Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin"

Transkript

1 Ingripanden enligt 11 kap PBL Rickard Börlin

2 BN:s tillsyn 11 kap PBL 9 föreläggandetyper 11: förbud 11:30-33 fortsatt arbete o användning av byggnadsverk Genomförande av åtgärder på ägarens bekostnad i vissa fall 11:27-29 Viten m.m.

3 Byggherrens (BH) ansvarar för att byggnadsverk når lagstadgat resultat genom att: - utföra kontroller - upptäcka brister - vidta nödvändiga åtgärder

4 BN:s ansvar: EFTERHANDSKONTROLL BN ska bl a: kräva intyg om kontroll av utförda åtgärder leverera bindande besked bedömningar om och avsteg från föreskrivna krav förhindra byggstart och att byggnad tas i bruk om kraven inte är uppfyllda

5 BN:s MYNDIGHETSUTÖVNING kompletterar och förtydligar BH:s beslutsunderlag, och ger denne stöd för att kunna ta sitt ansvar (prop. 2009/10:170, sid. 333)

6 Ex. på brister = föremål för BN:s tillsyn Svartbyggen Ovårdade tomter Tekniska egenskapskraven (8:4 PBL och 3 kap i PBF) Avvikelser från meddelade lov - byggnaders placering, storlek och höjd - övriga förutsättningar för lovet åsidosätts

7 Ingripande efter anmälningar 11:5 Misstanke: någon åsidosätter el underlåter stadgade krav Oavsett om anmälaren har sakägarställning el. ej Begäran = beslut om den ska föranleda något ingripande eller ej Granne/sakägare har alltid rätt till formligt beslut (med besvärshänvisning)

8 FÖRELÄGGANDE = Beslut som innebär att adressaten ska vidta viss åtgärd syftande till att regler, domar, beslut ska följas.

9 INGRIPANDEN enl. 11 kap PBL Lovföreläggande Åtgärdsföreläggande Rättelseföreläggande Rivningsföreläggande Underhållsutredning (sakkunnigutredning ang. brister i underhåll av byggnadsverk) Trafiksäkerhet (ta bort/ändra byggnad el. utfart m.m.) Stängselskyldighet i vissa fall (industritomter) Ingripande mot funktionskontrollant eller kontrollansvarig

10 forts. INGRIPANDEN Förbud mot: a) fortsatt arbete el. åtgärd b) användning av byggnadsverk.

11 LOVFÖRELÄGGANDET 11:17, 11:27 stycke 1 och 11:28 PBL Lov kan sannolikt ges i efterhand för lovpliktig åtgärd som fastighetsägaren vidtagit utan lov 1. Ge ägaren tillfälle att ansöka om lov i efterhand för att få lovfrågan prövad, 2. Om lovföreläggandet ej följs besluta om att på ägarens bekostnad upprätta handlingar/vidta nödvändiga åtgärder för att pröva lovfrågan steg 2 förutsätter att BN upplyst ägaren i steg 1 om att lovfrågan kan komma att prövas på dennes bekostnad

12 ÅTGÄRDSFÖRELÄGGANDE 11:19 PBL BH, ägare, nyttjanderättshavare, KA m fl som låter bli att vidta en lagstadgad åtgärd (PBL, PBF, meddelade beslut etc.) - riktas mot den som låter bli och bäst kan följa förläggandet - ange noga det arbete/åtgärd som adressaten inom viss tidsfrist ska vidta

13 RÄTTELSEFÖRELÄGGANDE 11:20, PBL Om det på en fastighet/ byggnadsverk har vidtagits lagstridiga åtgärder Mot fastighetsägaren Preskriptionstiden - 10 år räknat från det datum överträdelsen begicks Först rättelseföreläggande - och om det inte följs - därefter ansökan om handräckning Förordna om att föreläggandet ska gälla omedelbart (11:38 stycke 1)

14 RIVNINGSFÖRELÄGGANDE 11:21 en annan form av rättelse Byggnadsverk väsentligt förfallet/skadat och det inte kan eller sätts istånd inom skälig tid Mindre skador och skyddsbestämmelser i DP/OB = ge ägaren tid att reparera Observera frågan om rivningsförbud enligt 9:34

15 FÖRBUD MOT FORTSATT ARBETE/ÅTGÄRD 11:30, 31 och 32 PBL 1. uppenbart att arbete/åtgärd äventyrar en byggnads hållfasthet el. medför fara för liv o hälsa (11:30) 2. uppenbart att en åtgärd strider mot PBL/bindande bestämmelser (11:31) 3. Om BH inte följer väsentliga delar av en kontrollplan (11:32)

16 FÖRBUD MOT FORTSATT ARBETE/ÅTGÄRD forts Mot ägaren eller den som utför arbetena, dvs. den som har faktiskt och rättslig möjlighet att följa förbudet, och vid behov besluta om kompletterande villkor i kontrollplan (11:32 jfr 10:24 o 29 ), samt eventuellt meddela interimistiskt slutbesked för del av byggnadsverket (jfr 10:36).

17 ANVÄNDNINGSFÖRBUD BYGGNADSVERK 11:33 PBL Förutsättning 1. Byggnadsverket äventyrar säkerheten för dem som är i/närheten av detta, eller 2. Förutsättningar för slutbesked saknas. Hela eller delar av byggnadsverket Mot ägare el. nyttjanderättshavare Inte mer omfattande än vad säkerheten kräver

18 Vissa föreläggande får förenas med vite/löpande vite 11:37 PBL Lagen om viten ska tillämpas - så snart ett vite läggs till ett föreläggande Utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol

19 LAGEN (1985:206) OM VITEN ställer höga krav på handläggningen Ett i förväg bestämt penningbelopp - som påföljd för eventuell olydnad Lagstöd krävs Anpassat till adressatens personliga förhållanden och omständigheterna i det specifika ärendet Viteslagens bestämmelser måste beaktas fullt ut

20 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (punkten 3) för överträdelser ÄPBL för mål/ärenden som inletts före 2 maj Principen om retroaktiv strafflagstiftning - dvs. överträdelser före ikraftträdandet omfattas inte av utvidgat straffansvar i nya PBL PBL ska tillämpas om de medför lindrigare påföljder (dvs. även för ÄPBL-ärenden)

21 Undvik handläggningsfel vid beslut om förelägganden/viten Utred om bygglov kan meddelas i efterhand - dvs. innan några som helst signaler skickas till adressaten Rätt adressat Rätt föreläggandetyp (lagrum) till den aktuella situationen Beskriv sakförhållandena i botten Motivera beslutet (föreläggandet/vitet) ordentligt forts

22 Undvik handläggningsfel vid beslut om förelägganden/viten forts Kommunicera a) uppgifter som har tillförts ärendet av annan än adressaten själv tillsammans med: b) den dokumenterade utredningen (inkl. bevisningen) med adressaten innan beslut fattas/ärendet dras i nämnden OBS! Förelägganden och viten får INTE användas för att straffa adressaten

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 167 Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-04 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius. Ytterligare åtgärder

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Rättsförhållande mellan grannar

Rättsförhållande mellan grannar Rättsförhållande mellan grannar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer