret Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av tilläggsbidrag för förskolan och grundskolan läsåret

27 Utbildningsnämnden Kundundersökning för vuxenutbildningen hösten 2012 (UBN/2013:11) Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har som en del i arbetet för en vuxenutbildningsregion och systematisk kvalitetsarbete genomfört en gemensam kundundersökning. Föreliggande rapport jämför resultatet för Upplands Väsbys vuxenutbildnings utförare med genomsnittsresultatet för alla deltagande kommuner. Rapporten jämför även resultaten för Upplands Väsbys vuxenutbildnings utförare inom områdena Helhetsomdöme och Kundnöjdhet. Sammanfattningsvis får Upplands Väsbys utförare inom vuxenutbildning generellt ett sämre omdöme än kommunsnittet men bilden är komplex. Problemen finns framförallt inom områdena Normer och Värden samt Lärande. Inom områdena Vägledning och Inflytande är resultatet bättre, särskilt kopplingen mellan vuxenutbildningen och arbete eller ytterligare studier. Undersökningen ger en bra grund för arbetet med att utveckla och förbättra kommunens vuxenutbildning. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag 1. Utbildningsnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 2. Utbildningsnämnden ger kundvalskontoret i uppdrag att återrapportera kundnöjdheten med ytterligare fokus på elever från Upplands Väsby, till utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2013.

28 Utbildningsnämnden Fördjupad översiktsplan för Väsby Sjöstad, Utbildningsnämndens yttrande (UBN/2012:302) Kontoret för samhällsbyggnad har på kommunstyrelsens uppdrag upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för nordvästra Väsby, områdena Väsby sjöstad, Sättra och Runbyskogens naturreservat. Den fördjupade översiktsplanens främsta syfte är enligt uppdraget att föreslå markanvändning och avgränsa samhällets urbana utvecklingsmöjligheter i förhållande till de natur-, kultur- och rekreationsintressen som finns till exempel i form av Järvakilen och Berga/Runbyskogen. Samlingsnamnet har blivit Väsby Sjöstad. Förslaget omfattar ca 3000 bostäder, varav ca stycken utgörs av lägenheter i flerbostadshus. Förslaget inrymmer också ca kvm verksamheter, inkl kommunal service som grundskola, förskolor, äldreboende och LSS-boende. Miljön ska vara anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det ska kännas tryggt, säkert och enkelt att vistas och röra sig i det offentliga rummet. Utbyggnaden av Väsby Sjöstad föreslås ske i tre etapper under en period av 20 till 30 år. Förslag till fördjupad översiktsplan för Väsby sjöstad finns tillgängligt i kommunhusentrén i Väsby Centrum. Handlingarna finns också att tillgå i sin helhet på kommunens hemsida, på biblioteket i Messingenhuset samt på kontoret för samhällsbyggnad. Kundvalskontorets yttrande Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget till fördjupad översiktsplan för Väsby sjöstad. Arbetet med att skapa den nya kommundelen är en viktig del i arbetet med att förändra bilden av kommunen, att locka nya invånare samt göra skogs- och kulturlandskap liksom vattennära miljöer tillgängliga för kommunens invånare. Enligt förslaget kan fler barnfamiljer flytta till ett nybyggt område som Väsby Sjöstad jämfört med inflyttning i etablerade områden. Enligt bedömning i förslaget kommer det därför vid full utbyggnad behövas fem förskolor i området. Det bedöms även finnas underlag för en ny grundskola. Behovet av gymnasieskola är redan täckt av befintliga gymnasieskolor. I förslaget diskuteras möjligheten att utveckla ett aktivitetscentrum kring Sättra gård, där ett hästgymnasium skulle kunna vara en del av ett brett aktivitetsutbud. Utbildningsnämnden ser särskilt positivt på tydligheten i förslaget vad gäller tillgänglighet och trygghet. Att utformningen av Väsby Sjöstad görs med utgångspunkt i

29 Utbildningsnämnden att alla medborgare ska kunna leva ett aktivt liv med inflytande i samhällslivet och över sin vardag oavsett ålder, könstillhörighet, eller eventuella funktionshinder. Utifrån bedömningen att det kan komma att bli en stor andel barnfamiljer som flyttar till Väsby Sjöstad vill Utbildningsnämnden betona vikten av att planeringen av tillgången till både förskola och grundskola görs i nära samarbete med Kundvalskontoret. Det ska vara lätt att ta sig till och från den kommunala servicen. Detta för att skapa en trygg miljö i anslutning till den kommunala servicen där kaos inte uppstår vid lämning och hämtning. Det vinner både våra medborgare och vår miljö på. Förslaget har ett tydligt hållbarhetsfokus, inte minst ur miljöhänseende, vilket säkerställer kommunens ställning som en av de mest drivande av miljöfrågan bland Sveriges kommuner. Kundvalskontorets förslag till beslut Utbildningsnämnden antar kundvalskontorets yttrande som sitt eget Ordförandens förslag till beslut Enligt kundvalskontorets förslag Yrkande Lars Valtersson (MP), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Penahi Ghasemi (S) och Ulla Blücher (V) yrkar avslag på yttrandet. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandet på avslag från Lars Valtersson (MP), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Penahi Ghasemi (S) och Ulla Blücher (V), mot ordförandes förlag. Utbildningsnämnden bifaller ordförandes förslag. Särskilt yttrande Lars Valtersson (MP), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Penahi Ghasemi (S) och Ulla Blücher (V) önskar lämna ett särskilt yttrande till protokollet, vilket godkänns.

30 Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden antar kundvalskontorets yttrande som sitt eget Särskilt yttrande Lars Valtersson (MP), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Penahi Ghasemi (S) och Ulla Blücher (V) lämnar följande särskilda yttrande till protokollet. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Väsby sjöstad är omfattande och har vid ett genomförande stora konsekvenser för Upplands Väsby och för regionen. Ett yttrande över en sådan plan måste därför vara väl genomarbetat och ingående. Det kan inte vara meningen att nämndernas yttranden i en internremiss enbart ska ta fram positiva omdömen eller bara referera vad som står i planen. Om det ska vara någon mening med att nämnden yttrar sig i detta fall och i likartade ärenden, så måste yttrandena utarbetas med utgångspunkt från seriösa kunskaper inom nämndens ansvarsområden. En seriös bedömning kan inte enbart framhålla allt som ses som positivt, utan måste också beskriva eventuella nackdelar, risker, behov och vad man vill ha ökat fokus kring. Kundvalskontorets och tillika ordförandes förslag till yttrande håller dessvärre inte en acceptabel nivå i detta avseende. Det krävs inte någon uttömmande analys för att inse att mycket hade kunnat tillfogats ärendet. Kundvalskontoret skulle t ex kunnat påpeka konsekvensen av att det tar minst 30 år tills området är fullt utbyggt enligt planen. Konsekvensen blir att det dröjer innan det finns tillräckligt befolkningsunderlag för en grundskola. Under utbyggnadsfasen innebär detta kostnader, för såväl skolskjutsar som för etableringen av en grundskola med till en början otillräckligt elevunderlag. Planen innebär generellt en uppenbar risk för ett ökat bilberoende, vilket bland annat kommer att innebära skjutsande av barn och ungdomar till de skolor och förskolor som nämnden ansvarar för. Detta innebär ökade svårigheter att uppnå kommunens och regionens uppsatta miljömål samt också en ökad miljöbelastning kring våra skolor och förskolor. Detta är några exempel om vad som borde tillförts ärendet. Beslutet skickas till: Kontoret för Samhällsbyggnad

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Delårsrapport 2 2015. Utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2015. Utbildningsnämnden Delårsrapport 2 Utbildningsnämnden 1 Sammanfattning Kundperspektivet: Utbildningsnämnden har flera stora utmaningar att hantera de kommande åren. Skolresultaten måste höjas avsevärt i samtliga skolor och

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, torsdag 26 februari 2015. Helena Henriksson 40-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (54) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling-Olzon (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1 Social- och äldrenämnden 2013-02-25 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag 25 februari 2013, klockan 18:00-20.35 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Ingabrit

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3754 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 14 april 2009, kl 14.30-17.45

Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 14 april 2009, kl 14.30-17.45 BÄSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Bildningsnämnden 2009-04-14 1(13) Plats och tid: Beslutande: Sammanträdesrum Astrakanen, tisdagen den 14 april 2009, kl 14.30-17.45 Susanne Jung

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747

Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Remiss Till berörda kommuner 2012-02-17 1 (1) Dnr 32-2012:747 Ansökan från Utvecklingspedagogik Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Järfälla kommun Utvecklingspedagogik

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

7. Delårsrapport 2:2015 samt KB 3:2015. 8. Hållbar ekonomi BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA

7. Delårsrapport 2:2015 samt KB 3:2015. 8. Hållbar ekonomi BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid: Onsdagen den 23 september 2015 kl.09.30 Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (39) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.45 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 3 Utses att justera Helén Lindbäck Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, torsdag 28 mars

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 juni 2015 kl. 13.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 juni 2015 kl. 13.00 17.30 1 (43) 2015-06-02 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 juni 2015 kl. 13.00 17.30 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Kajsa Andersson (S) Nisreen

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden. Nr 10. Tid: Onsdag 2014-12-10, kl. 18:00 21:00. Plats: Skogshem och Wijk konferens. Ledamöter

Protokoll. Utbildningsnämnden. Nr 10. Tid: Onsdag 2014-12-10, kl. 18:00 21:00. Plats: Skogshem och Wijk konferens. Ledamöter Protokoll Utbildningsnämnden Nr 10 Tid: Onsdag 2014-12-10, kl. 18:00 21:00 Plats: Skogshem och Wijk konferens Ledamöter Torsten Engevik (FP) Lars Björndahl (M) Niclas Carlsson (M) Christer Mohlin (C),

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Protokoll 1(30) Torsten Bergstedt (m) Ordförande. Marie Oudin (m) Ledamot, 97-107 Adam Slottner (c) Dick Malmström (fp)

Protokoll 1(30) Torsten Bergstedt (m) Ordförande. Marie Oudin (m) Ledamot, 97-107 Adam Slottner (c) Dick Malmström (fp) Plats och tid Sessionssalen, kl 16:30-18.30 Sida Protokoll 1(30) Beslutande Ledamöter Torsten Bergstedt (m) Ordförande Ulf Granhagen (s) Vice ordförande Marie Oudin (m) Ledamot, 97-107 Adam Slottner (c)

Läs mer

Plats och tid: Biblioteket och A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-16:30. Ajournerat för lunch klockan 11:55-12:45.

Plats och tid: Biblioteket och A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-16:30. Ajournerat för lunch klockan 11:55-12:45. Protokoll 1 (37) Plats och tid: Biblioteket och A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-16:30. Ajournerat för lunch klockan 11:55-12:45. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström,

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-06-15 127-139 Kommunstyrelsen 127-139 2 127 Svar på motion om "Vattensäker kommun" - Leif Hansson (S) och Birgitta Carlsson (S)... 6 128 Utredning angående avgångsbetyg i grundskolan och gymnasieskolan... 8 129 Förändrad

Läs mer